Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 75990 MELAKA

GURU DAN CABARAN SEMASA ( EDU 3109) REFLEKSI BERKAITAN GANGGUAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID BERKEPERLUAN KHAS

NAMA : HAIRUDIN BIN AHMAD 650101019179


AG 2008142360031

KUMPULAN / UNIT :
PGSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) AMBILAN NOV 2008

NAMA PENSYARAH :

ENCIK ABDULLAH BIN ISMAIL JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPG KPM

TARIKH SERAHAN: 30 HB JULAI 2012

PENGHARGAAN

Syukur kehadrat Allah swt kerana dengan izin dan limpah kurnia -Nya dapat saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan dalam tempoh yang diberikan. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada insan yang telah memberikan bantuan, sokongan dalam apa bentuk sekalipun sehingga tugasan ini dapat disiapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu Encik Abdullah bin Ismail yang telah banyak memberikan tunjuk ajar yang bernas dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa kepada ibu serta ahli keluarga terutama isteri yang banyak memberikan motivasi supaya menyiapkan tugasan ini secepat dan sebaik mungkin. Selain daripada itu, tidak dapat dinafikan sumbangan rakan-rakan dalam berkongsi idea dan tidak lokek mencurahkan ilmu dalam menyiapkan tugasan yang diberikan ini. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah swt kerana izinNya dapat kami menyiapkan tugasan yang telah diberikan kepada kami ini. Tanpa izinNya kami mungkin tidak mampu melaksanakan amanah ini. Ini adalah kerana banyak dan besar tanggungjawab kami, bukan sahaja sebagai seorang pelajar, malah juga sebagai seorang guru yang perlu membimbing serta mendidik kanak-kanak istimewa yang sememangnya memerlukan perhatian yang istimewa serta layanan yang pelbagai. Malah juga sebagai seorang ketua keluarga yang sememangnya menjadi tanggunjawab mendidik, membimbing anak-anak yang sedang meningkat usia, yang sememangnya amat memerlukan perhatian, kasih sayang dalam menempoh alam persekolahan. Berbanyak terima kasih yang tidak terharga dan tidak terhingga kepada isteri tercinta yang sangat memahami

situasi kami. Memandangkan dalam usia sebegini dengan tugasan rutin seharian, sememangnya memerlukan masa dalam memahami, melaksanakan tugasan ini. Kami juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pensyarah matapelajaran, iaitu Encik Abdullah bin Ismail yang membimbing saya dan rakan. Dengan bimbingan beliau, yang memberi pemahaman mendalam berkaitan sememangnya dapat membantu kami dalam melaksanakan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada semua rakan-rakan seperjuangan yang turut banyak membantu dalam kelas malah membimbing dalam mencari maklumat, mengakses internet, agar terlaksana segala tugasan dengan sempurna dan tepat pada masanya. Akhir kalam, dengan pertolongan Nya diharapkan segala usaha murni ini dapat meningkatkan iltizam serta semangat saya dalam menempuh ujian sebagai seorang pelajar PGSR dan dapat meningkatkan profesion keguruan untuk membimbing kanak-kanak istimewa. Akhir sekali, saya berdoa agar Allah swt sentiasa memberkati serta memudahkan segala urusan saya dalam mengharungi hidup sebagai seorang pelajar. Begitu juga kepada semua insan yang telah membantu saya, semoga Allah swt membalas budi baik kalian dengan ganjaran yang setimpal.

Hairudin bin Ahmad 2008142360031 PGSR KDC Pendidikan Khas, Ambilan November 2008.

II

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan Nama Tarikh

:........................................................................ :Hairudin bin Ahmad : 30 hb Julai 2012

I TAJUK TUGASAN: GURU DAN CABARAN SEMASA EDU 3109

JABATAN ILMU PENDIDIKAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, 75990 MELAKA.

SENARAI KANDUNGAN

HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN BORANG KOLABORASI TAJUK TUGASAN

I II III IV V

1.0 2.0 3.0

Pengenalan Jenis-Jenis Gangguan Emosi Punca-Punca Gangguan Emosi Dalam Kalangan Murid

1 2

4.0

Cara Menangani Masalah Gangguan Emosi Dalam Kalangan Murid 9 11

5.0

Penutup

BIBLIOGRAFI

II BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS NAMA PELAJAR NO. MATRIK KUMPULAN : HAIRUDIN BIN AHMAD :2008142360031 : PGSR-PENDIDIKAN KHAS( MASALAH PEMBELAJARAN) AMBILAN NOVEMBER 2008 MATA PELAJARAN :EDU 3109 GURU DAN CABARAN SEMASA

PENSYARAH PEMBIMBING : ENCIK ABDULLAH BIN ISMAIL JABATAN ILMU PENDIDIKAN.

TARIKH 08 JUN 2012 12 JUN 2012

PERKARA DIBINCANGKAN Menerima tugasan dan penerangan tentang tugasan Mencari bahan Membuat rujukan

KOMEN

T/TANGAN

15 JUN 2012 15 JUN 2012 Melayari laman web untuk mencari maklumat

Membuat jadual dan draf 10 JULAI 2012 11 JULAI 2012 15 JULAI 2012 Menghantar tugasan 30 JULAI 2012 Berbincang dengan rakan-rakan tentang tugasan Membuat tugasan

IV