Anda di halaman 1dari 17

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN PROJEK JABATAN ILMU PENDIDIKAN

TAJUK PROGRAM : PISMP

NAMA GURU PELATIH :

TAJUK KURSUS : ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU KOD KURSUS : EDU 3108

SEMESTER : 8 Ambilan Januari 2009 Sesi 2/2012

TARIKH MULA

TARIKH HANTAR

Hasil Pembelajaran Kursus 1. Menjelaskan konsep profesion, etika, akauntabiliti dan kesantunan profesionalisme keguruan. 2. Mengenal pasti ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. 3. Menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke peringkat yang lebih tinggi. 4. Merancang perkembangan diri sebagai profesional. 5. Melaksanakan peranan dan tugas guru dalam pelbagai aspek pengurusan di sekolah.

6. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan profesion. Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1 hingga 6. Objektif Kerja Kursus Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Membuat rumusan dan merancang tentang perkembangan profesion diri. 2. Merumus perkembangan profesin dan kerjaya diri 3. Menghasilkan pelan peta perkembangan kerjaya diri yang jelas.

Tugasan projek (Wajaran 50%)

Tugasan

Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan, bagi memantau guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. SGM ini terdiri daripada TIGA standard dan SATU keperluan. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. Standard 3 SGM (Kemahiran Pengajaran Dan Pembelajaran) terdiri daripada 4 domain berikut :Domain: 3.1 Kemahiran Menyediakan Perancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Domain: 3.2 Kemahiran Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran

Domain: 3.3 Kemahiran Memantau, Mentaksir Dan Menilai Domain: 3.4 Kemahiran Mengurus Bilik Darjah

Soalan Tugasan:Dengan merujuk kepada Instrumen Standard 3 SGM (Lampiran), anda dikehendaki menghasilkan satu laporan yang bersifat kritikal bagi menghuraikan perkara-perkara berikut : a). Meneliti setiap gagasan dalam Instrumen Standard 3 SGM dan berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan serta membuat rumusan sejauhmanakah anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam diri anda sendiri ; B). Berdasarkan dapatan dalam langkah ( a ) anda dikehendaki merancang satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan; c). Merujuk kepada bahan rujukan yang sesuai dan refleksi pengalaman internship yang telah dilalui, anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang mungkin dihadapi pada masa akan datang. Seterusnya, mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut.

Arahan Tugasan :1. Tugasan boleh dibuat secara perseorangan untuk bahagian a) dan b), manakala bahagian c) boleh dibuat secara berkumpulan dengan tidak melebihi 4 orang. Panjang esei kira-kira 2500 patah perkataan/tidak boleh melebihi 10 muka surat, ditaip komputer tulisan jenis Arial font 12 langkau satu setengah baris. 3. 4. 5. 6. Penglibatan setiap ahli dalam menyediakan tugasan akan mempengaruhi mutu esei dan penilaian. Oleh itu kerjasama setiap ahli kumpulan adalah penting. Sumber / bahan rujukan perlu dinyatakan mengikut format yang ditentukan (contoh : Gaya American Psychological Association) Rajah, jadual dan gambar hendaklah dilabelkan, dinomborkan dan dimasukkan dalam senarai (Lampiran) Bahan-bahan rujukan perlu difotostat dan disertakan bersama dengan hasil kerja.

2.

7.

Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: a. b. c. d. e. f. Nama Pelajar No. K.P. Kumpulan / Unit Mata Pelajaran Nama Pensyarah Pembimbing : Tarikh Serahan : Satu Minggu Selepas Cuti Intra-semester (September, 2012)

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:-

1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci 2. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut: a. b. c. d. Apa yang mempengaruhi perkembangan profesional seseorang Guru sebagai pembelajar sepanjang hayat Jangkaan dalam perkembangan kerjaya diri anda Rumusan 3. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. 4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah. 5. Format dan organisasi fakta dan hujah yang dikemukakan perlu jelas dan koheren. 6. Persembahan projek harus menunjukkan kefasihan bahasa, kreatif dalam menterjemah maklumat secara visual dan menarik.

Kriteria Pemarkahan

Tugasan ini akan dinilai berdasarkan rubrik garis panduan pemarkahan

Tugasan disediakan oleh

Disahkan oleh

_______________________ ( MOHAMAD BIN HAJI TANGAH) Penyelaras Kursus Tarikh:

_______________________ ( AMIR BIN ISMAIL) Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Tarikh:

SPESISIFIKASI KERJA KURSUS TAJUK PENDEK ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU i). Konsep mengajar sebagai satu profession ii). Kod etika dan Akauntabiliti keguruan iii). Peringkat perkembangan guru iv). Kepimpinan Guru

TUGASAN a) Secara individu, meneliti setiap gagasan dalam Instrumen 3 SGM dan berdasarakn skala dan rubik yang disediakan membuat rumusan sejauhmana anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam dir anda sendiri.

WAJARAN PEMEROLEHAN ILMU (30%) Kemahiran mencari sumber dari pelbagai sumber Ketepatan Isi kandungan dan mencukupi Kefahaman maklumat

PENILAIAN SAHSIAH (10 %) Bahasa Struktur Cara persembahan

PENGUASAAN ILMU DAN KEMAHIRAN (60%)

b) Berdasarkan dapatan dalam


langkah ( a ) anda dikehendaki merancangan satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan. c) Merujuk kepada bahan rujukan yang sesuai dan refleksi pengalaman internship yang akan telah lalui, anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang mungkin dihadapi pada masa akan datang. Seterusnya, mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut.. i) Penilaian prestasi kendiri = 10 markah ii) Rancangan pelan tindakan meningkatkan prestasi diri = 10 markah iii) Cabaran-cabaran profesionalisme dan bagaimana menangani cabaran profesionalsimenya = 40 markah Jumlah = 100 markah diwajarkan jadi 50 markah

v). Struktur Organisasi Pendidikan vi). Perkembangan Profesional Guru vii). Cabaran-cabaran pendidikan

LAMPIRAN DOMAIN: 3.1 KEMAHIRAN MENYEDIAKAN PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ARAHAN : Bulatkan nombor yang sesuai bagi menunjukkan penilaian anda terhadap setiap item berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan. 1 2 3 4 PETUNJUK SKALA: Lemah Kuran Baik Baik Cemerlang Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran ? 3.1.1 Gagasan : Rancangan Pengajaran Tahunan 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1. Satu ciri/tiada ciri dapat i. Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) terkini diamalkan ii. Berdasarkan Pekeliling yang berkaitan dengan pengajaran & pembelajaran di luar 2. Dua ciri dapat diamalkan sekolah 3. Tiga ciri dapat diamalkan iii. Lengkap untuk sepanjang tahun/semester 4. Kesemua ciri dapat iv. Menepati takwim diamalkan 3.1.2 Gagasan : Objektif pengajaran dan pembelajaran Harian 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1. Satu ciri/tiada ciri dapat i. Boleh diukur diamalkan ii. Boleh dicapai 2. Dua ciri dapat diamalkan iii. Mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid 3. Tiga ciri dapat diamalkan iv. Jelas dan eksplisit 4. Semua ciri dapat diamalkan 3.1.3 Gagasan : Isi pelajaran 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i. Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran 1. Satu ciri/tiada ciri dapat ii. Memeringkatkan isi pelajaran mengikut prinsip pedagogi diamalkan

iii. iv. v. 3.1.4

Penerapan nilai Penyerapan isi mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran Gagasan : Set Induksi

Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. 3.1.5 Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. 3.1.6

Menarik perhatian murid Membantu kesediaan murid Memotivasikan murid Sesuai dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran Gagasan : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Merangsang pemikiran murid Mencapai hasil pembelajaran Melibatkan murid secara optimum Sesuai dengan tahap kebolehan murid Bahan bantu belajar

Gagasan :

Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. v. 3.1.7 Ciri-ciri : i. ii. iii. iv.

Selamat dan mudah digunakan Menarik dan merangsang minda Integrasi teknologi maklumat dan komunikasi Sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran Kepelbagaian bahan bantu belajar Gagasan : Pentaksiran dan penilaian Mentaksiri objektif pengajaran dan pembelajaran Kepelbagaian kaedah pentaksiran dan penilaian Menggunakan maklumat pentaksiran untuk memahami murid Menggunakan maklumat pentaksiran untuk tindakan susulan

2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Semua ciri dapat diamalkan

3.1.8

Gagasan :

Rancangan Kokurikulum Tahunan

Ciri-ciri : i. ii. iii. iv.

Menepati takwim Sesuai dengan kebolehan murid Lengkap untuk sepanjang tahun/semester Berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum

Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Semua ciri dapat diamalkan

3.1.9 Ciri-ciri : i. ii. iii.

Gagasan : Merancang program kokurikulum

1 1. diamalkan 2. 3. 4. 1

Rubrik Tiada ciri dapat Satu ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat

Program boleh dilaksanakan Program sesuai dengan kebolehan murid Program menepati objektif perancangan kokurikulum Merancang aktiviti kokurikulum

3.1.10 Gagasan : Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. 3.1.11 Ciri-ciri : i. ii. iii. iv.

Aktiviti mampu mengesan potensi murid Aktiviti dapat mengembangkan potensi murid Aktiviti yang melibatkan murid secara optimum Mentaksir dan mengambil tindakan susulan Gagasan : Kertas kerja untuk aktiviti Menepati objektif aktiviti Mengambil kira unsur keselamatan Menepati anggaran kos yang sesuai Mengikut prosedur pelaksanaan yang ditetapkan

1. diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Semua ciri dapat diamalkan

DOMAIN: 3.2 KEMAHIRAN MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3.2.1 Ciri-ciri : i. ii. iii. Gagasan : Menyampaikan ilmu pengetahuan, konsep dan kemahiran Kesemua ilmu dan kemahiran Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran Menghubungkaitkan ilmu dengan kemahiran 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan

iv.

Menghubungkaitkan ilmu dan kemahiran dengan kehidupan harian

3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Semua ciri dapat diamalkan

3.2.2

Gagasan :

Mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. v. 3.2.3 Ciri-ciri : i. ii. iii. 3.2.4 Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. 3.2.5 Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. v.

Amalan refleksi Aktiviti berpusatkan murid Aktinviti yang mendorong pembelajaran kendiri Menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai Mengajukan soalan aras tinggi untuk mendorong pemikiran kritis dan kreatif Menerapkan nilai-nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Gagasan :

Membantu membentuk keperibadian diri murid Bersesuaian dengan tajuk / tema yang diajarkan Membantu murid mengamalkan nilai murni dalam kehidupan Prihatin dalam melayani murid

Gagasan :

Memberikan layanan dengan adil Melaksanakan aktiviti mengikut perbezaan murid Peka terhadap keperluan murid yang bermasalah pembelajaran Menyesuaikan strategi pengajaran dan pembelajaran dengan murid Gagasan : Prihatin dalam memberi bimbingan kepada murid Melaksanakan aktiviti pemulihan Melaksanakan aktiviti pengayaan Memberikan bimbingan dan kaunseling Mengamalkan sifat kasih sayang Membantu meningkatkan kemahiran berbahasa

3.2.6 Gagasan : Menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran Ciri-ciri : i. Sumber yang sesuai dan mencukupi dengan bilangan murid ii. Penggunaan sumber mematuhi peraturan keselamatan iii. Mematuhi prosedur penggunaan sumber

2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Tiada ciri dapat diamalkan Satu ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan

iv.

Sumber pengajaran dan pembelajaran membantu pembelajaran murid

3. 4.

Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan

3.2.7

Gagasan :

Mengintegrasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran

Jenis kemahiran generik : i. Kemahiran belajar ii. Kemahiran berfikir iii. Kemahiran fasilitator iv. Kemahiran mentaksir dan menilai v. Kemahiran menyelesaikan masalah vi. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 3.2.8 Gagasan : Melaksanakan kokurikulum

Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. v.

Berkemahiran mentaksir dan menilai Berkeupayaan menjadi jurulatih Menyediakan laporan aktiviti Berkeupayaan menjadi pengawal/penasihat Berkeupayaan menjadi hakim/juri/pengadil / penceramah

3 4 Rubrik 1. Satu hingga dua kemahiran generik diintegrasikan / tiada diintegrasikan 2. Tiga kemahiran generik diintegrasikan diintegrasikan 3. Empat kemahiran generik diintegrasikan 4. Semua kemahiran generik diintegrasikan 1 2 3 4 Rubrik 1. Berupayaan dalam satu ciri atau tidak berupaya 2. Berupayaan dalam dua ciri 3. Berupayaan dalam tiga ciri 4. Berupayaan dalam empat atau lebih ciri

DOMAIN: 3.3 KEMAHIRAN MEMANTAU, MENTAKSIR DAN MENILAI Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3.3.1 Gagasan : Penaksiran dan penilaian 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1. Satu ciri atau tiada ciri dapat i. Melaksanakan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran diamalkan ii. Menggunakan strategi pentaksiran dan penilaian yang sesuai 2. Dua ciri dapat diamalkan iii. Melaksanakan pemantauan secara berterusan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Semua ciri dapat diamalkan 3.3.2 Gagasan : Pelaporan Penaksiran dan Penilaian 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i. Memberi ulasan terhadap pencapaian murid 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan ii. Merekod pencapaian dalam buku persediaan mengajar 2. Dua ciri dapat diamalkan

iii. iv.

Merekod pencapaian dalam buku rekod prestasi murid Memberi ulasan prestasi murid kepada ibu bapa

3. 4.

Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan

DOMAIN: 3.4 KEMAHIRAN MENGURUS BILIK DARJAH Yang manakah anda mengamalkan ciri-ciri setiap gagasan berikut dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3.4.1 Gagasan : Mewujudkan persekitaraan pembelajaran yang kondusif Ciri-ciri : i. Suasana yang ceria ii. Susunan teratur iii. Keadaan peersekitaran yang bersih iv. Persekitaran yang selamat v. Sumber pengajaran dan pembelajaran mudah diakses 3.4.2 Gagasan : Sejuahmana guru dapat membina hubungan dan kerjasama dalam bilik darjah Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. Hubungan antara guru dengan murid Hubungan antara murid dengan murid Kerjasama antara guru dengan murid Kerjasama antara murid dengan murid 1. diamalkan 2. 3. 4. 1 1. 2. 3. 4. Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 3 4 1 1. 2. 3. 4. 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 2 3 4

Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat

3.4.3 Gagasan : Mengurus disiplin bilik darjah Ciri-ciri : i. Peraturan bilik darjah berdasarkan peraturan sekolah ii. Mengenal pasti tingkah laku negatif dan mengambil tindakan sewajarnya iii. Merujuk kes disiplin yang berat kepada guru disiplin / kaunselor / guru bimbingan iv. Berbincang kes disiplin yang berat dengan ibu bapa

2 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan