Anda di halaman 1dari 7

DALIL ASMAUL HUSNA

Surat ke 20 toha ayat 8


+.- 4O) ) 4O- W N.
+7.Ec- _/E_O+4^- ^g

8. Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia
mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang baik),

Surat ke 7 Al arof ayat 180
*.4 +7.E;-- _/E_O+4^-
+ONNu1 Ogj W W-+OO4
4g~-.- ]UNC EO)
gOj^Ec _ 4pu4O;NOEc 4`
W-O+^~E 4pOUEu4C ^g
180. hanya milik Allah asmaa-ul husna[585], Maka bermohonlah kepada-Nya dengan
menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari
kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya[586]. nanti mereka akan mendapat
Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

[585] Maksudnya: Nama-nama yang Agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah.
[586] Maksudnya: janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan
Nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan
memakai asmaa-ul husna, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau
mempergunakan asmaa-ul husna untuk Nama-nama selain Allah.


Subhanalloh ( Maha Suci Dzat Alloh)

1. Surat ke ke 59 Al Hasyr ayat 23
23. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang
Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang
Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan

2. Surat Ke 52 At Thuur ayat ke 43
Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka
persekutukan.
3. Surat Ke 43 Az Zhuhruf ayat ke 82
Maha Suci Tuhan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang empunya 'Arsy, dari apa yang
mereka sifatkan itu.
4. Surat Ke 43 Az Zhuhruf ayat ke 13
13. Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila
kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah
menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya,
5. Surat ke 39 Azzumar ayat ke 67
67. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi
seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-
Nya
[1316]
. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan
6. Surat ke 39 Azzumar ayat ke 4
4. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-
Nya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan-Nya. Maha Suci Allah. Dialah Allah Yang
Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.
7. Surat ke 37 As shoofat ayat ke 180
180. Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
8. Surat ke 37 As shoofat ayat ke 159
159. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan,

9. Surat ke 36 Yaasiin ayat ke 83
83. Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-
Nyalah kamu dikembalikan
10. Surat ke 36 Yaasiin ayat ke 36
36. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang
ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
11. Surat ke 34 Saba ayat ke 41
41. Malaikat-malaikat itu menjawab: "Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan
mereka; bahkan mereka telah menyembah jin
[1242]
; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu."
12. Surat ke 28 Al Qhashosh ayat ke 68
68. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada
pilihan bagi mereka
[1134]
. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan
(dengan Dia).
13. Surat ke 27 An Naml ayat ke 8
8. Maka tatkala dia tiba di (tempat) api itu, diserulah dia: "Bahwa telah diberkati orang-orang
yang berada di dekat api itu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan Maha Suci Allah,
Tuhan semesta alam."
14. Surat ke 25 Al Furqon ayat ke 18
18. Mereka (yang disembah itu) menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagi kami
mengambil selain engkau (untuk jadi) pelindung
[1059]
, akan tetapi Engkau telah memberi mereka
dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingati (Engkau); dan
mereka adalah kaum yang binasa."
15. Surat ke 24 An Nuur ayat ke 16
16. Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali
tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah
dusta yang besar."
16. Surat ke 23 Al Muminuun ayat ke 91 (dalil sifat salabiah/ daur dan tasalsul)
91. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-
Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang
diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha
Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu,
17. Surat ke 21 Al Anbiya ayat ke 87
87. Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia
menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru
dalam keadaan yang sangat gelap
[967]
: "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau,
sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."
18. Surat ke 21 Al Anbiya ayat ke 26
26. Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak",
Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan
[957]
,
19. Surat ke 21 Al Anbiya ayat ke 22
22. Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah
rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.
20. Surat ke 19 maryam ayat ke 35
35. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan
sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia.
21. Surat ke 5 Al Maidah ayat ke 116
116. Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan
kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?." Isa menjawab: "Maha
Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku
pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak
mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara
yang ghaib-ghaib."
22. Surat ke 17 al Isro ayat ke 108
108. dan mereka berkata: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti
dipenuhi."
23. Surat ke 17 al Isro ayat ke 93
93. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-
kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang
kami baca." Katakanlah: "Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang
menjadi rasul?"
24. Surat ke 17 al Isro ayat ke 43
43. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang
sebesar-besarnya.
25. Surat ke 17 al Isro ayat ke 1
1. Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil
Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya
[847]
agar Kami perlihatkan
kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.
26. Surat ke 19 An Nahl ayat ke 57
57. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan
[831]
. Maha Suci Allah, sedang untuk
mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak laki-laki).
27. Surat ke 19 An Nahl ayat ke 1
1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah
[818]
maka janganlah kamu meminta agar disegerakan
(datang) nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
28. Surat ke 12 Yusuf ayat ke 108
108. Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak
(kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-
orang yang musyrik."

29. Surat ke 10 Yunus ayat ke 68
68. Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata: "Allah mempuyai anak." Maha Suci Allah;
Dia-lah Yang Maha Kaya; kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kamu tidak
mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu
ketahui?
30. Surat ke 10 Yunus ayat ke 18
18. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan
kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata: "Mereka itu
adalah pemberi syafa'at kepada kami di sisi Allah." Katakanlah: "Apakah kamu mengabarkan
kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak (pula) dibumi?"
[678]
Maha Suci
Allah dan Maha Tinggi dan apa yang mereka mempersekutukan (itu).
31. Surat ke 9 At Taubah ayat ke 31
31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain
Allah
[639]
dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya
disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
32. Surat ke7 Al Arof ayat ke 143
143. Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami
tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku,
nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau." Tuhan berfirman:
"Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di
tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku." Tatkala Tuhannya menampakkan
diri kepada gunung itu
[565]
, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan.
Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau
dan aku orang yang pertama-tama beriman."
33. Surat ke7 Al Arof ayat ke 54
54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam
masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy
[548]
. Dia menutupkan malam kepada siang yang
mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang
(masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah
hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.
34. Surat ke 6 Al An am ayat ke 100
100. Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah-lah
yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong (dengan mengatakan): "Bahwasanya Allah
mempunyai anak laki-laki dan perempuan", tanpa (berdasar) ilmu pengetahuan
[495]
. Maha Suci
Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan.
35. Surat ke 4 An Nisa ayat ke 171
171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu
[383]
, dan janganlah
kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera
Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya
[384]
yang disampaikan-
Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya
[385]
. Maka berimanlah kamu kepada Allah
dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan
itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari
mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah
menjadi Pemelihara.
36. Surat ke 2 Al Baqarah ayat ke 32
32. Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang
telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana
[35]
."
37. Surat ke 3 Ali Imran ayat ke 191
191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah
kami dari siksa neraka.
38. Surat ke 2 Al Baqarah ayat ke 116
116. Mereka (orang-orang kafir) berkata: "Allah mempunyai anak." Maha Suci Allah, bahkan apa
yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya.
39. Surat ke 68 Al Qolam ayat ke 29
29. Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang
zalim."

Al maalik (Yang Maha Manguasai)
1. Surat ke 1 Al Fatihah ayat 4
2. Surat ke 62 al jumuah ayat 1
Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang
Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
3. Surat ke 23 Al muminuun ayat 116
Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang
mempunyai) 'Arsy yang mulia.
4. Surat ke 114 An Naas Ayat 2

5. Surat ke 59 Al Hasyr ayat 23
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang
Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa,
Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

6. Surat ke 20 Thoha ayat 114
Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa
membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu
[946]
, dan katakanlah:
"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."
Al Quddus ( Yang Maha Suci)
1. Surat ke ke 59 Al Hasyr ayat 23
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang
Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa,
Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan
2. Surat ke 23 Al muminuun ayat 116
Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang
mempunyai) 'Arsy yang mulia