Puluhan murid sakola SDN Unsilster Desa Unsilster Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, nu dina tanggal 20 April 2010

keuna ku gempa. Masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Ku sabab sieun gempa deui. Pupuhu lembur didinya ngabewarakeun musibah Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, agung cahya netelakeun aya dua ratus opat puluh dua budak Sakola Dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban gempa. Opat puluh genep urang diantarana nyaeta murid SDN Unsilster anu sakolana deukeut jeung tempat gempa. Maranehna ayena di ajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu minggu ieu bakal nyanghareupan Ujian Nasional, ti saprak dua minggu katukang maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sakola SDN Unsilster. Murid kelas opat SDN Unsilster anu jumlahna tilu belas orang eta ngahaja ditempatkeun didinya, sangkan bisa meunang bingbingan diajar nu enya-enya. Samemeh ujian nasional murid utamana dibekelan pangajaran tambahan pikeun pangajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, jeung Pkn. Unggal poe senen opat puluh genep murid anu diajar ditenda meunang bingbingan ti guru husus anu didatangkeun ti dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Sri Nurhayati, murid kelas opat SDN Unsilster anu diajar di SDN Cibubur, ngebrahkeun yen manehanana kurang ngeunah di sakola nu anyar. Sabab kudu ngabiasakeun deui hirup jeung murid atawa guru sarta lingkungan anu anyar. Kabehanana ayeuna aya saratus dalapan puluh tujuh murid SD jeung opat puluh murid SMP korban gempa anu geus dititipkeun ka sakola-sakola anu deukeut. Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur, Wilujeung patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur….. Amit mungkur..Wasalamu’alaikum Wr.Wb

. sesakeun keur kami saparona.“ Sakadang Monyet lumah lameh menta ngarah dipikarunya. tuluy naek. cing tulungan pangalakeun. ngunek-ngunek hayang males. tapi hanjakal teu bisa naek. warnana bareureum.Object 1 Object 2 Object 3 21 Dina hiji poe Sakadang Kuya keur neangan kadaharan. “Sakadang Kuya. nepi ka beak. Dina hiji poe Sakadang Kuya indit ka kebon Juru tani.” Sakadang Monyet pihara atoheunna. lantaran geus bisa males kanyeri hatena bareto. Sakadang Kuya pohara nyerieunana. engke paparon” “Hade. atuh bati cumeplak we neureuyan ciduh. uing lapar pisan. Ditanya ku Sakadang Monyet.” “Cing ngasaan saeutik. “Di mana?” Tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau tea. ulah ngaganggu. maneh teh keur ngahadar naon? Cik uing menta!” Tembal Sakadang Kuya. cuplak ceplak. Omongna “Sakadang Monyet. uing teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti Dewata. Biwirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. menta tulung. “Keur naon make mere ka maneh. tapi kumaha da teu bisa naek. padahal eta teh milik kami?” “Hampura bae atuh nu enggeus-enggeus mah!. “Nya ari maksa-maksa teuing mah top bae. Lantaran tabeatna hawek jeung sarakah manehna embung nyesakeun. Ngala genep nu galede. sing karunya ka uing ku hayang ngasaan buah loa paparin Dewata!” omongna deui lengas lengis. uing manggih tangkal cau nu buahna geus asak. Sakadang Monyet. tuluy manehna bebeja ka Sakadang Monyet. kapan bareto ge maneh teu mere cau ka kami. gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin Dewata tea. Sakadang Kuya kacida sugemanana. jongjon bae metikan jeung ngadaharan. di tengah jalan raus raus bae didahar. mana bagian uing? Kapan geus jangji paparon” ceuk Sakadang Kuya ngagorowok. Ari beak…. Sakadang Kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. Manehna indit nepungan Sakadang Monyet. Ngahaeut ka tengah poe. Kulantaran kitu. “Sakadang Monyet.” tembal Sakadang Monyet. “ah. jejeritan awahing ku lada jeung panas. Kakara uing mah barang dahar ni’mat kieu. ngala cabe nu geus arasak. cara nu geus barang dahar geunah. Adug lajer. manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak. ketembongna bangun aramis pisan. tuluy cupak capek.tuh cokot deukeut tangkal caringin itu!” tapi ulah dibeakeun kabeh. Tapi Sakadang Monyet teu malire. tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon. metikan cau hiji-hiji bari ditungtut dihakanan. Kabeh dibawa lumpat. kalahkah maledogan ku cangkangna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful