Anda di halaman 1dari 4

Contoh soalan objektif (20 soalan)

1.

Guru A merancang menggunakan teknik bercerita untuk mengajar kemahiran lisan


bahasa Melayu.

Antara berikut merupakan prinsip pemilihan bahan yang perlu dipatuhi oleh guru
A ialah bahan yang

2.

dipilih mesti mencabar

II

berstruktur dan canggih

III

bersifat luwes dan praktikal

IV

menarik minat murid-murid

menepati objektif pengajaran

I, II, III dan IV

I, II, III dan V

I, III, IV dan V

II, III, IV dan IV

Guru B ingin membuat penilaian aspek kemahiran mendengar dan memaham. Antara

aktiviti yang sesuai dilaksanakan untuk menilai kemahiran tersebut ialah

3.

murid mendengar petikan dibaca oleh guru

murid membaca petikan yang disediakan oleh guru

murid menceritakan semula sesuatu cerita yang diperdengarkan oleh guru

murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan


sesuatu

Penggunaan teknik membaca yang berkesan dapat meningkatkan kefahaman murid


untuk bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan.
Berikut merupakan strategi bacaan menggunakan teknik skimming.
A

Membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama.

Membaca sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat.

Membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya
memerlukan maklumat penting sahaja.

Mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada


sesuatu soalan atau maklumat secara khusus.

4.

Murid-murid Tahun 5 Bestari diminta membaca peta dan mengesan dengan pantas
nama bangunan yang berhadapan dengan sebuah hospital.
Jenis bacaan di atas merujuk bacaan

intensif

tinjauan

imbasan

luncuran

Contoh soalan struktur (4 soalan jawab semua)


1.

Peringkat pemahaman membaca dibahagikan kepada empat, iaitu


peringkat lateral, infrens, penilaian dan penghayatan,

(a)

Nyatakan dua tujuan peringkat pemahaman membaca dalam proses pengajaran


dan pembelajaran bahasa Melayu.

i.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

[2 markah]

(b)

Jelaskan empat konsep peringkat pemahaman membaca di atas dengan


memberikan contoh-contoh yang berkaitan.
i.

Peringkat lateral/Interptretasi, infrens, penilaian dan penghayatan


________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

ii.

Peringkat infrens
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

iii.

Peringkat penilaian
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

iv.

Peringkat penghayatan

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
[8 markah]

Contoh soalan esei (3 soalan jawab 2)


1.

(a)

Jelaskan konsep pendekatan komunikatif dan dan kaedah pandang dan sebut
dalam pengajaran dan pembelajaran membaca di sekolah rendah dengan
mengemukakan contoh-contoh yang sesuai bagi menyokong pendapat anda.
[8 markah]

(b)

Pilih satu sahaja dan huraikan langkah pelaksanaan pendekatan atau kaedah
berkenaan. Kemukakan contoh aktiviti yang sesuai dan diaplikasikan dalam
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.
[12 markah]