Puluhan murid sakola SDN Unsilster Desa Unsilster Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, nu dina tanggal 20 April 2010

keuna ku gempa. Masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Ku sabab sieun gempa deui. Pupuhu lembur didinya ngabewarakeun musibah Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, agung cahya netelakeun aya dua ratus opat puluh dua budak Sakola Dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban gempa. Opat puluh genep urang diantarana nyaeta murid SDN Unsilster anu sakolana deukeut jeung tempat gempa. Maranehna ayena di ajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu minggu ieu bakal nyanghareupan Ujian Nasional, ti saprak dua minggu katukang maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sakola SDN Unsilster. Murid kelas opat SDN Unsilster anu jumlahna tilu belas orang eta ngahaja ditempatkeun didinya, sangkan bisa meunang bingbingan diajar nu enya-enya. Samemeh ujian nasional murid utamana dibekelan pangajaran tambahan pikeun pangajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, jeung Pkn. Unggal poe senen opat puluh genep murid anu diajar ditenda meunang bingbingan ti guru husus anu didatangkeun ti dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Sri Nurhayati, murid kelas opat SDN Unsilster anu diajar di SDN Cibubur, ngebrahkeun yen manehanana kurang ngeunah di sakola nu anyar. Sabab kudu ngabiasakeun deui hirup jeung murid atawa guru sarta lingkungan anu anyar. Kabehanana ayeuna aya saratus dalapan puluh tujuh murid SD jeung opat puluh murid SMP korban gempa anu geus dititipkeun ka sakola-sakola anu deukeut. Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur, Wilujeung patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur….. Amit mungkur..Wasalamu’alaikum Wr.Wb

tuluy cupak capek. sing karunya ka uing ku hayang ngasaan buah loa paparin Dewata!” omongna deui lengas lengis. sesakeun keur kami saparona. Tapi Sakadang Monyet teu malire. Sakadang Kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. ulah ngaganggu. jejeritan awahing ku lada jeung panas. kalahkah maledogan ku cangkangna. ngala cabe nu geus arasak. engke paparon” “Hade. jongjon bae metikan jeung ngadaharan. Sakadang Monyet. tuluy naek. maneh teh keur ngahadar naon? Cik uing menta!” Tembal Sakadang Kuya.” Sakadang Monyet pihara atoheunna. tapi kumaha da teu bisa naek. Kakara uing mah barang dahar ni’mat kieu. “Nya ari maksa-maksa teuing mah top bae. kapan bareto ge maneh teu mere cau ka kami. Manehna indit nepungan Sakadang Monyet.“ Sakadang Monyet lumah lameh menta ngarah dipikarunya.” “Cing ngasaan saeutik. Ari beak…. lantaran geus bisa males kanyeri hatena bareto. gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin Dewata tea. “ah. Biwirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. uing lapar pisan. tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon. Adug lajer. ngunek-ngunek hayang males. “Sakadang Kuya. Dina hiji poe Sakadang Kuya indit ka kebon Juru tani. ketembongna bangun aramis pisan. Sakadang Kuya pohara nyerieunana. .Object 1 Object 2 Object 3 21 Dina hiji poe Sakadang Kuya keur neangan kadaharan. cing tulungan pangalakeun. Ngala genep nu galede. “Keur naon make mere ka maneh. Lantaran tabeatna hawek jeung sarakah manehna embung nyesakeun. Ngahaeut ka tengah poe. metikan cau hiji-hiji bari ditungtut dihakanan. “Sakadang Monyet. menta tulung. uing manggih tangkal cau nu buahna geus asak. atuh bati cumeplak we neureuyan ciduh. Kabeh dibawa lumpat. warnana bareureum. Ditanya ku Sakadang Monyet. Sakadang Kuya kacida sugemanana. cara nu geus barang dahar geunah.” tembal Sakadang Monyet. mana bagian uing? Kapan geus jangji paparon” ceuk Sakadang Kuya ngagorowok. uing teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti Dewata. tuluy manehna bebeja ka Sakadang Monyet. padahal eta teh milik kami?” “Hampura bae atuh nu enggeus-enggeus mah!. “Di mana?” Tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau tea. manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak.tuh cokot deukeut tangkal caringin itu!” tapi ulah dibeakeun kabeh. di tengah jalan raus raus bae didahar. tapi hanjakal teu bisa naek. nepi ka beak. Kulantaran kitu. Omongna “Sakadang Monyet. cuplak ceplak.