Anda di halaman 1dari 11

SUSUNAN KANDUNGAN SEMESTER 2 Teori K J Amali K J

Bil

TAJUK

2. PENGENALAN SEJARAH SENI VISUAL DI MALAYSIA


2.1 Sebelum Merdeka 2.2 Selepas Merdeka

15

3. STUDIO 2 DIMENSI & 3 DIMENSI DAN PAMERAN


3.1 Lukisan I 3.2 Catan I 3.3 Cetakan I 3.4 Grafik I

15 1 30

30

Jumlah Besar

45

30

PERINCIAN KANDUNGAN
Tajuk 2 Jumlah Kredit Sinopsis : : : PENGENALAN SEJARAH SENI VISUAL DI MALAYSIA 1 Kredit

Komponen ini terbahagi kepada Sejarah Seni Visual di Malaysia yang merangkumi sejarah sebelum merdeka dan selepas merdeka. Tajuk ini menjelaskan perkembangan Seni Visual di Malaysia dari segi stail dan aliran. Ini memperlihatkan sumbangan pelukis, pertubuhan, kumpulan dan institusi seni tanahair ke arah pembentukan budaya Malaysia.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini pelajar dapat : i. mengenalpasti jenis-jenis hasil karya semasa Sebelum Merdeka dan Selepas Merdeka; membanding beza ciri-ciri idiom mengikut stail, medium, teknik dan proses berdasarkan perkembangan budaya dan pemikiran; menggunakan pengetahuan sejarah untuk merangsang peningkatan pengetahuan dan kemahiran bidang seni serta pembentukan sahsiah kendiri;

i.

ii.

iii.

menunjukkan keupayaan membuat tanggapan melalui diskripsi, analisis dan penilaian mangenai karya seni; dan berkomunikasi secara lisan, membuat penyataan tampak dan menulis mengenai karya seni, kraf, aliran dan tokoh seni berteraskan penilaian estetik dengan menggunakan laras bahasa seni. menerangkan tentang sumbangan pertubuhan dan institusi seni visual tanah air.

iv.

v.

SUBTAJUK DAN PERUNTUKAN MASA 2.1 2.2 Sebelum Merdeka Selepas Merdeka Jumlah 7 jam teori 8 jam teori 15 jam teori

PENGETAHUAN

KEMAHIRAN

PENGALAMAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. PENGENALAN SEJARAH SENI VISUAL DI MALAYSIA (15 jam teori )


2.1 SEBELUM MERDEKA - Catan cat air - Kraf 2.2 SELEPAS MERDEKA - Pelukis - Karya-karya - Pertubuhan dan Kumpulan Penang Impressionist The Penang Art Council The Wednesday Art Group Majlis Kesenian Melayu The Thursday Art Group Kumpulan Anak Alam Semersatuan Pelukis Malaysiaenanjung (APS) Angkatan Pelukis P Menjelaskan perkembangan Seni Visual di Malaysia dari segi stail dan aliran.

Mengenal pasti sumbangan pelukis ke arah pembentukan budaya Sumber Rujukan : Malaysia. Internet Bahan cetak Mengenal pasti sumbangan Slaid pertubuhan, kumpulan dan institusi seni tanahair Membanding beza aspek idea, stail dan teknik karya pelukis- pelukis Malaysa

Strategi : Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Kuliah Perbincangan

Nilai : Kerjasama Produktif Menghargai rakan

Institusi seni tanah air


Akademi Seni Halus Nanyang MPSI MPIK ITM

USM UNIMAS UMS BSLN

Bacaan Asas : Seni Lukis Malaysia 57 -87 (1987). Katalog, Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara. T.K. Sabapathy. (1983), Modern artist of Malaysia, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. A Popular History of Arts, (1968-1984). London: Marshall Carvendish Book Limited Mazlan bin Mohamad, (1997) Pendidikan Seni 2, Kurikulum Pendidikan Seni. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

PERINCIAN KANDUNGAN
Tajuk 3 Jumlah Kredit Sinopsis : : : STUDIO (2 DIMENSI) 4 Kredit

Komponen ini didedahkan secara teori dan amali tentang tajuk-tajuk seperti berikut : Lukisan I , Catan I, Cetakan I dan Grafik I. Tajuk ini memberi peningkatan pengetahuan tentang konsep, istilah serta kemahiran mengguna media, alat, bahan dan teknik. Melalui proses kreativiti dan proses artistik, pelajar dapat menghasilkan karya seni yang bermutu sama ada dalam bentuk kontemporari ataupun tradisional. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini pelajar dapat : i. mengguna pengetahuan asas seni reka dalam penghasilan karya seni mengikut proses artistik dan kreatif. mengaplikasi pengetahuan tentang alat, bahan, media dan teknik untuk menghasilkan karya seni melalui proses kreativiti dan proses artistik menggunakan pengetahuan teknologi dalam menghasilkan karya yang berfungsi dan mempunyai nilai estetik yang bermutu tinggi

ii.

iii

SUBTAJUK DAN PERUNTUKAN MASA 3.1 3.2 3.3 3.4 Lukisan 1 Catan 1 Cetakan 1 Grafik 1 Jumlah 7 jam teori 8 jam teori 15 jam teori 15 jam teori 45 jam teori 8 jam amali 7 jam amali 8 jam amali 7 jam amali 30 jam amali

PENGETAHUAN

KEMAHIRAN

PENGALAMAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

3. STUDIO (2 DIMENSI)
(30 jam teori, 30 jam amali) 3.1 LUKISAN I ( 7 jam teori, 8 jam amali) 3.1.1 Pengenalan Lukisan - Tema dan tajuk - Hal benda (subject matter) - mesej - ekspresi 3.1.2 Mengenal Alat dan Bahan - Pensil - Pen - Arang - Pensil warna - Dakwat dan berus - Pastel kering / kapur - Pastel minyak Strategi : Kaedah inkuiri penemuan. Kajian dan penerokaan. Pembelajaran melalui Internet ekses Perbincangan Kaedah menjana idea. Pendekatan ekspresi diri dengan menggunakan laras bahasa visual. Sumber Rujukan : Internet Media cetak Alam sekeliling Nilai : Kreatif dan Kritis Produktif Menghargai alam persekitaran Penyayang

Menjelaskan idea dan


kandungan lukisan

Mengenal dan membeza


kesan dan kualiti dari pelbagai teknik,alat dan bahan. Meneroka idea, bahan dan teknik. Membuat eksperimen untuk menyatakan persepsi dan idea dalam bentuk visual.

Menggunakan pelbagai
teknik lukisan untuk menunjukkan jarak, ruang dan isipadu.

3.1.3

Teknik Lukisan

Menghuraikan kesan dan


kualiti pelbagai alat, bahan dan teknik dalam karya lukisan terkenal. .

- Pointilisme - Goresan - Gosokan - Garisan - Silang pangkah

Mengaplikasikan prinsip
rekaan dalam karya. Membanding beza jenisjenis lukisan. Menghasilkan lukisan dengan pelbagai teknik

Membuat lukisan dengan menggunakan pelbagai kaedah melukis

3.1.4 3.1.4

Kaedah Melukis Tenang Tetingkap Tekapan Peniruan Grid Jenis Lukisan - Potret - Lukisan perspektif - Lukisan Berbantukan Komputer

Menghasilkan karya seni


dengan menggunakan perisian komputer Menghasilkan pelbagai jenis lukisan dengan kaedah melukis yang dipelajari Catatan: Meneroka kesan visual lukisan dan menghasilkan lukisan dengan menggunakan perisian dan membuat persembahan . Contoh Perisian : - Paint - Adobe Photoshop - Corel Draw

Bacaan Asas : Johnson, C, 1995. Sketching and drawing. Ohio: North Light Books. Albert, G., Wolf, R. (1991). Basic drawing techniques. Cincinnati, Ohio: North Light Books. Betti, C., & Sale, T. (1997). Drawing - A contemporary approach. USA: Harcourt Brace College Pub. Bowen, R. (1992). Drawing master class. London: Leopard Books.

PENGETAHUAN

KEMAHIRAN

PENGALAMAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

3.2 CATAN I ( 7 jam teori, 7 jam amali) 3.2.1 3.2.2 Gaya dan aliran Kaedah Catan Menghuraikan idea dan kandungan dalam catan terkenal tempatan dan luar negara. Meneroka cara-cara menjana idea Proses penghasilan karya artistik catan Menghuraikan kesan dan kualiti yang terhasil dari berbagai cara penggunaan alat, bahan dan teknik dalam karya terkenal. Menghuraikan ciri karya dari segi gaya dan aliran yang berlainan. Mengaplikasi kefahaman konsep Asas Seni Reka dan Prinsip Rekaan dalam menghasilkan catan Meneroka berbagai cara penggunaan alat, bahan, teknik bagi berbagai tujuan dalam menghasilkan catan. Menghasilkan karya melalui proses artistik dan kreatif.

3.2.3

Teknik catan Catan cat air Basah-atas basah Basah atas kering Kering atas basah Berus kering Renjisan Catan cat poster Impasto Hard-edge Gurisan

Strategi : Pembelajaran melalui Internet ekses. Perbincangan Kaedah menjana idea. Aktiviti meneroka idea Pendekatan ekspresi diri dengan menggunakan laras bahasa seni visual. Konstruktivisme Kajian Masa depan Sumber Rujukan : Internet Bahan cetak Balai Seni Nilai : Kerjasama Produktif, inovatif dan kreatif Tertib Kerja Menghargai rakan Integrasi budaya Catatan : Gaya dan aliran Realisme Impressionisme Naturalisme

Menghubungkaitkan penghasilan karya dengan penyataan diri. Bacaan Asas : Gair, A.(1996). Artists manual: A complete guide to painting and drawing materials and techniques. Amazon Books. Smolucha, L.(1996). The visual art companion, New Jersey: Prentice Hall. Mayer, R. (1991). The artist handbook of materials and techniques, Amazon Books.

PENGETAHUAN

KEMAHIRAN

PENGALAMAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

3.3 CETAKAN I ( 15 jam teori 8 jam amali) 3.3.1 3.3.2 Mono/kolagraf Stensil Mengumpul, memproses maklumat mengenai cetakan Membandingbezakan jenis-jenis cetakan Menjelaskan kesan jalinan dalam beberapa jenis cetakan Menghuraikan kesan dan menggunakan pelbagai alat, bahan, proses dan teknik dalam menghasilkan cetakan. Strategi : Pembelajaran melalui akses Internet. Perbincangan Kaedah menjana idea. Perbandingan rekabentuk Kajian Masa Depan Sumber Rujukan : Internet Bahan cetak Produk Nilai : Kerjasama Produktif Menghargai rakan Amalan refleksi kendiri Proaktif Positif

Menerangkan proses
kreativiti dan proses artistik dalam penghasilan cetakan.

Toleransi

Bacaan Asas : Gair, A.(1996). Artists manual: a complete guide to painting and drawing materials and techniques. Amazon Books. Smolucha, L.(1996). The visual art companion, New Jersey: Prentice Hall. Mayer, R. (1991). The artist handbook of materials and techniques, Amazon Books. NAEA Gee, K.2000. Visual arts as a way of knowing. Los Angeles, LA: Stenhouse. Lois Ficher-Rathus (1994) Understanding art. New Jersey: Prentice Hall.

PENGETAHUAN

KEMAHIRAN

PENGALAMAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

3.4 GRAFIK I (15 jam teori, 7 jam amali) 3.4.1 Pengenalan Grafik - Sejarah Grafik - Perkembangan Grafik Membincangkan perkembangan seni grafik Strategi : dalam sejarah dan masa Pembelajaran depan. melalui Internet Mengkategorikan contoh ekses seni grafik. Perbincangan Memperkenalkan konsep Kaedah menjana logo idea. Menghuraikan Asas Seni Membuat Reka dalam contohperbandingan contoh rekaan grafik. rekabentuk Menjalankan aktiviti Kajian masa meneroka idea dalam depan proses rekaan. Mengaplikasi kefahaman Sumber Rujukan : konsep Asas Seni Reka Internet dan Prinsip Rekaan dalam Bahan cetak menghasilkan : Produk - Logo Nilai : - Identiti Koperat : Kerjasama - Kepala Surat

3.4.2 Logo - Jenis - Ciri-ciri - Fungsi - Rekabentuk

3.4.3 Identiti Koperat

- Kad Bisnes - Brosur - Pembungkusan Penggunakan alat, bahan dan teknik. Menggunakan tertib kerja dan tata cara kerja untuk menghasilkan karya. Memilih rekaletak yang sesuai dalam merekabentuk identiti koperat Menggunakan perisian komputer untuk menghasilkan rekaan grafik. ( Contoh: Corel Draw, Publisher dan Adobe Illustrator )

Produktif Menghargai rakan Inovatif Kebersihan Berdisiplin

Bacaan Asas : Mayer, R. (1991). The artist handbook of materials and techniques, Amazon Books. NAEA Gee, K.2000. Visual arts as a way of knowing. Los Angeles, LA: Stenhouse. Hollis, R., 1997. Graphic design a concise history. London: Thames and Hudson Ltd. Martin, D., 1990. Graphic design inspiration and innovation. Ohio: North Light Books. Walker, John., 1990. Design history and the history of design. London: Pluto Press