Anda di halaman 1dari 2

KERTAS KONSEP SATU SEKOLAH SATU INOVASI SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR TAHUN 2012

SATU SEKOLAH SATU INOVASI

1.

TUJUAN

selaras dengan.pelan strategic jabatan dan juga mlnyahut seruan kerajaan di mana tahun 2012 adalah merupakan tahun inovasi. lnovasi yang dihasilkan perlu menekankan idea atau amalan yang menunjukkan penambahbaikan daripada.amalan yang lepas Perubahan ini boleh dalam bentuk pengenalan teknologi biru, perubahan prosedur yang boleh menjimatkan tenaga, masa dan kos, seterusnya dapat meningkatkan mutu hasil kerja individu atau organisasi.

Tujuan kertas konsep ini adalah rentetan dari cadangan Tuan Pengarah Pelajaran Johor dalam Mesyuarat Ketua Sektor dan pegawai Pelajaran Daerah (KSppD) pada 26 Mac 2012, bertempat di eiiauat Pelajaran Daerah Kluang agar diadakan Satu Sekolah Saiu lnovasi bagi negeri Johor. Usaha promosi ini terus dilaksanakan oleh Tuan pengara-h melalui Program Pengarah Turun Padang bagi memastikan malamat ini disambut oleh setiap kepimpinan sekolah di negeri ini. lanya juga adalah

2.

MATLAMAT Memberikan peluang dan galakan kepada semua guru mata pelajaran mengambil bahagian dan turut bersama-sama menjalankan dan menjayakan aktiviti inovasi bagitahun 2012.

3. OBJEKTIF

3.1 3.2

Untuk menjana idea, amalan atau bahan dalam proses pembelajaran dan pengajaran.
menghasilkan pengajaran berkualiti.

Memperkenalkan inovasi atau idea baru dalam usaha untuk

3.3 3.4

pembelajaran berkesan. Menggalakkan guru untuk menyertai pertandingan lebih tinggi.

Menjana amalan terbaik dalam pelaksanaan pengajaran dan

di peringkat

yang

4. ASPEK PENILAIAN 4.1 Kreativiti dan lnovasi 4.2 Bentuk lnovasi 4.3 lmpak 4.4 Kesan 4.5 Komponen ICT ( Untuk Kategori ICT sahaja 4.6 Kesan Pemangkin 5. SYARAT PENYERTAAN

5.1

5.2 5.3 5.4 5.5

Penyertaan adalah secara individu atau secara kumpulan yang tidak melebihi 3 orang. Inovasi yang dikemukakan hendaklah hasil asar rekaan sendiri. setiap inovasi hendaklah disahkan oleh pengetua / Guru Besar sebelum dihantar ke PPD. Melengkapkan maklumat seperti dalam Lampiran A bagi setiap penyertaan. Penghantaran lewat tidak akan diterima.

6. SASARAN

6.1 6.2

Guru Cemerlang Guru Matapelajaran

7. JANGKA MASA Jun - Oktober 2012 8. STRATEGI PELAKSANAAN Mesyuarat Pembentangan kertas konsep kepada Ketua Unit Akademik Daerah. Taklimat Pembentangan kertas konsep oreh daerah kepada semua Pengetua dan Guru.Besar di daerah masing-masing Taklimat Pembentangan kertas konsep oleh Pengetua dan Guru Besar kepada semua guru disekolah di daerah masing-masing Pihak pentadbiran sekolah mengenalpasti projek/program inovasi terbaik peringkat sekolah. Penilaian oleh PPD dalam daerah masing-masing berdasarkan instrument yang diberikan. Setiap daerah diminta menghantar projek/program inovasi terbaik dan kepada Pegawai Meja Negeri. 3 inovasi terbaik daripada sekorah menengah dan 3 dari sekolah rendah. Hasilan projek/program akan diserahkan kepada Panel Penilai Negeri untuk tujuan penilaian akhir di peringkat negeri. Senarai peserta terbaik akan diserahkan kepada Pegawai Meja Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Negeri Johor untuk diketengahkan /dipertandingkan ke peringkat kebangsaan.

8.1 8.2

8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

Anda mungkin juga menyukai