Puluhan murid sakola SDN Unsilster Desa Unsilster Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, nu dina tanggal 20 April 2010

keuna ku gempa. Masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Ku sabab sieun gempa deui. Pupuhu lembur didinya ngabewarakeun musibah Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, agung cahya netelakeun aya dua ratus opat puluh dua budak Sakola Dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban gempa. Opat puluh genep urang diantarana nyaeta murid SDN Unsilster anu sakolana deukeut jeung tempat gempa. Maranehna ayena di ajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu minggu ieu bakal nyanghareupan Ujian Nasional, ti saprak dua minggu katukang maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sakola SDN Unsilster. Murid kelas opat SDN Unsilster anu jumlahna tilu belas orang eta ngahaja ditempatkeun didinya, sangkan bisa meunang bingbingan diajar nu enya-enya. Samemeh ujian nasional murid utamana dibekelan pangajaran tambahan pikeun pangajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, jeung Pkn. Unggal poe senen opat puluh genep murid anu diajar ditenda meunang bingbingan ti guru husus anu didatangkeun ti dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Sri Nurhayati, murid kelas opat SDN Unsilster anu diajar di SDN Cibubur, ngebrahkeun yen manehanana kurang ngeunah di sakola nu anyar. Sabab kudu ngabiasakeun deui hirup jeung murid atawa guru sarta lingkungan anu anyar. Kabehanana ayeuna aya saratus dalapan puluh tujuh murid SD jeung opat puluh murid SMP korban gempa anu geus dititipkeun ka sakola-sakola anu deukeut. Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur, Wilujeung patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur….. Amit mungkur..Wasalamu’alaikum Wr.Wb

kalahkah maledogan ku cangkangna. Tapi Sakadang Monyet teu malire. mana bagian uing? Kapan geus jangji paparon” ceuk Sakadang Kuya ngagorowok. cing tulungan pangalakeun. engke paparon” “Hade. ngunek-ngunek hayang males.tuh cokot deukeut tangkal caringin itu!” tapi ulah dibeakeun kabeh. Ditanya ku Sakadang Monyet. Ngala genep nu galede. maneh teh keur ngahadar naon? Cik uing menta!” Tembal Sakadang Kuya.Object 1 Object 2 Object 3 21 Dina hiji poe Sakadang Kuya keur neangan kadaharan. Omongna “Sakadang Monyet. ulah ngaganggu. tapi kumaha da teu bisa naek. .“ Sakadang Monyet lumah lameh menta ngarah dipikarunya. cuplak ceplak. ngala cabe nu geus arasak. Ari beak…. jongjon bae metikan jeung ngadaharan. uing teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti Dewata. “Sakadang Monyet. “Di mana?” Tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau tea. gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin Dewata tea. tapi hanjakal teu bisa naek.” tembal Sakadang Monyet. metikan cau hiji-hiji bari ditungtut dihakanan. “Nya ari maksa-maksa teuing mah top bae. padahal eta teh milik kami?” “Hampura bae atuh nu enggeus-enggeus mah!. Manehna indit nepungan Sakadang Monyet. Sakadang Kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. Dina hiji poe Sakadang Kuya indit ka kebon Juru tani. tuluy manehna bebeja ka Sakadang Monyet. sing karunya ka uing ku hayang ngasaan buah loa paparin Dewata!” omongna deui lengas lengis. Biwirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. Ngahaeut ka tengah poe. menta tulung. di tengah jalan raus raus bae didahar. ketembongna bangun aramis pisan. manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak. warnana bareureum.” Sakadang Monyet pihara atoheunna. lantaran geus bisa males kanyeri hatena bareto. Sakadang Kuya kacida sugemanana. Kakara uing mah barang dahar ni’mat kieu. uing manggih tangkal cau nu buahna geus asak. Sakadang Monyet. tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon. jejeritan awahing ku lada jeung panas. Kulantaran kitu. sesakeun keur kami saparona. Kabeh dibawa lumpat. “Sakadang Kuya. tuluy naek. nepi ka beak.” “Cing ngasaan saeutik. “Keur naon make mere ka maneh. Adug lajer. tuluy cupak capek. “ah. cara nu geus barang dahar geunah. Sakadang Kuya pohara nyerieunana. atuh bati cumeplak we neureuyan ciduh. Lantaran tabeatna hawek jeung sarakah manehna embung nyesakeun. uing lapar pisan. kapan bareto ge maneh teu mere cau ka kami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful