Anda di halaman 1dari 101

“Education either functions as an instrument which is used to facilitate integration of the younger generation into the logic of the present system and bring about conformity or it becomes the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world.”

(Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed)

of their world.” (Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed) Contents Introduction 4 National Framework of

Contents

Introduction

4

National Framework of Qualifications

8

Grants, Allowances and Funding

10

Other Information for Learners and Trainees

21

COU R S ES Basic, Intermediate and Leaving Certificate Courses

24

Business, Enterprise and Office Administration

32

Care Skills, Childcare and Health Studies

58

Communications, Media and Performing Arts

76

Community, Personal Development and Beauty

84

Culture, History and Social Studies

94

Engineering, Manufacturing and Construction

100

Science

110

Green Technologies and Natural Environment

112

Information Technology, Graphic Design and Photography

116

Languages

146

Leisure and Sport

152

Hotel, Catering and Tourism

168

Arts and Crafts

176

190

Other Services Fast Find Index

198

Welcome Fáilte L-R: Oliver Murphy, President IT, Tralee, Ann O’Dwyer, Acting CEO KES, Owen O’Donnell,
Welcome
Fáilte
L-R: Oliver Murphy, President IT, Tralee,
Ann O’Dwyer, Acting CEO KES,
Owen O’Donnell, FÁS Centre Manager.
www.cokerryed.ie/publications.html
FÁS Centre Manager. www.cokerryed.ie/publications.html Kerry Education Service, FÁS and the Institute of

Kerry Education Service, FÁS and the Institute of Technology, Tralee are delighted to announce the publication of this very comprehensive directory which lists the adult and further education and training courses in Kerry for the year September 2012/13.

This is thefirst publicationof its kindinKerry. It is anexcellent exampleof locallybasedpublicservice reform and efficiency, not to mention effective interagency collaboration between KES, FÁS and the ITT.

The process of developing the directory has been very helpful in paving the way for the integration of Kerry Education Service (the VEC in Kerry) and FÁS who together are due to become the Kerry Education and Training Board. This directory illustrates our strategic approach to joint planning with the ITT which we do in a needs based, future skills orientated manner to ensure effective progression pathways for learners.

“It is great toseethis publicationbecomea reality. For many years wehaveall beenawarethat despite the vast array of courses, it can be challenging for the public to find out about what education and training opportunities are open to them. It can be even harder to know which route to take. What is the difference betweenone course or another? Which is the best one for me? This directory is set out thematically. It provides a variety of options and opportunities for learners as well as information on fees and funding. We hope that inside the covers of this directory you will find the inspiration and clarity youneedtomakeyour dreams cometrue. Nomatter whereyouareinyour owneducationand training, or what your area of interest is, thereis something newandexciting waiting for you”, saidAnn O’Dwyer, Acting CEO of KES.

Oliver Murphy, President of IT, Tralee, said "I amdelighted to see the publication of this collaborative Education and Training for Adult Learners Directory. It is an excellent example of our commitment, alongwithKESandFÁS, toprovidelearners intheregionwithanextensivesuiteof programmes across all NFQ levels.

The Institute of Technology, Tralee is committed to providing a high quality and relevant education service to all our students and a portfolio of programmes that meet the needs of employers in the region. With skills at a premium and stiff competition for jobs in many sectors of the economy, there has never been a better time to get back into education and improve your marketability. IT, Tralee offers a wide range of courses through part- time, distance learning or blended learning modes. The courses are flexible, enabling you to balance family, work and study."

In2010theKerry Learning ForumFutureSkills Task Grouppublishedits first Kerry FutureSkills Report. This was amajor pieceof workbytheForum, whichwas establishedbytheKerryCountyDevelopment Board in 2007. One of the key recommendations of the Kerry Future Skills Strategy was the annual publication of a joint directory of all education and training available in the county.

Speaking for FÁS, Owen O’Donnell, Acting Manager Tralee FÁS Training Centre said, “It gives me great pleasuretojointlyintroducethis first comprehensiveKES/FÁS/ITTjoint brochurewhichprovides the peopleof Kerrywithanoutlineof theAdult EducationandTrainingopportunities providedbyFÁSand our partners in Kerry Education Services and The Institute of Technology, Tralee. We hope that by using this guide you will find an educational or training path that matches your needs. The Service Planfor FÁSTrainingProvision2012provides market ledprograms withindustryrelevant qualifications which will provide you with the necessary skills to compete for jobs in the current and future market place and also allow for progression routes within FÁS and with our partners.”

InlinewiththeOECD2011 andFORFAS 2012 recommendations, many courses arecloselyalignedwith the labour market and provide occupational specific skills. Other courses are more generic education programmes whichenablelearners identifyandanalysetheir strengths, their creativityandtobroaden their own horizons.

“Education either functions as an instrument which is used to facilitate integration of the younger generation into the logic of the present system and bring about conformity or it becomes the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world.” (Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed)

As it is the first publication of this kind we would welcome feedback and critique from the public which can be provided on line at feedback@cokerryed.ie This will enable us to continue to produce an effective, user friendly directory of Education and Training on an annual basis.

This directory is also available on line at www.cokerryed.ie, www.ittralee.ie, www.fas.ie

We would like to thank most sincerely the staff of KES, FÁS and the ITT for the professionalism, flexibility and creativity with which they approached the development of this publication.

which they approached the development of this publication. Ann O’Dwyer Owen O’Donnell Oliver Murphy A/CEO
which they approached the development of this publication. Ann O’Dwyer Owen O’Donnell Oliver Murphy A/CEO
which they approached the development of this publication. Ann O’Dwyer Owen O’Donnell Oliver Murphy A/CEO

Ann O’Dwyer

Owen O’Donnell

Oliver Murphy

A/CEO KES

FÁS Centre Manager

President ITT

Tááthas ar Sheirbhís Oideachais Chiarraí, FÁSagus InstitiúidTeicneolaíochta, TráLí, achur iniúl daoibh go bhfuil an t-eolaire fíorchuimsitheach seo foilsithe acu ina dtugtar gach eolas ar chúrsaí oideachais d’aosaighchomhmaithlecúrsaí breisoideachais agus oiliúnaabheidhar fáil i gCiarraí sabhliain2012/13

ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh.

Is é seo an chéad uair riamh a foilsíodh a leithéid d’eolaire i gCiarraí. Sampla iontach is ea é d’éifeachtúlacht na seirbhíse poiblí sa cheantar seo agus den athchóiriú atá á dhéanamh uirthi, gan trácht ar chomhar éifeachtúil idirghníomhaireachtaabheithar siúl idir Seirbhís Oideachais Chiarraí, FÁS agus Institiúid Teicneolaíochta, Trá Lí.

Chabhraighforbairt aneolaire seogomór linncomhtháthúSeirbhís Oideachais Chiarraí (Gairmchoiste Oideachais Chiarraí) agus FÁS a ullmhú. Deinfear Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí den dhá eagraíocht seoganró-mhoill. Saneolaire seoléirítear ár gcur chuige straitéiseachi leithcomhphleanáil adhéanamhlehInstitiúidTeicneolaíochta, TráLí, rudadeintear trí riachtanais amheas agus trí scileanna

a bheidh ag teastáil amach anseo a thabhairt san áireamh d’fhonn a chinntiú go mbeidh ar chumas na bhfoghlaimeoirí dul chun cinn fónta a dhéanamh ina gcúrsaí staidéir.

Dúirt Ann O’Dwyer, POF gníomhach ar Sheirbhís Oideachais Chiarraí: “Is iontach an rud é go bhfuil an foilseachán seo ar fáil anois i ndáiríre. Ba léir dúinn leis na blianta anuas nárbh fhurasta, uaireanta, teacht ar eolas faoi nadeiseannaoideachais agus oiliúnaatáar fáil donbpobal cé godtairgtear raidhse cúrsaí gach bliain. Is deacra fós, uaireanta, an chonair oideachais ceart a aimsiú agus na difríochtaí eatarthu a thuiscint. Cé acu cúrsa is fearr a oirfidh domsa? San eolaire seo leagtar na cúrsaí amach de réir téama. Mínítear roghanna agus deiseanna éagsúla agus tugtar eolas maidir le táillí agus maoiniú. Tá súil againn go gcabhróidh an t-eolaire seo leat radharc soiléir agus spreagadh aigne a fháil a chabhróidh leat do chuid spriocanna a bhaint amach. Is cuma cá bhfuil tú faoi láthair ó thaobh oideachais agus oiliúnade, nócénréimseábhair agcuireanntúsuiminti, tárudnuasuimiúil annduitse.”

Dúirt Oliver Murphy, Uachtarán na hInstitiúide Teicneolaíochta, Trá Lí, “Is cúis mhór áthais dom go bhfuil an tEolaire Oideachais agus Oiliúna comhoibritheach seo d’fhoghlaimeoirí fásta foilsithe. Is sampla den scoth é a léiríonn go bhfuilimidne chomh maith le Seirbhís Oideachais Chiarraí agus FÁS, meáite ar réimse leathanclárachaachur ar fáil d’fhoghlaimeoirí an réigiúin ar gachleibhéil dengCreat Náisiúnta Cáilíochtaí.

Táimidne in Institiúid Teicneolaíochta, Trá Lí tiomanta do seirbhís oideachais den scoth a bhaineann le hábhar achur ar fáil dár micléinngoléir agus bímidagobairdeshíor chunachinntiúgobhfreastalaíonn

ár gcuidclárachaar riachtanais fostóirí anréigiúin. Táéileamhmór ar scileannaagus táiomaíocht ghéar

i gcomhair postanna i mórán earnálacha den ngeilleagar. Dá bhrí sin níl dabht ar bith gurb é seo an t-

amceart é chun tabhairt faoi oideachas uair eile d’fhonn feabhas a chur ar do chuid deiseanna amuigh ansinsamhargadh. TairgeannIT, TráLí réimseleathancúrsaí, idir chúrsaí páirtaimseartha, cianfhoghlama agus foghlaimchumaisc. Cúrsaí solúbtha is ea iad, rud a fhágann gur féidir leat cothromaíocht a bhaint amach idir saol an teaghlaigh, obair agus staidéar.”

I 2010d’fhoilsighanTascghrúpaumScileannadonTodhchaí dechuidFóramFoghlamaChiarraí anchéad

Tuairisc ar Scileanna don Todhchaí dá chuid. Is mórobair í seo atá déanta ag an bhfóram a cuireadh ar

bun ag Bord Forbartha Chontae Chiarraí sa bhliain 2007. Ba é ceann de na moltaí ba thábhachtaí a deineadhsaStraitéis umScileannadonTodhchaí i gCiarraí náeolaire comhchoiteannar oideachas agus oiliúint uile atá ar fáil sa chontae a fhoilsiú.

Dúirt Owen O’ Donnell, Bainisteoir Gníomhach ar Ionad Oiliúna FÁS, Trá Lí, agus é ag labhairt thar ceannFÁS, “Tááthas ormanchéadbhróisiúr cuimsitheachatáfoilsitheag Seirbhís Oideachais Chiarraí, FÁS agus Institiúid Teicneolaíochta, Trá Lí i gcomhar a chéile a chur i láthair in éineacht leis na hionadaithe óSheirbhís Oideachais Chiarraí agus ónInstitiúidTeicneolaíochta. Saneolaire seocuirtear pobal Chiarraí ar an eolas faoi dheiseanna oideachais agus oiliúna a chuireann FÁS agus ár gcomhpháirtithe i Seirbhís Oideachais Chiarraí agus san Institiúid Teicneolaíochta ar fáil do dhaoine fásta. Tá súil agam go gcabhróidh an treoirleabhar seo leat conair oideachais nó oiliúna a aimsiú atá ag teacht le do chuid riachtanas. Cuireann an Plean Seirbhíse le haghaidh Soláthar Oiliúna FÁS 2012 cláracha ar fáil a oireann do riachtanais an mhargaidh agus as a leanann cáilíochtaí atá ag teastáil ón tionscal. Tugann siad na scileanna duit atá uait chun dul san iomaíocht i gcomhair postanna san ionad margaidhmar atásé faoi láthair agus mar abheidhsé sanamatáromhainn. Osclaíonnsiadbealaí chun cinn laistigh dá bhfuil á sholáthar ag FÁS agus in eagraíochtaí ár gcomhpháirtithe chomh maith.”

De réir mar atá molta ag an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta i 2011 agus ag

FORFAS i 2012, tá dlúthcheangal ag a lán cúrsaí leis an margadh saothair agus múintear sainscileanna gairme iontu. Ina theannta sin cuirtear cúrsaí eile ar fáil atá ina gcláracha oideachais níos ginearálta. Cuireann siad ar chumas an fhoghlaimeora a chuid láidreachtaí agus a chruthaitheacht a aithint agus

a thuiscint agus cur lena chuid eolais.

“Is é atá in oideachas ná ceachtar den dá rud seo: uirlis a úsáidtear chun an ghlúin níos óige a chomhtháthú i loighic an chórais reatha agus a comhfhoirmeacht a bhaint amach; é sin nó deintear an tsaoirse a chleachtadh tríd. Is ionann sin agus a rá gurb é an t-uirlis é a bhíonn ag fir agus ag mná chun plé go criticiúil agus go cruthaitheach leis an saol dairíre agus chun teacht ar shlite a chuireann ar a gcumas athrú chun feabhais a dhéanamh ar an saol mórthimpeall orthu.” (Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed)

Ós rud é gurb é seo an chéad fhoilseachán dá short fáiltímid roimh aiseolas agus tuairimí an phobail.

Is féidir iadléiriúar líneag ffeeeeddbbaacckk@@ccookkeerrrryyeedd

iiee. CabhraíonnsiadlinneolaireOideachais agus Oiliúna

a théann chun sochair don úsáideoir agus atá éasca le n-úsáid a chur amach gach aon bhliain.

Tá an t-eolaire seo ar fáil ar líne chomh maith, ag wwwwww ccookkeerrrryyeedd

iiee,

www.ittralee.ie, agus wwwwww ffaass

iiee

Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghlacadh le foireann Seirbhís Oideachais Chiarraí, FÁS agus na hInstitiúideTeicneolaíochta, TráLí, as tabhairt faoi fhorbairt anfhoilseacháinseolecur chuigegairmiúil solúbtha agus cruthaitheach.

chuigegairmiúil solúbtha agus cruthaitheach. Ann O’Dwyer POF Gníomhach Seirbhís Oideachais Chiarraí

Ann O’Dwyer POF Gníomhach Seirbhís Oideachais Chiarraí

Ann O’Dwyer POF Gníomhach Seirbhís Oideachais Chiarraí Owen O’Donnell Bainisteoir Ionaid FÁS Oliver Murphy

Owen O’Donnell Bainisteoir Ionaid FÁS

Seirbhís Oideachais Chiarraí Owen O’Donnell Bainisteoir Ionaid FÁS Oliver Murphy Uachtarán IT, Trá Lí 6 7

Oliver Murphy Uachtarán IT, Trá Lí

Information for Learners and Trainees

Information for Learners and Trainees NATIONAL FRAMEWORK OF QUALIFICATIONS (NFQ) TheNFQwas introducedin2003 as asystemof

NATIONAL FRAMEWORK OF QUALIFICATIONS (NFQ)

TheNFQwas introducedin2003 as asystemof 10levels. The10Levels captureall learning, fromthevery initial stages tothemost advanced. Thediagramillustrates the10levels andthe‘Major Awardtypes’ that are included in it. As the NFQ is designed to recognise both large and smaller packages of learning, it was necessary to ensure that more than one type of award was designed. The NFQ has four award-types, they are:

• Major Awards: the principle class of award made at a level

• Minor Awards: for partial completion of the outcomes for a Major Award

• Supplemental Awards: for learning that is additional to a Major Award

• Special Purpose Awards: for relatively narrow or purpose-specific achievement

From a learner and trainee perspective, the NFQ can help individuals to plan their education, training and career progression and provide value for different types of learning. Its transparent nature allows learners to compare and contrast qualifications and make informed choices about the qualifications they choose, whilst taking into account the progression routes that may be open to them upon completion, thereby avoiding education and training cul-de-sacs.

GARDA VETTING

KERRY EDUCATION SERVICE GARDA VETTING POLICY Kerry Education Service is committed to practices which safeguard the safety of children and vulnerable adults. Inthis regardall learners whomay have contact withchildrenor vulnerable adults will be required to undergo Garda Vetting prior to confirmation of receipt of a place on a course.

Garda Vetting is also a requirement for enrolment on certain further education programmes/courses where students may have contact with children or vulnerable adults. Not all disclosures will necessarily exclude a student from a programme/course. Only relevant disclosures will be assessed by a designated Vetting Group. KES will make every effort to support students and those excluded from programmes/ courses due todisclosures andthey will be referredtoa Guidance Counsellor toevaluate their suitability for an alternative course.

IT, TRALEE GARDA VETTING POLICY Students progressingto3rdlevel Institutes will alsohavetoundertakeGardaVetting, as registeredstudents of that H.E.I. The Institute of Technology, Tralee provides a number of educational programmes where students arerequiredtodoaplacement, as amandatorypart of theprogramme. Toensuretheprotection of the public and to justify public trust and confidence, the Institute is committed to ensuring that only suitable candidates are allowed to undertake work placements which involve contact with children or vulnerableadults. Toensurethat only suitablestudents aresent onwork placement, theInstituterequires students registering on a number of programmes to complete the Garda Vetting Application process. A detailedlist of the courses that require Garda Vetting is available onour website at the following address:

http://www.ittralee.ie/en/InformationAbout/InstituteandDepartments/QA/

A12.6GardaVettingPolicyandProcedure.pdf

FÁS GARDA VETTING POLICY FÁS is committed to the protection and welfare of children and vulnerable adults. FÁS is committed to best practice in recruitment and selection procedures which include Garda vetting. Clearance to work or train to work with children and/or vulnerable adults is granted upon successful completion of the recruitment and selection process which shall include appropriate vetting checks with the Garda Central Vetting Unit (GCVU).

An individual cannot work or train with children unless they have been Garda vetted. Individuals can, in certain circumstances, work with vulnerable adults whilst the Garda vetting process is ongoing, however, such individuals must be supervised.

Participation on relevant programmes is subject to a satisfactory outcome in accordance with FÁS Garda vettingprocedures. Thefinal decision, followingreceipt of informationfromtheGCVU, is amatter for FÁS.

Grants, Allowances, Funding

STUDENT GRANT

The student grant is the main source of financial help available from the Irish State for students in full- time Post Leaving Certificate Courses (PLCs) and full-time higher education undergraduate courses. Support is available to eligible students in most colleges in Ireland as well as eligible Irish students in many colleges in Northern Ireland, the UK and other EU States. For eligible students, the grant is there to help with the various costs of participating in further or higher education. Students on part-time courses, access or foundationcourses (inhigher educationinstitutions) andshort courses arenot eligible to apply for a student grant. Family and/or personal income is a key factor that will be assessed when you apply for a student grant.

A student may also be eligible for European Social Funding (ESF) when they progress to third level. All applications are made directly to susi.ie. It is advised that all applicants should review the following website, as it is an excellent source of information in relation to funding/fees and entitlements for students: www.studentfinance.ie

NEWAPPLICANTS FOR 2012/2013

AnewONLINE ONLYgrant applications systemhas been introduced for 2012. All newapplications will be made online to a single awarding authority, Student Universal Support Ireland (SUSI) through www.studentfinance.ie

What if I’m already in receipt of a grant? Students whoarecurrently inreceipt of a student grant andwhoare progressing tothe next year of the same course will continue tobe assessedandpaidby the existing awarding authorities - i.e. the relevant local authority or Vocational Educational Committee. If you are changing your course or progressing to a new course you will need to apply to susi.ie.

How do I contact SUSI? As part of SUSI’s support tostudents, thereis aSUSI Support deskavailablefor bothemail andtelephone queries. You can email the SUSI Support Desk at support@susi.cdvec.ie or telephone 0761 08 7874.

KES MICHAEL O’REGAN BURSARY

or telephone 0761 08 7874. KES MICHAEL O’REGAN BURSARY This bursary is open to learners participating

This bursary is open to learners participating in KES programmes. Funding is available both to non-accredited and accredited courses at Level 4 or lower. Learners wishing to apply for this bursary should apply to the co-ordinator of their KES programme.

SCHOLARSHIPS AT THE IT, TRALEE

of their KES programme. SCHOLARSHIPS AT THE IT, TRALEE Applicants could be eligible for one of

Applicants could be eligible for one of the many scholarships offered at the Institute of Technology, Tralee. The Institute has a variety of scholarships available to all students in a range of disciplines and which are supported by community organisations and the Institute.

The scholarships reward excellence and encourage outstanding performance in a variety of fields. Scholarships are provided in recognition of academic excellence and some are awarded to talented sports athletes and performers/artists and include the following:

SPORTS SCHOLARSHIPS

ACADEMIC SCHOLARSHIPS

ITT SPORTS SCHOLARSHIPS MUNSTER COUNCIL BURSARY KENNEDY COACHES SPORTS SCHOLARSHIP TRALEE RUGBY CLUB SCHOLARSHIP

THOMAS MCELLISTRIM MEMORIAL SCHOLARSHIP TRALEE CREDIT UNION SCHOLARSHIP

CHILDCARE EMPLOYMENT AND TRAINING SUPPORT SCHEME (CETS)

CHILDCARE EMPLOYMENT AND TRAINING SUPPORT SCHEME (CETS) What is the CETS Scheme? This is a childcare

What is the CETS Scheme? This is a childcare support scheme where childcare places are available for qualifying parents who are attending certain FÁS training courses or certain Kerry Education Service (KES) programmes.

This scheme is provided by the Office of the Minister for Children and Youth Affairs. Please be advised that there is a limit to the number of places available and FÁS/KES cannot guarantee a place. Childcare places will be offered on a first come first served basis.

How do I access a place? You should contact: Kerry County Childcare Committee on 066 7181582. They will be able to give you a list of participating services.

TRAINING ALLOWANCES Course Participant Training Allowances Effective: 1 January 2012 Age Group Full-time Part-time

TRAINING ALLOWANCES Course Participant Training Allowances

Effective: 1 January 2012

Age Group

Full-time

Part-time

Course Participant Aged 16 - 17 years *

40.00

23.00

Course Participant Aged 18 Years and Over

188.00

108.20

Course Participant Aged 16 Years (In receipt of Disability Allowance)

76.65

44.10

Course Participant Aged 17 Years (In receipt of Disability Allowance)

95.75

55.10

* These rates apply to new entrants only from1 January 2012 excluding those in receipt of Disability Allowance.

Notes

• FÁS Training Allowance is not to be paid to new entrants not entitled to Job Seekers Benefit/Allowance

• These allowances are available for all FÁS courses with the exception of:

Evening Courses; eCollege and Screen Training Ireland.

• If a participant's social welfare entitlement exceeds the amount above, a training allowance equivalent to this entitlement will be paid on receipt of certified evidence, namely an F103 'Participant Allowance Entitlement' form to be completed by DSP.

• Persons on Illness Benefit, Invalidity Pension, Incapacity Supplement and Occupational Injury Benefit must obtain written exemption from the 'rules of behavior' from the DSP before they can engage in FÁS training.

• A Training Bonus of 20.00 per week is payable to the following categories of people who were on, or commenced, a FÁS training course on or after 1 January 2011:

- Persons in receipt of Jobseeker Benefit or Jobseeker Allowance for 12 months or more ; or

- Persons who progress to FÁS training having completed a minimum of 12 months on a Community Employment programme; or

- Persons who progress to FÁS training having completed a minimum of 12 months on the Job Initiative programme;

- Persons in receipt of Carer's Allowance for 12 months or more prior to participating on a FÁS training course (effective 1 January 2009).

Persons who have completed a minimumperiod of 12 months in a combination of the above categories (i.e. inreceipt of Jobseeker Benefit/Allowance, onCommunityEmployment or JobInitiativeprogrammes) prior to progressing to a FÁS training course are eligible for the bonus.

If a person’s Social Welfare allowance is lower than the standard allowance, FÁS will pay the standard allowance for the full duration of the course (except where trainees are on a part time course in which case they will receive the part-time allowance above).

Young people in receipt of a 16/17 year old allowance will not have to sign on during the course to qualify for the standard allowance when reaching 18 years.

A FÁS training allowance should be paid to those persons on Supplementary Welfare Allowance (SWA)

as it has been established that they are in need of financial assistance and they should not be penalised by the removal of their allowance should they attend a FÁS course. The payment of training allowances

to those on SWA should be in accordance with the principles for persons on JA/JB.

ACCOMMODATION ALLOWANCE FÁS Accommodation Allowances

Travel Allowances are not payable if Course Participant is in receipt of Accommodation Allowance

Maximum Rate Payable

69.90 per week

TRAVEL ALLOWANCES FÁS Travel Allowances (Full-time and part-time courses)

Effective: 1 January 2002

Miles / Kilometres

Rate* Per Week

3

- 5 miles / 5 - 8 kilometres

4.60

5

- 10 miles / 8 - 16 kilometres

11.90

10

- 20 miles / 16 - 32 kilometres

17.60

20

- 30 miles / 32 - 48 kilometres

21.60

30

- 40 miles / 48 - 64 kilometres

27.70

40

- 50 miles / 64 - 80 kilometres

32.60

Notes

1. If a courseparticipant is inreceipt of a travel allowance, accommodationallowances are not payable.

2. If acourseparticipant is inreceipt of anaccommodationallowance, travel allowances arenot payable.

3. Every effort should be made to reduce the actual cost of travel through measures such as block purchase, weekly tickets, etc.

4. *These rates are the maximum payable for the single journey distance from the course participant's residence to the location of the training course.

5. Travel Allowances are not payable to participants on Night Training courses.

CHILDCARE ALLOWANCES

Please see information under CETS on page 11.

ESF STUDENT ASSISTANCE FUND FOR 3RD LEVEL STUDENTS Thefundis intendedtotackleeducational disadvantageby providing

ESF STUDENT ASSISTANCE FUND FOR 3RD LEVEL STUDENTS

Thefundis intendedtotackleeducational disadvantageby providing financial support tostudents who areexperiencingseverefinancial difficulties, toenablethemtofullybenefit fromtheir third-level studies. Applicationforms areavailablefromSeptember 1st, 2012 at theStudent Helpdesk (RoomU117), Student Services building or Students’ Union for IT, Tralee students.

ESF FUND FOR STUDENTS WITH DISABILITIES

The fund provides grants towards the provision of services and the purchase of equipment for students withdisabilities attendingcourses inthirdlevel institutions, for example, personal assistant, signlanguage interpreter, dyslexia support, note-taker, transport, additional tuition, assistive technology. Students with disabilities/learning difficulties are advised to disclose their disability/learning difficulty on their CAOapplication and at the time that they register at ITT. The Access Services will contact the students whodisclosesupports neededandwill applytotheESFFundfor Students withDisabilities if appropriate.

PATHFINDERS PROGRAMME

The Pathfinders Programme at IT, Tralee offers 95 new places each year to students from nine participating schools inCo. Kerry. It targets fifthandsixthyear secondaryschool students whohavethe potential to achieve at third-level and who would benefit from participation in an access programme. Participants are nominated by their respective schools in consultation with Study Support Groups and Home School Liaison Officers.

The Pathfinders Programme originated in 2001 in collaboration with Partnership Trá Lí and initially targeted second-level schools within the partnership area. In 2006, IT, Tralee with the support of the KerryAccess Networkrevisedandextendedtheprogrammetoincludeall schools inCo. Kerrywhichare designated by the Department of Education and Science under the School Support Programme.

Aims and Objectives of the Pathfinders Programme:

• To support fifth and sixth year secondary school students to achieve their potential;

• Support positive attitudes to education in the community as a whole and raise awareness about third level;

• To increase the number of students from affiliated schools who proceed to third-level education;

• To increase the number of students who have been traditionally under-represented at third level;

• To raise students’ awareness and expectations regarding their own ability to progress to third-level;

• To profile the learning opportunities available at IT, Tralee to assist students to make more informed school choices;

• To increase parental involvement in the educational careers of young people;

• To continue to establish links with community based organisations working to combat educational disadvantage.

Please note that once you complete the Pathfinders programme, you will always be considered eligible for programmes at the IT Tralee, whether you apply with your Leaving certificate or/and a Full FETAC award.

SPRINGBOARD PROGRAMMES 2012

SPRINGBOARD PROGRAMMES 2012 To be eligible for a place on a Springboard course a person must
SPRINGBOARD PROGRAMMES 2012 To be eligible for a place on a Springboard course a person must

To be eligible for a place on a Springboard course a person must be:

Unemployed* with a previous history of employment AND satisfy one of the following three criteria:

• Be in receipt of one of the following payments from the Department of Social Protection :

• Jobseekers Benefit

• Jobseekers Allowance

• One Parent Family Payment

• Disability Allowance

• Qualified Adults of Working Age

• Carers Allowance

• Farm Assist/Fish Assist

• Widow(er)s Contributory or Non-contributory Pension

• Blind Pension

• Deserted Wives Allowance

There is no requirement to be in receipt of a payment for a particular period of time prior to the commencement of the course. Participants in receipt of an eligible payment at the time the Springboard course commences are eligible to apply for a place on that course. However, providers will be required to give priority to applications from people who are long term unemployed. OR

Through the Part-time Education Option (PTEO), jobseekers in receipt of Jobseekers Benefit or Jobseekers Allowance who wish to pursue a part-time day or evening course of education may retain their payment subject to continuing to meet the eligibility conditions, including being available for and genuinely seeking work. If a payment is due to cease prior to the end of a course, payment cannot be extended past the due cessation date.

The PTEO will continue to apply when a participant is undertaking a work placement of less than 6 months duration that is a specific component of a Springboard course.

Prior to commencing a Springboard course participants in receipt of Jobseekers Benefit or Jobseekers Allowance should contact their local social welfare office to make an application to retain their payment under the PTEO. The relevant Springboard PTEO form can be downloaded from here. The PTEO scheme does not involve any special payment. Signing-on arrangements continue to apply for PTEO claimants. Attendance on part-time courses is allowed on the clear understanding that availability for and genuinely seeking work opportunities must take precedence over course attendance, including attendance at any work placement component of a course, should a conflict arise.

Participants in receipt of other forms of income support payment from the Department of Social Protection must contact the appropriate scheme area in that Department to confirm if they may retain such payments while on the course. See the Frequently Asked Questions (FAQ) section on www.springboardcourses.ie for more information.

Participants who meet the criteria for the JobBridge programme will be eligible for support under JobBridge. Further information on the JobBridge eligibility criteria is available at www.jobbridge.ie.

Be signing for social insurance contribution credits

Application/Registration for Springboard Funded Programmes

OR

To make it easier to apply for these places, potential students should apply online through

Be previously self-employed

springboardcourses.ie a single web portal for all Springboard related activities. A drop in facility is

AND

available where staff from the Lifelong Learning Department, IT, Tralee are available to answer queries

Be actively seeking employment

on a one-to-one basis from 2.00pm - 4.00pm, Monday to Thursday in June, July and August. No appointment necessary.

People participating in the Community Employment Scheme; the Rural Social Scheme; Tús; JobBridge or in receipt of the Back to Work Enterprise Allowance or the Short Term Enterprise Allowance may apply for Springboard and, with the approval of a Department of Social Protection Facilitator, take up a Springboard course.

*For the purposes of determining eligibility for Springboard the term unemployed also includes people who are on short term working and in receipt of a Jobseekers payment from the Department of Social Protection.

Further guidance on Springboard and Department of Social Protection income support Participation on a Springboard course will not confer any entitlement to receive an income support payment from the Department of Social Protection. Participants who are in receipt of a Department of Social Protection income support payment may be able to retain such payments.

For further information on the courses available, eligibility criteria and the application process contact the Lifelong Learning Department, IT, Tralee, Tel. 066 7191701 or visit www.springboardcourses.ie or www.ittralee.ie

To avoid disappointment we recommend that you apply early as the number of places on offer are limited.

ACCESS SUPPORTS

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, TRALEE

ACCESS SUPPORTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, TRALEE The Institute promotes access for under-represented groups in third-level

The Institute promotes access for under-represented groups in third-level education, particularly amongst:

• Mature Students;

• Students with disabilities;

• People experiencing difficulties accessing and participating in third-level for personal, social and financial reasons;

• Travellers;

• Minority groups.

Students who avail of support from the Access Services are experiencing challenges such as:

• Returning to education after a period of time;

• Disability of significant on-going illness;

• Severe financial difficulties or personal circumstances;

• Managing family commitments, responsibilities and study;

• Adjusting to a new environment outside their cultural and ethnic experience.

environment outside their cultural and ethnic experience. Valerie Moore Access Officer Tel. 066 7191682 Fax. 066

Valerie Moore Access Officer Tel. 066 7191682

Fax. 066 7125711 Email: valerie.moore@staff.ittralee.ie

Mobile: 086 3682453 (with text)

Please get in contact with me if you require any further information or if you have any concerns in relation to accessing education at the Institute of Technology, Tralee.

UNLIMITED OPPORTUNITIES IN KERRY

A collaborative effort between the Institute of Technology, Tralee (ITT), Kerry Education Service (KES) and FÁS, which provides a pathway to ITT for students currently pursuing FETAC programmes with KES and FÁS who may be considering progression to Levels 6, 7 and 8 programmes at the Institute of Technology, Tralee.

Further details on programmes provided by Kerry Education Service are available at:

www.cokerryed.ie or from Kerry Education Service, Riverside House, Dan Spring Road, Tralee, Co. Kerry. Tel. 066 7121488 or Kerry Adult Guidance Service Tel. 066 7121300.

Further details on programmes provided by FÁS are available at: www.fas.ie or from the FÁS Tralee Training Centre, Monavalley Industrial Estate, Tralee, Co. Kerry. Tel: 066 7186444.

A copy of the Institute of Technology, Tralee prospectus is available to download at:

www.ittralee.ie/prospectus or from the Admissions Office, Institute of Technology, Tralee, North Campus, Tralee, Co. Kerry. Tel. 066 7145638.

The Unlimited Opportunities Brochure is available for download at www.ittralee.ie

ADVANCED PROGRESSION

The Institute of Technology, Tralee (ITT) is committed to providing entry routes to its programmes to students who have been awarded a combination of FETAC (NCVA) Level 5 and Level 6 awards qualifications. The Institute has agreed Advanced Progression routes for selected programmes. This allows students who have achieved specific FETAC awards and who meet pre-requisites to gain entry into the second year of specific ITT programmes.

The Institute has individual agreements with individual FETAC colleges which guarantee reserved places in the specified programmes for qualifying applicants. For further information on the Advanced Progression Route see www.ittralee.ie

BONUS POINTS ACCESS SCHEME

The Institute of Technology Tralee (ITT) and Kerry Education Service (KES) have agreed a Bonus Points Access Scheme 2012, which extends progression routes for KES students to ITT. Under this scheme bonus points are awarded to CAO applicants from KES who have achieved specific FETAC awards and who meet pre-requisites for entry to specific ITT programmes.

The Scheme guarantees a quota of reserved places in the specified programmes for qualifying applicants from KES. KES students will apply as normal to the CAO and submit an application form to the admissions office, IT, Tralee. The Institute will liaise with CAO to apply the bonus points. For further details see www.ittralee.ie

KERRY EDUCATION SERVICE FEE INFORMATION

KERRY EDUCATION SERVICE FEE INFORMATION BACK TO EDUCATION ALLOWANCE (BTEI) FEES BTEI courses are heavily subsidised

BACK TO EDUCATION ALLOWANCE (BTEI) FEES

BTEI courses are heavily subsidised by the Department of Education and Skills (DES). All those with less than upper second level education are entitled to free tuition. Those who have obtained upper second level educationandareinreceipt of unemployment payments andmeans testedsocial welfarebenefits, and holders of medical cards and their dependants are also entitled to free tuition. Fees are very competitive, given the costs associated with the provision of certified training.

• Level 3 and 4 modules (40 hours tuition)

75

• Level 5 modules (80 hours tuition)

150

PLC FEES

Registration Fees: All students will be required to pay a registration fee of a maximum of 150 on registration day. Additional fees may apply and are listed in the contents where posible.

Government Levy: Department of Education and Skills (DES) 200 charge for PLC students. Exemptions apply to medical card holders and a number of other categories.

Tuition Fees: Full time courses are free of charge for EU nationals. Non-EU nationals are subject to an economic fee which is set by the Department of of the Department of Education and Skills. Information on this fee is available from the Further Education Section of Department of Education and Skills.

Examination Fees: Examination fees are payable during the year to the relevant awarding body. Courses accredited by FETAC incur an examination fee of 50. Students who hold an up-to-date medical card may be exempt from paying these fees.

medical card may be exempt from paying these fees. Local Employment Service Network LES provides a

Local Employment Service Network

LES provides a range of services to the local community focusing on the provision of practical support, advice, guidance and information relating to employment, training and return to work and welfare rights options. We have been operating since1996 and to date over 280,000 people have registered with us to use our services nationwide. There are over twenty six offices around Ireland.

South Kerry Local Employment Service is a local community-based organisation, set up under the South Kerry Development Partnerships and funded through Department of Social Protection. It provides a free, voluntary and confidential service for local residents where our response is tailored to meet local needs. These services include guidance, training, education and employment support.

What Services does the Local Employment Service provide?

• Give information and advice on jobs, careers, training and education in your area and around the country.

• Linked to all State and community agencies, so we give you the information and help you need to apply for education, training courses and jobs.

• Because we help local employers to recruit staff, we can provide up-to-date information on jobs available in the area.

• We can make sure that you’re getting all the expert advice and motivation you need by putting you in touch with a Mediator who will work with you on a one-to-one basis from day one. He or she will help you to make the most of our advice and guidance services and help you on the road back to the workplace. And if you like to be part of a group, we will refer you to the local jobs club.

• Help you get a place on a course, which will improve your chances of getting a job.

• The Jobs Club helps you to develop jobseeking skills and techniques such as preparing a Curriculum Vitaes and application letter, interview techniques individual job search plan.

Who can use this service?

• Anyone who is long-term unemployed and their dependent partners

• Young people at risk of becoming unemployed

• Lone parents

• Early school leaver of any age

• People with disabilities

• Community Employment and Job Initiative Participants

• Small Holders

Local Employment Services, Tralee Local Employment Services, North Circular Road, Tralee Tel: 066 7129675 Email: info@traleeles.ie Website: www.traleeles.ie

Outreach Office, Local Employment Services, Tralee Congress of Information, Milk Market Lane, Tralee Tel: 066 7180013 Email: info@traleeles.ie Website: www.traleeles.ie

South Kerry Local Employment Services is based at the following locations:

• Head Office: 5 New Street, Cahersiveen, Co. Kerry. Tel. 066 9473068

• Killorglin: Langford Street, Killorglin, Co. Kerry. Tel. 066 9762444

• Killarney: Unit 1, Kenmare Place, Killarney, Co. Kerry. Tel. 064 6636966

• Kenmare: First Floor, 21 Henry Street, Kenmare. Tel. 064 6642444 (every Tuesday 10am - 2pm)

• Killarney Jobs Club: 72 New Street, Killarney, Co. Kerry. Tel. 064 6637833

FÁS Employment Services and Employment Programmes are now part of the Department of Social Protection

AN RoINN CoIMIRCE SóISIALAí | DEPARTMENT of SoCIAL PRoTECTIoN

are now part of the Department of Social Protection AN RoINN CoIMIRCE SóISIALAí | DEPARTMENT of

Employment Services, 17 Lower Castle Sreet, Tralee, Co. Kerry Tel. 066 7126444 / 7149610 Employment Services, Kenmare Place, Killarney, Co. Kerry Tel. 064 6632466

To view Jobs, Courses and Allowances or to put your CV on the FÁSWebsite, visit www.fas.ie Jobs Ireland, for the right job make the right call 1800 611 116

JobsBridge: Jobsbridge provides work experience placements for interns for a 6 or 9 month period. Its aimis to assist inbreakingthecyclewherejobseekers areunabletoget ajobwithout experience, either as newentrants tothelabour market after education or training or as unemployed workers wishing to learn new skills. Interns will receive an allowanceof €50per weekontopof their DSPentitlement.This will bepayablefor theperiodof theInternship. further details available on www.jobsbridge.ie Community Employment: C.E. offers participants an opportunity to engage in useful work within their communities ona temporary, fixed-termbasis, 19½hours per week.The schemes are inareas of social services, healthcare, heritage, art, culture, tourism, sport, environment and education. Details on eligibility: www.fas.ie Career Directions: Career Directions canhelpyouexploreyour career options in2ways either by accessingthecareer databaseor alternativelyusingthecareer matchingprogramme. TheCareer Directions databaseallows youtoviewall careers from A-Z together with detailed information about each career while the Careers Directions Matching programme can identify suitable careers based on your interests and qualifications. further details available on www.careerdirections.ie

Self Service kiosks are available at all Employment Services Offices providing information on vacancies and courses available nationally.

Department of Social Protection, Employment Services offers Information and Advice on :

 

• full time day courses

• Evening Courses,

• E-College (on line training)

• Multi Media facility

JOBSEEkEr LInkS fÁS Jobs Ireland

 

• Traineeship - Combine direct off-the job training in a fÁS or fÁS approvedTraining Centre with workplace training in the host company. This dual system provides the participant with the opportunity to apply the skills and knowledge learned in the training centre and workplace.

www.fas.ie

Irish Public Sector Jobs

www.publicjobs.ie

Irish Jobs

www.irishjobs.ie

 

www.loadzajobs.ie

Also provides the following services:

 

www.dole.ie

1

Registration

Health

www.careersinhealthcare.ie

2.

Electronic Labour Market Services

Construction

www.construction-jobs.ie

3.

Vacancy advertisement and Job Matching

Hotel & Catering

www.hoteljobs.ie

4. Services to Business including Apprenticeship

financial Services/Insurance

www.ifsc.ie

5. Information on Employment Programmes:

Accountancy

www.accountancysolutions.ie

 

• Community Employment (C.E.)

Education

www.educationposts.ie

• Work Placement Programme (WPP 1 &WPP2)

further Education &Training Awards Jobs in Munster

www.fetac.ie

• National Internship Scheme (NIS)

www.munsterjobs.ie

 

Social/Community

www.activelink.ie/ce/

Grants and Schemes for People with Disabilities

• Workplace Equipment Adaptation Grant (WEAG)

• Job Interview Interpreter Grant (JIIG)

• Personal Reader Grant (PRG)

• Supported Employment

Employee Retention Grant Scheme, Disability Awareness Training Support Scheme

Wage Subsidy Scheme (WSS)

Recruit Ireland

www.recruitireland.ie

Irish & Global Jobs

www.monster.ie

Jobs in Europe

www.europa.eu.int/jobs/eures

Employment Rights & Legislation

www.entemp.ie/employment/rights

Complete Guide to Education in Ireland

www.qualifax.ie

www.gotocollege.ie

on-Line Career Directions

www.careerdirections.ie

Setting up your own business

www.entemp.ie

for a comprehensive database of Disability Services, visit www.assistireland.ie

To obtain recognition for qualifications achieved abroad: www.nqai.ie

The National Qualifications Authority of Ireland

01 8871500

 

Europass - make your skills and qualifications clearly and easily understood in Europe

 

Additional Information:

www.europass.ie

Department of Social Protection

www.welfare.ie

Technical Employment Support Grant: (T.E.S.G.) Possiblefundingof upto€500ina12monthperiod, certifiedcourses up to and including fETAC Level 6 or equivalent. Work Placement Programme: (WPP) If you are unemployed, this programme allows you to apply your skills and gain valuable experience in a workplace setting. If you are receiving a DSP payment for at least 3 months prior to starting the programme, you retain your payment for the duration of your DSP entitlement www.fas.ie/en.WPP/

Springboard

www.bluebrick.ie/Springboard

National Internship Scheme

www.jobbridge.ie

Career Guidance

www.careersportal.ie

Teaching & Special Needs Posts

www.educationposts.ie

Lost your Safepass? Contact the following number

Lo Call: 1850 66 77 66

Basic, Intermediate and Leaving Certificate Courses
Basic, Intermediate and Leaving
Certificate Courses

ADULT AND BASIC EDUCATION

Content

This free and confidential service is available at our eight centres around the

Qualification

county. It is open to anyone over 16, who is no longer at school, wishing to improve reading, writing, spelling, numeracy or learn a little about computers. Learners have the option to achieve certification at FETAC Levels 1 - 3 when

Venue

they are ready. Cahirsiveen: KES O'Connell Centre, Cahirsiveen

Start Date

Tralee: Tralee Adult Literacy and Basic Education Centre, 1st Floor, Eden Court, John Joe Sheehy Road, Tralee Listowel: Adult Education Centre, Listowel Community College, Listowel Killarney: Adult Education Centre, 37 High Street, Killarney Killorglin: Adult Education Centre, The Lodge, Market Street, Killorglin Kenmare: Kenmare Adult Education Centre, Bell Height, Kenmare Castleisland: Castleisland Community Centre, Castleisland Dingle: An Mainistir, An Daingean Courses and one-to-one tuition start throughout the year

Duration

Varies, depending on the needs of the learner

Application Details

Each one-to-one applicant will be assessed by one of our Adult Literacy

Entry Requirements

Organisers and in consultation with the learner decide the best way of meeting the learner’s needs. Open to anyone over 16 and who is no longer at school.

Fee

None

Contact

See page 30 for contact details for each centre

Email: literacy@cokerryed.ie

Website: www.cokerryed.ie/literacy.html

ASSISTIVE TECHNOLOGY VTOS

Content

This programme aims to meet the education and progression needs of adult

Qualification

learners with various disabilities, especially those with a visual impairment. The focus of the programme is to use assistive technology to facilitate the teaching of core vocational skills and independent living tools. FETAC Level 3 and FETAC Level 4 Major Awards

Venue

Tralee Community College, Clash, Tralee

Start Date

September 2012

Duration

2 years

Course Days Mon-Fri

Start Time 9.00am End Time 3.30pm

Application Details

Application form available from each centre. Applications must be submitted before September 1st. Interviews will apply for all applicants.

Entry Requirements

Aged 21 or over, unemployed for at least 6 months OR in receipt of a

Fee

qualifying Social Welfare disability payment OR signing for credits for at least 6 months OR have received Statutory Redundancy. Applicants will retain their entitlements. Garda vetting required. None

Contact

Paschal O'Leary, Tel: 066 7186883 or 086 8158678

Email: assisttech@eircom.net

FUNCTIONAL MATHS

Website: www.cokerryed.ie/vtosTralee.html

Content

The programme aims to provide learners with the opportunity to improve their

Qualification

skill with using numbers in their daily lives. FETAC Level 3 Minor Award (3N0929)

Venue

Shanakill Family Resource Centre, Tralee

Start Date

4th October 2012

Duration

40 hours

Course Days Wed

Start Time 9.30am End Time 11.30am

Application Details

Standard BTEI application form. Applications accepted up to course start date.

Entry Requirements

Open to anyone not in full-time education. Priority given to those with less than

Fee

upper secondary education. Interview process for all students. For information on BTEI fees see page 20.

Contact

Marianne Marshall, Tel: 066 7121488

Email: mmarshall@cokerryed.ie

Website: www.cokerryed.ie/btei.html

BASIC, INTERMEDIATE AND LEAVING CERTIFICATE COURSES

GENERAL LEARNING

Content

The programme aims to provide learners with the opportunity to improve their

Qualification

communication, numeracy and information technology skills. FETAC Level 3 Major Award (3M0874)

Venue

Castleisland Community Centre, Castleisland

Start Date

September 2012

Duration

2 years

Course Days Mon and Wed

Start Time: 10.00am End Time 1.00pm

Application Details

Standard BTEI Application Form. Applications accepted up to course start date.

Entry Requirements

Open to anyone not in full-time education. Priority given to those with less than

Fee

upper secondary education. Need work experience to complete this course. Interview process for all students. For information on BTEI fees see page 20.

Contact

Marianne Marshall, Tel: 066 7121488

Email: mmarshall@cokerryed.ie

KDYS YOUTHREACH

Website: www.cokerryed.ie/btei.html

Content

Youthreach is a programme of education, training and work experience for early

Qualification

school-leavers, provided in an out-of-school setting. Its aim is to develop the core skills needed for further learning and to prepare young people to progress to further education/training or to employment. FETAC Level 3 and FETAC Level 4 Major Awards at all centres, Leaving Certificate

Venues

Applied is also available in Tralee. Listowel Youthreach, KDYS Youth Centre, Upper Church Street, Listowel

Start Date

Killarney Youthreach, KDYS Youth Centre, Fairhill, Killarney Tralee Youthreach Leaving Cert Applied, KDYS Youth Centre, Denny Street, Tralee Transforum Alley Youthreach, KDYS Youth Centre, Denny Street, Tralee September 2012

Duration

2 years

Course Days Mon-Fri

Start Time 9.00am End Time 4.00pm

Application Details

Application form available from each centre. Applications must be submitted

Entry Requirements

before September 1st. Interviews will apply for all applicants. Applicants must be unemployed, out of school for 6 months and aged between

Fee

16 and 20 years of age. None

Contact

Killarney Youthreach, Tel: 066 7121674, Email: killarneyyouthreach@kdys.ie Listowel Youthreach, Tel: 068 23744, Email: toconnor@kdys.ie Tralee Youthreach (LCA), Tel: 064 6631748, Email: traleeyouthreach@kdys.ie Transforum Alley Youthreach, Tel: 066 7121674 Email: youthreachlca@kdys.ie Website: www.kdys.ie/what-we-do/early-school-leavers.html

KILLARNEY VTOS

Content

Killarney VTOS offers the opportunity to study for your Leaving Certificate

Qualification

or to gain a FETAC certificate at Level 4 or Level 5. Students can also achieve an ECDL qualification at the same time. Leaving Certificate, FETAC Level 4 and FETAC Level 5 Major Awards and ECDL

Venue

Killarney VTOS, New Street Car Park, Killarney

Start Date

September 2012

Duration

2 years

Course Days Mon-Fri

Start Time 9.00am End Time 4.00pm

Application Details

Application form available from each centre. Applications must be submitted

Entry Requirements

before September 1st. Interviews will apply for all applicants. Aged 21 or over, unemployed for at least 6 months OR in receipt of a

Fee

qualifying Social Welfare payment OR signing for credits for at least 6 months OR have received Statutory Redundancy. Applicants will retain their entitlements. Garda vetting required. None

Contact

Mary O'Connor, Tel: 064 6637757, Email: killarneyvtos@eircom.net Website: www.cokerryed.ie/vtosKillarney.html

LISTOWEL VTOS

Content

Listowel VTOS offers the opportunity to study for your Leaving Certificate

Qualification

or to gain a FETAC certificate at Level 4. Students can also achieve an ECDL qualification at the same time. Leaving Certificate, FETAC Level 4 Major Award, and ECDL

Venue

Listowel VTOS, Listowel Community College, Listowel.

Start Date

September 2012

Duration

2 years

Course Days Mon-Fri

Start Time 9.00am End Time 4.00pm

Application Details

Application form available from each centre. Applications must be submitted

Entry Requirements

before September 1st. Interviews will apply for all applicants. Aged 21 or over, unemployed for at least 6 months OR in receipt

Fee

of a qualifying Social Welfare payment OR signing for credits for at least 6 months OR have received Statutory Redundancy. Applicants will retain their entitlements. Garda vetting required. None

Contact

Rena Liston, Tel: 068 21023

Email: vtos@listowelcc.ie

Website: www.listowelcc.ie/vtos.html

SLIABH LUCHRA ADULT LEARNING PROGRAMME

Content

The programme will contain Personal and Interpersonal Skills, Communications,

Qualification

Maths and Guidance. FETAC Level 3

Venue

Castleisland Community Centre, Castleisland

Start Date

17th September 2012

Duration

12 hours per week for 9 months, days and times to be confirmed.

Application Details

Application form, all learners will be interviewed.

Entry Requirements

Anyone over 18 years of age without Leaving Certificate.

Fee

None

Contact

Deirdre O'Shea-Fitzgerald, Tel: 066 9473166

Email: deirdremoshea@eircom.net

Website: www.cokerryed.ie/literacy.html

BASIC, INTERMEDIATE AND LEAVING CERTIFICATE COURSES

SOUTH KERRY VTOS

STEPPING STONE

Content

South Kerry VTOS offers to opportunity to gain a FETAC certificate at Level 3 or Level 4. Students can also achieve an ECDL qualification at the same time.

Content

Stepping Stone is a new part-time programme aimed at adults who are interested in preparing for opportunities in further education, in volunteering or in becoming more job-ready. FETAC Level 3 Minor Awards (General Learning) Adult Literacy and Basic Education Centre, Eden Court, Tralee October 2012 4 mornings per week, days and times to be confirmed Contact us for a chat to see if this is the right programme for you. Then fill in an

Qualification

FETAC Level 3 and FETAC Level 4 Major Awards, and ECDL South Kerry VTOS, The Lodge, Market Street, Killorglin or KES O’Connell Centre, Cahirsiveen September 2012

Venue

Qualification

Venue

Start Date

Start Date

Duration

2 years

Course Days Mon-Fri

Start Time 9.00am End Time 4.30pm

Duration

Application Details

Application form available from each centre. Applications must be submitted before September 1st. Interviews will apply for all applicants. Aged 21 or over, unemployed for at least 6 months OR in receipt of a qualifying Social Welfare payment OR signing for credits for at least 6 months OR have received Statutory Redundancy. Applicants will retain their entitlements. Garda vetting required. None Joe Brennan, Tel: 066 9762748 (Killorglin) or 066 9472414 (Cahirsiveen) Email: vtossouthkerry@eircom.net Website: www.cokerryed.ie/vtosKillorglin.html

Application Details

Entry Requirements

Entry Requirements

application form. There will also be an interview and a short assessment. Adults over 18 years of age who left school early or who left without qualifications. None Maeve Touhy (Tralee), Tel: 066 7124114

Fee

Contact

Email: kesabemt@eircom.net

Website: www.cokerryed.ie/literacy.html

Fee

 

Contact

TRALEE VTOS

 
 

Content

Tralee VTOS offers the opportunity to study for your Leaving Certificate or to gain a FETAC Certificate at Level 4 or Level 5.

SOUTH KERRY YOUTHREACH

 

Qualification

Leaving Certificate, FETAC Level 4 and FETAC Level 5 Major Awards Tralee VTOS, Teach an Eolais, Clash, Tralee September 2012

 

Venue

Content

Youthreach is a programme of education, training and work experience for early school-leavers, provided in an out-of-school setting. Its aim is to develop the core skills needed for further learning and to prepare young people to progress to further education/training or to employment. FETAC Level 3 and FETAC Level 4 Major Awards, and ECDL South Kerry VTOS, The Lodge, Market Street, Killorglin or KES O’Connell Centre, Cahirsiveen September 2012

Start Date

Duration

2 years

Course Days Mon-Fri

Start Time 9.00am End Time 4.30pm

Application Details

Application form available from each centre. Applications must be submitted before September 1st. Interviews will apply for all applicants.

Qualification

Entry Requirements

Aged 21 or over, unemployed for at least 6 months OR in receipt of a

Venues

qualifying Social Welfare payment OR signing for credits for at least 6 months OR have received Statutory Redundancy. Applicants will retain their entitlements. Garda vetting required. None Mary Sheehy/Jim Crowley, Tel: 066 7121041

Start Date

Duration

2 years

Course Days Mon-Fri

Start Time 9.00am End Time 4.00pm

Fee

Application Details

Application form available from each centre. Applications must be submitted before September 1st. Interviews will apply for all applicants.

Contact

Email: traleevtos@eircom.net

Website: www.cokerryed.ie/vtosTralee.html

Entry Requirements

Applicants must be unemployed, out of school for 6 months and aged between 16 and 20 years of age. None Joe Brennan, Tel: 066 9762748 (Killorglin) or 066 9472414 (Cahirsiveen) Email: vtossouthkerry@eircom.net Website: www.cokerryed.ie/youthreach.html

 

Fee

Contact

Study with a tutor on a one-to-one basis in a small group Read, Write and
Study with a tutor on a one-to-one basis in a small group Read, Write and

Study with a tutor on a one-to-one basis in a small groupRead, Write and Spell

Read, Write and Spell

TechnologyCover the basics in a small, friendly group, no pressure, no exams

Cover the basics in a small, friendly group, no pressure, no exams

Special courses to help you support your child’s learningFamily Learning

Family Learning

Money and NumbersMaths for everyday living

Maths for everyday living

Do you need English to find work?English ESOL

English ESOL

Tutor TrainingOur one-to-one tutors are trained volunteers. Would you like to help?

Our one-to-one tutors are trained volunteers. Would you like to help?

Personal DevelopmentLearn about getting the best out of life

Learn about getting the best out of life

If you’d like to find out more, call one of our organisers around the county today to discuss your options. All calls are in strict confidence.

Tralee

Maeve

066 7124114

Dingle

Bill

066 9150933

Killorglin

Jenny

066 9760765

Cahirsiveen

Deirdre

066 3473166

Listowel

Mary

068 23866

Castleisland

Deirdre

086 0460506

Killarney

Mary

064 6636990

Kenmare

Maggie

064 6642728

www.cokerryed.ie/literacy.html

Deirdre 086 0460506 Killarney Mary 064 6636990 Kenmare Maggie 064 6642728 www.cokerryed.ie/literacy.html
VTOS Vocational Training opportunities Scheme • full-time fETAC Levels 4 and 5 available, as well
VTOS
Vocational Training opportunities Scheme
• full-time fETAC Levels 4 and 5 available, as well as opportunity
to sit the Leaving Certificate
• Available in Tralee, Killarney, Listowel, Killorglin and Cahirsiveen
• Assistive Technology VToS is available in Tralee to learners
with disabilities, especially those with a visual impairment
• Eligible applicants may retain their Social Welfare benefits
Business, Enterprise and Office Administration
Business, Enterprise and
Office Administration

ACCOUNTING MANUAL AND COMPUTERISED

Content

This course is designed to enable the learner to understand the principles and

Qualification

practice of maintaining financial records manually and using an integrated accounting software package. This course would be an ideal beginners course for those wishing to progress to the Accounting Technician Course. FETAC Level 5 Minor Award (5N1348)

Venue

Killarney Community College, New Road, Killarney

Start Date

3rd October 2012

Duration

25 weeks

Course Day Wed

Start Time 7.30pm End Time 9.30pm

Application Details

Registration Night Monday 24th September 2012.

Entry Requirements

Open to all

Fee

350

Contact

John Keane, Tel: 066 6632008

 

Email: kccadulteducation@eircom.net

Website: www.cokerryed.ie

ACCOUNTING TECHNICIAN

Content

This course follows the syllabus, programme and exams of the Accounting

Qualification

Technicians of Ireland (ATI). The objective of the Accounting Technicians of Ireland is to provide a recognised qualification of standing for any ambitious person wishing to work in the accounting profession. We have an excellent track record for delivery of this course. Our students have come within the top ten in Ireland in 2009. IATI

Venue

Tralee Community College, Clash, Tralee

Start Date

17th September 2012

Duration

2 years

Course Days Mon-Fri

Start Time 9.00am End Time 4.00pm

Application Details

Closing date for receipt of applications is 2nd July 2012. Late applications may be

Entry Requirements

accepted. Online application available. Leaving Certificate or equivalent. Interview process for all students.

Fee

200 Government Registration charge, exemptions apply.

Contact

Students must also pay a fee to the Accounting Technicians of Ireland. Admin Office, Tel: 066 7121741, Email: tccoffice@eircom.net Website: www.traleecc.com

ACCOUNTING TECHNICIAN

Content

Accounting Technicians play a wide range of roles in any organisation from account

Qualification

clerk to assistant accountant, from credit controller to systems administrator. An ideal course to become a certified Accounting Technician and a stepping-stone to becoming a fully qualified accountant or progression to a business degree. For enrolment details please contact Adult Education Office at Killarney Community College Tel. 064 6632008. IATI

Venue

Killarney Community College, New Road, Killarney

Start Date

TBC

Duration

2 years

Course Day TBC

Start Time TBC

End Time TBC

Application Details

Registration Night Monday 24th September 2012.

Entry Requirements

Open to all

Fee

TBC

Contact

John Keane, Tel: 066 6632008

Email: kccadulteducation@eircom.net

Website: www.cokerryed.ie

ACCOUNTING TECHNICIANS IRELAND - YEAR 1

ADVANCED CERTIFICATE IN ADMINISTRATION

BUSINESS, ENTERPRISE AND OFFICE ADMINISTRATION

Content

The aim of the course is to provide trainees with expertise, experience and

Qualification

knowledge in accounting, in the areas such as financial accounting and budgeting, costing and credit control, payroll and tax returns for various types of business. Record of achievement from Accounting Technicians Ireland:

- Financial Accounting 1

- Taxation 1

- Business Management

- Law and Ethics

Venue

FÁS Training Centre, Tralee.

Start Date

24th September 2012

Duration

38 Weeks

Course Day Monday-Friday

 

Application Details

Department of Social Protection, Employment Services Tel. 066 7149610/064 6632466

Local Employment Services:

Fee

North Kerry Tel. 066 7129675, South Kerry Tel. 066 9473068 No fees apply.

Contact

FÁS Training Centre

Email: trainingkerry@fas.ie

Website: www.fas.ie

ACCA - ACCOUNTING TECHNICIAN PROGRAMME

Content

The CAT Qualification is suitable for anyone looking to gain a solid foundation of knowledge in finance and accounting. It will provide you with all the technical skills and knowledge you need to perform an accounts-support role and work at a technician level. In order to obtain the CAT Qualification, students will need to complete the following:

• FA1, MA1, FA2, MA2, FAB, FFA and FMA;

• Two of the three specialist papers from FTX, FFM, FAU;

• One year's practical experience requirement;

• Foundations in Professionalism online module.

Students completing the CAT Qualification can claim exemption from exams FA1, MA1, FA2 and MA2 based on practical experience. On completion of the CAT Qualification, students may then progress onto the ACCA

Qualification

Qualification if they wish to do so, from F4 onwards. They can also count the four essentials competences and one year's work experience gained to achieve the CAT Qualification towards the three years' work experience and 13 performance objectives required for the ACCA Qualification. Certified Accounting Technician (CAT)

Venue

Institute of Technology, Tralee, North Campus

Start Date

10th September, 2012

Duration

2 Years (Part-time)

Application Deadline 31st August, 2012

Fee

2,000 per year

Contact

Mary Stritch, Tel. 066 7191701

Email: lifelonglearning@ittralee.ie

Website: www.ittralee.ie

or Catherine Moore, ACCA Ireland, Tel. 01 4475678 Email: info@accaglobal.com Website: www.accaglobal.com

Content

This course is designed to provide students with key computer and office administration

Qualification

skills. Students develop a high level of competence in Text Production, Word Processing, Database, Spreadsheets, Business Management and Accounts. Successful students from this course are eligible for employment in any office environment. FETAC Level 6 Major Award (BAXXX)

Venue

Listowel Community College, Listowel

Start Date

17th September 2012

Duration

1 year

Course Days Mon-Fri

Start Time 9.00am End Time 4.00pm

Application Details

Online application available.

Entry Requirements

Students who have completed level 5 or who have relevant experience in this

Fee

employment area will be considered for the course. Applicants will be interviewed. 200 Government Registration charge, exemptions apply.

Contact

Admin Office, Tel: 068 21023 Email: lccadmin@eircom.net Website: www.listowelcc.ie/advanced_certificate_in_administration.html

CERTIFICATE IN ADVANCED MANAGEMENT PRACTICE

Content

This course has been designed for early stage and middle mangers to develop generic management knowledge and skills, with an emphasis on developing people-related

Qualification

skills through the emphasis on team enquiry, action learning and problem-based learning. Students will acquire the ability to make appropriate judgements in the analysis and interpretation of financial information, in the discharging of ethical responsibilities and in ensuring that the appropriate internal control procedures are in operation. Students will also be exposed to theories, models and tools to assist them in making both successful strategic marketing decisions and also enable them to develop strategic and analytical thinking skills. The course also aims to provide the learner with the knowledge to allow a critical understanding of the role of operations management and performance in the achievement of organisational goals and to determine how the operations function can successfully integrate with other functions within the organisation. It will enable the development of the analytical skills necessary to make a positive contribution to issues concerned with operations and technology management. Successful completion of this programme contributes 25 ECTS credits towards the completion of the ITT Master of Business Administration. Minor Award - NFQ Level 9

Venue

Institute of Technology, Tralee, North Campus

Start Date

13th September, 2012

Duration

September 2012 to May 2013 (Part-time)

Application Deadline 5th September, 2012

Fee

3,425

Contact

Mary Stritch, Tel: 066 7191701 Email: lifelonglearning@ittralee.ie

Website: www.ittralee.ie

BUSINESS, ENTERPRISE AND OFFICE ADMINISTRATION

BOOKKEEPING AND COMPUTERISED ACCOUNTS

Content

This module has been developed to provide the learner with both an introduction

Qualification

to manual bookkeeping terms and principles, and the knowledge and skills necessary to operate a computerised accounts system using an integrated accounts package. FETAC Level 5 Minor Award (B20137)

Venue

Killarney Community College, New Road, Killarney

Start Date

KES O’Connell Centre, Cahirsiveen KES Tech Amergin, Waterville October 2012

Application Details

Standard BTEI application form. Applications accepted up to course start date

Entry Requirements

Open to anyone not in full-time education. Priority given to those with less than

Fee

upper secondary education. Interview process for all students. For information on BTEI fees see page 20.

Contact

Marianne Marshall (or local centre), Tel. 066 7121488

Email: mmarshall@cokerryed.ie

BOOK KEEPING MODULE A

Website: www.cokerryed.ie/btei.html

Content

Participants will have the skills, knowledge and attitude to secure a career in

Qualification

book keeping. No

Venue

FÁS Training Centre, Tralee

Start Date

17th September 2012

Duration

10 Weeks

Course Day Monday Evening

Application Details

Department of Social Protection, Employment Services Tel. 066 7149610/064 6632466 Local Employment Services:

 

North Kerry Tel. 066 7129675, South Kerry Tel. 066 9473068

Fee

200 (No charge for Jobseekers in receipt of Social Protection Payment)

Contact

FÁS Training Centre, Tel. 066 7149665

Email: trnight@fas.ie

Website: www.fas.ie

BOOK KEEPING MODULE B

Content

Participants will be able to deal with the routine basic book keeping functions

Qualification

including trial balance in most company situations. FETAC Level 5 Minor Award

Venue

FÁS Training Centre, Tralee

Start Date

18th September 2012

Duration

12 Weeks

Course Day Tuesday Evening

Application Details

Department of Social Protection, Employment Services Tel. 066 7149610/064 6632466 Local Employment Services:

 

Fee

North Kerry Tel. 066 7129675, South Kerry Tel. 066 9473068 200 (No charge for Jobseekers in receipt of Social Protection Payment)

Contact

FÁS Training Centre, Tel. 066 7149665

Email: trnight@fas.ie

Website: www.fas.ie

MASTER OF BUSINESS

BUSINESS, ENTERPRISE AND OFFICE ADMINISTRATIO

Content

The Master of Business is an exciting one-year programme dedicated to enabling business studies graduates to deepen their business knowledge and extend their strategic capabilities. Graduates will be ready to enter the employment market or create their own business, and develop into leaders who will guide and create tomorrow's businesses. Lecturers have wide experience and knowledge of business development. The Institute is a leader in promoting local enterprise and germinating

Qualification

new potential businesses. The Master of Business is designed to give a critical awareness of concepts, debates, current problems, issues and insights in business and to help develop high level knowledge and practical skills needed to analyse business situations, to think strategically and to undertake business planning. Graduates who want to develop their entrepreneurial skills either to develop their own business venture or to work for a company where enterprise and innovation are valued may opt to pursue a Master of Business in Enterprise. This is a unique programme, designed to train and support students in developing business ideas. Guest speakers from industry are a key component of the programme. IT, Tralee has a tradition of small group teaching so you will have maximum opportunity to engage with the tutors on your course. Master of Business at NFQ Level 9

Venue

Institute of Technology, Tralee, North Campus

Start Date

18th September, 2012

Duration

1 Year Full-time

Application Deadline IT, Tralee Admissions Office

Fee

Contact

The total programme cost including the Student Contribution Charge is 6,735. Please visit www.revenue.ie for details of tax relief opportunities.

the Student Contribution Charge is € 6,735. Please visit www.revenue.ie for details of tax relief opportunities.

Gerry Gallagher, Tel: 066 7191912 Email: gerry.gallagher@staff.ittralee.ie

Website: www.ittralee.ie

BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

Content

The aim of this course is to provide the trainees with the skills and related knowledge in business administration and management techniques and to develop

Qualification

their attitudes, personal effectiveness and job seeking skills so as to enable them to pursue a career in, or leading to, a supervisory or management position. FETAC Major Award Level 6 Certificate in Business Administration & Management.

Venue

Castleisland

Start Date

10 September 2012

Duration

26 Weeks

Course Day Monday-Friday

Application Details

Department of Social Protection, Employment Services Tel: 066 7149610 / 064 6632466 Local Employment Services:

Fee

North Kerry Tel. 066 7129675, South Kerry Tel. 066 9473068 No fees apply.

Contact

FÁS Training Centre Email: trainingkerry@fas.ie

Website: www.fas.ie

BUSINESS, ENTERPRISE AND OFFICE ADMINISTRATION

BUSINESS AND COMPUTER APPLICATIONS

Content

The purpose of this award is to enable the learner to acquire the knowledge,

Qualification

skill and competence to work independently and under supervision in a range of business sectors and contexts and or to progress to further and or higher education and training. FETAC Level 5 Major Award (5M2102)

Venue

KES O'Connell Centre, Cahirsiveen

Start Date

17th September 2012

Duration

1 year

Course Days Mon-Fri

Start Time 9.00am End Time 4.00pm

Application Details

Application form available from O’Connell Centre.

Entry Requirements

Online application available. Leaving Certificate or equivalent. Interview process for all students.

Fee

See PLC Fee Information page 20.

Contact

Brian Spillane, Tel. 066 9472414, Email: info@oconnellcentre.ie Website: www.oconnellcentre.ie/courses/courses-overview/plc-courses/

BUSINESS AND COMPUTER APPLICATIONS

Content

This course is designed to provide students with key computer and office administration

Qualification

skills. Students develop a high level of competence in Text Production, Word Processing, Database, Spreadsheets, Business Management and Accounts. Successful students fromthis course are eligible for employment in any office environment. FETAC Level 6 Major Award (BAXXX)

Venue

KES O'Connell Centre, Cahirsiveen

Start Date

17th September 2012

Duration

1 year

Course Days Mon-Fri

Start Time: 9.00am End Time 4.00pm

Application Details

Application form available from O’Connell Centre.

Applicants will be interviewed.

Entry Requirements

Online application available. Students who have completed level 5 or who have relevant experience in this

employment area will be considered for the course.

Fee

See PLC Fee Information page 20.

 

Contact

Brian Spillane, Tel. 066 9472414

Email: info@oconnellcentre.ie

Website: www.oconnellcentre.ie/courses/courses-overview/plc-courses/

BUSINESS AND IT STUDIES

Content

This is a one year course delivered over four mornings per week from September to May. It is intended to help people increase their chances of gaining

Qualification

employment, particularly those thinking about self employment or gaining access to Higher Education through the progression to Higher Education Links Scheme. FETAC Level 5 Major Award (5M2102)

Venue

Kenmare Adult Education Centre, Bell Height, Kenmare

Start Date

September 2012

Duration

1 year

Course Days Mon-Thurs

Start Time 9.30am End Time 1.45pm

Application Details

Standard BTEI application form. Deadline for applications 20th July 2012.

Entry Requirements

Late applications may be accepted. Open to anyone not in full-time education. Priority given to those with less than

Fee

upper secondary education. Interview process for all students. For information on BTEI fees see page 20.

Contact

Michael Broderick, Tel. 064 6641157

Email: kenmareaec@eircom.net

Website: www.cokerryed.ie/btei.html

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES

BUSINESS, ENTERPRISE AND OFFICE ADMINISTRATION

Content

This FETAC Level 5 and 6 programme is designed to give a clearly structured business education that provides a solid foundation for success in a business

Qualification

career. The course provides a strong grounding in fundamental business concepts, ideas, practices and methodologies. It features a rich learning environment that involves students in comprehensive and critical analysis of business organisations, functions and management technique FETAC Level 5 Major Award and FETAC Level 6 Minor Award (5M1997)

Venue

Tralee Community College, Clash, Tralee

Start Date

17th September 2012

Duration

1 year

Course Days Mon-Fri

Start Time 9.00am End Time 4.00pm

Application Details

Closing date for receipt of applications is 2nd July 2012.

Entry Requirements

Late applications may be accepted. Online application available. Leaving Certificate or equivalent. Interview process for all students.

Fee

See PLC Fee Information page 20.

Contact

Admin Office, Tel: 066 7121741 Email: tccoffice@eircom.net Website: www.traleecc.com

BUSINESS STUDIES

Content

To enable the learner to gain an in depth understanding of the role and function of

Qualification

management in the business environment, and to develop effective management skills FETAC Level 6 Major Award (BBSXX)

Venue

Kenmare Adult Education Centre, Bell Height, Kenmare

Start Date

September/October 2012

Duration

1 year

Course Days Tues-Fri

Start Time 9.30am End Time 1.45pm

Application Details

Standard BTEI application form. Applications accepted up to course start date.

Entry Requirements

Candidates must have completed Level 5 programme. Open to anyone not in

Fee

full-time education. Priority given to those with less than upper secondary education. Interview process for all students. For information on BTEI fees see page 20.

Contact

Michael Broderick, Tel: 064 6641157

Email: kenmareaec@eircom.net

CLERICAL / RECEPTIONIST SKILLS

Website: www.cokerryed.ie/btei.html

Content

To provide course participants with the knowledge and practical “hands on” skills,

Qualification

knowledge and attitude to enable them to undertake tasks in the general office and reception area. FETAC Level 5

Venue

FÁS Training Centre, Tralee

Start Date

17th September 2012

Duration

8 Weeks

Course Day Monday & Wednesday evening

 

Application Details

Department of Social Protection, Employment Services Tel: 066 7149610 / 064 6632466 Local Employment Services:

Fee

North Kerry Tel. 066 7129675, South Kerry Tel. 066 9473068 200 (No charge for Jobseekers in receipt of Social Protection Payment).

Contact

FÁS Training Centre, Tel. 066 7149665

Email: trnight@fas.ie

Website: www.fas.ie

BUSINESS, ENTERPRISE AND OFFICE ADMINISTRATION

CLERICAL/RECEPTIONIST SKILLS

Content

This course has been designed to update and accredit personnel in receptionist

Qualification

skills and to provide business with personnel who are skilled in carrying out the functions of a receptionist. The aim of this course is to provide the trainee with the skills, knowledge and competencies in reception work skills and customer care. The course also facilitates jobseekers to update their CV and to practice and review their interview techniques and jobseeking skills. A FETAC Minor Award Level 5 Certificate in Clerical Skills, A FETAC Minor Award

Venue

Level 5 Certificate in Customer Care, A FETAC Minor Award Level 5 and a Certificate in Word Processing. FÁS Training Centre, Tralee.

Start Date

March 2013

Duration

7 Weeks

Course Day Monday-Friday

Application Details

Department of Social Protection, Employment Services

Tel. 066 7149610/064 6632466 Local Employment Services:

Fee

North Kerry Tel. 066 7129675, South Kerry Tel. 066 9473068 No fees apply.

Contact

FÁS Training Centre, Tel. 066 7126444

Email: trainingkerry@fas.ie

Website: www.fas.ie

COMPUTERISED ACCOUNTS

Content

Introduction to Sage accounts, data input, purchase and sales, invoicing, bank

Qualification

accounts and reconciliation, receipts and payments, preparation of final accounts and report production. No

Venue

Tralee Community College, Clash, Tralee

Start Date

4th October 2012

Duration

6 weeks

Course Days Thurs

Start Time 7.30pm End Time 8.30pm

Application Details

Enrolment night 26th September 2012. Online enrolment also available.

Entry Requirements

Open to all

Fee

90

Contact

Mervin Clifford, Tel. 066 7121741

 

Email: tccoffice@eircom.net

Website: www.cokerryed.ie

COMPUTERISED ACCOUNTS (SAGE)

Content

Modules covered on this course include setting up debtors and creditors,

Qualification

nominal ledgers, stock control, invoicing, banking and VAT returns. Participants must understand manual book keeping to trial balance stage. FETAC Level 5 Minor Award

Venue

FÁS Training Centre, Tralee

Start Date

17th September 2012

Duration

15 Weeks

Course Day Monday Evening

Application Details

Department of Social Protection, Employment Services Tel. 066 7149610/064 6632466 Local Employment Services:

North Kerry Tel. 066 7129675, South Kerry Tel. 066 9473068

Fee

200 (No charge for Jobseekers in receipt of Social Protection Payment).

Contact

FÁS Training Centre, Tel. 066 7149665

Email: trnight@fas.ie

Website: www.fas.ie

BUSINESS, ENTERPRISE AND OFFICE ADMINISTRATION

COMPUTER APPLICATIONS AND OFFICE SKILLS

Content

The aim of the course is to develop existing skills, attitudes and related knowledge

Qualification

and competencies in a broad range of computer applications and office skills and to increase trainees’ understanding of the administrative support role in the context of the organisation so as to enable them to obtain employment in this field. City and Guilds iTQ Certificate for IT User Level 2 and

Venue

City & Guilds Single Subject Award - Level 1 Certificate in Office Procedures. FÁS Training Centre, Tralee.

Start Date

17th September 2012

Duration

40 Weeks

Course Day Monday-Friday

Application Details

Department of Social Protection, Employment Services Tel: 066 7149610 / 064 6632466 Local Employment Services:

Fee

North Kerry Tel. 066 7129675, South Kerry Tel. 066 9473068 No fees apply.

Contact

FÁS Training Centre, Tel. 066 7126444 Email: trainingkerry@fas.ie Website: www.fas.ie

COMPUTERISED PAYROLL (THESAURUS)

Content

This course provides participants with the knowledge and skills necessary to

Qualification

enable them to use a computerised wage / payroll system. FETAC Level 5

Venue

FÁS Training Centre, Tralee

Start Date

19th September 2012

Duration

10 Weeks

Course Day Wednesday Evening

 

Application Details

Department of Social Protection, Employment Services Tel: 066 7149610 / 064 6632466

Local Employment Services:

Fee

North Kerry Tel. 066 7129675, South Kerry Tel. 066 9473068 200 (No charge for Jobseekers in receipt of Social Protection Payment).

Contact

FÁS Training Centre, Tel. 066 7149665

Email: trnight@fas.ie

Website: www.fas.ie

CUSTOMER SERVICE

Content

The purpose of this award is to equip the learner to provide effective customer

Qualification

service within a work, social or voluntary environment, operating independently while under general supervision. FETAC Level 5 Minor Award (5N0972)

Venue

KES O’Connell Centre, Cahirsiveen

Start Date

September 2012

Duration

60-80 hours

Course Days Thurs

Start Time 10.00am End Time 1.00pm

Application Details

Standard BTEI application form. Applications accepted up to course start date

Entry Requirements

Open to anyone not in full-time education. Priority given to those with less than

Fee

upper secondary education. Interview process for all students. For information on BTEI fees see page 20.

Contact

Mary Lyne, Tel: 066 9472414

Email: info@oconnellcentre.ie

Website: www.cokerryed.ie/btei.html

BUSINESS, ENTERPRISE AND OFFICE ADMINISTRATION

DATABASE

Content

The programme module aims to equip learners to use database applications to

Qualification

store and retrieve information. FETAC Level 3 Minor Award (3N0550)

Venue

KES O’Connell Centre, Cahirsiveen

Start Date

September 2012

Duration

40 hours

Course Days TBC

Start Time TBC

End Time TBC

Application Details

Standard BTEI application form. Applications accepted up to course start date

Entry Requirements

Open to anyone not in full-time education. Priority given to those with less than

Fee

upper secondary education. Interview process for all students. For information on BTEI fees see page 20.

Contact

Mary Lyne, Tel. 066 9472414

Email: info@oconnellcentre.ie

Website: www.cokerryed.ie/btei.html

CERTIFICATE IN DIGITAL MARKETING

Content

This programme will equip graduates with a skills set to:

• Develop and execute a digital deployment plan to solve digital marketing problems;

• Integrate digital initiatives with an integrated marketing communications plan;

• Analyse the behaviour of consumers online in order to develop stronger customer relationships;

• Leverage the power of web analytics solutions to enable businesses to realise the full potential of their websites;

• Assess various social media applications and evaluate their role in targeting and engaging customers. The aims of the programme will be achieved by the application of a variety of teaching and learning methods:

• Projects and case studies to provide opportunity to gain an understanding of the practical application of theory in a cross-functional setting;

• Lectures, tutorials and practical’s will be designed to provide the student with a thorough knowledge of the given syllabi and the opportunity to integrate theory and practice;

• Group work, seminars, workshops and discussions will be facilitated to encourage peer supported learning, team work and creative thinking;

• Presentations will facilitate the building of confidence and self-esteem through the use of effective communication techniques;

• Target and deliver marketing messages to on-the-go and digital media savvy audiences;

• Create, build and edit websites and web-enabled applications. In Semester 2 participants will work 1 day a week with a company, sourced through ITT's industry contacts. Special Purpose Award at NFQ Level 8 Institute of Technology, Tralee, North Campus 13th September, 2012 September 2012 to May 2013 (Part-time)

Qualification

Venue

Start Date

Duration

Application Deadline 5th September, 2012

Fee

Springboard Funded - See page 16 re Springboard Participant Eligibility Criteria.

Contact

Fee Paying Applicants - 1,900 Mary Stritch, Tel. 066 7191701

Email: lifelonglearning@ittralee.ie

Website: www.ittralee.ie

DOOR SECURITY

Content

Participants will have an understanding of the duties and responsibilities of door

Qualification

security personnel. FETAC Level 4 Minor Award

Venue

FÁS Training Centre, Tralee

Start Date

17th September 2012

Duration

10 Weeks

Course Day Monday Evening

Application Details

Department of Social Protection, Employment Services Tel: 066 7149610 / 064 6632466 Local Employment Services:

 

North Kerry Tel. 066 7129675, South Kerry Tel. 066 9473068

Fee

200 (No charge for Jobseekers in receipt of Social Protection Payment).

Contact

FÁS Training Centre, Tel. 066 7149665

Email: trnight@fas.ie

Website: www.fas.ie

EMPLOYABILITY SKILLS

Content

The purpose of this award is to enable the learner develop personal qualities and

Qualification

strengths to make informed choices to pursue a range of employment opportunities or to progress to further education or training FETAC Level 3 Major Award (3M0935)

Venue

Kenmare Adult Education Centre, Bell Height, Kenmare

Start Date

September/October 2012

Duration

1 year

Course Days Tues/Wed/Thurs

Start Time 2.00pm End Time 5.00pm

Application Details

Standard BTEI application form. Applications accepted up to course start date

Entry Requirements

Open to anyone not in full-time education. Priority given to those with less than

Fee

upper secondary education. Interview process for all students. For information on BTEI fees see page 20.

Contact

Michael Broderick, Tel: 064 6641157

Email: kenmareaec@eircom.net

Website: www.cokerryed.ie/btei.html

BUSINESS, ENTERPRISE AND OFFICE ADMINISTRATION

CERTIFICATE IN EXPORT SALES/MARKETING AND CHINESE FOR AGRIBUSINESS

CERTIFICATE IN FINANCE FOR NON FINANCE MANAGERS

 

Content

This course has been designed for non-financial managers and professionals to provide a grounding in the use of financial information for managerial decision-making. Students will acquire the ability to make appropriate judgments in the analysis and interpretation of financial information, in the discharging of ethical responsibilities and ensuring that the appropriate internal control procedures are in operation. Students will also learn to make appropriate judgements in the critical appraisal of relevant accounting data. The course also focuses on developing participant’s ability to evaluate and integrate information and knowledge systems for business. Students will develop skills to extract and present meaningful information from quantitative data and to critically evaluate the results. Successful completion of this programme contributes 20 ECTS credits towards the completion of the ITT Master of Business Administration. Minor Award at NFQ Level 9 Institute of Technology, Tralee, North Campus 13th September, 2012 September 2012 to May 2013 (Part-time)

Content

This is a one year level 8 course specialising in agribusiness export sales and marketing with the opportunity to acquire business Chinese language and cultural knowledge. This programme is designed to enable participants to up skill and equip themselves with the knowledge and tools to sell agricultural products and goods and services into international markets, with the added introduction of Chinese. Agribusiness, already important for Kerry, has great potential for further export growth, most immediately, to China. This programme incorporates an extended module in Chinese and Chinese culture to provide participants with cultural understanding and sufficient Mandarin phrases for basic conversation. The aims of the programme will be achieved by the application of a variety of teaching and learning methods:

Qualification

• projects and case studies to provide opportunity to gain an understanding of the practical application of theory in a cross-functional setting;

• lectures, tutorials and practicals will be designed to provide the student with a thorough knowledge of the given syllabi and the opportunity to integrate theory and practice;

Venue

Start Date

Duration

Application Deadline 5th September, 2012

 

Fee

2,740

• group work, seminars, workshops and discussions will be facilitated to encourage peer supported learning, team work and creative thinking;

Contact

Mary Stritch, Tel: 066 7191701 Email: lifelonglearning@ittralee.ie

Website: www.ittralee.ie

• presentations will facilitate the building of confidence and self-esteem through the use of effective communication techniques;

 

conversational practice to support confidence in the use of Mandarin. Special Purpose Award at NFQ Level 8 Institute of Technology, Tralee, North Campus 13th September, 2012 September 2012 to May 2013 (Part-time)

GET THAT JOB

Qualification

 

Venue

Content

Discover the present-day job market and up-to-date employment seeking skills. Learn howto emphasise and develop your personal attributes that will complement

Start Date

Duration

and contribute to successful job application. The course will look at Curriculum Vitae, cover letter development, how to sell yourself at interview and investigate up-to-date interview techniques, learn what to expect and how to adequately prepare for difficult areas of questioning. No Tralee Community College, Clash, Tralee 4th October 2012

Application Deadline 5th September, 2012

 

Fee

Springboard Funded - See page 16 re Springboard Participant Eligibility Criteria Fee Paying Applicants - 2,218

 

Contact

Mary Stritch, Tel. 066 7191701 Email: lifelonglearning@ittralee.ie

 

Qualification

Website: www.ittralee.ie

Venue

 

Start Date

Duration

7 weeks

Course Days Thurs

Start Time 7.30pm End Time 8.30pm

Application Details

Enrolment night 26th September. Online enrolment also available. Open to all

Entry Requirements

Fee

90

Contact

Mervin Clifford, Tel: 066 7121741

 

Email: tccoffice@eircom.net

Website: www.cokerryed.ie

BUSINESS, ENTERPRISE AND OFFICE ADMINISTRATION

CERTIFICATE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Content

This course is designed for hotel supervisors and managers and is delivered in a blended learning approach which combines on-line classes with on-line tutorial and blocks of study. Participants are required to attend a two day induction in Tralee and complete their exams in ITT. The course will have a practical application and will prepare the student to take on a Human Resource Management role in the hotel industry. Minor Award at NFQ Level 6 Institute of Technology, Tralee, North Campus and online delivery. 13th September 2012 September 2012 to May 2013 (Part-time).

1,000

Mary Stritch, Tel. 066 7191701 Email: lifelonglearning@ittralee.ie

Website: www.ittralee.ie

Qualification

Venue

Start Date

Duration

Application Deadline 5th September, 2012

Fee

Contact

CERTIFICATE IN INNOVATION IN INTERNATIONAL BUSINESS

Content

This course has been designed for entrepreneurs and managers to develop knowledge, skills and ability to develop international innovative ventures. The course also aims to equip students with in-depth and comprehensive coverage of the workings of the global economy in the context of the phenomenon of globalisation and the free flow across national borders of goods, services, labour, capital, technology and ideas. With respect to the rapidly changing environment in which international business operates this programme will enlighten the student to the international macro economy while underlying the role key elements play in determining the financial health of countries and corporations. Students will also be exposed to theories, models and tools to assist them in making both successful strategic marketing decisions and also to enable them to develop strategic and analytical thinking skills to enhance the success of new business ventures. Successful completion of this programme contributes 20 ECTS credits towards the completion of the ITT Master of Business Administration.

Qualification

Minor Award at

NFQ Level 9

Venue

Institute of Technology, Tralee, North Campus

Start Date

13th September, 2012

Duration

September 2012 to May 2013 (Part-time)

Application Deadline 5th September, 2012

Fee

2,740

Contact

Mary Stritch, Tel: 066 7191701 Email: lifelonglearning@ittralee.ie

Website: www.ittralee.ie

AN INTRODUCTION TO BUYING AND SELLING ON EBAY

Content

eBay allows you to sell your item faster than you would by listing it in the

Qualification

newspaper or community bulletin boards so the course is suitable for casual users, for those with “cash in the attic”. eBay is your place to buy what you want and sell what you have. No

Venue

Tralee Community College, Clash, Tralee

Start Date

2nd October 2012

Duration

7 weeks

Course Days Tues

Start Time 7.30pm End Time 8.30pm

Application Details

Enrolment night 26th September. Online enrolment also available.

Entry Requirements

Open to all

Fee

90

Contact

Mervin Clifford, Tel: 066 7121741

 

Email: tccoffice@eircom.net

Website: www.cokerryed.ie

INTRODUCTION TO THE STOCKMARKET

Content

Introduction to the Stockmarket is a course for all levels who wish to learn

Qualification

about how equity markets work in a simple, easy to explain fashion. Learn how to trade successfully for your future. No

Venue

Killarney Community College, New Road, Killarney

Start Date

4th October 2012

Duration

9 weeks

Course Day Thurs

Start Time 7.30pm