Anda di halaman 1dari 14

Penhargaan Dalam kerja kursus ini, saya telah lebih mengenali peringkat perkembangan guru dan cara untuk

memajukan kerjaya guru dengan teliti melalui membaca pelbagai maklumat sama ada daripada internet ataupun buku. Dengan mengetahu cara untuk memajukan kerjaya guru, ini membantu saya dalam masa depan saya untuk menjadikan sendiri sebagai seorang yang profesional dalam bidang pendidikan. Selain profesional sendiri, kerja kursus ini juga dapat membawa perubahan sistem pendidikan negara kita menjadi baik. Impian saya sebagai guru tidak hanya untuk mendidik anak murid kelas saya dengan baik, tetapi berharap semua anak murid di negara ini dapat dididik dengan baik. Dengan ini, negara kita akan terjadilah negara yang maju, yang boleh bersaing dengan negara lain, yang tiada gelapan dalam masyakat. Pengaruh dadah akan menjadi sifar, budaya kuning dan budaya rasuah tidak akan wujub lagi di negara kita. Tambahan masalah perpaduan di negara juga akan diselesaikan dengan pendidikan yang baik kepada anak murid kita. Dengan itu, saya amat berterima kasih kepada penyelaras khusus ini dengan memberi satu peluang yang baik keapda kami untuk meningkatkan profesional sendiri. Saya juga ingin berterima kasih kepada pensyarah saya kerana selalu membimbing kita dalam tugasan dan sentiasa memberikan ilmu kepada kita agar menjadi seorang guru yang berkualiti. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih

kepada rakan kelas saya kerana membantu saya dalam pencarian maklumat dan perbincangan kerja kursus. Sekian terima kasih.

1.0 Tajuk Kertas Cadangan Peningkatan Kualiti Guru

2.0 Matlatmat Meningkatkan Kualiti Guru Untuk Kebaikan Sistem Pendidikan Negara

3.0 Rasional Untuk menbangunkan sistem pendidikan negara, guru memainkan peranan yang penting. Guru sebagai pendidik di sekolah juga adalah bakal pentadbir di bawah jabatan pendidikan negara. Oleh itu, kualiti guru harus sentiasa dipertingkatkan bagi mewujubkan sistem pendidikan yang dapat mendidik anak murid menjadi pemimpin yang hebat, menjadikan negara yang mampu bersaing dengan negara lain.

4.0 Objektif Kertas Cadangan ini bertujuan untuk: 1) Menjadikan satu panduan kepada guru untuk lebih mengetahui jalan kerjaya guru. 2) Memberi hala tujuan yang jelas bagi guru yang mahu meningkatkan profesional guru

5.0 Latar Belakang Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan sesebuah negeri kerana guru merupakan pendidik bagi bakal pemimpin sesebuah negara. Dengan ini, status guru sepatutnya menjadi satu kerjaya yang amat dihormati dalam masyarkat seperti masyarakt menghormati kerjaya doktor, penguam, jurutera. Akan tetapi, apabila kerjaya guru dibandingkan dengan kerjaya yang disebutkan tadi, status guru adalah amat rendah. Perkara ini boleh berlaku adalah disebabkan ramai guru tidak menitik berat tentang apakah itu pendidikan. Ramai guru yang sudah menjadi guru sudah kehilangan pengajaran yang mereka dapatkan daripada IPG. Selepas keluar menjadi guru sebenar, ramai guru tidaklah lagi menggunakan ABM dan hanya mengulangi pengajaran yang bosan dan bersifat mesin. Ini menyebabkan masyarakat akan memberi satu pandangan kepada guru guru hanya pekerjaan yang senang, hanya cakap dan memberi arahan. Masyarakat tidak akan ketahui betapa pentingnya kewujuban guru sehingga wujubnya ramai guru yang cukup pakar dalam bidang pendidikan guru. Dengan adalahnya guru pakar ini, pendidikan negara akan berubah menjadi baik kerana sistem pendidikan negara dirancangkan oleh orang yang benar-benar tahu apakah itu pendidikan. Disebabkan guru pakar ini telah melalui perkembangan peringkat guru sejak peringkat pertama iaitu peringkat novis, beliau sudah tentunya memahami keadaan pendidikan di negara dan tahu cara untuk mengatas masalah yang telah ditimbulkan. Oleh itu, kertas cadangan ini adalah sangatlah penting untuk melahirkan bakal guru-guru pakar demi perubahbaikan sistem pendidikan di negara kita.

6.0 Program Esei Teori peringkat perkembangan guru terdapat 2 jenis, iaitu perkembangan keprihatian ( Fuller, 1969) dan lima peringkat perkembangan guru (Trotter, 1986). Dalam kertas cadangan ini, saya akan cuba mengabungkan kedua-dua teori ini untuk menganalisiskan model perkembangan kerjaya guru. Menurut Trotter, peringkat perkembangan guru terdapat 6 peringkat iaitu peingkat novis, novis lanjutan, cekap, berkesan, mahir, pakar. Guru bagi setiap peringkat mempunyai tugasnya yang harus dilaksanakan. Untuk meningkatkan peringkat sendiri, guru harus berusaha meningkatkan pretasi sendiri terutama meningkatkan kemahiran sendiri dalam bidang pengajaran. Berikutlah cadangan saya terhadap guru untuk berjaya dalam setiap peringkat dalam model perkembangan kerjaya guru.

6.1 Guru Novis dan Novis Lanjutan Selepas kami mengaji di Institut Pendidikan Guru, kami akan dihantar ke sekolah sebagai guru yang sah. Pada masa itu, kita akan memasuki peringkat guru novis. Guru novis adalah guru yang baru memasuki ke alam pendidikan. Biasanya guru ini merupakan guru yang masuk ke alam pendidikan tidak lama daripada 3 tahun. Guru ini masih tidak dapat menjalani tugas sekolah dengan baik kerana pengalaman yang tidak mencukupi. Walaupun kami telah diberikan ilmu tentang teori pendidikan semasa di IPG dan menjalankan praktikum, tetapi pengalaman ini masih tidak mencukupi untuk kami menjalani tugasan kami dengan baik dan senang. Pada peringkat ini, guru haruslah berusaha untuk memahami dan melaksanakan tugasan yang diberi dengan penyeliaan

dan bimbingan daripada guru besar dan guru yang berpengalaman. Dalam peringkat itu, keupayaan menyelesaikan masalah amat penting. Guru haruslah sentiasa memikirkan cara untuk mengatasi masalah yang disebutkan berikut : a) Masalah pengetahuan kandungan pedagogi b) Masalah komunikasi dengan murid dan rakan pekerja c) Masalah pengajaran dan pembelajaran penggunaan teknologi maklumat d) Masalah menaik taraf kedudukan sekolah e) Masalah pengurusan sekolah dan bilik darjah f) Masalah yang timbul di kalangan masyarkat (ibu bapa) Untuk mengatasi masalah ini, guru haruslah sentiasa meningkatkan pengetahuan sendiri dengan sentiasa merujuk kepada rakan pekerja yang berpengalaman tinggi dan cuba mendapatkan pengalaman mereka. Selain daripada bimbingan guru

berpengalaman, guru novis juga dapat meningkatkan diri dengan menghadiri ke kursus yang dapat menbantu menyelesaikan masalah yang disebutkan di atas. Antaranya adalah : a) Ceramah pengurusan bilik darjah a. Ceramah ini seperti tajuk cara mengawal kelas dengan berkesan, cara menwujubkan kelas bermesra agak sesuai diikuti. Melalui cemahan ini, guru dapat tahu tentang cara untuk mengawal kelas dengan lebih berkesan. Jika seseorang dapat mengawal kelas dengan berkesan, pengajaran dapat dijalankan dengan sempurna, ini dapat membantu pembelajaran murid.

b) Program masyarakat a. Guru ini juga boleh mengikuti program seperti gotong-royong di masyarakat untuk mengaratkan perhubugan dengan penduduk di tempat. Penduduk yang datang mungkin terdiri daripada ibu-bapa murid. Guru dapat mendapatkan maklumat daripada murid dengan lebih senang kerana sudah rapat dengan ibu bapa murid. c) Kem yang berkaitan dengan pengetahuan kandungan pedagogi, pengetahuan kandungan, pengetahuan pedagogi a. Ini lebih kurang sama dengan ceramah pengerusan bilik darjah, hanya yang berbeza ialah program ini dijalankan dengan penglibatan guru secara langsung dengan program ini. Dalam sesi ceramah, guru hanya duduk dan mendengar pemberi ceramah. Tetapi dalam kem, guru dapat mengakplikasikan apa-apa yang dipelajari dengan segera dan mendapat komen daripada semua orang. Ini akan banyak membantu guru yang menghadapi masalah tentang teknik pengajaran.

d) Ceramah tentang cara komunikasi yang berkesan a. Cara berkomunikasi yang berkesan amat penting untuk guru. Sebagai guru, guru haruslah dapat berkomunikasi baik dengan murid dan guru serakan kerana ini dapat mewujubkan suasana mesra terhadap guru tersebut. Dengan mendengar ceramah ini, guru dapat lebih memahami apa-apa yang sesuai dibuat semasa berkomunikasi dan apa-apa yang

dilarang buat. Ini dapat membantu meningkatkan perhubungan guru dengan sesiapa sahaja.

Dengan menghadiri program atas, kebolehan guru dapat dipertingkatkan untuk membantu mereka mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan mereka. Selepas 3 tahun di sekolah, guru akan semakin biasai dengan keadaan sekolah dan akan bergerak ke peringkat guru novis lanjutan. Guru novis lanjutan adalah guru yang telah menbiasai keadaan sekolah tetapi masih dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah yang ditimbul di sekolah. Oleh itu, guru novis lanjutan masih harus mengikuti kursus yang dicadangkan di atas.

6.2 Guru Cekap Selepas 5 atau 10 tahun, guru novis lanjutan akan bergerak ke guru cekap. Guru cekap bermakna guru yang sudah dapat menguasai cara penyelesaian masalah. Pada tahap ini, guru cekap akan sentiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawap sebagai penyelia dan pembimbing yang minimum ke atas guru novis dan guru novis lanjutan. Mereka tidak akan menghadapi masalah bagaimana untuk mengatasi masalah, tetapi menghadapi masalah bagaimana untuk meningkatkan lagi pretasinya. Antaranya :

a) Bagaimana meningkatkan keberkesanan dalam pembelajaran murid dan penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran b) Meningkatkan kualiti pengurusan c) Meningkatkan pretasi staff sokongan d) Membuat action research bagi meningkatkan pretasi murid atau kualiti pengajaran Bagi guru cekap, guru ini telah menpunyai satu motivasi yang tinggi untuk berubah cara pengajarannya menjadi lebih qualiti inilah agak berbeza dengan peringkat novis dan novis lanjutan yang mengutamakan cara penyelesaian. Untuk meningkatkan pretasi guru cekap, satu cara yang amat berkesan adalah guru haruslah sentiasa membuat action research. Action research merupakan satu kaedah penyelidikan yang bersifat saintifik. Dalam action research, guru akan mengumpulkan maklumat dan menganalisiskan maklumat yang dikumpul. Dengan ini, guru dapat mengetahukan keadaan pretasi sendiri dengan lebih teliti dan tepat. Ini agak membantu untuk peningkatan pretasi guru cekap. Untuk membuat satu penyelidikan yang berkesan dan berkualiti, guru cekap haruslah menghadiri ke kursus untuk mengetahu cara penyelidikan.

6.3 Guru berkesan Selepas guru cekap mencapai kejayaan yang bagus dalam peningkatan pretasi sendiri, guru cekap akan bergerak ke peringkat guru berkesan. Guru berkesan adalah guru yang berpengalaman luas dan mampu menyelia dan membimbing guru lain. Antaranya penolong kanan guru besar adalah guru berkesan iaitu guru DG 48. Selain menyelia dan membimbing guru, beliau juga dapat melakukan educated guess dalam organisasi. Untuk menjadi seorang guru berkesan yang bagus, dia hendaklah mempunyai kebolehan pentadbiran terutamanya dalam : a) pentadbiran dalaman, b) pengurusan konflik, c) team building d) kreatif dan inovasi e) relationship dan networking f) interpersonal pengurusan berkesan Untuk mendapat kebolehan di atas, guru berkesan haruslah menghadiri kursus yang berkaitan dengan pengurusan kumpulan. Dengan menghadiri kursus ini, guru berkesan akan lebih tahu akan cara bagaimana untuk mengatasi masalah semasa berlakunya konflik dengan guru lain ataupun konflik antara guru dengan guru. Guru berkesan haruslah sentiasa tahu untuk membina semangat pasukan di sekolahnya untuk memastikan semua guru mempunyai satu matlamat yang sama. Dengan adanya matlamat yang sama, masalah penimbulan konflik juga akan dikurangkan kerana kesefahaman yang kuat antara satu sama lain.

6.3 Guru Mahir Selepas guru berkesan sudah mahir dalam bidangnya, dia akan menerima perubahan ke pangkat lain, iaitu guru mahir. Guru mahir biasanya menerima pangkat DG52 dan merupakan pangkat seseorang guru besar di sekolah. Sebagai seorang guru besar atau pengetua, beliau haruslah mempunyai kebolahan pengurusan dan kepimpinan yang dapat membawa perubahan kepada suatu organisasi. Antaranya kebolehan : a) pengurusan organisasi, b) System thinking, c) Change Management Untuk membawa perubahan yang positif, guru mahir haruslah kebolehan ini dengan menghadiri ke kursus: a) Pengurusan organisasi yang berkesan a. Kursus ini adalah kursus yang dapat memberi ilmu kepada guru mahir mahir agar dapat mengurus guru junior dengan baik. Setahu kita, guru mahir memegang peranan penting dalam mewujubkan satu organisasi yang berjaya. Jika mahu menguruskan organisasi dengan berkesan, pengurus haruslah tahu tentang cara bagaimana menguruskan sumber tenaga. Guru mahir haruslah cekap dalam memilih sesiapa yang dapat menguruskan program yang dijalankan di sekolah, dan juga memberi tugasan sekolah dengan adil kepada semua guru. Dengan menghadiri menguasai

kursus ini, guru mahir juga dapat mengetahui cara untuk memimpin sekolah ke arah gemilang. Dengan mengikuti kursus yang dicadangkan di atas, guru mahir dapat sentiasa tahu cara yang berkesan untuk menguruskan organisasi sekolahnya dengan berkesan. Guru mahir iaitu guru besar memainkan peranan yang sangat penting kerana beliau memegang kuasa yang paling tinggi dalam sesebuah sekolah. Jika guru besar tidak dapat menguruskan sekolah dengan baik dan tidak dapat membawa sekolahnya ke arah yang betul, semua murid dan guru di sekolah tersebut akan dipengaruhi dengan kesan yang buruk.

6.4 Guru Pakar Peringkat selepas guru mahir adalah guru pakar, dan guru pakar ini adalah guru yang paling tinggi dalam peringkat perkembangan guru. Tugas guru pakar adalah menjadi konsultan dan merangka strategi yang komperhensif dan melaksanakan latihan tepat untuk memastikan kejayaan sesebuah organisasi. Kebolehan yang harus berada di guru pakar adalah stategi pemikiran. Beliau haruslah menpunyai pemikiran yang dapat meningkatkan kejayaan satu organisasi dan mengubahkan kursus-kursus latihan bagi menyempurnakan kualiti kursus.

Bagi guru mahir, beliau haruslah sentiasa berkaitkan diri dengan program pengembangan guru berkualiti dan guru besar berkualiti kerana beliau merupakan pengurus yang akan memberikan kesan yang besar terhadap kursus yang disediakan. Jika kursus yang disediakan boleh membawa kesan yang positif kepada penyerta kursus, namun peyerta akan mendapat kemajuan yang diingini. Sebaliknya, jika kursus yang disediakan tidak membawa makna dan memberi taklimat atau ilmu yang silap, peyerta akan membawa mesej ini balik ke sekolah dan mengakplikasikan mesej yang silap ini. Cuba bayangkan, jika perkara ini berlaku, bidang pendidikan mesti akan menghadapi cabaran yang besar. Oleh itu, guru pakar haruslah sentiasa mengaji balik apa-apa yang dirancang supaya dapat memberi kesan yang baik.

7.0 Penutup Sebagai hujung kata, kertas cadangan ini telah menunjukkan definisi yang teliti tentang peringkat perkembangan guru dan disertai cadangan yang dapat diikuti oleh guru pelbagai peringkat untuk memajukan diri ke peringkat yang seterusnya. Saya berharap kertas cadangan yang disediakan ini dapat membantu bakal guru yang akan masuk ke arena pendidikan. Saya juga berharap bidang pendidikan di negara kita akan berubah dengan kualiti guru dipetingkatkan. Jika kualiti guru dipertingkatkan, murid yang dididik akan menjadilah pemimpin yang berkemampuan untuk membentukkan negara kita menuju ke arah yang gemilang. Jika kualiti guru dipertingkatkan, negara kita dapatlah mengatasi pelbagai masalah dengan mudah kerana pemikiran yang berpositif, dan selalu bertindak pantas yang diberikan kepada murid oleh guru. Sekian, terima kasih.

8.0 Bibliografi 1. Brent Davies & Linda Ellison. (2004) Strategi Memasarkan Sekolah, Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad 2. Sonia Blandford. (2004) Mengurus Pembangunan Profesional Di Sekolah, Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad 3. John West-Burnham. ( 2009) Mengurus Kualiti Di Sekolah, Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad 4. Sonia Blandford. ( 2008) Mengurus Sumber Di Sekolah, Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad