Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TINGKATAN TIGA MATA PELAJARAN : Matematik TINGKATAN : 3 Ibnu Sina TARIKH : 03 Disember 2010

MASA : 40 minit BILANGAN PELAJAR : 30 orang TOPIK:STATISTIK SUBTOPIK : Mod, min dan Median OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Pelajar dapat memahami dan menggunakan konep mod untuk menyelesaikan masalah HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pengajaran pelajar akan dapat : 1) Menentukan mod bagi: a) Suatu set data b) Data yang diberikan dalam jadual kekerapan c) Menentukan mod dan kekerapannya daripada piktograf, carta bar, graf garis dan carta pai. PRASYARAT : Pelajar telah memahami konsep kekerapan dan dapat mewakilkan data dalam bentuk piktograf, carta bar, graf garis dan carta pai. BAHAN BANTU MENGAJAR : Slaid powerpoint, lembaran kerja, buku teks. NILAI-NILAI MURNI : 1) Kerjasama 2) Berhati-hati 3) Bersistematik 4) Mematuhi arahan 5) Yakin

PROSEDUR

langkah Set Induksi(5 minit)

Isi kandungan Ulangkaji 1.

Aktiviti p n p Pelajar diminta memerhatikan slaid yang dipaparkan guru yang terdiri daripada 15 biji bola.2.

Catatan BBM : slaidpowerpoint Nilai murni: Kerjasama Yakin

Guru bersoal jawab dengan pelajar: 1) Bola apakah yang paling Teknik Bersoaljawab banyak bilangannya? secara umum 2) Bola apakah yang palingsedikit bilangann ya? Pelajar diminta membuat refleksitentang pembelajaran

lepas iaitu kekerapan. Pelajar diminta mengaitkan topik yang bakal dipelajari denganpembelajaran lepas. Pelajar ditayangkan dengan slaidpowerpoint yang mengandungi cara menentukan mod. Guru menerangkan kepada pelajar langkah-langkah menentukan bagi suatu (a) Set data (b) Data yang diberikan dalam jadual kekerapan Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang jawapan yang diberikan. Langkah 2 (15 minit) Menentukanmod dan kekerapanny ada ripada piktogram, cartabar, graf garisdan carta pai.1. Pelajar ditayangkan dengan slaid powerpoint yang mengandungi suaturajah piktogram.2. Pelajar diberikan penerangan oleh guru langkahlangkah menentukan mod bagi suatu piktogram. Pelajar ditayangkan dengan slaidpowerpoint yang mengandungi rajah carta bar, graf garis dan carta pai. Pelajar diminta memberikan menentukan mod bagi carta bar, graf garis dan carta pai. Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang jawapan yang diberikan. BBM: slaid powerpoint,lembaran kerja. Nilai murni: Kerjasama Yakin Berani Perihatin

Langkah 1(15 minit)

Menentukan mod daripada data dan jadual kekerapan1.

BBM: slaid powerpoint, kad manila. Nilai murni : Kerjasama, yakin dan keperihatian.

Pelajar diminta oleh guru untuk menyelesaikan latihan ringkas pada lembaran kerja.

Guru membincangkan jawapan yang diberikan oleh pelajar. Penutup (5 minit) Kesimpulan Pembelajaran Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang topik yang telah dipelajari. Contoh soalan: 1) Bagaimana untuk menentukan mod bagi suatu set data? 2) Bagaimana untuk menentukan mod daripada jadual kekerapan? 3) Bagaimanakah menentukan mod daripada piktograf, carta bar, graf garis dan carta pai? Pelajar diminta memberikan kesimpulan tentang apa yang dipelajari. Pelajar diminta oleh guru untuk meyelesaikan latihan dalam buku teks. Guru mengucapkan terima kasih kepada pelajar di atas kerjasama yang telah diberikan.