Anda di halaman 1dari 5

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR 1 Mengetahui asas

identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan. B1D4 Mengetahui kepelbagaian cerita dari pelbagai kaum di Malaysia. EVIDENS B1D4E1 Menyatakan jenis-jenis cerita rakyat dari pelbagai kaum di Malaysia.
1. Guru berkongsi jenis-jenis cerita dari pelbagai kaum bersama

AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM

pelajar. 2. Pelajar diminta memadankan cerita mengikut kaum. Padankan jenis cerita rakyat di bawah dengan cerita rakyat yang sesuai.

Jenis cerita a) Cerita binatang b) Cerita kepahlawana n c) Cerita asalusul d) Cerita jenaka

Cerita rakyat Asal-usul Negeri Melaka Pak Pandir Kisah Sang Kancil Kisah Ramayana dan Sita Dewi

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

2 Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan. B2D5 Mengenali dan memahami cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. B2D2E1 Memberi contoh-contoh cerita rakyat yang diketahui.

EVIDENS

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 AKTIVITI PENTAKSIRAN Guru meminta pelajar menulis satu contoh bagi setiap cerita rakyat yang telah dipelajari Soalan Tulis satu contoh bagi setiap jenis cerita rakyat yang berikut.

CONTOH ITEM

Jenis cerita Cerita lagenda Cerita mitos Cerita kepahlawanan Cerita asal-usul Cerita Jenaka Cerita binatang

Contoh _____________________________ _____________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

2 Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan. B2D5 Mengenali dan memahami cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. B2D5E2 Menyatakan tujuan cerita rakyat disampaikan.
1. Guru meminta pelajar menyatakan dua tujuan cerita

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

rakyat disampaikan. Soalan Nyatakan dua tujuan cerita rakyat disampaikan.

CONTOH ITEM
2

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

Nyatakan dua tujuan cerita rakyat disampaikan. ________________________________________ _______________________________________

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

3 Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik. B3D5 Mengapreasi cerita-cerita rakyat warisan pelbagai kaum. B3D5E1 Menceritakan semula cerita-cerita rakyat yang diketahui. 1. Guru meminta pelajar pelajar menceritakan semula salah satu certia rakyat yang mereka ketahui pada rakan sekelas. 2. Kemudian, menulis sinopsis yang diceritakan sebagai evidens. Soalan Pelajar diminta untuk menceritakan semula salah satu cerita rakyat yang mereka ketahui. Pelajar kemudiannya menulis semula synopsis cerita pada ruangan yang disediakan.
(TAJUK CERITA)

CONTOH ITEM

Sinopsis:____________________________________________ ___________________________________________ _______________________________________________Penga jaran: ______________________________________________ _______________________________________________

BAND PERNYATAAN STANDARD

4 Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang
3

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 berakhlak mulia bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN B4D5 Menghargai cerita rakyat pelbagai kaum. B4D5E1 Mengumpul koleksi cerita rakyat pelbagai kaum.
1. Guru meminta pelajar pelajar membuat folio koleksi 2

buah cerita rakyat pelbagai kaum. Soalan Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan(2 pelajar dalam 1 kumpulan) dan dikehendaki menyediakan koleksi 2 buah cerita rakyat pelbagai kaum dalam bentuk folio.

CONTOH ITEM

BAND PERNYATAAN STANDARD

5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. B5D5 Mengekalkan warisan cerita rakyat B5D5E1 Mempersembahkan koleksi cerita rakyat Guru meminta mempersembahkan sketsa/ membukukan kompilasi beberapa cerita rakyat/ mempersembahkan koleksi cerita rakyat.

DESKRIPTOR

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

ARAHAN

Pelajar membentangkan hasil maklumat yang telah dikumpul .kepada kelas Murid mempersembahkan sketsa berkaitan cerita rakyat yang .diketahuinya Murid membukukan kompilasi cerita rakyat yang didapati melalui .pembacaan, penuturan lisan dan sebaginya

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD

6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang, berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani. B6D5 Meneladani pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat.

DESKRIPTOR

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

B6D5E1 Mengamalkan nilai-nilai murni.


1. Pelajar diminta melakonkan salah satu cerita yang

terdapat didalam folio yang terdapat dalam folio.