Anda di halaman 1dari 106

PR ROGR RAM P PENSI ISWAZ AN GU ZAHA URU ( (PPG)

MOD PENDI IDIKAN JAR N RAK JA AUH

IJAZ ZAH SARJANA MUDA PERG A A GURUAN DENG N GAN KE EPUJIA AN

MO ODUL M MAJOR R RBT 3 3104

TE EKNO OLOG TAN MAN S GI NAM SAYU URAN DAN N H SAN HIAS

IN NSTITUT PE ENDIDIKAN GURU N K KEMENTERI IAN PELAJ JARAN MAL LAYSIA ARAS 1, ENT TERPRISE BUILDING 3, A BLOK 2200, PERSIARA APEC, AN CY 3000 CYBERJAYA YBER 6, 63 Berkuat kua pada Ju 2011 asa un

h kan ngsaan Falsafah Pendidik Keban Pendid dikan di Ma alaysia adalah suatu usaha be u erterusan k arah ke mempe erkembang gkan lagi potensi in ndividu secara menyeluruh dan be ersepadu untuk mew wujudkan insan yan seimbang dan ng harmon nis dari segi inte elek, roha ani, emos dan jasmani si, berdas sarkan kepercayaan dan kepatu d uhan kepa Tuhan. Usaha ada . ini adalah bagi melahirk i kan rakya Malaysi yang berilmu at ia tahuan, berketr rampilan, berak khlak penget mulia, bertang ggungjawa dan be ab, erkeupayaa mencap kesejah an pai hteraan diri se erta memb beri sumb bangan te erhadap k keharmonia dan an kemak kmuran kelu uarga, mas syarakat, d negara dan a.

Falsafah Pendidik Guru h kan Guru yang ber rpekerti m mulia, berpandangan progres dan sif k, a ung si s yanjung saintifik bersedia menjunju aspiras negara serta meny warisan kebuday yaan negar menjam perkem ra, min mbangan in ndividu, memelihara suatu masyarak a kat yang bersatu padu, dan m demok kratik, progresif, dan berdisiplin.

Ce etakan Jun 20 011 Kementerian Pelajaran Malaysia n


Hak cipta te erpelihara. Kec cuali untuk tuju uan pendidikan yang tidak ada kepe entingan kom mersial, tida ak dibenarka an sesiapa mengeluark kan atau men ngulang mana a-mana bahag gian artikel, ilustrasi dan kandungan b n buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan m a dengan apa a-apa cara pun sama ada secara elektron n, nik, fotokopi, mekanik, ra akaman atau c cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Re ektor Institut P Pendidikan Gu uru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN

MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan

Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 Pengenalan Kepada Teknologi Tanaman Sayur-Sayuran dan Hiasan 1.0 Sipnosis 1.1 Hasil Pembelajaran 1.2 Kerangka Tajuk 1.3

Tajuk 2 Dokumentasi Dan Penyimpanan Rekod 2.0 Sipnosis 2.1 Hasil Pembelajaran 2.2 Kerangka Tajuk 2.3 Tajuk 3 Penyediaan Tapak Penanaman SayurSayuran 3.0 Sipnosis 3.1 Hasil Pembelajaran 3.2 Kerangka Tajuk 3.3 Tajuk 4 Penanaman Tanaman Sayur-Sayuran 4.0 Sipnosis 4.1 Hasil Pembelajaran 4.2 Kerangka Tajuk 4.3

Tajuk 5 Penjagaan dan Pengendalian Hasil Tanaman Sayur-Sayuran 5.0 Sipnosis 5.1 Hasil Pembelajaran 5.2 Kerangka Tajuk 5.3 Tajuk 6 Teknologi Penanaman Sayuran-Sayuran Tanpa Tanah Secara Hidroponik dan Fertigasi 6.0 Sipnosis 6.1 Hasil Pembelajaran 6.2 Kerangka Tajuk 6.3 Tajuk 7 Teknologi PembiakanTanaman Hiasan 7.0 Sipnosis 7.1 Hasil Pembelajaran 7.2 Kerangka Tajuk 7.3 Tajuk 8 Penanaman dan Penyelenggaraan Tumbuhan Dalam Pasu Atau Bekas 8.0 Sipnosis 8.1 Hasil Pembelajaran 8.2 Kerangka Tajuk 8.3 Tajuk 9 Penjagaan Tanaman Hiasan 9.0 Sipnosis 9.1 Hasil Pembelajaran 9.2 Kerangka Tajuk 9.3 Tajuk 10 Rekacipta Landskap 10.0 Sipnosis 10.1 Hasil Pembelajaran 10.2 Kerangka Tajuk 10.3

ii

Tajuk 11 Penerapan Unsur Pedagogi 11.0 Sipnosis 11.1 Hasil Pembelajaran 11.2 Kerangka Tajuk 11.3

Bibliografi Panel Penulis Modul Ikon Modul

iii

PANDUAN PELAJAR

PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.

PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.

SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG).

JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit
Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3)

Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit


Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2)

1 Kredit
Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1)

Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali 70 60 70 62 70 65

vi

Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran

10 7 20 10 2 120

10 10 7 20 10 2

5 5 20 10 2 80

5 8 5 20 10 2

5 5 15 5 2 40

5 5 5 15 5 2

* Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.

SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat.

PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan

Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca

vii

modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. 6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

viii

Pengenalan Memberikan penerangan ringkas dan padat mengenai kursus ini serta tajuk-tajuk dipilih untuk dimodulkan. Perkara-perkara yang perlu ditulis merangkumi aspek yang berikut: 1. 2. 3. 4. Penerangan ringkas kursus berkenaan; Tajuk-tajuk dalam modul; Keperluan kursus ( Nature of Subject) berkenaan; Bahan sokongan atau kemudahan yang dapat membantu pembelajaran kendiri modul itu; 5. Maklumat tentang aktivit atau latihan dalam modul ini.

AGIHAN TAJUK

Kod & Nama Kursus: RBT 3104 Teknologi Tanaman Sayuran Dan Hiasan Kandungan modul ini dibahagi kepada _____ tajuk/topik. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.
JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS

INTERAKSI

TAJUK/TOPIK

Pengenalan Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan

Dokumentasi dan Penyimpanan Rekod

Penyediaan Tapak Penanaman Sayuran

Penanaman Tanaman Sayur-Sayuran

Penjagaan dan Pengendalian Hasil Tanaman Sayur-Sayuran Teknologi Penanaman Sayur-Sayuran Tanpa Tanah Secara Hidroponik dan Fertigasi Teknologi Pembiakan Tanaman Hiasan Penanaman dan Penyelenggaraan Tumbuhan Dalam Pasu Atau Bekas Tanaman Tumbuhan Hiasan Penjagaan Tanaman Hiasan Rekacipta Landskap Penerapan Unsur Pedagogi

6 7 8 9 10 11

8 3 9 2 10 8 60

JUMLAH

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Tajuk 1

PENGENALAN

KEPADA

TEKNOLOGI

TANAMAN

SAYUR- SAYURAN

SINOPSIS Modul ini mendedahkan tentang sejarah perkembangan, kepentingan, jenis-jenis tanaman sayursayuran dan potensi teknologi tanaman sayur-sayuran

Hasil Pembelajaran

1. 2. 3.

Menjelaskan sejarah perkembangan sayur-sayuran. Menjelaskan kepentingan jenis-jenis tanaman sayur-sayuran. Menjelaskan potensi teknologi tanaman sayur-sayuran

Kerangka Konsep Tajuk 1

PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI TANAMAN SAYUR-SAYURAN

Sejarah perkembangan sayuran

Kepentingan

Jenis sayuran

Potensi

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

1.0

Pengenalan

Sayur-sayuran adalah kumpulan tumbuhan yang penting dalam pemakanan manusia. Ianya dimakan secara mentah atau selepas dimasak. Ia membekalkan dan mengandungi pelbagai nutrien seperti vitamin, garam mineral, karbohidrat. Kekurangan sayur-sayuran dalam sajian menyebabkan kekurangan vitamin dan bahan galian. Ini menjadikan sayuran serat protein (fiber) dan

sembelit, penyakit satu aktiviti

sebagai

pertanian yang sangat penting dan meluas di negara ini. Sayur-sayuran sering ditanam di kawasan rumah atau kebun sayuran perdagangan. Penanaman sayuran perdagangan dikenali juga pekebunan pasaran dan kebanyakannya berdekatan dengan bandaraya

atau pekan bagi memudahkan pemasarannya.

1.1

Sejarah perkembangan sayur-sayuran

Lebih daripada 50 jenis sayur ditanam di Semenanjung Malaysia sama ada di dataran tanah rendah atau di dataran tanah tinggi. Kebanyakan sayur di Malaysia ditanam secara kecil-kecilan dengan keluasan di antara 0.2-1.2 ha. Dalam tahun 1985, luas kawasan yang ditanam dengan sayur-sayuran ialah 14,447 ha Kawasan utama ialah Cameron Highlands (Pahang), Tangkak dan Kulai (Johor), Banting dan Tanjong Karang (Selangor), Lembah Kinta dan Taiping (Perak) serta Cabang Empat dan Wakaf Stan (Kelantan). Pengeluaran beberapa jenis sayur di Semenanjung Malaysia masih belum cukup untuk menampung keperluan tempatan. Jumlah pengeluaran sayur-sayuran bagi setiap tahun sukar ditentukan. Perubahan pengeluaran disebabkan oleh luas kawasan, jenis sayur, cuaca, harga dan juga permintaan pada masa tertentu.

1.2

Kepentingan industri sayur-sayuran

Kepentingan sayur-sayuran dari segi ekonomi seperti pengeluaran yang tidak mencukupi dan harga yang tidak menentu. Mempelbagaikan peluang pekerjaan (seperti penanam, pemborong, peruncit, pengilang, pembekal input pertanian, pegawai pemasaran, pegawai pertanian, penyelidik dan sebagainya). Menambah pendapat melalui import dan eksport dan merupakan sumber pemakanan yang sangat penting di samping mempunyai nilai estetika.

1.3

Jenis Sayur-sayuran

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Sayur-sayuran boleh dibahagikan kepada empat jenis utama mengikut bahagianbahagian makanan.

Bil. 1

Jenis Sayuran Daun

Contoh bayam, sawi bunga, sawi putih, kobis, salad, kailan dan kangkung

Kekacang

kacang botor/kelisa, kacang buncis, kacang tanah dan kacang panjang

Buah

bendi, cili, kundur, terung, petola, timun, tomato

Akar/umbisi

halia, lobak putih, lobak merah, ubi keledek, ubi sengkuang, keladi Jadual 1: Jenis sayur-sayuran

1.4

Potensi industri sayur-sayuran

Penanaman sayur-sayuran adalah dicatatkan sebagai industri yang pesat berkembang dalam sektor pertanian dan ia merupakan industri berorientasikan eksport. Masa depan industri ini adalah cerah, permintaan dunia dijangka akan terus meningkat dengan berkembangnya penduduk dan perkembangan setiap negara.

Dapatkan perangkaan dari Jabatan Pertanian tentang jumlah keluasan penanaman sayuran dan pendapatan negara dari tanaman sayuran bagi tempoh 2005 - 2009 dan isu semasa tentang penanaman sayur di negara ini dalam tempoh tersebut. Semua maklumat perlu disimpan dalam folio.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Tajuk 2

DOKUMENTASI DAN PENYIMPANAN REKOD

SINOPSIS Modul ini mendedahkan tentang jenis-jenis rekod dan kepentingannya.

Hasil Pembelajaran

1. 2.

Menyenarai jenis-jenis, ciri dan kepentingan dokumentasi dan rekod. Menyediakan dokumentasi dan rekod tanaman yang diusahakan.

Kerangka Konsep Tajuk 2

Jenis Dokumentasi dan penyimpanan rekod Kepentingan

2.1

Jenis Rekod

2.1

Kepentingan Rekod

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Tajuk 3

PENYEDIAAN SAYURAN

TAPAK

PENANAMAN

SAYUR-

SINOPSIS Modul ini mendedahkan tentang faktor pertimbangan pemilihan pembajakan, pembinaan batas dan pembajaan asas. tempat, kerja pembersihan,

Hasil Pembelajaran

1.

Membincangkan tentang faktor pertimbangan pemilihan tapak penanaman sayur-

sayuran. 2. 3. 4. 5. Membincangkan tentang kerja pembersihan tempat penanaman sayur-sayuran. Membincangkan tentang pembajakan tempat penanaman sayur-sayuran. Menjelaskan tentang pembinaan batas penanaman sayur-sayuran. Membincangkan tentang pembajaan asas penanaman sayur-sayuran.

Kerangka Konsep Tajuk 2

Penyediaan tapak penanaman sayur-sayuran

Pemilihan Tapak

Kerja pembersihan

Pembajakan

Penyediaan batas

Pembajaan asas

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

3.0

Penyediaan tapak

Tanah di Malaysia sering mengalami suhu tinggi dan hujan lebat. Oleh itu pemuliharaan tanah perlu dilakukan untuk kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah keupayaan

sesuatu tanah untuk menampung pengeluaran hasil tanaman yang memuaskan. Tanah akan terjejas jika mempunyai sifat seperti berikut: i. Kandungan nutrien yang rendah kawasan tropika sering mengalami kadar proses luluhawa dan larut resap menyebabkan kandudngan nutrien tanah tidak mencukupi. ii. Keadaan tanah berasid tanah asid sulfat dan tanah gambut ialah dua jenis tanah yang bermasalah di Malaysia kerana pH yang lebih rendah. Tanah asid sulfat kurang subur dan tanaman yang ditanam di tanah ini biasanya mengalami ketoksikan aluminium, ferum dan mangan. Tanah gambut

bermasalah kerana kekurangan beberapa mikronutrien seperti kuprum, mangan, zink, ferum, molibdenum dan boron. iii. Tanah berlempung mengandungi tanah liat yang tinggi. Tanah ini menjadi lekit apabila basah dan berketul bila kering. Kadar saliran dan kadar peresapan air sangat rendah. Iv Tanah berpasir tanah berpasir seperti tanah bekas lombong dan tanah brisk mengalami saliran lampau sehingga kandungan air tidak mencukupi untuk keperluan tanaman. Tanah ini tidak mempunyai struktur dan kurang daya

penahan air dan pH tanah jenis ini adalah antara 4.3 hingga 5.8.

3.1

Pemilihan Tapak

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak pertanian antaranya termasuklah:

i.

Berhampiran dengan bandaraya atau pekan bagi memudahkan proses pemasaran.

ii.

Berhampiran

dengan

sumber

air

bagi

memudahkan

penyiraman

dan

pembersihan sebelum pemasaran dilakukan. iii. Di kawasan yang luas dan lapang supaya cahaya matahari terkena terus kepada tanaman bagi tujuan fotosentisis dan akar pokok tidak bersaing untuk mendapatkan air dan nutrien. iv. Mempunyai kemudahan infrastruktur.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

v.

Mempunyai tanah yang rata supaya mudah pengurusan. Teres digunakan jika tanah bercerun.

vi.

Jauh dari kawasan yang berpotensi untuk pembiakan agen perosak dan penyakit.

vii.

Berdekatan dengan rumah bagi memudahkan pengurusan dan mengelakan kecurian.

Cadangkan satu cara untuk mengatasi masalah tanah berlempung di kawasan pertanian anda.

Cadangan anda perlu berdasarkan kepada tajuk penyediaan tapak di atas. Bincangkan dalam OLL

3.2

Kerja pembersihan

Kerja-kerja pembersihan kawasan dimulakan dengan menebang, menebas, mencabut, mengumpul dan merata. Kerja-kerja ini memerlukan alat jentera yang tertentu. Perlu berhati-hati semasa membuat kerja-kerja ini supaya lapisan tanah atas yang kaya

dengan bahan organik dan nutrien tidak dikikis agar kesuburan tanah terpelihara. Pada peringkat ini, racun rumpai yang disyorkan boleh disembur untuk membantu kerja-kerja pembersihan. Akar-akar serta tunggul kayu boleh juga dibakar. Abu daripada

pembakaran itu dapat menguraikan kalium ke dalam tanah. Di samping itu, semak samun dapat dibersihkan dan patogen penyakit dapat dibasmi melalui pembakaran.

3.3

Pembajakan

Tanah boleh dibajak apabila kawasan telah bersih, rata dan kesan-kesan semburan racun rumpai telah mula kelihatan. Pembajakan bertujuan mengurangkan kepadatan tanah, memecahkan tanah, memusnahkan saki- baki

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

tanam dan rum man mpai serta m menyusun s semula agre egat tanah. Biasanya dibajak satu pusin k ngan sahaja Walau ba a. agaimanapu pembaja un, akan boleh d dilakukan jik kalau tanah terlalu kera bagi memperbaiki h as

tanah pusinga an kedua

saliran dan peng gudaraan.

3.4

Penyediaan batas P

Batas tidak d B dimestikan k kecuali jika terdapat ar air yang tinggi. Walau ras g bagaim manapun, b batas dapat memastika saliran dan penguda t an araan yang baik di tanah. Ukuran bat bergantung pada je tas enis sayur y yang akan d ditanam. batas y yang disyor rkan adalah di antara 0 0.75 - 1.50m lebar dan m di anta batas 0.5 - 1.0m. B ara 5 Batas boleh dibuat jentera tertentu at dengan cangkul a tau dalam ukuran

Biasany ya

0.25 - 0.30m tin nggi. Jarak k peralatan

den ngan menggunakan

Rajah 2.1.: Batas Rata h s

3.5

Pembajaan asas P

Baja selalun B nya dicampur rata den ngan tanah semasa menyediakan batas da sebelum m an menyemai biji benih, kerja me m encampurka baja sebelum menyemai dinamakan an s m pe embajaan asas. Bias a sanya baja organik se eperti tahi le embu dan tahi ayam yang reput t de engan kada 5 kg/met persegi digunakan. Ini henda ar ter aklah dicam mpurkan 1 2 minggu se ebelum menyemai. B Baja kimia ju boleh d uga digunakan sebagai baj asas den s ja ngan kadar r 310 gm/mete persegi d digunak 1-2 hari sebelum m er dan kan i menyemai

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Tajuk 4

PENANAMAN TANAMAN SAYUR-SAYURAN

SINOPSIS

Modul ini akan membincangkan tentang kaedah atau cara-car.a mengendalikan biji benih, menyemai biji benih dan proses mengubah anak benih ke batas tanaman

Hasil pembelajaran

1.

Menjelaskan kaedah mengendalikan biji benih dari peringkat pemilihan, rawatan dan menyimpan.

2. 3.

Menghuraikan langkah-langkah menyemai biji benih kasar dan halus. Menjelaskan langkah-langkah menjalankan proses mengubah anak benih ke batas tanaman dari peringkat sebelum, semasa dan selepas mengubah.

4.

Menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.

KERANGKA KONSEP PENANAMAN TANAMAN SAYURAN

Penanaman Sayuran

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

P Pengendalia biji benih an h

Penyem maian

Pengubahan P

4.1

Pengendalia Biji Ben P an nih

K Kadar perca ambahan bij benih ber ji rkait rapat d dengan pem milihan biji benih yang sempurna. b Pemilihan biji benih p P b perlu dilakukan denga teliti bag menjamin percamb an gi bahan dan pe ertumbuhan anak beni yang siha seterusny membaw pulangan yang tingg n ih at ya wa n gi.

4.1.1

Ciri i-ciri biji be enih yang b baik

Ketulen baka nan Besar d berisi penuh supay anak ben sihat. dan ya nih Cukup matang dan bernas su n upaya kadar percamba r ahan tinggi. Bebas d haiwan perosak da penyakit agar perat dari n an t tus.

Rajah 3.10: Biji benih h

4.1.2.

Kae edah penyimpanan bi benih sa iji ayur-sayura an

Keringk biji beni supaya tidak bercam kan ih mbah dan tid diseran penyakit dak ng Gunaka racun serangga dan kulat bagi me an t engelakkan serangan serangg dan kula ga at

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

Simpan di dalam bekas ke n m edap udara bagi me engelakkan serangan haiwan perosak Labelka biji benih supaya mu an h udah dikena ali. Simpan ditempat y n yang kering dan sejuk bagi menge elakkan kero osakan.

4.2

Penyemaian Biji Benih P n h

Faktor utama dalam ka a aedah meny yemai biji be enih bergan ntung kepad saiznya. da

4.2..1

Sem maian teru untuk bij benih besar / kasar us ji r (con ntoh: bendi, kangkung, dan peria) , ,

Langkah-langk penyem kah maian :

Rendamka biji benih seharian u an h untuk memp percepatkan percamba n ahan Tandakan lubang pen nanaman pa jarak ya sesuai. ada ang Tanam sebiji atau dua biji seluba a ang. Buat sungkupan dan siram. Selepas be ercambah, lakukan penjarangan.

4.2.1

Sem maian terus untuk biji benih kec / halus s cil (con ntoh: sawi, kalian, dan kobis ) n

Men nggunakan dua kaedah:

1. S Semaian ter ke batas tetap, diikuti dengan penjaranga rus s an. Kaeda alur - buat alur yang cetek den ah g ngan jarak te ertentu. Gaulk biji benih dengan p kan pasir halus dengan nisb (1:10) d bah Tabur rkan ke dala alur dan timbuskan sedikit den am n n ngan tanah. . Beri p perlindungan (sungkupan) dan sira am. Selep percambahan, bua penjarangan dengan meningga pas at alkan anak k benih yang sihat pada jarak tertentu. k

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

Rajah 3.2: Kaeda menyemai cara alur ah r

2. Meny yemai di kot atau bekas semaia diikuti pe tak an emindahan k batas. ke Sediakan kotak atau bekas sema aian Tabur biji benih keda alam kotak atau bekas penanaman dan s dengan lap pisan tanah yang nipis h s. Beri perlindungan (su ungkupan) d dan sira dan am. Selepas p percambaha pindahk an, kan anak beniih ke ba b atas tetap jarak yang sesuai. g Beri sungk kupan dan s siram dengan timbus

Rajah 3.3 : Kaedah menyemai di k R K kotak semai ian

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Rajah 3.4 : Anak benih di bekas semaian sedia untuk dipindahkan ke batas

Kebaikan menggunakan kotak atau bekas semaian: Penjagaan anak benih lebih mudah. Anak benih yang sihat boleh dipilih untuk diubah ke batas tetap. memastikan hasil yang bertambah. Anak benih yang sama saiz boleh dipilih dan akan memberi tumbesaran yang sama. Pokok yang rosak dibatas tetap mudah diganti dari batas semaian. Ini

Sila buat rujukan di perpustakaan dapatkan maklumat lengkap tentang kaedah semaian biji benih. Simpan maklumat tersebut dalam folio.

Lakukan ujikaji peratus percambahan biji benih Anda dikehendaki menyemai biji benih sayuran di dalam bekas semaian. Rekodkan peratus percambahan biji benih tersebut dan anda dikehendaki menjaga sayuran anda untuk tugasan

4.3 P engub ahan Anak Benih Ke

selanjutnya.. Simpankan maklumat tersebut dalam folio

Batas

4.3.1

Pengerasan biji benih

Pengerasan ialah proses mengurangkan perlindungan dan siraman air kepada anak benih secara berperingkat-peringkat. Pengerasan dijalankan dengan mendedahkan anak benih kepada pancaran cahaya (mengurangkan sungkupan dan naungan) sedikit demi sedikit untuk membiasakan anak benih kepada

sinaran matahari penuh dan mengurangkan siraman air.

4.3.2

Mengubah

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

Proses menanam semula anak benih a h/pokok ke tempat yan lain. Bias ng sanya anak k ben dari bata semaian diubah ke b nih as batas tetap. .

Tek knik mengub anak be bah enih:

Segarkan anak be enih sebelum diubah m Lakukan waktu pagi atau peta ang Siram batas sema aian untuk lembutkan tanah dan untuk me n n engelakkan dari tan pecah s nah semasa mengubah Dengan menggunakan sudip cungkil tia n p, ap-tiap ana benih de ak engan ketul tanah d sekeliling akar di Mesti dilakukan de engan cermat untuk me engurangka kerosaka akar an an Tanam anak benih di batas te h etap pada ja arak yang disyorkan Tekan tanah dise ekeliling an nak benih p padat-pada supaya a at akar dapat t pegang yang ku gan uat. Buat su ungkupan dan naungan n

3 2

Rajah 3.5: Teknik men ngubah ana pokok ak

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Rajah 3.6: Anak benih diubah dari kawasan semaian ke lubang penanaman

Jarak penanaman adalah penting bagi mengurangkan persaingan juga untuk memudahkan kerja penjagaan.

Bil

Kaedah

Bentuk

2
1. Empatsegi

1 2. Tigasegi 2

1 Kuinkuk keluang / siku 2

3.

2 1

Petunjuk:

1. Jarak di antara pokok ialah jarak di antara dua pokok dalam barisan yang sama. 2. Jarak di antara barisan ialah jarak di antara dua barisan pokok.

Jadual 3.7: Corak penanaman sayuran

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Ubah anak benih yang telah anda semai ke tapak penanaman atau bekas bekas penanaman. Buat analisis tentang ketiga-tiga corak penanaman kemudian bincangkan kelebihan setiap corak penanaman tersebut. Bincangkan dalam OLL.

TAJUK 5

PENJAGAAN TANAMAN DAN PENGENDALIAN HASIL TANAMAN SAYUR-SAYUARAN.

SINOPSIS

Tajuk ini akan membincangkan langkah-langkah penjagaan sayuran serta proses pengendalian hasil sayuran sehingga peringkat pemasaran.

Hasil Pembelajaran

1. Menjelaskan langkah-langkah penjagaan tanaman sayuran. 2. Membezakan jenis-jenis baja organan dan baja kimia. 3. Menjelaskan langkah-langkah mengawal rumpai dan kepentingannya 4. Membincangkan strategi pemasaran hasil tanaman sayuran

5. Menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai


dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.

KERANGKA KONSEP PENJAGAAN TANAMAN SAYURAN

PENJAGAAN TANAMAN DAN PENGENDALIAN HASIL

PENJAGAAN

1. 2. 3. 4. 5.

SUNGKUPAN & NAUNGAN PENYIRAMAN PEMBAJAAN KAWALAN RUMPAI & PENYAKIT PENYEDIAN SOKONGAN

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

PENGENDA ALIAN HASIL

1. PEMUGUTAN HAS SIL 2. 2 PEMERO OSESAN H HASIL 3. 3 PEMASA ARAN HASIL

5.1

Penjagaan

5.1.1 Sungku upan dan naungan

Sungkup ialah p pan proses menutup lapisan permukaan tanah (b batas) deng gan bahanbahan y yang sesua seperti rumput yan dipotong daun, p ai ng g, pelepah dan kompos. Lapisan sungkupan mestilah j n jangan terla tebal se alu ebab ia aka mengela an akkan anak k benih da bercamb dan menggalakkan haiwan pe ari bah n erosak dan penyakit.

Sebab-s sebab keperluan sungk kupan adala untuk: ah mengurangk m kan suhu t tanah: suhu tanah ya u ang tinggi m menyebabk kan sejatan yang keterla y aluan dan ju membu uga unuh hidupa tanah yang berguna an a; menjaga ta m anah supa aya sentiasa lembab pengairan akan membantu b: kesuburan a k anak benih dan organis sma tanah; mengelakka tanah da m an aripada terlalu keras d dan padat: tumbesaran akar dan n hidupan tan sukar un h nah ntuk hidup d dalam tan yang ke di nah eras dan pa adat; mengelakka tumbesaran rumpai; m an mengelakka kesan hu m an ujan lebat d dari mengh hakis tanah atau meng ghanyutkan biji b benih ata anak benih; au bahan-baha sungkupa bertindak sebagai b b an an baja organik apabila ia reput. k

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

Rajah 4.1: Sung h gkupan

ungan perlu diberikan kepada an benih m u nak muda atau baru diubah untuk men b ngurangkan ncaran cah haya matahari yang te erik ke atas anak benih. Cahaya matahari yang terik s a k ungkin meny yebabkan a anak benih layu dan m mati. Naung dapat m gan mengelakka timpaan an jan yang ter ke atas anak benih muda yan akan me rus h ng erosak atau menghanyutkan anak k nih.

han-bahan biasa yang digunakan untuk na g aungan ialah pelepah kelapa, lala ang/rumput t ng dipotong kertas plastik dan ja g, aring. Nau ungan janga alah terlalu tinggi kera ana cahaya atahari yang terik dan a hujan bo g air oleh masuk menerusi tepi naunga Naunga haruslah t an. an dikit demi sedikit dibu s uang ketika anak ben membes a nih sar. enerima cah haya matahari untuk membina ma akanan. Ini ak kan membo olehkannya

Rajah 4.2 : Naungan atau pelin ndungan an benih nak

Cari maklum tentang .ciri-ciri ya mat ang sesuai terhadap bahan yang g he endak digun nakan seba agai sungkupan dan na aungan. Bi incangkan d dalam OLL. .

.2 Menyira am

Air meru upakan age penting dalam prose penyerap dan pemindahan n en d es pan nutrien dari dalam ta anah ke bah hagian-bahagian poko melalui akar. Tanpa air proses translokasi ok ini akan terganggu n u. Penyira aman perlu dilakukan dalam kad dae yang s sesuai dan

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

kebiasaa annya dilak kukan dua kali sehari iaitu diseb belah pagi dan petang Siraman g. jangan d dilakukan te erlalu kuat sehingga m s merosakkan anak benih dan meng h ghanyutkan tanah. G Gunakan pe enyiram yan mempun ng nyai lubang yang halus s.

Rajah 4.3 : Menyiram sayura dengan k an kaedah man nual

Rajah 4.4 : K R Kaedah sira aman percik (A) dan siraman titisan (B) kan

5.1.3 Pembajaan

Sayur-sa ayuran memerlukan m makanan a atau nutrien untuk tum n mbesaran y yang sihat. Terdapa tiga jenis nutrien ya at s ang utama iaitu nitrog gen, fosforu dan kalium (NPK). us Kalsium, magnesiu dan sulfur juga diperlukan o um oleh sayur-sayuran tetapi dalam kuantiti yang sedikit. Nutrien tanah yang telah berk y g kurangan bo oleh ditamb dengan bah cara me embaja. Baj yang bole digunaka ialah baj organik d baja kim ja eh an ja dan mia.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Baja

Baja organik (baja semulajadi) Contoh: najis haiwan, kompos,

Baja kimia (dibuat di kilang)

Baja tunggal (baja yang mengandungi satu unsur nutrein sahaja)

Baja sebatian/ campuran (mengandungi pelbagai unsur nutrein) Contoh: nitrophoska, Welgro

Rajah 4.5 : Jenis-jenis baja

Ada dua peringkat membaja semasa menanam sayur-sayuran:

Peringkat pertama ialah membaja semasa menyediakan batas. Ini dinamakan pembajaan asas. tanah. Pada peringkat ini baja organik biasanya digaulkan ke dalam

Pada peringkat kedua adalah membaja semasa anak benih sayur-sayuran sudah tumbuh dan membesar. Ini dinamakan pembajaan permukaan. digunakan ialah baja kimia. Baja yang biasa

Baja ini ditaburkan di sekeliling anak benih dan Kekerapan

digaulkan ke dalam tanah. Selepas itu siram sehingga batas lembab. membaja pada peringkat ini ialah 2 3 minggu sekali.

Cari maklumat terperinci tentang pembajaan yang sesuai untuk sayuran anda dan gunakan kaedah tersebut untuk proses pembajaan sayuran tersebut. Buat refeleksi dan bincangkan dalam OLL.

1. Senaraikan nama-nama baja kimia mengikut kandungan nutrien utama? 2. Nyatakan fungsi-fungsi utama nutrien tersebut kepada sayuran?

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

5.1.4 Pengawalan rumpai

Merumput ialah proses membuang segala tumbuhan yang tidak

dikehendaki yang

tumbuh disekeliling tanaman yang ditanam. Tumbuhan yang tidak dikehendaki ini dikenali sebagai rumpai. Tujuannya ialah untuk mengelakkan persaingan di antara rumpai dengan sayur-sayuran dalam mendapatkan nutrien, air, cahaya dan ruang. Merumput juga dapat memusnahkan tempat tinggal atau tempat pembiakan perosak dan agen penyakit. Pengawalan rumpai hendaklah dilakukan semasa penyediaan tanah dan pada peringkat tumbesaran anak benih sayur-sayuran. Rumpai kecil

boleh dicabut dengan tangan. Rumpai besar atau rumpai kecil yang terlalu banyak boleh dicabut dengan menggunakan serampang tangan. untuk membuang rumpai di lorong batas. Tajak boleh digunakan

Rumpai di sekeliling tanaman boleh

disembur dengan racun rumpai yang disyorkan.

1. Senaraikan jenis-jenis racun rumpai yang terdapat di pasaran Malaysia? 2. Nyatakan masa yang sesuai untuk kerja meracun di kebun sayuran? 3. Terangkan persedian-persedian sebelum, semasa dan sesudah menjalankan kerja meracun?

5.1.5 Penyedian sokongan Berdasarkan soalan-soalan di atas, buatkan catatan dan nota-nota penting mengenai kerja meracun rumpai termasuk kaedah meracun dan langkah-langkah keselamatan. Rujuk buku Panduan Meracun keluaran Jabatan Pertanian atau dari mana-mana bahan yang sesuai

Setiap jenis sayursayuran mempunya i tabiat tumbesara n yang

Simpankan maklumat tersebut dalam folio.

berbeza. Ada yang menjalar, melilit atau mempunyai batang yang lemah. Sayursayuran yang memanjat seperti timun dan kacang panjang memerlukan kayu pancang, sementara sayur-sayuran yang berbatang lemah memerlukan sokongan untuk menyokong buahnya yang berat.

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

Tujuan utama mem mberi soko ongan adala supaya pokok boleh mendap cahaya ah pat matahar yang secu ri ukupnya. Selain itu, ia juga akan memudahkan kerja p S a n pengurusan seperti m merumput, membaja, memungut hasil dan mengelakk kan buahny daripada ya menjadi kotor keran terkena t na tanah.

Rajah 4.6: Sokongan jenis junju n ung

Rajah 4.7: Soko ongan jenis para s

Rajah 4.8: Soko h ongan jenis pagar

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

Rajah 4.9: Sokongan k R kayu tungga al

5.1.6 Perosa dan peny ak yakit

Haiwan perosak

Haiwan perosak atau hidu upan lain yang me enyerang sayur-sayuran boleh menjejaskan mutu sayur-say yuran. tumbesa arannya. Di samping it ia juga boleh mem tu mbantutkan

Oleh itu perosak ata agen penyakit ini perlu dik p au p kawal bagi

mendap hasil yan bermutu tinggi. pat ng

Tanda diserang perosak ialah daun yang berlubang atau tepiny telah di m d ya makan ulat. Perosak yang bias menyerang sayur-sa k sa ayuran iala ulat beluncas, siput babi, kutu ah t daun, ku umbang, pia anggang, ko oya, teritip d bari-bari. dan

Haiwan Pe erosak Kutu daun

Keterang gan Serangga a lembut. atau kecil dan d berba adan

Tabia Makan at

Berwarna hijau, hi a itam Ter rdapat da alam

ke elabu.

Meng ghisap

air a

pokok k.

kelompok di bawa permuk k ah kaan daun

Mem mbawa peny yakit virus.

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

Teritip Sangat halus ber rwarna pu ucat,

Terdapat dalam ke elompok p pada Meng ghisap air d daun pangkal d daun

Kumbang

makan daun menebuk n, Mem Bermacam jenis, sai dan warn iz na. ke ba atang dan merosakkan anak benih. k

Beluncas

Bermacam saiz dan warna

Mem makan daun dan buah n h. Mene ebuk ke dalam batang

Koya Sangat pucat halus, dengan d ke ecil berwa arna Meng ghisap air p pokok

filamen-filam f men Ber rupa

pendek di tepi ba adan.

debu puti dan bergerak lembut ih

Mudah

dilihat

secara

fizikal,

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

membuat sarang dalam kawasan Tikus Tikus dan siput babi tanaman. bijirin

memakan

hasil

Siput babi memakan dan merosakan batang daun dan

Jadual 4.1: Jenis-jenis haiwan makhluk perosak

Kimia

Kaedah mengawal haiwan makhluk perosak

Biologi

Fizikal

Rajah 4.9: Langkah-langkah mengawal haiwan makhluk perosak

Cari maklumat terperinci tentang kaedah kawalan makluk perosak berserta contoh. Simpankan maklumat tersebut ke dalam folio.

5.1.7 Penyaki t-penyakit

biasa sayur-sayuran

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Penyakit yang biasa menyerang sayur-sayuran pula ialah melecur anak benih, bintik daun dan layu bakteria. Berikut adalah jadual yang menerangkan penyakit-penyakit yang biasa terdapat pada sayur-sayuran di Malaysia.

Penyakit Melecur anak benih Reput akar Bintik daun

Agen Kulat Kulat atau bakteria Kulat

Simptom Anak benih layu dan mati Pokok layu dan mati Daun dengan bintik perang atau hitam

Layu bakteria

Bakteria

Urat daun menjadi hitam. Pokok akan layu dan mati

Kulapuk

Bakteria

Daun yang diserang layu dan mati

Karat

batang/

daun Kulat

Tompok

kuning/perang

daun

atau lengai

terjangkit akan jatuh

Jadual 4.2: Penyakit-penyakit biasa sayur-sayuran

5.2

Pengendalian Hasil

5.2.1 Memungut Hasil

Kualiti hasil sesuatu jenis sayur banyak dipengaruhi bermula di peringkat pertumbuhan, kaedah pengutipan hasil dan pengendaliannya semasa di

ladang.Kerosakan yang sering terdapat pada sayur semasa di ladang ialah kecederaan mekanik yang berpunca daripada pengendalian yang kasar. Kecederaan mekanik akan menyebabkan sayur menjadi lebam, pecah, patah dan sebagainya. Pengendalian sayuran di ladang bermula daripada kaedah pengutipan hasil dan

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

diikuti oleh operasi penyediaan seperti pemilihan, pembasuhan dan pembungkusan sebelum dibawa keluar dari ladang ke tempat pengumpulan.

Hasil sayur-sayuran boleh dipungut mengikut kehendak pengguna. Oleh itu memungut hasil pada masa yang sesuai adalah penting. Sebagai contoh, jika

sayuran jenis daun dipungut terlalu awal, hasilnya adalah rendah. Sebaliknya jika lewat dipungut, hasilnya banyak tetapi mutunya rendah kerana mengandungi serat kasar.

5.2.2 Masa memungut hasil

Masa yang sesuai untuk memungut sayur-sayuran adalah pada waktu pagi atau lewat petang. Ini bertujuan untuk mendapat hasil yang segar dan memuaskan.

Sayursayuran

Tempoh mula memungut hasil

Panduan

Sawi

4 hingga 6 minggu

Cukup besar tetapi belum berbunga

Timun

4 hingga 6 minggu

Buahnya belum

muda bertukar

tetapi menjadi

warna kekuning-kuningan

Kacang panjang

6 hingga 8 minggu

Lengai mudah di patahkan tetapi bijinya belum

terbunjul keluar

Sengkuang

20 hingga 24 minggu

Daun mula menjadi kuning dan gugur

Jadual 4.3: Panduan memungkut hasil sayuran

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

5.2.3

Cara me emungut y yang betul:

Memotong dengan pisau/sketur g contoh - be endi, kundu peria, pe ur, etola, timun, labu , Mencabut Contoh - s sayuran jeni daun, say is yuran jenis akar atau u umbisi. Memetik Contoh - s sayuran kek kacang, cili, terung, tom mato dan lai in-lain. Menggali d dengan can ngkul/seram mpang Contoh - s sayuran jeni aakr/umb seperti k is bisi keledek, keladi, sengku uang

Rajah 4.10 : Per h ringkat kutip hasil sa pan ayuran sehingga pema asaran (Sum mber : Panduan Pengeluaran Say yur-sayuran MARDI 1990) n,

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Simpan rekod kutipan hasil yang anda perolehi dari tanaman anda secara sistematik. Simpankan maklumat tersebut dalam folio dan bawa semasa sesi tutorial.

5.2.4

Pemerosesan Hasil

Tujuan Pemerosesan.

Selain untuk dimakan segar, sayur juga boleh diproses untuk tujuan: Menghasilkan makanan yang dapat disimpan untuk tempoh yang lebih panjang Menghasilkan makanan bentuk baru Mewujudkan barangan yang lebih berharga

5.2.5

Kaedah Pemprosesan

Kebanyakan sayur tidak boleh bertahan lama kerana ianya bersifat asid rendah. Pemprosesan yang teliti dapat menghalang mikroorganisma jenis perosak dan jenis pengeluar racun daripada membiak. Kaedah pemprosesan yang lazim digunakan ialah: Mengetin Mengering Membuat Sos Jeruk dan peraman Pembekuan Penggulaan

Mengutip hasil

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Mengetin

Penyejukbekuan

Rajah 4.11 : Carta alir contoh kaedah pemerosesan sayur bendi

Berbagai-bagai jenis sayur boleh diproses dan apa yang perlu difahami

bagi mewujudkan perusahaan ini ialah pengetahuan yang mendalam dari segi pertumbuhan mikroorganisma dan proses pembasmian kuman. Selain itu, perkara penting yang perlu diambil kira ialah bahan yang dihasilkan mesti mencerminkan hasil keluaran yang bermutu, berkhasiat dan bersih. Perundangan negara dan Akta Makanan mesti dijadikan garis panduan yang tidak boleh diabaikan. Kebersihan yang menyeluruh termasuk kilang, bahan mentah, peralatan, kebersihan diri dan penggunaan bahan tambahan yang dibenarkan mesti difahami dengan betul. (MARDI, 1990)

Dari penyataan di atas, beri komen dan pandangan anda.

5.2.6

Pemasaran hasil

Sayuran yang dipungut mestilah dibasuh, digredkan, dan dibungkus dengan sempurna sebelum dipasarkan. Sayuran perlu dipasarkan segera.

Pemasaran ialah suatu aktiviti penyampaian produk (keluaran) atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna.

5.2.7

Proses pemasaran hasiI: Mengenalpasti kehendak pengguna, Merancang dan mengeluarkan keluaran yang dikehendaki,

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Menentukan harga, Pengiklanan Penyampaian keluaran atau perkhidmatan kepada pengguna.

5.2.8

Agen pemasaran

Terdapat tiga agen pemasaran yang mengendalikan aktiviti pemasaran pemborong, pemproses dan peruncit.

iaitu:

Pengeluar

Pemborong

Pengeksport

Penjual Runcit

Pasaraya

Pembeli Institusi

Penjual Runcit

Rajah 4.12 : Pemasaran sayuran tempatan

5.2.9

Masalah pemasaran

Masalah asas pemasaran ialah sifat sayur yang mudah rosak dan tidak tahan lama. Selain dari itu terdapat beberapa masalah dalam pemasaran sayur. Di antaranya ialah:

Ketidakstabilan harga Masalah ini disebabkan oleh faktor-faktor penawaran dan permintaan yang tidak menentu. Seperti pengaruh cuaca, musim perayaan dan sebagainya.

Saluran pasaran tetap Apabila pengeluaran berlebihan dengan aliran permintaan menjadi tepu, Penual akan terpaksa menjual dengan harga rendah. Manakala lebihan

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

produk terpaksa disimpan. Hal ini akan meningkat kos pengeluaran seperti kos simpanan dan pengangkutan. Saluran pemasaran tetap hanya kepada Singapura. Ini bermakna pasaran ke negara lain masih perlu ditingkatkan agar produk sayuran dari negara ini dapat di pasarkan dengan mudah..

Kurang maklumat pasaran Bagi sesetengah pengeluar, maklumat terkini tentang pasaran produk seperti harga, penawaran, permintaan dan saluran pasaran dalam dan luar negeri masih di tahap yang rendah. Ini akan menimbulkan masalah dalam membuat keputusan untuk pemasaran hasil produk.

Kekurangan kemudahan prasarana Pusat atau tempat jualan di mana perjumpaan antara pengeluar dan pembeli dapat membantu kelancaran proses pemasaran. Di negara ini kerajaan melalui beberapa kementerian telah mengwujudkan kemudahan tempat jualan seperti pasar tani. Namun bilanganya masih belum menampung keperluan semasa.

Kekurangan kemudahan Kemudahan penyimpanan dan pemprosesan khasnya bagi menampung lebihan pengeluaran yang masih belum dipasarkan masih menjadi masalah kepada sebahagian besar pengeluar di negara ini.

Kemudahan perhubungan Kemajuan teknologi yang sangat pesat banyak membantu dalam proses pemasaran. Namun, sesetengah pengeluar di negara ini khasnya petanipetani di luar bandar masih jauh ketinggal dari aspek ini. Penggunaan internet mampu melebarkan peluang pasaran ke peringkat global

Anda sebagai seorang pengurus di sebuah ladang sayuran merancang untuk memasarkan hasil sayuran anda ke pasaran dalam negara. Cari maklumat tentang strategi pemasaran dan bincangkan bagaimana anda Simpan maklumat tersebut ke dalam folio.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

TEKNOLOGI Tajuk 6 TANPA

PENANAMAN SECARA

SAYUR-SAYURAN HIDROPONIK DAN

TANAH

FERTIGASI
SINOPSIS Modul ini mendedahkan mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran secara hidroponik/fertigasi. Hasil Pembelajaran

1.

Menghuraikan konsep asas, kebaikan dan kelemahan dan teknik penanaman dan penjagaan sayur-sayuran secara hidroponik/fertigasi.

Kerangka Konsep Tajuk 6

TANAMAN SAYURAN SECARA HIDROPONIK /FERTIGASI

Pengenalan

Kebaikan dan kelemahan

Teknik penanaman

Alat dan bahan

Pengurusan

Pengenalan

Hidroponik berasal daripada perkataan Greek. Hidro bererti air dan ponus bermaksud kerja. Ringkasnya hidroponik bermaksud kerja air. Sistem penanaman secara hidroponik adalah salah satu daripada kaedah penanaman tanpa tanah. Menerusi modul ini,

penanaman tanpa tanah hanya tertumpu kepada sistem hidroponik (dalam takung).

6.1 Tanaman secara Hidroponik

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Penanaman

secara

hidroponik

ialah

satu

kaedah

menanam

tumbuhan

tanpa

menggunakan tanah. Kaedah ini menggunakan larutan zat makanan di dalam takungan yang berisi air. Ianya amat mudah dan tidak memerlukan penjagaan yang rumit.

Terdapat beberapa sistem penanaman secara hidropnik tetapi hidroponik takungan adalah satu kaedah yang paling mudah untuk dikendalikan, tidak memerlukan kemahiran yang tinggi dan boleh ditanam di kawasan yang terhad/sempit.

6.2

Kebaikan dan kelemahan

Kelebihan Penggunaan kawasan lebih cekap Mudah kawal kandungan nutrien dalam larutan Tiada penyakit bawaan tanah Tidak perlu kawal rumpai Penanaman sepanjang tahun Hasil bersih, sseragam dan

Kelemahan Kos bina tinggi

Perlu pengetahuan dan kemahiran urus nutrien Perlu bekalan elektrik berterusan Sesuai untuk tanaman tertentu sahaja

berkualiti Boleh ditanam di ruang terhad

Jadual 5.1 : Kebaikan dan kelemahan hiroponik

6.3

Teknik-teknik penanaman

6.3.1. Kultur tanpa agregat (kultur cecair) i. Kultur cecair ringkas unit penanaman kecil sayur daun seperti kailan, sawi, bayam dan salad tiada pengaliran larutan nutrien pengudaraan akar kurang sempurna

ii. Kultur aliran nutrien guna pam untuk mengalirkan nutrien untuk tanaman saiz besar seperti tomato dan timun

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

stuktur dibuat secara komersil ialah Teknik Nutien Tipis (NFT) palung tutup rapat untuk elak tumbuh alga

iii. Aeroponik untuk salad, bayam, tomato nutrien diberi secara semburan halus semburan beberapa saat setiap selangan 2 3 minit

6.3.2 Kultur agregat

guna bahan lengai untuk menyokong tanaman seperti pasir, vermikulit dan kelikir agregat terendam dalam takung larutan nutrien dipam ke dalam medium agregat agregat dibasah atau terendam dari bawah

6.4

Larutan nutrien dan bahan penanaman

Terdapat beberapa fomalisi larutan nutrien hidroponik yang digunakan di ialah

antaranya

6.4.1 Stok A

Penyediaan Larutan Hidroponik Formula Kimia Ca(NO3)2. 4H2O [CH2N(CH2COO)2]2FeNa K NO3 MgSO4. 7H2O KH2PO4 H3BO3 CuSO4. 5H2O MnSO4. 4H2O (NH4) 6Mo7O24. 4H2O ZnS SO4.7H2O Elemen Ca,N Fe K,N Mg,S K,P B Cu,S Mn,S N,Mo Zn,S Gram/1000 Liter Larutan 800.00 2.50 800.00 500.00 270.00 3.00 0.05 4.00 0.02 0.22

No Nama Komponen Komponen 1 2 3 4 5 6 7 8 Calcium Nitrate Ferrum EDTA Potassium Nitrat Magnesium Sulphate Mono Potassium Phosphate Boric Acid Cupric Sulphate Magnesium Sulphate Ammonium Molybdate Zinc Sulphate

B1

B2 9 10

Jadual 5.2: Formulasi am penyediaan larutan hidroponik

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Campuran larutan STOK B LARUTAN STOK A


STOK B1 K NO3 800g MgSO4. 7H2O 500g 40g MnSO4. 4H2O KH2PO4 270g ZnS SO4.7H2O 2.2g Campurkan air hingga menjadi 5 litre STOK B 2
H3BO3 3.0g CuSO4. 5H2O 0.05g MnSO4. 4H2O 40g (NH4) 6Mo7O24. 4H2O 0.2g ZnS SO4.7H2O 2.2g Campurkan air hingga Menjadi 2 litre

STOK A

Ca(NO3)2. 4H2O 800g [CH2N(CH2COO)2] 2FeNa 2.5g Campurkan air hingga menjadi 10 litre

Semua

200ml

Campurkan air hingga menjadi 10 litre

200 ml

200ml

Campurkan air hingga menjadi 50 litre~1takung Rajah 5.1: Campuran larutan hidroponik takung

6.4.2

Alat kelengkapan dan bahan penanaman hidroponik.

i.

Medium semai terdiri daripada bahan seperti span, benang, rock wool dan sebagainya

ii. iii.

Set takung hidroponik berkapasiti 50 liter atau yang setara termasuk cawan Sedikit racun kulat dan detergent

iv. Meter pH v. Meter elektokonduktiviti (sekiranya perlu)

vi. Biji benih sayur-sayuran seperti salad, sawi, kangkung dan sebagainya vii. Kelalang penyukat 500 ml dan 200ml viii. Kapur pertanian GML(Ground Magnesium Limestone) atau yang setara atau NaOH)

6.5

Pengurusan tanaman

6.5.1

Penyemaian

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Basuh bersih dan steril(nyah kuman) ke atas semua alat Ramas medium dengan air yang dicampur sedikit racun basah Masuk atau letakkan biji benih ke dalam medium setiap satu cawan hidroponik Semai di atas air biasa (tanpa baja) Pastikan air mencecah medium semaian Tunggu hingga biji benih bercambah sebelum di ubah ke set taking sehingga muncul 3 hingga 6 lai daun (Panduannya 5-8 hari selepas semaian dilakukan) 5 6 biji benih kulat hingga

6.5.2

Penanaman/Mengubah Sediakan air paip bersih di dalam set takung (9/10 penuh) Tuang 200 ml larutan nutrient A dan 200 ml larutan nutrient B takung yang berisi air Kesan nilai pH(pH yang disyorkan ialah di antara 5.0 6.5) Masukkan kapur sedikit-sedikit sekiranya pH pada mulanya daripada 5.0 Ingat pengawalan pH sangat penting!!! Letakkan kesemua anak benih ke dalam slot cawan dengan hati-hati dan kemas Pastikan bahagian akar benih menyentuh campuran larutan di dalam air Sekarang set takung sudah boleh diletakkan di bawah sinaran matahari sepenuhnya(Elakkan anak benih yang baru dipindahkan itu, terhalang dari sinaran cahaya mata hari!) Namun penggunaan rumah hijau atau rumah lindungan hujan sangat digalakkan untuk mengelakkan timpaan air hujan Ingat konsep rumah hijau bukan bermaksud rumah berwarna hijau!!! Rumah hijau berbumbungkan plastic lutsinar sudah memadai Pantaulah pH dan larutan dari semasa ke semasa kurang ke dalam

Kapas yang digunakan untuk medium penanaman hidroponik didapati berlumut (hijau) semasa peringkat pertumbuhan pokok. Apakah faktor kemungkinan yang menyebabkan fenomena tersetut dan cadangkan kaedah menyelesaikan masalah

tersebut. Cari maklumat dan bincangkan dalam OLL

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

6.6 Tanaman secara fertigasi

Tahukah anda? Kaedah penanaman secara fertigasi telah diamalkan secara meluas di negara Timur Tengah dan Eropah untuk berbagai tujuan. Dalam bidang pengeluaran tanaman makanan secara komersil, Holland merupakan negara yang terkenal

menggunakan teknik ini. Di Malaysia, kaedah ini mula diamalkan secara komersil pada awal 1990 an. Sebelum ini dilakukan beberapa plot pemerhatian dan percubaan.

6.6.1 Apa itu fertigasi ?

Fertigasi berasal daripada perkataan fertigation (fertitiser and irrigation) atau baja dan pengairan. Ini merupakan satu daripada sistem hidroponik beraggregat.

Penanaman secara fertigasi adalah kaedah di mana baja lengkap dalam bentuk larutan nutrien diagihkan ke pangkal tanaman (zon perakaran) pengairan (titisan). Pokok ditanam di dalam bekas atau polibeg mengandungi medium bukan tanah (soiless culture). Kaedah ini merupakan kaedah alternatif terbaik mengatasi masalah tanah (kesuburan atau jangkitan penyakit dari tanah). Prestasi tanaman sangat dipengaruhi oleh kualiti nutrien (keseimbangan, kepekatan, pH, jumlah), mutu air dan input yang dibekalkan. Pada umumnya, kaedah penanaman secara fertigasi boleh dipraktik kepada semua tanaman tetapi lebih cenderung kepada sayuran jenis berbuah termasuk strawberi, tomato, terung, cili, bell pepper, anggur, labu, tembikai wangi dan lain-lain. Transformasi teknologi berjaya memberi inisiatif beberapa jenis sayuran tanah tinggi boleh ditanam dengan kaedah ini dikawasan tanah pamah. melalui sistem sesuai

yang

5.6.2 Kelebihan kaedah fertigasi

Kaedah penanaman secara fertigasi mempunyai beberapa kelebihan tersendiri berbanding dengan kaedah konvensional yang ada. Antara kelebihannya ialah:

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

i.

Keperluan nutrien lengkap diberi dan boleh dikawal dari segi jumlah dan kehendak tanaman mengikut peringkat pertumbuhannya.

ii. Medium tumbesaran dan persekitaran menjamin kebersihan dan menghindar masalah penyakit iii. Meningkatkan hasil per unit kawasan dengan kepadatan tinggi. iv. Kos merumpai sangat rendah. v. Kualiti hasil yang lebih baik vi. Penggunaan baja yang cekap. vii. Mengurangkan penggunaan racun ke atas tanaman. viii. Hasil lebih tinggi (boleh mencapai sehingga 700% atau tujuh kali ganda) ix. Tidak perlu penggiliran tanaman.

6.6.3 Keperluan fertigasi

Usahawan

yang

berjaya

mengamalkan

kaedah

fertigasi

sebagai

kaedah

pengeluaran tanaman makanan atau lain-lain mempunyai minat mendalam, pengetahuan teknikal, pengurusan ladang dan tanaman terutama pemakanan tumbuhan dan penyakit/perosak tanaman. Kemudahan infrastruktur dan

kelengkapan lain yang perlu ada ialah:

Rumah lindungan hujan Sama ada berjejaring atau tidak (ikut jenis tanaman). Bumbung dan dinding boleh ditembusi cahaya yang mencukupi. Bentuk yang baik ialah separa bulat (berlubang angin atau tiada). Sangat diperlukan untuk tanaman tomato. Tanaman lain yang ditanam menggunakan pelindung hujan adalah lebih baik berbanding secara terbuka. Rangka : Aluminium, G.I pipe, kayu, black pipe dsb. Bumbung : Plastik, arcylic, carbonated dsb

b.

Sistem pengairan Jenis titisan. Beroperasi secara manual atau automatik. Aliran larutan baja dilakukan secara graviti, pam elektrik, injektor dsb. Antara komponen yang berkaitan ialah tangki nutrien, tangki stok nutrien, timer, pam, penapis, injektor,

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

paip utama, paip kedua, penitis, injap sehala, injap udara, pressure regulator dan sebagainya.

c.

Sumber air Bersih, tidak berbau, jernih, tidak tercemar, tidak terputus bekalan, pH/EC/TDS sesuai. Contoh: air paip JBA, telaga bumi, air gunung, tasik, anak sungai yang mengalir

d.

Baja Baja hidroponik/khas lengkap mengandungi semua jenis unsur/zat pemakanan yang diperlukan oleh tumbuhan. Formulasi disesuaikan mengikut jenis tanaman. Mudah larut. Kepekatan dan jumlah bergantung kepada jenis tanaman, peringkat tanaman dan cuaca (suhu, cahaya, angin , RH dsb)

e.

pH/EC/TDS meter Untuk mengukur larutan dan medium secara saintifik dan tepat.

f.

Medium Boleh memegang air (60 80%), mengandungi ruang pengudaraan 20 40%, boleh diubahsuai keadaan pH nya, mudah didapati, tidak mencemar alam, murah dan praktikal.

g.

Bekas tanaman Untuk diisi medium. Purata ketinggian 25 35 cm. lebar 30 45 cm. Warna putih, hitam dll. Bahan bekas seperti polibeg plastik, pasu (plastik , tanah liat dsb) boleh digunakan tetapi mesti mempunyai lubang aliran air keluar atau memberi ruang pengudaraan kepada akar.

h.

Biji benih terpilih Sangat penting untuk jaminan hasil. Disyorkan biji benih hibrid F1 dan precision seed (mempunyai jaminan seperti resistan: TmV,C5, N, F1 Fr dan dijual dalam bentuk jumlah bilangan bukan berat). Dapatkan bekalan dari sumber yang betul.

6.6.4 Persedian awal

Sebelum melaksanakan projek fertigasi beberapa perkara perlu diambil kira dalam merancang perjalanan dan tujuan projek. Ini termasuklah:

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

i.

Jumlah polibeg dan keluasan

ii. Pemilihan dan kesesuaian kawasan iii. Bajet yang ada atau disediakan iv. Sistem operasi yang akan digunapakai v. Jenis tanaman atau produk vi. Sumber keperluan asas vii. Mulakan pembinaan dan siapkan infrastruktur

6.6.5 Pengurusan Semaian

Pengurusan tapak semaian adalah asas yang sangat penting menentukan kelancaran program pengurusan seterusnya di ladang. Walaupun kerja pengurusan semaian kelihatan mudah tetapi banyak yang gagal mengurusnya dengan baik kerana kekurangan kemahiran dan pengalaman.

a.

Penyediaaan medium semaian Berbagai medium semaian terdapat dipasaran boleh digunakan. Medium yang baik menghasilkan percambahan yang tinggi, bebas penyakit dan kos yang berpatutan. Medium yang biasa digunakan ialah, peat moss, vermikulit dan habuk sabut (cocoa peat atau coir dust). Medium diisi ke dalam bekas semaian seperti pot plastik 8 x 8 cm, dulang semaian khas, keratan PVC 2, polibeg kecil dan lain-lain.

b.

Menyemai biji benih Biji benih yang telah dirawat terus disemai di dalam bekas semaian berisi medium semaian. Letakkan biji benih 0.5 1.0 cm dari paras atas medium. Kedalaman lubang untuk biji benih yang kecil seperti kobis adalah lebih cetek berbanding biji benih tembikai. Tutup lubang (timbuskan biji benih) tersebut dengan medium tanpa memadatkannya. Teknik menyemai yang betul mempengaruhi percambahan dan pertumbuhan yang seragam di tapak semaian. Oleh itu kerja-kerja menyemai mesti dibuat dengan teliti.

Jumlah semaian yang disemai hendaklah 20 30% lebih daripada jumlah yang sebenar diperlukan diladang. Ini penting diambil kira semasa penakaian dan pemilihan anak pokok terbaik sahaja yang dipindah ke ladang

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

Rajah 5.2: Te eknik semaian

Menyira am Siraman yang terbaik ialah siraman k n kabus atau semburan halus ata kaedah n au rendama Sirama bertujua mengekalkan kelembapan se an. an an ekitar 60% dilakukan setiap hari dengan kekerapan 1 2 kali/h bergantung kepada medium d hari a digunakan.

Seb belum camb : bah

Semaian disiram deng gan air be ercampur racun kula (contoh: r at pre evicur)

Sel lepas camb : bah

Min nggu pertam ma: Air dan larutan baja 1.5 m r n mS/cm (bac caan E.C. m meter) nggu kedua dan seteru a usnya: Min Air dan larutan baja 1.5 2.0 mS/cm (bacaan E r n m E.C. meter)

d.

Tempoh semaian h

TANAMA MAN Cili Terung Tomato Tembika Wangi ai

HARI 25 30 25 35 18 - 25 8 - 12

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

epun Timun Je Kobis/ko obis bunga

7 10 14 - 20

Jadual 5.3 : Te empoh sema aian sayura an

6.6 Penguru 6.6 usan ladan ng

Berikut adalah rin ngkasan k kerja-kerja pengurusan ladang fertigasi y yang perlu dilakuka an.

a.

Men ngisi mediu & Meny um yusun beka tanaman as n Isi dan padatk d kan medium atau cam m mpuran med dium didala bekas y am yang telah dipa asang. Med dium yang b biasa digun nakan ialah habuk sab arang s but, sekam atau cam mpuran kedu uanya (50:5 50)

b.

Mem mbilas med dium Sem mua medium perlu dib bilas atau dibasahi dengan air terlebih da ahulu untuk k men nghilangkan kemungkinan toksik a n atau bahan tercemar. Selain itu b n bilasan juga bole mengela eh akkan stress terhadap p s pokok sema baru dip asa pindahkan k ladang. ke

c.

Men ngubah ke ladang Ana pokok se ak emaian yan telah cukup tempoh, subur, sekata, tiada jangkitan ng a pen nyakit dipind dahkan ke ladang den ngan cerma Setiap bekas ditana dengan at. am satu pokok kec u cuali tomato 2 pokok/be o eg.

ajah 5.4 : A Anak benih d lubang pe di enanaman Ra

d.

Men nyulam

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Kebiasaannya jumlah pokok yang disulam sangat minimum jika kerja mengubah dilakukan dengan cermat. Lakukannya dengan segera untuk mendapatkan pertumbuhan yang sekata.

e.

Menyedia & mengagih nutrien Kerja ini amat penting, kritikal dan memerlukan kemahiran yang lebih. Bermula dengan membuat campuran bahan, menyediakan larutan stok, penyediaan larutan nutrien untuk tanaman dan pengagihan ke ladang. Pengagihan nutrien ke ladang boleh dilakukan dengan beberapa kaedah mengikut situasi dan kemudahan infrastruktur yang ada. Antaranya secara graviti, pam elektrik, injektor dan gabungan antaranya. Sistem ini beroperasi secara manual atau automatik.

Berikut adalah contoh beberapa campuran baja yang digunakan:

i.

Formula MARDI

CAMPURAN A Bahan Kalsium nitrat Fe EDTA Berat 9.360 kg 164 gm

CAMPURAN B Bahan Kalium nitrat Mono Kalium Posfat Magnesium sulfat Mn sulfat Zn sulfat Cu sulfat Amm. Molibdat Asid borik Berat 8.120 kg 2.630 kg 4.962 kg 15.0 gm 2.2 gm 0.78 gm 0.18 gm 30.0 gm

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

ii.

Formula Cameron Highland

CAMPURAN A Bahan Kalsium nitrat Kalium nitrat Ammonium nitrat Fe - EDTA Berat 37.0 kg 6.0 kg 2.0 kg 334 gm

CAMPURAN B Bahan Kalium nitrat Kalsium sulfat Magnesium sulfat Mono Kalium Posfat Zn sulfat Mn sulfat Cu sulfat Soluble boric Natrium molibdat Berat 21.0 kg 2.0 kg 18 kg 8 kg 90 gm 80 gm 10 gm 300 gm 5 gm

iii.

Formula Cooper

CAMPURAN A Bahan Kalsium nitrat Fe - EDTA Berat 20.06 kg 1058 gm

CAMPURAN B Bahan Kalsium nitrat Magnesium sulfat Mono Kalium Posfat Zink sulfat Mn sulfat Cu sulfat Amm. Molibdate Asid borik Berat 11.6 kg 10.26 kg 5.26 kg 8.8 gm 122.0 gm 7.8 gm 7.4 gm 34.0 gm

f.

Memeriksa dan menyeleggara sistem pengairan

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

Perlu dilakukan set tiap hari de engan teliti. Sistem pengairan me erupakan na kaedah adi penanam man secara fertigasi. Periksa ba a ahagian pe enitis, tempat sambungan, aliran titisan, p penapis dan lain-lain. n

g.

Mendiag gnosis mas salah tanaman Mengen nalpasti sem simptom pada tana mua m aman sama ada serangan perosa penyakit a ak, t atau ke ekurangan nutrien da sebagainya. Pengesanan aw dapat mencegah an wal daripada masalah menjadi besar. Perik a ksa ladang setiap har dan amb tindakan ri bil segera.

h.

Mengaw perosak dan peny wal k yakit Semburan kawalan perosak dan penyakit dimulakan sebaik sa pokok dipindahkan n d n aja ke ladan Kebiasa ng. aannya dila akukan seti iap 4 5 h hari sekali menggunakan bahan yang sesuai dengan tanaman dan jangkit tan/perosak k.

i.

Melatih tanaman t tree-trainning Dua per rkara terliba iaitu memasang tre at ellis dan membuat cantasan (pembentukan dan penjagaan). K Kerja ini amat kritika dan san a al ngat memp pengaruhi h hasil serta kekemasan ladang.

Rajah 5.4 : Cantasan

j.

Sanitasi ladang Kebersih han ladang perlu diutama sebag langkah pencegahan jangkita penyakit g gai an t atau pe encemaran. Semua sisa tanama bekas racun kimi atau pembungkus, an, ia rumpai d sebaga dan ainya diselenggara den ngan betul.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

k.

Hasil Pada umumnya hasil sayuran yang ditanam secara fertigasi adalah lebih tinggi berbanding kaedah konvensyonal. Sebagai contoh hasil tomato, cili dan terung secara fertigasi adalah seperti dilampiran.

l.

Anggaran Kos Kos mewujudkan satu kawasan penanaman secara fertigasi agak tinggi berbanding kaedah konvensyonal. 60% kos adalah membina rumah pelindung hujan. Kapasiti bekas tanaman bagi keluasan 1.0 hektar ialah 15,000 beg. Tanaman seperti terung tidak memerlukan pelindung hujan.

a.

Kos Pembangunan

Penyediaan tanah Rumah lindungan Sistem pengaiaran (automatik) pH/EC/TDS meter

RM 10 000.00 RM 250 000.00 RM 60 000.00 RM 1 000.00

b.

Kos Operasi (1 pusingan - ~ 6 bulan)

Bekas tanaman Medium Baja Medium semaian Batas Trellis Biji benih Racun kulat/serangga/hormon Elektrik/bahanapi Gaji Lain-lain 10%

RM 3 000.00 RM 6 250.00 RM 20 000.00 RM 1 500.00 RM 9 000.00 RM 300.00

RM 4 000.00 RM 12 000.00 RM 2 400.00 RM 24 000.00

Cari maklumat tentang jenis-jenis rumah pelindungan. Kumpulkan maklumat tersebut dan simpan di folio.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

TAJUK 7 TEKNOLOGI PEMBIAKAN TANAMAN HIASAN


SINOPSIS
Bab ini akan menerangkan dengan jelas tajuk-tajuk berkenaan kaedah pembiakan pokok hiasan. Pembiakan pokok hiasan terdiri daripada kaedah pembiakan secara seks dan secara aseks Cara-cara pembiakan akan dijelaskan beserta gambar rajah yang sesuai. Selain kaedah pembiakan, bahan dan teknik melakukan juga ditunjukkan. Penjagaan pokok hiasan juga dibincangkan dalam bab ini HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti matapelajaran ini, pelajar akan dapat: 1. Menerangkan pelbagai amalan pembiakan tumbuhan hiasan 2. Menerangkan serta melakukan aktiviti pembiakan / tumbuhan hiasan secara seks atau tampang.

KERANGKA TAJUK-TAJUK
Kaedah pembiakan Kaedah Seks Cantuman Kaedah Aseks Keratan Keratan daun Pembiakan rumpun Akeratan batang Kayu keras Kayu Sederhana Kayu lembut

Markot (Tut) Keratan akar

KANDUNGAN ISI

Pembiakan Tanaman Hiasan

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Terdapat pelbagai kaedah pembiakan untuk pokok hiasan. Pembiakan bermaksud keupayaan tanaman menghasilkan zuriat atau benihnya bagi membolehkannya menambah dan menyambung kelangsungan hidup spesiesnya di muka bumi agar tidak pupus selamanya. Antara kaedah pembiakan yang dimaksudkan ialah dengan menggunakan biji benih serta spora dan juga menggunakan bahagian pokok seperti daun, batang, anak sulur, bebawang dan sebagainya.

Pembiakan yang menggunakan biji benih, dinamakan pembiakan cara seks di mana persenyawaan di antara benih jantan dan benih betina berlaku secara semula jadi lalu terhasillah buah dan biji benih. Persenyawaan benih-benih juga boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah saintifik di makmal untuk menghasilkan baka jenis baru yang dipanggil hibrid. Contohnya banyak hibrid pokok orkid dihasilkan bertujuan untuk mengeluarkan bunga yang lebih cantik dan tahan lasak dari spesies asalnya.

Pembiakan menggunakan batang, daun dan sebagainya dinamakan aseks yang hanya menghasilkan anak pokok yang serupa seperti pokok induknya.

KAEDAH PEMBIAKAN SECARA SEKS

Pembiakan seks dalam tumbuhan adalah melalui penggunaan biji benih.Pembentukan biji benih memerlukan bahagian bunga jantan dan bahagian bunga betina.Biji benih mempunyai embrio, hasil daripada proses persenyawaan game jantan dengan gamet betina. Embrio ini akan berkembang menjadi anak pokok yang baru apabila biji benih itu bercambah.Pembiakan seks adalah sesuai bagi sesetengah tumbuhan yang tidak dapat dibiakkan dengan mudah melalui kaedah lain,

Ciri-ciri pokok yang dibiakkan dengan biji benih adalah seperti berikut:-

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Pokok menjadi besar,tinggi danhidup lama

Lambat membesar

Ciriciri Pembiakan bijibenih

Masayang lamauntuk berbungadan berbuah

Mempunyai akartunjang /pokoklebih kukuh

Menyediakan Bekas Penanaman

a. Pilih bekas semaian yang tidak kotor dan telah dibersihkan terlebih dahulu. b. Bekas semaian yang digunakan mesti mempunyai lubang saliran. c. Tutup lubang saliran dengan serpihan pasu, pecahan batu, atau net hijau untuk mengelakkan medium terkeluar bersama dengan air siraman yang berlebihan. d. Isikan medium semaian ke dalam bekas 2.5 cm daripada bibir bekas semaian.

Menyediakan Medium Menyemai dan Menyemai Biji Benih

a. Medium semaian yang sesuai terdiri daripada campuran tanah loam, bahan organik yang telah reput dan pasir sungai. b. Sukat bahan-bahan yang diperlukan tadi mengikut kadar : 2 bahagian tanah loam : 1 bahagian bahan organik : 1 bahagian pasir sungai c. Tapis semua bahan tadi untuk memastikan medium bebas daripada bahan asing. Kemudian gaulkan sehingga rata. d. Gaulkan medium dengan kapur dan baja fosfat dalam nisbah 4.5 liter medium semaian : 2.5 g kapur : 5.0 g baja fosfat. e. Hapuskan kuman atau bakteria dalam medium dengan cara menyembur medium dengan larutan formalin. f. Biarkan medium semaian selama 48 jam sebelum digunakan.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Bahan Medium Tanah loam Bahan organik Pasir sungai Baja fosfat super

Fungsi Mengukuhkan pokok Membekalkan nutrien, berupaya menyimpan air, dan membaiki struktur tanah. Memastikan saliran dan pengudaraan yang baik. Menggalakkan pertumbuhan pokok

Penyemaian biji benih melibatkan penyediaan bekas semaian dan cara menyemai biji benih. Biji benih dapat disemai dengan cara : a. menabur biji benih b. membuat alur dan menanam biji benih ke dalamnya. c. Menekan biji benih ke dalam medium(cara poket).

Teknik-teknik penyemaian biji benih

Menabur a. Taburkan biji benih selepas digaulkan dengan pasir dalam nisbah 1:5 b. Timbus biji benih yang sudah ditaburkan itu dengan satu lapisan nipis medium c. Biji benih hallus seperti benih Celosia sangat sesuai dengan kaedah ini.

Cara alur a. Buat alur yang panjang pada medium mengikut bekas b. Masukkan biji benih dalam alur c. Timbus biji benih dengan selapisan medium d. Kaedah ini sesuai untuk biji benih yang sederhana saiznya.

Cara poket a. Buat beberapa lubang pada medium b. Jarak antara lubang-lubang itu ialah 10 cm c. Masukkan biji benih ke dalam lubang tadi. d. Timbus lubang itu dan mampatkan medium e. Kaedah ini sesuai untuk biji benih yang kasar seperti bunga matahari dan Helianthus f. Selepas biji benih disemai, siramlah medium dan letakkannya di tempat teduh.

Penjagaan

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Biji benih yang disemai memerlukan penjagaan seperti berikut; a. Membekalkan lembapan dengan semburan yang halus. b. Mengurangkan kehilangan air dengan menutup kotak semaian dengan plastik lutsinar atau kaca cerah. c. Meletakkannya di tempat teduh. d. Apabila anak benih mula bercambah kotak semaian didedahkan terus pada cahaya matahari untuk mengekalkan pertumbuhan dan mengelakkan etiolasi. e. Plastik lutsinar dibuka untuk menambahkan penerimaan air, ruang dan pertumbuhan anak benih. f. Merumput dilakukan untuk mngelakkan persaingan antara rumpai dan anak pokok.

g. Anak benih perlu diubah apabila mempunyai 2-3 helai daun. h. Sebelum menggubah anak benih perlu dilakukan pengerasan. mengurangkan renjatan semasa anak benih diubah dari tapak semaian. Ini bertujuan

Apakah tujuan merumput? Apkah yang dimaksudkan dengan pengerasan? Apakah kepentingannya? Bagaimanakah ia dilakukan?

Kepentingan Perlindungan, Air dan Siraman Air memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan pokok. Ia diperlukan sebagai medium bagi pengaliran nutrien dan garam galian dari dalam medium tanaman. Air juga diperlukan dalam proses transpirasi

a. Anak benih yang disemai perlu diberikan perlindungan, air dan siraman bagi memastikan peratus pertumbuhan yang maksimum. b. Anak benih hanya memerlukan 50-60 % cahaya matahari ketika masih kecil bagi mengelakkan kematian. c. kerja-kerja menyiram dilakukan 2 kali sehari. d. Air penting untuk melarutkan nutrien supaya mudah diserap oleh akar tumbuhan. e. Teknik penyiraman yang biasa digunakan ialah bekas menyiram bermuncung halus atau sistem pemercik air.

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

Apakah mak A ksud dan pro oses transp pirasi Apakah kepe A entingan tra anspirasi ke epada tumbu uh-tumbuha an

Pembajaan Selain medium tanaman yang se n esuai, air d dan cahaya yang me a encukupi, p pokok juga me empunyai pe embajaan y yang sempu urna dan sesia untk pembesarann nya.

a. Membaja d dilakukan u untuk memb bekalkan an benih dengan nutr nak d rien yang le engkap dan mencukup pi. b. Dua jenis b baja diguna akan, iaitu b baja organik dan baja kimia k k c. Membaja dilakukan 2-3 minggu s d sekali dengan kadar ya disyork ang kan.

KAE EDAH PEMBIAKAN ME ENGGUNA AKAN KERATA BATANG LEMBUT DAN KAYU KERAS AN G U

Pokok yang boleh d dibiakkan menggunak kan kaedah keratan batang lem h mbut ini te ermasuklah Scindapsu atau Sireh Puteri, Tr us radescantia, Hedera se banyak lagi. erta k

Bahan yan diperluka adalah: ng an

a) Bebera keratan batang po apa n okok berken naan (Scind dapsus) sep panjang lebih kurang 1 kaki b) Guntin pokok ata 'sekateu ng au ur' c) Bekas tanaman s d) Medium pasir sun ngai e) Plastik atau bekas lutsinar k

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

f)

Hormon penggalak akar

g) Air siraman

Kaedah pembiakan:

Sediakan bekas dan medium tanaman dengan memasukkan pasir sungai ke dalam bekas tanaman sehingga dua inci ke paras bibir bekas, ratakan. Goncang sedikit bekas tanaman untuk memadatkan sedikit medium bagi menyenangkan pertumbuhan pokok.

Potong pokok Scindapsus di bawah buku batang dan pastikan sekurang-kurangnya dua buku bagi setiap potongan. Buangkan daun di buku paling bawah bagi mencepatkan pertumbuhan tunas baru dan mengelakkan pereputan batang. Jika terdapat akar udara yang tumbuh di buku keratan, jangan dipotong kerana akar ini akan mencepatkan pertumbuhan tunas baru. Sapukan hormon penggalak akar di bahagian buku dan akar udara.

Buatkan beberapa lubang bagi memenuhi setiap ruang medium tanaman, tanam keratan batang tadi sehingga medium menutupi buku batang yang paling bawah sekali dan padatkan medium di sekeliling batang keratan.

Siram medium dan letakkan bekas tanaman dalam plastik atau bekas lutsinar serta di tempat teduh. Tunas serta akar baru akan tumbuh dalam masa beberapa minggu.

Apabila pertumbuhan batang menjangkau melebihi lima ruas, anda bolehlah memindahkannya untuk ditanam sama ada dalam beg politena atau pasu cantik menggunakan medium tanaman untuk pokok berpasu. Selepas itu anda bolehlah mula membajanya dengan baja kandang (najis ayam atau kelawar) atau baja kimia berwarna hijau untuk pertumbuhan daun dan batang yang cepat.

1) Kaedah pembiakan cara di atas juga sesuai untuk pokok berkayu keras seperti pokok bunga raya dan bunga kertas tetapi batangnya dikerat secara menyerong di bawah bahagian tumbuhnya daun bagi menyediakan luas permukaan yang lebih besar untuk mencepatkan pertumbuhan akar dan tunas baru 2) Medium air dan jeli boleh juga digunakan untuk pembiakan cara ini tetapi hasilnya kurang memuaskan berbanding pasir sungai. Air perlu ditukar setiap minggu bagi mengelakkan pereputan 3) Pasir sungai adalah medium terbaik untuk pembiakan menggunakan keratan batang kerana ia mempunyai pengudaraan dan saliran yang baik, bersih serta tidak menghalang pertumbuhan akar baru 4) Menutup bekas tanaman dengan plastik lutsinar bagi

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

mengekalk kan kelemb bapan dan mencepatk kan pertum mbuhan aka ar dan tunas baru pokok k

KAED DAH PEMBI IAKAN BEL LAHAN DAN PEMBAHA N AGIAN RUMPUN ng biakkan menggunakan kaedah ini ialah Sans i sevieria (lida jin), Chlo ah orophytum, Pokok yan boleh dib Caladium (keladi) dan sebagai-n n nya.

Kaedah pe embiakan:

Siram air atau ren ndam pasu tanaman berkenaan d dalam air bertakung seketika. In bertujuan di ni bagi m melembutka medium tanaman s an serta memu udahkan kerja-kerja mengeluarka tanaman an berken naan daripa pasunya ada a.

gkan pasu dengan pe ermukaanny ke bawa dan hen ya ah ntakkan per rmukaan pa asu di atas Pusing permu ukaan yang keras se g ecara perlahan bagi memaksa rumpun po okok keluar daripada pasunya. Keluar rkan rump pun tanaman tadi d daripada pasunya se ecara perla ahan bagi menge elakkan rum mpun pokok terjatuh ke tanah. k e

Gunak tangan atau cangk serta pis untuk m kan kul sau memotong rumpun pokok kepada beberapa a rumpu kecil. Ta un anam rumpu ini dalam bekas ta un m anaman den ngan mediu yang ba um aru. Pokok k akan s segera tum mbuh segar selepas air disiram serta disemb ke daunnya. Letakkannya di bur tempa teduh bag menyesua at gi aikannya de engan pasu dan mediu yang ba Selepas seminggu u um aru. s bolehla diberi ba dan dilet ah aja takkan di te empat yang sesuai untu uknya.

KAE EDAH PEMBIAKAN LE ENTURAN B BATANG ATAU RANT A TING

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

Pokok yan boleh dibiakkan m ng menggunaka kaedah ini ialah Scindapsus, Tradescan an S ntia, pokok k lelabah (C Chlorophytum comosum dan sebagainya. Kebanyakan pokok men m m) njalar boleh dibiakkan h dengan ka aedah ini.

Kaedah Pe embiakan:

Kaedah 1:

Lentur rkan batang atau ranting pokok b g berkenaan dalam air untuk mera angsang pe ertumbuhan akar b baru.

Setela berakar, panjangnya kira-kira setengah inc kerat bat ah a ci, tang atau ra anting tadi d bahagian di bawah tempat ia berakar u h a untuk mem misahkannya dari poko asal dan tanam dalam pasu a ok denga medium y an yang sesua untuk pok berkena ai kok aan.

Kaedah 2:

1 2

Lentur terus ke da r alam mediu tanaman dalam pas um n su. Siram dan beri b baja bagi m menggalakk kan batang pokok ber rakar dan b boleh tumbuh dengan sendir rinya.

Apabila didapati tumbuh daun baru yang menunju ukkan poko berkenaa sudah b ok an boleh hidup an ya, bahagian ba awah tempat yang berakar untuk memisahk k kannya dari denga sendiriny potong b pokok induk dan terus hidup sebagai po t okok baru. BIAKAN CA ARA MENGE ETUT KAEDAH PEMB

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

ng dibiakkan m menggunaka kaedah ini ialah p an pokok berb batang kera berkayu as Pokok yan boleh d seperti bun kertas, bunga raya dan sebag nga a gainya.

Kaedah Pe embiakan:

1 Pokok d dilukakan atau dipoton kulit seke a ng eliling rantin atau bata ng angnya. 2 Medium tanaman yang basah untuk me m enggalakkan pertumbu n uhan akar d diletakkan d sekeliling di keratan tadi. n 3 Balut m medium tanaman deng gan plastik yang lutsin dan ikat di kedua bahagian h nar t hujung atas dan bawah denga tali rafia supaya me an edium tidak jatuh dan wap air tid terkelua daripada k dak ar medium tadi. Sela m ang bebera apa minggu akar aka tumbuh di bahagia yang dip u, an an potong tadi kerana pokok menggunaka bahan makanan daripada m an medium ta adi dan m merangsang pertumbuhan akar r. 4 Apabila akar sudah panjang kira-kira satu inci, bolehlah dipotong ba a g ahagian berkenaan di bawah tempat bera akar tadi un ntuk ditanam dalam me m edium tanam yang s man sesuai untuk knya.

Terdapat t tiga kaedah menyediak medium tanaman u kan m untuk meng getut:

Kaedah 1:

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

2 bahagian tanah per : 1 bahag n roi gian bahan organik

Kaedah 2: 4 bahagian habuk pap : 2 bahagian baja organik n pan

Kaedah 3: Lumut sph hagnum moss atau sab kelapa le but embap

TIPS

1) Untuk m mencepatk kan pertumb buhan akar sapukan hormon pe r, enggalak a akar di bah hagian atas s keratan tut t 2) Bagi m memastikan medium senang lek di baha n kat agian yang dilukakan atau dipo g n otong tadi, bancuhan medium me estilah peka dan mele at ekit

KA AEDAH PEMBIAKAN MENGGUN M NAKAN KER RATAN DAU UN

Pokok yan boleh d ng dibiakkan m melalui kae edah ini ia alah Sansev vieria, Beg gonia Pepe eromia dan sebagainy Kaedah ini tidak me ya. enjanjikan a anak pokok yang tumbu akan me uh enyerupai ke eseluruhan pokok indu uknya.

Kaedah pe embiakan:

Kerat d daun pokok berkenaan kepada be k n eberapa keratan kecil.

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

kan hormon penggalak akar di ba n k ahagian baw keratan tadi dan tanam dala medium wah am sungai. dan tutup pasu sema aian dengan plastik lutsinar dan le n etak di tempat teduh. Kaedah ini kan bagi m mengekalkan kelembap n pan medium tanaman dan keada m aan sekeliling keratan bagi mence epatkan pertumbuhan anak pokok yang baru k u. g beberapa minggu, a a apabila ana pokok t ak telah tumbu pindahkan dan tan uh nam dalam m tanaman yang sesuai untuk po n okok berken naan. h kok yang sudah mata ang dan de ewasa untuk 1) Pilih daun pok men ndapatkan p pertumbuha anak po an okok dengan cepat dan n subu ur 2) Gun nakan gunt ting pokok yang taj k jam untuk memotong g deda aun yang dipilih b bagi mend dapatkan hasil yang g mem muaskan

KAEDAH PEMBIAKAN MENGGU K N UNAKAN SU ULUR ANAK K

ng boleh dib biakkan men nggunakan kaedah ini ialah pokok Orkid, Bro k omeliad dan Episcia. n

embiakan:

nya sulur a anak akan keluar dari sisi pokok induk yan menyerupai pokok induknya. i k ng k kan anak su berkena daripad induknya dengan menggunaka tangan at gunting ulur aan da a an tau . gkan serap mungkin ke arah pokok indu pat n uknya dan seboleh-bo olehnya bia terdapat ar t t akar untuk knya mula tu umbuh send diri. m segera da alam medium tanaman yang sesuai untuknya n a.

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

1) Untuk sulur anak yang tida berakar, sapukan s k ak sedikit horm mon pengga alak akar d bahagian di bawah hnya untuk mencepatk pertumb m kan buhan akar 2) Jangan biarkan m medium tan naman keri ing kerana ini akan m membantutka pertumb kan buhan akar r baru a anak pokok berkenaan

KAED DAH PEMBIAKAN MEN NGGUNAKA BIJI BENIH DAN S AN SPORA

Banyak po okok hiasan berbunga boleh dibiakkan menggunakan biji benih sep n perti Balsam Cosmos, m, Tegetes dan sebagai inya. Manakala kaedah pembiaka cara spo hanya b an ora berlaku kep pada pokok k hiasan jenis paku pak sahaja. kis

Kaedah pe embiakan biji benih

Biji Fl

Biji benih F untuk pok berbunga semusim seperti Pe Fl kok m etunia, Zinn Celosia dan sebagainya yang nia, diimport dari luar ne egara boleh dibeli di p h pusat tanam man. Biji in hanya da ni apat diguna akan untuk k menanam pokok be erkenaan u untuk satu musim s sahaja. Pok kok dari benih ini t b tidak akan mengeluar rkan biji un ntuk tanama seterusn an nya. Biji yang baru ha arus dibeli u untuk pemb biakan dan penanama pokok b an bunga ini seterusnya. Ikuti kaeda penyem ah maian dan penjagaann nya seperti panduan y yang tertera di pek biji. a

Biji benih h halus

RBT 3104 TEKN R NOLOGI TANAM MAN SAYURAN DAN HIASAN N

Bagi biji b benih halus yang did s dapati dari pokok tana aman temp patan, kaed dah penyemaian dan penjagaan nnya adalah seperti ber h rikut:

Sediak medium tanaman yang berse kan m esuaian unt menyem biji benih dalam ni tuk mai isbah 2:1:1 (Tanah loam:Bahan organik:Pasir su h ungai). Unt tuk semaia biji yan halus a an ng anda perlu menca ampurkan b berkena biji aan dengan pasir halu dalam nisbah 1:5 (B benih:P us Biji Pasir halus) supaya kerja men a naburnya da apat dilakuk dengan mudah. kan n

Taburk kan campu uran biji ben dan pa nih asir tadi di atas permu ukaan medium tanaman dengan rata.

Kemud dian taburk kan satu lap medium tanaman yang nipis di atas cam pis m mpuran biji benih tadi bagi m menutupinya a.

Siram medium tanaman dan letakkan bekas semaian di tempat teduh.

Biji benih k kasar 1 Tanam dua biji benih dalam satu lubang dengan jarak 10 s m b m sentimeter d antara sa dengan di atu yang lain dan se edalam leb kurang dua kali diameter bijinya. Seba bih aiknya ditan nam dalam garisan yang lurus. 2 3 Kambu biji benih dengan m us h medium tana aman dan kejapkannya dengan jari. a Kekalk kelemb kan bapan mediu dengan meletakka bekas tanaman di dalam beg p um n an d plastik atau bekas tertutup la ain. Apabila anak be enih telah t tumbuh, bu uangkan beg plastik tadi untuk k pertum mbuhan ana benih set ak terusnya. 4 Apabila anak pokok telah t tumbuh em mpat helai d daun, boleh hlah dipindahkan untu ditanam uk dalam bekas yang tetap untuknya. Seb belum dipind dah, eloklah anak poko dikerask terlebih h ok kan dahulu bagi men u ngurangkan renjatan. Ini bermakna air siram man dan p perlindungan daripada cahaya matahar secara p a ri perlu dikur rangkan be eransur-ans sur supaya anak po a okok dapat t menye esuaikan dir dengan ke ri eadaan seb benar di per rsekitaranny ya.

Spora pok paku di bawah dau kok unnya yang boleh diliha dengan m at mata kasar Spora

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Hanya pokok paku pakis sahaja yang boleh membiak menggunakan spora yang biasanya tumbuh di bawah daun atau frondnya. Biasanya spora dapat dilihat dengan mata kasar di bawah daun walaupun ianya agak halus.

Kaedah pembiakan menggunakan spora adalah seperti berikut: 1 2 Pilih daun yang sihat dan mempunyai banyak spora yang telah matang. Letakkannya dalam beg plastik lutsinar dan goncang daun tersebut. Spora berwarna perang akan gugur di dalam beg plastik tadi. Kembangkan lumut tanah gambut atau span dengan menyiram air ke atasnya. 3 Taburkan spora tadi di atas lumut tanah gambut atau span dan letakkannya dalam beg plastik, ikat hujungnya untuk mengekalkan kelembapan. 4 Apabila terdapat tunas anak berwarna hijau mula tumbuh, buatkan lubang di sekeliling beg plastik untuk peredaran udara supaya anak pokok cepat tumbuh. 5 Selepas sebulan iaitu apabila anak pokok telah besar sedikit, bolehlah dipindahkan untuk ditanam dalam bekas tanaman yang lebih besar.

1) Di negara kita ini terdapat banyak paku pakis membiak di dalam hutan dan juga di atas pokok kelapa sawit contohnya paku langsuyar, paku tanduk rusa dan sebagai-nya. Anak benih yang dicambah secara semula jadi ini boleh diambil untuk ditanam sebagai pokok hiasan 2 Fikirkan beberapa jenis paku pakis yang boleh juga dibiakkan menggunakan kaedah pecahan rumpun.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

TAJUK 8

PENANAMAN DAN PENYELENGGARAAN TUMBUHAN DALAM PASU ATAU BEKAS TANAMAN TUMBUHAN HIASAN

SINOPSIS

HASIL PEMBELAJARAN ( UNTUK TAJUK INI)

KERANGKA TAJUK-TAJUK Bekas menanam Jenis dan ciri bekas Pemilihan dan penyediaan bekas

Medium menanam Ciri medium menanam yang baik Bahan-bahan untuk penyediaan medium dan cirinya Jenis-jenis ramuan medium menanam

Langkah-langkah penanaman Penanaman dalam bekas Penanaman di batas

KANDUNGAN ISI

Penanaman Tumbuhan Hiasan ASAS TANAMAN POKOK DALAM PASU

Terdapat perkara asas mengenai penanaman pokok hiasan dalam pasu yang perlu diikuti supaya pokok berkenaan dapat hidup dengan subur.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Pasu atau planter juga mampu mencantikkan tanaman. Tetapi pemilihan dan penggunaannya haruslah disesuaikan dengan jenis pokok yang hendak ditanam. Adalah tidak sesuai menggunakan pasu yan besar untuk tanaman yang semula jadinya kecil. Begitu juga sebaliknya.

ASAS TANAMAN POKOK DALAM BEKAS/PASU

Bekas dan Tanaman yang sesuai: Pelbagai bekas tanaman seperti pasu atau planter pelbagai saiz dan bentuk boleh dipilih untuk disesuaikan dan digunakan dalam tanaman pokok hiasan. Umpamanya pokok tinggi seperti palma perlu ditanam dalam pasu yang tinggi serta berat yang diperbuat daripada bahan seramik atau tanah liat. Pokok menjalar pula seperti Scindapsus sesuai ditanam dalam pasu cetek, ringan dan rendah, manakala pokok air seperti kiambang perlu ditanam dalam pasu yang boleh menakung air sebagai medium tanaman. Bekas tanaman yang dipilih hendaklah berfungsi dan bersesuaian dengan pokok yang ingin ditanam selain untuk cantik sebagai hiasan.

Ruang air: Ruang ini perlu diadakan dalam ukuran dua inci dari permukaan atas pasu dan medium tanaman. Ianya hendaklah dibiarkan kosong supaya air siraman atau air hujan dapat bertakung seketika untuk proses penyerapan bagi membasahi keseluruhan medium tanaman.

Piring Takungan Air: Bertujuan menakung lebihan air siraman agar tidak mengotori lantai, hamparan permaidani dan sebagainya. Namun begitu, air yang bertakung lama boleh menyebabkan akar pokok terendam dan boleh mematikan pokok. Air takungan juga memudahkan pembiakan nyamuk Aedes. Bagi mengelak ini terjadi, letakkan medium yang boleh menyerap air tersebut seperti sphagnum moss atau kertas surat khabar di dalam piring takungan air sebelum meletakkan bekas tanaman di atasnya. Air lebihan akan diresapi medium tadi dan dilepaskan ke udara. Terdapat satu kaedah di mana bekas takungan air boleh dijadikan bekas untuk membekalkan air kepada pokok bila diperlukan.

Lubang saliran air: Lubang ini penting bagi memastikan air siraman dapat mengalir keluar dan tidak menakung di dalam bekas atau pasu yang boleh mengakibatkan pereputan akar pokok dan akhirnya boleh mematikannya.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Lapisan penapis medium: Lubang saliran air bekas tanaman perlu ditutupi supaya medium tanaman tidak terkeluar bersama air siraman. Bahan yang boleh digunakan untuk tujuan ini ialah serpihan pasu atau batu-bata pecah, serat kelapa, lumut sphagnum moss, batu kerikil, jaring plastik dan sebagainya.

Medium Tanaman: Terdapat pelbagai medium tanaman yang boleh digunakan dalam penanaman pokok dalam bekas (Rujuk bab 2). Medium tanaman berasaskan tanah mestilah memudahkan air mengalir keluar serta tidak menakungkan air.

Ruang Sungkupan: Sebagai pilihan, gunakan bahan sungkupan seperti serat kelapa, mayang bunga kelapa sawit dan sphagnum moss untuk menghindari kesan kekeringan medium tanaman dengan cepat disebabkan keterikan cahaya matahari terutama pada waktu tengah hari. Dengan meletakkan bahan sungkupan ini, medium tanaman akan sentiasa lembap dan akar pokok kekal sejuk untuk pertumbuhan pokok yang sihat sentiasa. Melalui kaedah ini juga, kekerapan siraman air boleh dikurangkan. Dengan mengikuti kaedah penanaman pokok hiasan seperti di atas, Insya-ALLAH tanaman hiasan anda akan hidup subur sentiasa seperti yang diidamkan.

KENALl PASU

Menanam pokok hiasan di dalam pasu adalah satu kaedah penanaman untuk ruang sempit seperti balkoni di rumah pangsa atau kondominium. Kaedah ini bertujuan mengawal pertumbuhan pokok supaya dapat mengekalkan nutrien, air atau kelembapan untuk pertumbuhan yang segar sentiasa. Pokok berpasu senang dialih untuk disesuaikan dengan suasana hiasan dalaman kediaman atau pejabat kita.

Terdapat pelbagai jenis pasu tanaman yang dijual di pasaran diperbuat daripada tanah liat, plastik, simen, seramik dan sebagainya. Manakala saiznya juga pelbagai dari sekecil-kecilnya untuk semaian anak benih, hinggalah yang paling besar untuk tanaman pokok besar seperti pokok pinang merah di hotel-hotel dan premis perniagaan. Terdapat juga pasu yang dihasilkan khusus untuk tanaman tertentu seperti berikut:

Pasu orkid yang mempunyai lubang di sekelilingnya bagi memudahkan peredaran udara iaitu keperluan utama untuk akar orkid tumbuh subur.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Pasu pokok bonsai dibina rendah bagi menyerlahkan akar pokok dan biasanya dihiaskan dengan lukisan seperti pokok buluh dan sebagainya.

Self-watering pot iaitu pasu yang dapat menyediakan sistem pengairannya tersendiri untuk pokok bagi mengurangkan kekerapan siraman air.

Pasu tanpa lubang di bawah dibuat khas bagi menakung air khusus untuk tanaman air seperti kiambang, pegaga air, keladi bunting dan sebagainya.

Beg politena merupakan pasu sementara untuk menyemai anak pokok. Ia boleh juga digunakan untuk menanam pokok hiasan ringkas untuk diletakkan dalam bekas atau planter cantik. Biasanya ia digunakan untuk hiasan pentas, taman mini untuk pameran dan sebagainya.

Bahan terbuang seperti botol air mineral, tin susu tepung dan teko lama boleh juga digunakan sebagai pasu tanaman. Biasanya bahan terbuang ini digunakan oleh masyarakat kampung zaman dahulu. Selain berjimat, ia juga boleh mengurangkan pembaziran bahan buangan yang boleh dikitar semula.

Panduan memilih pasu tanaman kita adalah seperti berikut: 1) Pilih saiz pasu yang sesuai untuk tanaman kita. 2) Pilih bahan pasu yang bersesuaian dengan jenis tanaman. Contohnya, pokok besar perlu ditanam dalam pasu diperbuat daripada bahan seperti tanah liat yang berat dan tidak mudah tumbang. 3) Pilih pasu yang mempunyai lubang di bawah untuk memudahkan air siraman keluar. 4) Pastikan pasu mudah dibersihkan bagi mengekalkan pameran pokok yang cantik. 5) Ia perlulah menarik bentuknya dengan kemasan-kemasan corak yang cantik.

CIRI-CIRI PASU TANAMAN

Pasu plastik Ringan dan mudah mengangkatnya serta sesuai bagi pokok yang perlu kerap diubah kedudukannya untuk mendapatkan dedahan cahaya yang diperlukan. Ia kurang sesuai untuk pokok besar kerana ringan dan mudah tumbang. Ia tidak mahal dan senang dicuci. Medium tanaman lambat kering kerana plastik tidak meresap air. Terdapat pelbagai warna pilihan dan reka bentuk unik, boleh disesuaikan dengan hiasan dalaman.

Pasu tanah liat Berat dan mantap sesuai untuk tanaman pokok besar. Harganya mahal tetapi penampilannya lebih menarik. Ia susah untuk dicuci dan mudah pecah. Terdapat ruang roma yang

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

memudahkannya meresap air keluar menyebabkan air siraman cepat kering dan perlu dikerapkan siramannya.

KENALl BEKAS TANAMAN DAN KEGUNAANNYA

Pokok boleh ditanam dalam pelbagai jenis pasu atau diletakkan dalam planter untuk menambah seri pokok berkenaan. Oleh itu ketahuilah beberapa cara untuk menambah seri pokok tanaman kita itu agar nampak lebih berseri dan bergaya penampilannya untuk hiasan.

Bekas tanaman, planter dan stand

Penggunaan bekas tanaman atau planter dan stand atau alasnya untuk mempamerkan pokok hiasan adalah idea yang bijak untuk menyerlahkan lagi penampilan pokok tanaman kita. Bekas tanaman ini berfungsi sebagai pengalas atau tempat takungan pasu tanaman berkenaan supaya air siraman tidak akan keluar membasahi lantai serta hamparan seperti tikar, permaidani dan sebagainya. Pada masa yang sama, bekas ini juga berfungsi mencantikkan lagi pameran serta penampilan pokok hiasan. Pokok yang pada asalnya ditanam dalam satu pasu yang suram serta malap warnanya atau ditanam dalam beg politena sahaja dapat disembunyikan dalam satu planter cantik yang boleh menambah seri penampilan pokok berkenaan. Biasanya bekas tanaman ini diperbuat dari bahan tembikar tanah liat atau seramik yang nampak seperti pasu tanaman tetapi tanpa lubang di bawahnya untuk menakung air siraman. Kini terdapat pelbagai bekas tanaman yang diperbuat dari bahan seperti plastik, tembaga, rotan, buluh dan sebagainya. Pokok yang ditanam dalam pasu atau bekas biasa akan menyerlah apabila diletakkan di dalam bekas tanaman berbentuk unik dan cantik. Selain daripada itu, bahan terbuang seperti bekas air mineral, teko atau cerek lama juga boleh dijadikan bekas tanaman. Hiaskan bekas tadi dengan riben atau bahan lain yang boleh dibeli dari pusat kraftangan bagi mencantikkannya.

Sementara penggunaan alas atau stand boleh menambah seri pokok hiasan kita. Ia boleh diselaraskan atau boleh disesuaikan untuk kesan ketinggian kepada pokok yang diperlukan dalam gubahan pokok hiasan taman mini dan sebagainya.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Stand yang agak besar biasanya sesuai diletakkan di luar halaman rumah agar pokok hiasan nampak lebih menarik

Pasu besar yang boleh juga dijadikan stand

Adakalanya stand berwarna putih diletakkan di tengah-tengah pelamin untuk menambah seri hari persandingan

Pelbagai saiz dan bentuk stand yang boleh anda dapati di kedai-kedai menjual pasu

MEDIUM TANAMAN UNTUK POKOK HIASAN

Topik ini akan menceritakan mengenai jenis medium, kepentingannya serta nisbah campuran yang sesuai untuk pertumbuhan setiap pokok yang ditanam.

Campuran medium tanaman yang sesuai untuk setiap pokok yang ditanam adalah perlu bagi tujuan berikut:-

i. ii.

memudahkan pertumbuhan akar bagi pembesaran pokok. membekalkan nutrien secukupnya dan seimbang bagi keperluan pokok.

iii. mengekalkan air atau kelembapan secukupnya untuk pertumbuhan pokok. iv. memastikan pokok tumbuh menegak dan subur sentiasa.

Di antara medium tanaman yang biasa digunakan ialah medium berasaskan tanah seperti tanah gembur atau peroi (loam), tanah gambut (peat), pasir sungai dan bahan organik reput seperti najis ayam. Setiap pokok memerlukan campuran medium yang berlainan bagi memastikan ia hidup subur seperti di alam semula jadinya.

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Tanah

Tanah gambut

Pasir

Bahan

69

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

TAJUK 9 PENJAGAAN TANAMAN HIASAN


SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Memerihalkan pelbagai kerja penjagaan tumbuhan hiasan KERANGKA TAJUK-TAJUK Menyiram Membaja Menggembur Mencantas dan memangkas Kawalan rumpai, perosak dan penyakit Pemasuan semula

KANDUNGAN ISI

Penjagaan Tanaman Hiasan

KEPERLUAN AIR PADA POKOK TANAMAN

Air memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan pokok. Ia memenuhi semua sel daun, batang, ranting, bunga dan seumpamanya. Ia juga diperlukan sebagai medium bagi pengaliran nutrien dan garam galian dari dalam medium tanaman seperti campuran tanah ke seluruh bahagian pokok terutama daun untuk proses fotosintesis.

Proses fotosintesis adalah proses pembinaan makanan oleh tumbuhan berklorofil menggunakan bahan seperti cahaya, mineral, air dan sebagainya. Air juga diperlukan dalam proses transpirasi di mana melalui proses ini, pokok disejukkan terutama pada hari panas terik.

Keperluan air kepada pokok bergantung kepada:

70

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Saiz pasu dan saiz tanaman: Lebih besar pasu dan tanaman anda, lebih banyak air dan kekerapan siraman diperlukan.

Jenis pasu: Pasu jenis tanah liat memerlukan banyak siraman air. Ini kerana air mudah menyerap dan kering dengan cepatnya.

Kelembapan udara mengikut musim: Udara menjadi lembap pada musim hujan dan keperluan pokok pada siraman air adalah berkurangan. Begitulah sebaliknya pada musim panas atau kemarau.

Keperluan air di antara satu pokok dengan yang lain adalah berbeza dan boleh dikategorikan seperti berikut:

a b

Pokok berdaun besar memerlukan kelembapan sentiasa. Pokok di mana medium tanamannya perlu dibiarkan kering dahulu sebelum disiram semula.

Pokok yang perlu dijarakkan tempoh siramannya. Contohnya kaktus yang hanya perlu disiram sekali seminggu bagi disesuaikan dengan keadaan habitat semula jadinya iaitu di padang pasir.

Air hujan adalah contoh terbaik air siraman kerana ia mengandungi nutrien yang diperlukan oleh pokok, lebih sejuk dan dihasilkan secara semula jadi. Namun begitu, air paip juga boleh digunakan secara terus atau dibiarkan semalaman dalam bekas sebelum ia digunakan. Kaedah ini dilakukan bagi mengurangkan kandungan klorin dalam air tersebut bagi mendapatkan kesan terbaik seperti air hujan kepada pertumbuhan pokok.

Kaedah siraman untuk pokok adalah seperti berikut:-

Kaedah 1: Siraman dari atas terus ke medium tanaman sehingga air mengalir keluar dari

lubang di bawah pasu. 71

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Kaedah 2: Rendamkan pasu tanaman seketika dalam bekas air bertakung sehingga menenggelamkan hampir seluruh bahagian pasu dan elakkan air daripada memasuki bahagian atas pasu. Biarkan medium tanaman meresapi air hingga ke permukaannya. Kemudian angkat pasu dan biarkan air mengalir keluar dari bawah pasu. Kaedah ini sesuai bagi pokok yang sensitif kepada siraman dari atas seperti pokok kaktus.

Kaedah 3: Menyemburkan air ke daun dapat mengekalkan kelembapan dan menyegarkannya terutama pada musim panas bagi pokok yang memerlukan kelembapan sentiasa seperti pokok Tradescantia, Scindapsus atau Sireh Puteri dan sebagainya.

Oleh itu, adalah mustahak bagi kita untuk mengetahui amaun, kekerapan siraman dan kaedah siraman yang diperlukan oleh setiap pokok yang ditanam agar sentiasa subur. Insya-ALLAH, keperluan ini akan diterangkan secara terperinci dalam Bab 6 nanti.

1) Elakkan daripada terlalu lebihkan siraman air pada pokok tertentu yang boleh mengakibatkan akarnya terendam, reput dan mematikan pokok berkenaan. 2) Kaedah terbaik untuk mengetahui sama ada pokok memerlukan air siraman atau tidak ialah dengan menggunakan jari telunjuk atau pensel dan dicucuk ke dalam medium tanaman sedalam kira-kira 1 inci. Jika didapati hujung jari atau pensel berkenaan kering, maka itu menandakan pokok berkenaan perlu disiram

POKOK

Cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis iaitu proses kimia bagi memproses makanan untuk pertumbuhan pokok. Kuantiti cahaya yang diperlukan 72

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

berlainan di antara satu pokok dengan yang lain. Pada asasnya ia dibahagikan kepada tiga jenis dedahan seperti berikut:-

Dedahan kepada 100% cahaya matahari atau panas terik. Biasanya pokok berbunga memerlukan dedahan sebegini untuk menggalakkan pertumbuhan bunga yang banyak dan cantik tetapi pastikan ia juga diberikan baja pembungaan yang secukupnya.

Dedahan kepada 50% cahaya matahari di mana pokok perlu diletakkan di bawah lindungan pokok besar atau jaring hijau atau hitam. Jaring ini boleh dibeli dari pusat tanaman atau kedai hardware.

Dedahan kepada keadaan yang redup atau teduh seperti di dalam rumah atau pejabat. Terdapat juga pokok yang begitu tahan lasak dan boleh hidup subur sama ada didedahkan pada cahaya matahari terik atau dibiarkan di tempat teduh. Contoh pokok sebegini ialah spesies dari genus Sansevieria atau lidah mak mertua atau lidah jin.

Secara umumnya, kita boleh perhatikan tanda-tanda kesan cahaya kepada pokok.

Tanda pokok yang terdedah kepada cahaya berlebihan ialah:

a) Daunnya menjadi layu bermula dari hujung dan seterusnya kelihatan melecur. b) Semua daunnya menjadi bergulung dan melengkung. c) Warna daun dan bunganya menjadi pudar, tidak bermaya serta menjadi layu.

Jika dibiarkan, pokok akan mati. Segera pindahkan pokok berkenaan ke tempat yang lebih teduh atau redup.

Tanda pokok yang kurang dedahan kepada cahaya pula ialah:

a) Pertumbuhan bunganya tidak mekar atau kudup kering dan layu sebelum kembang. b) Daunnya akan menjadi kekuningan.

73

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

c) Batang pokoknya menjadi kurus dan panjang, kelihatan kurang sihat, tidak bermaya dan senang dijangkiti penyakit. d) Bagi pokok jenis variegated yang biasanya terdapat corak keputihan di permukaan daunnya, ia akan bertukar menjadi hijau pada keseluruhannya.

Oleh itu pindahkan pokok ke tempat yang lebih bercahaya.

1) Pilih pokok yang hanya memerlukan sedikit dedahan cahaya untuk ditanam di dalam rumah atau pejabat 2) Jangan biarkan pokok berpasu tumbuh lama pada tempat yang kurang bercahaya. Eloklah ianya diubah ke tempat bercahaya bagi mengekalkan kesuburannya. 3) Jangan ubah pokok ketika ia sedang berbunga kerana ini akan membantutkan pertumbuhan bunganya atau bunganya akan menjadi layu tiba-tiba dan terus gugur 4) Pokok berdaun beraneka warna memerlukan lebih cahaya berbanding pokok berdaun hijau. Pokok berbunga memerlukan sedikit cahaya langsung manakala pokok yang menyimpan air memerlukan banyak cahaya

KEPERLUAN PEMBAJAAN UNTUK POKOK TANAMAN

Selain medium tanaman yang sesuai, air dan cahaya yang mencukupi, pokok juga memerlukan pembajaan yang sempurna dan sesuai untuk tumbesarannya. Dalam proses penanaman pokok dalam pasu atau bekas lain atau tanaman di atas tanah, medium tanaman perlu dicampurkan dengan baja organik (baja kandang) seperti najis ayam atau yang telah diproses. Ini dilakukan bertujuan untuk membekalkan segala nutrien dan mineral untuk pertumbuhan pokok berkenaan.

74

RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN DAN HIASAN N

un b ya ertahan sela ama lebih ku urang tiga b bulan sahaja a. Namu begitu, baja ini hany boleh be Oleh itu, pemba ajaan seteru usnya adala perlu unt ah tuk mengek kalkan kesu uburan poko ok man. Di pas saran terdap pelbagai jenis baja y pat yang dijual sama ada b baja kandan ng tanam (orga anik) yang siap diproses atau baja ki imia.

ntaranya ada alah seperti berikut:b Di an

Garam laruta air G an

Baja jenis in didatangkan dalam warna terten seperti h B ni w ntu hijau untuk pertumbuha an daun yang subur. Mer d rah untuk pembungaan yang lebat dan biru pula untu p n u uk menghasilkan buah yang banyak da berkualitii tinggi. Ia m m g an mudah digun nakan melalu ui la arutan dalam air siraman yang boleh disiram ata disembur terus ke po m n h au r okok.

Baja bijian B

Baja ini se B esuai untuk pokok be esar sepert i pokok bu uah-buahan. Awas jik ka menggunaka m an-nya untuk membajai pokok hias k san kecil ya ang ditanam dalam pas m su atau bekas lain. Baja in boleh me a ni enyebabkan bahagian y yang terkena a-nya seper rti batang, ranti b ing atau dau cepat me un elecur dan boleh mema atikan pokok berkenaan n. Baja jenis in juga di datangkan dalam berba B ni d d agai warna dan kegun naannya jug ga seperti garam larutan. s m

Baja cecair B 7 75

RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN DAN HIASAN N

Baja jenis ini didatangkan dalam ben B ntuk cecair d senang digunakan ia dibancu dan aitu uh te erus dengan air untuk disiram atau disembur pa pokok. n d ada

Baja organik B

Biasanya ia siap diprose untuk menghapus-ka baunya ya busuk d diperbua B es an ang dan at daripada najis ayam dan kelawar. Baja organik jjuga boleh d d n diproses sen ndiri daripad da tu umbuhan se eperti rumpu daun, ba ut, ahan dapur terbuang se eperti lebiha sayur da an an sebagainya. Selain boleh menjimatk wang, ia s kan anya baik un ntuk pertum mbuhan poko ok dan lebih me d esra alam.

Slow Release Fertilizer S e Sejenis baja yang didata S angkan dalam bentuk ya mudah d m ang digunakan s seperti bentu uk silinder yan hanya perlu dicuc s ng cuk ke da alam mediu um tanama an. Ia aka an mengeluarka baja seca perlahan melalui air siraman se m an ara n r etiap hari. Ianya mudah h, bersih dan ringkas kera b r ana tidak pe erlu diberika setiap ha Sangat sesuai untu an ari. uk mereka yang sibuk bekerja tetapi ha m g arganya agak mahal. k

Baja khas B

Baja jenis ini diciptakan untuk poko tertentu s B ok seperti baja orkid, kaktu pokok ai us, ir, ro dan seba os againya.

Lain-lain jenis baja L 7 76

RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN DAN HIASAN N

Terdapat jug baja yan terus dic T ga ng campurkan dengan pe enggalak tum mbuhan ata au hormon, uns surih (tra element Aloe vera atau asid humik untu menggala h sur ace t), a uk ak dan memper d rcepatkan pe ertumbuhan pokok hiasa an.

Hormon peng H ggalak akar Selain S baja a, pokok juga merlukan mem hormon p penggalak akar untu uk

mempercepa m atkan pertum mbuhan aka terutama untuk kerat ar tan batang yang baru d di ta anam.

anya pada pek baja aka dicatatkan kandunga n nitrogen ( p an n (N), fosfat (P dan kalium P) m Biasa (K) seperti N 13, P 18, K 25. Jika kand dungan nitro ogennya tinggi, bermak kna ia adala ah khas untuk pertumbuhan dau un.

aliknya jika kandungan fosfatnya pula yang tinggi, ber rmakna ia s sesuai untu uk Seba pertumbuhan akar dan bung Manaka jika kada kaliumnya tinggi, ma ga. ala ar a aka ia adala ah khas untuk penge eluaran buah yang bany serta be rkualiti tingg yak gi.

au tikan anda mengikuti arahan yan ng Wala apa pun jenis baja yang digunakan, past terda apat pada pe baja berk ek kenaan. Ini perlu bagi p pertumbuhan pokok yan diinginka ng an selain mengelakkan pokok layu dan ma akibat m n l ati melebihi ama aun dan kek kerapan yan ng disyo orkan di pek baja yang digunakan.

kan sifatnya yan boleh dila ng arutkan dalam m Baja garam larutan lebih mudah digunak kerana s an a bur e ancuhan ini juga boleh dicampurka an air da disiram atau disemb terus ke pokok. Ba dengan racun serangga dan ubat penceg jangkita penyakit d kulat. gah an dan

7 77

RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN DAN HIASAN N

k baja bijian kita perlu berhati-hati mengguna n, akannya bag mengelak gi kkan kejadia an cur daun, ba atang dan se ebagainya. Jika terkena keluarkann segera d siramka J a, nya dan an an air.

dah terbaik mengguna akan baja bijian ialah dengan m h mengorek l lubang pad da an, an a an an ukaan medium tanama masukka beberapa biji baja da tutup semula denga nya siram bagi mendap patkan kesa segera. C an Cara ini jug ga um tanaman. Seterusn h mengelakk kejadian melecur jik terkena ba kan n ka ahagian pok kok. Baja bijian juga tida ak ah terpercik keluar apab disiram air terutama jika menggunakan hos atau paip a bila a air an tekanan air yang kua at.

1. Gemb bur tanah selepas m melakukan p pembajaan. Berhati-ha ati melak kukannya ag akar po gar okok tidak dicederakan. Selepas itu u, siram bagi mema m astikan baja dapat mere esap terus k akar untu ke uk seger digunakan oleh pokok ra n k 2. Janga lakukan pembajaan pada po an n okok yang layu keran na kesan nnya boleh terus memat t tikan pokok. Sebaiknya siram dahul lu r mediu tanaman dengan air bagi meny um n yegarkan po okok sebelum m dilaku ukan pembaj jaan seterus snya

-cara Pema asuan Semu ula

unakan pasu lama atau baru. Jikan gunakan pa lama, cu u asu uci asu hingga bersih. Jika gunakan pas baru, rend b g su dam dalam r semalaman n.

ediakan pasu seperti bia dan isika serpihan pasu 1/4 u asa an asu dan med dium campur setengah pasu. ran

7 78

RBT 3104 TEK KNOLOGI TANA AMAN SAYURAN DAN HIASAN N

3. Ca antas mana-mana bahag gian tumbuh yang tida han ak dik kehendaki, seperti rantin mati, buru berpenya atau s ng uk, akit ter rkeluar dari bentuknya. Potong juga akar yang t a terkeluar da ri lub bang saliran Siramkan pokok yang dicantas. n.

4. Se elepas lebih kurang 1 jam keluarkan pokok dari pasu - rebah m n ata pusingka pasu dan ketuk bibir pasu perlaha au an p an-lahan su upaya tanah dan pasu te erpisah. Kem mudian pega pangkal ang po okok dan tarik keluar per rlahan-lahan n. 5. Ca antas bahag gian akar yan berserabu dan tidak dikehendak ng ut ki. Ba ahagian akar dan tanah yang tingga bolehlah d ipotong al da alam bentuk segi empat atau bulat menggunaka pisau atau m an u pa arang. Seban nyak mana yang perlu dibuang berg y d gantung ke epada keada pokok, pasu dan aka yang pen aan p ar; nting akar uta ama tidak ro osak. 6. Ta anam sepert biasa. Padatkan mediu di sekelilling akar. ti um Ta ambahkan medium sehin m ngga sama paras denga pangkal p an po okok. Hentak kkan pasu pe erlahan-laha supaya m an medium me endap.

7. Siram pokok secukupnya. Letakan di bawah tedu s . uhan selama a se eminggu seb belum dikelua arkan ke tem mpat biasa.

7 79

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

TAJUK 10

REKA CIPTA LANDSKAP

SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Menyediakan reka bentuk landskp dan melaksanakan projek landskap yang telah dirancang

KERANGKA TAJUK-TAJUK ( dengan peta minda yang sesuai seperti contoh di bawah) Merancang dan melakar rekabentuk landskap Pelaksanaan projek

KANDUNGAN ISI

Landskap Landskap ialah pembangunan sesuatu kawasan bila dilihat dalam bentuk rupabumi dan ciri-ciri kawasan di sekitarnya. Landskap berbeza mengikut ciri-ciri kebudayaan, ugama, iklim dan kesan-kesan sejarah yang ditinggalkan oleh manusia. Ia mencerminkan sistem yang dinamik, semula jadi dan sosial.

Merancang dan Merekabentuk Perancangan dan merekabentuk adalah merupakan salah satu aktiviti utama dalam landskap. Ia adalah untuk menentukan supaya pembangunan sesuatu kawasan dapat memenuhi kemahuan pengguna mengikut reka bentuk yang sesuai. Reka bentuk landskap ialah penyusunan elemen-elemen yang perlu ada di sesuatu kawasan menurut prinsip-prinsip reka bentuk.

Elemen-elemen landskap adalah seperti berikut:

1) Tambuh-tumbuhan 2) Struktur binaan 3) Air 4) Hidupan - Manusia atau haiwan 5) Topografi

1. Tumbuhan-tumbuhan 80

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Tumbuhan-tumbuhan memainkan peranan yang penting dalam landskap kerana tumbuhan adalah satu-satunya elemen yang dinamik, berubah dari satu masa ke semasa. Tambuhan juga memberi suasana yang nyaman, tenteram dan perasaan yang berlainan dari masa ke semasa. Gubahan dan aturan tumbuhan dalam landskap dikenali sebagai reka bentuk taman.

2. Struktur binaan Struktur binaan adalah bahan yang dibina oleh manusia untuk tujuan tertentu. Ia boleh digunakan untuk mengambil tempat tumbuh-tumbuhan, bagi memberi keanekaan, tumpuan, warna dan tekstur. Faktor-faktor yang perlu diberi perhatian dalam menggunakan struktur binaan ialah kesesuaian penggunaan, keselamatan pengguna dan kerja-kerja penyelenggaraannya.

Dari itu struktur binaan digunakan kerana: a) Ia mempunyai ciri-ciri yang tidak terdapat pada tumbuhan. b) Ianya tahan lasak dan kurang penyenggaraan. c) Ianya mudah dibentuk kepada bentuk-bentuk yang dikehendaki.

3. Air

Air merupakan elemen reka bentuk yang boleh memberi perasaan pada satu-satu rekaan atau gubahan dalam landskap. Air boleh direka bentuk sebagai air terjun, air pancutan, kolam dan sebagainya bagi kesesuaian tempat dan juga kehendak pengguna. Disamping itu ia boleh menambahkan aktiviti kepada kawasan-kawasan rekreasi.

4. Makhluk Alam (Manusia dan Haiwan)

Manusia dan haiwan merupakan elemen yang dapat menentukan kejayaan pada sesuatu rekaan dan gubahan landskap dengan menghidupkan suasana kawasan tersebut.

5. Topografi Rupabumi memain peranan penting dalam landskap kerana elemen ini boleh disesuaikan dengan reka bentuk sesuatu jenis landskap. Komponen rupabumi adalah seperti gunung-ganang, bukit-bukau, lembah lurah dan curam landai. 81

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Kategori Landskap Landskap dikategorikan mengikut asal kejadiannya seperti:

a. Semula jadi - hutan rimba, gunung, bukit, danau, air teIjun dan lain-lain. b. Buatan Manusia - Taman-taman rekreasi, plaza, halaman rumah, pejabat dan lain lain.

Jenis-jenis landskap ini dikategorikan mengikut fungsi tiap-tiap landskap, misalnya: a. Taman rekreasi dikenali sebagai landskap penyertaan (participatory landscape) b. Kawasan Perumahan dikenali sebagai landskap kediaman (residential landscape) c. Sekolah, Masjid, hospital dikenali sebagai landskap institusi (institutional landscape)

Landskap boleh dikategorikan juga mengikut peranan elemen-elemen dalamnya misalannya taman yang daya tarikannya ialah airnya dikenali sebagai landskap air (water scape). Landskap yang dipenuhi dengan elemen-elemen struktur binaan landskap ini dikenali landskap kejur (hardscape) dan sebaliknya jika dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan dikenali sebagai landskap lembut (softscape).

Elemen-Elemen Reka bentuk Dalam Tumbuhan

Di dalam gubahan elemen-elemen tertentu digunakan untuk mencapai kesan-kesan yang diingini. Elemen-elemen reka bentuk ini ialah garisan, bentuk, tekstur dan warna. Di dalam tumbuhan elemen-elemen ini boleh dilihat pada bahagian-bahagian tumbuhan seperti warna bunga, tekstur batang, bentuk individu ataupun sekelompok tumbuhan. Sewaktu menggubah dengan tumbuhan perhatian perlu diambil terhadap elemenelemen yang mungkin akan berubah dengan perubahan faktor-faktor luaran seperti masa, cahaya, kesuburan tanah dan sebagainya.

1) Garisan

Garisan merupakan penghubung di antara dua titik. Ia merupakan asas kepada elemenelemen reka bentuk. Garisan boleh menghasilkan bentuk bulat, empat segi tepat dan sebagainya. Garisan boleh jadi nyata ataupun tidak nyata. Garisan nyata benar-benar 82

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

wujud seperti garisan kapur di padang bola atau pun garisan pokok pagaran. Garisan boleh jadi tidak nyata apabila ianya wujud di dalam pemikiran kita seperti garisan yang wujud di dalam satu barisan tumbuhan ataupun garisan di antara sebaris tiang-tiang bendera. Garisan boleh menjadi abstrak, simbolik, berbentuk, bertekstur dan sebagainya.

Di dalam reka bentuk taman, garisan menjadi asas atau rangka kepada gubahan tersebut. Biasanya kita pemilih reka bentuk yang dipilih berbentuk geometri iaitu garisan yang kita gunakan berkeadaan 'rigid' memilih gubahan yang semula jadi dengan garisan yang digunakan adalah lebih 'fluid'. Garisan juga dapat digunakan untuk menghasilkan banyak kesan-kesan visual seperti mengarahkan pemandangan, mempercepatkan atau melambatkan pergerakan, menyambut atau menolak kedatangan, mewujudkan suasana yang stabil atau tidak stabil, mewujudkan tarikan dan bermacam-macam lagi. Dengan tumbuhan, garisan boleh diwujudkan melalui aturan penanam, tepi-tepian, tebing-tebing. Sementara itu garisan semula jadi batang dan dahan juga boleh digunakan.

2) Bentuk

Bentuk dilahirkan dari garisan yang melingkunginya. Terdapat bentuk dua dimensi (shape) dan bentuk tiga dimensi (form). Di dalam reka bentuk taman bentuk tiga dimensi (kita akan gunakan istilah 'bentuk' sahaja selepas ini), adalah penting dan selalu digunakan. Setiap jenis tumbuhan mempunyai bentuk semula jadi yang tertentu. Bentuk-bentuk ini termasuklah bulat, bujur telur, lonjong, tiga segi dan segi tiga terbalik, lampai, menjalar dan sebagainya. Selain dari itu bentuk-bentuk yang lebih geometrik boleh diperolehi dengan melakukan pangkasan. Di dalam reka bentuk taman bentuk semula jadi lebih diutamakan kerana ia akan mengurangkan kerja-kerja penyenggaraan.

Bentuk berbeza dari elemen-elemen lain, kerana memerlukan ruangan yang lebih. Oleh yang demikian akan menentukan kuantiti sesuatu ruangan. Sebagai misalan, bentuk lonjong memerlukan ruang yang lebih kecil dari bentuk bulat ataupun rendang dan lebih sesuai digunakan di ruang yang sempit. Di samping itu bentuk juga boleh memberikan beberapa kesan visual seperti meningkatkan ketinggian (bentuk lonjong dan payung), merendahkan ketinggian (bentuk bulat dan lampai), menarik perhatian (bentuk liar atau unik), memecahkan kelurusan tepian (bentuk menjalar dan lampai) dan seterusnya. 83

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

3) Tekstur

Terdapat dua jenis tekstur iaitu tekstur visual dan tekstur sentuh. Di dalam reka bentuk taman, tekstur visual memainkan peranan terpenting. Tekstur visual terbentuk dari perbezaan antara bahagian-bahagian gelap dan terang sesuatu tumbuhan. Oleh yang demikian, tekstur sesuatu tumbuhan bukan saja bergantung kepada saiz, bentuk, bilangan dan susunan daun-daun tetapi juga kepada keadaan cahaya, jarak dari pemerhati dan juga musim. Tekstur tumbuhan boleh disebutkan sebagai kasar, sederhana dan halus ataupun boleh juga dikategorikan sebagai berat, sederhana atau ringan.

Kesan-kesan visual yang terdapat pada tekstur termasuklah mengecil atau meluaskan suasana sesuatu ruang, menarik pandangan, menggalak-kan pergerakan, mengarah pemandangan dan seterusnya.

4) Warna

Warna adalah elemen yang paling popular serta amat berkesan di dalam sesuatu reka bentuk. Warna boleh kita bahagikan pada beberapa kumpulan seperti :

i) warna primer

- merah, kuning dan biru

ii) warna sekunder - terdiri dari campuran warna primer dan warna sekunder seperti biruhijau, merah-oren dan seterusnya.

Di dalam reka bentuk taman terdapat dua bentuk warna iaitu warna asas (warna latar belakang) dan warna tumpuan. Di samping itu pula penggunaan warna di dalam sesuatu gubahan boleh kita kelaskan sebagai monokromatik (guna satu warna sahaja), komplimentari (satu warna utama dan sedikit warna yang setanding) dan beraneka warna (penggunaan berbagai-bagai jenis warna). Warna juga dipengaruhi oleh cahaya, jarak di antara pemerhati dan objek dan kesuburan tumbuhan berkenaan.

Antara kesan visual warna termasuklah tarikan perhatian, menentukan suasana sesuatu 84

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

tempat, mengarah pandangan, menentukan saiz visual ruangan dan seterusnya.

Prinsip-prinsip reka bentuk taman

Prinsip-prinsip reka bentuk merupakan garis panduan untuk menggunakan elemenelemen bagi mewujudkan suatu gubahan yang berjaya.

1. Keringkasan

Sesuatu gubahan hendaklah ringkas, teratur dan mudah difahami. Ini sesuai sekali dengan tabiat semula jadi manusia yang inginkan sesuatu yang mudah dikenali dan difahami. Susunan (order) dan kesatuan (unity) perlu diwujudkan untuk memudahkan pengenalan dan pemahaman. Untuk mewujudkan keringkasan, kita hendaklah memilih elemen-elemen atau benda-benda yang difikirkan sangat perlu sahaja di dalam reka bentuk.

2. Keanekaan

Keanekaan dapat mewujudkan daya tarikan kepada sesuatu reka bentuk bagi mengelakkan rasa jemu atau bosan. Beberapa elemen yang berbeza boleh digunakan untuk mewujudkan keanekaan dalam reka bentuk. Walau bagaimanapun penggunaan elemen-elemen yang terlampau banyak akan mewujudkan keadaan yang kucar-kacir (chaotic) dan lari dari prinsip pertama iaitu keringkasan.

3. Keseimbangan

Manusia memang suka kepada keadaan yang stabil. Keseimbangan dapat mewujudkan keadaan ataupun perasaan yang stabil.

Terdapat dua jenis keseimbangan yang selalu kita gunakan di dalam gubahan iaitu keseimbangan formal dan keseimbangan tidak formal. Keseimbangan formal (simetri) lebih sesuai digunakan pada gubahan yang geometrik sedangkan keseimbangan tidak formal (asimetri) lebih menarik dan sangat sesuai untuk gubahan yang berbentuk semula jadi.

4. Penumpuan 85

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Penumpuan merupakan titik tumpuan di dalam sesuatu reka bentuk. Biasanya hanya wujud satu penumpuan di dalam sesuatu reka bentuk dan ia merupakan bahagian yang paling menarik di dalam reka bentuk tersebut.

Penumpuan boleh kita wujudkan dengan menggunakan warna yang menarik, bentuk yang unik, tekstur yang kasar ataupun garisan-garisan yang bertemu disatu tempat.

5. Turutan

Untuk mewujudkan suatu gubahan yang menggabungkan (unified) pertalian di antara berbagai elemen adalah penting. Turutan boleh digunakan untuk menentukan pertalian ini ujud. Turutan adalah perubahan yang berperingkat - peringkat dari sesuatu elemen seperti untuk tekstur (kasar -- > sederhana -- > halus) ataupun untuk warna (merah -- > ungu -> biru) dan begitulah seterusnya.

6. Skala

Skala wujud sebagai pertalian di antara saiz tumbuhan dengan tumbuhan yang lain dan juga dengan keseluruhan ruangan. Untuk sesuatu reka bentuk yang dapat menyesuaikan pengguna, pertalian saiz yang sesuai di antara reka bentuk dan pengguna menjadi penting. Di dalam keadaan biasa di mana manusia adalah pengguna, rujukan skala: adalah manusia itu sendiri. Skala juga dapat menentukan sama ada sesuatu gubahan itu akan mencapai kesatuan ataupun tidak.

Secara kumpulan lakarkan satu rekabentuk landskap yang sesuai dengan tema yang dipilih

86

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

TAJUK 11
SINOPSIS

PENERAPAN UNSUR PEDAGOGI

Tajuk ini menghuraikan kaedah demonstrasi dalam pengajaran, pembelajaran berasaskan kompetensi dan pentaksiran kompetensi

Hasil Pembelajaran

1.

Membuat huraian mengenai kaedah demonstrasi dan pembelajaran berasaskan kompetansi

2.

Merancang dan melaksanakan sesi pengajaran mikro yang melibatkan kaedah demonstrasi

Kerangka Tajuk

11.1Kaedah Demonstrasi

Demonstrasi adalah keadah mengajar di mana guru menunjukkan sesuatu kepada pelajar atau sekelompok pelajar. Jika pembelajaran itu bertujuan untuk membentuk psikomotor domain, demonstrasi guru tadi perlu diikuti dengan 87

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan apa yang ditunjukkan oleh guru. Ada beberapa perkara yang perlu difikirkan semasa merancang demonstrasi Kenal pasti konsep atau prinsip atau kemahiran yang hendak diajar. Tulis langkah-langkah keseluruhan demonstrasi tersebut. Jika konsep atau prinsip atau kemahiran yang anda cuba ajar itu kompleks, bahagikan kepada beberapa konsep atau prinsip atau kemahiran. Pastikan supaya setiap pelajar terlibat di dalam aktiviti yang dirancangkan. Kumpulkan bahan dan peralatan yang diperlukan. Cuba demonstrasi tersebut sekurang-kurangnya sekali sebelum kelas bermula. Sediakan soalan yang akan guru tanya semasa demonstrasi. Bahagian ini penting terutama jika guru membuat demonstrasi secara induktif. Fikirkan bagaimana guru akan menggunakan alat bantu mengajar semasa demonstrasi. Tunjukkan bagaimana guru akan menilai pemahaman demonstrasi. Penilaian boleh dibuat secara bertulis, lisan atau pemerhatian. Jika ianya dalam bentuk kemahiran, guru perlu melihat setakat mana pelajar telah mahir melakukan kemahiran yang ditunjukkkan. Fikirkan faktor masa demonstrasi itu akan berlaku. Jika demonstrasi melibatkan kemahiran, pastikan guru menetapkan masa untuk pelajar mempraktikkan kemahiran yang ditunjukkan. 11.1.1 Cara menjalankan demonstrasi.

Apabila menjalankan demonstrasi, ada beberapa panduan yang perlu diikuti. Pastikan demonstrasi itu dapat dilihat oleh semua pelajar. Timbulkan minat pelajar terhadap demonstrasi tersebut diperingkat awal demonstrasi supaya mereka akan memberikan tumpuan sepanjang pengajaran guru. Salah satu cara adalah dengan menunjukkan objek atau sampel yang telah siap atau peralatan yang telah siap dipasang atau peralatan yang berkaitan dengan demonstrasi. Ini akan menimbulkan rasa ingin tahu pelajar. Guru boleh juga mengaitkan demonstrasi dengan pengetahuan yang berkaitan yang telah dipelajari. 88

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Terangkan langkah atau prosedur satu persatu. Guru perlu mengelakkan daripada mengambil jalan singkat dalam menerangkan langkah-langkah. Ulang langkah atau prosedur yang sukar.

Buat ulasan keseluruhan. Beri peluang pelajar mencubanya, masa mesti diberikan untuk pelajar praktis dan pengalaman diperlukan untuk membentuk kemahiran. Seseorang tidak akan jadi mahir tanpa praktis.

11.2Pembelajaran Berasaskan Kompetensi

Secara ringkasnya, pembelajaran berasaskan kompetensi(PBK) merupakan sistem pengajaran yang menggunakan proses pembelajaran berasaskan prestasi. PBK adalah berfokus kepada pelajar dan tempat kerja. PBK memfokuskan kompetensi bagi keperluan tenaga kerja yang ditentukan oleh majikan atau profesion. Kompetensi dalam konteks yang berbeza memerlukan himpunan kemahiran, pengetahuan dan sikap yang berbeza.

Maklumat lanjut PBK, sila rujuk Finch& Crunkilton (1999) muka surat 253

Siapkan satu rancangan pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup selama 1 jam.

Jalankan pengajaran tersebut dengan penyeliaan dari rakan anda. Bincangkan komen yang diberikan oleh rakan dalam OLL

RUMUSAN:

89

RBT 3104 TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASAN

Setelah anda selesai mempelajari tajuk ini diharapkan anda telah mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Anda telah memperolehi ilmu pengetahuan, kemahiran asas dalam bidang tanaman sayur-sayuran. Sekarang anda boleh melakukan sendiri amali penanaman sayur dengan sistematik. Anda juga dapat mengaplikasikan bidang keusahawanan dalam proses pemasaran dan

penyimpanan rekod hasil tanaman anda.

Senaraikan semua masalah yang anda hadapi semasa proses penanaman sayur yang anda jalankan di sekolah. Bincangkan dalam OLL..

Itu saja yang perlu anda lakukan.......SEMOGA BERJAYA.

90

BIBLIOGRAFI
Abu Bakar Mat Daud (2006). Variasi Tanaman Hiasan. Shah Alam: Alaf Duapuluh Satu Sdn. Bhd Hadi Susilo Ariffin (2006). Pengindahan Landskap Taman. K.Lumpur: Synergy Media Books. Ismail Ab. Wahab (1998). Penyediaan Rekod kewangan. Shah Alam: MEDEC. Ismail Saidin. (1977) Bunga-bungaan Malaysia, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia (1991), Sains Pertanian Tingkatan 4, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Lee Chew Kang (1983). Menanam Sayur Keperluan Sendiri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Idris Hj.Zainal Abidin. (1987) Tanaman Sayuran , Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Mustaffa Kamal Mohd Shariff (2001) Landscape gardening: a tool in making Malaysia beautiful. Proceedings of the symposium on vegetables and ornamentals in the tropics. Kuala Lumpur : Universiti Pertanian Malaysia Mustaffa Kamal Mohd Shariff. (2002) Hortikultur Hiasan dan Landskap, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Norain Mohd. Rejab (2000). Tanaman Landskap Pokok Renik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Novizan, Nor Faridah Sharuddin (2006). Panduan Pembajaan Secara Efektif. Kuala Lumpur: Synergy Media Books. Ramli Mohd. Nor (Editor) (1992). Panduan Pengeluaran Sayur-sayuran. Kuala Lumpur. Yap Tho Chai, Mak Chai & Mohd.Said ( 1990 ) Pembiakan Tumbuhan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Rujukan Laman Web

hort-l@vtvm.1.cc.vt.edu

plant-taxonomy@mailbase.ac.uk

mailbase@mailbase.ac.uk

plant.taxonomy-request@mailbase.ac.uk

PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (XXX PENDIDIKAN RENDAH)


NAMA EN AHMAD PUAD BIN ARIS PENSYARAH ahmadpuadaris@yahoo.com GURU 14 TAHUN PENSYARAH 4 TAHUN PN NORZALIA BINTI MUHAMAD PENSYARAH (EMEL) nozellia@yahoo.com SARJANA PSIKOLOGI KAUNSELING BACELOR PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN) SIJIL PERGURUAN KELAYAKAN SARJANA PENDIDIKAN(KURIKULUM DAN PENGAJARAN) BACHELOR SAINS PERTANIAN DIPLOMA PENDIDIKAN

GURU 24 TAHUN PENSYARAH 8 TAHUN

IKON
Rehat

Perbincangan

Bahan Bacaan

Buku Rujukan

Latihan

Membuat Nota

Senarai Semakan

Layari Internet

Panduan Pengguna

Mengumpul Maklumat

Tutorial

Memikir

Tamat

Anda mungkin juga menyukai