Anda di halaman 1dari 20

NO.

I(AD PENGENALAN ANGKA CJILIRAN Nama

m
Tingkatan

ffi\t
Kertas 2 Ogos t I 1am

JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR


M A J I , I S P E N G F ] T U A S I . K O I , A H M A L A Y S I A N I . ] C I . ] R I ! ]I , A N C O R ] S

AKADEMIK PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI PEPERIKSAANPERCUBAAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2OI2


MATHEMATICS

s0l2

S a t uj a m e m p a tp u l u h l i m a m i n i t
J A N G A N B U K A K E R T A SS O A L A N I N I S E H I N ( ; G A D I I ] E R I I ' A H U
Ltn t uk Ke gLrn u n P emar i k.;u u

Kod Pcrncriksa:
l . Thli.snombor kad pcngenalan, angka giliran. nama dun tingkatan untlu pctdu petuk .t'ung di^tcdiukun. Soalan l Markah Penuh Markah h Dipcrole

2 . Kertu,s.soulan ini uduluh dulum dv,ihuhu.;a.

2
J

2 2 3
-l

Soalun dulnm bahusu lnggcri.s mcnduhului soulun yung.sapudun dulum ltuhasu Mcla.vu. Culon dihenurkan mcnjuv'uh ke.seluruhun atatr .sehuhugitur.sotrlurt.suntu udu dulum buhosu I ng;ge uI u tr ltu h us u,VaI u-t'u. ri.s

4 5
6

tt
9

l0
ll

5 . Culon dikeltcttduki tnenrhucrt muklLrmot di


hulumun helukutrgkat'tus.soulunini.

2 3 3 2 3 3
5

t2 l3 t4 l5
l6 l7

3 3 3
+ o

t8
l9

20
Jumlah

2 3 3 60

ini halaman Kertassoalan mensandunci24 bercetak.


e. 2012 Hak (.ipta MP.IM NegeriSelungor

5012

I Lihat halaman sebelah

5012

Answer all questions. Jawab semuasoalan-

For Examiner's Use

the Calculate valueof: Hitung nilai bagi:

r0 0- 6 (4 2 1)

12marksl 12markahl

Answer I Jawapan'.

I [=

I l 2 l

Calculatethe value of lowest terms.

( z t^\ l x l 1 -\ 2
2 )

8' ;

and expressthe answeras a fraction in

(-t 8 1) Hitungnilaibagi l tt - t I t 2 5 dan ungkap kan .i aw ap a nny a s ebagai sa tu p ec a h a n \ " daLamsebutanterendah.

f2 marksl f2 markahl

AnswerlJawapan:

r-=l I l 2
5012 @2012Hak CiptaMPSMNegeriSelangor

ILihat halaman sebelah

For Examiner's Use

50t2
3 (a) Find the value of : Cari nilai bagi:

{zn

(b)

Calculate the value of : Hitung nilai bagi:

13marksl 13markahl
Answer lJawapan: (a)

(b)

3 I
I
l r

r---l
-

l 1 l
l

5012

@2012Hak CiptaMPSMNegeriSelangor

5012

Diagram4 showsa Cartesian Plane. satu satah Cartesan. 4 menuniukkan Rajah

For Examiner's Use

ti Diagram 4 Ra.iah4

l0

trI. Triangle S' is thc imagc of triangleS undcr transformation fI. in full transformation Describe Segitiga S' ialah imei hagi segi tiga S di bawah satupenielmaanH. penielmaanH. Hureikan selengkapnva

13marks) 13markahl

AnswerI Juwapan:

4
I
l

I
5012 (o 20t2 Huk CiptaMPSMNegeriSelangor

f---l -

t l l
l

ILihat halaman sebelah

5012
For '\ b,xamtner LLse

Diagram5intheanswerspaccshowstwoqr'radrilatcrals.EFGHandE,F,G,L{,drawn with sidcsof I unit' on a-gridof equalsquarcs a rcl'lcctton' E' FuG'Fl' is the imageof EFGIIundcr On Diagram5, draw thc axis of reflcctton' yang ' t-.c jttkkan dtta.,si,liCnlp(tt I-' t { tlan E, F, G, H, . Ruiah 5 tli rttttttg.jal|apu|l menttn I bcr"r'rli unit' bt'sut' samavutlg'suma entput pada grid segi ttiliukis E,F,G,II,iaIuhintejhugiEFGlltlihalt.uh'\ltQtupu||ttllutttt,t.|cnltt. itLr' pantrtlttn 5.ltrkis lxtksi Pada Ra.iuh 12marksl li markahl Answcr I .lutt'tt1tun"

r
(-r
D

I '

/ /
_I

\ \ \ \ \

\ \ G'

\
n

Diagram5 Ruiuh5

r-;2 l I l
S012 a 2012IIak Cipta MPSM NegeriSelungor

9 6 Given
Diberi

50t2

x- 3 : z' x z, express in termsof y and

For Examiner's Use

x- 3 : y z,ungkapkanx dalam sebutan dan z'

12marksl l2 markahl

Answer lJawapan:

6 [=

I l 2 l

Solve eachof the following linear equations: Selesaikantiap-tiap persamaqn linear berikut:
(a)

42
n

(b)

4(k -3): k

13marksl [3 markahl

I Answer Jawapan:
(a)

(b)

t-= l I l 3
5012 @ 2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selangor

ILihat halaman sebelah

For Examiner's 8 Use

10 expressions: Factorisecompletelyeachof the following an berikut" F aktorkan selengkapnyatiapliap ungkap

5012

(a) eik-3i (b) -3v2 27x2


13marksl 13markahl

Answer I JawaPan" la)

(b)

t-; 3 l I l
SimplifY: Permudahkan'. It'-Zd)ka271+4'12

l2 marksl 12markah)

Answer lJawaPan'.

t-= l I l2
p bxDress ' Tp p Ungkapkan 7p

7 - 5p

r4p
-

as a single fraction in its simplestform' bentuktermudah. sebagaisatupecahantunggal elalam 13 marl<^s) 13markah)

'7- p 5 14p

Answer I JawaPan'.

10 I I r--1 l l l
5012 @2012Hak CiptaMPSMNegeriSelangor

11
11 Diagrami1 showsaPolYgon' poligon' sebuah Raiah 17 menunjukkan

5012

For Examiner's Use

21 m

l8m

36m Diagram I I Raiahll On the grid in the answerspace'redraw the polygon with sidesof I cm' The grid has equalsquares using the scale I : 300'

skala I : 300' lukis semulapoligon itu.menggunakan Parla grid di runng.iawapan. bersisi I cm' Grict iu tertliri claripatla segi empat sama besar

13marksl 13markahl

Answer I JawaPan:

11
I I
l l

r-1 t ? l
" l

5012

at 2012Hak CiptaMPSMNegeriSelangor

I Lihat halaman sebelah

For Examiner's Use

12

5ol2

of the 12 Dragram 12 in the answer space shows a circle centered O touches the sides squareKLMN at Points P, Q, R and S' X. Y andZ are thtee moving points inside the square' sukuan bulatan berpusat O yang Raiah 12 di ruang.iawapan menunjukkan,sebuah menyentuhsisisegi empatsamaKLMN pada titik P, Q, R dan S' X, Y clanz aclalah tiga titik yang bergerak di dalam segi empat sama itu. (a) : Xis the point which moves suchthatXM XN' X ialeh titik yang bergerak dengan keadaanXM: ^?'1' By using the lettersin Diagram 12, statethe locus of X Dengan menggunakanhurufabiad pada Raiah 12, nyatakan lokus bagi x' (b) On Diagram12,draw Pada Rajah 12,lukis (i) from the locusof the point I'which movessuchthat it is alwaysequidistant the straightline Nr( and Point KI, jaralmya adalah sentiosa ktku,sbagi titik Yyang bergerak dengankeadaan sama dari garis lurus NK dan KL, (ii) the locus of the point Z which moves suchthat QM: QZ' lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan QM: QZ'

(c)

the Hence, mark with the symbol I the intersectionof the locus of )' and locusof Z. seterusnya, tandakan dengan simbol @ kedudukan bagi semua persilangan lokus Y dan lokusZ itu. 15marksl 15markahl

5012

@2012Hak CiptaMPSMNegeriselangor

13
Answer I Jawapan'. (a)

5012

For Examiner's Use

(b) (i), (ii)


(c)

.t

P Diagram 12 Rajah 12

r-J l I l 5
5012 @2012Hak CiptaMPSMNegeriSelangor

t2

ILihat halaman sebelah

For Examiner's Use

l4

501"

13 Diagram 13.1showsa right pyramid with a squarebase' sebuahpiramid yang mempunyaitapaksegi empatsama' Raiah 73.1menuniukkan

5 units 5 unit

6 units 6 unit

Diagraml3.l Rajah 13.1 with side Draw the net of the pyramid in Diagram 13.2.The grid has equalsquares of I unit. Lukis hentanganpiramid di dalam Raiah 13.2' Grid itu terdiri daripada ,segi empa sama heser bersi,siI unit. 13marks 13markah

5012

ra 2012Hak CiptaMPSMNegeriSelangor

Answer I JawaPan'.

Diagram13.2 13.2 Ra.iah

13 I I
l

r-t 3 l
l

5012

Hak CiptaMPSMNegeriSelangor aO2012

I Lihat halaman sebelah

For

l6

50/

Examiner's (Jse 14 The pictogramin Diagram 14.l showsthe number of loavesof bread sold by a scho(

within a week. canteen Piktogram di dalam Rajah 14.1 menunjukkan bilangan buku roti yang telah diiuc di kantin sekolahdalam masaseminggu. MondayI Lsnin TuesdayI Selasa I Wednesday Rabu ThursdayI Khamis Friday I Jumaat

ETTTEETTEE EEEEETTE EEEEEEETE EEEEEE EEEEEEETTE


Diagram14.1 Rajah 14.l

l0 represents loaves ofbread mewakili l0 buku roti

Draw a line graph in Diagram 14.2 to representall the information in the pictogra above. Lukis satu gra/'garis pada Raiah 14.2 bagi mewakili semua maklumat pada piktogra di atas. 13mark 13markar AnswerI Jawapan:

120 100
0) ( F S o d

80 60

!?x
d.a

? a

X :

40 20

t4 [=

Day lHari Diagram 14.2 Rajah 14.2


5012 2 @201 Hak CiptaMPSMNegeriSelungor

I l 3 l

t7
l5 - 5 < l5' 5< valuesof p which satisfythe inequahty 2p List all the integer

For Examiner's LJse

SenaraikanSemuanilaiintegerpyangmemuaskanketok'sontaan5<2p-5515. 13marks) 13markahl Answer I Jaw'aPan:

15
I I
l et 2012 LIak Cipta MPSM Negeri Selangor l

r----T t l l
" l

5012

I Lihat halaman sebelah

For Examiner's Use

l8 16 Use the graphpaperon page 19 to answerthis question. Gunakankertasgrqf di halaman 19 untuk meniawabsoalan ini.

50r

,r Table I 6 showsthe valuesof two variables, andy, of a function. x nilai-nilai duapembolehubah, dany. bagi suatufungsi. .Jadual16 menunjukkan -)
1

- L

I
1

0
5

I 7

2 20

-40

,10

-) Table16 Jadual 16

60

are The r-axis and the-y-axis providedon the graphpaperon page 19. pada kerta,s grcd di halaman 19. disediukan Peksi-r dun pok.si-.r'telah (a) and labelthey-axis. By usinga scaleof 2 cm to l0 units,complete skula2 cm kepada l0 unit, lengkapdan labelkanpaksiDenganmenggunakan Basedon Tablc 16,plot all the pointson the graphpaper. Jadual 16,plol semuetitik pada kertusgra/ itu. Berda.sarkan I{ence,draw the graphof the function. lukis gra/ /ungsi itu. Scterusnya,

(h)

(r,)

14mark 14markar

5012

Q 2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selangor

50t2
Graph for Question 16 Graf untuk Soalan I6

5012

@2012Hak CiptaMPSMNegeriselangor

I Lihat halamanseUitatr

For Examiner's (Jse l7

20 Diagram 17.2in the answerspaceshowsa straightline EF. Rajah 17.2 dalam ruang jawapan menunjukkangaris lurus EF.

50

Diagram17.1 Rajah 17.1


\a)

Using only a ruler and a pair of compasses, construct: Menggunakanpembaris danjangka lukis sahaja, bina: (i) quadrilateral DEFG to the measurements shown in Diagram 17.1, sisi empatDEFG menggunakan ukuran sepertidalam Raiah 17.1, the perpendicularFN from the point F to the straight line DG, wher point 1/ lies on the straight line DG. garis serenjangFN dari titik F ke garis lurus DG, di mana titik N beraa pada garis lurus DG.

(ii)

(h)

Mcasurethe distancebetweenthe point D andthe point N. Ukur iarak antara titik D den titik N. [6 mark 16markar

5012

e; 2012Hak CiptaMPSMNegeriSelangor

2l
Answer .Iarupan: ( r r t t i t t. r i t

For Examiner's Use

Diagram 17.2 Rajah 17.2

t-=6 l I 1
5012 a 2012Hak CiptaMpSM NegeriSelangor

77

I Lihat halaman sebelah

22

50

18 Simplifo:
Permudahkan'.
, ..3

(^')

= ^"

12marr 12markd
AnsweriJawapan:

t-= l I t2
l l

l8

9lx814 x'lo

13mark 13marka
Answer I Jawapan'.

t-= l I l 3
5012 @2012Hak cipta MPSMNegeriselangor

t9

23 rwo right-angledtrianglesPQR and QST' 20 Diagram l(J shorvs pRS r. I straight line. dua R.; ,i;' :(r rttenurtjukkan buah segi tiga bersuduttegakPQR dan QST' ( r.?.{ .,ri.lll gttrislurus.

5012

For Eraminer'.s Use

6cm

Diagram20 Raiah 20

that y": It is given tan +.


y': !' ' Diberi buhawutan 12' (a) Find the valueofcos x"' Cari nilai bagl kos x". the Calculate length'in cm. of RS' Hitung paniang, dulum cm, bagi RS'

(b)

[3 murksl 13markahf

AnswerlJawapun'. \a)

(b)

END OF QUESTIONPAPER SOALAN TAMAT KERTAS


5012 @ 2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selangor

r-=l I l 3

20