Anda di halaman 1dari 31

1221

1:3 kBX 1

G-#F
x u 0*
gzZGO {0
+
iG

1221

x ZS kS yQ Og( (Z we CZ~ V
G
-#F
'N 4
'N
+
ik Q Z
#
O {0
N V\WKZV(}g v{ z
, g $
+
z!* V W&D Wk0*
G
'N
N Z}
+
i 5 1 E8F
.p c*
g
X k Qyg
Z}
.zzyS gzZ {0
G-#F
E
8
N
D Y / Fay y qzq
-Z bVzO
Z
\
G
G
'N
Nqz+Z0V~kOG!NV;z @*
{

!*
Xg ,@*
x OZy
KS {0
+
zZ}
.13
7V*!*
$ z
kS V* q 14
X Zzg (Z dZ
{ z akS X Cw
=~g
Z}
.az[q
"iNG
l!*
Vzg gzZ ZwVzg $

+7Q Z}
.a
: c*
W~xu 0*
Y 6
G
G
'N
n t % Z}
.Y 15X HgO!Na
~y
"G3OrL~!d
: '!*

{z @*
z E
0!NVyZ **
gzZz
G
G
#
'N 16
F
O
N
58F
~g $
+~ Zi WKZpg bV Zi W X
V 4NX ;gg gzZ Z4NXE
yZZ6,
k Q
X z 0
+
i b VzZ}
. #
{6,
&

17
E
G
3OB ~g Z'
X : {qL
,
KZz]O
gzZzg eZ}
. O g E

X zW{

!*
G-#F
G
'N
18
yZZp O { z aV Zz yZZ 7
sp yQ gzZ g ,@*
V LZ !z
aV Zz:
s S
/Z 19X ` Z'
$
+ e VJgzZ({ze
X
.{zp ;g Y H7
gzZ @*
VQ 4NDw Z}
G-#F
20
&
E
O Z 4NXH gsVzg )!L
p X pL ]!*
t @*

Z'
,V
G-#F
G
G
(
'N
.O
X
HO } aL
] !*
t H HgzZ 3HF
g
]
/Z
e x gzZ D0*
f

z!*
n
/Z V;?
G
'N 21
gzZ 8
nS X {h
+I q
- 4,
Z}
.] !*
t
&Na we
a }g v [
Y E
E
G-#F
G
IG
'N
$

O (
~wVq
-Z VQ
Xj^6,
x L k Q @*
X
H0y"3^gzZ
( E
0!Nk Q: H{ k
HL : k Q 22
X h] !*
23
S gzZ D 3^zz : yZZ6,x {z
L 0*
: ~ L 3V1k Q:
G
X 4NX gO!N{ za
s S c*
4 Z}
.\ W LZ c*

G
E8N
E
'N
) ) V~
4NX - Fq
-Z p 9
Vk
H}g 6,y$
+ LZ 8N{z24 X @*

Z
GG3O$L m{ Z}
G!OQ +Z gzZ x kOG!N
@*

g ZVk
H @*
H| m

6, 4NXa1
.
E
4]Zg1NY{'N }0
+
ig Z~i E
5G
QX NY{0
+Z TVC
V 8Nk Q=g f}g v
G
G
G
'N
'N
N 10 E
G!OQ '
y bVz25X 0*

3g :
c*
&N~ zg KZ
G
'N
G!OQ Z}
k0*
ygzZ Zzl
VjzKZ[ ZpDQ xz g Z}
.[ Z
. X 0
N
M
7 0*
XW^
gk Q[Z
X F
G
'N
a~VxG
gZ
/0
+
i b Vy6,gzZ Vz`
' !zm,
11
G
'N
'
N
%NyQ V4NX@*
yQ
/Z @*
g ,@*
VzC
LZLZ !-
V Zp K~E
4~g v~g
12
}g vV :xu 0*
~
)gzZ X Sg C Z bz ~g vg gz

1222

2:3 kBX 1

G
'N
~g v
/ZgzZkOG!NQy 0
+
zZ}
.~V
a[ ZQ }c*
g~}g !*
yQ
16
E
G
"
" pI.6X
G3O KZ XB x Z S gzZ Y Z'
x3,
pXgg G
5OG

%Ns }g v @*
( Zg v Zz '!*
~E
O g s
17
% Z}
.
/Z X Vy6,KLZNwe
G
'N
4 VQ ~$
+
t VQ n
4]Zg [ a kS 18 X
V2Zg **
i E
5G
- Z}
J
.{z @*
c*
VQ g !*
q
-Z~!$
+Vk
H
g Zb zp
HZg g Z{zX
~ Vjz ~{ Y k Q ~
q S 19X
HH {0
+
i
E
20
N
$
b
" VM z VyQt X ~ o
7Q Z}
.qX Z**
Z}
.~: i
E
G
N
$
"
T;gg G
5O b
"
zk QX /
$#
s 9 0*
g ZmZ J Ws~
" 21X
4F
5E
$ *gG
[ ZazQY[q
"iNG
n}g v 7tX/x 0*
Q @*
X
G
E
G-G
'N
4
O
&
zig W Z}
.B ( CY N
gzZ
H sNZ Z}
. Y 6,y W { z22 X
G
X K,@*
k Q] Zg (ZgzZ 'O

0
+
i { 0*

1222

Y 2X zzwe(}g v%
G
'N
we Zg vgzZ B
bg sp Z}
. B {z
E
V !*
z#
w Cgz8N~C
s3 X { 0*
C ` Z k] gzZ ] Zg- i ^z=
G
'N
` ZE'Lx3,
gzZJz ysZg Wm!*
4
E
~(,Ej8Nm!*
~ Z}
.gzZ )V 8NtXg
: i'gkOG!N Zzp
pgyQ6,Z}
.Y 5X g
VzC
LZgzZ Cg Z bS \ WLZ ~
gZ
/
) Z x"
;'
,
ZC

, LZ {"
g 6X Sg ,@*
G
'N
spgzZ zn
/ZX CtW CZQgzZ
G
'N
XbV@{"
g :g D
G
'N
0
+
i ~g ZfBV- KZ !zC
7
G
'N
k Qa kS F,
ui **
] Z f ]ga gzZ z
G
'N
'
,
Z'
,~ Vz0
+
iVz V- gzZ Og w
X g: W,Z" N ~g v @*
q
-

| {n

G
'N
: Zg Z'
,
x ~g^gwq
-Z
n8
G3OB&
z: ~$
+$
+~$
+9X@z
gzZwx3,
W7E
Ye
'
,
@'
,
kS z: [ Z gzZ
10
&
N
Ea_g Zz
Z}
.
O Xc*
'
,

G
'N
Z E<X c*
VQ g
Z [a
Oh!
E
e**
gZ
/0
+
i8N
TY Y } Zg S , Z
G
'N
9
Zp y OFZgzZ
~ * [ Z 2X ; gi !*
{k
H{ z c*
VQ g Z
~$
+y!*
i {z
% Z}
. 7._]Zp ^0
+
i !*
KZ
G
'N 3

O
8
L
V!*
VgzZ
X gi !*
~O 9 0
+
i KZ Y X zg Z
/._
G4OE
&$
8
-g a **
[ Z -G
;} >gzZggz~$
+11
+ 46,]bV)
G
N
u

'N
GE
"Nn{ z(gzZ ~i !*
Xg @*
ak QgzZ

+Z [ ZgzZ 4 X c*

g Z
/~ 46,
G
4
]
6,
Vzi E
5 Zg0
+
zZ}
.Y 12
{ z gzZ @*
7Q 7B yQ ~ $
+
5
%N
Tg6,
V yQyk QgzZ
Vz'NgzZ {0
+
i Q7Qp X > ZE
6
G
Vzg $
+{ z1
7QgzZ X } 7,b [ , g G
5O" s S
E
N
E
N

7
'
M
8
X
8hE
0!N
s S yQ 5_N~ a S F [ Z
g qzp ._V
KS }uz 6,g K
G
G
'N
'N
nB
/
u
/Z 13
X g {0
+
i._Z}
.{z6, y T e **
G
'N
%N
4]Zg
ug I VQ {~i E
5G
/Z 14 ?}ZE
g akS Wq
- 4,
z{* 7

E
15
8
N
8
:gzZzg e #
V yQX
:W t ] !*
Z
Xj [ @*
g LZ [ X Z<

1223

14:5 kBX 1

~ w Zz C
k QgzZ V 4NX{ Z V
G
'N
.Nc}g v OZ}

,
HHF
. 2X V 4NXq
-
7 b 9zg x kS X z
E
gzZ 3 X zx Z8Nx Z}
./_
.#
}
.
O
c
.
N

:%a ` : 6,yQ F}g vv


G
'N
Z (Z C
[y!*
OdZ Z
# gzZ 4
X 'N7L 0*
G
'N
-Z z
q
gzZ g ,@*
Vg )
, ! Z 5
Ygh#a#
}
.}uz
#VzgzfZ}
.
X @*
a6,
Vz
p
{ z @*
g z
n B; ~ Z}
.:6
,~g KZ 7 X ~u6,
z
o
@*
~g v{zYzwZ e6,
kQ
8
D h J +S Zg vY g g ZgzZ g
.cI 4NX
X 3h M @*
Q @*
+
&

e # @ LG
#
Xg o
~ yZZ gzZ z G!N k Q 9

V ,Z { z ~ * \}g v
X g ez
=g f [ *u a}g Z}
.10
&Na q
E
gzZ c*
-~ w EZ LZ
G
'N
\ W Z}
.~ p VQ J
-]O$N~hp
/Z
11
-
J

!*X } o
gzZ
X Q

xsgzZ ~y

W
E

N
5_L "
t B; k
"G
$ Z ]L ~12
Z~X Z
Z,j ~g v @*
5Z
X xg 6,
kS
, aF
CO\ Z}
. V 4NX
13
4

G
5kG {h
+
/
,q
'
-Z bG
~g v~ .
"!*

'Mg
-Z 14 X Hxs"
q
CZX 9xs
G
'N
G3OB&}uz
~ [
X zxsx
a E
Xg @*
qy E
5J4)S

1223

G3OB&Yg E
G3OB&~(,~
wZ e {6,6,Vk
H E
9 X
Z}
.10Xg ~ ~gz6,)%Z (,
(,
G
'N
VzyQ Z E<X : q
-ZC
~
E
9
G
&
N
~ #
}
.}uz q
-Z b Vzg 5B OFZ
c*
} b kS } y
/Z 11 X z s
Z}
.{z }#
}
./
ZX; g7 ~0
+
zZ}
.L
G
$
i
az[q
" NG~V!*
@*

} x ZQ0*
]O
k QgzZ w k QXC
w Z}
.
X }WXg !*
J

**
VQ
)G !*
\

'N
{ z _Q u~ v W !zm,
12
z: zz kS X a i W ~g v
E
8N 13 X g ] !*
Z B }g v
kQ Z
# @* Y D q
-~ V [B
G
E E
'N
z C
w
xO:Nz l8NgzZ W
CY #
5 :
L x **
[
/Z 14 Xj
G
G
'N
'N
Kt6, bz Z}
. bz w Y ug I
G
'N
g ~ : (Z p 15X 4NX

4 ~ x Vzuz c*
~g $
+c*
~ga% Z e
16
zz \{z
/Z p X VQ zz
Z}
. zz x **
kS 7 VQ
Z yZ}

. W
z {zY 17 X}
Hx Z yQ ZZ k Q Z
# gzZ qz
18
gzZ X 7xZ}
.
0*
]i *ZgZ
#
?Hg gzZ +"

1 gzZ ._ % Z}
.v :19
{g Z z\ WLZ { z e 7Q , D
Z'
,
c
.
N
X g DngzZ ,F

VZgzZVg )
,G

4v ~ 'N
qZ 7Q~ , vg )
,
G
5kG
[~YX V 4NX@*
wvg )
,

1224

1224

x Zuz k
"B
YV 4NXZz a N ~ * kS ~ V 4NX
$0
~zg ! l ]!*
t 6, [q
"iNG
+
z Z}
.}g
%} g ~ ZE<X 15X
G
'N
Xjg c*
V!*
yS
$0
]g [q
"iNG
+
zZ}
.LZ Z
# Y 16
] { H Zz ~}g !*
gk QgzZ
V\WKZk Q 17x VE
gzZ wgzZ ]E
O [ \ !*
Z}
.Z
# 17 X
g
CZg \ Zt Wi ZzWt Q ~ w dZ k Q
E
G
L

kO !NB k Q Z
# gzZ 18X V 4NXl8N~ 8E
E
E
dN 4NX
N
6,h N
CW y Wi ZzWt 8
X
G
'N
19
gzZxZ (,
x{zV1k0*
}g gzZ
9Z
r Zl
q
-Z {zYTg Dg6,k Q D OF
$MJ
-Z
# g gzZ zg~}0
+Z
: F
X : ~ V }g vzg }g * gzZ
"xu 0*
3OE
]E
yY] !*
tp 20
E
21
" Y X Y76,gLZ
3
y
KS ] !*
]OE
x AZ bzu 0*
v 4NX7L ZpKZ
XDxs Z}
.

*Q L
gzZ L

Q
L
~L
"ZuS bT
G
'N
V} 9J Q *Q L
~ b
9
NF
~ga
k Q gzZ , qz $
+ Zz uh /F
9
N
F
H

c*
Z } 7 7Q T, g S
2X BZ e ~
h \ WLZ vtX
T'~zc 46,]yQv
$ t
*Q,Z 3 X Y{gx **
+hLG
$
G
'N
6,yQpXNVQ {Z
+ ^
,Y**
'!*
N Zw
XyQ
hgzZ 8F
E
9
-O;XE
Z hg:V
Zz { k
H Z}
.Z
#4
-y
J
Z @*
c*
wZ e ~ Vzg q
-g @*
~

i W

E
$ skBy
w

ggzZx N [q
"iNG
"

x S z b~g VMx **
VyQ
$
i
N
G
[q
" Zz ] gzZ Z}
.}g c*
0*
G
4
]
X
Haz~i E
5 Zg
$0
az yT q
"iNG
+
zZ}
.gzZ Z}
.}g 2
5J4)S gzZa
Xg @*
q]y E

&NV
N gzZ c*
E
**
Y E
58F

0
+
i q{ zC
]gS k Q 3
yT Q
t X ~gza~g ZggzZ
=g fngzZwLZT
Haz
&N
E
}z7 gzZ} (,
} (,
k QV- 4Xc*
G
'
N
%N ! Zy
V Zp ~E
* az yQ @*
K
Xjq
-~ZZ fv
, CZa
E
t R ~ yZZ }g v z[ 8NZ E<X 5
~ ~g 6,
~g 6,
~ D 6 D~ t R
7
gzZ }g e ~ ~g Zg ~g Zg ~
E 8
G3OB&~}g e
V 8Nt
/Z X Y ` @*
S E
G
G
'N
'N
}g ; g Y @*
S ~ yS gzZ
~
$0
X 7V" gzZ g Z ~ yT [q
"iNG
+
zZ}
.
E
N
8
gzZ J0
+Z { @*
{ z 7
V t ~ Tp 9
7NY { k
Hk Q w

X F
10
E
8
N
/
&
N
DY FgzZ Y ELZ !} R :
E
: ^L z (Z
/ZYg t G
5kI!N[ 8N
$ Zz ]gzZ0
[q
"iNG
+
zZ}
.}g 11X 3
X YK4ZB]E
O~(,
~

!*
~$
+Z

"k
3E
]OE
"B

G
'N
6, F
CO\kS gzZ Zz V!*
yS p
/Z 12
@*
c*
'!*
t ~ , q
E
5!N~13 X V 4NXg
+
i~J
-Z
# V 4NX&
V 4NX{0
} Y ~p 14 X V 4NXg @*
g Q c*
V!*
yS

1225

10:3 kBX 2

1225

%NgzZ 5X g~
Z hg: V i ZF
Zw
4]Zgs y6,}iVe"
~ o ~i E
5G
E
gzZx"
z
gzZ 61XmZv] gzZb
"$N Zz
Ve": i {gW @*
c*
ZgVz{"
g
7
G
N

4
]
u 0*
**
Ve " o" i E
5 Zg gzZ X ]
4]Zg {z8 X 1 X , 8F
NW we
yQ{g~yQi E
5G
~}g !*
yQgzZ 8 ] Zg y V q
9
4]N
{z X Lg k
/g0
+Z g0
+Z w u 0*
k QgzZ G
5E
Vzg $
+gzZ } Y **
X V3 i WVzg Zg0
+
zZ}
.
yQ S 10X }Ygg
/
~ZwJ
-
Z zg
E
V Zzg (ZgzZ D Yx NVu 0*
**

W~uz0
+
zZ}
.
X
4
N
X D YKq**

~X V ;gZuzt~[ Z !zm,

E
N
E

8
6,Vg Z ]O gzZ D Zg gzZ c t
{ i @*

Z c*
~g v~VVz
G
'N 2

p
/Z 11Dg e 7
yS @*
g QV s }g vgzZ ]ggzZ
0
+
zZ}
.{ z p } (, yQ ~
gzZ0
+
zZ}
.gzZ ~ V1u 0*
VE!* 6,yQ ~g
G
!N
O-E
'N
A
12
1yQt X f
e 7x
z D x ZS
Xjg c*

, J
-cV

gk Q
3
auhgzZ YKg D # Vzg Y
V ~y
W ce
8yYt

XgzZ 4NXZa
0
+
i ._] Zp ^KZNWv, Z~ 6,yQ 7BV!*
4
XNYuhbVzg YvtX
[ }gzZ NZ h Q ~g vgzZ, g Z
/
N
%NLZt13

7
'
M
!$
+V}E
[ Z A
$gzZ F Z]
.Zz!*
W}g ?
HV{z W } h ;y 7SXN0*
gzZ r Z V
ctX @*
W Z'
~ G
5O
Za * 6 ;g W` (z
J
- /OE
5
KZ q
-~
W 3B}g v
Z}
.y W D Ywt
1yY{ z X
z V- i !*
14
6,kyS X D]zH
~ 0*
}igzZ
*U i ._ V
6
h {g 7i !*
{k
HtX Sg 7p]g
{ n[
ze *
z k Q 0* ~ 0*
gzZ Vgz$tX M
E
7
X
4
N
M
p
}igzZ y W
z k Q Z}
.gzZ X } wyS X Y[ 8Nk
gzZ
Z Ve a Y ~ v W x hg{ Zg Svt15X 0
+
i
tX
&d
Xg !*
-y
J
h 4Zg **
T} 7,^{ Zg x"E
Wg"

gzZ
8
16
-Z~0
q
+
zZ}
. : L]!*
-Z !zm,p
q
k Q Sy!*
i" k Qp X **
Y m,

9
C Z0
+
zZ}
. X '
,
Z'
,y q
-Z wg ZD
gzZ wg ZD
y k Q Q x b y
KS gzZ #
5 Q 6,
Bvk
,
@*
7k
,
~ Zg
7 {z
X Ogi !*
Z-
uh Le 7gzZ @*
a}g v{ z & # k QgzZ N.0
+Z vt17
X A /V
Le t 18 XyQ Og @*
J~(,
X CY Z h Q Z!
10
y Wy k QX YW bga y Z}
.p
46,]gzZ Tg DkZ {X ~v
E
$B Nzg} (, ~ ] Zp ^QV yQ=g f
+ Z`
h
ZgzZNY T
,qx 6,
k QgzZ}igzZNY{g]g Zw yQt19X g $ ~ VZeZ
E
E
4NX x N~$
+ 8N1 D{z ~ Zi W
E
x N k Qy
KS
, ECY W
6,y
KS q Y
!N
-E
O
A
$
i
+
zZ}
. v, Z
/Z 20X @*
yT [q
" NG gzZ0
Y
X
4
N
yQ~yQQ , a VZy
*
CFZ
q
q yQ 'g D
4]Zg VrQY 21X
k Qp1 yY{ Zg ~i E
5G
4 ayQX
Hc*
7Q Q u 0*
G

KZ 5O CWt wVt6,yQ 22X T:Q


G
U M g0^ 4NXjgzZ @*
q
g s M
X sAa

1226

11:3 kBX 2

N$M
"
F
}g OX ; g } 0*
k Q 16X O
Hc*
Q ._yLk Q
o k QX H V!*
yS ~ ox LZ
gzZ ' X +Z '!*
~
hz%h bV!*
gzZ xu 0*
vL)gzZ yZ **
X D naLZgzZD7
G
'N
V!*
yS !zm,} R Z E<X 17
b s Ze Ve Z E
5!Ngg , { W
E
18
]gzZ 0
+
zZ}
.}g X Y L) 8N
$ Zz
QX Y _(,~yLgzZ a[q
"iNG
! }WXg C$
+Z @*
gzZ[ Z

1226

X NYV
Zz !*
,z { n bkS Y Z x Z
'
# 11
F,Z}
.gzZ 0*
e
$.?ce **

12
I
G
!
N
k
gzZ t 5 e
$. y k QZ}
.gzZ Xce **
gZ
/0
+
i
gzZNY{ nVu#Z
) !*
Tce xg
p 13 XNY {g ]g Zwh
+Z`
Z
~g OZ}i5gzZ y W6 ._VzzZ}
.
G
4
]
X C$j~i E
5 Zg~X
G
'N
akS V!*
yS a !zm,
} R :14
E
k Q\ W+L
7
G ZBy 5J4) S } (, z~g
A)O 15
] Z}
. Xj"
$U*
r Z"gzZ "g

$N
o
"
E
5O8G
7

$N&~kOG!NgS
6gY f\[Z wZkS ? O x otX D YK[
,
"
E
5O8 G

Nc*
$N 8E
VX
/
R

k QQ c*
w
g "
E
5O8 G
q
-Z Zg VV gzS X 0*
}7
X {g/e
$.{z @*
xyZgX 7`gx **
Zg ~qz

4F
&]gzZ ykS
$NS Y f\LIG
gzZD[
EZggS w
g "
E
5O8 G
L
4\x "
$Nt
g "
E
5O8 G
V G
5kG
85tX O~ V 9J (,LZ w
mN S yZgz~{ 96@*
+BOE
gzZ @*
C jgg Z
/0
+
i\!*
-Z 7QgzZ @*
q
# F}g \ VZg X
H5
Sggz
, Zg
zk Q]: yQV
N X @*
gOB&E
I
O
%
5_L **
gY}g 6,gzZ [0
+
zZ}
.
, O (Gnosticism) , G
*Q
E
$NXD
&LyS ~ LZ "
6,g
ZX~kS X &
L !NayZZ \7QgzZ @*
ZI
z%] E
E
5O8 G
E
E
&
N
N
G
3OB g $ {z Z ezg
X @*
;zg~*q
-g @*
kS g $ Z}
.Sn
pgm0
+
igzZ E

Zuz

BO+E
$N
k QgzZy
{{h
+
/
,
'
-Zt @*
q
x(Z}uz"
K
~kS X
HOV F
E
5O8 G
7N My*y*kS X
X G
5E
Ha
gg ZV Zz
G
E
gNOB+E

&
L
m
N

$
G
3OB ~kS X
c*
gzi { c*
i6, [q
HO yZgz~{96@*
"iNG0
+
zZ}
.gzZ6,E
85 "
S t
X
H

1227

$N X1
11: 2 E
5O8 G

1227

Z
Y
Y
I
4
4
N
N

O
4

$
N
E
G
G
E
l

$
N
8
E
z LZ "
X @*
H,]g t
KQx Vz \"
XO "
5O G
-Zt
Y q
4
4
N

G
L
E
G
G
*
N
.
$N
$
N
8
G
O
L X @*
a ]!*
E
5O8 G
o Z kS
z LZ "
5 Ga kS # nkS "
p"
kS "
E
$NX @*
nyQakS 4NXB}uzq
-Z \}g gzi6,]!*
kS "
5O8 G
N @*
g
X ,>B}uzq
-Z

$N
x "
E
5O8G
g Zg [

BO+E
t ~! F
}
V 4NXqa kS '!*
G
'N
Z}
.Yiu{ k
H
/ZgzZ z: { k
H
$
4]Zg ,[q
X i E
5G
g q
-Z Zg k0*
\ !*
"iNG
E
Vk
H}g s:gzZ {g O Vk
H}g {z2
O Vk
X {g E
H* ~g
,6,V k Q
/Z 3
k Q Ht 4 X 1yYQ Y
N*

{ z@*
76,Vk Q {z1 1yY [
6,x k Q p 5X 7 F
CO\~ k QgzZ
G
&
G3OB Z}
$ ~ k Q @*
4G
.SE
5G
kS X VJ
-E

6
X ~
k Q @*

ceQ ~
Z}
.{ z H
X }g Z
/{ z+z~g Z
/[0
+
i
7
X
4
N
7*{ z V ; g ~ !zm,

%NtX 5 qz **
%Nz
**
ZF
ZF
'N
8 X 7N E_NG
~ @*
F & x z
~g vgzZ [
Zk Q *p kS { zV 4NX; g
E
g $N gzZ CY
FO g @*
YX CW~0
+
i
X
E
LZp~g $N{z @*
t 9
LZ 10X ~}0
+ZJ
-Z {z
rg #
E
N
G3OB&
$
3^k QgzZ Lg~g { z
rg E
O g @*
{z
rg # LZ1 11X 7ykS
Y V } Y 7{zX ~ O g @*
gzZ Lg~

x 0
+
i

~ ZZ ~}g !*
x0
+
i k Qt
E
_
N
g V\WKZ gzZ 5 Q X
9 QV; LZ gzZ
0
C
+
i 2X PNF
Q gzZ { Z k Q X Q gzZ 4NX

gzZ B \ !*
Z}
. 0
+
i
3
E
X
4
N
_
N
k Q 5 gzZ X C
6,
G
'N
q
- }g ~
kS @*
$d
X n
pgB [q iNG
W k Q gzZ \ !*
Z}
.
E
N
8
~g
7 ~g g a kS t gzZ 4
X Y

E
g $N Z}
.

t {zD E
5_NgzZ E
5_N [ x 5
E
k Q
/Z 6X 7Og @*
Zg f~k QgzZg $N Z}
.
E
N
8
~ O g @*
gzZ D p
pg
B

/Zp 7 X g76, F
CO\gzZL

E
E
N
}uzq
-Z ~g $ {z 6 ~g $N
E
$d
{k
HC
y 8N q
"iNG
Wk QgzZ n
pg

X @*
u 0*
\ WLZ { k
H" D
/Z 8
Vk
HLZ
/Zp 9X 7 F
CO\~gzZ
s { k
H}g w gzZ F
CO\ {z , g Z

S
10
}
/Z X }u 0*
4Zg **
~g
7~x k QgzZ D ZIN*

Q H7{ k
H
X

1228

$N X1
12: 2 E
5O8 G

$ z? yN*

Q 22X 7s F
q iNG
"
CO\
@*
g S d
WgzZ \ !*
gzZ @*
g S [
23
g S \ !*
{z @*
g S d
W X [L#z
X @*
g Z

S \ !*
{z @*
g Z

S d
WgzZ @*

G
G
'N
'N
E
G
24
4
]
N
/
Xg ~
, W qz x { z
G
G
'N
'N
Xg ~\ !*
/Z
gzZ d
W g ~ { z
25
X H{z 0
+
i k QgzZ

O
~}g !*
VyQ'!*
t ~26
27
bzu 0*
{ za X g{ Ze
G
'N
]gzakS Lg ~ ,
HHCT
@*
2'!*
bzu 0*

X2 7
k Q bTgzZ 7^
s
, @*
2{zgzZ
G
'N
Xg ~k Q b Q c*
2

+
0
i
Z}
.

BO+E
C
{ zZ
# @*
g ~0
+
zZ}
.!F
}Rn 28
X V: {qtk Q6,
WkQgzZ,j
G
'N 29
G
4
]
'Y t i E
5 Zg {z Y Z
#
X Z 4NXZa k Q{z @*
x 4Zg e

\ !*
WZ}
.

G3OB&t \ !*
Z}
. E
d
kS *X gzZ D B0
+
i

z kS !zm,2X **

Y 7Q kS Y 7a
HgzZ Z 4NX 7C
t J
- Z p 0
+
i
Z}
.
C
{z Z
# Ygz S p V
{z 6B (z Q Y V# k Q
u 0*
\ WLZ { z
rgyQt k Q gzZ 3 X
X u 0*
{z6
rg
4
Y @*
#<{ z @*
{ k
H
G
'N 5
akS [ Y gzZ X #<{ k
H
X u 0*
{k
H{ zgzZ Y VQVk
H Z 4NXC

@*
{ k
HgzZ @*
7{ k
H{z Lg ~ k Q 6
X **
YQ: [: k Q Lg
G
BO+E7
4
]
@*
x ~i E
5 ZgX **
W:~d
$
! F
4]Zg [ 6 i E
4]Zg {z
Lg @*
{ k
H 8 X i E
5G
5G
Z}
.X c*
W @*
{ k
H qz+S Y +S { z

1228

X c*
J0
+ZQO g @*
Y ;g
BO+E
}g \ 12
V 4NX ;gakS ~! F
X s { k
H
}g v{x **
[
X
4
N
V ; gakS ~!g )
,13
G
'N
X 1yY
,
ZZQ Y
V 4NX ; gakS ~! Z
G
'N
X W
6,
+S k
,
k Q
BO+E
OakS ~! F
G
'N
X yY\ !*
Z}
.
,14
OakS ~!g )
G
'N
X 1yY
,
ZZQ
OakS ~! Z
G
'N
o

G
.
Z 4NXg0
+Z}g <X+'xN Z}
G
'N
X W
6,
+S k
,
k Q gzZ

G3OB& *
E

G3OB& *: 15
* X Vzq *: Og E
&
G3OB \ !*
G3OB&
Y 16X 7E
Z}
.~k Q
rg E
0
+
igzZ ZpV\WZp ~*
X s * 7 s Z}
.{z gz

Z}
. pNY Vz ,Zp k QgzZ * 17
X Lg !*
- {z 6,
J
%

[L#

G
'N
BO+E18
5_N 6gzZ ~{ ~y
Wt ! F
E
[
#[ Z ._k Q ZzW [L#
~{ ~y
W @*
x kS X 4NX} 9J Q
w p ~ vt19X yW
[ ZX Tg B}g D
/ZX7B}g
wvt
HC
~vt Z
#
X7B}g
G
'N
Nk Q p 20
gzZKCskzOG

G
'N
F
CO\ O7akS ~21X Y
G
'N
^
tgzZ YQ akS7 Zz

1229

yTVjzG

$N X1
16: 4 E
5O8 G

'N
Vjz z#
bzq
-ZC
!zm,
YX 7c*
s Z}
.{z 6,
G
'N 2
X
4
N
Z}
. X } 9~ * L

gZ

S t b z M
h yT bk& S bz u 0*

gOB
$ }
s Z}
.{ z c*
W~ * E[q
"iNG
$ bz p 3 X
}:g Z

St ~}g !*
q
"iNG
G
'N
T bz [L#X 7s Z}
.{ z
N

7
X
~*
zkSW{z FE_N
G
G
'N
'N BO+E4
Y W
6,yQgzZ Z}
. ! F
* {z5X Z (,} , ~ * k Q {z ~
E
*a kS
G/4]N yQ Zz *gzZ D'!*
~g { z }YZ}
.gzZ vZ}
.1 6X
4]N
4]N 7~g {z 7 Z}
bkS X G
5E
. gzZ G
5E
X f
ei q
Z~bzZegzZ bz F
CO\

G3OB& Z}
E
.

4Og E
G3OB& }uz q
Y G
-Z W !zm,
7
G3OB& gzZ s Z}
G3OB&
Z}
.{z
rg E
.E
G3OB& p 8 X }Y Z}
kQ
rg 7E
.gzZ Z 4NXZa
&
&
G3OB 9X E
G3OB Z}
Z}
.E
.Y **
Y7LZ}
.
D Z LZ k Q HC
bkS Z}
.Q
rg
G3OB& 10XN0*
E
0
+
i=g fk Q @*
c*
~*d
W
G3OB& k Q 7t
k Q t E
G3OB&
O Vk
X {g E
H}g { z @*
5d
W LZgzZ E

G3OB&+Z Z}
xi Og E
.Z
# !zm,
11

4Og E
G3OB& }uzq
7L Z}
.12X G
-Z
&3O
G
B
}g Z}
.n
pg E}uzq
-Z
/Zp
&
G
B
3
O
X CY~V}g Ek QgzZ Lgg0
+Z
13
kS c*
bz u 0*
CZ k Qa
X ~ k Q gzZ Lg ~ {z Y a
LZ \ !* Z[ ZgzZ 1N 14
@*
g Z

S 15X 5 Zz ] *d
W
$
i
N
G
Z}
.{ z gzZ Lg ~ k Q Z}
., g
C Z}
.q
"
G3OB& 16X ~
gzZ yYQ
, Z}
.E
X k Q

1229

9X} H
5!L V +S Z 4NXC
a kS g
C
rg Z}

.{zY @*
7{ k
H{ z Z 4NXZa Z}
.
S 10X Z 4NX Za Z}
.Y Y7{ k
H{z X
X+S ygzZ 0
+
i
Z}
.y @*
C

G
4
]
LZ { z gzZ 7 Z}
.{z @*
7x ~i E
5 Zg
G3OB&
X 7Z}
.{ z
rg7E

G3OB&~:W
Og E
G

'N
}uz q
-Z E
5_N qz x { zt11
G3OB&
k QX k
,
k Q:#
"12X Og E
x x k Q a kS ?HOVYX HO LZ
4]Zg k Q1 ~$
p 13 X ~i E
5G
+
G
'N
14
Y X z: B
bg # *
/Z !
!
YX 4Z ~ 0
+
i ] M
&
G3OB X n
G3OB& V
{'Nc*
pg E
{z
rg 7E
E
8N{z
rg]zZ LZ 15X b
G
E
'N
X @*
7J
-x **
0
+
i ~ 8N Y gzZ
$ **
G3OB& 16
a}g q
"iNG
Y S E
G
LZ @*
Z
+ n
t 6,X ~y!*
NyY KZ
G
* k0*

/Z 17 X ,y!*
NyYa V
3g6,k QN ` Z LZ { zp
w
&
G
B
3
O
? $
{g b~k Q E Z}
. Lgi !*

BO+E18
B F
CO\ 7 y!*
igzZ x ! F
G3OB& LZ
yY kS 19X , g S E
y E
5J4)S ~g
Z}
.gzZ F
CO\ B
20
;}g Z}
.}x ZS ;Zg
/Z X q
X }Y
{zgzZ Z (,

21
Z}
. 7x ZS ;Zg
/Z !zm,

22
_ k Q gzZ CY ~8~g

6,Vk QY @*
Y sk Q{z
gzZ 23 X @*
IQ DzgzZD
$d
W k Q t k Q
yZZ 6,x **
[q
"iNG
&
G
B
O
3
E }uz q
-Z ._ k Q gzZ N
4Og
~ Z}
.{ z @*
6,V Z}
. 24 X G
,Z}
.bzu 0*
gzZX ~k Q Z}
.gzZ Lg
X Lg ~ Z}
. Y=g f Q

1230

$N X1
17 : 4 E
5O8 G

k Q| (,
}Z Z}
.f
ew
J Z
yZZ 6,d
W Z}
. 10X ~ ~ h d
W LZ
76,Z}
. TX
rg Z~ LZ {z
rg
7yZZ6,Zk Q { zY c*
ZIN*

Z}
. k Q Og
11
t Z { zgzZ X ~ ~ h d
W LZ Z}
. c*

W k Q 0
d
+
it gzZ ~ 0
+
i Z}
.
gzZ 0
+
i k0*
k Q g
Ck0*
T12 X ~
X 70
+
ik0*
k Q7g
C Z}
.k0*
T

$Z@~y
e
W

yZZ6,x **
d
WZ}
. ~13

4Oa
k0*
}g v x G
kS '!*
t
14
L k Q ~g
:
Z}
.~8 X 0
+
i
~g {z _ ._% Z}
.
/Z t
4]N
_ k Q xZ
# 15 X G
5E
E
G
k Q Y t 54]N~g { z
X c*
0*
{ z
$ 8 D{ k
H(Z LZ
/Z 16
t pX 0
+
i g k Q Z}
.gzZ } { z 7
{k
HX H7{ k
H$gzZ VMA yQ 0
+
i
!
M
~ }g !*
k Q ~X @*
] @*
(Z
17
1 { k
H4Zg **
nC
, z X @*
7G @*

X @*
7$ { k
H(Z
18
X
4
7{ k
H{z Z NZa Z}
. Y
+S k
,
{zgzZ @*
k Q g
C Z}
.Y @*

19
Z}
. Y X Y 7yvQ
t gzZ 20X ~ k
,
k Q * ~g q
k QgzZ
HW g
C Z}
. Y
~ k Q gzZ 3YQ @*
$d
X 0
+
igzZ Z}
.X ~[q
"iNG
Wk Q

G
"
N
21
! O g XV 3E\ WLZ !zm,

1230

G3OB& gzZ E
G3OB&Z}
~ Z}
.{ z Lg ~ E
.
7N~ E
G3OB&Z
F
# :17 X ~ k Q Z}
.gzZ Lg
Y M
h o ~8 y s S
gg Z
/0
+
i~ * kS 6,:% Q , {z 6
G3OB& @*
G3OB& 18 X
gzsp E
7sp~ E
rg sp gzZ @*

ZwmspY
G3OB&{z
X @*
7~ E
&
&
G3OB Z}
G3OB akS 19
E
. n
pg E

&
G3OB Z}
LZ1
rg E
.{z
/Z 20X O g
& LZY N*

{z
rg ]zZ
&3O
&3O
G
G
B
B
Y E Z}
.{z @*
7E, k Q
21
sk Q ?7J
- k Q&
&
G
B
3
O
LZ xi Q
rg E Z}
. 5t
G3OB&

X O g E

**
yZZ6,
WZ}
d
.

$
rgyZZt
Z}
.{z [ q
"iNG
&
G
B
3
O
k Q {z
rg E \ !*
gzZ 0
+
i
G3OB& Z}
G3OB& d
n
pg E
.Z
# 2X
rg E
W
@*
Yx kS D6,Vk QgzZ
&
G
G3OB& Vz0
B
3
O
E Z}
.3 X n
pg E
+
i
Z}
.
'
N
7QgzZ ,6,V k Q t Z p
pg
* { z0
+
i Z}
.Y 4 X :1aLZ
Zg {z C [
*TgzZ @*
W
6,
5
yZZ Tzs @*
W
y6,* X yZZ
$
X g
C Z}
.q
"iNG
E
6
N
$
zt
Waz y 8gzZ 0*
"iNG c*
q
E
N
8
7az 0*
s{z X [
Vz y gzZ 0*
bzY Zk Q bzu 0*
gzZ c*
Waz
7
8
0*
b z & Zz ZgzZ X F
CO\
E
E
GN
]!*
V
KS Z
# 9X 3O!6,
q
-ZVtgzZy 8NgzZ

1231

$N X3
10 E
5O8 G

1231

$N
Zuz "
E
5O8G
~ *& Zz { Ze a kS 7
gOB
$ 7 4NX} 9
"iNG
c*
W E[q
8
gg Z X [L#gzZ EN{ ZeC
(ZX
Y: :
L }g v{z
[gzZ @*
Y| (,W C
9XA `
Z k Q
k QX {
Z}
.,Lg76,

/Z 10X Vz g
CgzZ \ !*
k0*
k Q Lg 6,
4Z ~ yQ } : t 1Wk0*
#
}g v
11
, Z Y X z: J
- xs z
M
%
N
.;E
E
xlG
X @*
q
-~V} k Q {z @*
12
6, (7Q~p '!*
z
,z Wk0*
'
}g v V 4NX
rgyQ Le '7
E
V

X Y~g7
8N~g @*

X xsN0
+
i
{h
+
/
,~13
'

i W

G
k QgzZ y$N { {h
+
/
,k Q svg )
'
,kS 1

{ z ~ s: gzZ ~ Xx **
Vz0
+
i
&3OB AO\
2
\
G
CO\
L F
:
CO k Q X n
pg EF, Zz F
X gB}g J
-gzZ Sg ~
i
N
G
s [q
" $ d
W \ !*
gzZ \ !*
Z}
.3
G3OB&gzZ F
CO\y E
5J4)S gzZ3ga
X gB}g E

G3OB&gzZ F
E
CO\

._ k Q0
+
i
} ` = Z
#4
\
= g6, F
CO , 5 s\!*

E
G
7* N ~! y$N {} R [ ZgzZ 5X 4NX8N~(,
@*
4gzZ k0*
}g qz z V 4NX;g
&
4OgE
G3OB gzZ 6X G
G3OB&}uzq
~kS E
-Z W V 4NX
G
'N
qz ztX 6,V Z}
.
Xce**
6,
S X E
5_N

$N
Z "
E
5O8G
4 VrQ 6X bZ a } {zq ; g
5kG
G
G3OB&~t
Z}
.7Q !*
$X ~ Z E
9 ZtX yQ~ ^Wx{
gzZ x OF
#
}
.{ x **
[{za7 X {h
+
I Z}
.
8
nZg akS f
e7 V)gzZ
E \
~ ; ~8N F
CO @*
, VyQ
X 0#
}
.yQ
G

*
N
.

5kG :
"LG p O G
5kG ~9
G
10
~Z
# X &7 , Le
Cg Zu
V c*
;g {z Qwt k Q Q V W
%N~E
%Ns }g { z
7 gzZ H '!*
~E

Y i W
4N}g \ s vg )
~ T"
G
,k Q 1
AO\
G3OB&F
rg E
X V 4NX
G
qz $N bT V 4NX@*
t ~! m,
}2
G
GO
O

gzZ } F,
~ V!*
b Q ; g F,

6,g
E
kS =3 Xg
4NX8N ] !*
gH
G
F
CO\ $N ~ Z~ }g !*
} W V \
E
4
G
X
4
N
# X @*
gZ
/0
+
i ._
} V 54]N ~ Z
AO+E
kS a}gg Z
/0
+
i ._ F
CO\ F
E
X 78NgzZ| (,
G
~g Z c*
~(,#
}
.V $N ! m,} 5

1232

$N X3
11 E
5O8 G

AO\Z~g } Y G
$NgzZ
X F
13
76, (p r=
]5 yQ= 14 X Le '
X
A ] !*
z'

,
zA
$gzZ

X xsN
z VX s6,
X Ixsx x **
V2zV; z

1232

E
# V
VzuzgzZ @*
7w
J 8N D W{ z Z
4gzZ zg , T e **
w G
5kG
w
J7Q
X
11
nX ^6,{ Zg n 7 ~$
+! m,
}
Z}
. k Q @*
~$
+ gzZ Z}
.Zz
$NLG.G
2.G' 12X 7J
hgzZDpv
"
G
Z X pk Q{ z t

x {"
Z

7
$0
t ZgX
HOyxg~{70@*
65gzZ [q
+
zZ}
. [
{"
Z
t
"iNG
XngzZ7,
kS
,B
bgmNc*
{z{ Zp
) )\
X
4
4

gzZ } 9J Q *Q L
~ G
5kGXC
s y*kS {z 7g { {"
Z

X O tk Q Z <X X Le**
g ZVzg Z0
+ZZ\~}g !*
Vz *Q L
yZ {"
Z

gzZ Z 4NXwi **
6,
yQ Z}
.zz{ k
HV c*
Ct]uZz: i}g
/
~kS {"
Z

yQgzZg 6,
yZZ\LZ {z @*
V~y
W{zX C
rg0
+
iVz *Q L

G
X , !Nb)
gzZ uZz}g gzZ 4NX : 46,]
$ 0
ZwV,ZX Dg S [q
"iNG
+
zZ}
.
X
Hc*
`g~xu 0*

N
8
~ Q Fx
t p
/Z 5
"
!L L $Nx q
-Z Z}
. V 4NXLe **
c*
] !*
t
6
gzZ X Z euh V Zz : yZZ ~ p1 Zr
G
x {gO!NLZ H: w %dZ LZ V
X
x zg ~ Vzi Z}
.7Q ,c*
hg
S 7 X Og{~O g @*
aJ
-y
Z
v Vz k0*
k W yQgzZ {"
ggzZ x"
z b
, L$
+gzZ ~g kZw bV
y Q
a }g gzZ !*
,a v W
'

i W

$ s {"
[
" gzZ x{ [q
"iNG
Z
1

&
$
G
B
i
N
3
O
G
Z}
. x **
V yQ
[q
" gzZ E \ !*
&Nag~ E8L
X } E
G3OB&gzZy E
5J4)S 3g 2
Xq] E

*Q L

~}g !*
]k Q~ Z
# !zm,
3
rt ~ q
-
~T t u"
G
'N
G
g !*
q
-ZV O!N ayZZ \ @*
~gz
E
4
N
8
v + " X z x Y [Y ,
Hc*
,
$
G

9
'N /F

N
f
KZ a Z}
.}g W~ FL ~ga

1233

25 X { Z

1233

gzZ D Z (,
(, vt16X '!*
J~(,s
Dg Z
/0
+
i ._ V Zp KZtX De
$D
a{Z
+ LZgzZ s1 w1 } (,0LZgzZ
E
X D
8NVzuz

IL!*
X}I]
E
G
8
4
$
N
N
5E~ Vl8 KZ vt
z!*
kS
gzZ Y q**
#
Du 0*
**
VLZ
G
9
N
%NV Zz ]E
!

L
"}
[
p X ZE
O
]c*
Z@Z
Q
z Dg Z +S ~ }g !*
l .
"!N

17
$
N
E
:NZIx gzZ
+
0
zZ}
.}g O g c*
V!*
yS !zm,p
+
0
zZ}
. t : ]PE
G
'N
N
18
$

7
i
VrQ X F w
g q
" NG ,n
pg 7DV!*
Xvt gzZ 10X}#
5N
H
E
(
H

L
O
m bVzg Y =" XgzZ 6,yQ
KZ VC
Zz ~ V ~
yW
19
X !*
,
'
\ WLZ~yQ Y
v{ z X._V Zp"
VrQgzZ 6,{ Zg "
tY ! k\Z6,yS 11
{" bzgzZ v ^tX s Z e
&{ {Z
"g gzZ tx"E
+
X # b b
20
X uh
6,k Q u 0*
u" yZZ Zg v!zm,
} R1
&
21
G
B

3
O
0O 6,V:M E~g vvt12
\ WLZ X z H g
bzu 0*
gzZg , ZtX E
$0
G3OB& Z}
yQ 0*
" tX D 3 uP " Zzl

+
zZ}
. 4NXn
pg ~ E
.
g [q
"iNG
$ c*
CY Z h Q Z b V !*
X 0
+
i x Z Tg Q1
23
22
p VzgzZ 4NX} 9 Qa
|
# gV"
X 3kF,
6,yQ ,2~
13
%
N
sp6,VX w 7Q ~ v W " KZ , l Fgt X {'N
/{g ZzW{ztX rYQ v
yQ z] u

7 k QgzZz3gB a X }g *
G
X
Hc*
gO!N6,
gEZx O g @*
X g ZZ:
L
I
G
$
N
i
yS ,~ F,x"
W u
"
14
~y
W
24
G
VO!NVLZ0
+
zZ}
.!d 7~}g !*
KZ gzZ Y X 3^Z}
.
E
15 @*
N
@*
WB
X Y7 "BE 8 ~(,~ ~g }g gzZ}s S V
!N
-AE
O
25
7
" VrQ a kS } ZwVe"
gzZ ]ggzZ w Z X Zg Z}
.uZz k Q
$
i
N
G
+
zZ}
.gzZX K x "g6
+
zZ}
.}g g (S +" 0
, wi Z 6az[q

" 0
X }WXgJ
-gzZ[ Z k Q VrQY } Zw Vzg

$N
E^I!Ns"
E
5O8G
7
4 ~{~ "
$N t w Y fX [
$N [ E^I!N
@Y g i q
*
-Z ~ G
5kG
E
5O8 G
G
s "
E
5O8 G
N.-#F
kS {z ~Y c*
zg k QzX ;gg Z
/y mz~ {k
,
x **
b
"
zz yZZ \LZ {zX

1234

1: 1 E^I!N

1234

$NyZgz~{96@*
]uZz{gWX O ~y!*
i **
G
90[tX
HH~y!*
i{g 7S z'
~[
X Ky~[ kS ,Zz
E z[L$W
+E
B
G
5
N
!
G
[ kS a S X g Zu" '
_kS X [ ~y
W ( kO L S ))**
6 ,E^I!N

X $
YVzyQ~_[kSX O ,
$0
wg y
W [q
"iNG
+
zZ}
. Q= ZzyQk QVzg Z0
+ZZ \~g _[kS
!
M
:!**
z{ W: g ?: g] :N Y Z e7WV Zzzg, *Vzq
\WX q
X S gzZ ZZ ~zZgzZ Z [0
+
zZ}
.Xg
X V4NX~zZgzZ Z~ @*
Z}
.

$0
4x q
x **
V G
5kG
"iNG
+
zZ}
.

E
$ gzZ Zg v ,"
O8 $N 9
k Q g q
"iNG
+O G 5 G~
A

!*
- Zg v~ ) z k QgzZ
Z}
.~XGV 4NXq
N.-#F
$
i
N
~"
{k
,

b
) !*
Z q
" GgzZ x
~g qzq
-Z6, y 0
+
zZ}
.10X

EdN
T 11 - i ZzW~(,q
-Z 3,
LZ ~gzZ
G
$N
VgzZ ~ [
Y Q 8

E
L
E
G
.L* Z "
4
L
mN S V G
5kG
G
0
E.N 6,:",M\ "
"
"u "
E
{G
& gzZ
X} k0*
"
G
0G
12
Q s Zz i ZzWk Q ~ Z
#
6
X
.
yZZl
] = x
q
-Z yxg VZZl
yQ ~gzZ 13 X W
BLZgzZ)YJ
-V 0*
gzZ b Zix W
-dN6,
w!*
k QgzZu k Q 14 X 4NX0
+!*
B~X=E
>v W@Wk QXCbs'
,
yzQ
(
H-OE
15
X
4
N
{ w ~ V 0*
k Q X #
X
4
N

0*
gzi i ZzWk QgzZ# |
k QX }g *]~B; Z k Q 16X
(Z {n k QgzZ
g Z~g J z q
-Z E
0!N
I
X; g]O]~g7
`g
17
'
N
pZ 7,
/{ ~ V 0*
k Q~NQ
w Z ~: sp gzZ Og6,B; Vc*
Z CZ k Q
18
X
+
i~ X V 4NXy
+Z @*
$
~Np
H%~V 4N{0
WgzZ

!
M
X k0*
}V b Zzg Z L gzZ] X Vg {0
+
i
G
19
N
$
[Z'!*
{z Q
G
$N}g *] 20X ZzyS gzZ
] gzZ yQ A ~B; NZ }

$
{z @*c*
Z}
.Q E^I!N [q
"iNG
~gz **
X3 '!*
{z Vz LZ
E
$N { LZ '!*
6,"
C
5O8 G
t CZ k QX
Z}
.@ k Q Vzq
y S 2,
E
3
$ gzZx
3" {zug I X Z [q
"iNG
]OE
E
G
gzZ /4]N S {z ug IgzZ k7,[ t
X q
- 4,
zYD6,

k QO~kS

gzZxs

$N 4
s E
5O8 G
4]yQ
:~
"W x **
V G
5kG

E
J
s k Qg @*
q y 54) S gzZ a
Vjz
g ]yQgzZX Zz W gzZ
$ gzZ 5 t k Q s
[q
"iNG
~ V Zz Q Y ~ Vz'NgzZ { Z F
CO\ s
X q6,
V

!*
*gzZ VU
E
N
G
B
8
3O&
az y LZ E&NTgzZ
rg E
H}g }g
gzZ 6X|C Vk
a#
}
.\ !*
Z}
.LZgzZ c*

!*
-Z
q
G
! }WXgq$
+Z @*
]gNgzZw QX c*

$ d 7
;g WBV !*
"iNG
q
AQWC
gzZ
;B {zZQVM
~g Ziz{ W:
L k Q~~g }izggzZ
X ,
X }WX gt
+
0
zZ}
.{z ZzWgzZ gzZ 8

1235

Y %
.
N
E
4

FL
x **
G
5kG"

22: 2 E^I!N

Y % 12
4"
:
G
5kG
E.NF
L

13 @*

t {zg Z!~g Jz k0*


T
G
N
$
{ y- {z Lg V V 4NX} Y ~
G
{ Zg Z z ZV XgzZ g Z z Z $N Q p
4LE
&Z
,
HHO
, #
V -V~}k
"F
5G
G
N
$
X H:g S p
pgyZZ6,
~V yQ
t e
$D V!*
P = p 14

& v
c 2
*
" T 6,x"E
G
"
N
3
"ZuS
7 V EgzZ ~g kZw L
G
15
}bS X}(F,
3
VE!*
N
"L v, ZV;
1E
X D6,"
V G3ONG
<X
E
0!NLZgzZ V Wk0*
}~:gz/ ZE16

X Vz
ByQg Z
E
d
N
/
4

k
V G
5 G b zu 0* {zVyT17
~ E
O !{7Q~W
X@*
H
G-#F
-ZQ~X Vz

x **
*q
-Z6,
TVz
O Cq

X
4
X Zz0*
QsDT Z NO

G
*
.LZ
4"
x **
G
{G
5kG

G
.L* Z
4{"
:
G
5kG
G
18

gzZ # v W 4NX@WT g
C Z}
.
X
4
N
t { z b|
{ w V 0*
T
&
19
G
B
3
O
} E~gzZ V}~ @*

V4NX} Y tgzZ V4NX Zz"


$U*
~gzZ yZZ
G
X { c*
iV}{ z ; g[ Z$N
G
]gk Q $N e
$Dt = p 20
&Lm,
4E
& \ W LZ "
V{ } , 9G
0OE
E
S
G

"
N
O g hga{ ZegzZ
7V 3E{ z @*
G
~21X , ~g kZwgzZ N3
VE!*
N
/{z1}/ $
+KZ {z ~ Q
X
4
N
k QgzZV mZ e6,
_Q~Z E<X22X Se7**

:/Vk Q{ z
/Z ,D **
B
X V 4NX ~ J7Q ~ ,

1235

4] }g *] { z t V ZZl
V G
5kG

4] yZZl
X NG
5kG
]E
gzZ

L
4"
x **
G
5kG
mN S

E
L
4"
:
G
5kG
mN S

a }g * ] ~ B; NZ LZ {z
, @*
Q yxg VZZl
] gzZ
"
$U*
gzZ~x }~ 2@*

G
N
X
X
$
4
4
N
N
7
Z'
,
Vzg $
+ V }YtgzZV Zz
G
$N 71 w
g\ WLZgzZ Y
G
N
$
6,{x**
} gzZ 3 X c*
0*
N*
gzZ c*

i W7Q
X ; gx"
$U*
7
z!*
VQ
G
&
N
G
B
$
3
O
EKZ e
$Dt=1 4
G
/X Z
/ ~ X$N c*
:5X ~ hg
G
}~ }:/$N
/ZXx b gzZ
6
G
4

0OEZ X Vz U(k QyZZl


} Wk0*
E
G
N
"
1
L
N

$
3
O
G
]VV
"G ~h}]!*
t
X V 4NX @*
]~X @*

/dN { zVyT7
4bzu 0* E
V G
5kG
|
# g0
+
iQ~ W
X @*
H
X ~kz
Z}
. Vz
a3V

4:"
x **
G
5kG

4:"
:
G
5kG
8

t {z
H {0
+
iQgzZ
H% gzZ y

WgzZ w Z
G
E!N
$NpV 4NX} Yg gzZ~~ 9 @*

X
4
LZ V N}Y VyQgzZ qz
X
))y-71~
\ W
{ W~X: {ispyQ |N 10
G
'N
Zz% Z e ~{ ~ y- V 4NX@*

G
'N
yYX VQJ
-y kgzZi W~g v @*
X Vz
` @*
0
+
iN~{gg Z zJ
-
11
E
d
N
/
4

k
V G
5 G bzu 0* { zVyT
] !M~uzQ W
X @*
H
X :g

1236

4"
L
x **
G
BLE
5kG

23 : 2 E^I!N

4"
L7
G
0E
E
:
G
5kG

N {z
&gzZ 8
rg J"
ZgzZh'
,gzZ kzOG
Q @*
&gzZ Y7Q m
Zz V}~ @*

t ,Y7w

O gw{ i Zzgq
-Zt }~!NX V 4NX
gz$ V 4NX}Y ~X Y 7 &
G
7g S x **
}gzZ H6,
x} $N
z!*
\ WLZ VyQ
) ) y-~9 X H

~ V}, L
71~

&
X
G
B
4
N
3
O
XV
rg E~ ,t{zgzZ V
Ze
G
N
$
c*
N~
Z'
,
gzZk Q a10
6,*L X3Z x
z k Q i W~ **
,
X Vz
~
, ZzW
X
4
N
eQ k0*
}X V ; gW~11
Q~,W
12X:`@*
Z @*
g
L V; z { zX V
z y
2q
-Z~ Z}
.LZ
Z}
.LZgzZx **
Z}
.LZ6,k Q~gzZ :C
!*
-]I

O
s Z}
.} x **
"
zk

,6 V x **
,
k
x **
*CZ6,k Q~gzZ Zz F,
Q y W
/dN { zVyT13X Vz
4bzu0*E
V G
5kG

X @*
H

4"
&
x **
G
5kG
G
0G

4"
& 14
:
G
5kG
G
0G

&gzZ }W
5!M Z}
.gzZ { Zh'
, OZLE
tYZE
G
: $N V 4NX Zz V}~ 15 @*

G
G
16
N
N
$
$
x
/
: a: X x
/c*
@*
u lX x
/
:u

0!NLZN~akS x
/4 u:
w E
G
G
H0g Z gzZqz $N H $N 17 X V 4NX

G
G
h$
+$N }Y7t $N17~
#qqNgzZ
18
b & N ~ X ^gzZ J0
+Zd
$ {g e "
qz @*
h
+y
**
Z 4NXc*
w~ v W V 4NX

{g ^ @*
q u

7 Ca gzZ Y

1236

x A
$X V
Z eg yYVz0
+
i
k Q~23
4
gzZ V V 4NX ~ {z Y xV G
5kG
G
Y
'N
k Qq
-ZC
~ ~gzZX !Y VzN
'N
(G
G
.LZ* NG
z!$
+._V
{G
"
~1 24 X V
&
L
E
yQ gzZ 7 "
m,
S V !*

Y7,}y-vV!*
G
'N
4Z 25XV4NX;gwZ e 71gzZq
G
0OE
-Z6,~ V4NX Ht
XgJ
-W}Q k0*
}g v
._%~J
-y
WgzZ W
26
X Vz
g (S 6,
VQ~,}
;}#
6,
yQ{ z 27
7L # V'
XXNYga
E
5F
,
g { zgzZ

~gzZ 28 X c*
0*
g (Z (Z \ !*
LZ ~
E
/dN { z V y T 29X V
z {g * Q
4bzgu 0*
X @*
HV G
5kG

4
x **
G
5kG
"u

4
:
G
5kG
"u
}g *] gzZz] Z}
.k0*
T
ZzV}~ @*

t { z
G
! Yg Z2X {'N 1 @*
B{0
+
i $NX V 4NX
~YoQ ; g $!*
Y
3
akS X c*
0*
7~ Z}
.LZV}
E
G
G
$N
/Zp/gzZ {g 6,k Q-dgN zZ 0*
$N
: NgzZ V Y W bga ~ Z 4NX:g Z
X Vz
7,
W6,
~{ ~
4Z 4
VM,Zv} h~
"uG
0OE
u

7 C {zX c*
7{
WVz LZ
.cMB} 4NX
]E
OkS {zY,G
z u

7 C bS Q W
5X

: `g {
/
] x **
C
k Q ~gzZ Y
x **
k Qt V
gzZ \ !*
LZ V
z
/dN {z V y T6X V
bz u 0* E
zg Z
S
4
X @*
HV G
5kG

1237

9: 5 E^I!N

1237

a% Z e~ V\WKZgzZ 0*
: {q
X Y
C @*
)aN
9
X
X
4
4
~g Z
/]gzZ W*zdk Qg Z0
+Y {z Z
#
gzZ V N~
CZ e 7Q V N@*
g \ ~19
%Na kS X V 4NX@*
d t k Q vg )
,a 10 D
~!N 20X/gzZ l F

X
X
E
4
4
N
N
!
N
LZ { zX D Y
/~ {>.
0 g {0
+
i$
+Z @*
gzZ i ZzW~
/ZX V ;g gzZ V Z96,{ i Zzg
:gt k Q ` @* Bk Q4Zg0
+Z~} w{ i ZzgE_N
XB}{ zgzZ V 3**
3
11
21
Z}
.gzZ0
+
zZ}
.}g } R
6,LZ B LZ Q ~ W

G
N
E

$
]ggzZ]O w
B \ !*
LZ gzZ c*
W
~ bT V
G
/dN { z VyT22X
HVzq
$NY
u0*E
H6,k Q
4bz
X W~
z{ Zg S }
{ zgzZ
X @*
HV G
5kG
X ZzWgzZ

%gzZ[
{OE

y Wc*
zg

t LZ VQ{ ~V!*
yS

-Z ~ y W
zgzZ Z 4NX N { i Zzg q
t , 4NX#gzZ # i ZzW3,
i Zz W
V!*
yS V 3 N ~ Y W6,
zQ V
2
~ bz Ug ~ A
$ X Zz '!*
ygzZ
6,k QgzZ
q
-Z6,y W V 4NX8 HgzZ
HW
YE
3
X
4
L 5_~ d{ z X Z N
k QgzZ%[ k Q n }i c*
6,}i c* `gzZ _
4
Y zgg Zig Zi ~ X : % Z e 6, ,# O'i 5EM q
-Z gzZ ; g Wb
wZ e6,k Q c*
n w[ k Q : kS a sVzg e k Q 4 X 4NX}=

q
#
-Z ~ Vg ,
) yQ A
$ 5Xn yQgzZ 4NXYCvg )
,a 6,X
c*
W
Z Z@
F{ Z
N zg gzZ V~k Q 5X` @*
6,Vzu
&
N
=
X
%Vz V k Q gzZ [ k Q z ]t X g J Q NZ 4NX
/
X X D y
KVjz] Z}
.zg r Zl

%q
O^I# g t k QgzZ 6
Vzg e yQgzZ k Q {OE
-Z ~ A
$6
X gjs E
Y Y
K %f q
-Z {zX Z9yxgVg )
,yQgzZ Vzg Z0
+Y WXg Z0
+Yg e L ZLgzZ
@
I
7
X
%
c
.
4
N
gzZ] k QX ; g} 3# {OE
Zuz # @LGg Z0
+Y X @W @W
6,}i zgx z] Z}
.tX @W] D h Q a gzZ y
KS {n }# }
% {z7 X q
B; NZ d k QgzZ c*
W{OE
-ZC
~ Vzg Z0
+Y Vzg e 8 X # [ 4NX
%Mb b
{z [ {z kQ Z
# gzZ 8 X [ { z y {zX } V\WsC
F
%k Qvg )
/~ {>t {OE

,a { zgzZg Z0
+Y Vzg e
Tgtg @*
]Zg
X
4
N
}gzZ*'
,k0*
q
-ZC
~yQX
NkzOG
N kzOG
N
*t {zgzZ 9X N VOG!NtX \
kzOG
qZ ~B; Z dk Q ~Q

gzZ 4NX O sVz @ [

~ q
-Z ~Q 2X
HH ,X=&N] &
$N g F
$N i ZzW
yS y ; gt g F
3
6,y W1 ? "7,
[ kS h VzX=&N

Z}
.0
+
zZ}
.

1238

10: 5 E^I!N

X ~g Z~(,
-ZQgzZBZ eO}uz
q
g Z0
+Y}~X=&N~k QZ
#5
g Z T Z h q
-Z ~ gzZ W E
5_Nt
E
N
d
6
Vzg e yQ i ZzWq
~B;
-Z ~ X zi Z F,
-Z g {zX g W yxg Vzg Z0
q
+Y
Mx Z
-Z7V[x Z
/L
7 8E
/L&gzZg bq
E
X **
: yv &M gzZy
i E
L zgpg bq
-Z
7
&
N
=
X
tg Z0
+Ya~ ak QZ
#
8
T Z hq
-Z { ~Z
# ! W E
5_N

k QX ]!Mx **
g ZTgzZ gi8
-g

c*
g (Z6,~O 8La ng Z O 7QX b Zzg ZL
V=g fVz0
+
g z}igzZg Z
H
X BZ euh
{ !*
~ X=&N,v0*

kQ Z
#9
gzZ :
L xZ}
. B zVyQn
10
VrQ X O
) !*
g 6, Z
G
G
N
N
7 i ZzW
$

!0

+
zZ}
.h'
,gzZ kzO } R :OF
E
N
y 8}g yQgzZ }: s S }iL X3Z J
11
gzZ
Hc*
)YCq
-ZC
~ yQ A
$ ? :!$
+
}
#
.}g v @*
zg OZgzZk
,
~h
H yQ
I
N
\
YK Ob~g v Y Zg
7 g ) V
X Z z
&
N
=
Z (,q
-Z ~ X k QZ
# 12
N V !*
/#E
H{ (# 4NXE

`ggzZ c*
Ww
E
13
N
a
N
8
}g * y W X
+e Zg gzZ
H c by 0
+E
.>E
L Z
G
) !*
Z !} 7,
/bkS 6,}i
AO |
uuV- y WgzZ 14 X D 7,
/V F
# g
KZ {k
,
gzZ h N q
b
-ZC
gzZ
Hc*
g
H
X
HT
(KZ
gzWgzig Z fZ Y Y Z%Q {

!*
}i A
$15
E
Y ~ V " Vzh N gzZ Vzg , Zi WgzZ x N}g gzZ
9
LF
gzZz7,
/
6, V " gzZ Vzh N gzZ 16X /F
% gzZ d {n k Q
{OE
9
k QygzZ Wx zg yQY 17 F
5LF
? Y[ @*

1238

G
[ kS kS $N
,X=&Nk Q
G
%f $NY
E
y 8NLZ
G!OQC
x C
gzZ
y!*
iC
FC

X 1h
+y

W ZzZ}
.V
c*
gzZ

!*
-ZaZ}
q
.}g 7QgzZ 10
X, x
Z 6,
}i { zgzZ
i ZzWV
VzhzgzZ V{ ~Q 11
YL
E

g S Vg )
,gzZ Vzg Z0
+Y yQgzZ k Q -dN
: H qz Iti ZzWVrQ 12X
% Z 4NX H %f
{OE

z]g
! gzZ]E
O
ggzZn}igzZ}igzZ y W~Q 13
: E
5_Nt ~yQgzZ] ~g
%gzZ k Q d
{OE
]ggzZw ]E
O
'
,
XgJ
-$
+Z
{>
/Vg )
,
gzZ}W:Vzg Z0
+YVzg egzZ 14
XH

,X=&N]

% ~Q
~VzX=&N]yQ {OE
-Z ~ Vzg Z0
q
+Y Vzg e yQgzZ X=&Nq
-Z
-Zt { ~2! W t~i ZzW 4NX
q
/
QX yq
-Z ~B; g Z T Z hC
X Y`@*
q 6,
{zgzZ
Hc*
` @*
-Z
q
3
&
N
=
X
g Z0
+Y}uz~ ~uzk QZ
#
g Zk QgzZ Z h c aNq
-Z A
$4 ! W E
5_Nt
-Z v @*
q
VQ * 6,}i { z
Hc*
g (Z t

1239

2: 8 E^I!N
6,

%gzZ
X Qs{OE

1239

N Z}
CYX=&6,
.

Vzg e }i ~ kS
Vzg e }i {zX }9
g e6,
V
Y LY
11

L
yQ gzZ Z k Q Vx yQ gzZ
Z6,|
# g c*
g c*
}i @*
4NXV Z
~ {>t } 9sVzg e Vg )
, t~ Q
gzZ q
-Z ~Q 2 X :
: H qz It12
/ yQ k QX 4NXaX=&N Z}
.{0
+
i {zX ; g
g (Z gggzZ }i V
Vzg e
3
$Ni ZzW
! }W
Z}
.LZJ
-Z
#
g F
Hc*

&
N
=
X
gzZ
gzZ ggzZ }i J
-A
$N : 6,VE%
O Vz
]E
OgzZ]gzZgzZ
L
"ZuS E
5_N~Q 4 X **
: yvVg
NyQ X=&6,
N VX ~ VXx
gzZ]ggzZ

q
-Zg )\I
! }WX Z}
.}g $
+Z @*
X g ZD
:Za
Ct Y
7q
-Z~Vg )
,
Q 13
?WVgzZyv 4NXY
N t ! W}} R c*
[ Z ~ 14
X x
~~(,
v{zt k QA
$
E
N
%
8
~ y {OEY LZ VrQX W
akS 15X KC

t Z}
.{ z
G
; D] kQ~k
!Mk Q]ZgygzZ
X @*
6,
yQCZ 6,
{ zgzZ
;VL: {gW{ z 16
X\ :gzZ
} 7,
\6,
yQ:
X *7Q
/
:
%
E
;y0*
ayQ
, yxg {O {zY 17
X Y J
-VZ] W7QgzZ
X Z e7WC
V\WyQ Z}
.gzZ

yZg l
gzZX=&N,

} y W X=&N, k QZ
#
X g Y{J
-]| W
g
Z}
. V
VyQ ~gzZ 2

N g ZD
X=&6,
{g !*
~F{"
Z
5
6,
g ZD
{g !*
~F0
"z
7
6,
g ZD
{g !*
~F"
OE
6,
g ZD
{g !*
~F
"W 6
6,
g ZD
{g !*
~F"L
E
4
gO $
6,
g ZD
{g !*
~F"
6,
g ZD
{g !*
~Fy
"
7
6,
g ZD
{g !*
~F~
"z
6,
g ZD
{g !*
~Fg"
DZ
6,
g ZD
{g !*
~Fy
"
1
i8
$N
6,
g ZD
{g !*
~F"
^NG
#L
6,
g ZD
{g !*
~F
" EE

(
.LE
HG
VCc*
]

x C
{ ~ Z
# kS 9
(
G!OQF
.LE~(,+Z q
T
HG
-Z y!*
iL X3ZgzZ
N
V; gzZ 4NX YC
X 7e**
g )\I
% gzZ W 4NXa V1Z e gL~
z
,
'
z {OE
X} 9
7
7
O
O

F
F
g i ZzW{z 10
s Z}
.}g ]

1240

3 : 8 E^I!N

/{ Z k QZ
# 2X ~ J
/{ Z}g *
(
HE
b N -O ~(,q
-Z ~ k Q g
E
-g @*}EL ~g gzZ `g
q
) !*
N k QX VQVZ N
OH
&L ~ N k Q 3 X
X I6,}iVc*
H
LE
A+
4
H7QgzZ ~

VOF
}i7Q
$M }C
**
: g|
# g c*
} F
gzZ kv }i
X 7X=&N Z}
.6,VE%
O X V yQ Z ^L
GG
"Of Z V J

- { 0*s
Hc*
g (S 7Q 5
+ME
A
GG
"Of Z +ZX ,
KS
Cg 7
-e OFy
6
] !My
KS ~ V yQ X ,g : yY p
G-o8E
B N
:
/
Q1,
C
E
, zig W%gzZN0*
X yQ] !MgzZ
OH
&L{z7
g } 3 b VzhyQ Vc*
H
OH
" a Z
& yQX V K g G
c*
6,Vzu V-H
5OG
/x Vzn
KS }n yQgzZ ` @*

I
c
.
@LG$ZgzZbV !*
Vgw!*
yQ 8X
9
# VzllyQ XVZ
Z~ k
B Zy+Z i ZzWVz6, yQgzZ
~yQ 10X CZa hzVzhgzZVg
A+LE
VyQgzZ7
-e~XbVV OF
GG
"Of ZVJ
Xg
-{ 0*
{ z ~
+Z
.L x **
~ ZE
k QX {

!*
yQ
/{ Z 11
&NZ~**
$NgzZy
&Z
X y
"G3OF
G
"zOE
12
Nk\Z
X !*
gzZ k\Zz ZX 8F
Z}
. ~
Y 3,CZ
zZ
# 13
G
CWi ZzWq
-Z ~ Vg e { !*
N~ Zzt
E
gt , 4NXa 3,

z k Q 14 X -dN
k0*
]
"Zc*
g } (, V
g e yQ
15
Q6,gm{
Vzg e { z X} w , 4NX

G
w
, O g g G
5O" aw QgzZ y Q ~{
16
g ZhyQgzZ X BZ eg V
KS @*

E
E
4
]
N
/
X hz._ } ZV
~c*
zg KZ ~g Z{ zgzZ} h{ z17
4]N c aNbv W4NXl, Z ,
5E
b E
.cI
@LG
uVzhyQgzZgi bQngzZY

1240

X 3,
] 7QX Tg} 9
gzZ c*
W 4NXa yZg
l
gzZ q
-ZQ 3
G
{ z @*
Hc*
N QX Z 4NXZ9 Y k0*
{ !*
N
~t BV VOG!N
Q
G
4
G

N
N
N
!

V VO VZ k Q X J m
6,{ !*
N
X Yg
Z}
.gzZ B; k QB
G
~~ yZg
l v W { !*
N
kQA
$5
Za V gzZ ,i ZzW
/V c*
Z
/6,}i Q gzZ
X
HWwgzZN4NX

**
YY
V3,
]

Y 3,CZ CZ
V { z k Q 6
"a
X 4NXg G
5OG
E
7
Y 3,CZ
Z
#
zZWy 8N
}i T ~ w Z e6,}i 4NXZa v WgzZ
X V|
# g gzZ {!Zg
Z (,q
-Z
Y 3,CZ
}uz Z
#8
T
HZ e ~ g ;g V v W h N
E
gzZ 'Mg Z0
+YggzZ 9
Hsp~y 8Ng
X { ni

Y 3,CZ }Z
# 10
H
V c*
g ^$N y W{g * Z (,q
-Z Z 4NXP b
11
**
z v**
x **
{g *k Q X Z
/6,VZ 0*
gzZ
gzZ
H Zz
/0*
k QX ( ?
Zz
/)
'
M
X
) !*
0*
} z
/k Qv
q
-Z
Y 3,CZ a Z
# 12
-VgVzg *q
J
-ZgzZ0
+e q
-Z `g
gzZ y bS gzZ
Hq
-g @*
~O 8Lq
-Z yQ
X
H[z
e~Og @*
~O 8L]Zg
G
y W[ N Z (,q
-Z { Q~Z
# 13
&yQ E
5_Nt i ZzW QgzZ @*
hQ~
@
, 7
Y Z
) !*
i ZzWV3,
V
! k\Zk\Zk\Z6,
}i L X3Z

3,
VZv0*

qZ ~Y
3,
CZ
,v0*
#
Z
H
N
$
k QX Z
/
6,}i^ y W {g *

1241

12: 11 E^I!N

3gzZ Q k QX}} = [ Kg
b~ E
0!N}p} Zz
/ ZtX
B;
[ Kg{z ~10X
b ~ E
0!N}{ zX 1 3QgzZ
11
N
Hc*
C=gzZ X
H Zz
/ Z
3p
3!O Q G
$N xi
V

!*
gzZ V !*
igzZ VV G
X}7Q~}g !*

{ Zz

11

:
HgzZ # d

$LE
Hc*
Z ,uq
-Z=
G
N
G!M0
e { !*
gzZ k
+
zZ}
.gzZ Y
!*
C
k
G!Mp 2Xg V Zz ] V;zgzZ
{zX
Hc*
} V) {zY b hg Zz
3
z LZ~ X g Cw 0*
kOG!NJ
-V:
J ^Mzg ZD
q
-Z| hzZ ^ N*
{ zgzZ V
zg (S VZ
"J
3E
z gzZ |
# g z y
i t4 X, ] OE
- y
} 9 ~g
0
+
zZ}
. }i yZZl

5
E
!
N
v W 0 yQ Le **
g7Q
/Z X
7Q X rZ e V7 yQ gzZ

6
7Q X uh bS gz{ z e **
yv
E
"
3
~V] OEyQ @*
,y W g (St
E
N
8
,sp~ y VE0* g (S 7QX: lg !*
X , wi **
6,
}ie !*
znTg !*
gzZ
7
N
7
4

F
3

/{ Z G } ZKZ {zZ
#
Z eg 7Q W
6,yQgzZ }6,yQyZZz
X g ~ 7,~g Zi !*
xLX=\IkS / yQgzZ 8
0
+
zZ}
.gzZ
Hc*
x **
"
!LgzZ"
xzN]{g 7Zgk Q
9
G
!
O
3
V !*
i VXV Q ZgzZ X Z 4NX[
Q~ Q
J
-y & h V yQ v VgzZ
y Q }i L X3Z 10X, : @D
+yQgzZg
E
}uz q
-Z y
gzZ No8N6,
h
3
X
X c*
*}i L Z V1VzyQYC
~ yQ s Z}
. y & h p 11
} 9.
V 0*
LZ {z 4NX4Z bz 0
+
i
12
VrQA
$ X
HY sp Z (,6,V Zz yQgzZ
E
V yQ T -dNCWi ZzW~(,q
-Z y W

1241

QngzZ VZ

v W E
0!N yQX # u
) !*

QngzZ N v WV !*
z &yS 18
VzhyQ 19X

Huh ~O 8Ly
KS
X# Vz~tX ~ VgzZ E
0!N yQ
XD n{zXu~
$g D V:WyS V yQ 20
4NXiuV; yQ :/ VyQ LZ
,
G
-#F
O

~0
+e gzZ vyQ { zgzZ
~gzZ |
_
N
E
N :gD-6,Vg !N 4NX
: $
gzZ KVrQ O 21X $
Q ^: gzZ $

:/ k QVrQ ~gagzZ ~g kZwgzZ ~


/
z Y
X

[ 4NXN Kgq
-Z

10


gzWgziq
-Z ~k Q
X
4
N hzZ w !*
{zX ;g F,
Q y W
5N6,zQuk QgzZ
# [ W{n k QX E
2
~B; LZ { z X bV2 [ W4N*
gzZ
N
Vc*
Z CZ k QX 4NX[ 4NX Kgq
-Z
.cI{z3 X Og6,.Vc*
gzi b@LG
!*
gzZ6,gV 0*
Za ,i ZzW] `
/ h J kQgzZ Z h J
H{ Zg S ~ E_NVzi ZzWyQ 4 XN4NX
E
`
/
g -dNCWi ZzWq
-Z y W
X :~k
,
gzZg {7Q Vzi ZzW]
} 96,.gzZg ~&
k QA
$5
6
{0
+
iJ
-$
+ZgzZ H sy WB; Vc*
Z CZ ,
g0
+Zk QgzZ y W T 3n{ Zzg
gzZ H Za Vzq
6,
zQk QgzZ }igzZ
7
CZVZ Z
# ~x G
&OZ yQ X : k
,
gzZ [ Z
i Zg {7 {z Z}
. D Wi ZzWk Q Zz
Y 3,
E
,~V1Vz LZ k Q ~8NT
X YWt
Q=k Q ,g Wy W i ZzW{zgzZ 8
B;
k Q[ { zgzZ| (,
W
X Z 4NX Z96,
.gzZg

Hk0*

k Q~ A
$9
4NX N QgzZ

1242

13 : 11 E^I!N

1242

7
g OF
) !*
2~ { iggzZ nq {z2X yQgzZ 6,y Wg Z6,w !*
{ zgzZ YW6,
zQ
y
KgzZ q
-Z 6,y WA
$3 X Zz " F
@O+E{ z Y
X {g
k gzZu] T ; j Z w Z (,q
-Z c*
3
/~O 8LVZ gzZ c*
Ww Z (,q
-Z ~{ Q 13
y W x k Q 4 X ` @*
]6,VzugzZ a !*
gzZ }g w k Qvg ZD
] X Z 7,
; j Z { zQX } 6,}i 7Q a }g * q
-Z
X Z}
.y W{ic {z
G
Nk\Z Zuz 14
# @*
Z
Z 4NX Z9 Y , Zz" F
@O+E
t y $N {k Q
X !*
k\Z Zd[ ZX 8F
@O+E
c*
d
Wq
-Z k Q 5X Y Q Za F
3,
VZ
6,Vx 0
#
+
i
,Z q
-Z y W
Y 3,CZ , Z
# 15
+
Z}
. VQ V; z F
@OE
k QQX }
gt 'W,i ZzW
G
N
v(+Zq
-Z~y!*
y $ { { zgzZ 6X
Hc*
k0*
G
7N [k QgzZ0
zg ZD
q
-Z V;z @*
Ogg G
5O" ak QZ}
.
F
+
zZ}
.}g

!*
*
Xg CwN k QJ
-y J
X g @*

!*
- { zgzZ
J
7
X
4
N
k Q gzZ L
"}X Z 6,y WQ
yQV
k QgzZ ; j ZX ; j Z LZ LZg
Z}
. Vg )
,a yQgzZ 16
&L t yQp 8 X H
y Wk QgzZn: H
gzZ H{>Z}
.
/.
E
0!N
, 4NX6,
n ; j Z Z (,{ z A
$ 9X
HB; yQx yQ~
%Nz
y-gzZ +S x **
T,
$ **
ZF
Hc*
N
! Z}
.0
+
zZ}
. } R 17
E
G
{ Ze * ~g gzZ
Bk QgzZ 8N{z @*
D]Z gzZ $N
G
X N6,
}i
k Q
1weg (S xCZ $NY
E
N
d
CWi ZzW~(,
-Zy W~Q 10
q
X

!*
gzZ
;NW~u~ 18

!*
gzZ]g] Z}
.}g [ Z
X
4
X Z NC
g (S [k QgzZ
Zzo6,
V}g Y
Lg @*
o6,
yQg
Z}
.] Zgy
X
Hc*
Nn
E % 11
y 8N{OE
{z
z$

+ ZKZgzZ
;W
6,
kQ
: m,
V YKZ VrQgzZ
X Zg Z] !M J
-V
W} RakS 12
E
! o8N Zzg~V WgzZ
G
'N
k\Z6,ggzZ}i} R1
!
Hc*
Z
/k0*
}g vn+Z akS

X Z 4NXwi **
ZgzZ
W~{s S Vz'NgzZ
G
V1LZ V {LZ $N @*
Vz(,
Lg
yQgzZVOG!NgzZ
XX `
ZDg ex **
}

O
X}{ n7Q g n6,
}iVMgzZ

k QgzZ
Hc*
w ~ y W k
G!M Z}
.A
$19
5r k Q g0
,0
+

V gzZ WtzNE
+Z
X
4
X}
/
zZ}(,
gzZ c*
WwN N Za
/
gzZ ,i ZzW

G
; j ZgzZy $N {q
-Z

12

qZ t {z c*
3 y
Kxq
-Z6,y WQ
G
kQ 0
+e gzZ 4NX hzZ [ Wy $N {
6,u k Q ` @* Vzg * {g !*
gzZ n V 0*

1243

1: 14 E^I!N

1243

G
G!OQFC
X
Hc*
g (R 6,x gzZ y!*
i
gzZ ~ ]O
Z 4NX Z{z
8
3
X
K %f k Q x **
X}i L Z x
{ 0
+
i k Q }Y { zY
X
%
4
-6, yZ k Q , 7`g ~ [ {OE N
X Zz
X,
_
N
E
X { zVyT9
H
c*
N6,}i {z ; j Z Z
# 13
G
X c*
d
Wq
-Z TH
y $N {k Qk Q
G
a~Z
/Z 10 { z @*
6,z [ GN} (,q
-Z y $N { k Q 14
" ak Q~y!*
X Y~~ Z { z
gG
5OG
Yi Zz6,sx k Q
}Og Z
/Z
& h $ k, ; j Z V;z { z @*

HH
X YHOg Z{z
k Q E
0!NLZ ; j Z p 15Xn {g ~ J
-k'
,
G
N
$
~0
+k QQ @*(Q 0*
b ~0
+ y {
G
G
N
E
$
N
!
!
N
X yZZgzZVO
0 CZgzZ y {k Q }i1 16X} ~
E
0!N LZ ; j Z 1 8 ~0
+k Q w
yZZz
3}i
G
E
11
k Q { zgzZ c*
W~O NZ (,6,y $N {k Q ; j Z k QA
$17 X
k QX
3~}iyZq
-Z ~Q
% z D6,VZ}
. yQ zZ {0
+ !*

; j Z {zpX bV{OE
12
$
i
N
G
X k
B ,6, Z q
" gzZ
yZ k Q g (S Zg yZ {z X m1 b
k Q V Zzg ~ k QgzZ *gzZ @*
~ x t
yZZz
3g
9
9 Z ~g LE
Z-6,,
H OF
{z13 X @*
i T yZ ~ gzZ Z 4NX Z9 Y 6,e
$g g ; j Z {z
V J
- VX @*
3 ] **
K: Z7} (,} (, X

3 ~ gyZq
-Z
14
a
M
yQ X wi **
v W y Wt Vz ` @*k 6,VgzZ ] gzZ k k Q
]g3tyZk Q
) !*
V
K T2X 4NX x **
}6,Vzu k QX
7QgzZ @*
{ Ze}i L X3Z {z ,~Q V 0*
} z^ k Q ~yZ
E
9
.cIE
{z QgzZ ~g L i g Z& ]g !NyZk Q CZ]g KZ ; j ZX @LG
0!NgzZ g
15
3
c
.
N
!
N
g (S % Z e yY~ ]g yZ Q X {0
+
i yZk Q X c*
FyZk QCZgzZg (S (,
E
9
!
!
N
N
: {>]g k QgzZ%1]g yZ @*
Hc*

~g L i {zX ; g} 3 y
Kni $6,uq
-Z
Z } (,Lg k Q 16X Z e ZzO7Q ,
yZk Q 4NXD* L X3Zx gzZ
HYZ
y
K6,B; NZ c*
6,%
OV
x Zi Wd
$ g (S CZ k QY H{> ; j Z VrQ 4 Xa
17 X c*
x **
k Qy
KyZk Q6,XZ ^LyQ @*
gzZ -6,yZk Q VrQX c*
}yZ
Xn: |
# z
zh
+y
Zuz
, :x **
k Q c* k Q ygzZ y# yZkS
kS { z g ZfX h
e x =t18
? Y
Y

L
E
E
b k QgzZ WtY yZ 1w1Z (,{ z @*
Hc*

0!N Z (,q
-ZyZk Q 5
Xj ^M Xg @*
x tJ
-{ :
Hc*
g (S QXgzZ
%
E
Z}
.k QX s '
,
Z}
.gzZ E
0N!{ zk Q 6
{O gzZ ZZg ZD
:Zaq
-Z
E
%{z { ~Q
[ 8N~ h y WL X3Z gzZ { TgzZ x **

y
"G3OrL {OE
7
G
W
6,yQgzZ k
B VO!NQ X
q
-Z B k Q gzZ Z96,h N

13

14

1244

2: 14 E^I!N

X D WyQw qZyQYN0*
x Zg W

1244

\ !*
k QgzZ k Q6,%
OX ZZg ZD
:Za
E
-dNi ZzWq
2 Z 4NXOx **
g
z
i

~
Q
`}i
14
X
4
gzZX Z
/
/ gzZg 0*
N
gzZ w !*
Cq
-Z { ~Q
E
N
d
X
4
N
,
ZzO*'
,
+Z ~ i ZzW
` @*
6,
uT Z # Zix W6,k Q g O*'
15
G
!
M

,gzZ Vzg Z0
+Y Vzg e gzZ t {z3 X V

gzZ q
-Z ~ k
Q Zg !~B; gzZ Vg )
$Ni ZzW 4NX6,w !*
:Zaq
-Z yQgzZg *q
-ZW
g F
k QgzZ C
!* g ZD
k QgzZ ah
+y

~ * Z ^L ZZ
kS
HW
z U`^ gzZ ` Zg KZ
6,w !*
k Q :16X <
- `}i a B Vg\ WLZ VM { zt4 X eJ:
% { ztX }g Z. H7{ W
, {OE
X `V; zgzZ `6,}i Zg KZ Z 4NX { z V
17
G
ah
+y

~ V W{zX , @*
Y
X C
!*

, 6,y
W ~k
!M
gzZqZQ
5
18
E
%
.{ z @*

gzZ q
-ZQ X Zg !q
-Z ~B; k Q 0!N yQ X V V a {OEgzZ Z}
G
N

X " {zX 7^
L
! k QgzZ C
!*
{ !*
,g (S 6,v W T
$
N

&
Zz Zg
}igzZ ` Zg !KZ g FY
A
7N <
gzZq
-Z ~Q 6
X F
-gZ k QY ^ OF y @* X 4NXDh Q~yW
E
19
+Zq
-Z k0*
k Q
}izgQ {z @*
~8N~$
y @*
k QgzZ ` 6,}i Zg KZ k Q
7
E
G
_
N
!
O
iIZFx C
V Zzg
wZ e ~ nj} (, Z}
.7QgzZ K gZ k Q X 5 QgzZy!*
20
. i ZzW~(,
gzZ
HZ0
+
z~ nj} (,k QC
!*
7Q A
$ X c*
k QYzk QgzZzg e Z}
E
z
Z
YJ
-V Vzh{z y 8NgkS ~ nj y W Tz {> QX W

XKZa `0*
gzZg}i
X
H`cJ
-
a L M&gzZ
W]gzZ
]
i ZzW{zgzZ c*
WZuzq
-Zk Q 8
YL
Y
0Z ]gzZ Z (,
gzZq
-Z~y W ~Q
~g kZwKZ T Z 7, .
"!*

x{ z Z 7,L
a V:W]
] y
K
X ~ V
&M
X
4
i ZzWgzZ c*
WZk QQ 9
Z}
.B yQY W~y
WtX N
Kk QgzZ @*
{>]g !Nk QgzZ yZk Q
~ T gq
-Z h ~Q 2X @*
Y y
.Q 10 @*
6,B; c*
%
OKZ
} 9v { z k0*
ghk QX 4NXBv W { Z}
+Q~!\ k Q
C&M
6,x **

k QgzZ ]g !Nk QgzZ yZ X ~ s&


3
$
4

E
%
%
Z}
.{ zgzZ G'
, Z}
.~ V; yQX W QngzZ v Wt {OEgzZ zNEz VkOG!N{z
%gzZ .
2~ [ Z
g {OE
"!N{ [ ZV, Z 11X g G,
!
N
{>]g k Q gzZ yZ g Q J
-$
+Z VZ
]Zg y 7Q D y
K x **
k QgzZ D
!N Z}
.0
+
zZ}
.} R
V Zz 6,VZ}
.VOG!N12X A: u
X gzZxx }
$ gzZ
X V Zzp
pgyZZ6,q
"iNG
{

!*
i Z} R
E
N
d
13
g i ZzWq
-Z y W ~Q
X
ZggzZ h'
,
Zg ~
X, %~0
+
zZ}
.[ Z}'N{ zug I!
: sp Zy !0
+
zZ}
.} R 4
^
g VKZ {z V; @*
bzu 0*
?}:x **
}ygzZ

15

1245

21: 16 E^I!N
! !N Z}
.0
+
zZ}
.} S
X
ZggzZ h'
,
}"

gzZ c*
s&
+Q 6,`g!\ CZ
a Q 8
9
NE

Hc*
g (S `g
X Z e v WV { z
9
NE
L]g Zw{zgzZ 9
) !*
]O]I
x **
Z}
.gzZ
VrQ QX g (S 6,V:WyS &
X c*
g S Z}
.gzZ :/
s&
+Q6,yZ! \ CZ
,v0*
Q 10
vgzZX Y O g @*
~

!*
yZk Q T c*

11
gzZ V LZ gzZ U 3!*
i KZ }g g
VrQp6,Z}
.y Wzz Vzg
**
X :/VwKZ
6,]
"Zc*
g } (,!\ CZ zQ 12
V

!*
t @*
H 0*
c*
g gzZ c*
s&
+Q
13
G
"
gzZ; j Z ~Q X Yg G
5O { ZgaW
E
!
N
3 Vjzu 0*

**
& 0 L
gzZ yZ
vt14 X 3 b V
*x ztX **
3 y
K-x X z
a k
B k Q 7Q @*
CY k0*
V

!*

X 6,
Wx zg0
+
zZ}
. ,
{z ug IX V 4NX;g W# ga ~ d 15
v @*

rg u

7 KZgzZ Lg I
HY
X B: DQ ^Q
T H (k QV

!*
VrQQ 16

.L
CL&C
X y
"zOE
x **
ZE
17
G
k
!M&
+Q ~ Z!\ CZ ,Q
~ E
5_N 4NX9t i ZzW~(,q
-Z +
$Y
X
4
N
N
gzZ N Za
/gzZ Z
/
/,0
+
VQ 18 ! 8F
z Za 6,}i y

KS c*
W!i Z (,(Z q
-Z
19
} &^
Ix{zgzZ X c*
W7L!i (Z
c*
W c*
"!*

.
Z (, Z}
.X e VgzZ
H
20
&
M
-ZC
q
X}!\ Z Z LZ Q { z @*
y WgzZ 21X `: Vzh N gzZ
Huu(KZ {k
,

b
!
M
!
M
E
E
taX}
/
zZ} (,} (,
6,V

1245

G
NuZz $NY
X kzOG
NW~

, {>t }gzZ
4]Zg}Y
X C
x ~i E
5G
-8E ~V!*
k
G!M] 0*G
yS 5

] ~ k
G!Mk QgzZ 6
Hc*
w~ y W
4
k] C
g Z s {zXC
!*
NXa W]
X 4NX0
+!*
6,Vl8 ~gzZ 4NX
V
] y Q q
-Z~ Vzg Z0
+Yg e yQQ 7
Z}
. Zzg {0
+
iJ
-$
+Z \ ]
G
M
!
Zg gzZ 8 X4NX}
k QgzZ w Z}
.k
] V
] yQgzZ
H N]g
X e: 4Z~k
G!Mk Q J
-YV:W

G
\ ]Z}
.
LX=

16

CWi ZzW ~(,q


-Z ~ k
G!M ~Q
E
Y gt V
] yQ -dN
X zs&
+Q6,
}iV \ ] Z}
.gzZ
2
X c*
s&
+Q 6,.!\ CZ k Q gzZ
H
k Q VMgzZ y
K yZk Q6,VXA
$
%
N
!
N
E
Z q
-Z q
-Z 6,V yQ H {>]g
X
HZa g
**
{1
\
E
Zg gzZ c*
s&
+Q6,
g 5.N !\ CZ
}uzQ 3
E
5.N\
X 'Mg Z0
+Y}g k QgzZ
H6y8N{'Ng E
4
VZ0*
gzZV c*
g!\ CZ
}Q
E
VE0*
~A
$5X
yQgzZ c*
s&
+Q6,
H0y 8N0*
E
5_Nt

G N
} R
gzZ $N ! kzOG
G
G
N
;Hs S (Z $ w $N
E
c*
y8NV1}gzZVOG!N}VrQY 6
E
G
W7Q $NgzZ
{zTc*
y 8Na
X
E
G
-diN ZzWt~{ !*
N~Q 7

1246

1: 17 E^I!N

!*
VZ^W7[ Z gzZ LyZ 11X g gz
Zz g D
h gzZ ~ V yQ gzZ
X
G
12
N
$
Z {

!*
kA
, k { z
yZk Qak
,
~h{z pB7

!*
J
-Z { Zg S
q
yQ 13 XN0*
g (S V

!*
B
X, !ZjyZk Qg (S gzZ ]gKZ {zgzZ
%p, k
%{ z14
{ zY W
6,yQ {OE
B {OE
Bk QgzZ {

!*
V

!*
gzZ0
+
zZ}
.Vz0
+
zZ}
.
&N k Q
} g Z z gzZ {h

+
/
,
'
4NX E
XNW
G
N
$
k Q 6,
VE0*
X
k QQ 15
G
!
O
4
y!*
i L X3ZgzZ~ { z
/ G5 Q { z `Z~(,
G
`Zk Q $N kgzZ yZ{ z16X
k QX, ^ g e QgzZ,]
Y 17 XBZ e ~v WQgzZB 3

] !*
t ~ w yQa Zg
7 CZ Z}
.
G
yZk Qg (S ZxKZ Zg t E$OS { z Z e
G
xLX=\I{ zt , $N]gTgzZ 18 X , !Zj
X @*
#
6,
V

!*
}i

n.
"!*

18

y W
gzZ q
-Z ~ kS
k QX g (S E
Q
L 8 Z (,{zX D F,
7 i ZzW k Q 2X zg }i ~g w
OF

! Z 7,
/.
"!*

x Z 7,
/

#vgzZ

H0Z !Z bzu 0*
**
gzZ
C
X
HZ`{0
+
6,
{z(gzZC
gzZ
~g kZwk QV
Y 3
X 8 &M
H **
Bk QV

!*
}iz
0
+
i Zz]zH~(,
k Q
/Z*
X qz
) !*

1246

zz WVzZ va kS J ~(,W
X Z}
.

yZgzZ]g

17

\ ] k0*
V
] X
WO S Wq
-Z~yQ
ZzY Zw H`Z~(,k Q V 3 N ~
k Q V

!*
}i zg 2X 4NX6,VE0*
&M ~g kZw k Q }iL X3Z gzZ H **
B
X Z
~ V; zX
H ~ Zq
-Z ~ bz={z3
G
g Z6,yZ, Zq
-Z Zz8
-g ~'

L]gq
-Z
a
M
6,}g TgzZ kgzZ ] T

gzZ Z g Z ]g{ z4 X 4NXO x **


W Z}
.
G
-g ~'
VZgzZC
Z gzZ 4NX k] Zz 8

L
-dNq
Vzq { z( !\ ~X=E
-Z ~B; k QX 3 Zg W
5
X
4
N
%
Ok Q X Z Z ~g kZwk QgzZ
%Nt6,
:`gx **
g ZuS F

.!*
"

xLX=\I
V ];z(}igzZVZ
$ gzZ VOG!N]g{ z ~6
VzL q
"iNG
N
7Nl8 8 y8E
X 4NX]J=NQX F
G
N ~? yZa $N k Q 7
VkgzZ Vzu] k QgzZ ]gk Q V 4NX@*
C
G
$NyZ 8 X i Zg H
, g Z{ z6,
T yZ Zz
gzZ
/{ Z { zX 7[ ZpL{ z
x **
X}!*
{z }i zgzZ g D
h
NyZk Q ,7`g ~ ]
QgzZ 7[ Z L{zYX N Y {g {i ]
X Y

9
X e f Zz q
-Z a kS
X ]g{z 6,X Vc*
h N ] u V {z
7N 0*

q
-Z F
X {
!*
] { z10
- W { z Z
J
# X 7c*
W Z q
-Z gzZ

1247

21: 18 E^I!N

Y
5_gzZ ~Y Z Z4NX
g Z 13%%
LE
Y
E
VwxN5 gzZ {yyi &M y!*
'N NV )
E
N

6,V Y V W gzZ V V- h VzhVz


X
E
4

k
F
5
~XgDY k0*
}} } 14
[ ZX IB; }, qj
+gzZ
zy
x
15
Y Zt VM
/Z{z X V: q LN { z
{i c [ Z k Q ,q
z
@Q
16
:} ? gzZ Nzg} 9} 9gz

1247

E
-dN 4NX9ti ZzWgzZq
-Zy W~Q 4

G!OQ ~} R
W~k Q !
:q
-~Vk
Hk Q @*
G
'N
;W:6,W~V:Wk QgzZ
Ne6,
8F
y WVk
Hk QY 5
X W c*
Vc*
g $
+k QZ}
.gzZ
G
'N
;z (zBk Q ,HB}g vkQ6 6
X z!$
+k
H Vk QQgzZ
G
'N
k
H k Q Z7X c*
kQ!\A gzZ
x{zk\Zk\Z
X zQ
G
X

L
4
N
} ~'

gzZ Z g Z
0
+
i k QB ]z HgzZ y
gTgzZ 7
! ; g VZgzZC
Z gzZ
~g Z
/
! !*
,
'
z ~(,

S k Q~~{ 17
X zwZ eQ~gzZ[ Zg Q
9~w LZ {zY
\
E
X
$
4
O
N
N
.

~g 5 x gzZ b )Vzi yL~d


V 7{V 4NX 4NX0~
18
BVZ N Wk Q }9}9gzgz'

X C7{`L~
7 OF
7gzZ
{z19? # xkS y }OF
:, WQWk Q~yq
-Z Z E<X 8
7gzZ, ? zg zggzZ BZ e u {,
OF
6 Vzu LZ
X gzZ ]!M
7
:}OF
Y~ Zg~v W{zgzZ
XgzWgzi Z}
.0
+
zZ}
.Zz
Zk QY
!x} Rk\Zk\Z
g Z Zzi ~dx
z$
+T
B k Q VM{

!*
} i z Z
#9
!
Hc*
{ n~~{
VZ Wk Q , 4NXq
-~ G
5Ok QgzZ H **

20
10
y W} R
k QgzZ X, ? k QgzZNzg B
E
nk Q !1gzZ

g} R !OG!N} R
! o8N6,
}gzZV}9Ygz{ic[ Z
Z}
.Zwk Q ,HB}g vk Qu|Y
X ~}Q
x} Rk\Z k\Z
G
!]OLX=\I} R.
"!*

}R
O7 ~(,
gzZ q
-ZQ 21
-Z# ^ 0*
q
F
! W ,~~~{
G-#F
5.N\QgzZ c*
gzZ c*
N~g E
VQO
? k QgzZNzg6,k Q
/Z}i z 11
12
bS x.
"!* X @*

+y
h
7[ Z w yQY ,
G
Yc*
Z
/
gzi
~'

L gzZ g Z g Z gzZ VZC


Z ~0
+e
E
N
8
X : Lk QQgzZ
Vz
$Z ; ~ Cg qg Z bC

1248

22: 18 E^I!N

Wi ZzWtQ 5

zZ}
.} R
G
'N
} (,
c*
Lg{ Zp
G
'N
n
pgsp k Q
!z Z}
.}g
E
i ZzW { z
/} (, -dNi ZzWq
-Z ~Q 6
1
/ gzZ gzi VE0*
b
g{ zX Ci ZzWg Zgzi
! { c*

OX3
!
N
X @*

!*
Z}
. Zg 0
+
zZ}
. akS
E
Vy
e
$.gzZ No8N W 7
, k Q
%Y

HW
z ~
{OE
X 13 Zg W\ WLZ k QgzZ
X 5g (S Z s gzZg ZQ 8
4]ZgVOG!N} Y)
( Z%x~i E
5G
% {z ug I:
{OE
Q9
&N~M ~
Z}
.t h
+'
k QX E

\
A
O
X '!*
F
10
Vk Q n{>Q~ A
$
~X#
(Z !g Z k QpZ 7,
/6,
$ V}gzZ Z
}
#
.6,Z q
"iNG
$ Y{>Z}
" Z q
3E
X bz]OE
.X V 4NX
"iNG

g Z} hC

Z hCq
-Z=gzZ Z 4NXy W ~Q 11

Z { zX @*
Bh'
,gzZ z !*
g Z T c*
W
12
V# v W@W k Q X @*
gzZ @*
s S
6,%
Ok QX ` @*
6,u k QgzZ #
k Q
X }Y7gzZ k QZ ^L& Z 4NXOx **
E
x **
k QgzZ k~)Y 4NX1 ~ y 8N{z13
, g Z6,VzhC W 14 X *L Z}
.

1248

V Zz O ~!*
V Zz V Zz O*'
,gzZ 22
i ZzWV ZzY
3,
gzZ
E
X : 5_NLQ~
vg &gzZ
X Yc*
0*
: LQ~
O7gzZ
i ZzW F
X : E
5_NLQ~
zg r Zl
23
X A:~LQ
,i ZzWgzZ AgzZ
X ,: E
5_N~L
Xvg Z*
/Z}Y
X I{ Ze~
~
/z Y~gzZ
E
y 8N V >}g }igzZ VOG!N V1gzZ 24
X
Hc*
0*
~k Q

y WL X3Z

~(,6,yWc*
c*
E
5_NV- =kS
(
.LE
$Ni ZzW HG
gg F

19

! { c*
OX3

Z}
.}g ]ggzZwgzZ]
X
ZggzZ h'
,
k QY 2
Hs S `Z~(,
+Z k Q akS
X c*
[ Zy

*~g kZwKZ T
E
8
.gzZ
X 1!$
+y NVzLZk QZ}
$NQg !*
-Z VrQgzZ 3
q
g F
! { c*

OX3
X g Q$
+Z @*
VZ

Wk Q
Z}
. Vzg Z0
+Y Vzg egzZ Vg )
,Va A
$4
{> ,d
! { c*

O3X}W

1249

1: 21 E^I!N

$ u XB z
Z}
.gzZ Z q
"iNG
k Q : V yQX ^ zz x
6,V; c*
%
OKZ: H{>]g !Nk Q: yZ
[J
-k'
,g ZD
q
-ZgzZ {0
+
i { zX c*
Zy
K k Q
5
'
N

!*
B
k'
,g ZD
q
-Z} !*
gzZ Xg D
ug I6X #
tX 4NX: {0
+
iJ
-}g
7
G
6,yQX q
-~ #
v { z kO!NgzZ
V [gzZ Z}
.{ z 7g (S ]!M~uz
Xg D

!*
Bk QJ
-k'
,
g ZD
gzZ

x Z y-

N }g7
7
4F
{KZy- G
k'
,
g ZD
Z
#7
sVzg e }i V~g gzZ 8 Y c*
; g
a k
B { Ze `
"
gzZ "
`
!*
W
N yQX }
5.N\g )\I
,
Z'
, e
$g g E
~g {z9X '
m,k QgzZ { HVOG!NgzZ NY6,}i
=
Z e 7QgzZ wi **
v W y WA
$B
v WgzZ Qn H{ Ze7Q T ,+S gzZ 10
{zgzZ N*

gzZ yZ{z V Y Z e~
Xg~[ ZJ
-$
+Z]Zgy

Z zg

6,k QQgzZ C Z (,q


-Z ~A
$11
7QgzZ ~g
k Q y WgzZ }iX ,
'
N
Vz x } (,Lg~gzZ 12X 5: **
1}
[ q
-Z gzZ I A
$X } 9t
'
N
Vz x X {z , ] x ** T
~ V1 yQ
HH ._ wqZ yQ s S
5.N\ 13 X `g
}g0
+Z k Q Vz'NyQ g E

gzZ c*
}Vz'Ng0
+Z LZ b Zzg Z L gzZ]!MgzZ c*

14
!
M
] Q X
HH._w qZk Qs S q
-ZC

v WtX
Hc*
wZ e ~ v W b Zzg Z L gzZ
TgzZ 15X ]!M~uz
Z 4NXO~ ] x **
X
HZI
e~v WQ ,5:

-]
,
*
"
Gzk

@ }i 5q
-ZgzZ y W * q
-Z ~Q
gzZ g CY }igzZ y WY

21

1249

g W k Q 4NX k] s gzZC
VQ {z @*

g Z!q
-Z E
0!Nk Q 15X
7Q { zX }#
6,yQ { zX `6,
+
0
zg bVzgZ ~ nj &M Z}
.!N
t6,
yZggzZ u

7k Q 16X mZ e
: Z 4NXOx **

+
0
zZ}
.Vz0
+
zZ}
. {
!*
V

!*
4NX } 9 6,[ Wq
-Z ~ Q 17
i ZzW Vz0
+
6,x Zz h Q~Y ck QX
7
q
-~M ~(, Z}
.gzZ W OF
18 Y a
VzgzWgziVzg ( V

!* @*
E
} (,c*
Lgx Nc*
Zi WgzZ Vzg ZyQgzZ Vzh
Xj3
V W

19
V

!*
}i zgzZ yZ ~ A
$
B Hk QgzZg Z} hk QV yQgzZ
k
k QgzZyZk Qp 20X D a
: Z7t k Q T L
k QB
y
K{ z L
k QX
H1g
/, 3 y
K
y
K yZ VM { z, H { ZeVX 3
QnVz { zX H{>]g !Nk QgzZ c*
Z
+
i~ v W 4NXQ
yQgzZ 21X wZ e {0
g Z} h uh g Zk Qv !*

X 33
yQ}0
+
6,
gzZ

E
0!N

gz!g ZD

20

X D F,
Q y W
-Z ~Q
q
~B; {zgzZ J
/{ Z k0*
k Q
2
%
N
,
$ ZF ; j Z k Q X 4NXai q
-Z
a w g ZD
q
-Z QgzZ Z y-gzZ +S
6,k Q QgzZ c*
wZ e~
/{ ZgzZ 3 c*
|0
+!*
k'
,g ZD
J
-Z
# n : { ZeV{ z @*
~ X=&N
**
Ya k QkS X NY:}g
7
X i
4NX v { z 6,XA ~Q 4
VyQ ~gzZX
Hc*
g (S s S

1250

2: 21 E^I!N

1250

-]I
5.N\
~r k QX '
,
Z'
,ngzZ w
kQ "
Gzk
,
6 kOG!N ~Q 2X :g E
z {z e b k Q D F,Q y W k0*
M k QX
aL ^Mz g ZD
Z}
.
17
3
0*
**
g Z- k Q Q X '
,
Z'
,zQ gzZ Z ha ~gzZ XHg aC
LZ T 3 Zg W
E
^
M
_
N

KS e { z X c*
0*B; :Za q
-Z Q # Z}
.[ Z 5 t i ZzW 6,
YE
18
X
4
N
_
5
_
L g Z- { z X ._ B; { zX }$jByQ { zgzZ yxgV W
E
O^Izs gzZ yQgzZ gB yQ 8NZ}
X Z 4NX {# js E
.gzZV vk Q
E

{
19
E
5
E
'
N
&NLG
Z bC
, G
54E
X +O C
QX } 7 W}g V\WyQ { z4 X Z}
.
YE E
!
_
4
&
N
r Zl

~ ~uz _
L 5 G
5 E g !*
g :X!**
z { W: ? : g !*
] M:
G

L
20

, G3 ,v0* O'Ni a
X g CY, qY
G -dN
%Ni , { iz9 ,^W O-#F} X=E
, ]
.E
~ !N Z 4NX6, k Q A

$5
G
E
Y
#
G
F
54]N
5_ ,g
,g !*
E
gzZ 21 X ] Nc*
LE
H O
gzZ s '!*
tY QX V 4NX; g * Vzq
L
C { i Zzg
C VZ{g !*
} i Zzg {g !*
X h'
,
6
E
I
O
^
X {# hs { ZC

X X I ~g
7 '!*
~g k QQ
!N Y : k
G!M ~~22
\ ~X V 4NX S gzZ ZS ~zZ gzZ Z ~
%gzZ Z}
+egzZ `g{ z23 X k
0
G!Mk Q {OE
.0
+
zZ}
. {z W
7 X V j*]W
OgzgQw0
+
zZ}
.Y7` Zzg g
CZ { z gzZ V 4NXZ}
. k Q~X _g Zz Vzq yS
E
24
N
%
8
E
~zg k Q ~ Xr Zl
k Q {O gzZ VE V V
cV ZZ " V )
,1 8 X
GE
"NVz
z y

KZ ~ k Q {

!*
}i zgzZ ,Q ( VI
/
z Y Vzg kZw

gzZ V26,
25
!
y } i Zzg k QgzZ XNWy ] M~uztX ~ ZzW QngzZ v W
v 26X 7] Zg V; zYV: L
X
9
~ k Q y
2z ggzZ
z y
V ] ~y
Wk0*
X~V
] yQQ
gzZ 0*
: { Zg L~ k Qq u 0*
**
27 XN W Wq
-Z
, \ 4NX}V:W
%N~
L~ k Q Zz {^
c*
Zz x V
c: ~bz= {zgzZ 10X V 3 ~{OE
I

I
%x **
O ~] {OE
XyQ Z ^L4Z c*
3"
Gzk
,
kOG!NLX=\=gzZ
H6,h N zQ} (,q
-Z
11
X
4
N
X
Z}
.~ k Q X ; g F,Qn y W k0*
Z}
.
G-#F
$.k QgzZ w
b_,O e
] c*
g
&L
O^Ibg OE
s E
gzZ ~(, k k Q 12X @*
c*
g q
-Z ] W= k QQ
%gzZ Z}
&L c*
O^I# g OE
L
"ZuS 6,X } i Zzg {g !*
~ k QgzZ zQ
{OE
3
.gzZ s E

13
X

4
N
VX{g !*
X c ~ z { ZC

k Q t}i Zzg & X O x **


I
?\sVz c*
{zX 4NX#
] LE
g k Q 2 [f&gzZ s[&sEw&s
5{ 14 X s
% 6,X6,Vz G
4E
&N{g !*
5E
LG
k QgzZ V{ C
{g !*
V]|
# g { OE

"
3OF
{g !*
V

g {g !*
X 4NXO x **
X : LV;z3 X Q V V G
15
%
E
k Q #

k Q } k Q gzZ ~k Q {O gzZ Z}
. k0*
-Z 4NX
yQx **
k QgzZB {n k Q {z4 X,] k Q k Q {z @*~r 7e q
16
5
$
O

E
'
N

gzZ r Zl
{z gzZ : ]Zg LQ X O 6,%
O ^ { z X}e { C gzZ Vzi Zzg

22

1251

21: 22 E^I!N

X V 4NX~S gzZ ZZy


Wz w Z ~zZ
{z @* D Y LZ { z ug I14
I
?\gzZ 4Z ~ Vzi Zzg
h g J
-] LE
Ng kZw
GE
"NgzZ 8E
/
z Y G/ON v p 15X N 0*

{gC
!*
{zYDI^
gzZ s1^
gzZ
6,
XNY
$ ~16
5akS CZ ~X V 4NXq
"iNG
4{ z
ZW}g v V!*
yS ~ }g !*
V G
5kG
X V 4NX{g *Zg
gzZgzZZ "
Z~X}
G
4]N { zgzZ W 9gzZ bzgzZ 17
5E
! W
Xqj] WgzZ W{ z \
" [ kS ~18
4]N '!*
/E
3E
] OE
C
Zz E
]!*
~ V!*
yS
/Z V 4NX Zt

O
X
4
. J (,
wi **
6,k Q W N ~ [ kS Z}
E
"
3
~ V!*
[ kS ] OE
/ZgzZ 19X }
I
\
I
? g~[ k Q Z}
LX=\gzZ] LE
.}w ] !*

X } w ~O 8Lk Q~kOG!N
~" @*

Zz ZV!*
yS 20
$0
+
zZ}
.} R ! }WV 4NXZzW
X W q
"iNG
$0
! }WXgBVOG!Na q
+
zZ}
.21
"iNG

1251

E
+
zZ}
.YV: ` Zzg `g
zg7Q 8N0
Xg D

!*
-$
J
+Z {zgzZ }
X h'
,gzZ s '!*
t
kQ 6
nkS CZ , Z}
.VjzV1 0
+
zZ}
.
Zz X} C
'!*
{ z6,Vz LZ { z 5
Xgz**

7
X
4
kS { z ug IX V N Zz W ~ N
"[
3E
X @*
6,
V!*
] OE
$N ~8
gzZ E
5_NV!*
yS TV 4NX{z "
E
5O8 G
N E_N'!*
t~Z
# gzZ

k Q~ N8FNgzZ 8F
9
(Zg Z: k Qp X Z 7,
/
~ {>6,V

yQgzZ V1V} Z~#

E
"
X
4
3
N
Z}
.X V #
}
. '!*
] OE[ kS
X{>
G
E
N
"
3
$
V!*
]OE[ kS k QQ 10
%N 11X q
{ z @*
ZE
- 4,
zYg: {7

%N
X Y `@*
{z X Y ` @*
ZE
G
G
{z u 0*
gzZ } Y ` @*
~i E
54]Zg {z i E
54]Zg
X Y`@*
u 0*
X
4
N
k Qq
-ZC
gzZ V Zz W~ N 12
13
gzZ Z X `
Z k0*
}a ._