E;S[IfiI,:!:I1 N!!

YV1itm11

'Cht1'!iZia'dian . E'- - ~fi~ II 1I"'!i'''-Lo~if ~.lliIlinl:;:l- fil~r!;.;r FOT'OGRAFER :

Rij.~'IfiI,:!:I1 J3Ciquel~nle

,'

Dlffi1,~,1lli] Rl~mbrlillilallilil

Hi] Up ~daJaJhsing k;aJtandi9.fiiHij.artJUp, ~$I!J,~i (]$ng an n~mfil!JnydJ,misi Hi] Up. conn ~d~JaJh I,JnU,ll1Km~mbu~1. w~n ita, m IU$l$~ !! Up"' ~~~ika. me<fie~~ r rn<enggun,~~~1fI~ ija.b. l3agi mus-limaih modern ~$bUlun·an ~1\::a,iiI bu$8!n~ rmU$1 irm~h ~ngl ~~paJt medll".!nj~ng kiegli ~tan rnereka ooi k d i kanl))rr" lKi!lnnpu$ nn~!JJ PI,JIfId i dI~l.armrumeh merllja,di ~1fI,g~1.P~lfIltitilgl d~WiZJ$iSJ [)~n9~1fI paJkai l\lttil i ni. yang ,~e~l,J~i, rm~~$k;a,a~~1fI rnerasa P$FC$I,YeJ dI~n d SlJOrM, alini rn·erm~ksi malkan pO'~~nlSidliri iily$! (]$iilgla,iiI I~bih tJ~ik I~g i.
'SM""

el,J~u,.!H il Up 'fl,Jl'Oria.1 ini pun k~mi Il,JnC!JJ Mkan unm,1jJ k memberi ken p~ng~~,eJh 1,J~1fI d.~n rer~r$iiI~ cera Im$m~~i n ij~b ~g i musli mati. Semo:ga, b~rrtin$iiI~a~1. ~1fIm$iilja~i b$~kah bag· kil:e! ~ml!J a. d

b j.ak. Intinya yakm hiJau sdla.l~h keb~i ksn. DI seuap ke1Jai~~n maka . .sk~n d iue r ik~n keb~i ksn yg lbh bssar Iagi. Itu prlnsi p berh iJab sava m-Ili~ UpT.SlJk 'Ic'lith@ AIiAIf\ii~nltil (~Itigg er, LJ~$ign e~r, Modlel) K,ena.pB! a.ksi Jilua.b? K.;ren,; IF! i 'NdJj iu dalsrn a.g srna Islam. TIIJK_He3 p cI.;ri d ulu jg tabu, tap baru M,ei 2005 glue lin urut" .p Hari itu gue m 81 asa se m U.El pa neap-sia.n gue seb~g aJ perempu an serba iirodern cI.;n belpe ndidikan gdik ekan diitu ngl di !!pengladll sn" IH ij UpT,aJk with
@ MrrsHan~n'L\OWi'nancial

PIIa,ii1if1 r) e

S a~dl paJtaJ Iiloab th n 1995. sast rnsh SMA_ hsri itu a.da kei ngi nen ing in be rjil beb &: besoknya Iat" gsur 9 pa.kCJi.1\(j~me; 'IU nda. krn saya piki r ka.l~u d ltun dti2 paksi JiIlbab. Idk tahu kpn si.;pn)'B!_I::tan yak pertltliMng an In i itu. m-Ili~ UpT.SlJk 'Ic'lith@ i S'~ribEl.!il.feJ{F!\enlulli rNo,v.el~ s

l8eia!Ufly' iiin I:slilam

lil:"s·sla rtt flli"otmn you r heart!
I)~ri 'AlbdullleJhIbilil"AniF bin 'Ardll, bahwa R~$UllJIllah SAW' bersabda; ;'.Duni.§! d~j~h ~ d~n $€ba'ik~.ba'ik p~lf1\f~a'f.i .§!rJ$iahw~njtl9; f.$fl.9' s~~~h$rt {IH~. MIJ,jslim)_
~'M~t!,k:lilr~ bgiri~~h,uk,ffi\flk~pa,d.i!m~ l,~t.l'.;ings:~b$ik-b~Jk hal1'a p~k~ .aku
~Z$.n;t.ffil ~h$;I(ffi'EJh .v~fig
S€$~\I'.:5lng? p~djj~$MI'

Yarlu
j

bjsa m~n~~'f.iya

m~n~f.l~figk~1 jika rJjpafj'd~9. y~fJ.:9·ir;afiill p~11.i!.n.vs jiklfj rJ;13r;mh Jt;!Sl;?g jik8, dltifig(Jtfl'j Pfftgi. (HIFil. A bu Daud di!J!n al-iH ekim dli9Jri IlJnn~rr r~_)
II

P,llgli!umma. K$maa h~arWl:e! kha,lqi i., 'r~Ih.fl~nl Ikhuluqiil.. y~ ;4IJl$h. $~bag.§!~~na t=ngk8,[J' i~~/8J'j' m~m:p€rind.a·h k~ja'(jV.~"'(j (lr$~~') m~ka p~tifldi$'h ptJ.ia,~eh kl)". ~khl$kkr).. ~HIFl:..Ah m ad)

S.car : Miss Mati rilf1i Dres.s : INad]a iii Ii AksesOiJ'li:s : Miss, Marlirna S. oes : II'Wear Up

...

..

-

.. .

~

---..;;3· .....

cI) GIlIli1\(1ll1l

51CIl.rt

be.rboj,a.1I

51l.~11'I,

pM,t~ko.~ kf!:dUtl

:5~'5~, StlM(t ttt,Ii'ijljtln9

-+~""'!:J'--' !IA 'n r'\v..~'~'Ii\'IJ'I.n jrl.U'l'5l' scar
llI'i1I '
il II ;'f - --

,E ' , ~

'If pa;uo.. ()a9,~a.n ,'- ,,,!II~
~'~1-.'

I'

~en9kttk I leher beJa.kG.,n9,~ dwn
Sie'.Ma. tk,o..n Q,~;~e'.S@flS,

Sca.rf ~ l1Iijl,.lp com IP r,open'ity' ~re~$ : Sh!i:3Jbill a, Aik;Zlesoris : Miss Mill lina! Shoe~ ," ModellP r,open,,.

· -PA2i'1.. - - .. ~ ~~

,.

..

PA2i'1

,.

..

~ GtUna.~o.n S{1,,ol1 ke fili.MJUn9 iA U!91~, ~UJMlpUk~, da.n s~MoJ:ko.n p'en~t11 ,~n-tJll~ b(1J9~GJnb~~ijJ_ka.n~ dl

,@ PM~lko1l'1PMltl '\Iai'ig dlsepa.tkll.n rl'l!dl1
btli9~(iM1~engkttk sill.dd,h kua. t

TQ..r~~SQ.. ttL

SI~S~ stQ1,r,f

ba.9~ana,t(lS,

iil

IIJ'IJ'-~"'" 'c i1I J. il .~ c·l, ~ ~ ~ iI"' ,;2v..1!.,.~ ~'.~I ~'V'Jl;~,
till '~~ .~tiil {ill

,....

,f 'Ir\ '"" ~""

iQ;

f1I ~

....,"I!.,.....~,

1iI1~.

~':'"iQ; ~ ~rll"ii n 'Ir\ '"" I 'III '~:JII'

ke u.raJ~ 'Ia.ftg be rb,wahna.n~S,lSo.,lrf~.,a,
t(l~lkke nro.. l stro~1,kn~a, h

s!eMo..'ika.n ,e;lrMhl~lptn1t~

.:.. -PA2i'1.. - .. - - .. - . ~ ~~

,.

..

PA2i'1.. ... - .. .
~

,.

..

__ \U,"1).. ~...~, -- -_-(j __ 9, A-M1_II't.. 1. lI'\~pa!n.,a.nII'\'~
~""Q;

,~b~l:)v...,~u"'II~ ...... "I)..v;,.:;j'

,e' ,;:;,' Ih..(lj (j'iiI,

i"" iii,

1.iii,

,@ Ra,plkll.l'I drln g'l1l'1a.kO,!l\ perlml utocu.1<
oE

~e/r\Qho..n u jLun9 slca;rf

d1 ~91(ln ,a'ta's

PA2i'1.. ..
~

,.

..

OOK

Ws I"idr,obe IRiana Scarl : Hijl,.!p.,~m p.r,opelity AcoesS-orie:::; : Mi ss Mi3!lfina. Dress : 1mdliljl shoes " I We~ Up WSI".eir,obe Dillilall.!lJ Scarf ~ H"jup.com pr,opert.y Ac.c€:90sone(S.~Hlij LlIIP.COntil prop en.y To p ~Mainl and H €.titage F",antrs ~ Fti a. Mir,andi3!

I

CD Ka.ltKan penl!.]dl ba.gla.n tengkiik
I Itl1e.r beJa.ka.ng

',

CD. ba.wa.~, tdl~go..
KQ.~tkQ"btl{)

sls.ln,,:/o-

d, bo.glo.;r\

C. D ka.oo.n

Ka.I-i:\(al'l !>Isa.scar] \(Irl IKe ba.glan' ,

C9 Lo.ku.ka n 110.1 'jtl.ng saPIa. pa.do.
ko..M.fI,

SISl

CD

Al"lbil

SISa..

scarf da.rl bela.I<a.n~ ke, ,

de po. '1\ ko.l"i:ko..n ke ba-wa-h tel~n9a

r,'\

TQ.Plba.nko.n oksesons s.e.ba.ga.~

\}J pe,~a.nlS

OOK

Scar ~Hijup.,corn pr,operty

Acce.<S$.ones." Hlij Ulp.com prop. e.n.:y lo."P ~ Ma.inl aJllJdi H €a"litag e Fi'an~s. ~ Pti iii. Mir,13.ndaJ shoes " I WeaJl' Up

Gtino.:Kan sco..rf segl ePlPrJ:t ,l~pa.. t \V se~ln99a. Pte.~bentu.k se9~t ~9a. ~

@ &.91 -I:19

ba.gla.n. o.",bll $151 scarf , ka.no.n untuk ~hhi bOJg!o.n lene.r
1t

Ci) To..rlk ba.gl(l.A teflgo..k !>i$i ~o..rf
. kIf! do.:nbuo, t

aksen

be.rgeJoPllbang

cB

5e,l'1Q.t~CLn

penhll un-l:uk

Me.no.i-1CLn

br.;rTrtuk n'lO-

C0

5ePlCLtka.1'l a\(::.e:.SlJrlS sebago.l pe.rrJ a.nls
r r

Scarf ~ Hijup.com

~r,opel"ty'

Ac.c€$s.orle~ .,HlijUlIP,cQmproperty lop ~M,eisje by Tarnitil P,aJ'it~: Sim pi yM i i

"'~Iii., Sh(i~S :: I We~JI'Up
:~

-

<
'

~

.

.

.. .

@ Plhn duo. bo.~I<IJIi ~.ersl!;bu:!:
s-o.:b.l
<
'

1"11::.11'1 j(l.dl

~

.

.

.. .

PU.tar M'S~~h~"ta.Yl'r\~(lPi~Pib~rnrtrLl,k IIng1kar(Uh 'Strr1(l,HK(lM) pf!ntui Uinrttlk pil,eG:.htl1filr b enttikn''itl. n
<
"

~

,
,

'
'

Scarf: lna's SCiiiln Accessones : Hlilj 1lIp.COiifl prop elt!J,y 10p : 0 h1iy,aa P,ants : 11mdlij ShC!~s : II'Weat Up

CD

buti'lll.li:o.i'Isca.rf pf.rsfJ~~pil.njil.i'lg. 5151

~..z... \!:;)

ka.Mn IIeb1h pawn j 0.."9 d t:brI, SIS~,k1rl

koJtl~(tn s'ca.rf ke te;M1~ktd<lie. ~tr b(1J9h:lU1 be.ia.ka." 9 de.mlg~n p ~nl·bI pe;"lru~

-

<

-.

~

.

.. .

-

<
'

~

.

.

.. .

Ro.nlkCUl da.M1 sePlO-.tkGulIl 'II(

~en·bll~..~.t;tlk u Iii"

~~nQha.nl b~iI"rblkn\Jia. 10
<

~.

.:

~

I

f

I

................... .........",.-~

.....

i

tI

cD dG~nD.I<(1~_tipul b~f~ma. ~
i'

konir0.5 ngo.n ~n,Titer IM~lnng,ka..nt~pu.. t se~ t\9~o. ~le!Mbl!a Ie.f ek \nne r t
j

CD Gu,na.\o;W'l
d1e.ngo.n ceru t·t

5Ca.rf

persegi

~'U'lja.ng

btl.~an t~Uff~11I1(l'ml1

r
.

.

cB G.1J.1'lfl.i«(lJl Pe.ni:/:.i, unluk
da.n
SISil

11"11:: ~9o.\!kfl.n

s:ctl.rf d1 00 wo.,h d(lJ~u,~s,ls,l ka:no.,n
k~r~ sa.r1G. parn)aIft9

(i) LI~tl<o.nsdu. 5\S\ ke Ie.\;ier, dan
ba:wfl. :sHia.n)'fl. k ~

depa.nl

'\tJiORK,.LOOK 1
.

.

· . . S tk~n ~tntu~ ".'e.M,a. W1tu.k
":.. _ .. ,c ,: 1 ... , ~ .. '_'. ~ ,'-"_ ' " .'

lIi!i"IQ.r.-1jI1 'I "'!'I;..;

u..'1'1 n......1 -.JJ I"""TTlI

~~iir'lJi.il

trI .....~I!.r."""I"\~ ~ ~ ~ l

U~fiir'lJ'JIi'II

@ Se.P1o.tkClI'l pe,I'1,~1 o.to.!.I.
,a,ks~s,or~;s

....__~, J --~

... - 1 r· .. ..

\

'_

I

Scarf : Jelfl tih!iirn Top : Hlijup.. cam
8oUo(1'I1 :

property'

Il1dij

Shoes ~I We~j( Up

--.-..,.~
~ ~

r
. .

CD KClI!I<:(UI ~a.rf ke iengklLl.1:
p e.n~t~ peniij,ij l

I~the.r oo..~la.n beJoJ<o..ng deng(lrn

-

....__~, J .._
~

(
A'\ . iSaJtI~a.n d - - - _.-- - - .-1, \.V -p-"- - i...... ': UAl wa..rna. '1().n~ b~:r.be.d(l

@ ll~-i:l.:o.i'lsoJI1
ktnlngJ

51!'>15l:o.rf

ke

(l,

iI:o..s

;---.....~, J --~

uplocd ''lour Ipnot.os
wi~h#M'IH~jUpon:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful