Anda di halaman 1dari 12

Salah (het gebed) Het gebed is een individuele plicht "fard ayn " voor iedere moslim.

Je bent verplicht om het van jongs af aan te leren. Je dient het op de voorgeschreven tijden te verrichten volgens zijn zuilen, vereisten, verplichtingen en naar de traditie van de Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, totdat je de overwinning behaalt met de tevredenheid van Allah, Glorierijk en Verheven is Hij. Je zult dan behoren tot diegene die succesvol zijn in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals als Allah, de Verhevene dat wil. Aantal Rak'as van elk salah Tijden van het gebed Het ochtendgebed (Fadjr) Het middaggebed (Doehr) Het namiddaggebed (Asr) Het zonsonderganggebed (Maghrib) Het avondgebed (I'sha) vrijdag's gebed (Doehr) 1. 2. 3. 4. soennah voor 2 2+2 2+2 2 2 2 (moskee groet) Fard (verplicht) 2 4 4 3 4 2 Soennah na -2 -2 2 chafe + 1Witr 2 thuis of 2+2 in de moskee

Fadjr (Het ochtendgebed) bestaat uit 2 rakahs en wordt hard opgelezen. Doehr (Het middaggebed) bestaat uit 4 rakahs en wordt zachtjes gelezen. Asr (Het namiddaggebed) bestaat uit 4 rakahs en wordt zachtjes gelezen. Maghreb (Het zonsonderganggebed) bestaat uit 3 rakaahs en de eerste twee rakahs worden hard opgelezen en da laatste rakah wordt zachtjes gelezen. 5. Isjah (Het avondgebed) bestaat uit 4 rakahs en de eerste twee worden hard opgelezen en de laatste twee zachtjes gelezen. Na het laatste gebed (I'sha) bidt men nog twee soenah gebeden: 1. Shaf'e bestaat uit 2 rakahs en worden beide zachtjes gelezen. 2. Witr heeft 1 rakah en wordt zacht gelezen. Naast deze gebeden bad de profeet 12 rakahs als soena (niet verplicht):

4 rakahs voor Doehr gebed. 2 rakahs na Doehr gebed. 2 rakahs voor Asr gebed 2 rakahs na Maghreb gebed. 2 rakahs voor Isjah gebed.

Elke gebed bestaat uit: Qiyam = deze houding volgt onmiddellijk op de eerste takbier. In deze houding wordt o.a. een gedeelte van de Koran Gereciteerd.

Roekoe = het bovenlichaam is voorovergebogen in een hoek van 90 graden in verhouding tot de benen.

Sadjdah = men raakt met het voorhoofd (neus inbegrepen), handen en tenen de grond (niet met de elleboog); deze houding wordt in iedere rakah twee keer aangenomen met een korte zittende houding tussen de beide Sajdahs. Dit geheel is nu een rakah.

Het gebed gaat als volgt: - Qiyam Je begint met de Qiyam, men heft beide handen op (voor een man tot aan de oren, je mag je oren ook aanraken) en voor de vrouw tot aan de hoogte van de schouders. En je zegt dan Allahoe Akbar (Allah is groot).

Na Qiyam wordt (bij de man) de rechterhand op de linkerhand gelegd bij de navel (op het hart). En bij de vrouw op de borsten. Het gebed is nu begonnen en er worden drie verschillende gebeden gereciteerd:

1. "Soebhanaka Allahoemma wa bi hamdik wa tabaraka ismoek wa ta3ala djaddoek wa la ilaha ghairoek." () . d.w.z. "Glorierijk bent U, oh Allah, ik prijs U, gezegend is Uw naam en Verheven is Uw positie en niets is het waard aanbeden te worden behalve U". 2. Hierna wordt gezegt: A oedoe bi Allahi minna shaytani radjiem; () d.wz. "Ik zoek toevlucht bij Allah tegen Satan, de verworpene". 3. Daarna reciteer je het eerste hoofdstuk uit de Koran (Fatiha): Bismi Allahi Rahmani Rahiem. (In de Naam of Allaah, de Erbarmer, de meest Barmhartige) (Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden)

Alhamdoe li Allahi Rabbi al alamien. Arrahmani Rahiem. Maliki yaumi addien.

(De Erbarmer, de meest Barmhartige) (De Heerser op de Dag des Oordeels) (U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om

Iyyaka naboedoe wa iyyaka nastaien. hulp) Ihdina sirata al moestaqiem.

(Leid ons op het rechte Pad)

Sirata alladdiena an-amta allaihim ghairi almaghdoebi alayhim wala addaallien. (Het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden) Amien. (Oh Allah accepteer ons gebed) 4. Na de Fatiha wordt een ander hoofdstuk uit de Koran gereciteerd, waarbij men vrij is in keuze.

- Roekoe

Gelijk na de laatste recitatie buigen we ons naar de gebogen houding (roekoe) met de woorden: Allahoe Akbar (Allah is groot). In deze houding zeg je drie maal: Soebhana Rabbiya Al'adiem (Hoe perfect is mijn Heer, de Oppermachtige).

Vervolgens gaan we even terug naar de staande houding met de woorden: Sami'a Allahoe liman hamidah (Allah luistert naar degene die Hem prijst). Hierna zeggen we (nog steeds in de staande houding): Rabbana wa laka al hamd (Onze Heer, U komt alle verheerlijking toe). - Sadjdah Vanaf de staande positie gaan we naar de Sadjdah. Terwijl we deze handeling doen zeggen we: Allahoe Akbar (Allah is groot). Als men in de Sadjdah houding is, zegt men drie keer: Soebhana rabbi-ya al ala (Hoe perfect is mijn Heer, de Oppermachtige).

- Omhoog komen vanuit de Sadjdah Vervolgens zeggen we als we even overeind gaan zitten: Allahoe Akbar (Allah is groot). (De zit houding verschilt van man tot vrouw, de man gaat gewoon recht overeind zitten op zijn knieen, maar de vrouw houd haar benen dan een beetje naar rechts (ze zit dan niet net als de man op haar knieen maar ze zit dan op de grond met haar benen langs haar heen). Men zegt dan Rabbie Eghfierlie warh'amnie (O mijn Heer! Vergeef me en heb genade met mij). Daarna zeg je weer: Allahoe Akbar (Allah is groot). En dan ga je weer in de Sadjdah houding, en zegt weer drie maal: Soebhana rabbi-jal ala (Hoe perfect is mijn Heer, de Oppermachtige). Voor men opstaat en gaat naar de Qiyam-houding zeggen we: Allahoe Akbar En de tweede Rakah gaat hetzelfde, behalve dat punt 1 nu vervalt. - De eerste Tashahhoed Behalve als je klaar bent met je tweede rakah ga je niet opstaan naar de Qiyam houding, maar dan ga je naar de zithouding zoals eerder is beschreven hoe. En dan gaan we de att-ashahhoed doen (dit is de getuigenis). Men gebruikt hierbij zijn rechter wijsvinger: (Allah is groot).

Atta hiyyatoe li Allahi, wassallawatoe watayyibatoe. Asalamoe alaika ayyoeha Nabiyyoe warahmatoe Allahi wa barakatoehoe. Assalamoe alaina wa ala 'ibadi Allahi Saalihiena. Ashjhadoe Allaa ilaha illaa Allah wa ashjhadoe anna mohammadan abdoehoe warasoeloeh. (. . ) (Alle lofuitingen voor Allah. Alle daden van aanbidding en goede werken zijn voor Hem. O Profeet, moge er vrede, genade en zegeningen van Allah met jou zijn. Moge er vrede met ons en alle rechtschapen dienaren van Allah zijn. Ik verklaar dat er niets is dat het waard is aanbeden te worden behalve Allah en ik verklaar dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is). - De tweede Tashahhoed Na de eerste Tashjahhoed gaan we gelijk door met de Salawat: Allahoemma Salli 'ala Sayidina Mohammadin wa 'ala ali Sayidina Mohammadin kama sallaita 'ala Sayidina Ibrahiema wa 'ala ali Sayidina Ibrahiema innaka Hamidoen Madjied. Allahoemma barik ala Sayidina Mohammadin wa ala ali Sayidina Mohammadin kama barakta ala Sayidina Ibrahiema wa ala ali Sayidina Ibrahiema fe al'alamina innaka Hamidoem Madjied. (O Allah, schenk genade en eer aan Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) en aan zijn familie en de ware volgelingen van Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem), net zoals U genade en eer aan Ibrahiem (vrede zij met hem) schonk en aan zijn familie en de ware volgelingen van Ibrahiem (vrede zij met hem). Waarlijk, U bent prijzenswaardig, de Geweldige. O Allah, schenk zegeningen aan Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) en aan zijn familie en de ware volgelingen van Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem), net zoals U zegeningen schonk aan Ibrahiem (vrede zij met hem) en aan zijn familie en de ware volgelingen van Ibrahiem (vrede zij met hem). Waarlijk, U bent prijzenswaardig, de Geweldige.). Na de Salawat mag het gebed beeindigd worden, maar het is beter om de volgende smeekgebeden ook te zeggen: Rabbana atina fid-doenja hasanah wa fi al -akhirati hasanah wa qina 'adaba Nar. Rabbana ghfirli wali walidayya wa li jami'i al moeminina jauma yaqoemoe al hisab. - Tasliem Tasliem (de vredes wens) Bij ieder mens zijn constant twee engelen aanwezig, die alle daden vanaf geboorte tot aan de dood optekenen. Allah leert ons dat niets hem ontgaat, zij schrijven het levensboek van de mens tot aan de kleinste details, het boek zal als getuige dienen in het hiernamaals op de Dag des Oordeels en iedere mens die op aarde heeft geleefd, zal zijn levensboek kunnen lezen. Bij de afsluiting van het gebed worden de engelen begroet: Men wendt het hoofd eerst naar rechts en zegt: Assalamoe alaikoem wa rahmatoellah (Vrede zij met jou en de genade van Allah). En dit word ook tegen de engel links gezegd. Hiermee is het gebed beeindigd.

Ghoesl (Grote Wassing) Het verrichten van ghoesl is verplicht in de volgende gevallen: 1. Na een zaadlozing veroorzaakt door een seksueel contact, ook bij de inbeelding daarvan. 2. Na geslachtsgemeenschap. Ook als er geen orgasme is geweest, is het nemen van totale wassing verplicht. 3. Na een droom van erotische aard. Als men sperma of vocht aantreft op het bed of kleding, moet men de ghoesl verrichten, anders niet. 4. Na menstruatie. Een vrouw is verplicht zich onmiddellijk na de menstruatie te reinigen, door het nemen van ghoesl. (Gedurende menstruatieperiode is een vrouw van het gebed vrijgesteld.) 5. Na het verstrijken van de veertig dagen na de bevalling is een vrouw verplicht ghoesl te nemen. Als de bloeding eerder ophoudt, kan de ghoesl ook eerder verricht worden. 6. Als iemand moslim wordt, behoort hij of zij ook instructies te krijgen om ghoesl te nemen. Als n van deze zaken zich voordoet is de grote rituele wassing verplicht, daarmee wordt het beletsel opgeheven met betrekking tot het verrichten van het gebed, "at-tawaaf", het aanraken en

dragen van de Koran en het verblijven in de moskee. Het is verder verplicht tijdens de grote rituele wassing het water over het hele lichaam te verspreiden, zowel over de huid als het haar. Men moet er voor zorgen dat het water alle delen van het lichaam bereikt. Ghoesl verricht men als volgt. Na de intentie ervoor gemaakt te hebben, zegt men: Bismi Allahi Rahmanir Rahiem .(In de naam van Allah de Barmhartige, de Genade volle). 1. Men wast de handen en daarna de geslachtsdelen (hierna drie keer handen wassen); 2. Daarna verricht men de kleine wassing (woedoe); 3. Als deze wassing verricht is, giet men eerst drie maal water over het hoofd en dan drie maal over de rechterschouder, waarbij men de lichaam stevig wrijft. Hierbij wast men het lichaam tot dat er geen droge plek overblijft. Voor vrouwen is het niet verplicht gevlochten haren los te maken, maar ze moeten wel er voor zorgen dat het water tot aan de wortels van hun haren komt. Incha-Allah zal Allah (SWT) ons de eventueel gemaakte fouten vergeven en zal Hij ons inchaAllah leiden op As-sirat al-moestaqiem (= de rechte weg). Assalaamoe 'alaikoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh. (Vrede zij met u en de genade en zegeningen van Allah.)

Woedoe (Kleine Wassing) Voordat men het gebed verricht, moet men de kleine wassing verrichten. Deze handeling heet Woedoe. Deze wassing heeft een kalmerende uitwerking en leidt de mens af van zijn wereldse aangelegenheden. Bovendien heeft ze ook een symbolische betekenis. Men wast die delen, die in het algemeen deel nemen aan de dagelijkse werkzaamheden. En door de uiterlijke reinigen. Het is een soort berouw, dat men toont aan God. Ware dit niet het geval, dan zou het wassen niet veel betekenis hebben. Afkeuringswaardige (makroeh) zaken met betrekking tot woedoe:

Wat Soennah is nalaten. Meer of minder water gebruiken dan nodig is. De wassing in onreine plaatsen verrichten.

Zaken die woedoe ongeldig maken:


Urine, zaadlozing, ontlasting en winden laten. Bloed, pus of wit bloed verliezen (als ze over de huid verspreiden). Overgeven. Bloeden uit de mond (als het minder is dan speeksel, maakt het de woedoe niet ongeldig) Flauwvallen. Bedwelmend zijn (dronken of stoned). Geslachtsgemeenschap. Het rechtstreeks aanraken van het geslachtsdeel of billen. Boven genoemde handlingen niet of gedeeltelijk nakomen. Als men diep in de slaap is gevallen. Het eten van kamelenvlees.

Wanneer n van deze zaken voorkomt, is "al Woedoe" verbroken en is men verplicht zijn/haar woedoe opnieuw te verrichten. Voorwaarden bij het verrichten van Woedoe

Het onderscheidingsvermogen tussen het goede en het kwade: De rijpheid van het kind ligt rond de zevenjarige leeftijd. De intentie, "an-niyyah": Die bevindt zich in het hart en het uitspreken ervan is een "bid'ah" (Het verzinnen van nieuwigheden in de religie waarvan geen voorschriften zijn.). Volgens de woorden van de boodschapper, Allah's zegen en vrede zij met hem: "Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald". De eis dat het water voor woedoe rein moet zijn en niet met dwang verkregen noch gestolen mag zijn. Indien het niet vindbaar is, verricht dan "at-tayammoem". Het verwijderen van hetgeen het water doet tegenhouden van het bereiken van de huid zoals deeg, was en klei.

De woedoe of kleine wassing naar het voorbeeld van de profeet (zvmh) kent de volgende

onderdelen:

Eerst maakt men een intentie (voornemen van gehoorzaamheid aan Gods wil), daarna wordt het volgende uitgesproken: Bismi Allahi a Rahmanir a Rahiem. (In de naam van Allah de barmhartige, de genade volle). De profeet zei: "De woedoe (kleine wassing) zal niet van iemand geaccepteerd worden (van degene) die de naam van Allah (hierop) niet noemt." (Overgeleverd door Ahmad en een goede gekwalificeerd door Al-Albaani in Al-irwaa-e) En indien hij vergeet "Bismi Allah" te zeggen alvorens aan de woedoe te beginnen, dan zal het hem niet kwalijk worden genomen.

Het is Soennah vlak voor en tijdens de Woedoe steeds de geloofsbelijdenis te herhalen: Ash_hadoe Anna laa ilaha illaa Allah wa ash_hadoe anna Mohammadan Rasoella Allah. (Ik beweer dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed de profeet van God is).

1. Het wassen van de handen Men begint met drie keer de handen grondig te wassen.

2. Het spoelen van de mond Daarna wordt drie keer de mond gereinigd (men neemt een handjevol water in de rechterhand), waarbij de tanden door er overheen te wrijven schoon wordt gemaakt met vingers van linkere hand. (wenselijk is voor de randen gebruik te maken van een misvak of tandenborstel).

3. Het reinigen van de neus Vervolgens worden eveneens drie keer, de neusgaten gewassen. Men neemt een handjevol water in de rechterhand en snuift door adem in te halen via de neusgaten. Vervolgens snuit men dit water uit met de linkere hand. Het is aan te raden dat men overdrijft in het opsnuiven (met kracht opsnuift), behalve als men vast dan dient hij niet te overdrijven uit vrees dat het water via de neusholte naar binnen gaat. De profeet heeft gezegd: "En overdrijf bij het opsnuiven, behalve als je vast." (Overgeleverd door Aboe Dawoed en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Sahih Aboe Daawoed (629))

4. Het wassen van het gezicht Hierna wordt het gezicht (ook drie keer) gewassen, van voorhoofd tot kin en van oor tot oor. (Een dichtbehaarde baard mag bevochtigd worden).

5. Het wassen van de onderarmen Vervolgens worden de armen (ook drie keer) tot aan de ellebogen gewassen. (de rechter arm eerst).

6. Het vegen over het hoofd Daarna met de palm (van beide handen) veegt men n maal over het hoofd. Bij deze handeling begint men bij het voorhoofd en eindigt men bij het einde van de haargroei op de nek. Vervolgens komt men weer terug met de handenpalmen tot het voorhoofd. Deze handeling dient men n keer uit te voeren.

7. Het wassen van de oren En dan worden de oren gewassen.(met de wijsvinger maakt men de binnenkant schoon en met de duim de buitenkant van de oren). Deze handeling dient men n keer uit te voeren.

8. Het wassen van de voeten Tenslotte wast men de voeten tot aan de enkels drie maal. (de rechter voet eerst).

9. Na het eind van de wassing Aan het einde van de kleine wassing zegt men: * "Ash-hadoe anna laa ilaha illa Allah wa ash-hadoe anna laa sharieka lahoe wa ash-hadoe anna Mohammadan abdoehoe wa rasoeloeh. ** Allaahoema djalnie mina a-ttawaabiena wa

djalnie miena al-moetatahirien." * "Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah. Hij is de Enige, Hij heeft geen deelgenoten en dat Mohammed zijn dienaar en profeet is." (Overgeleverd door Moesliem) ** "Allah, laat mij behoren tot degenen, die berouw tonen en zich reinigen." (Overgeleverd door Tiermiedie en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Al-iraaw-e (96)) Het is een plicht voor degene die de kleine wassing verricht om zijn ledematen in deze volgorde te doen. En men dient het wassen van de daarop volgende ledemaat niet te vertragen; zodanig dat de vorige ledemaat droog is. Het is toegestaan voor degene die de kleine wassing verricht zijn ledematen achteraf te drogen.