Anda di halaman 1dari 51

KANDUNGAN

PRAKATA PRAWACANA MODUL RINGKASAN BESTARI BAHASA MALAYSIA (PMR) PENERANGAN RUMUS PEMARKAHAN RINGKASAN A(ii) PEMAHAMAN PETIKAN STRATEGI MENJAWAB SOALAN MAKSUD RANGKAI KATA/FRASA STRATEGI MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN DARIPADA PETIKAN STRATEGI MENJAWAB KBKK (A(ii)) NO 3 APLIKASI LANGKAH MENULIS RINGKASAN TEKNIK 23332 MODUL PENULISAN KARANGAN JENIS-JENIS PENDAHULUAN LATIHAN PENGUKUHAN BAHAGIAN 2 : PENGUASAAN PENGEMBANGAN ISI BAHAGIAN ISI KARANGAN BAHAGIAN 3 : PENGUASAAN BAHAGIAN PENUTUP PENULISAN (KARANGAN BERFORMAT) SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI FORMULA BIJAK KOMSAS BAHASA MALAYSIA FORMULA BARNIAT

i ii 1 2 3 4 4

5 6 7 13 18 19 20 24 25 30 33 37 43 44

PRAKATA (TITTPAN BUDI) puji-pujian hadratAllah S.W.T kerana ke saya merafakkan Denganpenuh kesyukuran T T L M o d u l P e n u l i s a n e s t a r iC e m e r l a n g i n g k a t a n i g a d a p a t d k dengan eizinan anlimpah-Nya, pie n g h a r g a ad a n t a h n i a h e p a d aU n t tB a h a s a n k n d i h a s i l k a nS a y a m e r a k a m k a s e t i n g g i - t i n g g . N , n M a l a y s i aS e k t o rP e n g u r u s a A k a d e m i kJ a b a t a nP e l a j a r a n e g e r iS a b a hd a n p a n e lp e n u l i s , d y G i M m o d u lB a h a s a a l a y s i a a n g t e r d i r d a r i p a d a u r u C e m e r l a n g a n J u r u L a t i hU t a m aB a h a s a pada2011. diterbitkan berjaya modulini sehingga dapatmenghasilkan kerana Malaysia i n n P S e s u n g g u h n y p e n g h a s i l am o d u li n i m e r u p a k a n r o j e kP e n i n g k a t aP r e s t a sB a h a s a a, ( M n i u M e l a y uP M R y a n g b e r t u j u a n n t u km e m e n u hh a s r a tK e m e n t e r i aP e l a j a r a n a l a y s i a K P M ) . n r t t in K P M t e l a hm e n g e t e n g a h k as u b a h a w a e r d a p ap e l a j a y a n gg a g a ld a l a mp e p e r i k s a aP M R c l k t k e r a n a i d a k m e n j a w a b e r l a s2 d e n g a nb a i k . M u r i dd i k e n a p a s t it i d a km e n g u a s a i a r aa t a u m , s t e k n i km e n j a w a b o a l a nd e n g a nb e t u l .O l e h h a l y a n g d e m i k i a nu n t u km e m b a n t u u r i dl u l u s peperiksaan MR maka Modul Penulisan Lestari Cemerlang Tingkatan Tiga P dalam diperkenalkan. p i o M o d u li n i s e s u a id i g u n a k a n l e h g u r u d a n m u r i ds e b a g a b a h a ns o k o n g a n e n g a J a r a n i d a p e m b e l a j a r aB a h a s aM e l a y u . S a y a b e r h a r a p g a r m u r i d - m u r id a p a t m e n g u a s ac a r a n dan M k n ln p e m b e l a j a r a ne n g g u n a k am o d u li n i b a g im e n i n g k a t k aa g ip e r a t u s e l u l u s a B a h a s a e l a y u m n Negeri Sabah Pelajaran PMR Jabatan dalampeperiksaan e l O l e h i t u , s a y a j u g a m e n g a m b ip e l u a n gi n i m e n g u c a p k atn r i m ak a s i h k e p a d ap a n e l g B G p e n u l i s o d u li n i , y a n gt e r d i r d a r i p a d a u r u C e m e r l a n g a h a s aM e l a y uy a n g b e r u s a h a i g i h i m m e n j a y a k a nP r o j e k P e n i n g k a t a nB a h a s a M e l a y u s e h i n g g a t e r h a s i l n y am o d u l untuk n g p e m b e l a j a r a n i . M o d u li n i d i h a r a p k a d a p a tm e m b a n t u u r u d a l a mp r o s e sp e n g a j a r a d a n n i peperiksaan prestasi awam khasnya muriddalam pembelajaran dapatmelonjakkan seterusnya PMR. Sekian.

DR. HAJI

KASSI

RAHIM

Ketua Sektbr. Sekt frusan Akademik,


Negeri Sabah. Jabatan Pelajaran

PRAWACANA Modul Penulisan Lestari Cemerlang PMR ini dihasilkan oleh Unit Bahasa Malaysia, Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dengan kerjasama Guru-guru Cemerlang daerah Kota Kinabalu dan Jurulatih Utama Bahasa Malaysia negeri Sabah . Modul ini diharap boleh membantu guru-guru Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan seterusnya meningkatkan prestasi Bahasa Malaysia. Walau bagaimanapun, guru-guru juga digalakkan untuk menambah baik aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam modul ini mengikut tahap dan penguasaan murid. PENYUMBANG IDEA 1. Pn. Danielle Fong Chai Yen (Maktab Sabah) 2. Pn. Haja Rujimah Binti Taip (SM St. Paul Beaufort) 3. Cik Halimah Hj. Ag Kanak @ Lis (SMK Pekan Kuala Penyu) 4. Pn. Harliana Binti Mohd Arifin (SMK Likas) 5. Pn. Juliah Binti Hj. Matnoor (Maktab Sabah) 6. Pn. Mariam Binti Ag. Damit (SMK Tebobon) 7. Pn. Mariatul Hanis Binti Abdullah (SM St. Michael, Penampang) 8. En. Mohd Suffian Bin Abdullah (SMK Bongawan 2) 9. Pn. Nor Reta Binti Khamis (SM Tinggi Kota Kinabalu) 10. Pn. Rahmah Binti Saleh (SMK Sanzac) 11. Pn. Rosviny Binti Manap (SMK Badin) 12. En. Sabri Che Seman (SMK Tunku, Lahad Datu)

PENYELARAS Cik Noorartini Binti Haji Arjikal ( Sektor Pengurusan Akademik, JPN Sabah )

ii

MODUL RINGKASAN BESTARI BAHASA MALAYSIA (PMR)

INGAT 6=INGAT RUMUS


BACA PETIKAN KENALPASTI KATA KUNCI PETIKAN (DALAM ARAHAN)

SEMPURNAKAN AYAT DENGAN MENAMBAH WACANA

6
LANGKAH
5 ISI PENTING SUSUN AYAT-AYAT ISI IKUT KEUTAMAAN RINGKASKAN AYAT GUNA ISI TEKNIK POTONG/GUGUR/ GANTI

PENERANGAN RUMUS

1. LANGKAH SATU BACA PETIKAN Baca petikan secara keseluruhan bagi mendapatkan gambaran idea secara umum.

2. LANGKAH DUA BACA ARAHAN Kenal pasti kata kunci dalam arahan (dicetak tebal). Cth: Kesan-kesan, usaha-usaha, faktor-faktor, langkah-langkah, cara-cara, atau punca-punca.

3. LANGKAH TIGA LIMA ISI PENTING Senaraikan isi penting yang berkaitan dengan kata kunci.

4. LANGKAH EMPAT Pilih dan ringkaskan ayat isi menggunakan teknik penggantian penanda wacana dan kata hubung.

5. LANGKAH LIMA Susun ayat-ayat isi ikut keutamaan perenggan.

6. LANGKAH ENAM Sempurnakan ayat dengan menambah penanda wacana.

PEMARKAHAN RINGKASAN

ISI 5 ISI SAHAJA Biasanya terdapat antara 7 hingga 10 isi dalam petikan.

CARA PEMBERIAN MARKAH ISI (10 markah) 1. Setiap satu isi 2 markah -Isi maksimum 5 isi -Markah 2 X 5 =10 markah

2. Menyalin ayat daripada petikan secara bulat-bulat memperoleh 50% daripada markah isi (maksimum 5 markah).

CARA PEMBERIAN MARKAH BAHASA ISI MARKAH (10) Baik (8-10) Sederhana (5-7) Lemah(1-2) Baik (6 8 ) Sederhana (3 5) Lemah (1 2) Lemah (maksimum 2)

5 isi ke atas

4 isi ke bawah

Menyalin ayat daripada petikan secara bulat-bulat

A(ii) PEMAHAMAN PETIKAN (10 markah)

STRATEGI MENJAWAB SOALAN MAKSUD RANGKAI KATA/FRASA

1. Mengenal pasti maksud rangkai kata/frasa berdasarkan maksud ayat


Tekaan

2. Teknik Padanan Kata/Sinonim


Contoh: Masa = waktu

3. Teknik Padanan kata tidak boleh digunakan untuk Cogan Kata, Peribahasa, Kata-kata hikmat dan sesuatu konsep contoh
Contoh: Wanita Pertama Malaysia=Isteri Perdana Menteri dan bukan Perempuan Nombor Satu Negara

4. Jangan buat huraian


Contoh: Masa senggang = Waktu lapang. Bukannya waktu yang kita tidak membuat apa-apa kerja

STRATEGI MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN DARIPADA PETIKAN(A(ii) No 2

Markah akan terjejas sekiranya menyalin ayat bulat-bulat

STRATEGI MENJAWAB KBKK(A(ii) N0 3

Pendapat sendiri yang munasabah

Pada pendapat saya..

APLIKASI LANGKAH MENULIS RINGKASAN 1. Baca petikan secara keseluruhan untuk gambaran umum. CONTOH PETIKAN : Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan tulis satu ringkasan tentang langkah-langkah untuk menggalakkan remaja membaca. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Penduduk negara ini, terutamanya golongan remaja dan pelajar, perlu diberi pendedahan tentang budaya dan kepentingan membaca sebagai salah satu cara untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. Pengarah Bahagian Gerakan Membaca, Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), M. Kukanesan berkata bahawa faktor kurangnya tabiat membaca dalam diri ibu bapa sendiri merupakan sebab utama generasi muda sekarang kurang berminat untuk membaca. Menurut beliau, ibu bapa memainkan peranan penting bagi memastikan anak-anak mereka mempunyai minat untuk membaca dan menjadikan buku sebagai teman pada masa lapang sebagai langkah untuk menanamkan tabiat suka untuk membaca sejak kecil lagi. Beliau berkata bahawa semua lapisan masyarakat perlu membudayakan amalan membaca sebagai satu strategi untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mampu melahirkan idea-idea baharu dalam pelbagai bidang. Tanpa membaca, manusia tidak tahu atau tidak mendapat idea baharu sebaliknya akan terus terpinggir daripada kemajuan dan pembangunan pada alaf yang akan datang. Atas kesedaran ini, PNM telah melaksanakan pelbagai cara dan kempen membaca yang berterusan seperti menjadikan bulan Ogos sebagai Bulan Membaca. Selain itu, kerajaan hendaklah membantu untuk memperlengkap perpustakaan sekolah dan mewujudkan perpustakaan bergerak secara lebih sistematik dan berbagai-bagai aktiviti lain. Setiap keluarga pula digalakkan menyediakan sudut perpustakaan sendiri di rumah sebagai asas bagi mencetuskan dan memupuk minat membaca dalam kalangan ahli keluarga, terutama sekali kanak-kanak. Hal ini demikian kerana tabiat ahli keluarga yang lebih dewasa biasanya akan diikuti dengan mudah oleh ahli keluarga yang masih kecil.

Langkah 2: Kenal pasti kata kunci dalam arahan (dicetak tebal). Contoh: Kesan-kesan, usaha-usaha, faktor-faktor, langkah-langkah,cara-cara, puncapunca. Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan tulis satu ringkasan tentang langkah-langkah untuk menggalakkan remaja membaca. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.
Kata kunci dalam arahan

LANGKAH 3: 5 ISI PENTING Senaraikan isi penting yang berkaitan dengan kata kunci (Cari dalam setiap perenggan) Langkahlangkah untuk menggalakkan remaja membaca Penduduk negara ini, terutamanya golongan remaja dan pelajar, perlu diberi pendedahan tentang budaya dan kepentingan membaca sebagai salah satu cara untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang.

Isi 1

Langkahlangkah untuk menggalakkan remaja membaca

Pengarah Bahagian Gerakan Membaca, Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), M. Kukanesan berkata bahawa faktor kurangnya tabiat membaca dalam diri ibu bapa sendiri merupakan sebab utama generasi muda sekarang kurang berminat untuk membaca.[ ]

Tiada isi berkaitan

Langkahlangkah untuk menggalakkan remaja membaca

Menurut beliau, ibu bapa memainkan peranan penting bagi memastikan anak-anak mereka mempunyai minat untuk membaca dan menjadikan buku sebagai teman pada masa lapang sebagai langkah untuk menanamkan tabiat suka untuk membaca sejak kecil lagi.

Isi 2 dan 3

Langkahlangkah untuk menggalakkan remaja membaca

Beliau berkata bahawa semua lapisan masyarakat perlu membudayakan amalan membaca sebagai satu strategi untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mampu melahirkan idea-idea baharu dalam pelbagai bidang. Tanpa membaca, manusia tidak tahu atau tidak mendapat idea baharu sebaliknya akan terus terpinggir daripada kemajuan
8

Isi 4

dan pembangunan pada alaf yang akan datang. Langkahlangkah untuk menggalakkan remaja membaca

Atas kesedaran ini, PNM telah melaksanakan pelbagai cara dan kempen membaca yang berterusan seperti menjadikan bulan Ogos sebagai Bulan Membaca. Selain itu, kerajaan hendaklah membantu untuk memperlengkap perpustakaan sekolah dan mewujudkan perpustakaan bergerak secara lebih sistematik dan berbagai-bagai aktiviti lain.

Isi 5 Isi 6 Isi 7

Langkahlangkah untuk menggalakkan remaja membaca

Setiap keluarga pula digalakkan menyediakan sudut perpustakaan sendiri di rumah sebagai asas bagi mencetuskan dan memupuk minat membaca dalam kalangan ahli keluarga, terutama sekali kanak-kanak. Hal ini demikian kerana tabiat ahli keluarga yang lebih dewasa biasanya akan diikuti dengan mudah oleh ahli keluarga yang masih kecil.

Isi 8

LANGKAH 4: Pilih dan ringkaskan ayat isi menggunakan teknik potong,pengguguran dan penggantian. Contoh 1: sinonim langkah=usaha/cara, faktor=sebab, kesan=implikasi. Contoh 2: kata hubung gabungan dan pancangan Ayat-ayat yang mempunyai isi penting Ayat-ayat yang telah melalui proses pengguguran, penggantian dan penyusunan semula 1. Remaja perlu didedahkan dengan budaya dan kepentingan membaca.

1. golongan remaja dan pelajar, perlu diberi pendedahan tentang budaya dan kepentingan membaca. 2. ibu bapa memainkan peranan penting bagi memastikan anak-anak mereka mempunyai minat untuk membaca dan menjadikan buku sebagai teman pada masa lapang sebagai langkah untuk menanamkan tabiat suka untuk membaca sejak kecil lagi. 3. semua lapisan masyarakat perlu membudayakan amalan membaca sebagai satu strategi untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mampu melahirkan idea-idea baharu dalam pelbagai bidang. 4. PNM telah melaksanakan pelbagai cara dan kempen membaca yang berterusan seperti menjadikan bulan Ogos sebagai Bulan Membaca.

2. Ibu bapa perlu menanamkan minat membaca anak-anak mereka sejak kecil lagi.

3. Seluruh anggota masyarakat harus mengamalkan budaya membaca supaya dapat melontarkan idea-idea baharu.

4. PNM telah melaksanakan kempen secara berterusan.

10

5. kerajaan hendaklah membantu untuk memperlengkap perpustakaan sekolah. 6. mewujudkan perpustakaan bergerak secara lebih sistematik dan berbagai-bagai aktiviti lain. 7. Setiap keluarga pula digalakkan menyediakan sudut perpustakaan sendiri di rumah sebagai asas bagi mencetuskan dan memupuk minat membaca dalam kalangan ahli keluarga.

5. Kerajaan hendaklah memperlengkap perpustakaan sekolah.

6. Kerajaan hendaklah mewujudkan perpustakaan bergerak secara sistematik. 7. Ibu bapa hendaklah menyediakan perpustakaan mini di rumah untuk menyuburkan minat membaca sejak kecil.

LANGKAH 5: Susun ayat-ayat isi ikut keutamaan perenggan. 1. Remaja perlu didedahkan dengan budaya dan kepentingan membaca. 2. Ibu bapa perlu menanamkan minat membaca anak-anak mereka sejak kecil lagi. 3. Seluruh anggota masyarakat harus mengamalkan budaya membaca supaya dapat melontarkan idea-idea baharu. 4. PNM telah melaksanakan kempen secara berterusan. 5. Kerajaan hendaklah memperlengkap perpustakaan sekolah. 6. Kerajaan hendaklah mewujudkan perpustakaan bergerak secara sistematik. 7. Ibu bapa hendaklah menyediakan perpustakaan mini di rumah untuk menyuburkan minat membaca sejak kecil.

11

LANGKAH 6: Sempurnakan ayat dengan menambah penanda wacana. Langkah untuk mengalakkan remaja membaca ialah mereka perlu didedahkan dengan budaya dan kepentingan membaca. Selain itu, ibu bapa perlu menanamkan minat membaca anak-anak mereka sejak kecil lagi. Seluruh anggota masyarakat pula harus mengamalkan budaya membaca. Seterusnya, PNM telah melaksanakan kempen secara berterusan. Bukan itu sahaja, kerajaan hendaklah memperlengkap perpustakaan sekolah dan mewujudkan perpustakaan bergerak secara sistematik. Langkah yang selanjutnya ialah ibu bapa hendaklah menyediakan perpustakaan mini di rumah. (70 patah perkataan)

12

TEKNIK 23332

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN

PMR MODUL 1

Teknik : (23332)

TEKNIK 23332

Contoh 1. Teknik 23332 ___________________________________________________________________ . __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ . __________________________________________________________________ (124 patah perkataan)
13 2 AYAT

3 AYAT

3 AYAT

3 AYAT

2 AYAT

Contoh Bahan Rangsangan Tema : Adat Resam Bahagian B (20 markah) Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha mengekalkan adat resam dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Usaha-Usaha Mengekalkan Adat Resam Dalam Kalangan Masyarakat Majmuk Di Malaysia

14

Acuan 2 Modul 1 (Pendahuluan, Penutupan dan Penanda Wacana)

Malaysia mempunyai masyarakat majmuk. Masyarakat ini terdiri daripada tiga kaum terbesar iaitu kaum Melayu, Cina, dan India. _________________________________________________________(Ayat 1) __________________________________________________________________( Ayat 2 ) . __________________________________________________________________( Ayat 3 ) . Selain itu, ___________________________________________________(Ayat 1 ) . __________________________________________________________________(Ayat 2 ) . __________________________________________________________________(Ayat 3 ) . Di samping itu, _______________________________________________( Ayat 1 ) . __________________________________________________________________( Ayat 2 ) . __________________________________________________________________( Ayat 3 ) . Kesimpulannya, semua pihak juga perlu sentiasa mengamalkannya agar kita boleh membantu untuk mengekalkan adat resam tersebut. Hal ini demikian supaya adat resam budaya kita tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. ( patah perkataan)

2 AYAT

3 AYAT

3 AYAT

3 AYAT

2 AYAT

TEKNIK 2+3+3+3+2

15

Acuan 2 Modul 1 (Pendahuluan, isi-isi dan penutupan) Malaysia mempunyai masyarakat majmuk. Masyarakat ini terdiri daripada tiga kaum terbesar iaitu kaum Melay, Cina dan India. Sekolah memainkan peranan yang besar dalam mengekalkan adat resam. ___________________________________________________________________(Ayat 2). ___________________________________________________________________(Ayat 3). _______________, ibu bapa turut memainkan peranan penting bagi mengekalkannya. __________________________________________________________________(Ayat 2) . __________________________________________________________________(Ayat 3) . _______________,usaha-usaha badan tertentu juga penting dalam membantu mengekalkan adat resam kita. _________________________________________(Ayat 2). _________________________________________________________________ (Ayat 3). Kesimpulannya, semua pihak juga perlu sentiasa mengamalkannya agar kita boleh membantu untuk mengekalkan adat resam tersebut. Hal ini demikian supaya adat resam budaya kita tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. ( patah perkataan)
TEKNIK 2+3+3+3+2 2 AYAT

3 AYAT

3 AYAT

3 AYAT

2 AYAT

16

Acuan 3 Modul 1 Karangan Lengkap Malaysia mempunyai masyarakat majmuk. Masyarakat ini terdiri daripada tiga kaum terbesar iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Sekolah memainkan peranan yang besar dalam mengekalkan adat resam. Pihak sekolah boleh menerapkannya dalam bidang kurikulum dan kokurikulum. Hal ini dapat diperkenalkan melalui persatuan seni budaya atau dalam mata pelajaran Sivik dan Bahasa Malaysia. Selain itu, ibu bapa turut memainkan peranan penting bagi mengekalkannya. Anakanak perlulah diberitahu tentang adat nenek moyang mereka. Adat resam seperti meminang, perkahwinan, dan pantang larang perlu diteruskan. Di samping itu, usaha-usaha badan tertentu juga penting dalam mengekalkan adat resam kita. Badan pelancongan misalnya perlu memainkan peranan penting. Mereka dapat menyebarkan risalah-risalah tentang warisan budaya kita. Kesimpulannya, semua pihak juga perlu sentiasa mengamalkannya agar kita boleh membantu mengekalkan adat resam tersebut. Hal ini demikian supaya adat resam kita tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. (127 patah perkataan)
2 AYAT

3 AYAT

3 AYAT

3 AYAT

2 AYAT

TEKNIK 2+3+3+3+2

Comment [s1]:

17

MODUL MENULIS KARANGAN

BAHAGIAN C

(pendapat, perbincangan , fakta) Bahagian ini memuatkan 3 bahagian penting dalam penulisan karangan iaitu: Bahagian 1. Penguasaan pendahuluan Bahagian 2. Penguasaan dan pengembangan ayat isi. Bahagian 3. Penguasaan penutup

BAHAGIAN 1 PENGUASAAN PENDAHULUAN Perenggan pendahuluan mempunyai fungsi tarikan yang penting dan akan menentukan pembaca berminat untuk meneruskan pembacaan atau tidak. Perenggan pendahuluan mesti menggambarkan tajuk karangan. Perenggan ini merupakan gagasan idea yang menjadi inti kepada keseluruhan karangan.

PENDAHULUAN 4 5 ayat (antara 30


hingga 40 patah perkataan) , 1 perenggan sahaja. Mengandungi ayat rangsangan (AR) dan ayat arahan (AA)

18

JENIS-JENIS PENDAHULUAN Terdapat 9 jenis pendahuluan dalam pembinaan karangan bahagian C yang boleh digunakan dalam penulisan karangan pelajar. 1. Jenis Persoalan 2. Jenis Pendapat / Pandangan tokoh 3. Jenis Petikan Sumber 4. Jenis Definisi 5. Jenis Sejarah 6. Jenis Situasi / Suasana 7. Jenis Peribahasa 8. Jenis Penjelasan / Fakta 9. Jenis Gabungan

Contoh Pendahuluan
1.

Jenis persoalan

Pendahuluan persoalan merupakan pendahuluan yang menggunakan ayat-ayat soalan bagi merangsang pembaca tentang isu yang akan dibincangkan dalam pengembangan isi. Pelajar perlu mengemukakan ayat-ayat berbentuk soalan (lebih daripada 2 ayat). Soalan: Sejak beberapa tahun belakangan ini, pencapaian ahli sukan kita masih menunjukkan prestasi yang kurang memuaskan. Apakah langkah-langkah terbaik untuk meningkatkan mutu sukan negara kita supaya bertaraf dunia.

Contoh Pendahuluan Persoalan Kita tidak dapat menafikan bahawa pencapaian ahli sukan kita semakin merosot kebelakangan ini. Mengapakah hal ini terus berlaku walaupun pelbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan pencapaiannya? Di manakah silapnya, sehingga pencapaian ahli sukan kita terus merosot? Siapakah yang harus disalahkan dalam hal ini? Kesemua persoalan ini tidak akan terjawab selagi prestasi ahli sukan kita terus menjunam. Persoalannya kini, apakah cara terbaik bagi meningkatkan cara terbaik bagi meningkatkan prestasi ahli sukan kita supaya bertaraf dunia?

19

Latihan Pengukuhan. Soalan: a. Ketika kemelesetan ekonomi melanda negara kita, kerajaan menggalakkan rakyat berjimat cermat dalam perbelanjaan. Jelaskan apakah kepentingan berjimat cermat dalam kalangan penduduk negara ini. b. Akhir-akhir ini, kejadian bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh sering terjadi. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan bencana ini berlaku?

2. JENIS PENDAPAT / PANDANGAN TOKOH Jenis pendahuluan ini memerlukan pelajar menggunakan ayat-ayat yang dipetik daripada pandangan atau pendapat tokoh-tokoh terkenal yang berkaitan dengan tajuk. Tokoh-tokoh lain yang bersesuaian boleh juga digunakan tetapi pastikan tokoh berkenaan mempunyai kaitan dengan isu yang dibincangkan (Nama tokoh dan kata-kata mesti betul) Misalnya: - isu pendidikan -. Menteri Pendidikan Malaysia -isu pendatang asing Menteri Dalam Negeri -isu kenaikan harga barang Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna -isu kemalangan jalan raya Menteri Pengangkutan atau Menteri Kerja Raya

20

Soalan: Kejadian jenayah yang membabitkan remaja semakin bertambah dewasa ini. Pada pendapat anda, siapakah yang bertanggungjawab menangani masalah ini. Kita semakin kerap didedahkan dengan kejadian jenayah yang membabitkan remaja pada masa ini. Demikian dinyatakan oleh Ketua Polis Negara dalam sidang akhbarnya baru-baru ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kejadian pembunuhan kejam yang dilakukan oleh seorang remaja terhadap seorang kanakkanak. Bagi menangani masalah ini daripada berterusan, pelbagai pihak perlu memainkan peranan aktif bagi mencegahnya.

Latihan Pengukuhan: Soalan: a. Kepentingan bahasa Inggeris kepada rakyat dan negara. Bincangkan. b. Membaca banyak mendatangkan faedah kepada rakyat. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menggalakkan rakyat membaca?

3. JENIS PETIKAN SUMBER Pendahuluan jenis ini ditulis dengan memetik mana-mana sumber yang boleh digunakan sebagai perangsang dalam memulakan penulisan karangan. (Contohnya daripada petikan sumber berita) Sesetengah perkara boleh dieksploitasi untuk dijadikan pendahuluan dalam sesebuah karangan. Contohnya setiap hari berita berita dalam akhbar memaparkan pelbagai isu. Pelajar boleh menulis tajuk-tajuk berita sebagaimana yang sering dibaca di dada akhbar bagi memulakan karangan dengan menggunakan tanda baca. Penggunaan tanda baca penting kerana ayat dalam tajuk berita biasanya tidak lengkap subjek dan predikatnya kerana ditulis secara ringkas sebagai kepala berita.
21

Soalan: Saban hari ada sahaja kejadian ragut yang berlaku di negara kita walaupun pelbagai kempen mencegahnya dilakukan oleh kerajaan. Jelaskan mengapakah perkara ini terus berlaku? Perempuan hamil, maut diragut Warga emas, koma diragut cucu Pelajar IPT dilanggar selepas diragut Berita-berita seumpama ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan kepada kita kerana kekerapannya tersiar di dada akhbar. Hampir saban hari kita membaca berita tentang kejadian ragut yang berlaku di negara kita. Walaupun pelbagai usaha dan kempen dilakukan untuk menangani masalah ini tetapi tragedi ini tetap berlaku. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kadar kejadian ragut di negara ini terus meningkat.

Latihan Pengukuhan. Soalan: a. Kebanyakan pendatang asing menjadikan Malaysia sebagai destinasi untuk memulakan kehidupan baharu mereka. Bincangkan kesan-kesan yang wujud sebagai hasil daripada kedatangan pendatang asing ke negara ini.

b. Masalah disiplin pelajar kerap dipaparkan dalam media massa. Terangkan cara-cara mengatasi masalah disiplin pelajar di sekolah.

22

4. JENIS DEFINISI Pendahuluan jenis ini meminta pelajar memberikan definisi atau maksud tajuk karangan yang dikemukakan dalam soalan. Soalan Budaya lepak seolah-olah sudah menjadi budaya dalam kalangan remaja. Pihak berkenaan perlu mengambil inisiatif untuk menangani gejala yang merugikan ini. Bincangkan cara yang berkesan bagi mengatasi gejala ini daripada berterusan. Lepak dapat ditakrifkan sebagai duduk-duduk ataupun berpeleseran tanpa sebarang tujuan. Gejala ini dikatakan semakin membudaya dalam kalangan remaja pada masa ini. Gejala ini berlaku di mana-mana sahaja tanpa mengira remaja lelaki ataupun perempuan. Kebanyakan remaja menjadikan pusat beli belah ataupun kakikaki lima jalan sebagai tempat mereka melepak. Langkah-langkah yang drastik perlu dilakukan sebelum gejala ini bertambah serius dan merosakkan generasi muda kita.

Latihan Pengukuhan. Soalan: a. Isu penderaan kanak-kanak masih lagi berlaku walaupun negara kita mencapai kemajuan yang pesat. Bincangkan punca-punca yang menyebabkan kes ini sentiasa berlaku dan berulang. b. Sejak akhir-akhir ini media masa sering memaparkan isu pendatang asing. Berikan pendapat anda tentang kesan-kesan kedatangan pendatang asing ke negara kita.

23

BAHAGIAN 2.

PENGUASAAN PENGEMBANGAN ISI

ISI ( 3 4 ISI)
1 isi = 1 perenggan
Setiap isi mengandungi 4 5 ayat (anggaran 30 - 40 patah perkataan) Binaan isi : AF- Ayat fakta/isi : AH / M - Ayat Huraian: Mengapa? AH / BK - Ayat Huraian: Bagaimana/kesan AC - Ayat Contoh/bukti AP - Ayat penegas 1 ayat 1 ayat 1 ayat 1 ayat 1 ayat

24

BAHAGIAN ISI KARANGAN

1. Kaedah : AF AH/M AH/BK AC - AP CONTOH : Isi yang hendak dikembangkan Soalan: Menabung banyak membawa kebaikan kepada kita semua. Pada pendapat anda, apakah kebaikan aktiviti menabung kepada rakyat dan negara?

AF Isi yang hendak dinyatakan Salah satu kebaikan menabung ialah kita akan mendapat keuntungan.

AH / M - mengapa Hal ini terjadi demikian kerana wang yang disimpan di bank atau dalam bentuk saham akan berkembang atau bertambah.

AH / BK bagaimana/kesan Di negara kita, setiap simpanan akan dibayar faedah atau dividen.

AC - bukti Sebagai contoh, jika kita menyimpan wang dalam akaun simpanan tetap, kita akan dibayar faedah mengikut kadar dan tempoh simpanan.

AP - penegasan Oleh hal yang demikian, jika lebih lama wang itu disimpan, lebih banyak faedah yang akan kita peroleh.

25

Contoh perenggan yang lengkap Salah satu kebaikan menabung ialah kita akan mendapat keuntungan. Hal ini terjadi demikian kerana wang yang disimpan di bank atau dalam bentuk saham akan berkembang atau bertambah. Di negara kita, setiap simpanan akan dibayar faedah atau dividen. Sebagai contoh, jika kita menyimpan wang dalam akaun simpanan tetap, kita akan dibayar faedah mengikut kadar dan tempoh simpanan. Oleh hal yang demikian, jika lebih lama wang itu disimpan, lebih banyak faedah yang akan kita peroleh. Latihan pengukuhan 1. Soalan: Isu penderaan kanak-kanak masih lagi berlaku walaupun negara kita sudah mencapai kemajuan yang pesat. Bincangkan punca-punca yang menyebabkan kes ini sentiasa berlaku dan berulang. AF : . AH/M AH/BK AC AP

26

2. Soalan : Di negara kita, kemalangan jalan raya dikatakan berlaku hampir setiap hari. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kes kemalangan di jalan raya. AF : . AH/M AH/BK AC AP

3. Soalan: Bincangkan punca-punca yang menyebabkan mutu sukan bola sepak di negara kita merosot. AF : . AH/M AH/BK AC AP
27

2.

Kaedah AF AH AC-AP

Soalan: Membaca banyak mendatangkan faedah kepada rakyat. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menggalakkan rakyat membaca. AF ayat fakta Untuk menarik minat membaca dalam kalangan rakyat, kerajaan juga hendaklah mengadakan kempen secara berterusan melalui media elektronik dan media cetak.

AH-ayat huraian Kempen-kempen seperti ini juga boleh dilaksanakan di peringkat sekolah, daerah, negeri atau di peringkat kebangsaan.

AC-ayat contoh Sebagai contohnya, usaha kerajaan menjadikan bulan Julai sebagai Bulan Membaca merupakan langkah yang bijak.

AP-ayat penegas Oleh itu, usaha yang berterusan ini perlu disokong oleh semua pihak supaya minat membaca dalam kalangan rakyat dapat disuburkan.

Contoh perenggan yang lengkap Untuk menarik minat membaca dalam kalangan rakyat, kerajaan juga hendaklah mengadakan kempen secara berterusan melalui media elektronik dan media cetak. Kempen-kempen seperti ini juga boleh dilaksanakan di peringkat sekolah, daerah, negeri atau di peringkat kebangsaan. Sebagai contohnya, usaha kerajaan menjadikan bulan Julai sebagai Bulan Membaca merupakan langkah yang bijak. Oleh itu, usaha yang berterusan ini perlu disokong oleh semua pihak supaya minat membaca dalam kalangan rakyat dapat disuburkan.

28

Soalan: 1. Perlakuan jenayah vandalisme semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat. Huraikan punca-punca berlakunya jenayah vandalism tersebut.

Latihan pengukuhan 1- AF : . 2- AH 3- AC 4- AP

2. Permainan tradisional semakin dilupakan dan dipinggirkan. Nyatakan langkah-langkah bagi menghidupkan permainan tradisional tersebut. 1- AF : . 2- AH 3-AC 4-AP

29

BAHAGIAN 3 PENGUASAAN BAHAGIAN PENUTUP

PENUTUP
2/ 3 ayat (anggaran 30 patah perkataan) - 1 perenggan mengandungi pendapat penulis /anda secara keseluruhan, cadangan/harapan.

Penutup karangan

Guna formula K H - KN

K Kesimpulan

Beri penilaian/ pendapat anda Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas Mulakan ayat dengan frasa seperti: Intihanya, Konklusinya,
30

Dengan ini diharapkan Bukan itu sahaja Mudah-mudahan perkara ini Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, insyallah perkara ini akan .Konklusinya, tanpa kesedaran daripada pengguna jalan raya, maka perangkaan kemalangan tetap tinggi walaupun pelbagai usaha terus dijalankan. .

H - harapan

Oleh yang demikian, pemandu hendaklah mengamalkan pemanduan berhemat di samping mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan kerana pandu cermat jiwa selamat.

KN - Kesan kepada Negara

Generasi kita adalah cermin masa depan Negara.

31

Contoh penutup. 1. Konklusinya, tanpa kesedaran daripada pengguna jalan raya, maka perangkaan kemalangan tetap tinggi walaupun pelbagai usaha terus dijalankan. Oleh yang demikian, pemandu hendaklah mengamalkan pemanduan berhemah di samping mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan kerana pandu cermat jiwa selamat. Sebagai kesimpulan, untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan kita mestilah ingat akan pepatah yang mengatakan biarlah putih tulang jangan putih mata. Sekali sahaja perpaduan di negara kita hancur, sampai bila-bila pun kita tidak akan dapat mengembalikannya seperti yang terungkap dalam peribahasa ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semuanya.

2.

Latihan pengukuhan; Soalan. 1. Salah satu kaedah belajar yang kerap dipraktikkan oleh pelajar untuk mengulang kaji pelajaran ialah belajar secara berkumpulan. Huraikan faedah-faedah yang akan diperoleh daripada kaedah tersebut. Ayat1 : Ayat 2 : 2. Gejala lepak dalam kalangan remaja berpunca daripada kurangnya pengawasan daripada ibu. Berikan pendapat anda. Ayat1 : Ayat 2 :

32

PENULISAN (KARANGAN BERFORMAT)

KARANGAN BERFORMAT SURAT KIRIMAN RASMI FORMAT KARANGAN 1. Jawatan dan alamat pengirim ditulis di sebelah kiri. 2. Terdapat satu garis panjang yang memisahkan alamat pengirim dengan alamat penerima. 3. Alamat penuh penerima juga ditulis di sebelah kiri. 4. Perkataan terakhir (negeri/bandar) pada alamat penerima digarisi dan ditulis dengan menggunakan huruf besar keseluruhannya. 5. Tarikh pengiriman surat ditulis di sebelah kanan, setentang dengan perkataan terakhir pada alamat penerima. Gunakan huruf besar apabila menulis nama bulan. Tarikh yang lengkap ditulis mestilah disudahi dengan tanda noktah. 6. Panggilan hormat yang bersesuaian dengan kedudukan atau pangkat penerima, seperti tuan, puan, datuk, cikgu, dan lain-lain ditulis selepas baris terakhir alamat penerima. 7. Perkara yang menjadi inti atau tujuan surat rasmi dihantar/dikirim perlu disertakan selepas panggilan hormat. Huruf pertama setiap perkataan ditulis dengan menggunakan huruf besar, kecuali kata sendi atau kata hubung. 8. Bahagian isi mengandungi tiga bahagian, iaitu perenggan kedua dan seterusnya, serta perenggan penutup. Perenggan kedua dan seterusnya perlu dinomborkan. Perenggan penutup sama seperti perenggan permulaan. 9. Pengakuan pengirim, seperti Yang benar, Yang menurut perintah, Salam hormat, dan lain-lain ditulis di sebelah kiri surat. Huruf pertama pada perkataan pertama ditulis dengan huruf besar. Letakkan tanda koma pada hujung rangkai kata tersebut. 10. Tandatangan pengirim dibuat di bawah pengakuan pengirim. Nama penuh dan jawatan pengirim perlu disertakan selepas tandatangan. Nama ditulis dengan menggunakan huruf besar keseluruhannya serta ditulis dalam kurungan.

33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alamat pengirim

--------------------------------------------------------------------------

Nama dan alamat penerima

Tarikh ------------------------------------

Tuan, ---------------------------------------------------------------------------------- Perkara ------------------------------------------------------------------------------------------2 -------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------3 -------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------4 --------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sekian, terima kasih.

Yang benar, ----------------------------------- Tandatangan Nama dan jawatan


34

Contoh Lengkap Surat Rasmi Tulis sepucuk surat kepada jabatan elektrik daerah anda untuk menyatakan tentang masalah gangguan bekalan elektrik dan lampu jalan raya kerap berlaku di kampung anda. Panjang karangan anda hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Lot 37, Lorong Jalan Bakawali, Jalan Penampang, Taman Stephen, 88200, Kota Kinabalu. ___________________________________________________________________ Pengarah , Sabah Elektrik Berhad, Jalan karamunsing, 88000, Kota Kinabalu. Tuan, Gangguan Bekalan Elektrik Merujuk perkara di atas, saya sebagai wakil penduduk Taman Stephen , ingin memaklumkan kepada pihak tuan berkenaan perkara tersebut. Kami telah mengalami masalah ini sejak lima bulan lepas. 2. Gangguan bekalan elektrik ini banyak menimbulkan masalah kepada kami. Gangguan ini berlaku tidak kira masa. Ada ketikanya gangguan ini berlaku sepanjang malam, sebelah pagi, atau petang saja. Malah ada ketikanya gangguan ini berlanjutan selama dua hari dua malam. Akibatnya, aktiviti seharian yang memerlukan tenaga elektrik tidak dapat dijalankan.Kami terpaksa menggunakan lilin dan pelita minyak tanah untuk menerangi kegelapan, mencuci pakaian tanpa menggunakan mesin basuh, dan berbagai-bagai kesukaran lain lagi. 3. Perkara yang paling membimbangkan kami ialah ketiadaan lampu jalan. Pejalanpejalan kaki, khususnya pekerja kilang yang berkerja malam, menghadapi kesukaran pada waktu malam kerana lampu jalan yang tidak berfungsi. Bagi kenderaan lain pula, masalah di simpang-simpang jalan kerap berlaku. Mereka tidak dapat mengesan simpang di sepanjang jalan yang mereka lalui. 4. Oleh sebab itu, saya sebagai wakil penduduk Taman Stephen, berharap pihak tuan akan mengambil tindakan segera bagi mengatasi masalah ini justeru adalah lebih baik jika pihak tuan dapat menghantar juruteknik SESB untuk membuat pemeriksaan serta membaiki kerosakan pada stesen jana kuasa di tempat kami dengan segera.
35

7 OGOS 20___

5. Jasa baik tuan dalam mengatasi masalah ini kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih. Yang benar,

Juliah
(JULIAH HJ.MATNOOR) Wakil Penduduk, Taman Stephen,Kota Kinabalu.

Latihan Surat Rasmi

1.

Persatuan belia di tempat anda akan mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan dengan tujuan untuk mencegah pembiakan nyamuk aedes. Selaku setiausaha persatuan, anda diminta menulis sepucuk surat kepada semua penduduk di tempat anda untuk memohon kerjasama mereka membersihkan kawasan lapang. Tulis surat anda itu selengkapnya. Persatuan kaunseling sekolah anda akan mengadakan lawatan sambil belajar ke sebuah negeri. Sebagai setiausaha persatuan, anda dikehendaki menulis sepucuk surat kepada Pengetua sekolah anda untuk meminta kebenarannya. Tulis surat itu selengkapnya.

2.

3. Permohonan anda untuk tinggal di asrama ditolak. Tulis sepucuk surat rayuan kepada Pengetua sekolah anda agar permohonan anda dipertimbangkan semula. 4. Sampah sarap di taman perumahan anda tidak dipungut mengikut jadual. Keadaan ini telah menyebabkan kawasan tersebut kotor dan berbau busuk serta boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Selaku setiausaha Persatuan Penduduk, anda diminta untuk menulis surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk menyatakan masalah tersebut. 5. Sekolah anda ingin mengadakan ceramah motivasi kepada pelajarnya dengan tujuan untuk menggalakkan mereka menceburi kegiatan kokurikulum. Sebagai guru hal-ehwal murid, tulis sepucuk surat lengkap untuk mengundang seorang penceramah terkenal.

36

SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI Format karangan 1. Alamat lengkap pengirim - Ditulis di sudut atas sebelah kanan.

2. Tarikh surat ditulis - Ditulis selang sebaris selepas alamat. Di hujungnya hendaklah dibubuh tanda noktah. 3. Kata penghadapan/pembuka kata - Ditulis ke dalam sedikit dan mestilah bersesuaian dengan penerima surat. Penulisannya hendaklah dibuat setelah melangkau satu atau dua baris selepas menulis tarikh. 4. Kata sapaan/kata panggilan - Ditulis di bahagian tepi kiri surat, yakni selepas melangkau satu baris daripada kata-kata penghadapan. 5. Isi - Merupakan bahagian terpenting. Dalam bahagian inilah segala tujuan pengiriman surat ditulis (sebagaimana diarahkan oleh soalan). Format pemerengganan hendaklah dipatuhi. 6. Penutup masih mengikut format pemerengganan yang betul. 7. Pengakuan pengirim - Ditulis di sebelah kanan. Huruf pertama hendaklah ditulis dengan huruf besar dan disudahi dengan tanda koma. Antara pengakuan pengirim yang biasa digunakan ialah Yang ikhlas, Sahabatmu, Anakanda yang jauh, dan lain-lain lagi. 8. Tandatangan - Ditulis di bawah pengakuan pengirim. Tidak perlu menulis nama pengirim selepas tandatangan. 9. Yang berikut ialah senarai panggilan hormat bagi penerima dan pengirim surat tidak rasmi: Darjat/pangkat Ibu Bapa Bapa saudara Ibu saudara Datuk Nenek Anak Cucu Kakak/Abang Adik Sepupu Sahabat Guru Pengetua Sapaan Penerima Bonda Ayahanda Ayahanda/Pak cik Bonda/Mak cik Nenda/Tuk/Aki Nenda/Wan Anakanda Cucunda Kakanda Adinda Kakanda/Adinda Saudara/Saudari Cikgu/Ustaz Cikgu
37

Sapaan Pengirim Anakanda Anakanda Anakanda Anakanda Cucunda Cucunda Ayahanda/Bonda Nenda Adinda Kakanda Kakanda/Adinda Saya Saya Saya

_______________________________ , Alamat Pengirim ______________________________ , ______________________________.

Tarikh

_____________ .

(Pembuka kata)

__________________________________________________

___________________________________________________________________________ __________________________________ .

Kata ganti diri penerima _________________, (Isi surat) _________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ . ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ . ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ . (Penutup) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _____________________________________________

Pengakuan Pengirim Tanda tangan Pengirim

___________________ ___________________ .

38

Latihan Surat kiriman Tidak Rasmi

1. Sahabat pena anda ingin mengetahui cara-cara anda bersedia untuk menghadapi peperiksaan PMR yang menjelang tiba. Tulis surat tersebut dengan lengkap. 2. Anda berpeluang untuk bercuti di rumah keluarga angkat anda. Tulis sepucuk surat untuk menceritakan pengalaman anda itu kepada keluarga anda di kampung. 3. Anda baru sahaja memulakan persekolahan di sebuah sekolah berasrama penuh. Pelbagai pengalaman baharu telah anda lalui. Tulis sepucuk surat kepada keluarga anda di kampung untuk menceritakan pengalaman anda itu.

4. Keluarga anda baru sahaja berpindah ke kawasan lain. Tulis sepucuk surat kepada sahabat anda untuk mengkhabarkan perpindahaan anda dan juga menceritakan tempat tinggal baharu anda. 5. Anda mendapat seorang kenalan baharu dari negara asing. Tulis sepucuk surat kepadanya untuk memberitahu budaya menarik masyarakat di negara anda.

39

Penulisan Laporan

Format karangan

1. Tajuk laporan Ditulis dengan menggunakan huruf besar pada setiap awal perkataan. Keseluruhan tajuk tersebut mestilah digaris. 2. Isi Dimulai dengan pendahuluan, isi-isi penting laporan dan penutup.

3. Pengakuan pelapor - Ditulis di sebelah kiri laporan, sejajar dengan bahagian isi. Perkataan awal pada pengakuan pengirim hendaklah dimulai dengan huruf besar dan disudahi dengan tanda koma. 4. Tarikh laporan Ditulis di sebelah kanan laporan, setentang dengan pengakuan pengirim. Tarikh ditulis selengkapnya dan disudahi dengan tanda noktah.

5. Tandatangan pelapor Ditulis betul-betul di bawah pengakuan pelapor. Nama penuh pelapor ditulis di dalam kurungan dengan menggunakan dengan menggunakan huruf besar keseluruhannya. 6. Jawatan pelapor Ditulis di bawah nama. Huruf awal setiap perkataan dimulai dengan menggunakan huruf besar.

40

Karangan contoh 1

Sebagai Penguat kuasa perdagangan, anda telah ditugaskan memeriksa barangan tiruan yang banyak dijual di pasaran. Keadaan ini telah menjejaskan perniagaan barangan asli. Tulis sebuah laporan lengkap kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna tentang hal ini. Panjang karangan anda hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.

Laporan Tentang Penjualan Barangan Tiruan di Pasar Jalan Sentul, Kuala Kubu, Selangor. Seramai lima orang Pegawai Penguat kuasa perdagangan telah menjalankan pemeriksaan terhadap premis-premis perniagaan di sekitar Jalan Sentul, Kuala Kubu pada 4 Febuari 2006 berikutan dengan aduan daripada pengguna bahawa kini semakin banyak barang tiruan yang dijual di kawasan yang berkenaan. Saya Azman Haji Abu Bakar, selaku Pegawai Penguat kuasa perdagangan telah ditugaskan memeriksa barangan yang dijual di kawasan ini. Setelah menjalankan pemeriksaan, kami dapati penjualan barangan tiruan ini membawa banyak kesan negatif terhadap pengguna dan boleh menjejaskan perniagaan barangan asli. Antara kesan negatif yang dialami, mereka tidak mendapat pulangan yang sama dengan jumlah wang yang dibelanjakan kerana barang tersebut rendah kualitinya. Tambahan pula kebanyakan barangan tiruan tersebut memang tidak menjalani sebarang ujian oleh Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia(SIRIM). Tanpa disedari, sebenarnya para pengguna telah ditipu kerana membeli barangan yang rendah mutunya sedangkan wang yang dibayar adalah berlebihan. Terdapat juga barang makanan dan pakaian tiruan yang turut dijual di kawasan ini. Pihak kami mendapati ada penggunaan bahan pengawet, bahan pewarna dan perasa tiruan telah digunakan secara berlebihan. Antara barang makanan tiruan yang dijual di sini ialah makanan ringan, makanan di dalam tin, dan jeruk buah-buahan. Manakala, pakaian tersebut pula dikatakan menggunakan jenama terkenal tetapi kualitinya rendah. Mereka mendapati pakaian tersebut luntur, nipis, mengecut dan mudah koyak apabila dibasuh. Antara pakaian tersebut ialah seluar jeans, kemeja, pakaian wanita, dan baju kanak-kanak. Barangan tiruan yang dibawa masuk dari negara jiran seperti Thailand dan Indonesia. Alat-alat penjagaan kulit tiruan yang berjenama juga didapati dijual di sini. Daripada sampel-sampel yang kami peroleh di kawasan ini dan maklum balas pengguna-pengguna, kami mendapati alat-alat penjagaan kulit tadi mengandungi bahan kimia yang boleh merosakkan wajah. Pengguna mengatakan selepas mereka menggunakan alat-alat penjagaan
41

kulit yang dijual di sini, kulit mereka berjerawat, mengelupas, dan mengeluarkan minyak yang berlebihan. Kami mendapati kandungan yang digunakan bukanlah seperti kandungan asal. Ada antara penjaja atau penjual-penjual ini yang bukan terdiri daripada rakyat tempatan. Malahan pihak kami pernah menahan beberapa penjual daripada Rusia, Jerman, dan Australia yang menjual barangan tiruan secara tidak sah. Mereka tidak mempunyai lesen dan permit. Kegiatan penjualan barangan tiruan ini semakin berleluasa dan ramai pengguna menjadi mangsa penipuan mereka. Kami juga tidak mahu penjaja dan penjual di Jalan Sentul yang tidak bersalah tercemar nama mereka dan mengganggu imej perniagaan mereka. Tindakan menangkap penjaja yang menjual barang-barang tiruan ini telah kami lakukan dengan bantuan pihak polis dan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Diharapkan dengan tindakan tegas dan berterusan daripada pihak kami, kegiatan menjual barangan tiruan ini dapat dibanteras dan pengguna akan terjamin hak kepenggunaan mereka.

Laporan disediakan oleh,

20 OKTOBER 2010

Tt
(AZMAN HAJI ABU BAKAR) Ketua Penguat Kuasa Perdagangan, Kementerian Perdagangan Malaysia.

42

FORMULA BIJAK KOMSAS BAHASA MALAYSIA ( Tingkatan 1, 2 dan 3 )

Panduan Menggunakan Modul Bahasa Melayu PMR Bahagian D : Novel

1. Guru memperkenalkan formula BARNIAT iaitu akronim bagi sabar, berani, dan taat. 2. Formula ini boleh digunakan untuk menjawab soalan berikut: i. Nilai kemanusiaan ii. Mesej dan Pengajaran iii. Latar masyarakat iv. Persoalan v. Watak dan perwatakan 3. Guru memberikan soalan latihan untuk dijawab oleh murid. 4. Guru memberikan bimbingan tatacara menjawab soalan novel yang betul.

NOVEL KOMSAS Tingkatan 1: Istana Menanti

NOVEL KOMSAS Tingkatan 2: Timulak Kapal Perang

NOVEL KOMSAS Tingkatan 3: Ekspedisi

43

FORMULA BARNIAT (BARNIAT)

SABAR

TAAT

BERANI

Mesej & Pengajaran

Latar Masyarakat

Nilai Kemanusiaan

BARNIAT

Persoalan Sampingan

Watak & Perwatakan

44

Contoh soalan.

NOVEL TINGKATAN 3 : EKSPEDISI Huraikan nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel yang anda kaji? 1. Nilai sabar menempuh pelbagai dugaan. Contohnya ialah ................................................................ 2. Nilai berani menghadapi kesusahan hidup. Contohnya ialah ............................................................... 3. Nilai taat kepada orang tua. Contohnya ialah ...............................................................

Contoh soalan. NOVEL TINGKATAN 2 : Timulak Kapal Perang. Huraikan pengajaran yang terdapat dalam novel yang anda kaji?
1. Kita hendaklah sabar menempuh pelbagai dugaan hidup. Contohnya ialah

.........................................................................................................................
2. Kita haruslah berani menghadapi kesusahan hidup. Contohnya

ialah................................................................................................
3. Kita hendaklah taat kepada orang tua/ibu bapa. Contohnya

ialah..............................................................................................

45

Contoh Jawapan Bahagian D Novel yang saya kaji ialah Ekspedisi karya Mohd Ghazali Tocheh. Terdapat beberapa persoalan yang dipaparkan dalam novel tersebut antaranya, persoalan kesabaran anggota ekspedisi mendaki Gunung Itik. Hal ini dapat dibuktikan apabila Hadi dan anggota ekspedisi lain sabar menempuh pelbagai dugaan seperti melalui kawasan yang batubatunya berceracakan dan kawasan yang curam. Selain itu, persoalan kedua yang terdapat dalam novel tersebut ialah keberanian Hadi dan rakan-rakannya semasa menyertai ekspedisi. Keberanian Hadi dan rakan-rakannya tergambar apabila mereka tidak menunjukkan rasa panik semasa mereka berhadapan dengan situasi yang mencemaskan seperti bertembung dengan harimau semasa pendakian mereka. Akhir sekali persoalan taat kepada perintah Allah turut dipaparkan dalam novel ini. Hal ini dapat dibuktikan apabila mereka tetap menunaikan solat walaupun berada di dalam hutan. Pak Musa telah mengarahkan anggota ekspedisi berhenti daripada meneruskan perjalanan untuk menunaikan solat.

46