Puluhan murid sakola SDN Unsilster Desa Unsilster Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, nu dina tanggal 20 April 2010

keuna ku gempa. Masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Ku sabab sieun gempa deui. Pupuhu lembur didinya ngabewarakeun musibah Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, agung cahya netelakeun aya dua ratus opat puluh dua budak Sakola Dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban gempa. Opat puluh genep urang diantarana nyaeta murid SDN Unsilster anu sakolana deukeut jeung tempat gempa. Maranehna ayena di ajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu minggu ieu bakal nyanghareupan Ujian Nasional, ti saprak dua minggu katukang maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sakola SDN Unsilster. Murid kelas opat SDN Unsilster anu jumlahna tilu belas orang eta ngahaja ditempatkeun didinya, sangkan bisa meunang bingbingan diajar nu enya-enya. Samemeh ujian nasional murid utamana dibekelan pangajaran tambahan pikeun pangajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, jeung Pkn. Unggal poe senen opat puluh genep murid anu diajar ditenda meunang bingbingan ti guru husus anu didatangkeun ti dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Sri Nurhayati, murid kelas opat SDN Unsilster anu diajar di SDN Cibubur, ngebrahkeun yen manehanana kurang ngeunah di sakola nu anyar. Sabab kudu ngabiasakeun deui hirup jeung murid atawa guru sarta lingkungan anu anyar. Kabehanana ayeuna aya saratus dalapan puluh tujuh murid SD jeung opat puluh murid SMP korban gempa anu geus dititipkeun ka sakola-sakola anu deukeut. Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur, Wilujeung patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur….. Amit mungkur..Wasalamu’alaikum Wr.Wb

“Sakadang Monyet. tapi hanjakal teu bisa naek. lantaran geus bisa males kanyeri hatena bareto. Adug lajer. Tapi Sakadang Monyet teu malire. Kulantaran kitu. ngala cabe nu geus arasak. kalahkah maledogan ku cangkangna. Ditanya ku Sakadang Monyet. Omongna “Sakadang Monyet. kapan bareto ge maneh teu mere cau ka kami. tuluy cupak capek. Ari beak…. Kabeh dibawa lumpat. uing teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti Dewata. sesakeun keur kami saparona. cara nu geus barang dahar geunah. tapi kumaha da teu bisa naek. warnana bareureum.” Sakadang Monyet pihara atoheunna. tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon. gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin Dewata tea. uing manggih tangkal cau nu buahna geus asak. jejeritan awahing ku lada jeung panas. manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak. cing tulungan pangalakeun. “Keur naon make mere ka maneh.“ Sakadang Monyet lumah lameh menta ngarah dipikarunya. Manehna indit nepungan Sakadang Monyet. Lantaran tabeatna hawek jeung sarakah manehna embung nyesakeun. atuh bati cumeplak we neureuyan ciduh. tuluy manehna bebeja ka Sakadang Monyet. maneh teh keur ngahadar naon? Cik uing menta!” Tembal Sakadang Kuya. Sakadang Kuya kacida sugemanana. engke paparon” “Hade. Biwirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. metikan cau hiji-hiji bari ditungtut dihakanan. “Nya ari maksa-maksa teuing mah top bae. tuluy naek. menta tulung. jongjon bae metikan jeung ngadaharan. mana bagian uing? Kapan geus jangji paparon” ceuk Sakadang Kuya ngagorowok. uing lapar pisan. “Di mana?” Tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau tea. sing karunya ka uing ku hayang ngasaan buah loa paparin Dewata!” omongna deui lengas lengis. “Sakadang Kuya. di tengah jalan raus raus bae didahar. padahal eta teh milik kami?” “Hampura bae atuh nu enggeus-enggeus mah!. .” “Cing ngasaan saeutik. Ngahaeut ka tengah poe. ketembongna bangun aramis pisan. cuplak ceplak.” tembal Sakadang Monyet. Sakadang Monyet. ngunek-ngunek hayang males. ulah ngaganggu. nepi ka beak. Ngala genep nu galede.Object 1 Object 2 Object 3 21 Dina hiji poe Sakadang Kuya keur neangan kadaharan. “ah. Sakadang Kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. Sakadang Kuya pohara nyerieunana. Dina hiji poe Sakadang Kuya indit ka kebon Juru tani.tuh cokot deukeut tangkal caringin itu!” tapi ulah dibeakeun kabeh. Kakara uing mah barang dahar ni’mat kieu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful