Anda di halaman 1dari 9

Kompetensi Dasar 4.

3 Menulis Surat Dagang dan Surat Kuasa

Bahasa Indonesia KLs XI IPA/IPS semester 1


Oleh.Eka Riza Hanny M.S,Pd

Surat Dagang
Terdiri dari 4 jenis, yaitu : 1.Surat Penawaran Berisi informasi produk, baik barang atau jasa. Ditulis oleh penjual kepadapelanggan. 2.Surat Permintaan Ditulis oleh pelanggan kepada penjual untuk meminta informasi produk.

3.Surat Pemesanan Ditulis oleh pelanggan kepada penjual untuk memesan produk.
4.Surat Pengaduan (klaim) Surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada penjual karena kondisi barang yang tidak sesuai.

Hal-hal penting yang harus diperhatikan :

Penulisan nama tidak boleh didahului kata sapaan yang berupa istilah hubungan kekerabatan Jika menggunakan kop dan didalamnya sudah tercantum alamat kantor, pada bagian tanggal tidak perlu didahului oleh nama kota Pada bagian alamat tujuan, tidak perlu diawali dengan kata kepada, tetapi langsung Yth Bahasa harus efektif, singkat, dan jelas Surat dagang dikirim bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama badan

Contoh Surat Dagang

Berikut adalah: contoh surat dagang yang termasuk surat penawaran

Surat Kuasa
Surat Kuasa dapat digunakan untuk : 1. menjualkan barang berharga 2. menarik atau mencairkan tabungan 3. mewakili sidang di pengadilan 4. mengurus suatu perkara 5. dan lain-lain

Yang harus diperhatikan dalam menulis surat kuasa :


1. Identitas diri pemberi dan penerima kuasa harus disebutkan secara jelas 2. Jenis dan batas kuasa atau kewenangan yang dilimpahkan harus disebutkan dengan jelas 3. Tanggal pembuatannya dan batas waktu masa berlakunya disebutkan dengan jelas 4. Ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima kuasa dan bila perlu disahkan oleh notaris/pejabat berwenang 5. Ditulis di kertas bersegel atau bermaterai

Penggolongan Surat Kuasa : Surat Kuasa Formal

Surat Kuasa NonFormal

Bagian-Bagian Surat Kuasa : Kepala surat Nomor surat Pemberi kuasa Identitas pemberi kuasa Penerima kuasa Identitas penerima kuasa Hal yang dikuasakan Waktu pemberian kuasa

Macam-Macam Surat Kuasa : Surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan Surat kuasa pengambilan gaji/pembayaran Surat kuasa mencairkan uang Surat kuasa penjualan Surat kuasa pengambilan keputusan usaha Surat kuasa pengambilan keputusan politik

Ciri-Ciri Surat Kuasa : Surat berisi pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu kepentingan Bahasa yang digunakan singkat, lugas, efektif, dan tidak terbelit-belit

Contoh Surat kuasa

Terimakasih

Eka RizaHanny M .S.Pd