Anda di halaman 1dari 29

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

TOPIK 1

FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN

Sinopsis Sains fizik adalah berasaskan beberapa prinsip dan melibatkan perkembangan konsep. Aplikasi prinsip-prinsip dan konsep-konsep biasanya melibatkan melibatkan satu atau lebih kuantiti-kuantiti fizik. Hampir seluruh dunia menggunakan sistem metrik dalam kehidupan harian. Satu adaptasi sistem metrik digunakan oleh untuk kegunaan sains, perdagangan dan komunikasi. Sistem ini dikenali sebagai sistem SI (System International)

Hasil Pembelajaran

1. Menukarkan kuantiti fizik dari satu unit ke unit yang lain 2. Menulis kuantiti fizik yang sangat besar atau sangat kecil ke dalam bentuk piawai 3. Menulis kuantiti fizik kepada angka bererti yang sesuai 4. Menyatakan teknik-teknik pengukuran yang sesuai

Gambaran Keseluruhan

Fizik pengukuran dalam kehidupan harian Pertukaran unit Bentuk piawai Kejituan dan kepersisan Angka bererti Teknik-teknik pengukuran yang baik

Rajah 1.1 Gambaran Keseluruhan Isi kandungan

Isi Kandungan

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

1.1 Pertukaran Unit Seperti sistem nombor, sistem metrik adalah satu sistem perpuluhan. Imbuhan digunakan untuk menukar unit SI dalam kuasa sepuluh. Contohnya, satu persepuluh meter adalah satu desimeter, satu per seratus meter adalah sentimeter. Unit metrik untuk semua kuantiti menggunakan imbuhan yang sama. Contohnya, satu per seribu gram adalah satu miligram, dan satu ribu gram adalah satu kilogram. Oleh itu, untuk menggunakan unit-unit SI dengan berkesan, adalah penting untuk mengetahui maksud imbuhan-imbuhan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.1. Jadual 1.1
Imbuhan Tera Giga Mega Kilo Desi Senti Mili Mikro Nano Piko Nilai 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1 000 0.1 0.01 0.001 0.000 001 0.000 000 001 0.000 000 000 001 Bentuk Piawai 10
12 9 6 3

Simbol T G M k d c m n p

10 10 10 10 10 10 10 10 10

-1 -2 -3 -6 -9

-12

Melayari Internet (1 jam)

Melayari laman web berikut untuk mengumpul maklumat mengenai Unit SI dan sejarah perkembangan Unit SI. Sediakan satu rumusan terhadap kefahaman anda mengenai Unit SI dalam buku nota refleksi. http://www.bipm.org/en/si/ http://en.wikipedia.org/wiki/SI

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Contoh: Apakah nilai yang sama dengan 500 milimeter dalam meter? Jawapan: Dari Jadual 1.1, kita lihat faktor pertukaran adalah 1 milimeter = 1 x 10-3 meter Maka, 500mm adalah

1 10 3 m (500 mm) = 500 x 10-3 m = 5 x 10-1 m. 1mm

Latihan

1. Tukarkan setiap pengukuran panjang yang diberi kepada nilai yang setara dalam meter. . a. 1.1 cm b. 56.2 pm c. 2.1 km d. 0.123 Mm 2. Tukarkan setiap pengukuran jisim berikut kepada nilai setara dalam kilogram a. 147 g b. 11 g c. 7.23 Mg d. 478 mg

1.2 Bentuk Piawai Kajian dalam sains biasanya melibatkan kuantiti-kuantiti yang sangat besar atau sangat kecil. Sebagai contoh, jisim bumi adalah lebih kurang 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram dan jisim elektron adalah 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 911 kilogram Kuantiti-kuantiti yang ditulis dalam bentuk ini mengambil ruang yang sangat besar dan sukar digunakan untuk pengiraan. Oleh itu, untuk memudahkan pengiraan dilakukan dengan nombor-nombor sebegini, kita tulisnya dalam bentuk yang lebih pendek dengan menggantikan nombor perpuluhan dengan nombor kuasa asas sepuluh. Bentuk piawai adalah M x 10n dengan 1 M 10 dan n adalah integer

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Dengan itu, jisim bumi boleh di tulis sebagai 6.0 x 1024 kg dan jisim elektron sebagai 9.11 x 1031 kg. Magnitud sesuatu kuantiti fizik biasanya dibundarkan kapada tiga atau empat angka bererti. 1.3 Angka Bererti Oleh kerana kepekaan alat-alat pengukur adalah terhad, bilangan angka yang sah bagi mana-mana pengukuran adalah terhad. Angka yang sah ini di panggil angka bererti. Bilangan angka bererti dalam satu pengukuran boleh ditentukan dengan merujuk kepada pernyataan-pernyataan di bawah: 1. 2. 3. 4. Angka bukan kosong adalah sentiasa bererti. Semua kosong terakhir selepas titik perpuluhan adalah bererti. Kosong di antara dua angka bererti adalah sentiasa bererti. Kosong yang digunakan semata-mata untuk memberi ruang kepada titik perpuluhan adalah tidak bererti.

Berfikir (1 jam)

Bagaimanakah kamu melakukan hasiltambah, hasiltolak dan hasidarab terhadap nombor-nombor angka bererti? Rujuk kaedah matematik untuk melakukan operasi ini.

1.4 Kejituan dan kepersisan Kepersisan adalah darjah ketepatan bagi pengukuran satu kuantiti yang diulangi. Sebagai contoh, jika seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengukur halaju cahaya, dia akan mengulanginya beberapa kali. Beberapa cubaan dilakukan dan menghasilkan nilai-nilai antara 3.000 x 108 m/s kepada 3.002 x 108 m/s di mana nilai puratanya adalah 3.001 x 108 m/s yang membuat kesimpulan bahawa halaju cahaya adalah 3.001 x 108 m/s. Daripada pengukuran pelajar ini, halaju cahaya adalah dalam julat 3.000 x 108 m/s kepada 3.002 x 108 m/s. Oleh yang demikian, kepersisan pengukuran adalah 0.001 x 108 m/s. Kepersisan alat pengukur adalah terhad kepada bacaan terkecil pada alat pengukur. Kejituan adalah sejauh manakah nilai yang diukur hampir kepada nilai sebenar. Dalam eksperimen mengukur halaju cahaya, kejituan adalah perbezaan antara nilai ukuran pelajar yang dinyatakan dalam kepersisan yang sama. Sebagai contoh, ukuran pelajar adalah 2.998 x 108 m/s dibandingkan 3.002 x 108 m/s nilai sebenar. Oleh itu, kejituan pengukuran adalah 0.003 x 108 m/s.

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Oleh itu, kejituan satu alat pengukur bergantung kepada bertapa baik nilai yang diukurnya dibandingkan dengan nilai piawai.

Rajah 1.2 Alat-alat untuk mengukur panjang 1.5 Teknik-teknik pengukuran yang baik Dalam kajian fizik secara eksperimen, pengukuran yang jitu dan persis harus diberi keutamaan. Pertimbangan-pertimbangan berikut harus dititik beratkan: 1. Pemilihan alat pengukuran yang sesuai untuk satu pengukuran (a) Ralat 0.1 cm dalam pengukuran 100.0 cm adalah kurang serius berbanding dengan 0.1 cm dalam 10.0 cm. (b) Pengukuran kuantiti besar seperti panjang dawai tidak memerlukan alat yang peka manakala pengukuran yang kunatiti yang kecil seperti diameter dawai memerlukan alat yang peka. Pengukuran alat pengukuran yang tepat (a) Sentiasa mematuhi arahan penggendalian alat. (b) Sikap cermat dan berhati-hati ketika membuat pengukuran. (c) Memahami sebab pelbagai jenis ralat yang mungkin timbul.

2.

Perbincangan ( 1 jam)

Bincangkan alat-alat pengukur yang sesuai bagi mengukur kuantiti-kuantiti fizik berikut; panjang tali, ketebalan satu keping kertas, ketebalan cermin tingkap, ketebalan sebuah buku dan lebar meja

Rujukan

http://www.bipm.org/en/si/ http://en.wikipedia.org/wiki/SI
(Sistem Internaional)

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

TOPIK 2

GERAKAN DALAM ARAH MANA?

Sinopsis Gerakan objek boleh digambarkan melalui. Sesiapa juga boleh menggambarkan gerakan menggunakan perkataan untuk memerihalkan gerakan misalnya jarak dan laju. Dalam fizik, kita juga menggunakan perkataan baru seperti sesaran, halaju dan pecutan untuk mewakili gerakan. Perbezaan antara dua kategori perkataan-perkataan ini adalah dari segi kuantitinya, iaitu samada ia adalah kuantiti vektor atau kuantiti skalar. Hasil Pembelajaran

1. Menyatakan cara mewakilkan kuantiti vektor 2. Melakukan hasil tambah dan hasil tolak vektor menggunakan kaedah grafik 3. Menyatakan halaju relatif 4. Menyatakan komponen-komponen vektor 5. Melakukan hasil tambah vektor secara algebra Gambaran Keseluruhan
Gerakan

Vektor

Skalar

Hasil tambah dan hasil tolak vektor

Komponen (Leraian vektor)

Grafik

Algebra

Halaju relatif

Rajah 2.1 Gambaran keseluruhan isi kandungan

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Isi kandungan 2.1 Mewakilkan kuantiti vektor Satu kuantiti vektor diwakili oleh satu garis yang mempunyai anak panah dihujungnya. Panjang garis dilukis mengikut skala untuk mewakili magnitud kuantiti tersebut. Arah anak panah menunjukkan arah kuantiti tersebut. Selain mewakilkan vektor secara grafik, kita juga boleh mencari hasil tambah dua vektor secara grafik. Vektor diwakilkan dengan huruf-huruf A, B dan sebagainya.

2.2 Hasil tambah vektor Hasil tambah vektor dalam satu dimensi

Jika seorang kanak-kanak bergerak 200 m ke timur, dan seterusnya 400 m ke timur, jumlah sesarannya dicari dengan menambahkan dua vektor tersebut. A dan B dilukis mengikut skala seperti ditunjukkan dalam Rajah 13.2(a). Oleh itu magnitud paduan daya, R = A + B atau, R = 200m + 400m =600 m, dan arah paduan daya adalah ke timur. Oleh itu paduan daya, A dan B adalah 600m ke timur. Perhatikan rajah (b) dan (c). Fikirkan bagaimana kamu boleh memperoleh paduan daya secara grafik bagi rajah-rajah tersebut.

Rajah 2.2

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Hasil tambah vektor dalam dua dimensi


lukis segiempat selari

A B
Paduan vektor

Rajah 2.2 Rujukan http://phet.colorado.edu/sims/vector-addition/vectoraddition_en.html 2.3 Hasil tolak vektor dalam satu dimensi Untuk mencari hasil tolak dua vektor, kamu hanya perlu mencari hasil tambah dua vektor yang bertentangan arah (Rajah 2.2c). A + (-B) = R

2.4 Halaju relatif : beberapa aplikasi Kadang kala objek bergerak dalam medium yang bergerak relatif kepada pemerhati. Satu kapal terbang yang bergerak pada satu arah akan mengalami perubahan arah dan halaju.

Halaju kapal terbang + halaju angin = Halaju paduan Halaju relatif = 100 km/j + 25 km/j = 125 km/j Apakah halaja relatif kapal terbang ini pada arah-arah angin di bawah? 25 km/j ke arah utara? 25 km/j ke arah barat ?

Bacaan Sila rujuk lama web berikut untuk melihat beberapa aplikasi vektor untuk mencari halaju relatif http://physics.bu.edu/~duffy/java/RelV2.html 8

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

2.5 Komponen-komponen vektor Komponen vektor bermaksud bahagian-bahagian dalam vektor. Dalam kebanyakan situasi, komponen vektor yang penting adalah komponen-x dan komponen-y.

F = 316N

35

Rajah 2.3

Warna merah pada Rajah 2.3 menunjukkan komponen-x vektor F, dan warna hitam menunjukkan komponen-y bagi vektor F. 2.6 Melakukan hasil tambah vektor secara algebra Hasil tambah dua boleh dilakukan dengan menggunakan trigonometri, yang mengaitkan sudut dalam segi tiga dengan sisi-sisi segi tiga. Dua kaedah matematik yang digunakan adalah:

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Contoh: Cari hasil tambah vektor bagi dua vektor di bawah

Jawapan: Langkah 1 : Melengkapkan segi tiga bersudut tepat

Langkah 2: Menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari magnitud vektor paduan.

Langkah 3: Menggunakan trigometri untuk mencari sudut arah vektor paduan,

Rujukan: http://physicslearningsite.com/vectors.html (hasil tambah dan hasil tolak vektor) http://id.mind.net/~zona/mstm/physics/mechanics/vectors/findingComponents/findingCo mponents.htm (komponen vektor) http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/Class/vectors/u3l1f.html http://physics.bu.edu/~duffy/java/RelV2.html (halaju relatif)

10

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

TOPIK3

GERAKAN DALAM SATU DIMENSI

Gerakan adalah perubahan kedudukan sesuatu jasad mengikut masa dibandingkan dengan persekitarannya. Gerakan dalam satu dimensi adalah gerakan dalam satu laluan yang lurus. Terdapat pelbagai jenis daya yang bertindak ke atas satu jasad bergerak, samada memecut, menyahpecut atau kekal pegun. Dalam bahagian ini, anda akan mempelajari jenis-jenis daya yang bertindak dalam ke atas suatu objek dan melukis daya-daya tersebut dalam satu rajah jasad bebas.

Hasil Pembelajaran 1. Menerangkan daya-daya berikut; geseran, normal, tegangan, julangan dan berat dan membincangkan tindakan daya-daya dalam konteks yang berlainan 2. Membina rajah jasad bebas dalam pelbagai konteks; halaju seragam, memecut, jatuh bebas dan sebagainya

Gambaran Keseluruhan
Gerakan dalam satu dimensi

Daya

Rajah bebas jasad

Daya geseran
Daya tegangan

Daya normal

Daya julangan

Daya graviti

11

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Isi kandungan 3.1 Jenis-jenis Daya Daya adalah tolakan atau tarikan ke atas suatu objek yang mengakibatkan interaksi objek ini dengan objek yang satu lagi. Bila interaksi ini berkurangan, objek ini tidak lagi merasai daya. Daya hanya wujud hasil daripada interaksi. Daya diukur dalam unit SI Newton. Satu Newton adalah bersamaan dengan 1kgms-2. Daya adalah satu kuantiti vektor. Ia mempunyai kedua-dua magnitud dan arah. Beberapa daya antara objek yang akan dibincangkan adalah: Jenis-jenis daya Daya geseran Daya graviti (berat) Daya normal Daya tegangan Daya Julangan

Daya geseran Daya geseran adalah daya yang dikenakan oleh satu permukaan apabila satu cuba bergerak melaluinya. Ia biasanya bertindak pada arah yang bertentangan dengan arah gerakan. Terdapat dua jenis daya geseran iaitu daya geseran statik dan daya geseran menggelongsor. Geseran dihasilkan oleh dua permukaan ditekankan bersama, menyebabkan daya tarikan molekul antara molekul dari permukaan berbeza. Geseran bergantung kepada jenis permukaan dan sekuat mana bahan ditekan. Geseran maksimum boleh dikira menggunakan rumus berikut:

Fgeseran x Fnormal di mana = koefisien geseran

Daya graviti Graviti adalah satu daya yang menarik objek-objek ke bawah ke arah bumi. Objek yang jatuh ke bumi tanpa pengaruh daya-daya luar (seperti rintangan udara) dikatakan sebagai jatuh bebas. Objek yang jatuh bebas akan mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Berat adalah daya tarikan bumi terhadap objek itu. Jika jisim objek adalah m, pecutan graviti adalah g, maka Berat = mg.

12

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Daya normal Daya normal adalah daya sokongan pada objek apabila ia bersentuh dangan satu permukaan. Sebagai contoh, jika satu buku terletak di atas meja, permukaan mengenakan satu daya ke atas untuk menyokong berat buku itu (Rajah 3.1a). Ia juga boleh wujud secara mengufuk antara dua objek yang bersentuh. Misalnya, seorang yang bersandar pada suatu dinding akan mengenakan satu daya ufuk ke atas dinding. Maka dinding akan mengenakan satu daya normal ufuk ke atasnya (Rajah 3.1b).

(a) Rajah 3.1

(b)

Daya tegangan Daya tegangan adalah daya yang dipindahkan melalui tali, benang, kabel atau wayar yang ditarik dengan tegang pada daya yang dikenakan pada kedua-dua hujungnya. Daya Julangan Daya julangan adalah daya yang menolak objek ke atas dan menyebabkan ia kelihatan kehilangan berat dalam bendalir (cecair atau gas). Ia juga boleh menyebabkan kapal terbang bergerak melalui udara.

3.2 Membina rajah jasad bebas yang melibatkan daya-daya diatas dalam pelbagai konteks Rajah jasad bebas adalah rajah-rajah yang digunakan untuk menunjukkan magnitud relatif dan arah semua daya-daya yang bertindak ke atas suatu objek dalam suatu situasi. Rajah haruslah mengandungi komponen-komponen berikut: (1) Anak panah: saiz anak panah mewakili magnitud daya arah anak panah mewakili arah daya (2) Label daya yang bertindak: daya dilabel untuk mewakili jenis daya (contoh, Ffric = daya geseran, Fgrav = daya graviti, Fnorm = daya normal, Ftens = daya tegangan)

13

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

(3) Objek diwakili dengan titik atau kotak, dan daya-daya dilukis daripada pusat titik atau kotak itu

Sebagai contoh:
Fnorm : daya normal Fap : daya aplikasi Ffric atau Fgeseran : daya geseran Fgrav : daya graviti

Contoh-contoh: Sebuah buku berada di atas permukaan meja

Seorang budak perempuan duduk di atas buaian

Sabuah buku ditolak ke kanan di atas meja supaya ia bergerak dengan pecutan

Sebuah kereta yang bergerak kekanan atas permukaan jalan yang kasar sedang dinyahpecut

14

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Latihan

Lukis rajah jasad bebas bagi situasi-situasi di bawah: (a) Seorang budak sedang duduk di atas kerusi (b) Sebiji telur sedang jatuh ke lantai (c) Sebuah baldi berisi penuh dengan air ditarik keluar daripada perigi (d) Sebuah budak mengayuh basikal dengan laju yang bertambah

Bacaan

Sila rujuk lama web berikut untuk melihat beberapa cara pergerakan boleh diperihalkan http://www.physicsclassroom.com/Class/1DKin/

Sila rujuk lama web berikut untuk melihat beberapa jenis daya dan aplikasinya di
http://www.glenbrook.k12.il.us/GBSSCI/PHYS/Class/newtlaws/u2l2a.html http://www.zephyrus.co.uk/forcetypes.html

3.3 Rujukan http://www.physicsclassroom.com/Class/1DKin/ http://www.glenbrook.k12.il.us/GBSSCI/PHYS/Class/newtlaws/u2l2a.html http://www.zephyrus.co.uk/forcetypes.html

15

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

TOPIK 4

GERAKAN DALAM DUA DIMENSI

Sinopsis Gerakan adalah sesuatu yang biasa anda dapat perhatikan dalam kehidupan seharian. Ia dihasilkan apabila daya dikenakan kepada suatu objek. Biasanya daya dalam suatu hala tertentu misalnya ufuk akan menghasilkan suatu gerakan dalam arah ufuk juga. Ia dinamakan sebagai gerakan dalam satu dimensi. Jika satu lagi daya yang sama tetapi bertentangan arah dengan daya ufuk tadi dikenakan pada objek, dua daya itu dikatakan dalam keadaan seimbang. Dengan itu tiada gerakan akan dihasilkan. Daya dalam dua arah berlainan dan tidak seimbang menghasilkan gerakan dalam dua dimensi. Suatu objek yang terletak pada suatu satah condong akan mengalami beberapa daya yang berlainan untuk menghasilkan gerakan dua dimensi. Dalam topik ini, anda akan didedahkan kepada konsep keseimbangan antara daya bagi daya dalam dua dimensi dan aplikasinya dalam satah condong. Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan syarat untuk keseimbangan untuk objek dikenakan daya-daya 2. Mengenalpasti daya yang dapat mewujudkan keseimbangan dalam situasi yang melibatkan tiga daya 3. Menghurai gerakan objek pada suatu satah condong Gambaran Keseluruhan

Gerakan dalam Dua Dimensi

Keadaan Keseimbangan antara daya-daya

Daya Penyeimbang

Gerakan pada suatu Satah Condong

Rajah 4.1 Gambaran keseluruhan Isi Kandungan

16

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Isi kandungan 4.1 Keadaan Keseimbangan dan Daya Penyeimbang Suatu objek adalah dalam keadaan keseimbangan apabila daya bersih yang bertindak ke atasnya adalah sifar. Dalam keadaan seimbang, objek akan menjadi pegun atau bergerak dengan halaju seragam. Keadaan keseimbangan juga akan berlaku apabila daya paduan untuk tiga atau lebih daya yang bertindak ke atas suatu objek adalah sifar. Rajah 4.1(a) menunjukkan tiga daya yang bertindak ke atas suatu objek berbentuk titik. Apakah paduan daya A, B dan C yang bertindak pada objek tersebut? Rajah 4.1(b) menunjukkan hasil tambah tiga daya A, B dan C. Perhatikan bahawa ketiga-tiga daya itu membentuk satu segitiga tertutup. Ini bermakna tiada daya bersih ke atas objek tersebut, jadi hasil tambah ketiga-tiga daya itu adalah sifar. Objek itu adalah dalam keadaan keseimbangan.

(a)

(b)

Rajah 4.1 Objek adalah dalam keadaan seimbang jika kesemua daya yang bertindak ke atasnya mempunyai paduan atau hasil tambah sama dengan sifar. (Punca: Physics: Principles and Problem) Katakan terdapat dua daya, L dan M,(Rajah 4.2(a)) bertindak ke atas sesuatu objek dan hasil tambah dua daya bukan sifar. Bagaimanakah anda mencari satu daya apabila ditambah kepada dua daya tersebut suapaya menghasilkan suatu daya paduan yang sifar? Daya tersebut dikenali sebagai daya penyeimbang (equilibrant). Untuk mencari daya keseimbangan, anda perlu mencari hasil tambah dua daya L dan M dahulu. Hasil tambah dua daya atau paduan dua daya, R,(Rajah 4.2(b)) adalah satu daya yang mempunyai kesan serupa dengan gabungan dua daya L dan M. Daya penyeimbang adalah daya yang mempunyai magnitud yang sama tetapi dengan arah bertentangan dengan R.(Rajah 4.2 (c))

(a)

(b)

17

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

(c) Rajah 4.2 Daya penyeimbang mempunyai magnitud yang sama dengan daya paduan tetapi bertindak pada arah yang bertentangan.

Latihan

Layari internet untuk mencuba soalan berkaitan dengan daya Keseimbangan. Berikut adalah suatu sumber web yang anda boleh membuat latihan secara interaktif dalam topik daya keseimbangan http://glencoe.mcgrawhill.com/sites/0078807220/student_view0/chapter5/interactive_tutor.html

4.3 Gerakan Pada Suatu Satah Condong Semua objek pada permukaan bumi mengalami satu daya tarikan graviti yang menghala ke pusat bumi. Bagi suatu objek yang berada pada lereng bukit, apakah daya-daya lain yang bertindak ke atasnya selain daya graviti, W,? Rajah 4.3 menunjukkan daya yang bertindak ke atas objek itu.

Figure 4.3 Manufactured materials (Source: http://google.images.com)

18

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Dalam rajah di atas, N adalah daya normal yang bertindak secara serenjang kepada satah lereng bukit dan F adalah daya geseran yang bertindak secara selari dengan satah lereng bukit. Arah tindakan daya geseran F adalah berlawanan dengan arah gerakan objek. Apabila objek itu adalah dalam keadaan pegun, daya-daya yang bertindak pada objek itu adalah seperti ditunjukkan dalam Rajah 4.4.

Rajah 4.4 Untuk memudahkan kajian gerakan objek pada satah lereng, satu sistem koordinat yang bersesuaian untuk arah gerakan digunakan. Komponen daya paksi-x selari dengan satah lereng bukit dan komponen daya pada paksi-y adalah serenjang dengan satah lereng. Dalam sistem koordinat ini, daya normal dan daya geseran tidak perlu ditukar manakala daya tarikan graviti perlu dileraikan kepada dua komponen daya, satu mengikut paksi-x dan satu lagi mengikut paksi-y

Fikir

19

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Layari laman web berikut yang menunjukkan satu animasi yang berkaitan dengan daya yang bertindak ke atas seorang pemain ski http://glencoe.com/sec/science/physics/ppp_09/animation/Chapter% 205/Motion%20Along%20an%20Inclined%20Plane.swf Cuba kaji dengan teliti tayangan berkenaan dan bina sebuah gambarajah untuk menyatakan daya yang bertindak pada seorang yang sedang bergerak turun suatu satah condong seperti dalam pemainan gelongsor.

Rujukan http://glencoe.mcgraw-hill.com/sites/0078807220/student_view0/chapter5/ (daya dalam dua dimensi) Zitzewitz,P.W.(2002) Physics: Principles and Problems. Ohio: Glencoe/McGraw-Hill.

20

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

TOPIK 5

APLIKASI HUKUM-HUKUM NEWTON DALAM KEHIDUPAN HARIAN

Sinopsis Daya merupakan sesuatu yang kerap digunakan dalam kehidupan anda seharian. Dayadaya boleh diklasifikasi kepada daya sentuhan dan daya yang bertindak dari jarak jauh tanpa sentuhan. Daya memainkan peranan yang utama dalam perkembangan manusia sejak purba kala dan alhi sains yang terkenal sekali, Isaac Newton telah membentukkan tiga Hukum tentang daya. Dalam topik ini, anda akan didedahkan kepada Hukum-hukum gerakan Newton dan aplikasinya untuk membantu anda memahami banyak peritiwa melibatkan penggunaan daya dalam kehidupan seharian. Hasil Pembelajaran 1. 2. 3. 4. Menakrifkan daya serta membeza antara daya sentuhan dan daya tanpa sentuhan Menerang makna Hukum gerakan Newton yang pertama. Mengenali keistimewaan Hukum gerakan Newton yang kedua Menyelesaikan masalah dengan kegunaan Hukum gerakan Newton yang kedua

Gambaran Keseluruhan

Isi Kandungan 5.1 Jenis Daya Daya boleh diklasifikasikan kepada 2 jenis iaitu daya bersentuhan dan daya bertindak secara jauh. Daya bersentuhan bertindak dalam situasi dimana satu sentuhan berlaku antara objek dengan daya itu seperti daya geseran yang bertindak apabila dua permukaan bersentuhan. Daya secara jauh bertindak tanpa sentuhan antara daya dengan objek berkenaan seperti daya magnet dan graviti.

5.2 Hukum-hukum Gerakan Newton

21

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Hukum gerakan Newton pertama Suatu objek yang berada dalam keadaan pegun atau bergerak dengan laju seragam akan terus kekal dalam keadaan yang sama sekiranya daya paduan bertindak pada objek itu adalah sifar. Hukum ini juga dikenali sebagai Hukum inersia. Inersia adalah kecenderungan suatu objek untuk menentang sebarang perubahan dalam keadaannya.

Hukum gerakan Newton kedua Hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum adalah berkadar terus dengan daya paduan yang bertindak ke atas objek itu. Perubahan momentum adalah dalam arah yang sama dengan arah tindakan daya paduan itu. Persamaan yang dihasilkan dari hukum gerakan Newton kedua adalah Daya paduan (F) = Jisim x Pecutan (m x a) Hukum gerakan Newton ketiga Hukum ini menyatakan bahawa untuk setiap daya tindakan terdapat satu daya tindakbalas yang bermagnitud sama tetapi bertindak pada arah yang bertentangan.

5.3 Aplikasi Hukum-hukum Newton Berat suatu objek adalah bergantung kepada pecutan graviti pada lokasi berkenaan serta jisim benda, maka jisim kekal sama di mana juga tetapi berat boleh berubah-ubah bergantung kepada pecutan graviti.(Hukum Newton Kedua) Daya geseran bertindak antara dua permukaan yang bersentuhan dan ia adalah berkadar langsung dengan daya yang merapatkan dua permukaan bersama(daya normal).

Fikir
Layari laman web berikut yang menunjukkan satu animasi berkaitan dengan berat ketara seorang menaiki lif http://glencoe.com/sec/science/physics/ppp_09/animation/Chapter% 204/Apparent%20Weight.swf Cuba kaji dengan teliti tayangan berkenaan dan buat nota untuk mengaitkan Hukum Gerakan Newton dengan konsep berat ketara..

22

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Rujukan: Zitzewitz,P.W.(2002) Physics: Principles and Problems. Ohio: Glencoe/McGraw-Hill. (Chapter 6 Forces) http://glencoe.com/sec/science/physics/ppp_09/animation/Chapter%204/Apparent%20W eight.swf (Konsep berat ketara concept of apparent weight) http://www.physicsclassroom.com/Class/newtlaws/index.cfm (Hukum-hukum Gerakan Newton nota dan tutorial)

TOPIK 6 Sinopsis

Kerja Dan Mesin Ringkas

Topik ini bertumpu kepada kerja dan mesin ringkas di mana anda akan didedahkan kepada contoh-contoh kerja, pengiraan kerja, contoh-contoh mesin ringkas dan mesin majmuk serta pengiraan faedah mekanikal dan kecekapan setiap mesin ringkas. Selain itu anda akan didedahkan kepada aplikasi mesin dalam kehidupan seharian serta mesin manusia berjalan. Hasil Pembelajaran

1. 2. 3. 4.

Mendefinisi kerja dan mesin ringkas. Memberi contoh-contoh mesin ringkas dan mesin majmuk. Menerangkan faedah mekanikal dan kecekapan mesin. Membandingkan antara mesin ringkas dan mesin majmuk dan juga antara faedah mekanikal dan kecekapan. 5. Membina mesin ringkas dan mesin majmuk dan mencadangkan bagaimana untuk menambahbaik faedah mekanikal dan kecekapannya. 6. Menerangkan mesin manusia berjalan.
Gambaran Keseluruhan

Rajah 6.1 Gambaran Keseluruhan Isi Kandungan

23

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Isi Kandungan 6.1 Kerja Kerja didefinisikan sebagai daya yang bertindak ke atas objek untuk mengakibatkan sesaran. Kerja yang dilakukan ke atas objek oleh satu daya tetap adalah hasil komponen daya yang selari dengan arah sesaran objek, darab dengan magnitud sesaran. Kerja dan tenaga diukur dalam unit yang sama, Joule (J). Kerja yang dilakukan (Joule, J) = Daya (Newton, N) x Sesaran (meter, m) W= F.s cos

Contoh-contoh kerja Seekor kuda menarik beban melalui padang. Seorang pelajar mengangkat buku buku ke atas bahunya. Seorang ahli sukan melontar lontar peluru.

Kerja berhubung dengan jarak daya yang mengerakkan objek dan bukan masa yang diambil untuk mengerakkan objek. Sudut yang diukur didefinisikan sebagai sudut antara daya dan sesaran. Senario A Satu daya bertindak ke arah kanan ke atas objek yang tersesar ke kanan. Vektor daya dan vektor sesaran adalah pada arah yang sama. Maka, sudut antara F dan d adalah 0 darjah.

darjah
Senario B Satu daya bertindak arah kiri ke atas objek yang tersesar ke kanan. Vektor daya dan vektor sesaran adalah dalam arah bertentangan. Jadi sudut antara F dan d adalah 180 darjah.

24

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

darjah
Senario C Satu daya bertindak ke atas ke atas objek yang tersesar ke kanan. Vektor daya dan vektor sesaran adalah pada sudut 90 darjah.

darjah
Contoh soalan Seorang pelayar menarik sebuah bot sepanjang dok menggunakan tali pada sudut 600 dengan ufuk. Berapakah kerja yang dilakukan oleh pelayar itu jika dia mengenakan daya 255N ke atas tali dan menarik tali sepanjang 30.0 m? 6.2 Mesin ringkas dan mesin majmuk Mesin ringkas ialah alat yang membantu kita melakukan kerja. Ia membantu kita dengan mengubah jumlah daya ke atas objek dan mengubah arah daya.

Jenis-jenis mesin ringkas A. Tuas dibuat daripada papan atau bar yang diletakkan di atas fulkrum. Digunakan untuk mengangkat berat. Contoh tuas: Jongkang jongkit, pengumpil, kayu besbol, pencakar tanah. Ada tiga jenis tuas iaitu tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga

Daya usaha Beban

Daya usaha
Beban

Daya usaha Beban

25

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Kelas pertama

Kelas kedua

Kelas ketiga

B.

Satah condong merupakan permukaan sendeng untuk memudahkan kerja. Contoh: Cerun dan tangga

C. Baji adalah dua satah condong digunakan untuk mengangkat dan memisahkan objek. Contoh: Pisau, baji pintu dan kapak. D. Skru ialah satah condong disekeliling paku atau shaf untuk memegang bahanbahan bersama-sama atau menebuk lubang. Contoh: Gerudi kecil dan skru E. Roda dan gandar merupakan roda yang berputar yang membantu mengerakkan barang dengan mudah dan cepat. Contoh: Roda stering, tombol pintu dan pemutar skru. Takal ialah roda yang mempunyai alur(groove) dihujungnya untuk memegang tali dan kabel. Contoh: Tiang bendera, penyidai baju, pancing ikan dan kren. Takal bekerja dengan dua cara iaitu dengan mengubah arah daya atau mengubah jumlah daya. Takal ada dua jenis iaitu takal tetap dan takal bergerak. Sistem takal terdiri daripada kombinasi takal-takal tetap dan bergerak. Faedah mekanikal takal sama dengan bilangan tali sokongan (supporting ropes). Mesin majmuk merupakan gabungan beberapa jenis mesin ringkas. Contohnya, basikal dan kereta. 6.3 Faedah mekanikal (MA) dan kecekapan Mesin ringkas unggul tidak mempunyai kehilangan disebabkan geseran atau kekenyalan. Jadi kecekapannya adalah 100%. Jika wujud geseran atau kekenyalan di dalam sistem, kecekapan akan jadi lebih rendah. Kerja input akan jadi lebih besar daripada kerja output. Ada dua jenis faedah mekanikal iaitu Faedah Mekanikal Unggul (Ideal Mechanical Advantage) dan Faedah Mekanikal Sebenar (Actual Mechanical Advantage) Faedah Mekanik Unggul (Ideal Mechanical Advantage - IMA) Dalam Fizik, faedah mekanikal unggul adalah untuk mesin unggul. IMA mesin boleh dicari dengan formula berikut:IMA = de dr dimana

F.

26

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

de sama dengan jarak usaha (effort distance) and dr sama dengan jarak rintangan (resistance distance). Faedah Mekanikal Sebenar (Actual Mechanical Advantage - AMA) Dalam fizik, faedah mekanikal sebenar adalah untuk mesin sebenar. AMA untuk mesin boleh dicari dengan menggunakan formula berikut: AMA* = FR Fe dimana - FR sama dengan daya rintangan (resistance force) and Fe sama dengan daya usaha (effort force) sebenar. * AMA boleh juga ditulis sebagai MA Faedah mekanikal adalah faktor dimana mesin menggandakan daya yang dikenakan. Ia boleh dikira untuk mesin-mesin ringkas menggunakan formula berikut: MA = (jarak dimana daya dikenakan) (jarak dimana beban digerakkan) MA = de / dr Atau, KERJAin = KERJAout Faedah mekanikal (MA) = di mana Fe=daya usaha Fr=daya rintangan Kebanyakan mesin mempunyai MA >1 (bermakna mesin meningkatkan daya yang dikenakan) Mesin unggul (IMA Ideal Mechanical Advantage) kerja output = kerja input Wo = Wi Frdr = Fede Untuk mesin unggul, IMA =

Fr Fe

Fr d e Fe d r

Mesin sebenar (real) Kecekapan mesin = Wo

Wi
= Fr

Fe dr

de
=

100%

MA 100% IMA
27

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

MA Takal Takal adalah roda yang disambung dengan tali. Dengan ini arah daya boleh diubah, dengan sedikit kehilangan daya geseran. Walaubagaimanapun, takal-takal boleh digabung untuk membentuk faedah mekanik tambahan dengan mempunyai tali yang digelung ke beberapa takal. MA Tuas Tuas: MA = Panjang lengan usaha panjang lengan rintangan. MA Roda dan Gandar Roda merupakan tuas dengan satu lengan berjarak antara gandar dengan titik luar roda dan yang lagi satu merupakan jejari gandar. Mempunyai faedah mekanik (MA) yang sangat besar. MA Satah condong MA = panjang cerun tinggi cerun Takal dengan 1 tali (1 takal tetap) mempunyai MA = 1, Takal dengan 2 tali (1 takal bergerak) mempunyai MA = 2. Takal dengan 6 tali (block and tackle) mempunyai MA = 6.

Contoh soalan Seorang pelajar menggunakan roda basikal dengan jejari giar 4.00 sm dan jejari roda 35.6 sm. Bila daya 155 N dikenakan ke atas rantai, roda akan bergerak 14.0 cm. Disebabkan geseran, kecekapannya adalah 95.0%. a. b. c. d. Apakah IMA roda dan giar itu? Apakah MA roda dan giar itu? Apakah bacaan daya pada skala roda itu? Bagaimana pelajar itu menarik rantai?

Penyelesaian
a.

IMA

de jejari _ giar 4.00 cm 0.112 dr jejari _ roda 35 .6cm


=

b.

Oleh kerana kecekapan

MA 100% IMA
IMA (95.0%)(0.112) 0.107 100% 100%

MA kecekapan

Fr
c.

MA= F e

Fr ( MA)( Fe ) (0.107 )(155 N ) 16 .6 N


d.

d IMA e d e ( IMA )( d f ) (0.112 )(14 .0cm) 15 .7cm df

28

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

6.4 Mesin manusia berjalan Sistem tuas di dalam badan kita mempunyai 4 bahagian asas: tulang, sumber daya (pengecutan otot), fulkrum (sendi-sendi boleh gerak diantara tulang temulang) dan rintangan (berat badan atau objek yang diangkat). Bila kita berjalan punggung kita bertindak sebagai fulkrum. Pusat jisim badan bergerak sebagai rintangan disekeliling fulkrum. Panjang jejari bulatan adalah panjang tuas yang dibentuk oleh tualng-tulang kaki. Untuk meningkatkan halaju berjalan, punggung dihayun ke atas untuk meningkatkan jejari. 6.5 Contoh soalan dan latihan 1. Seorang kerani membawa bungkusan 34 N daripada tingkat bawah ke tingkat lima bangunan pejabat yang ketinggianya 15 m. Berapakah kerja yang dilakukan oleh kerani itu? Jawapan: 510 J Seorang pekerja menggunakan sistem takal untuk menaikkan barang 225 N setinggi 16.5 m. Satu daya 129 N dikenakan dan tali ditarik sejauh 33.0 m. a. Apakah faedah mekanikal sistem takal? b. Apakah kecekapan sistem? Jawapan: a. 1.74 b. 87%

2.

6.6 Rujukan

1. http://www.mrfizix.com/home/worksimplemachines.htm 2.http://atlantis.coe.uh.edu/archive/science/science_lessons/scienceles1/finalho me.htm 3. http://www.physicsclassroom.com/Class/energy/

29