Puluhan murid sakola SDN Unsilster Desa Unsilster Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, nu dina tanggal 20 April 2010

keuna ku gempa. Masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Ku sabab sieun gempa deui. Pupuhu lembur didinya ngabewarakeun musibah Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, agung cahya netelakeun aya dua ratus opat puluh dua budak Sakola Dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban gempa. Opat puluh genep urang diantarana nyaeta murid SDN Unsilster anu sakolana deukeut jeung tempat gempa. Maranehna ayena di ajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu minggu ieu bakal nyanghareupan Ujian Nasional, ti saprak dua minggu katukang maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sakola SDN Unsilster. Murid kelas opat SDN Unsilster anu jumlahna tilu belas orang eta ngahaja ditempatkeun didinya, sangkan bisa meunang bingbingan diajar nu enya-enya. Samemeh ujian nasional murid utamana dibekelan pangajaran tambahan pikeun pangajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, jeung Pkn. Unggal poe senen opat puluh genep murid anu diajar ditenda meunang bingbingan ti guru husus anu didatangkeun ti dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Sri Nurhayati, murid kelas opat SDN Unsilster anu diajar di SDN Cibubur, ngebrahkeun yen manehanana kurang ngeunah di sakola nu anyar. Sabab kudu ngabiasakeun deui hirup jeung murid atawa guru sarta lingkungan anu anyar. Kabehanana ayeuna aya saratus dalapan puluh tujuh murid SD jeung opat puluh murid SMP korban gempa anu geus dititipkeun ka sakola-sakola anu deukeut. Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur, Wilujeung patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur….. Amit mungkur..Wasalamu’alaikum Wr.Wb

metikan cau hiji-hiji bari ditungtut dihakanan. “Di mana?” Tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau tea. tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon. uing lapar pisan. Sakadang Kuya pohara nyerieunana. Lantaran tabeatna hawek jeung sarakah manehna embung nyesakeun. Ditanya ku Sakadang Monyet.” tembal Sakadang Monyet. tuluy naek. nepi ka beak. Kakara uing mah barang dahar ni’mat kieu. uing manggih tangkal cau nu buahna geus asak. engke paparon” “Hade. Adug lajer. ngala cabe nu geus arasak. Manehna indit nepungan Sakadang Monyet. Ari beak…. Sakadang Kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. cing tulungan pangalakeun. warnana bareureum. manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak. maneh teh keur ngahadar naon? Cik uing menta!” Tembal Sakadang Kuya. Kulantaran kitu. jongjon bae metikan jeung ngadaharan. sesakeun keur kami saparona. kalahkah maledogan ku cangkangna. “ah. tuluy cupak capek. Sakadang Monyet. ketembongna bangun aramis pisan.” Sakadang Monyet pihara atoheunna. atuh bati cumeplak we neureuyan ciduh. sing karunya ka uing ku hayang ngasaan buah loa paparin Dewata!” omongna deui lengas lengis. Ngahaeut ka tengah poe. Kabeh dibawa lumpat. ulah ngaganggu.“ Sakadang Monyet lumah lameh menta ngarah dipikarunya. Sakadang Kuya kacida sugemanana. jejeritan awahing ku lada jeung panas. Ngala genep nu galede. di tengah jalan raus raus bae didahar. lantaran geus bisa males kanyeri hatena bareto. tapi kumaha da teu bisa naek. .Object 1 Object 2 Object 3 21 Dina hiji poe Sakadang Kuya keur neangan kadaharan. “Sakadang Monyet. uing teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti Dewata. “Nya ari maksa-maksa teuing mah top bae. “Sakadang Kuya. cara nu geus barang dahar geunah.tuh cokot deukeut tangkal caringin itu!” tapi ulah dibeakeun kabeh. tuluy manehna bebeja ka Sakadang Monyet. Biwirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. ngunek-ngunek hayang males. cuplak ceplak.” “Cing ngasaan saeutik. gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin Dewata tea. “Keur naon make mere ka maneh. Omongna “Sakadang Monyet. menta tulung. mana bagian uing? Kapan geus jangji paparon” ceuk Sakadang Kuya ngagorowok. kapan bareto ge maneh teu mere cau ka kami. Dina hiji poe Sakadang Kuya indit ka kebon Juru tani. padahal eta teh milik kami?” “Hampura bae atuh nu enggeus-enggeus mah!. tapi hanjakal teu bisa naek. Tapi Sakadang Monyet teu malire.