Anda di halaman 1dari 24

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

FIQH MUAMALAT
DPB 2313
TAJUK: BAI BITHAMAN AJIL (BBA)
RAMLAH BINTI SHAZALI 2011054 DIP.PERBANKAN ISLAM 03 PN.NOR RAIHAN BINTI ABAS

Page | 1

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

ISI KANDUNGAN
ISI 1.0 1.1 PENDAHULUAN..........................................................................3 1.2 OBJEKTIF KAJIAN......................................................................4 1.3 SKOP KAJIAN.............................................................................4 1.4 KEPERLUAN KAJIAN.................................................................4

ISI 2.0 2.1 DEFINISI BAI BITHAMAN AJIL..................................................5 2.2 RUKUN BAI BITHAMAN AJIL...................................................5 2.3 ISU BAI BITHAMAN AJIL...........................................................6-7 2.4 KONSEP BAI BITHAMAN AJIL..................................................8 2.5 BAGAIMANA BAI BITHAMAN AJIL BERFUNGSI......................9 2.6 PENGIRAAN BAI BITHAMAN AJIL...........................................10-12

ISI 3.0 3.1 LATAR BELAKANG MAYBANK................................................13 3.4 MISI DAN VISI MAYBANK........................................................14 3.3 LEMBAGA PENGARAH MAYBANK........................................15 3.4 SOALAN YANG SERING DITANYA MENGENAI PEMBIAYAAN RUMAH (BBA).........................................................................................16-20 3.5 PRODUK BAI BITHAMAN AJIL DI MAYBANK..........................21-24

Page | 2

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

ISI 1.0
1.1 PENDAHULUAN
Segala puji kepada Allah, dan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang atas nikmat rahmat yang Dia telah diberikan. Dalam perkembangan ini, saya ingin merakamkan penghargaan yang tulus dan terima kasih kepada mereka yang telah menyumbang dan membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyiapan kajian ini. Pertama sekali, penghargaan saya kepada pensyarah saya iaitu Pn Raihan binti Abas yang telah banyak membantu saya dalam memberi pandangan dan pengetahuan bagi saya menyiapkan kajian ini. Saya juga ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada keduadua ibu bapa saya iaitu En. Shazali bin Saiman dan Pn. Zalina binti Ibrahim yang telah memberi dorongan kepada saya, juga kepada adik beradik saya. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan di Kolej Islam Johor yang bersama-sama membantu saya dalam kajian ini.

Page | 3

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

1.2 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif utama kajian ini adalah untuk menghasilkan satu gambaran yang lebih jelas mengenai amalan semasa Bai Bithaman Ajil (BBA) dalam pembiayaan rumah di Malaysia dan menganalisis dari sudut pandangan fiqh. kajian ini adalah untuk mengenalpasti Syariah yang diluluskan, sama ada ia diterima dengan baik iaini diiktiraf secara rasmi atau tidak. Untuk mengetahui bagaimana Bai bithaman Ajil diaplikasikan oleh institusi kewangan Malaysia.

1.3 SKOP KAJIAN

Skop kajian adalah untuk melihat amalan semasa Bai bithaman ajil dalam institusi kewangan Islam di Malaysia atau melalui Institusi kewangan kovensional yang menjalankan perniagaan perbankan islam melalui produk islam yang ada. Kajian ini juga ingin mengelakkan diri dari amalan riba dalam pembiayaan perumahan, dimana ia merupakan amalan riba terbesar yang sering di amalkan.

1.4 KEPERLUAN KAJIAN


Kajian ini sememangnya keperluan yang besar, Ini kerana amalan BBA di Malaysia adalah amat penting dalam Industri perbankan Islam dan ia juga merupakan mod terbesar di dalam institusi kewangan. Oleh itu, keutuhan dan kesahihan cara ini pembiayaan adalah penting.

Page | 4

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

ISI 2.0

2.1 DEFINISI BAI BITHAMAN AJIL


Al-bai bithaman ajil lebih dikenali sebagai jualan harga tertangguh. Urus niaga bai bithaman ajil melibatkan proses menjual sesuatu dengan di segerakan penyerahan barang dan di tangguhkan pembayarannya sehingga ke satu waktu atau tempoh yang telah ditetapkan. Menurut kertas seminar BIMB (modul III: Al-Bai Bithaman Ajil ) di Kuala Lumpur pada tahun 1994, Al- Bai Bithaman Ajil ialah satu kontrak perjanjian oleh pembiaya untuk membeli harta yang dikehendaki oleh pelanggan. Pembiaya akan menjual semula harta yang dibelinya kepada pelanggan dengan harga pokok dan keuntungan. Namun pelanggan tersebut akan membayarnya secara bertangguh mengikut tempoh masa yang ditetapkan dan dibayar dengan jumlah tertentu secara beransur-ansur, pembiaya biasanya pihak bank. Pelanggan boleh membayar balik secara tangguh atau ansuran dan jumlah bayaran bergantung kepada: jumlah kos belian yang terlibat risiko pembayaran tempoh perjanjian

2.3 RUKUN BAI BITHAMAN AJIL

pelanggan dan pembiaya Harta dan harga pembiayaan. Lafaz, Aqad, ijab dan qabul

Page | 5

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

2.4 ISU BAI BITHAMAN AJIL


1. Pemilikan Aset Pihak Bank (sama ada ianya Bank Islam ataupun Bank Konvensional) tidak dibolehkan untuk menjalankan perniagaan jual beli barangan. Akta yang sedia ada hanya memperuntukkan pihak Bank untuk menyediakan kemudahan pembiayaan (Financing Facility). Tambahan pula, akta bank Islam (IBA) 1983 adalah satu akta sivil. Meskipun ianya merangkumi sistem perbankan Islam, namun ianya masih belum mencukupi utk mengatasi pelbagai masalah yang ada ketika ini. Keadaan ini menyebabkan tiadanya hak pemilikan oleh pihak Bank ke atas asset tersebut. Sedangkan mengikut syariat, seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimiliki.

Sebagai penyelesaian kepada masalah yang dihadapi, pernyataan berikut perlu diperhatikan:

Bank A akan membeli daripada pakcik Mat asset tersebut berdasarkan konsep BBA melalui Perjanjian Pembelian Aset atau Property Purchase Agreement (PPA). Wang yang dibayar oleh bank A kepada Pak Mat akan diberikan terus kepada pemaju. Setelah pihak bank memiliki hak milik ke atas asset tersebut, Bank A kemudiannya menjual kepada Pak Mat melalui Perjanjian Penjualan Aset (Property Sale Agreement).

Pada masa yang sama, asset tersebut akan dijadikan sebagai cagaran (collateral) dan pihak bank berhak menjual asset tersebut sekiranya Pak Mat gagal menjelaskan bayaran rumah sebagaimana di dalam perjanjian.

Page | 6

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

2. Masalah berkitan Fixed Rate. Namun, isu timbul seandainya kadar interest turun. Keadaan ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada tabiat pengguna yang biasanya akan memilih harga yang terendah yang ditawarkan oleh institusi perbankan. Dalam hal ini, jika kadar interest merosot dalam jangka masa yang panjang, ianya pasti memberi kesan kepada BBA. Namun, jika kadar faedah terus naik, ianya akan memberi faedah kepada pelanggan BBA. Justeru itu, satu mekanisme diperlukan bagi menjadikan BBA satu instrument yang berdaya saing.

Bagi mengatasi masalah ini, Bank Negara Malaysia pada 2003 telah memperkenalkan Islamic Veriable Rate Mechanism (IVRM). Mekanisme ini adalah satu alternative pada kadar tetap BBA. IVRM menggunakan kaedah rebate (Ibra) . Kaedah ini membolehkan BBA menurunkan kadar keuntungannya bagi menjadikannya berdaya saing ketika mana kadar faedah menurun. Malaysia telah mengamlkan kadar faedah yang rendah sejak tahun 1999 sehingga sekarang bagi mengembangkan ekonomi. Kewujudan IVRM mungkin lewat sedikit dari sepatutnya, namun ianya mampu memberikan sedikit keselesaan kepada pangguna daripada yang perlu membayar dengan kadar tetap dalam BBA.

Page | 7

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

2.5 KONSEP BAI BITHAMAN AJIL


BBA adalah kontrak yang tidak membolehkan pelanggan mempunyai pemilikan ke atas aset. Ia merujuk kepada penjualan barangan berasaskan pembayaran tertangguh pada harga yang termasuk margin keuntungan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Ia adalah kontrak jualan kredit yang dibuat ke atas ansuran tetap. Oleh itu perubahan dalam Kadar Pembiayaan Asas tidak akan membenarkan Bank Islam untuk menyesuaikan kadar keuntungan. Satu pengiraan sampel harta pembiayaan 20 tahun adalah seperti berikut: Andaikan anda mengambil pembiayaan 20 tahun untuk rumah teres sebanyak RM250, 000 pada kadar keuntungan sebanyak 5.88%. Ansuran bulanan dan pembayaran balik jumlah akan berdasarkan formula berikut: (PMT) = [FA (1 + r) n r] / [1 + (1 + r) n - 1] Di mana: PMT pembayaran ansuran bulanan FA adalah jumlah kemudahan r adalah kadar keuntungan (setiap bulan) n pembayaran berkala (tiada bulan)

Ansuran bulanan = [RM225, 000 (1 + 0,0049) 240 x 0,0049] / [1 + (1 + 0,0049) 2401] = RM1, 596,43 Manakala harga jualan Bank = RM1, 596,43 x 240 bulan = RM383, 143,20

Page | 8

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

2.6 BAGAIMANA BAI BITHAMAN AJIL BERFUNGSI

Di sini ialah bagaimana Bai Bithaman Ajil berfungsi: Anda memilih aset yang anda ingin beli. Anda kemudiannya meminta bank untuk BBA dan berjanji untuk membeli aset daripada bank melalui jualan semula pada harga mark-up. Bank membeli aset daripada pemilik pada asas tunai. Pemilikan barang itu berpindah kepada bank. Bank menjual barang-barang, pas pemilikan kepada anda pada harga markup. Anda membayar bank harga mark-up secara ansuran dalam tempoh masa.

Page | 9

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

2.7 PENGIRAAN BAI BITHAMAN AJIL

1. Pengiraan jual beli Contoh 1: Berasaskan Kadar Tetap Bayaran Balik (Based On Constant Rate of Return (CRR) Contoh kiraan: ( menggunakan Appendik) * Kos pembiayaan/ Harga Jualan * Kadar keuntungan * Tempoh Bayaran Balik * Kekerapan Bayaran Balik (bulanan) Appendik I Bayaran Balik Bulanan : 0.0154400605 : RM 48,000.00 x 0.0154400605 =RM 741.12 Harga Jualan : RM 741.12 x 96 bulan = RM 71,147.52 Jumlah Keuntungan : RM 71,147.52 RM 48,000.00 =RM 23, 147.52 : RM 48,000.00 : 10.5% (kiraan atas baki bulanan) : 8 tahun (96 bulan)

Contoh 2: Kiraan Berdasarkan Peraturan 78

* Kos pembiyaan/ Harga Jualan * Kadar Keuntungan * Tempoh Bayaran Balik

: RM 30,000.00 : 8.0% : 5 tahun (60 bulan)

Page | 10

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

* Harga Jualan = RM 30,000.00+ (RM 30,000.00 x 8% x 5 tahun) = RM 42,000.00 * Bayaran Balik Bulanan = RM 42,000.00 / 60 bulan = RM 700.00 * Jumlah keuntungan = RM 42,000.00- RM 30,000.0 = RM 12,000.00

2. MEMBAYAR BALIK PEMBIAYAAN Pelanggan boleh membayar balik amaun pembiayaan yang diterimanya secara ansuran pada setiap bulan. Jumlah bayaran bulanan ditentukan di awal pembiayaan berdasarkan harga jualan pembiayaan yang di bahagikan dengan jumlah tempoh bulan pembayaran. Sebagai contoh, bagi permohonan pembiayaan harga belian. RM 30,000.00 dan kadar keuntungan 8% dengan tempoh bayar balik selama 5 tahun atau 60 bulan. Kiraan harga jualan adalah seperti berikut; Harga jualan = harga belian + ( harga belian x kadar keuntungan x jumlah tahun) = RM 30,000.00 + ( RM 30,000.00 x 8% x 5 ) =RM 42,000.00

Dengan harga jualan RM 42,000.00 dan tempoh bayaran selama 5 tahun,ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh pelanggan adalah RM 700.00. Kaed ahkiraannya ialah; = RM 42,000.00 / 60 bulan =RM 700.00 Ini bermakna, bahawa pelanggan perlu membayar RM 700.00 setiap bulanselama 60 bulan untuk pembiayaan RM 42,000.00

Page | 11

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

Sekiranya pelanggan tidak dapat membayar ansuran bulanannya pada bulan-bulan tertentu, pelanggan tidak akan di kenakan faedah. Walau bagaimanapun, pelanggan akan diberikan peringatan dan amaran supaya membayar secepat mungkin. Pembiaya tidak akan membiarkan bayaran masuk ansuran pelanggan nya dalam keadaan kosong tidak berbayar, tetapi wang deposit jaminan pelanggan akan dimasukkan ke dalam Akaun Bayaran Kemasukan sebagai menggantiansuran bulanan yang tidak dibayar, sehinggalah ansuran tersebut dijelaskan. Kemudian,wang deposit jaminan akan dikeluarkan semula.Oleh itu, pembiaya akan menyediakan tiga jenis akaun dalaman kepadasetiap pembiayaan al-Bai Bithaman Ajil; Akaun Pembiayaan Akaun Pendapatan Tak Usaha Akaun Pendapatan

Dalam jadual Appendik II pada bulan ke-23, pelanggan mempunyaicatatan seperti berikut; Cost Balance (bulan ke23) Unearned Income Balance Profit For 24th Month Redemption Amount : RM 39,857.85 : RM 14,243.91 : RM348.76 : RM 40,206.61

Berdasarkan kiraan di atas, maka pelanggan dikehendaki membayar jumlah pembiayaannya ( RM 39,857.85 + RM 348.76 ) = RM 40,206.61, iaitu jumlahtebusan yang telah dipotong dari baki amaun keuntungan sebanyak ( RM 14,243.91 ) RM 348.76 ) = RM 13,895.15 sebagai muqasah. Pembiaya mempunyai hak mutlak untuk memberikan muqasah.

Page | 12

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

ISI 3.0
3.1 LATAR BELAKANG MAYBANK
Kumpulan Maybank adalah pemimpin perkhidmatan kewangan Malaysia dengan rangkaian lebih 2,100 pejabat di 17 buah negara di seluruh dunia. Bank telah diperbadankan pada mei 31, 1960 dan memulakan operasi pada 12 September tahun yang sama. Ia cepat berkembang rangkaian dan telah disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur (kini Bursa Malaysia) pada 17 Februari 1962. Oleh ulang tahun kedua pada 12 September 1962, Maybank telah mempunyai cawangan operasi di banyak bahagian Malaysia serta Singapura, Brunei, Hong Kong dan London. Hari ini, Maybank telah berkembang untuk menjadi syarikat terbesar berdasarkan permodalan pasaran di Bursa Malaysia dan diiktiraf sebagai salah satu daripada kumpulan perbankan terkemuka di rantau ini. Ia menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan termasuk perbankan komersial, perbankan pelaburan, pembrokeran saham, insurans dan takaful, khidmat pemegang amanah, perbankan luar pesisir, pengurusan aset dan perbankan Islam. Maybank telah diiktiraf melalui pelbagai anugerah tempatan dan antarabangsa untuk kepimpinan, inovasi, teknologi dan tanggungjawab korporat. Ia adalah syarikat yang terkemuka di Malaysia yang disenaraikan dalam Senarai Forbes Global 2000, serta bank terkemuka di Malaysia dan 134 di kalangan bank-bank global dalam senarai jurubank 1000 bank teratas di dunia. Anak syarikat perbankan Islam Maybank - Maybank Islamic Berhad - bank largestIslamic komersial di Asia Pasifik dan menduduki tempat ke 17 di seluruh dunia.

Page | 13

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

3.2 MISI DAN VISI MAYBANK

VISI Untuk menjadi Ketua Perkhidmatan Kewangan Serantau MISI Humanising Perkhidmatan Kewangan di seluruh Asia

ASPIRASI 2015 KAMI Tidak dipertikaikan No.1 Runcit Perkhidmatan Kewangan pembekal di Malaysia menjelang 2015 Terkemuka ASEAN borong bank akhirnya berkembang lebih jauh ke dalam Timur Tengah, China & India. Juara mampan bagi Insurans dan Takaful Organisasi yang benar-benar serantau, dengan ~ 40% daripada keuntungan sebelum cukai yang diperolehi daripada operasi antarabangsa menjelang 2015 Bank Islam yang terkemuka di ASEAN.

Page | 14

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

3.3 AHLI LEMBAGA PENGARAH MAYBANK.

PENGARAH URUSAN Datuk Amirsham A Aziz

KETUA, PERBANKAN Dato Ismail Shahudin

KETUA, ANTARABANGSA Spencer Lee Tien Chye

PENGAWAL KEWANGAN KUMPULAN Hooi Lai Hoong

KETUA, PERBANKAN PELABURAN Dato Mohammed Hussein

KETUA, INSURANS Kassim Zakaria

KETUA, KEWANGAN KONSUMER Dato Wan Ismail Abdul Rahma

Page | 15

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

3.4 SOALAN YANG SERING DITANYA MENGENAI PEMBIAYAAN RUMAH (BBA

1) Apakah Al Bai 'Bithaman Ajil (BBA) rumah pembiayaan? Pembiayaan BBA rumah adalah kemudahan pembiayaan rumah secara Islam, yang berdasarkan konsep Syariah Al Bai 'Bithaman Ajil (BBA). Ia adalah satu kontrak jualan bayaran tertunda iaitu jualan barang-barang atas dasar bayaran tertunda pada harga jualan yang dipersetujui, yang termasuk margin keuntungan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Keuntungan dalam konteks ini adalah wajar memandangkan ia dihasilkan daripada transaksi belian dan jualan sebagai bertentangan dengan kepentingan yang terakru daripada prinsipal dipinjamkan keluar.

2) Apakah ciri-ciri utama pembiayaan rumah BBA? Semua komponen untuk menentukan harga jualan ditetapkan kerana harga jualan yang akan ditetapkan pada masa kontrak itu dibuat. Oleh itu, kadar keuntungan untuk pembiayaan BBA adalah tetap di sepanjang tempoh pembiayaan.

3) Apakah perbezaan antara pembiayaan perumahan BBA dan pinjaman perumahan konvensional yang biasa? Pinjaman perumahan konvensional yang biasa diberikan atas dasar hubungan penghutang / pemiutang. Di mana, jumlah pinjaman dikenakan faedah, biasanya disebut harga pada peratusan tertentu di atas kadar pinjaman asas (BLR) sepanjang tempoh pinjaman, perlu dibayar balik secara ansuran berkala. BLR akan turun naik atau ke bawah dan ia akan menjejaskan jumlah kos pinjaman. Pada masa yang sama, tunggakan pinjaman konvensional biasanya dipermodalkan. Walau bagaimanapun, di bawah skim perbankan Islam, sejak konsep BBA yang dipohon, hubungan penjual-pembeli akan ditubuhkan dan harga jualan adalah pendahuluan yang tetap. Harga jualan kemudian dibayar balik secara

Page | 16

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

ansuran berkala dan ansuran yang dipersetujui akan kekal ditetapkan sepanjang tempoh pembiayaan. Oleh itu, risiko kadar faedah pelanggan dihapuskan. Tambahan pula, tunggakan tidak akan dipermodalkan.

4) Akan ansuran bulanan saya berubah mengikut BLR? Skim pembiayaan BBA tidak ditandai kepada BLR. Oleh itu, ansuran akan ditetapkan mengikut kadar yang diisytiharkan ke atas perjanjian. Adakah mungkin untuk mengira harga jualan? Ya, harga jualan dikira sebagai satu formula: Menjual = harga (ansuran bulanan X bilangan pembiayaan bulan) + tempoh tangguh keuntungan (jika ada).

Nota: ansuran bulanan dikira dengan menggunakan kadar keuntungan yang dipersetujui pada kadar yang seragam pulangan dan baki bulanan. Keuntungan selama tempoh bayaran apabila bank pembiayaan hartanah dalam pembinaan. Oleh itu, semasa tempoh pembinaan, pelanggan akan membayar keuntungan tempoh tangguh sahaja.

contoh: Jumlah pembiayaan: RM100,000-00 Kadar keuntungan: 8% Tempoh pembiayaan: 20 tahun Ansuran sebulan: RM837-00 Harga jualan = (RM837-00 X (20 X 12)) + 0 = RM200,880-00

Page | 17

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

5) Apakah mekanik pembiayaan rumah BBA? 1. Pelanggan mengenal pasti aset yang hendak dibeli. 2. Bank menentukan keperluan pelanggan, berhubung dengan tempoh pembiayaan dan jenis pembayaran balik. 3. Bank membeli aset berkenaan. 4. Bank kemudiannya menjual aset / harta tanah yang berkaitan kepada pelanggan pada harga yang dipersetujui, yang terdiri daripada: - Kos sebenar aset kepada jumlah pembiayaan bank iaitu margin keuntungan bank. - Pelanggan adalah untuk menyelesaikan pembayaran dengan bayaran ansuran sepanjang pembiayaan / tempoh.

6) Adakah penyelesaian awal dibenarkan di bawah kemudahan pembiayaan BBA? Ya. Di samping itu, pelanggan tidak perlu memberi notis terlebih dahulu kepada bank untuk pembiayaan penyelesaian awal iaitu diselesaikan sebelum tamat tempoh pembiayaan. Oleh itu, terdapat yuran penyelesaian awal tiada penalti / bayaran yang dikenakan ke atas pelanggan.

7) Adakah pelanggan yang berhak untuk rebat (Ibra ') dalam kes penyelesaian awal? Ya, pelanggan akan layak untuk mendapat rebat ke atas konsep Ibra 'bagi keuntungan belum diperolehi mengikut budi bicara bank. Rebat dalam bentuk pengurangan dalam baki tertunggak. Jumlah penyelesaian awal adalah angka bersih selepas ditolak rebat.

Page | 18

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

8) Apakah tempoh pembiayaan untuk pembiayaan rumah BBA? Biasanya bagi pembiayaan rumah atau harta kediaman, tempoh pembayaran balik maksimum 30 tahun atau pada usia 65 tahun, yang mana lebih awal. Ia mungkin berbeza dari satu bank yang lain.

9) Apakah margin pembiayaan untuk pembiayaan rumah BBA? Margin pembiayaan yang berbeza dari satu bank yang lain. Secara amnya, margin antara 70% hingga 100% terhadap jualan & nilai pembelian atau nilai pasaran semasa. Sekali lagi, kapasiti pembayaran balik pelanggan juga akan menjejaskan margin pembiayaan bahawa bank itu boleh menawarkan.

10) Adakah terdapat keperluan keselamatan / cagaran di bawah pembiayaan rumah BBA? Ya, harta yang dibiayai oleh pihak bank akan digunakan sebagai jaminan / cagaran untuk kemudahan pembiayaan di bawah pembiayaan rumah BBA. Harta itu biasanya dicagar melalui caj pihak pertama.

11) Apakah dokumen-dokumen undang-undang untuk pembiayaan rumah BBA? - Surat tawaran - Hartanah perjanjian penjualan - Perjanjian beli Hartanah - Caj Undang-undang atau - Tugasan dan kuasa wakil - Atau lain-lain dokumen apa-apa pembiayaan Islam yang diperlukan bagi pembiayaan rumah

Page | 19

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

12) Apakah kelebihan pembiayaan rumah BBA? - Kos jumlah harta yang dibeli ditentukan pada masa kontrak atau akad. - Tiada tambahan atau "tersembunyi" kos yang akan mengubah harga harta yang dibeli. - Urus niaga adalah telus. - Tidak ada unsur ketidaktentuan atau Gharar. - Pelanggan akan mengetahui dengan tepat apabila pembiayaan akan berakhir. - Tidak akan ada pengkompaunan tunggakan dan caj penalti tertunggak. - Pada masa ini, tiada caj tambahan / penalti ke atas caj tertunggak pelbagai. - Bayaran balik tidak tertakluk kepada turun naik BLR. - Membenarkan perancangan kewangan yang lebih baik.

Page | 20

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

3.5 PRODUK BAI BITHAMAN AJIL DI MAYBANK

Kadar boleh ubah, pembiayaan rumah yang mematuhi Syariah berdasarkan kepada konsep Bai 'Bithaman Ajil (BBA) Margin pembiayaan: Sehingga 100% dengan Gadai Janji Term Takaful (MRTT) & Bangunan Kediaman Takaful (HBT) Sehingga 90% tanpa Gadai Janji Term Takaful (MRTT) & Bangunan Kediaman Takaful (HBT) Tempoh pembiayaan: Sehingga 30 tahun atau umur 60 tahun, yang mana lebih awal ATAU Sehingga 40 tahun atau umur 70 tahun, yang mana lebih awal (Profesional & graduan)

Ciri-ciri & Manfaat Berdasarkan prinsip Bai 'Bithaman Ajil (jualan pembayaran tertunda) Pilihan kadar keuntungan yang berpatutan tetap, berperingkat atau berubah Tiada pengkompaunan caj keuntungan dan lain-lain Tiada penyelesaian pertuduhan awal / lock penalti tempoh Perlindungan kadar siling apabila turun naik Kadar Pembiayaan Asas (BFR) sepanjang tempoh Pembiayaan kadar yang kompetitif dan margin pembiayaan Menurunkan ansuran bulanan dengan tempoh bayaran yang lebih lama sehingga 40 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana terdahulu Pembiayaan yang lebih tinggi kelayakan sehingga 70% daripada pendapatan kasar anda * Margin pembiayaan yang lebih tinggi sehingga 100% nilai rumah (termasuk permodalan perbelanjaan berkaitan seperti MRTT sumbangan) Liputan MRTT, yang menyelesaikan gadai janji anda yang belum selesai dan memindahkan hak milik kepada keluarga anda sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya menyeluruh dan kekal Pengurangan sebanyak 20% ke atas duti setem bagi pembiayaan baru & penepian penukaran daripada kemudahan Konvensional
Page | 21

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

Kewangan pihak ketiga dibenarkan Pemberian rebat untuk penyelesaian awal Pilihan pembayaran mudah ansuran anda melalui Maybank dan cawangan Maybank Islam, ATM, Kawanku Phone Banking, dan dalam talian melalui Maybank2u.com Terma dan Syarat Sila gunakan Kalkulator Islam Maybank kami untuk membantu keperluan kewangan anda. Siapakah yang boleh memohon Skop Pembiayaan pembelian hartanah kediaman, sama ada telah siap dibina atau di bawah unit dalam pembinaan Pembiayaan semula gadai janji anda yang sedia ada daripada institusi kewangan yang lain dan menyimpan keuntungan Remortgage hartanah kediaman anda yang bebas daripada bebanan dan mendapatkan wang tunai tambahan Pembiayaan tambahan bagi keperluan pelaburan peribadi anda, mana-mana kontingensi atau pembaikan rumah Pembelian tanah kosong dan pembinaan banglo di atasnya Penukaran daripada pinjaman konvensional kepada pembiayaan Islam Menyusun semula gadai janji anda sekarang untuk memenuhi keperluan semasa kewangan anda Harta nilai minimum sebanyak RM75, 000 dan jumlah pembiayaan minimum RM10, 000 Semua individu, pemohon sama, pemastautin dan bukan pemastautin

Page | 22

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

Ciri-ciri asas Biasa - Sehingga 30 tahun atau umur 60 yang mana lebih awal Profesional dan graduan - Sehingga 40 tahun atau umur 65 tahun yang mana lebih awal Margin Pembiayaan

Sehingga 90% tanpa MT & HBT Sehingga 100% dengan MT & HBT Menjual Kadar Harga Berdasarkan% semasa BFR 4,0 atau 10.0%, yang mana lebih tinggi.

Kadar Pembiayaan Variabel Di bawah VRF, harga jualan ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kadar harga jualan manakala kadar efektif dikenakan ke atas akaun boleh diubah berdasarkan perubahan dalam Kadar Pembiayaan Asas (BFR), dengan syarat ia tidak melebihi kadar harga jualan tetap. Jika BFR bergerak sehingga tahap bahawa kadar efektif melebihi kadar harga jualan tetap, sistem tersebut hanya akan mengira keuntungan berdasarkan harga jualan. Dokumen yang diperlukan Sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut apabila anda melawat cawangan kami: Pengenalan Dokumen wajib Untuk Penduduk - KP / Kad Pengenalan Bagi Bukan Pemastautin - Baru pasport yang sah & visa / permit / pekerjaan kerja pas Bagi yang bekerja sendiri Pemohon-Sila termasuk borang pendaftaran perniagaan / Borang 24 & 29 dengan mana-mana di atas Harta Dokumen wajib Salinan Jualan & Resit Pembelian / Tempahan atau Surat Tawaran dari Pemaju
Page | 23

DPB 2313 | FIQH MUAMALAT

Salinan Surat Ikatan Tajuk individu Laporan Penilaian harta (untuk rumah sudah siap) Pendapatan bukti wajib Kepada golongan berpendapatan gaji / mendapat pekerjaan - Terbaru 3 berturutturut bulan slip gaji / baucar, 6 bulan yang terkini berturut-turut penyata komisen, terkini penyata KWSP, terbaru borang EA, penyata bank untuk 6 bulan terkini, dan surat pengesahan pekerjaan dan imbuhan Untuk bekerja sendiri (termasuk Tunggal-Keempunyaan, Perkongsian, golongan Suruhanjaya) penyata yang disahkan / diaudit Terkini kewangan, kenyataan terbaru komisen Dikeluarkan oleh syarikat, penyata KWSP terkini, B / BE / Borang e-Filing, cukai terbaru resit bayaran, 6 bulan penyata bank.

Page | 24