Puluhan murid sakola SDN Unsilster Desa Unsilster Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, nu dina tanggal 20 April 2010

keuna ku gempa. Masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Ku sabab sieun gempa deui. Pupuhu lembur didinya ngabewarakeun musibah Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, agung cahya netelakeun aya dua ratus opat puluh dua budak Sakola Dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban gempa. Opat puluh genep urang diantarana nyaeta murid SDN Unsilster anu sakolana deukeut jeung tempat gempa. Maranehna ayena di ajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu minggu ieu bakal nyanghareupan Ujian Nasional, ti saprak dua minggu katukang maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sakola SDN Unsilster. Murid kelas opat SDN Unsilster anu jumlahna tilu belas orang eta ngahaja ditempatkeun didinya, sangkan bisa meunang bingbingan diajar nu enya-enya. Samemeh ujian nasional murid utamana dibekelan pangajaran tambahan pikeun pangajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, jeung Pkn. Unggal poe senen opat puluh genep murid anu diajar ditenda meunang bingbingan ti guru husus anu didatangkeun ti dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Sri Nurhayati, murid kelas opat SDN Unsilster anu diajar di SDN Cibubur, ngebrahkeun yen manehanana kurang ngeunah di sakola nu anyar. Sabab kudu ngabiasakeun deui hirup jeung murid atawa guru sarta lingkungan anu anyar. Kabehanana ayeuna aya saratus dalapan puluh tujuh murid SD jeung opat puluh murid SMP korban gempa anu geus dititipkeun ka sakola-sakola anu deukeut. Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur, Wilujeung patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur….. Amit mungkur..Wasalamu’alaikum Wr.Wb

Manehna indit nepungan Sakadang Monyet. Omongna “Sakadang Monyet. ngunek-ngunek hayang males. ketembongna bangun aramis pisan. Kulantaran kitu. “Nya ari maksa-maksa teuing mah top bae. Ngahaeut ka tengah poe. “Di mana?” Tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau tea. Dina hiji poe Sakadang Kuya indit ka kebon Juru tani. jongjon bae metikan jeung ngadaharan. Kakara uing mah barang dahar ni’mat kieu.” “Cing ngasaan saeutik. nepi ka beak. metikan cau hiji-hiji bari ditungtut dihakanan. menta tulung. Ditanya ku Sakadang Monyet. mana bagian uing? Kapan geus jangji paparon” ceuk Sakadang Kuya ngagorowok. tapi kumaha da teu bisa naek. Sakadang Monyet. “Sakadang Monyet. Tapi Sakadang Monyet teu malire. kalahkah maledogan ku cangkangna. tuluy manehna bebeja ka Sakadang Monyet. maneh teh keur ngahadar naon? Cik uing menta!” Tembal Sakadang Kuya. cing tulungan pangalakeun. sesakeun keur kami saparona. “ah. di tengah jalan raus raus bae didahar. ulah ngaganggu. engke paparon” “Hade. lantaran geus bisa males kanyeri hatena bareto. Lantaran tabeatna hawek jeung sarakah manehna embung nyesakeun.” tembal Sakadang Monyet. tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon. tuluy cupak capek.tuh cokot deukeut tangkal caringin itu!” tapi ulah dibeakeun kabeh. gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin Dewata tea. manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak. sing karunya ka uing ku hayang ngasaan buah loa paparin Dewata!” omongna deui lengas lengis. uing lapar pisan. uing teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti Dewata. cara nu geus barang dahar geunah. cuplak ceplak. . Sakadang Kuya kacida sugemanana. Sakadang Kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. Ari beak…. Ngala genep nu galede. uing manggih tangkal cau nu buahna geus asak. padahal eta teh milik kami?” “Hampura bae atuh nu enggeus-enggeus mah!. Biwirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. Adug lajer. Kabeh dibawa lumpat.Object 1 Object 2 Object 3 21 Dina hiji poe Sakadang Kuya keur neangan kadaharan. “Sakadang Kuya. Sakadang Kuya pohara nyerieunana. ngala cabe nu geus arasak. jejeritan awahing ku lada jeung panas. tuluy naek. warnana bareureum.“ Sakadang Monyet lumah lameh menta ngarah dipikarunya. kapan bareto ge maneh teu mere cau ka kami. atuh bati cumeplak we neureuyan ciduh.” Sakadang Monyet pihara atoheunna. tapi hanjakal teu bisa naek. “Keur naon make mere ka maneh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful