Anda di halaman 1dari 3

SMK TAPAH

UJIAN TOPIKAL 1
MATEMATIK TINGKATAN 2

NAMA : ______________________ TINGKATAN 2 ________

Bahagian A
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B ,C dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu jawapan sahaja. Jawab SEMUA SOALAN.

1. Nombor 175 489 ditulis sebagai
200 000 setelah dibundarkan
kepada
A. ratus yang hampir
B. ribu yang hampir
C. puluh ribu yang hampir
D. ratus ribu yang hampir

2. Nombor manakah apabila
dibundarkan kepada ribu yang
hampir menjadi 167 000?
A. 166 432 B. 166 502
C. 167 743 D. 167 900

3. Antara berikut, manakah gandaan
sepunya bagi 6 dan 8?
A. 14 B. 36
C. 64 D. 72

4. Nyatakan dua gandaan sepunya
pertama bagi 3, 5 dan 6.
A. 15 dan 18
B. 15 dan 30
C. 18 dan 60
D. 30 dan 60

5. Rajah 1 menunjukkan suatu urutan
nombor perdana.


Rajah 1
Cari nilai x+y.
A. 36 B. 38
C. 40 D. 42

6. Berapakah bilangan nombor
perdana antara 20 hingga 40?
A. 3 B. 4
C. 5 D. 6

7. Ungkapkan
1000
11
12 sebagai
nombor perpuluhan.
A. 12.000111
B. 12.0011
C. 12.011
D. 12.11

8. Rajah 2 menunjukkan empat kad
nombor P, Q, R dan S.


P Q R S
Kad manakah yang menunjukkan nilai
yang paling kecil bagi digit 3?
A. P B. Q
C. R D. S

JAWAPAN

1. =A= =B= =C= =D=
2. =A= =B= =C= =D=
3. =A= =B= =C= =D=
4. =A= =B= =C= =D=
5. =A= =B= =C= =D=
6. =A= =B= =C= =D=
7. =A= =B= =C= =D=
8. =A= =B= =C= =D=

11, 13, x, y, 23
2.3146 9.1437 3.9452 4.7349

Bahagian B
Tulis jawapan pada ruangan yang disediakan. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja
mengira anda bagi mengelakkan anda kehilangan markah. Jawab SEMUA SOALAN.

1. Hitung nilai bagi ). 6 48 12 ( 3 96 + [ 3 markah]


2. Hitung nilai bagi
5
3
1 32 49 + . [ 3 markah]3. Hitung nilai bagi ). 15 11 ( 36 + [ 3 markah]4. Hitung nilai bagi |
.
|

\
|

3
2
5
4
8
1
1 dan ungkapkan jawapan sebagai satu pecahan dalam
sebutan terendah. [ 3 markah]5. Hitung nilai ( )
7
2
6 . 3 5 dan ungkapkan jawapan sebagai nombor perpuluhan.
[ 3 markah]

6. a) Cari nilai 81
b) Cari nilai
3
64 [ 4 markah]


7. (a) Cari nilai bagi 36
(b) Cari nilai bagi
3
64 [ 4 markah]


8. Hitung nilai bagi
3
25
4
1
|
|
.
|

\
|
[ 3 markah]


9. Hitung nilai bagi ( )
2
3
8 7 + [ 3 markah]


10. Hitung nilai bagi
2
49
7
5
|
.
|

\
|
[ 3 markah]Disediakan oleh, Disahkan oleh,

Anda mungkin juga menyukai