Anda di halaman 1dari 14

Amali : 1 Tajuk : Ekosistem Tanah Biota Tanah dan Siratan Makanan Pengenalan : Ekosistem merupakan interaksi atau hubung

g kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam semula jadi.Ekosistem adalah satu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan saling bergantung antara hidupan dengan sekelillingnya. Ekosistem juga boleh dikatakan satu interaksi yang kukuh antara semua hidupan dan bukan hidupan yang mempengaruhi antara satu dan yang lain. Dalam sesebuah ekosistem terdapat beberapa komponen yang terlibat: 1. Komponen biotikkomponen hidupan yang teridiri daripada

pengeluar,pengguna(konsumer) dan pengurai. 2. Komponen abiotik-komponen bukan hidupan yang terdiri daripada

cahaya,nilai pH,kelembapan,suhu,udara dan air. Biologi Tanah Biota tanah adalah kumpulan hidupan yang menjadikan tanah sebagai tempat untuk menjalakan proses kehidupan. Biota tanah adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah kerana biota tanah dan tanah bergantung antara satu sama lain.Biota tanah merupakan faktor pembentukan tanah yang menjalankan pelbagai proses yang membentuk struktur atau keadaan tanah ,antara proses yang terlibat ialah mineralisasi,menghancurkan dan merombak bahan

organik(humifikasi,mineralisasi) dan mencapur bahan penyusun tanah(pedoturbasi) Fauna pada ekosistem tanah terdiri daripada makro fauna dan mikro fauna. Makro fauna terdiri daripada: herbivor seperti annelida(cacing tanah),dipoloda(kaki seribu) dan serangga, Manakala mikro fauna teridiri daripada protozoa dan rotifera.

Tujuan : untuk menerangkan fungsi biota tanah. Objektif : i. ii. iii. iv. Mengetahui fungsi fauna di dalam tanah. Mengetahui spesis fauna pada lapisan tertentu yang terdapat di dalam tanah. Mengetahui siratan makanan pada ekosistem di dalam tanah. Membandingkan kelimpahan spesis dari dua lokasi.

Alat dan bahan : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Corong Tulgren Pembaris Plastik dan label Sarung tangan Penyedok tanah Piring petri Alkohol Tanah

Kaedah / prosedur : i. ii. Alat dan radas disusun seperti dalam gambar rajah. Setiap kumpulan dibekalkan dengan dua corong Tulgren dan dua beg plastik berlabel. iii. iv. Sampel tanah diambil daripada dua lokasi yang berbeza. Sampel tanah diambil pada dua lapisan yang berbeza iaitu lapisan O horizon dan A horizon. v. Sampel tanah yang diambil diukur dengan tinggi 3cm, panjang 10cm dan lebar 10cm dengan menggunakan pembaris. vi. Fauna diasingkan daripada setiap sampel tanah menggunakan corong Tulgren setelah dibiarkan selama dua hari. vii. Fauna yang dijumpai dibersihkan dan diletakkan pada piring petri untuk pengenalpastian spesis. viii. Spesis diasingkan mengikut ciri ciri morfologi seperti bilangan kaki yang sama, warna, sesungut. ix. Keputusan dicatatkan dalam jadual

x.

Susunan alat radas :

Rajah 1.1 dan 1.2 : Tatacara susunan alat radas

Keputusan : Berikut merupakan makrofauna yang terdapat dalam hasil eksperimen kumpulan kami. (a) Makrofauna Jumlah Organisma

Organisma

Jadual 1.1 : Bilangan makrofauna mengikut spesis ditemui di lokasi 1

(a)

Makrofauna Order atau Kumpulan makrofauna Lokasi 1 Isipadu tanah = 300 cm3 Bilangan kaki lebih 8 Bilangan kaki 6 6 2

(a)

Mikorfauna Jumlah Organisma

Organisma

Jadual 1.2 : Bilangan mikrofauna mengikut spesis ditemui di lokasi 1

(b) Mikrofauna Order atau Kumpulan mikrofauna Lokasi 1 Isipadu tanah = 300 cm3 Bilangan kaki 4 Bilangan kaki 6 1 1

(c) Perbandingan bilangan species dari dua kawasan Kumpulan Kumpulan Species Fauna Lokasi 1 Lokasi 2

Isipadu tanah = Isipadu tanah = 300 cm3 300 cm3

1 2 3 4

6 2 1 1 1 1 2 2 1 1

5 6

7 8 9

10

(d)Jumlah individu dalam spesies per liter (tanah/daun) Kumpulan Jisim tanah, g 1 110 Kumpulan spesis makrofauna 1 2 3 4 3 180 5 6 4 200 7 8 9 5 120 10 1 0.3 6 2 1 1 1 1 Lokasi 1 Lokasi 2

Bilangan Jumlah Bilangan Jumlah / 1.8 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 2 1 1 0.6 0.3 0.3 /

Ciri-ciri tanah

Lokasi 1

Lokasi 2

Jenis vegetasi

Bawah

pokok Kawasan lapang Rendah Kering 6 Kurang padat

tanah

kelapa sawit Tahap tempat teduh Kelembapan/kekeringan tanah pH tanah Kepadatan tanah Tekstur Tanah Tinggi Lembap 5 Padat Liat dan berbatu

Liat dan berpasir

Perbincangan : Melalui keputusan jadual perbandingan di atas kita dapat melihat terdapat banyak spesis fauna yang hidup pada lokasi 1 yang terletak di bawah pokok berbanding hanya sedikit sahaja fauna yang terdapat di lokasi 2 yang terletak di kawasan lapang. Keadaan tanah yang lembap,kawasan yang teduh dan struktur tanah yang liat menyebabkan banyak hidupan yang tinggal di kawasan bawah pokok. Kawasan bawah pokok yang kurang panas membantu hidupan daripada mengalami dihidrasi yang teruk ini menyebabkan banyak hidupan tinggal di kawasan tersebut malah hidupan yang tinggal di kawasan bawah pokok dapat mengurangkan risiko untuk di makan oleh pemangsa yang besar seperti burung. Lokasi 2 yang terletak di kawasan tanah lapang yang berkeadaan kering dan tidak teduh menyebabkan kurang hidupan tanah tinggal dikawasan tersebut. Hanya hidupan yang mempunyai ketahanan panas yang tinggi mampu hidup di kawasan tersebut. Jumlah yang sikit ini juga membuktikan kawasan tanah lapang kurang sesuai untuk hidupan tanah kerana terdedah dengan ancaman pemangsa besar seperti burung.

Menjawab soalan : 1. Bagaimanakah kepelbagaian (bilangan kumpulan dan bilangan individu) makrofauna dari tanah daripada kedua-dua lokasi berbeza? Bolehkah anda mencadangkan mengapa ada mungkin perbezaan. Apakah

parameter tanah yang telah kamu ukur untuk membantu menjelaskan perbezaan tersebut? Jadual menunjukkan bahawa bilangan mikrofauna yang terdapat di lokasi 1 lebih banyak berbanding lokasi 2. Perbezaan ini berlaku di sebabkan keadaan permukaan tanah yang teduh atau lebih tepat kelembapan lokasi tersebut. Kawasan yang mempunyai kelembapan yang rendah dan terdedah kepada sinaran matahari membolehkan mikroorganisma mengalami dehidrasi . Malah kawasan yang lapang dan terdedah menyebabkan pemangsa lebih mudah untuk menangkap mangsa dengan mudah.

2. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah.

Makrofauna memainkan peranan penting dalam dekomposisi bahan oraganik tanah, memelihara sifat-sifat fizikal dan biologikal tanah. Makrofauna akan mencapur adukan bahan yang mati,kemudian bahan tersebut dikeluarkan dalam bentuk kotoran .Butiran kotoran tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran pula,sebab kotoran organisme perombak ini juga akan ditumbuhi bakteria . Oleh karena itu kotoran makrofauna umumnya mengandungi element karbon(C) organik dan unsur tersedia yang lebih tinggi dibandingkan tanah disekitarnya Bahan-bahan ini akan dirombak oleh mikroorganisme,terutama bakteria,untuk diuraikan lebih lanjut dengan bantuan enzim spesifik sehingga menjadi proses mineralisasi.Makrofauna yang membuat laluan pada tanah akan menjadi liang-liang (lubang saluran), yang bermanfaat sebagai lalu lintas pertukaran udara dan pergerakan air.

3. Pada rajah siratan makanan yang disediakan, label jenis biota (fungi, nematod dan lain-lain), apa yang mereka lakukan (pemangsa, daun gugur dan lain-lain) dan terangkan pengaliran tenaga sebagai contoh dimanakah ianya mula-mula ditangkap dan dimana ianya tamat atau selesai. (di atas rantaian makanan). Apakah yang akan berlaku kepada nutrien dan tenaga sekiranya organisma yang berada di bahagian atas rantaian makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda.
Cahaya matahari

artropod

Burung kecil pemangsa

nematod

Artropod pemangsa Nematodes (kulat dan fungal) Protozoa (Amoebae, Flagelates ciliates Binatang pemangsa

Rumput

fungi

Bahan-bahan organik

Bakteria

Peranan pemangsa dalam siratan makanan: Pemangsa selalunya merupakan pengguna kedua dan ketiga mereka menggunakan tenaga yang hasil daripada pengeluar dan merupakan akhir bagi sesuatu rataian makan . Peranan daun gugur(bahan mati): Peranan bahan mati merupakan sumber pertama yang dimakan oleh detrivor berperanan sebagai pemula bagi sesuatu rantai makanan.Sebagai contoh: Daun matidetrivorayamhelang

Peranana daun atau tumbuhan dalam siratan makanan: Tumbuhan berperanan sebagai pengeluar dan merupakan pemula bagi satu-satu rantai makanan.Contohnya : Rumput belalangayamhelang Peranan matahari dalam siratan makanan; Matahari merupakan sumber utama dalam kitaran tenaga bagi siratan atau rantai makanan. Peranan detrivor(nematode,bakteria dan fungi) dalam siratan makanan: Detrivor berfungsi untuk menguraikan bahan mati dan menjadi bahan organik. Detrivor juga merupakan pengguna pertama dalam sesuatu rantaian makanan. Pengaliran tenaga dalam siratan makanan: Siratan makanan merupakan gabungan bagi beberapa rantaian makanan. Oleh itu untuk menerangkan pengaliran tenaga satu rantaian makanan di ambil sebagai contoh; Rumput-> artopod->artpod pemangsa->burung kecil Dalam satu-satu rantai makan sumber tenaga bermula daripada cahaya matahari . Cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan proses photosintesi bagi menghasilkan kanji namun begitu hanya 10% tenaga yang dugunakan oleh tumbuhan tersebut. Tumbuhan dimakan oleh artopod tumbuhan yang dimakan akan terurai dan hanya 10% tenaga digunakan oleh atropod daripada makan tersebut. Artopod di makan oleh artopod pemangsa hanya 10% digunakan oleh artopod pemangsa sebagai tenaga. Artopod pemangsa dimakan oleh burung kecil dan hanya 10% tenaga digunakan. Kesan kitaran tenaga dan nutrient sekiranya pemangsa paling akhir mati: Kitaran tenaga dan nutrient berkitar semula keranan pemangsa akhir menjadi

bahan mati dan akan dikompos menjadi bahan organik.

4. Apakah kumpulan organisma yang membentuk mesofauna? Apakah kumpulan yang membentuk mikrofauna? Apakah fungsi utama kedua-dua kumpulan tersebut? Kumpulan organisma yang membentuk mesofauna adalah organisma yang mempunyai ukuran panjang badan 0.18mm-10.4mm dan ketebalan 100m2mm contohnya termites..Mesofauna berfungsi sebagai subsistem konsumen dan subsistem dekomposisi. Mesofauna merupakan organism awal bahan makanan dan bahan oraganik lain seperti kayu dan akar mesofauna menggunakan bahan-bahan tersebut dengan cara melumatkan dan

mengunyah bahan-bahan tersebut. Mesofauna akan melumatkan bahan dan mencampurkan dengan sisa-sisa bahan oraganik lainya,sehingga menjadi pecahan-pecahan kecil yang siap untuk didekompossisi oleh makrobia tanah.Manakala mikrofauna adalah organisma yang berukuran 0.02mm0.17mm dan ketebalan 100m.Mikrofauna mempengaruhi penyediaan unsur dalam tanah yang digunakan oleh tumbuhan dan turut membantu dalam penyerapan nutrient bagi untuk tumbuhan dengan memecahkan bahan mati kepada bahan yang lebih ringkas. Mikrofauna memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan nutrien yang berharga bagi tanaman,

mengakumulasi dan stabilisasi karbon organik tanah. 5. Rantaian makanan menunjukkan kerumitan biologi, dan oleh itu kesihatan tanah tersebut. Terangkan bagaimana amalan pengurusan tanah kita mengubah kesuburan tanah. Meningkatkan kesuburan tanah: Aktiviti penggemburan tanah membantu dalam kesuburan tanah kerana aktiviti ini membantu oksigen untuk meresap masuk kedalam struktur tanah. Penggunaan mengsuburkan bahan tanah oraganik sebagai sebagai contoh baja turut membantu baja dalam

penggunaan

vermikompos.

Vermikompos mengandungi pelbagai unsur nutrient yang sangat sesuai untuk tanaman. Ia juga mengandungi mikroorganisma yang dapat membantu

menguraikan sebatian kompleks kepada unsur yang boleh diambil oleh tanaman.

Mengurangkan kesuburan tanah: Penggunaan racun serangga dan baja kimia menganggu kesuburan tanah. Penggunaan bahan asing yang bukan organic akan menganggu kitaran nutrient dalam tanah dan menyebabkan kuantiti sesuatu nutrient di dalam tanah tidak seimbang.

6. Terangkan bagaimana biota tanah menyumbang kepada fungsi ekosistem tanah. Apakah perkhidmatan ekosistem yang ia kawal? Biota tanah memberi perkhidmatan sokongan dalam ekosistem. Hal ini kerana biota tanah membantu dalam kitaran nutrient..Tanah mengandungi pelbagai jenis organisma yang boleh dikelaskan kepada makrofauna,masofauna dan mikrofauna. Setiap kelas biota tanah memainkan pernanan masing-masing dalam membantu menguraikan bahan mati. Setiap kelas biota tanah saling berkerjasama dalam memastikan nutrient tanah dalam keadaan yang optimum. Biota tanah yang hidup di dalam tanah berperan penting dalam perubahan perubahan yang terjadi di dalam tanah, salah satunya adalah perubahan bahan organik menjadi substansi yang akan menyediakan nutrien bagi tumbuhan .Biota tanah yang berperan dalam merubah bahan organik menjadi substansi itu adalah bakteria, dan algae, protozoa.Kewujudan biota tanah tanah

diperlukan dalam berbagai proses yang berperanan dalam kehidupan dan pengendalian aneka fenomena di dalam tanah Selain itu biota tanah berfungsi untuk menguraikan bahan mati seandainya biota tanah tidak wujud maka bankai atau ranting kayu akan berkekalan. Fungsi utama biota tanah ialah mengekalkan kesuburan tanah dengan membekalkan sumber nutrient yang mencukupi. Hasil penguraian yang dibuat oleh biota tanah dapat menstabilkan komposisi tanah.

Bibliografi: Arif, I. A. (2011). Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Aisyah, T. (2012, Januari 10). Kajian Peranan Mikrofauna Tanah. Retrieved Julai 10, 2012, from tirta-aisyah.blogspot.com: http://tirta-aisyah.blogspot.com/2011/01/kajianperanan-mikrofauna-tanah.html Ambar, R. (2012, April 17). Makro Fauna Tanah. Retrieved Julai 10, 2012, from Reny ambar.blogspot: http://renny-ambar.blogspot.com/2012/04/makrofaunatanah.html Peranan Mikrofauna Tanah dalam Sifat Fizikal dan Kimia Tanah. (2011, Januari 24). Retrieved Julai 10, 2012, from fitri05.wordpress.com: http://fitri05.wordpress.com/2011/01/24/peran-makrofauan-dan-mikrofauna-dalamsifat-fisik-dan-kimia-tanah/ Rahman, A. (2012, April 26). Pengaruh Flora dan Fauna Tehadap Kesburan Tanah. Retrieved Julai 10, 2012, from epetani.go: http://epetani.deptan.go.id/blog/pengaruhflora-dan-fauna-terhadap-kesuburan-tanah-bag-2-1725 Ridha, R. (2012, Februari 22). Biologi Tanah . Retrieved Julai 10, 2012, from Agriculture: http://riskyridhaagriculture.blogspot.com/2012/02/biologi-tanah.html