Anda di halaman 1dari 6

MODUL

TEMA 3 : TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN

SOALAN STPM 1997-2011


STPM 1997/7 Jadual 2 menunjukkan bilangan penduduk bandar di wilayah-wilayah utama dunia dari tahun 1950 hingga tahun 2025. Jadual 2: Bilangan penduduk bandar di wilayah-wilayah utama dunia pada tahun 1950-2025 (juta orang) Tahun 2025 Wilayah 1950 1970 1990 (anggaran) Afrika 32.9 81.8 228.9 957.9 Amerika Latin 67.7 162.9 325.5 662.1 Amerika Utara 106.1 167.2 206.8 297.8 Asia 230.8 494.5 927.5 2399.9 Eropah 289.9 441.0 577.9 758.6 (a) (b) (c) Berdasarkan Jadual 2, lukis graf garis untuk menggambarkan trend pertambahan penduduk bandar di wilayah-wilayah utama dunia dari tahun 1950 hingga tahun 2025. [8] Berdasarkan graf yang telah anda lukis, jelaskan perbezaan trend pembandaran antara wilyah-wilayah tersebut. 10] Huraikan kesan pertumbuhan penduduk bandar yang pesat terhadap kualiti udara bandar wilayah-wilayah tersebut. [7]

STPM 1998/3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan bandar raya primat? [5] (b) Dengan memberikan contoh-contoh, jelaskan masalah-masalah utama yang dihadapi oleh penduduk bandar raya primat. [12] (c) Huraikan punca-punca utama pencemaran udara di kawasan bandar raya primat [8]

TEMA : TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN (SOALAN STPM 1997-2011)

STPM 1999/7 Bandar Saiz Penduduk Purata indeks pencemaran udara harian 8.00am 11.00am 5.00pm 17 18 19 39 41 43 60 62 69 71 75 72 101 99 97 217 214 204 111 116 115 87 89 87 56 49 50 57 56 55 601 612 581 24 25 27 : : : : : Baik Sederhana Tidak Sihat Sangat Tidak Sihat Berbahaya [15]

Kangar 43 834 Seberang Perai 164 444 Klang 56 401 Kuala Lumpur 468 841 Melaka 368 379 Alor Setar 1 145 342 Ipoh 113 752 Johor Baharu 441 703 Jerantut 15 811 Kota Baharu 234 581 Kuching 277 905 Kota Kinabalu 160 184 Nota : Indeks Pencemaran Udara 0-5 51-100 101-200 201-300 301-400 (a) (b)

Bincangkan pengaruh saiz penduduk bandar terhadap tahap pencemaran udara di bandar-bandar di Malaysia. Jelaskan kesan pencemaran udara terhadap penduduk bandar. [10]

STPM 2000/7 Peta 1 menunjukkan taburan bandar-bandar di Asia Tenggara. (a) (b) (c)
Berdasarkan Peta 1, namakan lima bandar di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang. [5]

Mengapakah penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di AsiaTenggara? [10] Ulaskan masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandar-bandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. [10]

STPM 2001/3

TEMA : TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN (SOALAN STPM 1997-2011)

(a) (b) (c)

Apakah yang dimaksudkan dengan konurbasi bandar? [5] Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. [12] Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan fenomena konurbasi bandar tersebut.

[8]

STPM 2002/5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses pembandaran? [5] (b) Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara, jelaskan mengapa bandar baru perlu ditubuhkan. [10] (c) Huraikan kesan-kesan yang dialami oleh penduduk yang tinggal di kawasan yang sedang mengalami proses pembandaran yang pesat di sebuah negara di Asia Tenggara. [10] STPM 2003/5 Jadual 3 menunjukkan bilangan penduduk beberapa buah bandar terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahun 1997. Jadual 3 : Bilangan Penduduk Beberapa Buah Bandar Terpilih di Semenanjung Malaysia pada Tahun 1997. Bandar Bil. Penduduk (`000) Alor Setar 164 Ipoh 488 Klang 368 Kuala Lumpur 1145 Seremban 193 Melaka 113 Johor Bahru 441 Kuantan 201 Kuala Terengganu 228 Kota Bharu 234 (a) (b) (c) Berdasarkan Jadual 3, lukiskan sebuah peta simbol berkadar yang sesuai pada Peta 1, untuk menunjukkan taburan dan saiz penduduk bandar terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahun 1997. [12] Berdasarkan peta yang anda lukis pada soalan (a), jelaskan mengapa saiz penduduk bandar di sesetengah kawasan lebih besar berbanding dengan kawasan lain. [7] Huraikan kesan yang timbul akibat proses pembandaran yang pesat terhadap persekitaran fizikal bandar-bandar di Malaysia. [6]

STPM 2004/5 Jadual 2 menunjukkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) per kapita bagi negari-negeri di Malaysia pada tahun 1995. Jadual 2: Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) per kapita bagi negari-negeri di Malaysia pada tahun 1995. Negeri KDNK per kapita (RM) Johor 5661 Kedah 3447 Kelantan 2207 Melaka 4874 Negeri Sembilan 4958 Pahang 4222 Perak 4330 Perlis 3700 Pulau Pinang 6304 Sabah 5195 Sarawak 4920 Selangor 8454 Tergengganu 7804 WP. Kuala LUmpur 9495 (a) Berdasarkan Jadual 2, lukiskan peta koroplet untuk menunjukkan KDNK per kapita bagi negeri-negeri di Malaysia TEMA : TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN (SOALAN STPM 1997-2011)

(b) (c)

pada tahun 1995. Lengkapkan peta anda dengan tajuk dan petunjuk. [9] Berdasarkan peta korpolet yang anda lukis pada (a), jelaskan mengapa wujud ketidakseimbangan pembangunan antara negeri-negeri di Malaysia? [8] Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan luar bandar di Malaysia. [8]

STPM 2005/5 Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik, (a) nyatakan tiga buah bandar raya metropolitan, [3] (b) nyatakan mengapa bandar raya metropolitan tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, [12] (c) huraikan masalah-maalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. [10]

STPM 2006/5 Jadual 3 menunjukkan bilangan penduduk bandar-bandar utama di Malaysia pada tahun 1991 dan tahun 2000. Bandar Utama Ampang Jaya Georgetown Ipoh Johor Bahru Klang Kota Bahru Kota Kinabalu Kuala Lumpur Kuala Terengganu Kuantan Kuching Petaling Jaya Sandakan Seremban Shah Alam Subang Jaya Taiping Tawau (a) (b) (c) Penduduk (000) 1991 290 220 469 442 368 235 160 1145 228 202 278 351 157 193 158 79 200 125 2000 475 181 574 631 632 252 305 1298 255 189 424 438 275 291 320 423 199 214

Berdasarkan Jadual 3, senaraikan lapan buah bandar utama mengikut bilangan penduduk secara hierarki pada tahun 1991 dan tahun 2000, [8] huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Klang, [12] nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. [5]

STPM 2007/5 (a) Tarifkan transformasi desa. [5] (b) Huraikan faktor yang mempengaruhi tahap pembangunan sesebuah kawasan luar bandar di Malaysia. (c) Jelaskan bagaimana aktiviti ekonomi desa boleh menjejaskan kualiti alam sekitar. [10]

[10]

STPM 2007/6

TEMA : TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN (SOALAN STPM 1997-2011)

Jadual di bawah menunjukkan aras pembandaran negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2000. Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Sarawak Selangor Terengganu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia (a) (b) (c) Penduduk (000) 2721.9 1652.0 1314.9 634.1 858.9 1290.0 2109.7 204.5 1307.6 2656.4 2071.8 4175.0 899.0 1370.3 23 266.1 Aras pembandaran (%) 63.9 38.7 33.5 67.3 55.0 42.1 59.5 42.8 79.5 49.1 47.9 88.3 49.4 100.0 61.8

Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, lukis satu gambar rajah yang sesuai yang dapat menunjukkan aras pembandaran bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2000. [10] Jelaskan mengapa aras pembandaran negeri-negeri di Malaysia berbeza. [10] Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal akibat proses pembandaran yang pesat dan tidak terkawal di Malaysia. [5]

STPM 2008/3b (i) apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan? [5] (ii) Jadual di bawah menunjukkan KDNK per kapita beberapa negara di asia Tenggara pada tahun1978 dan 1999.

Negara Indonesia Loas Malaysia Filipina Singapura Thailand Vietnam

KDNK per kapita (US Dollar) 1978 360 100 1090 510 3290 490 170

KDNK per kapita (US Dollar) 1999 580 280 3400 1020 29610 1960 370

Berdasarkan jadual di atas, lukis gambarajah sesuai untuk enunjukkan KDNK per kapita bagi negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 1990. [10] (iii) Mengapakah KDNK per kapita berbeza antara negara-negara di Asia Tenggara? [10] STPM 2009/6 (a) Pada peta Asia Tenggara yang disediakan, tandai dan namakan tiga bandar raya primat di Asia Tenggara. (b) Huraikan faktor yang mempengaruhi pembentukan bandar raya primat. [10] (c) Jelaskan impak bandar raya primat terhadap penduduk dan alam sekitar. [12] STPM 2010/5 (a) Nyatakan lima ciri bandar metropolis. [5] (b) Jelaskan masalah yang dihadapi oleh penduduk bandar metropolis. (c) Huraikan kesan pembandaran terhadap alam sekitar fizikal. STPM 2010/6

[3]

[10] [10]

TEMA : TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN (SOALAN STPM 1997-2011)

Dengan merujuk kepada Malaysia, (a) nyatakan lima petunjuk yang membuktikan bahawa sesebuah petempatan desa telah mengalami kemajuan, [5] (b) huraikan faktor yang menyumbang kepada perkembangan sesebuah petempatan desa dan, [10] (c) jelaskan impak terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia akibat proses transfomasi desa. [10]

STPM 2011/6 Dengan merujuk kepada Malaysia, (a) nyatakan tiga contoh rancangan pembangunan wilayah, [5] (b) jelaskan bagaimana rancangan pembangunan wilayah telah memajukan kawasan desa, dan (c) huraikan lima kesan negatif rancangan pembangunan wilayah terhadap alam sekitar. [10]

[10]

TEMA : TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN (SOALAN STPM 1997-2011)