BAB 9: WARISAN KESULTANAN MELAYU

NAMA AHLI KUMPULAN:
PUAN NURULADHA BINTI ABU TALIP (SMK SERTING HILIR KOMPLEKS)
CIK EMAELLIANI BINTI MOHAMAD JOHAR (SMK DATO’ ABDUL SAMAD)
PUAN AHZAISHIMA BINTI AHMAD (SMK BAHAU)
PUAN NORIAH BINTI HAJI NAYAN (SMK BATU KIKIR MODEL KHAS)

BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU
BAND 1

B1D3E6
Menyatakan kesenian rakyat masyarakat Melayu tradisonal (UP)
1. Senaraikan jenis-jenis kesenian rakyat masyarakat Melayu tradisional:
i.

________________________________________________

ii.

________________________________________________

iii.

________________________________________________

iv.

________________________________________________

BAND 2

B2D3E5
Menjelaskan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Di Negeri-Negeri Melayu.
1.
Lengkapkan rajah berikut yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran
di Negeri-Negeri Melayu.
PERINGKAT
Negeri

Daerah Dan
Jajahan

PENTADBIR
(a) Raja/sultan

PERANAN
i. ______________________
pentadbiran negeri

(b) Pembesar Peringkat Pusat

i. _______________________
perintah Sultan.
ii. Membantu ___________________
menjalankan pentadbiran.

c ) Pembesar Daerah Dan Jajahan i. Menjaga _________________
ii. Mempertahankan
_______________
iii. Menyerahkan sebahagian
________________ kepada
kerajaan.
iv. Menyediakan ________________
(d) Ketua Kampung

i. ________________________
ii. Membekalkan _________________
iii. Mengekalkan ________________
masyarakat kampung.

(e) Ahli Agama

i. __________________________
ii. __________________________
iii.__________________________
iv.__________________________

(f) Ahli Magis

i. _________________________
ii. ________________ masyarakat
kampung.

Kampung

BAND 2

B2D3E5
Menjelaskan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Di Negeri-Negeri Melayu.
2. Sistem pemerintahan dan pentadbiran di Negeri Sembilan.
JAWATAN

PERANAN
(a) Ketua ________________

a ) Yamtuan Besar

(b) Pemerintah ______________________
(a) Ketua _________ atau daerah

b ) Undang

(b) Memerintah luak ___________, ______________,
______________ dan ______________
(c) Memilih _____________________

(a) Ketua suku atau waris
c ) _____________________

(b) Menjaga keselamatan dan keamanan , mkenyelesaikan
pertelingkahan antara anggota suku dan mengendalikan
pembahagian harta pusaka.
c ) Menjadi orang tengah dengan Undang
d ) Memilih Undang

(a) Ketua perut
d ) ___________________

(b) Memilih lembaga
(c) Menjadi tempat rujukan soal yang berkaitan adat dan
hukum

BAND 2
B2D3E6
Menjelaskan sistem perundangan tidak bertulis Kerajaan Melayu
Lengkapkan sistem perundangan tidak bertulis Kerajaan Melayu di bawah:
ADAT TEMENGGUNG
Datuk Ketemenggungan

CIRI-CIRI

ADAT PERPATIH

Pengasas
Tempat asal
Negeri yang mengamalkan

Negeri Sembilan Dan Naning

Sistem pemerintahan
Nasab Sebelah Ayah

Sistem kekeluargaan
Sistem perkahwinan
Pembahagian harta pusaka
Tujuan hukuman

Pemulihan

BAND 2
B2D3E7
Menjelaskan kegiatan ekonomi sara diri di Negeri-Negeri Melayu.
Lengkapkan kegiatan ekonomi sara diri di Negeri-Negeri Melayu.

KEGIATAN EKONOMI SARA DIRI DI NEGERI-NEGERI MELAYU.
PERTANIAN

PERIKANAN

KRAFTANGAN

a ) Jenis tanaman di Negeri-

a ) Peralatan menangkap ikan

a ) Daun Mengkuang, Daun

Negeri Melayu.

secara tradisional.

Pandan Dan Daun Nipah


b ) Kawasan utama

b ) Tenunan

penanaman padi sawah di

Negeri-Negeri Melayu.


c ) Peralatan pertanian

c ) Senjata

tradisional di Negeri-Negeri

Melayu

d ) Perhiasan

BAND 2

B2D3E8
Menjelaskan Sistem Pendidikan Masyarakat Melayu Tradisional.

Lengkapkan peta konsep di bawah berkaitan dengan maklumat sistem pendidikan masyarakat
Melayu Tradisional.

PENDIDIKAN
TIDAK FORMAL
Seorang kanak-kanak
mempelajari segala
______________, _________________
dan ___________ daripada ibu
bapa atau orang dewasa yang
berpengalaman.

PENDIDIKAN
FORMAL
Berkembang selepas
_______________

Dipelajari secara _____________

Mempelajari berkaitan
_______________, ________________,
_______________, ______________,
________________, _______________,
dan __________________ .

Disampaikan melalui
__________________, _________________,
_________________, dan
__________________

Diajar di ___________,
_________________, _______________,
___________, _______________ dan
________________.

Kemahiran diajar dan diperoleh
melalui ____________________
kanak-kanak dan ___________
daripada satu generasi kepada
satu generasi yang lain seperti
_______________, ________________ dan
_________________________

Terdapat sebilangan
masyarakat melayu yang
melanjutkan pelajaran agama
ke _________________

BAND 3
B3D3E3
Menerangkan sistem pemerintahan dan pentadbiran di Negeri-Negeri Melayu.

Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan sistem pemerintahan dan pentadbiran di Negerinegeri Melayu
Ciri-ciri
Jenis sistem
perundangan
Diketuai
Dibantu

NEGERI- NEGERI MELAYU

1.
2.
3.
1. Penghulu Peringkat Kampung-

Tugas
2. Pembesar Peringkat Daerah Dan Jajahan –

3. Pembesar Peringkat Negeri –

Alat kebesaran
 Tujuan
 Jenis alat

 Memperkukuhkan ...................................................

BAND 3
B3D3E4
Menerangkan sistem perundangan kerajaan Melayu
Lengkapkan gambar rajah berikut.
SISTEM PERUNDANGAN

UNDANG-UNDANG
………………................

UNDANG-UNDANG
.....................

Maksud – merupakan
..........................................................................
....................................................................................
....................................................................................
..........................................................................

Maksud – merupakan
.................................................................
..............................................................................
.............................................................................
Contoh – 1.

Contoh – 1.
2.
2.

3.
4.
5.

BAND 3
B3D3E5
Menerangkan kegiatan ekonomi tradisional di negeri-negeri Melayu
Lengkapkan gambarajah berikut berkaitan dengan kegiatan ekonomi tradisional di negeri-negeri
Melayu

PERTANIAN - Alatan:
- Tanaman :

PERIKANAN - Alatan :
- Hasil yang berlebihan :

KRAFTANGAN - Daun mengkuang dan nipah dijadikan :
- Masyarakat Melayu pandai :

PERLOMBONGAN - Bijih timah dilombong di:
- Emas dilombong di :

PERDAGANGAN - Dilakukan secara:
- Mata wang digunakan dalam kegiatan jual beli seperti:
- Perkembangan ekonomi membawa kepada penggunaan mata wang
logam daripada :
- Barang dagangan utama ialah
- Hasil hutan seperti

BAND 3
B3D3E6
Menerangkan sosiobudaya masyarakat Melayu tradisional (UP)
Bagi setiap soalan pilih satu jawapan yang betul.
1

Struktur masyarakat Melayu dibahagikan kepada beberapa lapisan sosial dalam sesuatu
hierarki kedudukan. Perubahan kedudukan individu dalam struktur tersebut dapat diperoleh
melalui
i taraf sosial
ii taraf anugerah
iii taraf meningkat
iv taraf pencapaian
A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv

2

Antara berikut, yang manakah tergolong dalam golongan pemerintah?
i
ulama
ii
pendeta
iii pawang
iv pedagang
A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv

3

Penyataan berikut berkaitan dengan satu upacara di istana.
Bendera kuning diturunkan dan diganti dengan bendera putih

Apakah upacara tersebut?
A Pertabalan sultan
B Keputeraan sultan
C Kemangkatan raja
D Pelantikan raja baharu
4

Cerita sastera lisan disampaikan oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik dan rebab.
Apakah kepentingan sastera lisan tersebut?
i
Menghiburkan
ii
Memberi nasihat
iii Memberi amaran
iv Mengekalkan tradisi
A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv

5

Penyataan berikut menerangkan pendidikan tidak formal.
Pendidikan tidak formal dipelajari secara tidak langsung

Pendidikan tersebut dilaksanakan melalui
i
Pantun
ii
Teka-teki
iii Pembacaan
iv Kelas fardu ain
A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv

BAND 4
B4D3E5
Membandingkan sistem pentadbiran Negeri Sembilan dengan negeri Melayu yang lain (KPS)
Lengkapkan jadual berikut untuk membandingkan sistem pentadbiran Negeri Sembilan dan Negeri- Negeri Melayu
yang lain.
PERBEZAAN

NEGERI SEMBILAN

NEGERI MELAYU YANG LAIN

Jenis sistem
perundangan

Diketuai

Dibantu

Tugas

1

1.

2.

2.

3.

3.

1. Buapak.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

1. Penghulu peringkat kampung............................................................................
............................................................................
........... ................................................................

2. Lembaga......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

2. Pembesar peringkat daerah dan jajahan –
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
………...............................................................
............................................................................

3. Undang.......................................................................
.... ..................................................................
.......................................................................
.... .................................................................
.......................................................................
......... .............................................................
......................................................................
.......................................................................
Alat kebesaran
 Tujuan

3. Pembesar peringkat negeri –
............................................................................
…........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.…………...........................................................
................. ..........................................................
............................................................................

Melambangkan...............................
........................................................

Memperkukuhkan
.................................................

................................................
..............................................
..............................................
................................................
................................................

................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

Jenis alat

BAND 4
B4D3E6
Membandingkan sistem perundangan bertulis dan tidak bertulis (KPS)
Lengkapkan jadual berikut untuk membandingkan ciri-ciri sistem perundangan bertulis dan tidak
bertulis
PERBEZAAN SISTEM
PERUNDANGAN

UNDANG-UNDANG ADAT
(TIDAK BERTULIS)

UNDANG-UNDANG
BERTULIS

Maksud

Cara disampaikan

Ciri-ciri keistimewaan

Contoh

1.

1.

2.

2.
3.
4.
5.

BAND 5

B5D1E8
Sentiasa mengamalkan unsur patriotisme.

Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar yang diberikan.
a ) Apakah nilai yang dapat diaplikasikan oleh
individu yang terlibat dalam kesenian tersebut?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
b ) Apakah yang dapat dibuktikan oleh
masyarakat Melayu Tradisional melalui
penghasilan barangan tersebut?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

c ) Permainan berikut merupakan aktiviti yang
dilakukan pada masa lapang.
Apakah kepentingan aktiviti tersebut?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

BAND 6
B6D1E1
Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran Negara serta dunia.
Gambar di bawah menunjukkan beberapa permainan tradisional di negara kita. Pada pendapat
anda bagaimana cara/ langkah untuk memperkenalkan permainan tradisional di peringkat
antarabangsa sebagai lambang atau identiti negara.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful