Matematik UPSR

KANDUNGAN

1. Meneliti Spesifikasi Soalan Matematik UPSR Kertas 1 dan 2
2. Prestasi Calon UPSR Kertas 2

3. Mengesan dan mengatasi kelemahan murid.

Matematik UPSR Nombor & Operasi Ukuran

Bidang Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah
Nombor Bulat, Pecahan, Perpuluhan, Peratus, Wang.

Operasi ,

,

,

Operasi Bergabung. Panjang, Berat, Isipadu, Masa dan Waktu. Bentuk 2 matra & 3 matra

Bentuk & Ruang Perwakilan Data

Purata, Graf.

Masa. Wang ) Penyelesaian Masalah / Masalah Harian (mengaplikasi) Rujuk contoh Menganalisis KBKK . Ruang) Fakta Asas ( Nombor Bulat) Kemahiran Pengiraan Asas (– ) •Nombor Bulat •Nombor Pecahan •Nombor Perpuluhan Kemahiran Pengiraan Melibatkan Unit (– ) (Panjang. Konsep dan Pengetahuan Asas Matematik ( Nombor. Berat. Sukatan. Ukuran.Cadangan Pemeringkatan Masteri Kurikulum Matematik Sekolah Rendah.

KERTAS 015/1 .

2. . Masa menjawab tidak cukup.Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 1) 1. Masa menjawab tidak dirancang dengan baik.

Boleh membuat pengiraan tetapi gagal atau silap atau salah pada tahap menentukan pilihan jawapan. .Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 1) 3.

25 mℓ 16.0 mℓ 2 250 mℓ 16 000 mℓ .3  6ℓ = 8 A B C D 2.

Penyelesaian soalan hanya bertumpu dengan cara pengiraan tidak menggunakan kaedah lain dalam menyelesaikan masalah matematik. .Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 1) 4.

• • • • • • • • • Teka dan Uji Menggunakan gambarajah Memudahkan masalah Menganggar jawapan. Melengkapkan formula/rumus. . Membina Jadual Mecatat dan membuat perkaitan.Penyelesaian Masalah Pelbagai Strategi Mendapatkan Jawapan. Kerja secara songsang Memotong jawapan salah.

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR PENGETAHUAN ASAS OPERASI PENGIRAAN PENGIRAAN UNIT PENGIRAAN & PENGETAHUAN ASAS PENYELESAIAN MASALAH .

Masa & Waktu. Pecahan. Jisim. • BENTUK & RUANG – 2-d dan 3-d • PERWAKILAN DATA – Istilah berkaitan data dan asas graf . Perpuluhan Wang dan Peratus.Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR PENGETAHUAN ASAS Menguji kefahaman tentang konsep asas metamatik berkaitan : • NOMBOR – Nombor Bulat. • UKURAN – Panjang. Sukatan.

.

.

Which of the following numbers. when rounded off to the nearest hundred becomes 200 000? (2005) A B C D 199 909 199 959 200 059 200 109 .

.

Find the value of Q.Q 1 1 8 1 1 4 3 1 8 Diagram shows an incomplete number line. .

6 7 Bandingkan nilai antara dan 7 8 Yang manakah lebih besar nilainya? .

Convert 0·24 to fraction (2003/P1) Convert 4% to a decimal (2005/P1) .

Convert 4·07 to mixed number (2009/P2) .

2006 .

2009 .

1km = 1000m 1kg = 1000g 1l 500 500 1 2 1 4 = 1000ml 250 250 250 250 3 4 200 200 200 200 200 1 5 3 5 .

.

.

Which of the following is nearest to 2 km ? (2004) 1 A 1 km 10 C 1 2 km 5 1 2 km 10 B 3 1 km 5 D .

1 hour = 60 minutes 30 30 20 20 20 15 15 15 15 1 hour 4 1 hour 2 1 hour 3 .

.

.

.

.

Knowledge & Understanding .

.

2009 .

Diagram 2 shows a number of rectangular cards. P and a number of square card. Q. P 8 cm 4 cm Q 4 cm Which of the following combinations of cards can form a box in the shape of cuboid? A B C D 1 piece of P and 5 piece of Q 2 pieces of P and 4 piece of Q 3 pieces of P and 3 piece of Q 4 pieces of P and 2 piece of Q .

.

.

.

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR OPERASI PENGIRAAN Menguji pengetahuan mengenai prosedur pengiraan operasi asas & Operasi Bergabung dalam : • Nombor Bulat • Pecahan • Perpuluhan • Wang .

203 remainder 2. C D 230 remainder 2. .30 462 A B  15 = 23 remainder 12. 2030 remainder 12.

4  25 =
A B 016 160 C D 625 625

2 5

 480
above?

What number must be written in the

A B C D RM0.75 RM7.00 RM750.50 RM75.00 25  3000  RM75 100 .

.

1 2 3 .

.

65 sen  400 = A B RM26 RM260 C D RM2 600 RM26 000 .

. Isipadu Cecair (Unit Metrik). • Masa dan Waktu.Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR PENGIRAAN UNIT Menguji pengetahuan mengenai prosedur pengiraan operasi asas & operasi bergabung melibatkan penukaran unit dalam : • Ukuran Panjang. Jisim.

.

.

.

2 hours 30 minutes  5 = A B C D 10 hours 15 minutes 11 hours 5 minutes 11 hours 50 minutes 12 hours 30 minutes .

2003 1 of 18 years is 4 A B C D 4 years 6 months 4 years 5 months 4 years 3 months 4 years 2 months .

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR PENGIRAAN & PENGETAHUAN ASAS Menguji pengetahuan asas (Nombor) dan prosedur pengiraan operasi asas dalam : • Nombor Bulat • Pecahan • Perpuluhan • Wang .

.

5 .

.

2007 .

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR PENYELESAIAN MASALAH Menguji kebolehan menyelesaikan masalah harian :• Menggunakan pengetahuan asas & prosedur pengiraan • Menghubung kait maklumat. . • Membuat perbandingan. • Anggaran dan penghampiran • Pelbagai kaedah penyelesaian masalah.

A shop sells 10 red and yellow roses altogether. How many red roses does the shop sell ? A 5 C 7 B 6 D 8 . The shop sells 2 more red roses than yellow roses.

How many yellow roses does the shop sell ? A 568 C 382 B 516 D 253 .A shop sells 630 red and yellow roses altogether. The shop sells 124 more red roses than yellow roses.

The number of ducks is 184 more than the number of chickens. What is the total number of chickens. ducks and goats. ducks and goats altogether? . He has 2 506 chickens.A farmer rears chickens. The number of goats is 1 986 less than the number of ducks.

.

.

.

.

.

Encik Lee’s age 52 years old. How old is Mary now? . Mary will be half the age of Encik Lee. In 8 years time.

.

.

.

Din and Edri. Bob. . Calculate the average mark of Chin. Amri and Bob score 65 marks altogether. the average mark of Amri. Din and Edri is 40.In a mathematics test. Chin.

Calculate the average mark of Chin. Group A B C D E Quantity Average 40 40 40 40 40 200 } 65 ? ? ? 200 . Din and Edri is 40. Din and Edri. Bob. the average mark of Amri.In a mathematics test. Amri and Bob score 65 marks altogether. Chin.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Out put learning.  Semoga Anda Cemerlang!!! .Latihan Persediaan Matematik UPSR Ujian Topikal  Soalan-soalan UPSR tahun-tahun lepas (2003 – 2011).  Ujian Prestasi Mengikut Masa.

KERTAS 015/2 .

terutamanya nombor. Encording.KESALAHAN BUKAN MATEMATIK Dalam Kertas 2 • • • • • • • Tunjukkan dua pengiraan berbeza. Cara menulis. Melukis dengan pensel tumpul. Tak perlu paparkan semakan. . Tulis titik tidak jelas con: cara tulis nombor. Tulisan bertindan dan kabur.

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2) 1. Cuai dan tidak teliti dalam pengiraan ( Soalan Pengiraan Asas) & encording .

Keliru antara konsep luas dan perimeter. & Kesilapan menulis jawapan 3. Menggabungkan nombor tertentu dalam pengiraan.Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2) 2. .

MATEMATIK (Kertas 2) .

Lemah dalam proses menukar unit. 5. sukatan. wang dan masa ) Prestasi Calon: 40 % ke 55 % calon gagal menjawab dengan baik. ( Ukuran. Tidak menyatakan jawapan dalam unit yang dikehendaki.Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2) Bantulah mereka. ( kehilangan 1 markah) . selangkah lagi emas ? 4. timbangan.

2006 .

50 RM14.15 2007 .65 + RM 1.00 RM 0.RM12.

Tidak menghabiskan tugasan 8. Tertinggal / tidak menulis titik perpuluhan dengan jelas . Jawapan bahagi perpuluhan yang tidak diselesaikan pengiraannya. ( masih ada baki) 7.Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2) 6.

Computation Skills 1 25.01  5 = .

Jawapan pecahan tidak dalam bentuk terendah / nombor bercampur. .Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2) 9.

Knowledge & Understanding Diagram shows the shaded region is drawn on squares of equal size. What fraction of the whole diagram is shaded? .

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

10.Salah penggunaan simbol dalam pengiraan dan jawapan.

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

11.Gagal melukis dengan tepat

 Tidak menggunakan pembaris bila melukis  Tidak melabel gambar / rajah yang dilukis

.

2009 .

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2) 12.Jawapan akhir kurang tepat / tidak pasti. .

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2) 13. Memberi Dua jawapan berbeza. .

Masalah Teknikal .MATEMATIK (Kertas 2) 14.

MATEMATIK (Kertas 2) 14.Masalah Teknikal .

(2 markah) .Rajah di atas menunjukkan sebuah piramid bertapak segiempat tepat. Nyatakan (a) Bilangan bucu (b) Bentuk permukaan-permukaan condong bagi piramid itu.

Kekuatan dan Peluang Calon MATEMATIK (Kertas 2) .

2006 .

.

5 ℓ 700 mℓ 2007 .1.

110 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.