Anda di halaman 1dari 24

j*k

SULIT

26tu2

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2OI2

PENDIDIKAN SENI VISUAL


Kertas
1

TBORI
1 Jam 15

min

26tl12

lLihat sebelah SULIT

j*k

,|iotl.tiupsouluncliikuticmpdtpitihanjuv,apall'Pil'ihsaltt..iu\vapunlerhaikhagitiup-trup kerras iuv'apttn obiekti'f'undu'


,,,r,1o, dan hiramkun ruat"tgan

'onr "'ilitr"podu

1.

itu'? fungsi garisan pada baju ilustrasi di atas' apakah Berclasarkan A^

Pemakai kelihatan bergaYa Pemakai kelihatan gemPal Pemakai kelihatan tinggi

B. C. D.

jelita Pemakai kelihatan

?Antaragambarrajahclibawah.-vangmanakalrcora}ibatikikatdancelup?

A.
B
C. D.

I dan

ll

i dan lV

ll dan lll IIi dan lV

j*k

3.

Apakah teknik yang digunakan untuk menghasilkan lukisan dalam gambar di bawah?

I.

Gosokan Garisan

II,

III.

Lorekan
Sapuan

ry.
A.
B.
C.

I dan

iI

I dan IV

II dan III

D.

III

dzrn

IV

Antara aspek - aspek berikut yang manakah perlu diberi perhatian semasa membuat susun atur
hiasan dalaman ?

I. II. III. ry. A. B. C. D.

Kesesuaian saiz dan bentuk perabot

Laluan angin dan cahaya pada ruang


Harga dan keunikan bentuk perabot Keselesaan dan keselamatan penghuni

I, II dan III I, tl dan IV


I, III dan IV

lI, IIl dan IV

j*k

5.

harmoni ? Pemyataan manakah yang benar mengenai wama daiam roda warna set kurnpulan wama yang terletak bersebelahan

I. il. m. IV.
A. B

Mewujudkan suasana yang selesa dan menarik Dikenali juga sebagai warna monokrom
Warna sekeluarga

I dan II I,

il,III

c.
D.

I dan IV

I,II, UI dan IV

6.

rupa negatif? Antara gambar rajah di bawah logo manakah menggunakan

U
A
B

$
c
D Tempat kaum lelaki berehat

RUMAH TRADISIONAL MELAYU

d* ttolu*but t"tu*u

T.Berdasarkanpernyataandiatasapakahnamatempattersebut?

A.
B.

Anjung
Loteng
Pelantar Tangga

c.
D.

j*k

Nr;ED

-&*

8.

Apakah fungsi tingkap dalam gambar rajah di atas?

A. B. C. D. 9.
Huruf

Mengubah suhu bilik mengikut cuaca Mewujudkan kesan ruang yang berbeza
Pelengkap kepada ruang bilik yang luas
Pencahayaan yang dapat menerangkan ruang

bilik yang kecil

huruf berikut mempunyai imbangan simetri

H
I
A.
B.
C.

il

III

ry

I dan II

II dan III
I, III dan IV I, II, III dan IV

D.

j*k

10.

Berdasarkan gambar rajah di bawah, yang manakah menunjukkan rupa disusun secara harmoni

C
I

l.

Mewarna dinding dengan warna cerah dalam hiasan dalaman bertujuan untuk mewujudkan
kesan

A. B. C. D.

Perspektif

Menarik
Kemas
luas

12

Berdasarkan gambar rajah di bawah hidupan yang manakah menunjukkan kesan jalinan tampak?

j*k

13.

Prinsip rekaan yang manakah dapat menghasilkan lencana dengan baik?

I.
il. ilI.
ry.
A.
B. C.

Harmoni
Imbangan
Penegasan

Pergerakan

I dan II

II dan III

III dan IV
I dan IV

D.

14.

Susun semula proses cetakan lino mengikut urutan yang betul.

I.

Mencetak

il.
III.

Mengukir
Melakar
Menekap imej

IV.
A.
B.
C.

I, II,

ilI

dan

IV
I

II, I, IV dan III

IlI, IV, II

dan

D.

IV, III, II dan I

15.

Apakah peranan seni tekat dalam masyarakat tradisional


t_

Melap

Status

u.

Identiti
Upacara

Ifi. ry.
A.
B.
C.

Alas hidangan

I, II dan III
I, II dan IV

I, III dan IV

D.

II, III dan IV

j*k

16

Antara gambar rajah di bawah yang manakah kesan hasil ikat dan celup yang salah

MW Wffi
A
C

ffitw
BD
17.
Apakatr tujuan kontra bagi sesebuah reka bentuk poster?

I. il. m. ry. A. B. C. D. l8

Menimbulkan nilai estetika

Menarik perhatian orang ramai


Menyampaikan mesej dengan berkesan Mewujudkan kesan kepelbagaian dalam poster

I, II dan III I, II dan IV


I, III dan IV

II, III dan IV

Penggunaan prinsip kepelbagaian dalam sesuatu gubahan adalah bertujuan

A. B. C. D.

Menunjukkan kerajinan artis Menimbulkan kesan ceria dalam karya seni Mengelakkan kesan hambar dalam karya seni Menunjukkan pengetahuan yang tinggi dalam penghasilan karya

j*k

19

Chiaroscuro merujuk kepada teknik penghasilan kesan cerah gelap dengan berfokuskan cahaya dan pembayangan pada objek. Manakah karya seni di bawah yang mengaplikasikan teknik ini?

A. B. C. D.

Batik Tulis
Tenunan Cetakan Catan

20

Gambar rajah di atas merupakan jenis pembungkusan yang sering digunakan dalam rnajlismajlis perkahwinan dan keramaian. Padapendapat anda apakah kebaikan dan kelebihan jenis pembungkusan ini

L II. m. ry. A. B. C. D.

Dapat mempromosikan syarikat

Mudah dibawa dan disimpan Boleh diguna berulang kali


Rekabentuk yang menarik

I, II dan III I, II dan IV L III dan IV

II,

ilI

dan

IV

j*k

2l

Apakah jenis tumbuhan yang sesuai untuk diletakkan pada bahagian lanskap yang bertanda X di
atas bagi mengatasi masalah pencemaran bunyi?

A.

B.

22

Apakah yang akan berlaku sekiranya daun mengkuang yang hendak dianyam tidak melalui
proses melayur terlebih dahulu?

A. B C. D.

Warna daun mengkuang akan berubah warna menjadi coklat gelap Daun mengkuang tersebut akan diserang serangga perosak Daun mengkuang akan mudah patahdan tidak tahan lama Daun mengkuang akan mengeluarkan bau yang busuk

j*k

1r
23.
A.
B. C.

(D

Rajah di atas merupakan simbol-simbol yang digunakan oleh masyarakat orang asli dalam membuat corak. Simbol-simbol tersebut mewakili......

Anggota badan binatang Anggota badan manusia Alatan memburu Objek ritual

D.

24

Gambar rajah di atas merupakan contoh kepala perahu yang terdapat di negeri Kelantan dan Terengganu. Apakah fungsi bahagian yang bertanda X

L II. IU. IV. A. B. C. D.

Tempat mengikat sauh


Tempat meletakkan tiang layar apabila perahu berlabuh

Tempat memegang ketika menyorong perahu ke darat Tempat mengikat layar

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV

I,il, III dan IV


10

j*k

25.

Reka bentuk Batai Besar, Alor Setar Kedah ini bercirikan rumah Melayu bumbung panjaxg. Rekabentuk bangunan ini menerirna pengaruh dari negara ?

A.
B.
C.

China Thailand
Belanda

D.

Barat

26.

Antara berikut yang manakah menepati ciri-ciri yang terdapat dalam gambar rajah di atas ?

I. II. ilI. ry. A. B. C. D.

Berbentuk 3D dan berjalinan sentuh Pentingkan keseimbangan Boleh dilihat secara tampak sahaja Mengaplikasi teknik origami

I, II dan III
I, tl dan IV

l, III dan IV
II, III dan IV
1l

j*k

27,

Apakah mesej yang cnba disampaikan dalam iklan transit di atas ?

l. IL Ill. ru. A. B. C. D.
28.

Mencantikkan kenderaan Mengiklankan kemahiran pelukis Mempamerkan identiti sesebuah syarikat Mempromosikan produk jualan sebuah syarikat

I dan II

II dan III

III

dan

IV

I dan IV

Manakah antara berikut menepati ciri-ciri ka.ya Jackson Pollock I. Bertemakan metafora alam
Gaya catan naturalis Gaya catan abstrak ekspresionis

II.

m.

ry.
A.
B,
C.

Menggunakan percikan warna spontan

I dan II

II dan III III


dan

IV

D.

I dan IV

t2

j*k

* Menggunakan alat cuban t Terkenal di Pantai Timur Semenanjung Malaysia

Terdapat susunan bunga penuh dan tapak catur

79.

Pernyataan di atas berkaitan dengan kraf...

A.
B.
C.

Tekat Anyaman

Batik Blok
Tenunan

D.

30.

Antara berikut pernyataan manakah benar tentang warna?

A. B. C. D.
31.

Wama asas adalah warna biru, kuning dan merah. Merah adalah hasil campuran warna kuning dan jingga. Warna hijau terhasil daripada campwan warna biru dan ungu. Wama sekunder di hasilkan daripada campuran tiga wama asas.

Berdasarkan hasilan seni grafik di bawah, yang manakah merupakan reka bentuk risalah?

A.

B.

D.

l3

j*k

32.

Mengapakah motif flora dan fauna dalam ukiran kayu tradisional dipermudahkan daripada

bentuk asalnya?
I.

Memurahkan rezeki Mewuj udkan nilai estetika Menunjukkan kepakaran pengukir

II.

IIl.

lv.
A.
B.
C.

Mengikut kepercayaan agama pengukir.

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV

D.

II, III dan IV

33

Ruang yang manakah diwarnakan dengan warna lembut dan pudar untuk menimbulkan ilusi ruang dan perspektif dalam ilustrasi di atas?

A.
B.
C.

II

III
IV

D.

t4

j*k

34.

Antara alatan berikut, yang manakah digunakan dalam proses menghasilkan cetakan skrin foto?
I.

SUTERA SARING

II.

SEKUJI

A.
B.

I, II, dan III I, II, dan IV

c.
D.

il, nI dan IV
I, II,

III, dan IV

Cetakan

35. Berdasarkan
A.
B.

maklumat di atas, apakah jenis cetakan yang menggunakan kaedah tersebut?

Benaman

Timbulan
Sarigrafi Planografi
15

c.
D.

j*k

36.

Apakah jenis ukiran yang terdapat pada gambar rajah di atas?

A.
B.

Ukiran arca Ukiran larik Ukiran bunga timbul Ukiran tebuk tembus

c.
D.

37.

Bahagian yang bertanda X pada wau di atas ialah

A.
B"

bulan sabit bulan penuh


sayap

C.

D.

bilah ekor

l6

j*k

38.

Irarna dan pergerakan diaplikasikan di dalam karya seni bertujuan untuk

A. B. C. D.
39.

menjelaskan ruang

menimbulkan penegasan
menampakkan kesan harmoni

mewujudkan gaya dan perasaan

Sesuatu motif dari alam boleh diolah supaya kelihatan hannoni dalam sesuatu reka corak dengan teknik susunan secara berbaris

A. B. C. D.

diletakkan secara bertindih

ditampilkan secara berselerak ditampilkan dengan saiz yang berbeza'beza

40.

Ilustrasi yang ditunjukkan di atas digunakan dalam

A.
B.
C.

bi dang

penguatkuasaan undang-undang

bidang fesyen dan kecanlikan


bidang perindustrian

D.

bidang perubatan

l7

j*k

41.

A. B. C. D.

Antara alat muzik tradisiernal di bawah, yang manakah merupakan alat muzik tidak benali Kecapi
Rebab Serunai
Sape

42. Apakah perbezaan antara anting-anting dan kerabu yang menjadi hiasan telinga tradisional Melayu? A" Anting-anting selalunya berjurai dan labuh manakala kerabu ialah subang yang melekap pada telinga. B. Anting-anting merupakan subang yang melekap pada telinga manakala kerabu selalunya berjurai dan labuh. C. Kerabu biasanya dibuat daripada emas dan suasa manakala anting-anting dibuat daripada sebutir batu yang diikat. D. Anting-anting biasanya dipakai oleh wanita pada setiap ketika rnanakala kerabu pula hanya dipakai oleh rvanita unruk ke mailis tertentu.

43. Antara motif seni tekat di bawah, yang manakah tidak dinamakan dengan betul?

A.

B.

Buiga Raya
C.

Bunga Keladi D.

Bunga Peria

Bunga Kenanga

l8

j*k

44. Apakah yang dimaksudkan dengan pakaian tradisional?

A.
B. C.

Pakaian harian yang dipakai oleh sesuatu kaum berdasarkan budaya kaum tersebut. Pakaian yang berasal dari negeri-negeri di Malaysia. Pakaian yang dipakai dalam sesuatu majlis. Pakaian yang dihias dan cantik.

D.

45.

Gambar rajah di atas menunjukkan proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu hasilan kraf, Pilih pemyataan yang betul berdasarkan proses di atas. Jenis Kraf
Proses/ Tuiuan

A B
C D

Batik
Tembikar

Tembikar
Anyaman

Membasuh kain yang telah dicanting untuk menanssalkan kesan lilin Menguli untuk menyingkirkan gelembung udara dan meliutkan tanah liat Memicit untuk mendapatkan bentuk tembikar yang dikehendaki Melipat daun pandan untuk melembutkannya sebelum dicelupkan wanur

46.

Garisan dalam gambar rajah di atas menunjukkan

A.
B.
C.

Kontra Imbangan
Penegasan

D.

pergerakan
19

j*k

47

Pilih kenyataan yang tepat rnengenai arca di atas.


A.
B,
C.

Arca binaan yang dihasilkan daripada batu Arca yang bersumberkan keperc ayaan animisme Arca luakan yang digunakan sebagai hiasan Arca yang menjadi mercu tanda

D.

48.

Proses pembinaan rumah tradisional di kampung dapat

I.

Mengurangkan kos

II.

Memupuk semangat gotong-royong


Mempermudahkan proses pembinaan
Menunj ukkan kemahiran pandai tukang

m.

ry.
A.
B.
C.

I , II dan III
I, II dan IV

I , III dan IV

D.

lI, III

danIV

20

j*k

? 49. Apakah sumber idea logo di atas

A. B. C. D.

Kosmos Abstrak
Fauna

Flora

50.

poster di atas Apakah mesej yang disampaikan dalam

I II m N A B C D

Eratkan PerPaduan
MenYambut kemerdekaan Semangat Perkauman PuPuk keharmonian

l, II dan II
I, II dan IV I. IiI dan IV

II, III danIV


KERTAS SOAI,AN TAMAT

7l

j*k

SULIT Pendidikan Seni Visual 2611 September 2012

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARULAMAN

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2012

PERATURAN PEMARKAHAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

KERTAS 1 ( 2611/1)

j*k

SULIT

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARULAMAN 2012 PENDIDIKAN SENI VISUAL KERTAS 1 (TEORI SENI)

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

JAWAPAN C B C B D B A D C A D A B D A A A C D D C C B D B

BIL 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

JAWAPAN B C C D A B D C B D D B D A D C A C B B D B A D B