Anda di halaman 1dari 11

Pengenalaln

1.

Setiap kannk kanak ang dilahirkan ke dunia ini, mempunyai kecenderungan yang tiggi terhadap keativiti yang tersendiri Pengenalan

*Berikan satu senario permasalahan kajian yang membawa kepada persoalan dan tujuan penulisan

2.

Definisi Kreativiti

3.

Kepentingan kreativiti

4.

P&P dan Kreativiti

5.

Siapa Fisher

5 Tahap Perkembangan Pemikiran Kreatif Fisher1.

Rangsangan - Bagaimana soalan membantu merangsangkan pemikiran muird. Berikan contoh yang sesuai. Contohnya jika membuat aktivit catan dalam bidang Menggambar. beriakn soalan yang berkaitan dengan catan. Contohnya : Apakan bahan yang digunakan dalam membuat catan? Bagaimana menghasilkan catan yang baik? Mengapa kita perlu menggunakan berus yang betul dalam membuat catan? Soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru ini akan merangsang pemikiran murid.

2.Penerokaan- Murid meneroka atau membuat eksperimen dalam menyiapkan catan. pelbagaikan teknik catan. Berikan contoh yang sesuai.

 • 3. Perancangan- Bagaimana merancang aktivti/ secara verbal dan secara visual. Kalau verbal- penerangan guru

tentang catan. Jika perancangan secara visual seperti tayangan video catan.

 • 4. Aktiviti- cari sumber idea untuk membuat catan bertajuk' Suasan di Pasar Malam, suasana Hari Raya dan

sebagainya. Sumber idea sangat penting untuk membantu aktiviti. perlu ada persoalan-persoalan seperti ' bagaimana menghasilkan cat air yang baik/ berapa jenis teknik cat air? dll.

 • 5. Kajian Semula- Buat refleksi setelah menyiapkan Catan. Apa kekurangan/kelemahan dan bagaimana untuk

membuat penambahbaikan. Biasanya kajian semula ini supaya kesilapan yang berlaku tidak akan berulang semula. Berikan contoh-contoh yang sesuai.

6.

7.

Proses P&P Pendidikan Seni Melalui Pendekatan Pemikiran Kreatif Fisher

 • a. Rangsangan (Jelaskan bagaimana cara guru lakukan aktiviti supaya pelajar dapat mewujudkan rangsangan untuk mengetahui sesuatu maklumat)

  • b. Penerokaan (Jelaskan bagaimana cara guru lakukan aktiviti supaya pelajar berminat untuk meneroka)

 • c. Perancangan (Jelaskan bagaimana cara guru lakukan aktiviti supaya pelajar dapat pengetahuan dalam membuat sebarang perancangan)

 • d. Aktitiviti (Jelaskan bagaimana cara guru lakukan aktiviti supaya pelajar mahir melakukan

aktiviti tugasan)

 • e. Kajian Semula (Jelaskan bagaimana guru lakukan aktiviti supaya pelajar dapat menilai hasil kerjanya dan juga orang lain dengan betul) *Cuba gunakan salah satu Lesson Plan pengajaran seni yang ada dan ubahsuai kepada Lesson Plan baru yang menggunakan pendekatan Fisher. Cuba baca juga teori perkembangan kreativiti Paul Torrance yang juga hampir sama dengan pendekatan Fisher. Ini memudahkan para pelajar

menjelaskan apakah aktiviti yang seharusnya dilakukan dalam Lesson Plan baru nanti.

 • 8. Implikasi Pendekatan Fisher Terhadap Perkembangan Kreativiti Para Pelajar

  • a. Keaslian

  • b. Kelancaran

  • c. Keanjalan

  • d. Kepekaan

  • e. Bersifat Fleksibel

  • f. Sensitif dan Peka

  • g. Gagasan/Idea yang Asli dan Tulen

  • h. Bersifat Terbuka

  • i. Logik

  • j. Berfikiran Bebas

*Bukti kesemua aspek di atas berdasarkan analisis proses P&P mengikut Fisher (langkah 7)

 • 9. Kesimpulan

10. Rujukan

Berdasarkan soalan tugasan, dapat saya rumuskan di sini:

 • 1. Pengenalan (4 Markah)

Seperti biasa, pengenalan sangat penting untuk memulakan sesuatu topik/ tajuk. pastikan cikgu jelaskan tentang konsep atau berkaitan dengan kreativiti secara umum dan selepas itu perincikan.

 • 2. Kaedah Pengumpulan Maklumat ( 12Markah)

Bahagian ini sangat PENTING kerana ia membawa markah yang banyak. Anda boleh rujuk topik 5 m/s 70. Anda perlu kaitkan dengan Pengajaran dan pembelajaran seperti strategi, kaedah dan pemdekatan yang sesuai. Anda perlu jelaskan dan berikan contoh yang sesuai mengikut aras soalan (taksonomi Bloom). Kalau ada jadual atau rajah adalah lebih baik dan mudah untuk dilihat.

 • 3. Analisis (12 Markah)

5 peringkat rangsangan ini perlu dikaitkan pula dengan perkembangan diri kanak-kanak iaitu dari segi sosial, fizikal dan emosi. ini anda boleh rujuk gambarajah Topik 1 m/s:4. Anda huraikan secara terperinci berdasarkan rajah tersebut.

4.Mengaitkan Aktiviti (4 Markah)

Anda perlu kaitkan pembelajaran dengan perkembangan kreativiti seperti keaslian, kelancaran,keanjalan(fleksibel) dan kepekaan.(sila rujuk /s 69)

 • 5. Kesimpulan (4 Makah)

 • 6. Organisasi (organisation) 4 Markah

Seperti bahan rujukan dari buku atau laman web dan lampiran seperti bahan sumber dari pembacaan dan sebagainya.

Semoga penerangan saya ini membantu cikgu dan rakan-rakan lain untuk menjawab soalan tugasan dengan baik dan menarik.

Semoga berjaya.

 • 1. Pengenalan - Anda perlu jelaskan tentang pengertian kreativiti dan kepentingan kreativiti kepada kanak-kanak.

Biasanya pengenalan dalam 1-2 muka surat sahaja (4 markah).

 • 2. Lima Peringkat Keativiti Fisher:

Huraikan setiap peringkat dengan terperinci beserta contoh-contoh soalan dan aktiviti yang sesuai.

2.

Peringkat Penerokaan- jelaskan aktiviti yang sesuai sperti buat eksperimen warna ( Kalau dalam tajuk Catan) dan

 

sebagainya.

3.

Perancangan- secara verbal- perbincangan, interaksi. Secara visual - tayangan video, imej lukisan dan

sebagainya.

4.

Peringkat Aktiviti- Perlu ada sumber idea.

5.

Kajian semula- Buat refleksi./ kekuatan/kelemahan/penambahbaikan.

3.Analisis- Kaitkan dengan perkembangan diri kanak-kanak iaitu sosial, fizikal dan emosi. Kaitkan juga aktiviti pembelajaran seperi keaslian, kelancaran, keanjalan dan kepekaan.

4.

Kesimpulan/penutup

5.

Bahan Rujukan

6.

Lampiran - (seperti keratan akhbar, bahan dari laman web seni dan lain-lain nota) kalau ada.

Menurut Kamus Dewan 1993 : kreativiti

memberimaksud sebagai kemampuan

(kebolehan) mencipta daya kreatif, kekreatifan .

Pengertian tentang kreativiti yang dikemukakan oleh

pakar-pakar :

 • 1. JUNE KING MCFEE

2. Peringkat Penerokaan- jelaskan aktiviti yang sesuai sperti buat eksperimen warna ( Kalau dalam tajuk Catan)

yang baru, bagi mengemaskinikan perlambangan

yang sedia ada.

2. Peringkat Penerokaan- jelaskan aktiviti yang sesuai sperti buat eksperimen warna ( Kalau dalam tajuk Catan)

sedia ada dan mantap, kepada suatu

organisasiyang sedia ada dan mantap, kepada suatuorganisasi yang baru. baru atau idea yangdiambil dari sesuatu, kepada system organiasasiatau situasi yang lepas. Iaitu

2. Peringkat Penerokaan- jelaskan aktiviti yang sesuai sperti buat eksperimen warna ( Kalau dalam tajuk Catan)

memberi makna baru.

 • 2. E. PAUL TORRANCE

• Pelajar yang kreatif belajar melalui penyoalan, pemerhatian, penemuan, percubaan, penerokaan, memanupulasi sesuatu dan semasa bermain tetapi sentiasa mencuba mencari kebenaran dan keesahan

 • 3. DONALD W.MAC KINNON

• Individu kreatif boleh menyatakan tentang dirinya.

• Mempunyai aras intelektual yang tinggi, pengalaman dan kepekaan estetik

• Berdikari dalam aspek berfikir dan bertindak.

• Berusaha menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi

4.

NIKOLA TESLA

• Kreativiti ialah keupayaan menghubungkan pemikiran tampak dengan kesan luaran.

5.

ROBERT C BURKHAT

• Kreativiti ialah pembelajaran interaktif dalam kehidupan.

• Iaitu proses tindakbalas terhadap semua aspek yang datang dan pergi dalam kehidupan secara berterusan untuk membuat keputusan bagi menerima atau menolak, membina atau memusnahkan,mengulang atau menambah dan kejayaan atau kegagalan.6. VIKTOR LOWENFELD

lahir yang dimiliki oleh setiap orang.

lahir yang dimiliki oleh setiap orang.

nakanuntuk menyelesaikan atau membuat pernyataan

nakanuntuk menyelesaikan atau membuat pernyataan

tentang masalah kehidupan.

 
berupaya menyelidik dan meneroka sesuatu. Tanpa

berupaya menyelidik dan meneroka sesuatu. Tanpa

naluri dan keinginan, manusia tidak akan bertindak.

7.

CARL ROGERS

Proses kreativiti wujud melalui tindakan yang berkaitandengan ciri keunikan seseorang, bahan dan alat

yang digunakan

 

.8. J.P GUILFORD

4. NIKOLA TESLA • Kreativiti ialah keupayaan menghubungkan pemikiran tampak dengan kesan luara n. 5. ROBERT

lepas dari belenggu pemikiran lama dan berusaha

mencari arah pemikiran dan hala tuju yang baru.

menjangkakan kepada

menjangkakan kepada

sesuatu yang unik dan asli (originality).

9.

DONALD W. MACKINNON

• Berusaha menye lesaikan sebarang masalah yang dihadapi 4. NIKOLA TESLA • Kreativiti ialah keupayaan menghubungkan
• Berusaha menye lesaikan sebarang masalah yang dihadapi 4. NIKOLA TESLA • Kreativiti ialah keupayaan menghubungkan
• Berusaha menye lesaikan sebarang masalah yang dihadapi 4. NIKOLA TESLA • Kreativiti ialah keupayaan menghubungkan
mendapatkanpengalamanTAHAP PERKEMBANGAN KREATIVITI Terdapat pelbagai pendapat yang memperkatakan tentang proses kreativiti atau artistik dan tahap-tahap perkembangannyaBeberapa

mendapatkanpengalamanTAHAP PERKEMBANGAN

KREATIVITI

Terdapat pelbagai pendapat yang

memperkatakan tentang proses kreativiti atau artistik dan tahap-tahap perkembangannyaBeberapa pendapat yang menyatakan tentang tahap perkembangan kreativiti dalam proses kreativiti atau artistik.

 • 1. PETER MCKELLAR (1967)

Menyatakan tahap perkembangan kreativiti sebagai Peringkat:•Persediaan (preparation)

•Pengeraman (incubation)•Penjelasan (ilumination)•Penentuan (vertification)•Pencernaan

(assimilation)

 • 2. VIKTOR LOWENFELD (1969)

Menyatakan sebagai tahap-tahap perlakuan dan tindakan iaitu:

 • 1. Kepekaan (sensivity)

-Mempunyai kepekaan yang tinggi pada segala aspek dan situasi. Ini termasuk mengenai keperluan kehidupan manusia, persekitaran dan pancaindera.

-Kesedaran pada nilai-nilai estetika, keindahan dan keharmonian objek dalam perseitaran.

-Mempunyai perasaan yang sensitif, positif dan harmoni tentang apa yang dilihat dan yang dilakukan

 • 2. Kelancaran (fluency)

  • - Berfikiran terbuka upaya kaitkan perkara lain yang berkaitan

  • - Upaya lahirkan idea dan pendapat tentang perkara yang akan dilakukan dengan

kemungkinan yang akan berlaku secara bersepadu3. Keanjalan (flexibility)

 • - Berkeupyaan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi dan perubahan

 • - Berkeyakinan

 • - Masalah sebagai cabaran dan peluang

 • - Bertolak ansur dan berfikiran terbuka

  • 4. Memberi makna dan pengertian baru (redefine & rearrange)

   • - berkeupyaan memberi fungsi, makna dan pengetian baru

 • - Berkeupayaan menganalisis dan menghuraikan/membuat perkaitan apa yang dilihat, dirasai, disentuh

dialami dan dihidu secara terperinci daripada sesutu yang bersifat umum

 • - Tidak menggunakan konsep pandang pertama dalam membuat satu keputusan

  • 6. Sintesis (synthesis)

   • - Berkeupyaan membawa unsur-unsur dimensi baru yang bermakna

   • - Melihat secara global/keseluruhan dan secara terperinci

   • - Menggunakan konsep memberi nafas baru pada sesuatu yang lama• Kepekaan -

    • 7. Kejelasan dan ketekalan mengorganisasi

(a coherence and consistent of organization)

 • - Berkeupyaan mengolah, menyusun, menggabung dan mentadbir pelbagai ragam objek dan aspek dalam satu kesepaduan yang harmoni

  • 8. Keaslian

   • - Berfikiran dan bertindak berlainan daripada keazimandan kebiasaan

   • - Melihat kepada kemungkinan-kemungkinan baru

   • - Mempunyai daya imaginasiTEORI KREATIVITI E. PAUL TORRANCE

Terdapat 12 aspek dalam teori kreativiti Torrance:

 • 1. Penyoalan

  • - Boleh diajukan dalam teknik penyoalan iaitu bercapah dan tertutup

   • 2. Pemerhatian

    • - Melatih pengamatan murid atau indidvidu pada sesuatu perkara dan bolehmeningkatkan kreativiti.

     • 3. Penemuan

      • - Murid boleh membuat kelainan daripada penerokaan, pemerhatian dan percubaan

       • 4. Percubaan

        • - Melibatkan eksperimen pelajar, tindakan spontan dan kesalahan semasa pembelajaran

         • 5. Penerokaan

          • - Mendalami sesuatu perkara dalam mencari penemuan baru6. Memanipulasi

 • - Kepekaan pada persekitaran dapat memberi peluang kepada pelajar untukmemanipulasi objek-objek yang ada di sekeliling mereka untuk menghasilkan karya seni.

  • 7. Semasa aktiviti dijalankan

   • - Guru mencadangkan sesuatu cara yang terbaik untuk memupuk kreativitimurid iaitu dengan memberi kepercayaan penuh bagi murid-murid menonjolkan minat masing-masing dengan pelbagai kaedah.

    • 8. Memahami dan mengaplikasikan teori kreativiti.

     • - Boleh diperkembangkan dengan pergaulan dan perhubungan dengan pelbagai individu

      • 9. Proses Pembelajaran

       • - Kreativiti menjadikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan manusiadapat mendorong kognitif, efektif dan psikomotor pelajar

        • 10. Kualiti Penganjaran

         • - Perubahan boleh berlaku disekolah terutamanya dari ssegi pengajaran, kreativiti guru, kreativiti

peralatan, teknologi, stail dan organisasipembelajaran11. Pencapaian Murid-murid- Dapat mendorong kejayaan cemerlang murid-murid bukan sahaja dalam akademik tetapi juga dalam bidang lain

 • 12. Pengurusan Sekolah

  • - Kreativiti boleh menjadikan pengurusan sekolahbebas daripada perkara negetif tetapi lebih bersikap terbuka, ceria, cekap, mesra dan Demokratik

   • 3. POINCAR (1970)

• Mengenalpasti (identification)

•Penjelasan (clarification)

•Tidak Pasti – Kematangan (uncertaincy-maturity)

•Pandang Timbang – Penemuan (insight-discovery)

•Rasionalisasi – Penentuan (rationalization verification)

 • 4. LAURA H.CHAPMANDalam bukunya berjodol Approaches to Art in Education, suatu kajian analisis

tentang teori-teori peringkat penghasilan kerja dan tahap kreativiti, menjelaskan bahawa proses artisitik

adalah merupakan fasa-fasa yang tidak semsetinya sentiasa bersifat tekal dan Sekuens

.CIRI-CIRI KREATIF

DALAMPENDIDIKAN SENISeorang artis atau tukang dikatakan sebagai insan yang mempunyai daya kreatif,

imaginative dan nilai estetik yangtinggi. Pendidikan Seni bukanbertujuan untuk melahirkan ramaiartis tetapi melatih dan mendidikpelajar agar dapat membentuk sahsiah yang positif dengan memiliki sifat sifat kreatif sepertimana yang terdapat pada diri seseorang artis yang unggul. Seseorang artis yang unggul

TAHAP PERKEMBANGAN KREATIVITI

. Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan tentang tahap perkembangan kreativiti atau artisitik.

Berikut adalah latar belakang teori-teori kreativiti yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh berhubung kreativiti.

TEORI KREATIVITI VICTOR LOWENFELD

Victor Lowenfeld turut mengariskan 3 proses kreativitisebagai kefahaman masalah, kelancaran idea dan proseskreativiti itu sendiri. Oleh sebab itu guru sebagai pendidik

dan pembimbing murid-murid perlu berperanan pentingdalam usaha memupuk kreativiti murid- murid kerana:

 • a) Manusia lebih suka belajar dengan kaedah kreatif iaitumelalui kegiatan-kegiatan kreatif dan

berorientasikanpenerokaan.

 • b) Dapat meningkatkan proses kreativiti murid-murid bagimempertingkatkan kesejahteraan dan

kualiti hidupsesebuah negarac) Dapat mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dan pembentukan

insan yang seimbang daripada segi mosi, rohani, jasmani dan intelek.

 • d) Dapat membentuk warganegara yang berilmu pengetahuan, mencapai kesejahteraan diri dan

memberi sumbangan kepada masyarakat dan Negara.

 • e) Dapat mencapai matlamat pendidikan seni bagi membentuk warganegara yang berbudaya,

individu yang berimaginatif, kreatif, berpengetahuan seni dan peka kepada estetika

.f) Mampu mengamalkan pertimbangan seni dan kesempurnaan dalam urusan hidup dan alam sekeliling. Menghargai dan bangga pada warisan seni dan budaya.

 • g) Dapat melahirkan murid-murid yang berimaginasi, kreatif, berpengetahuan, peka pada ciri

estetika, memupuk nlai keindahan, keselesaan dan ketenteraman.h) Sifat kreatif bukan sahaja boleh dipupuk, tetapi perlu dipupuk. Oleh sebab itu sekolah adalah tempat yang terbaik dalam memperkembangkan kebolehan kreativiti kanak-kanak, iaitu dengan membuat penyesuaian kepadapersekitaran ataupun kedua-duanya sekali.

 • i) Sekolah boleh memberi peluang mebantu murid-muridmencapai penyempurnaan kendiri.

 • j) Merancang pendekatan yang sesuai dan mengambil kirateori perkembangan dan teori

pembelajaran

IDEA KREATIVITI TAYLOR

Taylor mengatakan, tidak semua orang dikurniakan bakat yang sama. Seseorang yang dianggap tidak berbakat dalam satu-satu bidang, berkemungkinan berbakat dalam bdang yang lain. Oleh itu kita perlulah mencari alternative ataupun kaedah bagi mengaplikasikan penerapan ilmu di

dalam kelas supaya dapat memberikan impak yang positif kpd semua murid.Menurut Taylor, ada 9 jenis bidang yang dapat dikenalpasti bagi membentuk murid-murid yang kreatif dan inovatif. Bidang-bidang itu meliputi:

 • 1. Akademik

 • 2. Pemikiran bernas

 • 3. Kebolehan berkomunikasi

 • 4. Implementasi

 • 5. Hubungan sesama manusia

 • 6. Pembuatan keputusan

 • 7. Peluang menyerlah

 • 8. PerancanganTaylor (1976) mengelompokkan kreativiti ke dalam 3

kategori iaitu:

 • a) Punca-punca reaksi yang menyatakan seseorang individu itu dibentuk oleh kuasa-uasa di luar

kawalan dan tanggungjawabnya

 • b) Asal-usul interaksi, iaiatu asal-usul daripada interaksi antara seseorang yang terkawal secara

dalaman dan bertanggungjawab dengan kuasa-kuasa di luar kawalannya.

 • c) Punca-punca tranksaksi yang melibatkan tingkah laku terarah yang man organisma itu

mempunyai kawalan dan tanggungjawab.Taylor merumuskan terdapat bayak kesan yang positif

seandainya ia dilaksankan dengan berjaya, antaranya ialah:

 • a) Bakat-bakat baru yang terpendam dalam diri individu itu dapat dicungkil justeru iu segala

kebolehan atau bakat seseorang murid-murid dapat didedahkan. Ini tentulah memudahkan seorang guru menyesuaikan kaedah pengajaran dengan berdasarkan minat, kebolehan dan sahsiah seorang murid-murid.

 • b) Taylor juga berpendapat, menerusi aplikasi ini maka lebih ramai murid-murid yang dahulunya

lemah pada peringkat bakat tradisi muncul sehingga peringkat pertangahan dalam sesetengah kebolehan

.c) Hampir keseluruhan murid-murid mendapat pengalaman yang berguna seandainya guruberinisiatif memberikan peluang kepada murid-murid muncul dan menunjukkan kebolehannya dalam satusatu bidang dengan lebih kerap.

 • d) Lebih kurang 1/3 daripada murid-murid dapat dikenal pasti sebagai berkebolehan besar dalam

sekurangkurangnya satu bidang kemahiran

KESIMPULANGuru-guru perlulah peka dan berusaha memupukkreativiti kanak-kanak:

 • a) Kanak-kanak kreatif sering tidak disukai, kurang mesradan mereka bersifat kurang penyayang

dan tidaksepakat dengan kanak-kanak yang lain. Maka guru perlulah memahami keadaan ini

supaya ciri-ciri itutidak disingkirkan. Maakuna (1965) mencadangkansupaya penglibatan mereka dalam aktiviti sekolahdikurangkan tetapi memberi peluang kepada merekamenonjolkan minat.

 • b) Dalam konteks murid-guru, guru perlulah menonjolkankreativiti secara tidak langsung kepada

murid-murid.

 • c) Kepekaan pada persekitaran perlu digalakkan.d) Oleh sebab kreativiti tiada kaitan langsung

dengan keputusan ataupun kejayaan akademik sekolah, para pendidik tidaklah perlu

membezakan kebolehan mereka yang kurang berkemampuan itu sama sekali.

 • e) Pendidik perlulah sedar bukan semua pendidik yang kreatif sahaja dapat menanamkan daya

kreatif kepada murid-murid.

 • f) Tunjukkan kepada merea idea yang bernas

 • d) Galakkan soalan-soalan yang pelik

 • e) Berikan sagu hati ke atas bahan-bahan kreatif yang dipersembahkan oleh kanak-kanak kreatif

itu.

 • d) Galakkan eksperimentasi, tindakan spontan dan kesalahan semasa pembelajaran.

Guru juga boleh melatih dan membimbing murid-murid dengan

pelbagai cara meningkatkan kesedaran tampak mealui latihan