Anda di halaman 1dari 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS GAYA TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM : PISMP BM

NAMA GURU PELATIH :

TAJUK KURSUS : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu

SEMESTER : 4

TARIKH MULA : 23/7/2012

TARIKH HANTAR : 30/8/2012

HasilPembelajaranKursus : 1. Menghuraikanteorifonetikdanfonologiartikulasidanartikulator . 2. Menjelaskanhuruf-hurufdansimbolfonetik, fonem, fonem segmental, fonemsuprasegmental, sebutandanpenyukuandalamBahasaMelayu 3. Membuatlatihansebutandanpenyukuansebutan 4. Membuatlatihantranskripsisebutandanpenyukuansebutan 5. Membandingbeza, menilaidanmenjelaskantentangsebutanbakudanmembuatlatihansebutanbaku. Kerjakursusinibagimenilaihasilpembelajaran 1,2,3,4 dan 5

Objektif Projek/Kerja Kursus Pendek

1. 2. 3.

Mengetahui dan memahami konsep dan teori fonetik dan fornologi, artikulasi dan artikulator. Menulis transkripsi fonetik daripada bahasa Melayu standard. Membanding beza bahasa Melayu baku dengan dialek tempatan.

TUGASAN PROJEK 50%

Ahli-ahlipengkajibahasabersependapatbahawabidangfonetikdanfonologiialahilmu yang mengkajitentangfenomenabunyiataupertuturanmanusiasejagat.BunyibunyidalambahasaMelayudiklasifikasikansebagaibunyivokaldankonsonan.Sebagaipengkajibahasaan dabolehmenimbailmutentangkajianbidangfonetikdenganmelaksanakantugasan yang dapatmemberikannilaitambahdalampengajiananda. Sub Tugasan 1. BerdasarkansebuahpetikandaripadaartikalbahasaMelayustandard ,tulistranskripsifonetikdaripetikantersebut. Petikanmestilahmengandungilebihkurang patahperkataan

100

2. Huraikanfonemvokal, konsonandandiftongsertacarapenghasilannyadaripadapetikan. Huraianperlulahdisertakandenganlakarangrafik. 3. Banding beza 20 perkataandaripadabahasadialektempatandenganbahasabaku. Andaperlumenghuraikannyadenganjelasbesertacontohayat.

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Tugasan hendaklah dibuat secara individu. Anda perlu menyediakan powerpoint yang menarik dan sesuai untuk sesi pembentangan berkumpulan. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: a. I ) Font Arial b. II ) Saiz huruf ialah 12, c. III) Langkau satu setengah baris d. IV) Rujukan mengikut format APA e. V ) Lampiran Amalan plagiat tidak dibenarkan. Panjang tugasan antara 10 15 muka surat sahaja. Tugasan ini membawa markah 50%

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 1. 2. 3. 4. Huraian konsep disertakan dalam bentuk grafik. Liputan isi kandungan yang menyeluruh dan konsisten. Kemukakan bersama bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong huraian anda. Penulisan harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam menterjemah sebarang maklumat.

Kriteria Pemarkahan

Tugasan ini akan dinilai berdasarkan Garis Panduan Pemarkahan

Tugasan disediakan oleh,

Disahkan oleh,

_______________________ (PUAN BAINAH BINTI MUSTAFA)

_______________________ (PUAN MARINA MALEK)