Anda di halaman 1dari 2

BANDING BEZA PRINSIP PEMBELAJARAN EWELL DAN GAGNE PERSAMAAN Ewell Penglibatan aktif Merupakan keadaan dimana pelajar

r melibatkan diri secara aktif dan mengambil bahagian dalam pengajaran guru Contoh aktiviti pembelajaran aktif: 1. Pembelajaran secara kelas atau online 2. Pembelajaran koperatif seperti think-pair-share 3. Latihan bertulis untuk pelajar meninjau dan membuat review bahan pembelajaran Eksperimen Refleksi Diperlukan untuk mencapai pembelajaran mendalam bagi kegunaan dalam situasi lain Merupakan proses memikirkan/ merenung kembali pengalaman dan implikasinya terhadap diri Contoh: pelajar membuat refleksi terhadap topic yang diberikan oleh guru berkongsi idea/ pengalaman Suasana yang menyeronokkan Maklum balas serta pembelajaran berkesan berlaku jika pelajar ada dalam persekitaran yang menyeronokkan iaitu interaksi peribadidan sokongan padu daripada guru secara peribadi Kebanyakan pembeljaran jenis ini bercorak kumpulan dan secara lisan Persekitaran emosi bilik darjah dipengaruhi oleh suara guru, gaya kepimpinan guru, sikap, kemesraan, kawalan kelas dan penggunaan ganjaran dalam bilik darjah Maklum balas berterusan Maklum balas merupakan maklumat yang diberikan kepada individu tentang kesesuaian sesuatu tindakan serta respon mereka Maklum balas biasa diberikan sejurus pelajar melaksanakan sesuatu tugas Maklum balas dalam proses pembelajaran berperanan bukan semata-mata pemprosesan maklumat Gagne Melaksanakan perlakuan Pelajar dikehendaki untuk melatih kemahiran/ tingkah laku baru Perlaksanaan perlakuan memberikan peluang untuk menguasai pengetahuan yang betul Contoh: guru guna latihan bertulis, soalan-soalan/ ujian untuk aplikasi kemahiran yang telah dipelajari

Menilai prestasi Pembelajaran akan diakhiri dengan memberikan ujian/ pentaksiran akhir untuk menilai penguasaan, pengetahuan dan kemahiran yang diajar Dijalankan tanpa bimbingan tambahan Dianggap sebagai peringkat penilaian sumatif/ ujian pos

Menarik perhatian Guru menarik perhatian pelajar dengan mengarah pelajar kea rah topic pengajaran Terdapat pelbagai cara seperti teka-teki, humor dan gambar Contoh: guru memulakan pengajaran dengan program multimedia, kesan bunyi atau muzik menarik, fakta dan soalan rangsangan

Memberikan maklum balas Amat berguna untuk pelajar sebagai kepastian Maklum balas perlu spesifik dan serta merta tentang pembelajaran Latihan dalam pelajaran dapat mengesan kefahaman pelajar tentang pembelajaran Bimbingan dalam bentuk soalan dan jawapan merupakan maklum balas

tetapi seharusnya mempengaruhi formatif proses-proses afektif dan motivasi Guru akan mencadangkan tindakan pelajar pemulihan dan susulan bagi menambah Maklum balas yang kerap sama ada baik kelemahan sebagai pembetulan/ insentif perlu untuk sepanjang proses pembelajaran supaya pembelajaran akan berkekalan PERBEZAAN Pembelajaran informal Memberikan bimbingan pembelajaran Pembelajaran tidak hanya berlaku dalam Bimbingan guru diperlukan semasa bilik darjah/ semasa sesuatu pengajaran penyampaian isi kandungan untuk membantu pelajar mengekod maklumat Contoh: di satu sudut pembelajaran, dalam ingatan jangka panjang guru mewujudkan kawasan untuk pelajar bermain pelbagai permainan tradisioanl Antara strategi yang boleh dilakukan ialah pengunaan contoh, kes kajian, perwakilan, mnemonic, analogy dan sebagainya Dalam proses ini, guru menggalakkan pelajar untuk membuat perbandingan serta carta aliran untuk menggambarkan kandungan Pengalaman langsung Mengemukakan kandungan Merujuk kepada learning-by-doing, Guru kemukakan kandungan baharu iaitu pelajar akan mempelajari sesuati kepada pelajar apabila mereka melakukannya Kandungan perlu dikelompok dan diorganisasi secara sistematik dan Dapat membantu pelajar membentuk pemahaman dan mencipta, mengubah bermakna sebelum diterang dan atau memurnikan sesuatu idea didemonstrasi Memberikan focus kepada pembelajaran Guru perlu menggunakan pelbagai cara individu fokus terhadap proses aktif seperti merangkumkan teks, audio, antara guru dengan murid grafik, jadual, rajah dan video Contoh: penlajar dibawa ke zoo, pembelajaran melalui pemerhatian dan interaksi dengan persekitaran zoo berlaku berbanding membaca buku mengenai zoo

Anda mungkin juga menyukai