Anda di halaman 1dari 8

RUKUN NEGARA Dengan berlakunya Peristiwa 13 Mei 1969, maka kerajaan ketika itu melahirkan Rukun Negara ekoran

susulan peristiwa tersebut, dimana Rukun Negara terbentuk berikutan berlaku rusuhan kaum yang menggugat keamanan dan keutuhan negara. Ekoran daripada perisitiwa tersebut sistem kerajaan berparlimen telah digantung dan Negara (MAGERAN) telah ditubuhkan bertujuan untuk mengembalikan keamanan, menegakkan semua undang-undang negara dan memupuk suasana harmoni serta percaya mempercayai dalam kalangan rakyat secara berkekalan. Berikut dengan dunia tampa sempadan, negara ini mula melanda dengan arus Globalisasi ini sejak awal 90 an, ekoran teknologi yang kian berkembang sehinggakan lima prinsip rukun negara diabaikan oleh sesetengah rakyat di negara ini. Bagi mengambalikan semagat jatidiri rakyat malaysia terhadap prinsip rukun negara pelbagai bentuk kempen rencak dijalankan oleh pelbagai pihak khususnya Kementerian Penerangan Malaysia, dengan seluran yang ada bagi menyedarkan rakyat Malaysia mengenai lima prinsip Rukun Negara. Sehubungan dengan itu, pemilik Blog ini menyertai kempen tersebut dimana Kenderaan milik Jabatannya terpampar Lima Prinsip Rukun Negara di belakang Kenderaan tersebut ( seperti dalam gambar diatas). sebagai perhatian umun khususnya pemandu yang mengekori kenderaan berkenaan.

MATLAMAT RUKUNEGARA

Tan Sri Muhammad Ghazali Shafie dalam ceramahnya di MAYC di Universiti Kebangsaan Malaysia pada 9 April 1971 menggariskan secara menyeluruh matlamat Rukun Negara seperti berikut :-

(a)

Rukun Negara adalah satu dokumen yang terpenting dan utama yang akan menjadi pegangan serta pedoman kehidupan rakyat dan negara pada masa hadapan.

(b)

Rukun Negara ini perlu difahami dan dimengerti dengan sedalam-dalamnya dan jangan sama sekali hanya diterima untuk dihafalkan sebaliknya dilafazkan dan diamalkan dalam manamana majlis rasmi ataupun tidak rasmi.

(c)

Rukun Negara adalah satu lambang yang menyuarakan rupa bentuk masyarakat dan bangsa yang dikehendaki dan diingini oleh rakyat.

(d) setiap

Rukun Negara adalah hak rakyat dan hak negara dan rakyat mestilah bersedia mendukung dan

mempertahankannya sebagai asas atau pedoman untuk masa depan yang lebih cemerlang.

(e)

Rukun Negara membentuk satu masyarakat dalam mana rakyat tanpa mengira asal keturunan ,agama serta ideologi politiknya sama-sama berhak dan mempunyai tempat untuk mencuba kebolehan dan bakatnya.

(f)

Rukun Negara diharap dapat membentuk satu cara hidup yang demoktartik dan yang mendukung kehendak serta cita-cita rakyat jelata.

(g)

Rukun Negara berteraskan kepada budaya bumiputera sambil menjamin satu cara yang lebih liberal terhadap pengaruh dan perkembangan semua kaum dan tradisi serta budaya masing-masing.

(h)

Akhirnya, Rukun Negara berharap dapat mencari persamaan dan perseimbangan yang menjadi idaman dan hasrat untuk melahirkan negara yang aman, rakyat bersatu dan bebas mengamalkan agama masing-masing tanpa sentimen yang penerusnya ialah perpaduan rakyat yang berkekalan dan negara yang stabil.

IKRAR RUKUN NEGARA

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan

PENJELASAN PRINSIP RUKUN NEGARA: Kepercayaan kepada Tuhan Bangsa dan Negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama rasmi Persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam Persekutuan dan tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warganegara atas alasan agama adalah dilarang sama sekali. Jawatankuasa penggubal Rukun Negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan keperibadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam Rukun Negara.

Kesetiaan Kepada Raja dan Negara Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Selaras dengan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Raja mengikut Perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri, dan Yang Di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, Raja-Raja dan Yang Di-Pertua Negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada Raja dan Negara bermaksud, bahawa setiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang diPertuan Agong.

Keluhuran Perlembagaan Prinsip ini menekan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankankeluhuran atau kemuliaan Perlembagaan Negara. Perlembagaan Negara adalah sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warganegara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai, serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan Perlembagaan Negara. Perlembagaan Negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semu pihak di negara ini. Dengan demikian ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu gugat oleh manamana individu atau mana-mana pihak. Perlembagaan Malaysia menentukan pola politik dan kedudukan sosio-ekonomi rakyat di negara ini. Ia adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan denga sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi rakyat.

Kedaulatan Undang-Undang Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warganegara Malaysia. Undang-undang negara berasaskan kepada Perlembagaan. Oleh itu kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Oleh itu undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Kewujudan undang-undang akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapa bergerak dengan licin dan teratur tanpa sebarang kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan merasas selamat. Hak-hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara sebagaimana yang dijamin oleh Perlembagaan Negara. Hak-hak dari kebebasan yang dijamin oleh Perlembagaan itu tidaklah termasuk hak menggulingkan kerajaan sama ada dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut Perlembagaan.

Kesopanan dan Kesusilaan Prinsip ke lima ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya ialah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni yang dijalankan sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Tatasusila ini membenci dan mengutuk tingkah laku atau perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu golongan. Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan kehidupan bernegara. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan keperibadian bangsa dan nilai-nilai murni