BIANTARA PATURAY TINEUNG TI WAWAKIL KELAS VI Assalamu’ alaikum warohmatullohi wabarokatuh Puji sinareng sukur mangga urang sanggakeun

ka hadirat Gusti Nu Maha suci. Ku lungsurna rahmat sareng kurnia Anjeunna, dina dinten ieu urang tiasa patepung lawung pamprok jonghok dina acara Paturay Tineung SDN Karangdan. Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka rerencangan sakelas anu parantos maparin kapercantenan ka sim kuring kanggo ngadugikeun kereteg ati minangka wawakil ti kelas VI. Teu hilap deuih, sim kuring oge ngahaturkeun nuhun ka panata calagara anu parantos maparin kasempetan ka sim kuring kanggo sasanggem dina ieu acara. Para hadirin hormateun sim kuring. Mungguh ari waktos henteu karaos nyerelekna teh. Asa kamari sim kuring saparakanca lebet janten murid di ieu sakola. Ayeuna tos kedah ngantunkeun deui ieu sakola. Padahal genep taun teh sanes waktos anu sakedap. Genep taun sasarengan, diaping sareng dijaring ku Bapa miwah Ibu Guru di dieu. Genep taun sim kuring saparakanca dipaparin rupi-rupi elmu sareng kaparigelan, pibekeleun sim kuring saparakanca kanggo neraskeun sakola ka tingkat anu langkung luhur. Kiwari cunduk kana waktu, ninggag kana mangsa urang kedah papisah. Aya kabingah sareng kasedih gumulung jadi hiji. Bingahna, sim kuring saparakanca tos tiasa lulus diajar di ieu sakola. Ari sedihna, sim kuring saparakanca kedah ngantunkeun ieu sakola. Abotna mah kalangkung-langkung kedah ngantunkeun ieu sakola teh. Namung kumaha atuh, da sim kuring saparakanca kedah neraskeun deui ka sakola nu langkung luhur. Ku margi kitu, neda pidungana ka sadayana supados sim kuring saparakanca tiasa ngahontal cita-cita sareng tiasa babakti ka lemah cai, bangsa, sareng agama. Rumaos, salami sim kuring saparakanca sakola di dieu, seueur pisan kalepatan. Malih sering matak repot sareng jengkel Ibu miwah Bapa Guru. Ku kituna sim kuring saparakanca neda dihapunten. Sawangsulna, sim kuring saparakanca henteu tiasa males kana kasaean Ibu miwah Bapa Guru Mugia Gusti Alloh maparin ganjaran anu satimpal kana kasaean Ibu miwah Bapa Guru sadayana. Teu hilap ka adi-adi kelas, hapunten Akang sareng Teteh, upami salami urang sasarengan Akang sareng Teteh seueur kalepatan, boh anu karaos boh anu henteu karaos. Tangtos, Akang sareng teteh oge ngahapunten kana kalepatan adi-adi sadayana. Dungakeun akang sareng Teteh, supados lungsur-langsar dina diajar di sakola anu langkung luhur. Kitu deui Akang sareng Teteh ngadungakeun sangkan adi-adi tiasa langkung sae sareng pinter ti Akang sareng teteh. Para hadirin hormateun sim kuring. Seueur panineungan endah salami sim kuring saparakanca nyuprih elmu di ieu sakola. Panineungan anu anu baris tetep ngantengkeun rasa sareng hate simkuring saparakanca, sanaos urang tos paanggang. Rupina, sakitu pisanggem ti sim kuring, minangka wawakil ti kelas VI. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah, matak resag kana manah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu’ alaikum warohmatullphi wabarakatuh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful