LAMPIRAN I(A'' FORMAT PENYEDIAAN LAPORAN

1. MAKLUMAT DIRI
1.1 Nama 1.2 No Kad Pengenalan 1.3 Alamat Sekolah 1.4 Jantina 1.5 Renjataman Mengajar 1.6 Jawatan 1.7 Kelulusan
'.

:

:

:

2.
3.

MATAPELAJARAN DIAJAR TAJUK INOVASI
MASALAH

4. PERNYATAAN
5.

TOPIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG DIGUNAKAN
OBJEKTIF

6.
7.

TUNJUKKAN BAGAIMANA INOVASI INI MAMPU MENGATASI MASALAH PEMBELAJARAN MURID
IMPAK MANUAL PENGGUNAAN

8.
9.

lO.PERAKUAN PESERTA

saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberi adarah benar dan
inovasi ini merupakan inovasi asal rekaan saya.

fandatangan Tarikh

:

(

Pengesahan Oleh Ketua Jabatan
Sepanjang pengetahuan saya, semua maklumat yang diberikan adarah benar. Tandatangan

Tarikh:

LAMPIRAN B

INSTRUMEN PENILAIAN INOVASI P&P

a Nama Guru b Sekolah c Mata Pelajaran d Tajuk
Sila guna

Panduan Skor Gred

L/P
Daerah

LEMAH
2
3 4 5

ARAHAN:

nombor.'l apabila
mengtst ruangan

skor

+
SANGAT BAIK Item
1

Bil

Aspek
I

Skor
2 J

4

5

A
1

KREATIVITI DAN INOVASI
(25%)

Idea sendiri dan belum dihasilkan oleh orano lain II Beffokus Kepada masalah vano dihadaDi It HenoeKatan penyetesaian yanq kreatif dan inovatit tv Helevan denoan Derkembanoan dan kenerhran semac Sedar ada alternatif lain Berpotensi

Frekuensi menqikut skor Jumlah Skor Aspek 1 (A) Wajaran Skor Aspek 1 (A1l30l
I

0

n

.

0

25%

0

B
2

lt Il
IV

Pencaoaian Obiektif Fakta tepat, ielas dan terkini l\il ud ah dikend ali/d ia malkan Jelas, teratur dan menarik Pengqunaan optimum seoaniano D&D

BENTUK tNOVAS| (25%)

Frekuensi menqikut skor Jumlah Skor Aspek 1 (B) Wajaran Skor Aspek 1 (Bl25l * 25"/"
I

0

0 0
0

0

0

c
a

ii

tI
rMPAK (20%)

Keberkesanan inovasi dalam p&p Penglibatan murid Peninqkatan Drestasi murid

Frekuensi menqikut skor Jumlah Skor Aspek 1 (C) UVajaran Skor Aspek 1 {Cl15l (os vano rendah
il Iil

o

0

.

0

20%

0

D
4

\4enjimatkan masa Masa penyampaian / pelaksanaan vanq sinakat

KESAN (15%)

Frekuensi menqikut skor Jumlah Skor Asoek 1 {Dl
,Vajaran Penataan suara

0
U

0 0

0

Skor Aspek 1 (Dl15l * 15%

E
5

flr

JMPoNTN

tcr

tv

)aparan video larta alur skrip renataan audio

(25%)

(untuk kategori ICT
sahaja)
II

iusunan pencerltaan Frel(uensi menqikut skor Jumlah Skor Aspek I (A1 ivajaran Skor Aspek 1 (A1l25l

C

.

0

25

0

Jiqunakan oleh ouru-ouru lain di seknlahnva JrgunaKan oleh 0uru-ouru sekolah lain
Junakan oleh murid

F 6 KESAN PEMANGKIN
(1s%o)

m

IV VI

)iiktiraf oleh PPD )iiktiraf oleh JPN Diiktiraf oeh KPM Frekuensi menqikut skor Jumlah Skor Aspek 1 (F) Wajaran SkorAspek I (F/30)

0 0 0

0

JUMLAH SKOR KESELURUHAN
b

* 15 Kategori lnovasi dan bahan P&P {A+B+C+D+F}

0
0

Kategori ICT (A+B+C+D+E+p;11 25 *1 99

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.