Anda di halaman 1dari 96

PENGAJIAN MALAYSIA (Diploma) Unit 1 (Pelajaran 1) PENGENALAN MAYARAKAT MALAYSIA OBJEKTIF Setelah mempelajari bab ini, pelajar dapat

memahami fakta-fakta berikut: 1. Anda dapat menegetahui takrif masyarakat dengan lebih mendalam dan lain-lain aspek penting yang berhubungan dengan masyarakat. 2. Anda juga pasti dapat memahami beberapa konsep asas hubungan antara pelbagai suku kaum yang menjadi teras kemajmukan masyarakat Malaysia. 3. Dengan mempelajari bab ini, beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan untuk mengeratkan hubungan suku kaum di Malaysia dapat dipelajari. Huraian tentang tiga aspek utama dalam unit ini akan kita lakukan sekarang: (a) konsep masyarakat; (b) konsep budaya dan (c) hubungan Etnik Di Malaysia. Ketiga-ketiga topik ini berkait rapat antara satu dengan lain. PENGENALAN MASYARAKAT MALAYSIA Unit 1a Masyarakat 1a. 1 Definisi 1a. 1.1. Masyarakat Kamus Dewan (2005) menyatakan: Masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Individu, keluarga dan kumpulan kumpulan kecil merupakan anggota sesebuah masyarakat. Jaringan erat wujud dalam kalangan anggota tersebut, khususnya, melalui hubungan bersemuka. Melalui pergaulan, maka berlakulah hubungan sosial yang sifatnya berulangan seperti gotong royong, menjayakan majlis-majlis perkahwinan, menyambut hari-hari kebesaran agama dengan ziarah menziarahi, mengadakan rumah tebuka, jamuan rakyat dan sebagainya. Kekerapan perpaduan ini membina satu kesepaduan dalam masyarakat tersebut sebagai satu unit sosial.

1a.1.2 Masyarakat Majmuk Apakah takrif masyarakat majmuk? Masyarakat majmuk adalah kewujudan budaya, ekonomi, tempat tinggal, pegangan ideologi politik dan sosial dalam pelbagai etnik yang berbeza. Dalam hubungan ini, cuba kita perhatikan pandangan J.S.Furnival, seorang sarjana sains politik yang mula-mula mengemukakan konsep masyarakat majmuk pada tahun 1948. Kata J.S.Furnival: Di Burma, seperti di Jawa, barangkali perkara yang amat menarik hati pelawat adalah campuran kumpulan-kumpulan manusia orang Eropah, Cina, India dan Bumiputera. Dalam ertikata yang setepat-tepatnya, mereka bercampur tetapi tidak bersatu padu. Tiaptiap kumpulan mempunyai agama, kebudayaan, pemikiran dan cara hidup masing-masing. Sebagai seorang perseorangan, mereka bercampur, tetapi hanya diapasar, dalam menjual dan membeli. Wujud satu masyarakat majmuk yang terdiri dari kumpulan-kumpulan manusia yang hidup berdampingan, tetapi berasingan, dalam satu unit politik yang sama. Malahan dalam bidang ekonomi terdapatnya pembahagian tugas atau garis-garis perkauman (T.P. Jagedo, 1989: 28-9). Jadi, anda sekarang dapat membuat satu rumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan masyarakat majmuk itu. Secara ringkas, ia adalah kemajmukan pelbagai kelompok etnik yang tinggal dibawah satu bumbung politik dalam sesebuah negara tetapi tidak bersatu padu. Masing-masing kelompok mempunyai bahasa, budaya, agama, nilai dan pemikiran serta cara hidup yang berlainan. Dengan kata lain, mereka nampak kelihatan hidup bersama tetapi berasingan. Aktiviti Soalan Objketif Jawab semua soalan di bawah. Pilih jawapan yang paling tepat. 1. Semua pernyataan berikut adalah tepat, kecuali A. B. C. D. Manusia ialah kumpulan bersama yang hidup bersama di sesuatu tempat. Manuisa adalah hidup dengan peraturan dan cara tertentu. Manusia adalah kumpulan yang suka hidup menyendiri Manusia berhubungan antara satu sama lain

2. Apakah yang mencirikan masyarakat majmuk? A. B. C. D. Warna kulit Perumahan Sekolah Kilang

3. Anasir-anasir kemajmukan masyarakat Burma mengikut pandangan J.S. Furnival kecuali A. B. C. D. Masyarakat Burma terdiri dari pelbagai etnik Masyarakat Burma bercakap pelbagai bahasa Masyarakat Burma hanya beragama Buddha Masyarakat Burma bercampur tetapi tidak berpadu dalam politik

1a.2 Ciri-Ciri Antara ciri-ciri utama masyarakat adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Berkelompok. Berbudaya Mengalami perubahan. Berhubungan (dalam dan dengan pihak luar). Mempunyai kepimpinan. Mempunyai aturan soisalnya (susun lapis, kelas, status dan kasta)

1a.2.1. Faktor Kita semua wajar memahami secara jelas konsep masyarakat kerana factor-faktor berikut: 1. Hakikat bahawa manusia, demi kelangsungan hidup, tiada pilihan lain tetapi untuk hidup bermasyarakat. 2. Manusia mesti memahami sebaik mungkin cara hidup masyarakat. 3. Memahami budaya masyarakat sendiri dan masyarakat lain. 4. Memupuk kerjasama yang berterusan dalam amsyarakat sendiri dan dengann masyarakat lain. Jadi, sifat dan ciri masyarakat mesti difahami kerana masyarakat itu adalah satu yang dinamik. Aktiviti Soalan Objektif 1. Pilih penyataan yang benar dibawah ini berhubung dengan ciri-ciri masyarakat. A. Masyarakat dari segi tabiatnya adalah statik (tidak bergerak) B. Masyarakat suka berbudaya C. Masyarakat tidak minat untuk berkahwin D. Masyarakat tidak suka hiburan

2. Jelaskan satu sebab kenapa konsep masyarakat wajar difahami dengan jelas dan tepat? 1a.3 Konsep Etnik Anda telitikan takrif etnik sekarang: Satu sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam dari segi adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Konsep etnik adalah berkait rapat dengan konsep ras dan bangsa. Ras dan bangsa memberikan penekanan pada perbezaan fizikal atau sifat biologi. Di Malaysia, pelbagai etnik hidup secara berlainan tetapi tetap berada di bawah satu sistem politik yang sama. Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, orientasi politik, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Di negara ini, orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. Etnosentrik itu mengaggap ciri-ciri budayanya sangat wajar, betul dan lebih utama daripada budaya etnik yang lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun dikatakan berada pada tahap rendah atau tidak bermoral. Jika anda berada di Sarawak dan Sabah, anda pasti dapat melihat dengan jelas pelbagai suku kaum yang terdapat di negeri-negri tersebut. Dari satu kaum berkembang pula kaum yang lain. Inilah yang dinamakan sub-etnik. Dalam satu etnik, terdapat satu jenis budaya. Ini menandakan adanya satu kebudayaan atau sub budaya yang jelas menyatukan anggotanya dengan nilai, sikap dan tingkah laku yang sama. Tahukah anda pakah yang dinamakan etnosentrisme? Maksudnya ialah kepercayaan atau rasa bangga yang wujud dalam kalangan anggota sesebuah kelompok etnik bahawa budaya dan etnisiti mereka adalah jauh lebih baik dan hebat dari kelompok lain. 1a.3.1 Konsep Ras dan Rasisme Di negara kita nampaknya konsep ras dan etnik kerap kali bercampur aduk sehingga maknanya menjadi lebih kurang sama. Jadi, orang Melayu, Cina dan India serta pelbagai etnik lain di Sabah dan Sarawak yang sepatutnya dikenali sebagai etnik juga dipanggil ras dalam kehidupan seharaian. Pada dasarnya, ras boleh dikatakan sebagai sebuah kelompok sosial yang mempunyai tanda-tanda pengenalan bersama seperti warna kulit, warna mata, warna rambut dan sebagainya. Lazimnya perbezaan warna kulit seperti seorang India yang berkulit hitam dengan seorang Cina yang berkulit putih kuning menjadi kriteria utama bagi membezakan kumpulan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan rasisme?

Ia diertikan sebagai pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya terhadap sesautu kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah fizikal biologikal atau ras semata-mata dan ini ditunjukkan secara terbuka melalui perilaku atau tindakan terbuka. Rasisme ialah gabungan prasangka buruk (prejudis) dan kuasa yang ditunjukkan melalui amalan pilih kasih (diskriminasi) warna kulit dan ciriciri fizikal-bilogikal yang lain. 1a. 3.2. Konsep Sangka Buruk (prejudis) Apakah yang dimaksudkan dengan sangka buruk (prejudis)? Satu sikap negatif yang ditunjukkan oleh seorang individu dan kelompok tertentu terhada sesuatu bangsa, ras, etnik, individu dan masyarakat. Sikap sangka buruk ada dimana-mana sahaja dalam masyarakat dunia. Dalam konteks Malaysia, lazimnya ia dirujukkan kepada amalan sangka buruk antara pelbagai kaum dan masyarakat. 1a. 3.3 Diskriminasi Sekarang mari kita pelajari apa itu diskriminasi? Ia ditakrif sebagai pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau anggota kelompok etnik yang lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif. Pokoknya, diskriminasi ialah perbuatan membezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan cirri-ciri etnik semata. Aktiviti Soalan Objektif Pilih mana satu yang benar dalam kenyataan berikut. 1. A. Konsep etnik berkait rapat dengan ras dan bangsa B. Konsep etnik tidak berkait lansgung dengan ras dan etnik C. Konsep etnik hanya sadikit sahaja berkait dengan ras dan bangsa D. Konsep etnik pada hakikatnya tidak wujud 2. A. Etnosentrisme menganggap budayanya rendah dari yang lain B. Etnosentrisme tidak menganggap budayanya lebih tinggi dari yang lain C. Etnosentrisme hanya kadang kala mengangap budayanya tinggi dari yang lain D. Etnosentrisme bangga dengan ketinggian budayanya dari etnik yang lain 3. A. Rasisme adalah faham yang ekstrim bangsa B. Rasisme bukan satu faham esktrim bangsa C. Rasisme hanya separuh ekstrim D. Rasime kadangkala ekstrim kerena faktur suasana

Unit 1B Budaya 1b.1. Definisi 1. Kamus Dewan (2005) mentakrifkan budaya sebagai kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir), berkelakuan dan sebagainya. Dengan lain perkataan, budaya bolehlah didefinisikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi system sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, keprcayaan, adat resam, sikap dan nilai. 2. Kamus Falsafah (1996) nenberikan maksud budaya sebaga: Cara hidup bagi rakyat, termasuk sikap-sikap, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, seni, ilmu penegtahuan, bentuk-bentuk persepsi (pemerhatian), tingkah laku, tabiat dan kegiatan-kigiatan. 1.b. 2 Ciri-Ciri Budaya? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Budaya yang dipelajari; Budaya yang dikongsi; Budaya yang bersifat sejagat; Budaya yang diwarisi; Budaya yang berubah-ubah; Budaya yang berunsur simbolik; Budaya yang berpandangan semesta (world-view).

1b.3 Perubahan 1. Seperti yang diketahui bahawa setiap masyarakat mempunyai budayanya yang tersendiri. Ia terbentuk kerana adanya hubungan yang rapat dalam kalangan anggota seseuah masyarakat itu. Sebai contoh, masyarakat Melayu di desa-desa telah wujud berpuluh abad lamanya iaitu sebelum kedatangan budaya asing (Cina, India, Aab dan Eropah). Masyarakat berubah kerana zaman beredar. 2. Dalam konteks masyarakat Melayu di negara ini, orang-oarng Melayu berpindah ke Rancangan FELDA (Lembaga kemajuan tanah Perseketuan) dalam tahun 60an. Pergerakan orang-orang Melayu dari luar bandar ke bandar KL berlaku dalam era 70an. Objektif utamanya adalah untuk ekonomi dan pelajaran. 3. Mutakhir ini perpindahan masyarakt Melayu diluar bandar berhijrah ke bandar besar seperti KL, JB, Ipoh, Shah Alam, Bandar Baru Bangi, Seremban, Melaka, Kucing dan lain-lain bandar di seluruh negara menjadi semakin rancak akibat pelaksaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dan Wawasan 20/20.

Ib.3.1 Faktor Jika kita mengkaji factor-faktor kenapa berlakunya perubahan dalam masyarakat Melayu, ini adalah disebbakan oleh factor-faktor berikut: 1. Manusia sebagai anggota masyarakat telah bertanggungjawab mencipta, mengubah, menambah dan melastarikan budaya. Mereka menurunkannya dari satu generasi kepada satu generasi yang lain. Selanjutnya, generasi yang menerima telah mengubah suai budaya yang mereka terima berasaskan situasi sosial dan fizikal semasa. 2. Manusia yang berbudaya berkembang dengan menurunkan dua bentuk budaya: bdaya material seperti Tembok Besar Cina dan budaya bukan material seperti system kepercayaan dan pemikiran. Paduan kedua-dua budaya ini menjadi pemacu kepada kemajuan sesebuah masyarakat. 3. Penglibatan setipa anggota masyarakat adalah diperlukan bukan sekadar untuk mengatir pengurusan hidup harian seperti politik ekonomi dan pentadbira, tetapi melibatkan juga nilai, norma, emosi dan sebagainya. 1b.3.2. Impaknya Keatas Pembinaan Negara Bangsa Setelah kita memahami konsep masyarakt dan budaya, persoalanya sekarang apakah impak (kesan) kedua-dua konsep tadi dalam konteks pembinaan negara bangsa (nation state)? Cuba kita lihat fakta-fakta ini: 1. Oleh kerana pelbagai etnik wujud di negara ini Melayu, Cina, India dan lain-lain suku kaum di Semannajung, Sabah dan Sarawak, perjuangan untuk membentu sebuah Bangsa Malaysia amatlah diperlukan oleh semua lapisan masyarakat di Malaysia demi kestabilan dan keharmonain hubungan antara pelbagai bangsa/etnik di negara ini. 2. Justeru, pembinaan sebuah Bangsa Malaysia adalah lebih sulit dan mencabar dari membina sebuah masyarakat Malaysia. Ini ialah kerana terdapatnya kepelbagaian agama, bahasa dan budaya. 3. Pembentukan Bangsa Malaysia boleh diukur dengan berpandukan tiga perkara berikut: (a) Semangat Cinta keppada negara seperti menghayati Rukun Negara Lagu Negaraku dan Jalur Gemilang; (b) Status Kewarnegaraan Malaysia seperti yang ditunjukkan dalam MyKad (Kad pengenalan); (c) Memupuk semanagat kebangsaan seperti yang dapat dilihat dalam penghayatan budaya kebangsaan seperti memakai baju Melayu untuk kaum jenis lellaki dan perempuan dalam acaraacara rasmi atau kegiatan harian bagi setiap seorang rakyat Malaysia.

Aktiviti

1. Definisi budaya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka menyebut bahawa budaya adalah satu cara hidup. Sebutkan 2 lagi elemen penting dalam konsep budaya? 2. Sebutkan 4 ciri-ciri budaya 3. Apa yang dimaksudkan dengan perubahan. Berikan contohnya Unit 1c Hubungan Etnik Di Malaysia 1c.1 Faktor Mempengaruhi Perbincangan dalam bab ini adalah bertujuan untuk melihat hubungan antara etnik yang dapat dilihat dalam tiga suku kaum terbesar di Malaysia Melayu, Cina dan India. Di Sabah dan Sarawak, terdapat pula pelbagai suku kaum/etnik/sub-etnik . 1c.1.1. Komposisi Dan Taburan Penduduk Sebelum Merdeka Sebelum penemuan bijih Timah oleh Long Jaafar di Taiping, Perak, pada tahun 1948, hampir kesemua penduduk di Tanah Melayu terdiri daripada orangorang Melayu. Hanya sebilangan kecil sahaja orang Cina yang datang ke Tanah Melayu sebagai pedagang dan membuka penempatan mereka di Melaka, Kuala Trengganu, Sungai Johor, Sungai Pahang dan Kelantan. Pada masa yang sama, terdapat pergerakan kecil kaum India yang bekerja sebagai buruh di ladang kopi dan tebu yang terdapat di Pulau Pinang dan Seberang Prai. Walaubagaimanapun, pada pertengahan kurun ke 19, orang-orang Cina dan India telah berhijrah secara beramai-ramai ke Tanah Melayu. Fenomena ini berlaku kerana dasar kapitalisme penjajah Inggeris yang bertanggungjawab membawa orang-orang asing masuk ke negara ini untuk bekerja di lombong-lombong bijih dan ladang-ladang getah. Kesan yang nyata dari dasar liberalisme ekonomi Inggeris itu telah menyebabkan berlakunya proses pembentukan pelabagai kaum di Tanah Melayu. Nyata sekali bahawa penghijrahan secara besar-besaran dalam kalangan imigran Cina dan India telah mengubah struktur kependudukan asal Tanah Melayu. Dari segi peratusan, peratus penduduk Melayu semakin kecil iaitu dari 54% merosot 49% pada tahun 1921. Peratus warga Melayu menurun lagi kepada 45% pada tahun 1931. Lihat Jadual (A) dan (B). Kemajmukan penduduk di Tanah Melayu telah menyebabakan Inggeris mentadbir negara ini dengan menggunakan dasar pecah dan perintah (divide and rule). Dasar yang bersifat tipu helah politik ini telah menyebabkan berlakunya polarisasi kaum yang semakin ketara di Tanah Melayu akibat pengkhususan orangorang Melayu yang hanya bekerja dalam sektor pertanian, sementara orang-orang

Cina diberikan ruang di dalam sektor perniagaan, dan orang-orang India pula dalam bidang perladangan. Rajah A
1921

2% 23% 38% Melayu Cina India Lain-lain 37%

Rajah B
1931

22%

2% 35% Melayu Cina India Lain-lain 41%

1c.1.2 Penduduk Utama Malaysia Komposisi penduduk di negara ini boleh diperincikan dengan melihat etnik-etnik yang terdapat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Masing-masing etnik ada sub-etnik yang dapat dibezakan berdasarkan negeri, dialek bahasa dan lain-lain corak budaya yang diprakstiskan. Contohnya, terdapat sub-etnik seperti suku Banjar yang bayak terdapat di Tanjung Karang, Selangor, Parit Buntar Perak, dan Senggarang, Batu Pahat, Johor. Suku Mandailing banyak yang tinggal di negeri Perak dan Selangor. Suku Jawa banyak terdapat di Johor dan Selangor.

Rajah D Komposisi Kaum dan Suku Kaum Penduduk Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Cina India Orang Asli Hokien Malayali Negrito Kadazan Chuan Punjabi Senoi Bajau chew Selon Melayu Dusun Chin-chew Tamil Asli Murut Eng-hua (setiap Telegu Bisaya rumpun ini Kadayun Eng-choon pula terdiri Orang Hok-chew daripada Kwangtung Sungai suku Teochew Suang kaum) Hakka Laut Hailam Brunei Sarawak Bidayuh Bisaya Iban Kayan Kedayan Kelabit Kenyah Melanau Melyau Murut Penan Punan

Melayu Banjar Boyan Bugis Jawa Kampar Kerinci Mendaling Minangkabau Rawa Johor-Riau

Aktiviti Soalan Objektif Antara pernyataan berikut, yang manakah fakta yang benar 1. A. Hampir separuh penduduk di negara ini terdiri dari pelbagai kaum sebelum Long jaafar membuka lombong bijih di Taiping, Perak B. Penduduk Melayu di Tanah Melayu adalah majoriti sebelum Long Jaafar membuka lombong bijih di Taiping, Perak, pada tahun 1948 C. Penduduk Cina telah datang berama-beramai sebelum tahun 1948 D. Penduduk India dan Melayu merupakan penduduk yang ramai di utara tanah Melayu 2. Apakah dasar Penjajah Inggeris yang telah menyebabkan kemasukan beramai-beramai orang-orang Cina dan India ke Tanah Melayu? A. B. C. D. Dasar liberalisme ekonomi Dasar orientalism Dasar Pandang Ke Timur Dasar pecah dan perintah.

3. Kaum Kelabit terdapt di negeri-negeri berikut:

1. 2. 3. 4.

Pulau Pinang Sabah Sarawak Johor

1c.1.3. Etnik Melayu Bagi memahami dengan lebih mendalam kedudukan orang-oarang Melayu di Tanah Melayu, kita huraikan sejarah dan sosio-budaya masyarakat Melayu. 1. Orang Melayu dapat ditafsirkan sebagai penduduk asal Tanah Melayu dimana nenek moyangnya datang dari Indo-China dan Yunan lebih 3,500 tahun dahulu. Walaubagaimanapun, kewujudan etnik Melayu di negara ini juga adalah disebabkan oleh penghijrahan beramai-ramai masyarakat Melayu Indonesia sejak abad kesembilan lagi. 2. Antara kumpulan penduduk Indonesia yang ramai berpindah ke Tanah Melayu ialah etnik Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Boyan, Mandailing, Kampar dan Rawa. Kebanyakan mereka berhijrah beramai-ramai pada zaman penjajahan Inggeris kerana menjadi buruh kontrak dan buruh bebas diladang-ladang kopi dan getah. 3. Selain itu, ada juga orang-orang Melayu yang berasal dari Patani (Selatan Thai). Kebanyakan mereka bertumpu di Kelantan, Kedah dan di utara Perak. 1c.1.4. Ekonomi 1. Corak ekonomi orang-orang Melayu berubah dan meleset sadikit demi sedikit apabila Inggeris campur tangan dalam hal ehwal politik tempatan. Kemasukan buruh-asing telah mengubah strukur ekonomi masyarakat Melayu. Beberapa buah bandar baru seperti Por Weld (Perak), Kuala Lumpur (Selangor) dan lain-lain telah muncul sebagai pusat-pusat ekonomi baru. 2. Sebaliknya, kaum Melayu masih kekal di bandar-bandar tradisi atau di perkampungan masing-masing. Walaupun peratusan penduduk bandar meningkat dari semasa kesemasa, namun peratusan kaum Melayu di bandar-bandar baru ini kekal kecil. 3. Akibat perdagangan yang berat sebelah, prsetasi ekonomi orang Melayu di zaman penjajahan tidak mencapai sebarang kemajuan. Penjajah Inggeris sengaja tidak mahu memajukan orang-orang Melayu dalam semua bidang penghidupan terutama di luar bandar. 1c.1.5 Etnik Cina

1. Sebelum kedatangan Inggeris, bilangan masyarakat Cina adalah terlalu kecil. Kebanyakan mereka bekerja sebagai peniaga sahaja. Penghijrahan masuk masyarakat Cina secara beramai-ramai berlaku selepas pengabilan Pulau Pinang oleh Inggeris dari tangan Sultan Kedah pada tahun 1786, pengambilan Singapura dari Sultan Johor pada tahun 1819 dan selepas penubuhan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826. 2. Pada peringkat permulaan, buruh-buruh Cina bertumpu di tapak-tapak perlombongan awal seperti Lukut dan Sungai Ujong, Negeri Sembilan. Menjelang tahun 1870, bilangan masyarakat Cina di Sungai Ujong telah mencecah hampir 10,000 orang; dan di Larut, Perak, pada tahun 1873 terdapat seramai 40,000 orang. Kawasan-kawasan lombong bijih timah di Kuala Lumpur, seperti di Ampang, Sungai Kancing dan Klang di Selangor, kesemuanya diuasahakan oleh buruh-buruh Cina. Akibat peluasan kegiatan ekonomi perlombongan, penempatan-penempatan baru masyarakat Cina telah dibuka. 3. Selanjutnya, kemasukan orang-orang Cina ke Tanah Melayu digerakkan melalui aktiviti perladangan lada dan gambir. Orang Cina dibawa masuk ke Johor melalui sistem Kangcu dengan menggunakan surat kebenaran yang dipanggil Surat Sungai. Implikasi dari system ini, dicatatkan pada tahun 1870-an masyarakat Cina di Johor telah menacapai 100,000 orang. 4. Pihak Inggeris menggalakkan kemasukan buruh Cina ke tanah ayer dengan meluluskan beberapa undang-undang seperti the Chinese Immmigrants and The Crimpling Ordinance telah diluluskan. Jabatan Perlindungan Orang Cina pula ditubuhkan bertujuan untuk melindungi kepentingan buruh-buruh Cina.

5. Imigran Cina ke Tanah Melayu terdiri dari pelbagai suku kaum dengan perbezaan loghat yang ketara, adat dan pengkhususan ekonomi. Kelompok-kelompok utama adalah Hokkien, Kantonis, Hakka, Teochew dan Hailam. Suku Hokkienlah yang terbesar sekali sehingga kehari ini. Mereka terlibat dalam aktiviti perniagaan. 6. Bilangan orang Cina kini setabil selepas Perang Dunia Kedua. Sehingga tahun 1967, bilangan penduduk Cina di Tanah Melayu adalah seramai 2, 332, 936 orang. Sehingga tahun 1957, 37% penduduk Tanah Melayu adalah terdiri dari kaum Cina. Walaubagaiamanapun, peratusan terakhir kaum Cina telah menurun ke paras 25% sahaja berdasrkan laporan akhbar-akahbar tempatan (Oktober, 2007). 1c.1.6. Kaum India 1. Dalam konteks komuniti India di negara ini, hubungan antara India dengan Semenanjung Tanah Melayu sejak beberapa kurun lalu. Pada Abad Pertama Masihi, penganut-penganut agama Hindu-Buddha telah menyebarkan agama mereka di Nusantara.

2. Pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka pedagang-pedagang India menjalankan perniagaan rempah ratus di Pelabuhan Melaka. 3. Penghijrahan masyarkat India ke Tanah Melayu berlaku secara besar-besaran mulai tahun 1840-an. Kebanyakan buruh India datang dari Selatan India. Mereka mulai bekerja sebagai peladan-peladang kopi dan tebu di Seberang Perai, Pulau Pinang. Selepas itu, kaum India menambahkan jumlah pekerja-pekarja mereka di kawasankawasan penanaman getah di Perak, negeri Semblan dan Selangor. Dari tahun 1900 hingga 10 tahun kemudiannya, seramai 48,000 buruh India telah berhijrah ke Tanah Melayu. Angka tersebut telah berlipat ganda kemudiannya, iaitu antara tahun 1911 hingga 1920 apabila dianggarkan seramai 98,000 buruh India berhijrah ke Tanah Melayu. 4. Komposisi suku kaum India yang berhijrah ke Tanah Melayu, kebanyakannya adalah terdiri dari suku Tamil yang berasal dari Tamil Nadu, selebihnya adalah Malayalam dan Telegu. Selain itu, orang-orang India yang berasal dari Sri Lanka dan Punjabi dari Utara India. Kumpulan Tamil adalah yang terbesar iaitu kira-kira 80%. Suku Malayalam di sekitar 7% dan Telegu 4%. 5. Buruh-buruh India telah datang kenegara ini samaada secara paksaan atau sukarela. Kumpulan yang dipaksa adalah terdiri dari banduan atau tawanan yang bekerja membina jalan-jalan raya, landasan kereta api, jambatan dan bangunan-bangunan kerajaan. 6. Sistem yang paling popular dalam usaha membawa masuk buruh-buruh India ialah system Kangani. Mengikut sistem ini, seorang buruh India yang telah bekerja di Tanah Melayu apabila pulang ke India, dia hendaklah mencari seorang pekerja baru untuk bekerja dengannya di Tanah Melayu. Orang-orang ini dikenali sebagai Kangani. Walaubagaiamanapun, sisitem ini dihapuskan pada tahun 1938. 1c.1.7. Etnik Sabah dan Sawarak 1. Penduduk di Sabah dan Sarawak juga meriah dengan pelbagai suku kaum dan subsuku kaum. Mereka dapat dibezakan dari segi kawasan tempat tinggal, ekonomi, sosial dan budaya. Di Sabah, misalnya, terdapat lebih kurang 23 suku kaum, tetapi suku Kaum Kadazanlah yang terbesar sekali. Ini diikuti oleh suku kaum Bajau, Murut, Suluk, dan Orang Brunei. Masyarakt kadazan-Dusun masih berpegang kepada animisme. Sebahagian kecil telah memluk agama Islam dan Kristian. 2. Di Sarawak, setiap suku kaum ada ciri-cirinya yang tersendiri. Antara suku kaum yang terbesar ialah Dayak, Iban, Melanau (Kristian dan Muslim), orang Melayu, Bidayuh, Penan dan Kelabit. Melainkan orang Melayu dan Melanau, dahulunya kebanyakan suku kaum pribumi Sarawak tinggal di kawasan hutan mendiami rumah panjang atau rumah sementara. Kini rumah panjang telah mengalami perubahan fikizal kerana arus pemodenan hidup yang kuat di negeri itu.

Aktiviti Soalan Objektif. Manakah yang benar dalam kenyataan dibawah: 1. A. Orang Melayu adalah penduduk asal di Tanah Melayu B. Orang India dan Melayu adalah penduduk asal di Tanah Melayu C. Orang-orang Indocina adalah penduduk asal Tanah Melayu D. Orang-orang Arab adalah penduduk asal di Tanah melayu 2. Masyarakat Jawa yang berhijrah dari Indonesia bertumpu kebanyakannya di negerinegeri berikut: A. B. C. D. Perak dan Kedah Johor dan Selangor Pulau Pinang dan Johor Selangor dan Melaka

3.Sebelum zaman penjajahan, masyarakat Melayu mengerjakan aktiviti seperti A. bertani B. menagkap ikan C. brniaga D. semua diatas 4.Masyarakat Cina di dalam kelompok Hokkien yang berhijrah ke negara ini lazimnya tertumpu kepada kegiatan A. Perlombongan B. Perniagaan C. Pertukangan D. Perladangan 5.Kebanyakan suku kaum India yang berhijrah ke Tanah Melayu adalah berasal dari A. B. C. D. Punjab Kalkota Tamil Nadu Coramandale

1c.2 Pendakatan Menyatupadukan Masyarakat Malaysia 1. Pelbagai proses dikaitkan dengan konsep perpaduan dan integrasi seperti proses akomodasi, akultrasi, asimilasi, amalgamasi

2. Akomodasi adalah merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing . 3. Akulturasi bererti penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza sehingga unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri. Berbeza degan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan jati diri asal masyarakat penerima. 4. Asimilasi dapat difahami sebagai satu proses percantuman dan penyatuan antra kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identity yang sama. Asimilasi mutlak boleh berlaku apabila terhapusnya sesuatu kebudayaan sehingga tidak nampak apa-apa perbezaan lagi dengan kebudayaan lain. Contoh terbaik adalah kejayaan pemerintahan Thailand menjadikan orang-orang Melayu di Selatan Thai menagmbil nama-nama Thai sebagai tanda berlakunya asimilasi dengan bangsa Thai. Mislanya, nama Wan Sulaiman telah disiamkan menjadi Waeselame. 5. Amalgamasi adalah merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Misalnya, pendekatan yang paling berkesan adalah menerusi perkahwinan campuran antara pelbagai etnik seperti orang Cina berkahwin dengan orang India. Jadual Komposisi Penduduk Malaysia, 2000 dan 2005 Tahun 2000 Tahun 2005 Juta Peratus Juta Peratus 14.35 65.0 16.06 65.9 5.76 26.1 6.15 25.3 1.70 7.7 1.83 7.5 0.27 1.2 0.32 1.3 22.08 100 24.36 100

Etnik Bumiputera Cina India Lain-lain Jumlah Penduduk Aktiviti

1. Huraikan perbezaan antara akomodasi dan akulturasi? 2. Di negara Thai, orang Isalm yang tinggal di Selatan negara itu telah disiamkan namanama mereka kerana arahan pemerintah untuk mewujudka integrasi nasional. Apakah konsep integrasi yang dipakai? 3. Apakah contoh terbaik dalam system amalgamasi? 1c.3 Cabaran Pembinaan Negara Malaysia

Setelah kita memahami pelbagai formula untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional, kini kita akan memfokuskan perbincangan tmenegnai cabaran-canaran untuk membina sebuah negara bangsa Malaysia. Cabaran-cabarannya adalah seperti berikut: 1c.3.1. Perpaduan Perpaduan menjadi matlamat utama sesebuah negara, terutama negara yang mempunyai pelbagai kaum seperti Malaysia. Pertelingkahan kaum selepas Pilihan Raya Umum 1969 telah mengakibatkan tragedi berdarah 13 Mei 1969 berlaku. Tragedi nasional itu menandakan perpaduan kaum-kaum di Malaysia pada masa itu berada pada tahap yang rendah. 1c.3.2. Pengagihan Kekayaan Dari segi agihan pendapatan, Kerajaan Malaysia sedar bahawa rata-rata orang Melayu berada dalam kemiskinan dengan kadar 64.8 %, berbanding dengan bukan Melayu (26%) seperti yang dibanci pada tahun 1970. Jurang perbedaan pendapatan antara Bumiputera dengan Bukan Bumiputera masih lagi tinggi. Sbagai conto, RM 1 pendapatan bagi orang Melayu berbanding dengan RM 2.3 bagi orang Cina dan RM1.8 bagi orang India pada tahun 1970. Jadi, faktur pendapatan yang tidak seimbang antara bumi puetera dengan bukan bumiputera bahkan bagi semua rakyat di negara ini merupakan factor yang paling kuat mempengaruhi hubungan etnik di Malaysia. 1c.3.2. Sistem Pendidikan Sistem pendidikan warisan penjajah Inggeris telah menimbulkan masalah perpaduan antara kaum. Wujud kepelbagian sekolah mengikut kaum dan tempat tinggal masing-masing. Akibatnya sistem pendidikan di Malaysia menghadapi masalah polarisasi antara pelajarpelajar Melayu, Cina, India dan lain-lain suku kaum di Sabah dan Sarawak di semua peringkat pengajian. Jadi, matlamat untuk mencapai perpaduan dan integrasi kaum masih belum dapat dicapai sepenuhnya. 1c.3.3. Perbezaan Kepercayaan dan Agama Perbezaan kepercayaan dan agama antara pelbagai kaum di Malaysia telah menyebabkan berlaku beberapa ketegangan dan prasangka antar penganut pelbagai agama sehingga menimbulkan sensasi yang boleh mengancam kestabilan politik negara. Sebagai contoh, pembinaan kuil-kuil Hindu di beberapa buah negeri tanpa mendapat kelulusan pihak berkuasa telah menyebabkan penduduk-pendudk Islam di negara ini merasa tidak puas hati. Sebaliknya, orang-orang Kristian merasa bimbang dengan proses Islamisasi yang berlaku dalam era Pemerintahan Dr.Mahathir Mohamed, Mantan Perdana Menteri Malaysia keempat. 1c.3.4 Penggunaan Akhbar

Penggunaan akhbar yang berbeza-beza seperti akhbar dalam Bahasa Melayu, Mandarin dan Tamil telah menyebabkan semangat perkauaman menyemarak dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga ianya kelihatan boleh mencetuskan rusuhan antara kaum di Malaysia. 1c.3.5 Jati Diri 1. Salah satu aspek yang mejadi jati diri rakyat Malaysia ialah mengiktiraf adanya perbezaan agama dan budaya di Malaysia. Perbezaan agama tidak menjadi factor penghalang perpaduan rakyat Malaysia. Sebaliknya sikap toleransi dan hormat menghormati antara pelbagai penganut agama Islam, Buddha, Hindu, Konfusius/Toa, Sikh dll adalah sebati dalam kehidupan rakyat Malaysia. 2. Walaupun idea-idea Wawasan hendaklah Timur. masyarakat Malaysia terpaksa menerima pembangnan, kemajuan dan progresif, pemodenan, industrilaissi, pembandaran dan globalisasi, 20/20 telah menetapkan bahawa corak pembangunan di negara ini berteraskan acuan Malaysia menghormati dan menghayati budaya

1c.3.6. Identiti Nasional 1. Rakyat Malaysia telah menerima Rukun Negara sebagai lambang identiti nasional. Ia adalah asas utama untuk menjamin kestabilan politik dan kesejehteraan hidup rakyat. 2. Islam telah diterima sebagai agama rasmi negara dan lain-lain agama dapat mengamalkan agama masing-masing denganbebas. 3. Bunga raya adalah Bunga Kebangsaan bagi negara Malaysia. 4. Jalur Gemilang adalah labang kedaulatan negara. 5. Negaraku adalah Lagu Kebangsaan. 6. Baju Melayu, baju kebaya/kurung serta baju batik adalah pakaian kebangsaan untuk semua rakyat Malaysia.

Rajah E Kadar Kemiskinan dan Pendapatan Purata Mengikut Ethnik 1970 Pendapatan Purata Kadar Kemiskinan Kaum Keluarga Sebulan (peratus) (RM) Melayu 64.8 172.00 Cina India Lain-lain Aktiviti 26.0 39.2 44.8 394.00 304.00 813.01. 0

Soalan-soalan objektif 1. Antara penyatan berikut, yang manakah sering dikaitkan sebagai masalaha-masalah yang lahir dalam membentuk perpaduan rakyat selepas merdeka? 1. Pemisahan tempat tinggal. 2. Pengasingan sisem pendidikan. 3. Fahaman dan tumpuan politik pendidikan. 4. Perbezaan warna kulit. A 1,2,3 B 1 dan 2 C 1, 2 dan 4 D. I, 2, 3 dan 4 2. Sifat-Sifat kemajmukan rakyat Malaysia boleh dicirikan dengan 1. 2. 3. 4. Etnik dan budaya yang pelbagai bahasa dan resam yang pelbagai faham politik yang pelbagai anutan agama yang pelbagai

A. Semua datas B. 2 dan 4 C. 1,2 dan 3 D. 1,2 dan 4 Rumusan Dalam huraian di atas, kita dapat merumuskan bahawa konsep masyarakat di Malaysia adalah bersifat dinamik. Walaupun bangsa Melayu telah berkomromi kerana polisi pecah dan perintah penjajah Inggeris Inggeris yang bertanggungjawab membawa masuk burohburoh dari Cina dan India, tetapi pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia adalah satu peristiwa sejarah. Justeru, kemajmukan masyarakat di Malaysia adalah satu yang unik. Meskipun ada halangan-halangan untuk menyatupadukan rakyat, tetapi asas-asas pembinaan sebuah negara bangsa yang majmuk adalah kukuh. Ini dapat dilihat dalam pelbagai strategi yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia bagi mengelakkan tragedi 13 Mei, 1969 berulang.

Rujukan

A.Aziz Deraman. 1992. Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. KL:Arena Ilmu. _______________. 2001. Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia. KL:DBP Chew Hock Thye. 1979. Masalah Perpaduan Nasional. Kuala Lumpur: DBP. Mansor Mohd Nor. 2006. Hubungan Etnik Di Malaysia. Petaling Jaya: Prentice Hall. Shamsul Amri Baharuddin. 2007. Modul Hubungan Etnik. Shah Alam: UPENA. Syed Husin Ali. 1989. Ethnicity, Class and Development in Malaysia: Implications for Theory and Practice. KL:Oxford University Press. Penilaian Keseluruhan Soalan Struktur 1.Pilih sama ada pernyataan berikut BETUL atau SALAH A. Akibat daripada kemasukan buruh asing ke Tanah Melayu telah memunculkan bandarbandar baru seperti Taiping, Ipoh, Port Swettenham, Sermban dan Pot Dickson. (Betul/Salah). B. Adat Pepatih dan Temenggong diamlkan di Negeri Sembilan (Betul/Salah) C. Sistem Kangani adalah berkaiatan dengan dasar pemgambilan buruh-buruh India yang digunakan oleh penjajah Inggers di Tanah Melayu. (Betul/Salah) D. Perbezaan agama dalam kalangan penduduk Malaysia adalah menjadi penghalang utama kepada kemajuan negara. (Betul/Salah) E. Masyarakat Kadazan-Dusun di Sabah kebanyakannya beragama Kristian (Betul/Salah)

PROSES POLITIK Unit 2a Zaman Penjajahan Objektif Pembelajaran Pada akhir bab ini, pelajar diharapkan dapat: Menjelaskan wujudnya proses penjajahan di negara yang berlkau akibat kemasukan kuasa-kuasa asing yang silih berganti Membeincangkan bentuk pentadbiran penjajah-penjajah yang diaplikasikan di dalam negara sehingga menjeaskan pentadbiran yang sedia ada

Huraian mengenai semangat penetangan terhadap penjajahan dan menilai kesankesan penjajahan tersebut Pengenalan Aapabila dunia Eropah mula terddah dengan aktiviti penjelajahan dan penerokaan serta kemudiannya diikuti dengan penjajahan, maka Tanah Melayu turut menjadi tumpuan kuasa-kuasa barat kerena kedudukannya yang strategik dari segi ekonomi dan politik. Penjajahan Inggeris (1824 1957) telah meninggalkan satu kesan besar terhadap kedudukan politik, ekonmi dan sosial negera. Disamping itu pendudukan Jepun (141 -1945) dan Siam (negeri-negeri utara) turut menjadi faktur penglibatan British dalam pentabiran Tanah Melayu. 2a.1. Faktor Campurtangan British 1. Campur tangan British di Tanah Melayu dipengaruhi oleh factor-faktor: (a) Dorongan ekonomi iaitu memonopoli (menguasai) hasil-hasil dagangan utama di negeri-negeri Melayu iaitu bijih timah terutamanya di Selangor dan Perak; (b) Perkembangan Revolusi Perusahan pada pertengahan kurun ke 19 di Eropah dan bermulanya aktiviti mengetin makanan memuncakkan lagi keinginan British untuk memenopoli perdagangan timah; (c) Dorongan politik iaitu adanya kuasa-kuasa lain di Eropah seperti Perancis, Itali, Jerman dan Rusia yang sedang bersaing untuk meluaskan jajajahan takluk masing-masing. Jadi, tanpa pengawalan British keatas pentadbiran tempatan, kuasa-kuasa ini boleh masuk dengan mudah melalui persahabatan dan hubungan ekonomi dengan raja-raja Melayu. Jsuteru campur tangan adalah jalan terbaik untuk mengelakkan fenomena tersebt terjadi. 2a.2. Reaksi Awal Masyarakat Tempatan 1. Penentangan Di Naning (1831 1832) ialah kerana Dol Said (Abdul said), iaitu Penghulu Naning tidak bersetuju dengan cadangan British untuk membayar cukai 1/10 daripada hasil ekonomi kepada Kerajaan British di Melaka yang telah mengambil alih dari pentadbiran Belanda pada 17 Mac 1824. 2. Perang Naning tercetus pada bulan Julai 1831, apabila British menghantar sepasukan tentera untuk menagkap Dol Said dan memaksa pengikutnya supaya menerima cadangan British. 3. Dalam serangan pertama, tentera British tewas. Seterusnya British melancarkan serangan kedua pada tahun 1832. Dol Said kemudiannya telah mendapat sokongan penduduk Rembau, Seri Menanti dan Sungai Ujong. 4. Akhirnya penentangan Dol Said dapat ditumpaskan oleh British dan belua menyerah diri pada bulan Februrai 1834. 5. Di Perak, setelah Perjanjian Pangkor dimeterai pada 20 Januari 1874, J.W.W.Birch telah dilantik sebagai Residen Perak. J.W.W.Birch tidak mendapat kerjasama

daripada Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar melayu yang lain kerena kebanyakkannya tidak suka dengan tingkah laku beliau. 6. Ketidakpuasanhati terhadap Sistem Residen dan sifat peribadi telah menyebabkan J.W.W Birch telah menyebabkan berlakunya komplot pembunuhan J.W.W Birch di Pasir Salak, Perak. 7. Penentangan di Pahang bermula apabila British mmeperkenalkan Sistem Residen di negeri itu dengan melantik J.P.Rodger sebagai Residennya. 8. Pemberontakan di pahang telah berlaku dibawah kepimpinan Dato Bahaman, Tok Gajah dan mat Kilau pada tahun 1891. 9. Antara sebab-sebab berlakunya pemberotakan di Pahang ialah kerana: Sultan dan pembesar negeri kehilangan kuasa; (b) Undang-undang Tanah menyekat kebebasan Sultan/Pembesar; (c) Undang-Undang dikendalikan oleh British; (d) British menggantikan penghulu-penghulu tempatan; (e) pembesar dan orang awam tidak berpuas hati. 10. Di Kelantan, pemberontak rakyatnya pada tahun 1909 terhadap Penasihat British yang bernama James Scott Mason dipimpin oleh seorang pedagang tempatan iaitu Haji Mat Hassan Munas atau yang terkenal dengan gelaran Tok Janggut. 11. Penentangan rakyat Kelantan kerana seorang pembesar tempatan di Pasir Putih yang bernama Engku Besar Jeram Tun Ahmad merasa tidak puasa hati dengan kehilangan kuasa. Selain itu, rakyat Kelantan tidak puas hati kerana pengenalan system tanah baru 1915 dimana rakyat terpaksa membayar sewa tanah yang tetap. British juga telah mengenakan cukai terhadap setiap hasil pertanian seperti padi dan kelapa. 12. British akhirnya berjaya menumpaskan pemberontakan Tok janggut yang mati terbunuh pada 24 Mei 1915. 13. Di Treangganu, Haji Abdul Rahman Limbong telah bangun menentang British. Pemberontakan Tani berlaku pada tahun 1928 iaitu dalam zaman pemerintahan Sultan Sulaiman badrul Alam Shah. Rakyat tidak puas hati hati kerana British mengenakan cukai kepala, memperkenalkan system pendidikan Barat dan memperkenalkan Pas kebenaran bagi sesiapa yang ingin membuka tanah baru untuk bercucuk tanam. 14. Orang-orang Melayu telah menyerang balai polis dan pejabat daerah di Kuala Berang pada 21 Mei 1928. British berjaya menumpasknnya dengan Haji Abdul rahman Limbong dibuang negeri di Mekah. Aktiviti Soalan Objektif Pilih jawaban yang palin tepat dari soalan-soalan berikut: 1. Campur tangan Inggeris di Tanah Melayu adalah disebabkan oleh: (A) Dorongan agama Islam (B) Dorongan lokasi yang startegik

(C) Dorongan politik (D) Dorongan Eknomi 2. Manakah yang tidak benar dari penyataan dibawah: (A) Dol Said pada mulanya tewas di Naning dalam perjuangan menentang penjajah Inggeris (B) Tuan Haji Abdul Rahman Limbong akhirnya dibuang daerah (C) Tok Janggut mati terbunuh di Pasir Putih, Kelantan (D) Inggeris telah menggunakan pelbagai jenis cukai keatas warga tempatan 3. Dimanakah tempat sebenar J.W.W. Birch mati dibunuh: (A) Kampong Gajah, Perak (B) Telok Anson, Perak (C) Pasir Salak, Perak (D) Kuala Kangsar, Perak

2a.3. Kesan Penjajahan 1. Penjajah Inggeris paling banyak meninggalkan kesan politik, sosial, pentadbiran, ekonomi dan agama ke atas negeri ini jika dibandingkan dengan penjajah Portugis dan Belanda. 2. Inggeris menggunakan pelabagai kaedah untuk terus menjajah Tanah Melayu: menubuhkan Negeri-Negeri Selat (Pulau pinang dan Melaka), campur tangan di Negeri-Negeri Melayu, Sabah dan Sarawak, membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (Pahang, Selangor, Perak dan Negeri Sembilan) dan Negeri-Negeri Melayu Tak Bersekutu (Johor, Kelantan, Kedah, Perlis dan Trengganu) 3. Kucar kacir politik berlaku di semua negeri seperti perang saudara, perebutan takhta dan perlombongan, kegiatan lanun dan pertelingkahan antara kongsi-kongsi gelap. 4. Walaupun Inggeris telah menubuhkan Majlis Mesyuarat Perseketuan yang bertujuan untuk menambahkan kuasa Raja-Raja Melayu bagi Negeri Melayu Bersekutu, tetapi pada hakikatnya kuasa raja-raja Melayu semakin lemah. 5. Pada tahun 1910, Inggeris telah mengemukakn dasar desentralisasi (pengurangan kuasa pusat) ke negeri-negeri. Dasr ini telah tidak mendapat sokongan kerana faktur kemelesetan ekonomi dunia, bantahan raja-raja melayu dan keinginan untuk membentuk sebuah Perseketuan Tanah Melayu.

6. Dasar desentralisasi terbantut apabila Jepun menyerang Tanah Melayu pada tahun 1941. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah menyebabkan bangkitnya semangat kebangsaan rakyat untuk merdeka dari penjajahan. 7. Sebaik sahaja Jepun menyerah kalah, Parti Komunis Malaya (PKM) telah cuba mengambil alih pentadbiran negara selama tiga hari. Setelah Inggeris kembali ke tanah ayer, PKM mengisytiharkan pering gerila untuk mearmpas kuasa sehingga Inggeris mengisytiharkan darurat di negera ini. Rakyat menolak faham komunis.

Aktiviti Manakah yang betul dalam penyataan-penyataan berikut: 1. A. Penjajahan Inggeris di Tanah Melayu tidak memberi apa-apa impak B. Penjajahan Inggeris di Tanah Melayu kurang memberi impak C. Penjajahn Inggeris di Tanah Melayu benar-benar memberi impak D. Penjajahan Inggeris di Tanah hanya mmeberi impak diperingkatan awalnya sahaja Bagaimanakah kedudukan kuasa Raja-Raja Melayu dengan penubuhan Majlis Undangan Perseketuan? 2. A. Menjadi bertambah kuat B. Menjadi bertambah lemah C. Kekal seperti biasa D. Raja-Raja Melayu bersikap dingin 3. Apakah sebab dasar desentralisasi Inggeris terbengkalai? A. Pendudukan Siam di Tanah Melayu B. Serangan tentera Jepun di Tanah Melayu C. Ratu England tidak bersetuju D. Tentangan dari Raja-Raja Melayu

Rumusan Adalah jelas kepada kita bahawa kekayaan hasil mahsul negara serta warisan peradaban Alam Melayu telah menyebabkan Inggeris menjajah, campur tangan serta berkuasa dalam pantabiran Tanah Melayu hamper satu setengah kurun lamanya. Meskipun penjajahan telah mendapat tentangan hebat dari seluruh rakyat, kehadiran Inggeris akhirnya telah

menatijahkan berlakunya satu transformasi politik dan pentadbiran di dalam negara ini. Kemerdekaan tanh ayer adalah satu rahmat. Rakyat telah dapat mengembalikan maruah bangsa dan negara dari kongkongan penjajahan Inggeris. Penilaian keseluruhan Aktiviti Jawab semua soalan-soaln berikut: 1. Senaraikan negeri-negeri yang terletak dibawah system pentadbiran Inggeris: (A) Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ___________________________ (B) Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu ______________________________ (C) Negeri-Negeri Selat _______________________________ 2. Berikan nama pegawai British pertama yang menjawat jawatan Residen bagi negerinegeri berikut: (A) Perak (B) Selangor (C) Pahang 3. Berikan satu sebab utama yang menyebabkan Jepun menduduki Tanah Melayu pada tahun 1942 (A) (B) (C) (D) Faktur ekonomi Faktor pentadbiran Faktor kehandalan tentera Jepun Faktor smanat nasionalisme Jepun

4. Jawab mana yang BETUL/SALAH dari soalan-soalan beriku: Titik tolak kepada campur tangan langsung Inggeris di Tanah Melayu ialah Perjanjian Pangkor 1874 di negeri Selangor. (Betul/Salah)

5. Perang saudara tidak pernah berlaku di Tanah Melayu semasa Inggeris menjajah. (Betul/Salah) Unit 2b Perjuangan Kemerdekaan Objektif Pembelajaran Pada akhir bab ini, pelajar diharap dapat: Membincangkan semangat kebangkitan nasionalisme di kalangan masyarakat tempatan tanpa mengira kaum Menghurai proses yang telah dilalui oleh Tanh Melayu sebelum mencapai kemerdekaan Mengenal pasti seba-sebab Malaysia dibentuk serta cabaran-cabaran yang dihadapi semasa pembentukan Malaysia Menjelaskan sebab-sebab Singapura dan Brunei berpisah dan tidak menyertai Perseketuan Malaysia. Pengenalan Perjuangan kemerdekaan di negara ini kemudiannya mula berkembang secara menyuluruh. Faktor kebangkitan nasionalsime Melayu adalah penyebabnya. Gagagsan Malayan Union tajaan Inggeris telah menyemarakkan perjuangan rakyat menentang pentadbiran Inggeris dengan begitu kuat sekali. Akibatnya beberapa buah parti politik kebangsaan timbul di tanah ayer seperti UMNO, MIC dan MCA. Kemudian parti-parti tersebut menubuhkan gabungan Perikatan yang meberikan kesan kestabilan politik di tanah Melayu sehingga terbentuknya Barisan Nasional hingga kehari ini. Tunku Abdul Rahman telah mengemukakan idea penubuhan Malaysia yang telah mendapat dokongan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei pada petingkat awalnya. Kerajaan British bersetuju dengan formula penyatuan politik nasional anjuran Tunku Abdul rahman putra itu. Pelbagai jawatankuasa telah ditubuhakn seperti Suruhanjya Cobbold dan lain-lain lagi dalam usaha untuk memperteguhkan idea pembentukan Malaysia. Singapura akhirnya berpisah dengan Perseketuan Malaysia dan diikuti dengan Brunei kerena faktur-faktur politik dan ekonomi.

2b.1. Malayan Union

2b.1.1. Latarbelakang 1. Sekembalinya penjajah Inggeris ke Tanah Melayu selepas penjajah Jepun berundur, Inggeris mmeperkenalkan satu sistem pentadbiran baru yang dikenali dengan nama Malayan Union (Kesatuan Malaya). 2. Rancangan ini telah diluskan oleh Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Pada 12 Oktober 1945, Sir Harold Mac Michael telah dilantik sebagai wakil Kerajaan Inggeris untuk mendapatkan tanda tangan dari Raja-Raja Melayu. Malayan Union telah diluluskan pada bulan Januari 1946. 2b.1.2 Tujuan diperkenalkan 1. Tujuan Inggeris memperkenalkan Malayan Union ialah: (a) Untuk menyatupadukan wilayah dan meningkatkan kecekapan pentadbiran. Inggeris tidak bersedia menanggong perbelanjaan pentadbiran yang besar untuk Negeri-Nnegeri Melayu Bersekutu, Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Berseketu. (b) British menyimpan rasa dendam terhadap orang-orang Melayu kerena sebelum ini orang-orang Melayu telah bekerjasama dengan Jepun. Jadi, Malayan Union dapat mengurang dan mengawal kuasa orang Melayu. (c) Percubaan Inggeris kea rah pemerintahan sendiri oleh masyarakat tempatan tetapi mengikut ciri politik Inggeris. (d) Sebagai langkah penyatuan politik dalam kalangan rakyat Tanah Melayu yang berbilang kaum Melayu, Cina dan India dengan matlamat untuk membentuk sebuah masyarakat yang kuat. 2b.1.3. Implikasi Implikasi penting dari gagasan Malayan Union adalah seperti berikut: 1. Semua negeri Melayu, kecuali Singapura disatukan dibawah pemerintahan Gebenur British. Gabenur ini dibantu oleh Majlis Mesyurat Perseketuan dan Majlis Undangan Perseketuan. 2. Singapura dijadikan wilayah koloni British selepas dikeluarkan dari Perseketuan dengan seorang Gebenor British menjadi wakil kerajaan British. 3. Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan. Sultan hanyalah gelaran sahaja dan mereka mempunyai kuasa di bidang agama Islam dan adat istiadat. 4. Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Mereka yang telah menetap di Tanah Melayu sebelum Malayan Union boleh menjadi warganegara secara otomatik. Prinsip jus soli di perkenalkan.

Aktiviti Soalan Objektif Jawab soalan-soalan berikut: 1. Bilakah gagasan Malayan Union dirancang oleh Inggeris? A. B. C. D. Sebelum Jepun berundur dari Tanah Melayu Dirancang sejak dari awal penjajahan Inggeris di Tanah Melayu Digagaskan selepas Jepun berundur dari Tanah Melayu Inggeris rancang bersama Jepun di Tokyo

2. Siapakah Wakil Kerajaan Inggeris untuk mengemukan gagasan Malaysan Union di Tanah Melayu? A. Frank Sweetenham B. Huge Clifford C. Sir Harold Mac Michael D. Sir Stanford Raffles 3. Bilakah gagasan Malayan Union diluluskan di Parlimen England? A. 10 Oktober 1946 B. 10 Oktober 1948 C. 10 Oktober 1945 D. 10 Oktober 1955 4. Mana yang BENAR dari kenyataan dibawah: A. Malayan Union menjadikan Singapura sebagai Negeri Persektuan B. Malayan Union telah menjadikan Singapura sebagai koloni Inggeris C. Malayan Union tidak memberi apa-apa kesan politik kepada Singapura D. Malayan Union menangguhkan tindakan dasar politik Iggeris keatas Singapura

5. Manakah yang TIDAK BENAR dari kenyataan berikut: A. Inggeris tidak berdendam dengan orang Melayu

B. Inggeris berdendam sedikit sahaja dengan orang Melayu C. Inggeris pada hakkatnya berdendam sungguh dengan orang Melayu D. Inggeris menaruh dendam dengan alim ulama Melayu

2b. 1.4. Tentangan Orang-Orang Melayu Malayan Union telah mendapat tentangan hebat orang-orang Melayu kerana sebab-sebab berikut: 1. Kehilangan kedaulatan raja. Orang-orang Melayu melihat Raja-raja Melayu sebagai lambang kuasa dan kedaulatan bagi masyarakat Melayu. 2. Majoriti orang-orang Melayu akan berkurangan apabila dasar keterbukaan pemberian kerakyatan kepada warga asing dilakukan oleh British. 3. Malayan Union digbal tanpa mendapat pandangan daripada orang-orang Melayu. Ia dirancang di London secara tergesa-gesa. Sultan-Sultan hanya diberi masa sehari untuk membaca syarat-syarat dan menandatnginya tanpa berbincang dengan pembesar-pembesa negeri. 4. Kaedah Harold Mac Michel mendapatkan tanda tangan Raja-raja Melayu secara paksaan dan dilakukan dengan keras. Sultan-sultan tidak bersetuju dengan cara Harold Mac Michel yang tidak berunding dahulu dengan mereka dan lain pembesar-pembesa negeri. 2b.1.5. Penubuhan parti-parti politik UMNO 1. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) telah ditubuhkan pada 11 Mei 1946 oleh Dato Onn Jafar. Belau memegang jawatan itu sehingga tahun 1951. 2. Matlamat utama penubuhan parti adalah untuk menetang gagagsan Malayan Union dan menyatupadukan orang-orang Melayu serta mmepertahnkan kedudukan hak istimewa orang-orang Melayu. 3. Anggota-anggota UMNO berpegang kepada slogan Hidup Melayu. Perkara ini disuarakan sendiri oleh Dato Onn Jaafar semasa perhimpunan Agong UMNO, pda bulan September, 1947. 4. Pada tahun 1948, UMNO dijadikan sebagai sebuah parti politik. Perlembagaan UMNO telah dilulusakn pada 29 Mei 1946 yang memuatkan tujuan, penubuhan bahagian dan cawangannya. 5. Sebanyak 39 bahagian telah ditubuhkan sehingga tahun 1951 dengan keahlian seramai 100375 orang. Perikatan Pemuda UMNO dan Pergerakan Wanita UMNO ditubuhkan sebagai sayap-sayap UMNO pada tahun 1947. 6. UMNO telah muncul sebagai sebuah parti yang terkuat mewakli orang-orang Melayu di negara ini.

Aktiviti 1. Berapa lamakah masa yang diberikan kepada Raja-Raja Melayu membaca deraf Malayan Union? A. B. C. D. Tujuh hari Tiga hari Sehari Lima hari

2. Apakah sebab yang paling utama menyebabkan orang-orang Melayu menentang Malayan Union? A. Pemberian kerakyatan kepada warga asing B. Inggeris mahu kuasai urusan pentadbiran agamaIslam C. Gagasan Malayan dibuat secara tergesa-gesa D. Kuasa Raja-Raja Melayu terhakis samasekali 3. Bilakah perlembagaan UMNO diluluskan? A. 29 Mei 1946 B. 11 Mei 1946 C. 29 Mei 1948 D. 11 Mei 1948

MIC 1. Kongres India Malaya (MIC) telah ditubuhkan pada 8 Ogos 1946. Presidennya yang pertama bernama Tun V.T.Sambanthan. 2. Antara tujuan utama penubuhan MIC (a) adalah untuk memupuk dan memelihara kepentingan politik, ekonomi dan sosial kaum India di Tanah Melayu; memperjuangkan politik bersama bagi seluruh Tanah Melayu. 3. Pada bulan April 1955, MIC telah masuk ke dalam gabungan UMNO dan MCA. Ahlinya sehingga tahun 1955 aialah seramai 20,000 orang. MCA 1. Pertubuhan Cina Malaysia (MCA) telah ditubuhkan pada 27 Februari 1949. Idea penubuhan MCA telah digagaskan oleh Leong Yew Koh. Presiden pertama MCA ialah Tun Chen Lok.

2. Tujuan utama MCA adalah untuk melindungi hak dan kepentingan orang Cina serta memelihara keharmonian kaum dalam sebuah negara yang bersatu. 3. Pada peringkata permulaan MCA bertindak sebagai sebuah badan kebajikan. Pada tahun 1952, MCA telah didaftarkan sebagai sebuah parti politik secara rasmi. 4. Pada tahun 1950 keahlian MCA telah meningkat seramai 188, 000. Pada tahun 1952, MCA dan UMNO telah membentuk gabungan yang bernama PERIKATAN. Aktiviti 1. Siapakah Presiden MIC yang pertama? (A) (B) (C) (D) Tan Sri Manikavasagam Dato Pasamanikam Dato S.O.K. Ubaidullah Tun V.T.Sambanthan

2. Manakah kenyataan berikut yang tidak benar (A) MIC ditubuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat India di tanah Melayu dan India (B) MIC ditubuhkan untuk penyatuan politik masyarakat India di tanah ayer (C) MIC ditubuhkan untuk menguatkan ekonomi masyarakat Cina (D) MIC ditubuhkan untuk berkongsi kuasa dengan lain-lain kaum di negara ini 3. Siapakah pengasas MCA? (A) Tun Tan Siew Sin (B) Tan Chen Lok (C) Ong Yok Ling (D) Lim Swee On

2b.1.6. Perlembagaan Perseketuan Tanah Melayu 1. Antara ciri Perlembagaan Tanah Melayu ialah: (a) YDPA sebagai ketua negara yang dipilih dikalangan sembilan Raja Melayu. (b) Ketua Kerajaan ialah Perdana Menteri yang dilantik daripada kalangan ahli Dewan Rakyat. (c) Sebuah Parlimen dibentuk yang dianggotai oleh Dewan Negara dan Dewan Rakyat. (d) Syarat kewarganegaraan diketatkan: (a) kewarnegaraan diberikan kepada semua orang yang lahir di tanah Melayu selepas merdeka; (b)

kewarnegaraan juga diberikan kepada mereka yang berumur 18 tahun keatas, dilahirkan di tanah Melayu dan telah menetap selama lima tahun; (c) kewarnegaraan juga diberi kepada mereka yang berumur 21 tahun keatas walaupun lahir di luar Tanah Melayu, tetapi telah menetap selama lapan tahun dan boleh berBahasa Melayu. (e) Bahasa Melayu dijadikan sebagai Bahasa Kebangsaan. (f) Agama Islam dijadikan sebagai agama Perseketuan, tetapi kebebasan beragama diberikan.

2b.2. Ancaman Komunis 1. Darurat adalah satu istilah yang digunakan oleh kerajaan British untuk memulihkan keadaan huru hara di Tanah Melayu antara tahun 1948 sehingga tahun 1960. 2. Hura hara ini telah dimulakan oleh Parti Komunis Malaya (PKM) yang cuba mengambil kuasa politik di Tanah Melayu secara kekrasan. 3. Semasa Darurat, PKM cuba melumpuhkan ekonomi Tanah Melayu dengan membunuh para peladang dan pelombong. Selain itu, anggota PKM juga telah membunuh anggota Polis dan tentera serta orang ramai yang mereka anggap menentang perjuangan mereka. 4. Darurat telah mengakibatkan penderitaan hidup rakyat Tanah Melayu. Ramai yang telah terkorban. 5. Pada peringkat awal, British menganggap ancaman komunis hanya bersifat sederhana sahaja. Walaubagaimanapun, tanggapan British itu tidak benar. Itulah sebabnya Britih telah menambahkan kekuatan polis dan tentera untuk menghadapi pemberontakan komunis selama 12 tahun di Tanah Melayu. 6. Kemuncak keganasan pemberontakan komnis di negara ini ialah pembunuhan Pesuruh Jaya Tinggi British di Tanah Melayu, Henry Gurney, di Kuala Kubu Baru, Selangor, pada 6 Oktober 1951. Beliau telah digantikan oleh Gerald Templer sebagai Pesuruhjaya British yang baru. 7. Kerajaan British telah menubuhkan kampong-kampong baru untuk penempatan orang-orang Cina sebagai satu langkah untuk mengawal edaran bekalan makana jatuh ketangan anggota komunis. 8. Kerajaan British gagal membendung pemberontakan komunis. Walaubagaimanapun Darurat diishtiharkan tamat pada 31 Julai 1960 oleh Kerajaan Perseketuan Tanah Melayu. Kegiatan komunis secara kecil-kecilan masih berlaku terutama di sempadan Siam dengan Tanah Melayu. 9. Kesan-kesan Darurat telah menyebebakan Kerajaan British mengemukakan Undang-Undang Darurat 1948 yang menyekat kebebasan individu untuk berucap, berhimpun dan bergerak. Selain itu, Darurat juga telah membuktikan bahawa tidak semua orang-orang Cina menyokong perjuangan PKM. Aktiviti

1. Perlembagaan Perseketuan Tanah Melayu memperuntukkan Islam sebagai: (A) Agama rasmi negara (B) Agama Perseketuan (C) Agama rasmi Perseketuan dan negeri (D) Agama tidak rasmi negara 2. Apakah kedudukan Bahasa Melayu seperti yang dicatat dalam Perlembagaan Perseketuan? (A) Bahasa kebangsaan (B) Bahasa nasional (C) Bahasa lingua franca (D) Bahasa pilihan rakyat 3. Siapakah Pesuruhjaya Inggeris yang terbunuh kerana diserang hendap oleh anggota PKM? (A) Gerald Templer (B) Harold Macmillan (C) Henry Gurney (D) Lord Mountbatten 4. Manakah kenyataan ini yang BENAR A. Darurat di Tanah Melayu telah berjaya dipatahkan oleh Inggeris B. Darurat di Tanah Melayu telah gagal dihapuskan oleh Inggeris C. Darurat di Tanah Melayu hampi-hampir dapat digagalkan oleh Inggeris D. Darurat di Tanah Melayu tidak menjadi perhatian Inggeris

2b.3. Perundingan Kemerdekaan

1. UMNO merupakan parti yang ditubuhkan untuk menyatupadukan orang-orang Melayu. Ia ditubuhkan pada 11 Mei 1946 dengan dato Onn Jaafar menjadi ketuanya yang pertama. 2. Tujuan utama penubuhan UMNO ialah untuk mewujudkan kerajaan sendiri dan mencapai kemerdekaan dari Inggeris. UMNO berperanan penting dalam perundingan kemerdekaan. 3. Kongres India Malaya (MIC) pula ditubukan pada 8 Ogos 1946 dengan John Tivy sebagai Presidennya yang pertama. Matlamat terpenting penubuhan MIC adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat India dari segi politik, ekonomi dan sosial 4. Malaysian Chinese Association (MCA) secara rasmi telah ditubuhkan pada 27hb Februari 1949. Presidennya yang pertama bernama Tan Cheng Lock. Matlamat penubuhan parti ini ialah untuk melindungi hak dan kepentingan ekeonomi, politik dan sosial kaum Cina di tanah Melayu. 5. Usaha-usaha awal untuk meggabungkan parti-parti berbilang kaum bermula apabila UMNO dan MCA membentuk pakatan untuk menghadapi pilihan raya 6. Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada tahun 1952. Pada tahun yang sama Tunku Abdul Rahman dan Tun Cheng Lock telah membentuk parti PERIKATAN diperingkat nasional. Pada tahun 1955 MIC pula menyertai parti PERIKATAN. Justeru, parti PERIKATAN telah menjadi parti berbilang kaum yang pertama dan terbesar di Tanah Melayu. 7. Pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman telah mengetuai satu rombongan ke London untuk berunding dengan kerajaan Inggeris bagi menuntut kemerdekaan tanah melayu. Rombongan tersebut dianggotai oleh empat orang wakil parti PERIKATAN, empat orang wakil Raja-Raja Melayu dan wakil-wakil kerajaan Inggeris di Tanah Melayu. 2. Hasil daripada rundingan tersebut Perjanjian London telah ditandatangani pada 8 Februari 1956. Tarikh rasmi kemerdekaan tanah melayu telah ditetapkan pada 31 Ogos 1957. Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan tarikh kemerdekaan tersebut di Padang Bandar Hilir Melaka apabila beliau dan rombongannya kemabli dari London ketanah ayer.

2b.3.1. Suruhanjaya Reid 1. Suruhanjaya Reid telah ditubuhkan dengan senari keanggotaannya seperti berikut: Lord Reid dari England sebagai Pengerusinya, dikuti dengan Sir Ivor Jennings (England); Sir William Mc Kell (Australia), B.Malik (India) dan Hakim Abdul Hamid (Pakistan).

2.

3.

4.

Suruhanjaya telah mengadakan mesyuarat sebanyak 118 kali (antara June dan Oktober 1956) dan telah menghantar sebanyak 131 memorendum dari pelbagai kalangan rakyat termasuklah satu dari raja-raja Melayu. Suruhanjaya telah menghantara deraf Perlembagaan dalam bulan Februrai 1957 yang kemudiannya telah diteliti semula oleh sebuah Jawatankuasa yang terdiri dari: 4 wakil-wakil Raja-Raja Melayu, 4 wakil parti Perikatan, Pesuruhjaya, Ketua Setiausaha dan Peguam Negara. Laporan dari Jawatankuasa tersebut telah menyebabkan Perlebagaan Perseketuan Tanah Melayu telah di terima oleh Majlis Perundangan perseketuan pada 15 Ogos 1957.

2b.4. Tanah Melayu Merdeka 1. Akhirnya Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dengan turunnya bendera Union Jack di hadapan bangunan Sultan Abdul samad, Kuala Lumpur, pada malam 31 Ogos, 1957. Ribuan rakyat telah hadir. 2. Pada 31 Ogos, 1957, secara rasmi wakil Queen Elizabith, England, telah menyerahkan kuasa berakhirnya pentadbiran Inggeris di tanah Melayu secara rasmi kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj, selaku Perdana Menteri Pertama Perseketuan Tanah Melayu di dalam satu perhimpunan seramai 30,000 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Rakyat dari pelbagai kaum hadir untuk mendenagar periytiharan kemerdekaan negera oleh Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj dengan teriakan Merdeka. 3. Duli yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman, Yam Tuan negeri Sembilan, telah dilantik menjadi Yang Di Pertuan Agong yang pertama bagi Perseketuan Tanah Melayu.

Aktiviti Jawab soalan-soalan berikut 1. Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu di:

(A) Padang Selangor Kelab, Kuala Lumpur (B) Dewan Sulaiman Kelab, Kg.Baru, Kuala Lumpur (C) Padang Bandar Hilir, Melaka (D) Padang Polo, Kuala kangsar 2. Siapakah nama anggota Suruhanjaya Reid dari Pakisatan? (A) Hakim Mushtaq Ahmad (B) Hakim Afaq Khan (C) Hakim Abdul Hamid (D) Hakim Zafar Khan 3. Manakah penyataan berikut yang BENAR (A) Hanya tiga wakil Raja-Raja Melayu yang telah meniliti deraf Perlembagaan (B) Empat orang wakil Raja-Raja Melayu telah meniliti deraf Perlembagaan (C) Seorang sahaja wakil Raja-raja Melayu yang meneliti deraf Perlembagaan (D) Tidak ada wakil Raja-Raja Melayu meniliti deraf Perlembagaan

Rumusan Perjuangan rakyat Tanah Melayu akhirnya tercapai dengan kemerdekaan tanah ayer dari kerajaan Inggeris. Perpaduan erat dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini telah menyebbakan Inggeris tidak dapat menahan tekanan politik dari rakyat Tanah Melayu sehingga akhirnya Inggeris mahu berunding untuk segera membebaskan cengkaman penjajahan di Tanah Melayu. Pendekatan menubuhkan parti-parti politik amat berkesan sebagai tanda bahawa rakyat di negaranya sendiri boleh mentadbir negara dengan baik. Kebijaksaan diplomasi pemimpin-pemimpin pelabagai kaum dalam rundingan kemerdekaan telah menyebabkan kerajaan Inggeris menubuhkan Suruhanjaya Reid untuk menegerakan proses kemerdekaan pada tahun 1957.

Rujukan Andaya, Barbara Watson dan Andaya, Leonad Y. 1983. Sejarah Malaya. Kl: McMillan Publishers (M) Sdn Bhd. Ibrahim Mahmood. Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu. 1981. KL: Pustaka Antara. K.J.Ratnam. 1969. Paham Perkauman dan Proses Politik di Malaysia. KL: Penerbit Uinversiti Malaya.

Ramlah Adam. 1993. Dato Onn Jaafar: Pengasas Kemerdekaan. KL: DBP. Vasil, R.K. 1971. Politics in a Plural Society. KL: Oxford University Press. Willian R.Roff. 1975. Nationalisme Melayu (tr) Ahmad Boestamam. KL: Penerbit Universiti Malaya. Zainal Abidin Wahid et.al.1996. Malaysia Warisan dan Pembangunan. KL: DBP Penilaian Keseluruhan Soalan Struktur 1. Namakan tiga tokoh politik tanah ayer yang telah merundingkan kemeredekaan negara di London? (A)_______________________ (B)________________________ (C) _______________________ 2. Parti PERIKATAN telah dibetuk bersama antara ____________________________ bagi menyegerakan usaha kearah kemerdekaan negara 4. Antara kesan Darurat di Tanah Melayu ialah pembukaan ______________________ bagi masyarakat Cina sebagai langkah untuk meneykat bekalan makanan kepada PKM 5. Tulis satu karangan ringkas penubuhan parti UMNO.

Unit 2c PEMBENTUKAN MALAYSIA Objektif

Diakhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengeanl pasti lima factor yang mendorong pembentukan Malaysia 2. Mengenali pemimpin-pemimpin utama yang memainkan peranan penting dalam usaha mebentuk sebuah negara baru yang bergelasr Perseketuan Malaysia. 3. Menjelaskan punca-punca Brunie menarik diri daripada menyertai Malaysia dan pemisahan Singapura dari Malaysia. 4. Membinangkan konflik yang timbul antara Filipina dan Indonesia selepas penubuhan Malaysia.

PENGENALAN Dalam bab ini anda kan didedahkan beberapa peristiwa yang berlaku sewaktu pembentukan Perseketuan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul rahman. Gagasan penyatuan ini adalah untuk menggabungkan Semenanjung tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei. Cadangan tersebut telah mendapat pelbagai respons. Anda akan dapat mengetahui dengan jelas kenapa berlaku perbezaan pandangan antara pemimpin-pemimpin yang pada mulanya bersetuju dengan gagasan Malaysia tetapi telah menarik diri pada saat-saat terakhir. 2c.1. Faktor Pembentukan 1. Cadangan penubuhan Perseketuan Malaysia telah dilahirkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra tatkala beliau berucap di Singapura pda 27 Mei 1961 dalam satu majlis makan tengah hari di hadapan Persatuan Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara. 2. Wawasan Tunku Abdul Rahman adalah untuk melihat satu bentuk penyatuan ekonomi dan politik berlaku antara Perseketuan Tanah Melayu dengan wilayah jajahan Inggeris Singapura, Borneo Utara (Sabah), Sarawak dan Brunie. 3. Idea utamanya adalah untuk mengatasi masalah kesukaran bagi negara/wilayahwilayah jajahan Inggeris untuk tegak secara sendirian bagi menghadapi persaingan antara bangsa selain dari keperluan kerjasama dari segi politik, ekonomi dan sosial. 4. Gagasan Malaysia bukanlah satu idea baru. Penyatuan Perseketuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Brunei pernah dicadangkan oleh pihak British pada tahun 1887. Walaubagaimanapun, cadangan tersebut ditolak kerana dilihat hanya untuk menjaga kepentingan jajahan dan negeri naungannya. 5. Cadangan kemasukan Brunei, Singapura, Sabah dan Sarawak adalah untuk membebaskan wilayak-wilayah penjajah Inggeris dari kongkongan pentadbiran British di London. Jadi, anda sekarang boleh memahami dengan lebih jelas setelah meniliti fakta-fakta berikut:

1. Menyegerakan kemerdekaan bagi negeri-negeri Singapura, Brunie, Sarawak dan Sabah 2. Mengurangkan ancaman komunis dan mengekalkan kestabilan dan keamanan serantau. 3. Mewujudkan keseimbangan kaum dan perpaduan. 4. Memajukan ekonomi serantau untuk kepentingan negara dan rakyat negeri anggota. 6. Memupuk bangsa Malaysia yang berbilang kaum berteraskan perkongsian warisan budaya Timur yang kaya Aktiviti Soalan Objektif 1. Dimanakah Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj mengumumkan cadangan penubuhan Malaysia? A. Jeselton, Sabah B. Singapura C. Kuala Lumpur D. Sri Bagawan 2. Manakah yang tidak BENAR tentang pendirian Bruneit menyertai Malaysia? A. Brunei menolak sejak dari awal lagi B. Brunei tidak menunjukkan apa-apa sikap C. Brunei tidak bersetuju di saat-saa terakhir D. Pendirian Brunei tidak menentu 3. Manakah dari kenyataan ini BENAR A. Kerajaan Inggeris pernah mencadangkan idea penubuhan Malaysia B. Kerajaan Inggeris tidak pernah mencadangkan idea penubuhan Malaysia C. Kerajaan Inggeris mencadangkan idea penubuhan Malaysia secara senyap D. Kerajaan Inggeris merahsiakan cadangan penubuhan negara Malaysia

2c.2. Proses Pembentukan Malaysia Berikut adalah langkah-langkah yang telah diambil untuk melaksanakan proses pembentukan Malaysia. 2c.2.1. Dailog Borneo

Selepas pengumuman Tunku Abdul Rahman Putra di Singapura pada tahun 1961, Gabenur Sarawak, Borneo Utara dan Pesuruhjaya Brunei telah mengadakan perbincangan dengan Pesurujaya Agong British di Singapura. Walaubagaimnapun tidak ada sebarang persetujuan muktamad dicapai. Hanya satu kenyataan bersama telah dikeluarkan dimana negeri-negeri tanah jajajahan Inggeris itu telah meganjurkan kerjasama yang lebih rapat antara negerinegeri di Borneo sebelum membuat sebarang langkah untuk menyertai Perseketuan Malaysia. 2c.3. Penubuhan Jawatankuasa Perpaduan Dan Perundingan (MSCC) Jawatankuasa Perpaduan dan Perundingan (MSCC) telah ditubuhkan pada bulan Julai 1961 ekoran dari Persidangan Persatuan Parlimen Serantau. Keanggotaan Jawatankuasa ini terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Brunei telah menghantar 5 orang wakil. Jawatankuasa ini telah dipengerusikan oleh Donald Stephens. Terma rujukan Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: 1. Untuk mendapatkan pandangan-pandangan dari negeri-negeri yang berpotensi tentang cadangan Malaysia untuk menubuhkan Malaysia. 2. Menyebarkan penerangan tentang gagasan Malaysia. 3. Inisiatif dan galakan untuk bertukar-tukar pandangan tentang gagasan Malaysia. 4. Menggalakkan beberapa aktiviti yang dapat membantu pembentukan Perseketuan Malaysia

Aktiviti Soalan Objektif 1. Siapakah yang mempnegerusikan Jawatankuasa Perpaduan Dan Perundingan? (A) Tun Mustafa Datu Harun (B) Tun Abdul Razak Husein (C) Lee Kuan Yew (D) Donald Stephens 2. Apa yang dimaksudkan dengan Dialog Borneo? (A) Perbincangan muktamad untuk menubuhkan Malaysia (B) Perbincangan mengenai kerjasama serantau antara Borneo Utara dengan Tanah Melayu dan Singapura (C) Perbincangan untuk menentukan status negeri Brunei dalam Malaysia

(D) Perbincangan untuk menjadikan Singapura sebagai peneraju utama gagasan Malaysia 3. Manakah yang TIDAK BENAR dari kenyataan berikut: A. Pembentukan Malaysia adalah untuk mewujudkan semula gagasan Melayu Raya B. Pemebentukan Malaysia adalah untuk penyatuan politik serantu C. Pembentukan Malaysia adalah untuk pemarkasaan ekonomi serantau D. Pembentukan Malaysia adalah untuk merapatkan hubungan antara wilayah

2c.3.1. Rombongan Ke London Dengan tercapainya persefahaman antara Singapura dan Perseketuan Tanah Melayu, Kerajaan British telah mengundang Tunku Abdul Rahman untuk membincang dengan lebih mendalam serta menyediakan jalan perundingan denga negara-negara Borneo. Rumusan dalam perbincangan di London itu jelas menunjukkan bahawa gagasan Malaysia telah mulai mendapat dokongan dari negeri-negeri Borneo. Walaubagaimanapun, pendapat rakyat hendaklah diambil kira. Mesyuarat tersebut juga bersetuju bahawa pandanganpandangan Sultan Brunei adalah mustahak dan mesti diambil kira. 2c.4. Jawatankuasa Antara Kerajaan Selepas Jawatankuasa Cobbold melaksanakan tugasnya, maka satu Jawatankusa Antara Kerajaan yang diketuai oleh Lord Landsdowne telah ditubuhkan. Tun Abdul Razak Hussain sebagai Timbalan Pengerusi, wakil-wakil kerajaan British dan wakil-wakil negeri Sarawak, Sabah dan Singapura menjadi anggota-anggotanya. Jawatankuasa ini telah menubuhkan satu perlemabagaan, khususnya yang melibatkan permintaan Sabah dan Sarawak berdasarkan memorandum yang diterima daripada partiparti politik di Sabah dan Sarawak. Tugas penting Jawatankuasa ini ialah membentuk satu perlembagaan berdasarkan Perlembagaan Perseketuan Tanah Melayu 1957, Laporan Suruhanjaya Cobbold dan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Perkara utama dalam perlembagaan ini ialah agama Islam, bahasa Melayu, kawalan imigresen, pendidikan dan perwakilan bagi Sabah, Sarawak dan Brunei.

2c.4.1. Suruhanjaya Cobbold Pada Januari 1962, Suruhanjaya Cobbold yang dipengerusikan oleh Lord Cobbold telah ditubuhkan bagi mendapatkan respons dari rakyat Borneo Utara dan Sabah. Keanggotaanya

terdiri dari lima orang pegawai dengan tiga pegawai-pegawai British dan dua orang pegawai Malaysia. Fungsi utama Jawatankuasa Cobbold adalah untuk mendapatkan referendum rakyat di Borneo Utara dan Sarawak tentang idea pemebentukan negara Malaysia. Jawatankusa Cobbold telah mencadangkan perkara-perkara berikut: (a) Perlembagaan baru negara hendaklah berasaskan perlembagaan Tanah Melayu ada. (b) Penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara. (c) Penguatkuasaan kuasa imigresen oleh Kerajaan Perseketuan adalah bergantung kepada persetujuan kerajaan negeri. (d) Tada ada ruang untuk menarik diri. (e) Proses Pemborneoan boleh dilaksanakan tetapi pegawai-pegawai Inggeris masih boleh memegang jawatan perkhidmatan awam sehingga ada ana tempatan yang layak. (f) Kebebasan agama dijamin dan tidak menjadikan satu-satu agama sebagai agama rasmi di negeri-negeri tersebut Aktiviti Apakah jawatan Tun Abdul Razak Husein di dalam Jawatankuasa Antara Kerajaan? 1. A. Pengerusi B. Timbalan Pengerusi C. Naib Pengerusi D. Pengerusi Bersam 2. Rombongan perundingan Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj mengenai pembentukan Malaysia di London diadakan selepas wujud persefahamn dengan: A. Borneo Utara B. Singapura C. Borneo Utara D. Borneo Utara dan Singapura 3. Suruhanjaya Cobbold melaksanakan tugas untuk mendapat respons rakyat di Borneo Utara dengan cara: (A) Pilihanraya (B) Mesyuarat (C) Refrendum (D) Perundingan 2c.5. Perpisahan Singapura

1. 2.

3.

Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew menegaskan bahawa kesediaan Sinagpura menyertai Malaysia tidak bermakna bahawa negaranya hilang kuasa secara mutlak. Rakyat Singapura adalah penentu bagi segala-galanya. Pada 23 Ogos 1961, persetujuan antara Kerajaan Perseketan Tanh Melayu dan Singapura telah dicapai. Persetujuan ini termktub dalam Kertas Putih yang antaranya menyatakan aspek pertahanan, hubungan luar dan keselamatan akan menjadi tanggungjawab Perseketuan. Walaubagaimanapun, perkara-perkara pendidikan dan tenaga buruh adalah dibawah kuasa kerajaan Singapura. Ketetapan juga telah dibuat bahawa Singapura mempunyai 16 orang ahli di Dewan Rakyat Malaysia. Setelah 2 tahun berada di dalam Malaysia, ketegangan politik telah berlaku antara Singapura dan Kuala Lumpur. Antara isu yang menjadi perbahasan hangat ialah soal ekonomi, politik kepartian DAP dan MCA serta isu perakauman.

2c. 6. Penarikan Brunei Menyertai Perseketuan Malaysia Brunei pada saat-saat terakhir telah mengejutkan Malaysia, Singapura, Sabah dan Sarawak apabila Sultan Sir Omar Ali Sharifuddin menyatakan bahawa Brunei menarik diri menyertai gagagsan Malaysia kerana dua sebab yang paling utama: (a) kekanan Baginda Sultan Brunei sebagai Sultan dalam Perseketuan Malaysia tidak dipersetujui; (b) penguasaan hasil minyak Brunei juga tidak dipersetujui. Lain-lain tuntutan Brunei ialah: (a) menuntut 10 buah kerusi Parlimen; (b) mengekalkan semua pelaburannya; (c) meneruskan program pendidikan dan kebajikan.

Aktiviti 1. Berapakah jumlah anggota Dewan rakyat yang diperuntukkan kepada Singapura? A. 26 anggota B. 16 anggota C. 15 anggota D. Antara 10 hingga 20 anggota 2. Antara bidang kuasa Singapura semasa berada di dalam Perseketuan Malaysia ialah:

A. Pertahanan B. Hubungan Luar C. Pelajaran D. Keselamatan 3. Antara sebab berlakunya perpisahan antara Singapura dengan Malaysia ialah: A. Isu ekonomi B. Isu agama C. Isu perkauman D. Isu Bahasa 4. Antara sebab Brunei tidak mahu menyertai Malaysia A. Kekakanan status Sultan Brunei tidak dipersetuji B. Brunei mahu keanggotaan Parlimen yang ramai C. Brunei mahu menjadi YDPA pertama selepas Malaysia dibentuk D. Brunei mahu jawatan Menteri Kewangan

Rumusan Rancangan penubuhan Perseketuan Malaysia akhirnya berjaya dilaksanakan tanpa ehadiran Brunei. Malaysia lahir secara rasmi pada 16 September 1963. Namun, Singapura juga telah keluar dari Malaysia pada tahun 1963. Sabah dan Sarawak kekal berada di dalam Malaysia hingga kehari ini. Penubuhan Malaysia telah mendapat tentangan dari Indonesia pada peringkat permulaan sehingga telah menimbul konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia pada tahun 1963.. Rujukan Ahmad Atory Hussain. 1990. Politik Dan dasar Awam Malaysia. KL: Utusan Publications and Distributors. Hasnah Hussin dan Mardiana Nordin. 2007. Pengajian Malaysia. PJ: Oxford Fajar Jayum A Jawan. 2007. Malaysian Politics & Government. Shah Alam: Karisma Publications Sdn Bhd. Zainal Abidin bin Abdul Wahid et al. 1996. Malaysia Warisan dan Perkembangan. KL: DBP. ____________________________. The Formation of Malaysia: The Role of the Malaysia Solidarity Consultative Committee, dlm. Muhammad Abu Bakar etc (ed). Historia. Kuala Lumpur.

Penilaian Keseluruhan Soalan Strukur 1. Penubuhan Perseketuan Malayasia telah mendapat ____________________ dari negara Indonesia 2. Penubuhan Negara Malaysia pada 16 September 1963 telah melalui beberapa usaha _____________________________________________________ _______________________________________________________ 3. Berikan empat tuntutan Brunei untuk menyertai Malaysia ______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ____ _______________________________________________________

Unit 2d Perlembagaan Malaysia OBJEKTIF Di akhir bab ini, anda dapat mempelajari: 1. 2. 3. 4. Konsep perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi bagi sesebuah negara. Mengenal pasti enam tujuan perlembagaan. Membincangkan cirri-ciri asas perlembagaan. Menjelaskan cara-cara perlembagaan dipinda

PENGENALAN

Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat Undang-Undang laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Semantara itu, di setiap negeri pula mengamalkan adat tradisional, itu Adata Temenggung dan Adat Pepateh seperti di Negeri Sembilan dan Melaka. Perlembagaan moden yang dipengaruhi oleh perlembagaan Britain mula diperkenalkan pada tahun 1957 dan dikemakinikan pentadbirannya pada tahun 1963. 2d.1. Konsep dan Tujuan Perlembagaan Perlembagaan merupakan satu konsep yang amat penting dalam sebuah kerajaan moden pada hari ini. Perlembaaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua undangundang asas negara. Ia menerang dan memperuntukkan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh pelbagai anggota negara itu, seperti hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang yang diperintah dan perhubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Antara tujuan utama perlembagaan adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjamin keutuhan dan kedaulatan negara Menjadi sumber rujukan Mewujudkan kestabilan negara Mengawal perjalanan kerejaan Mengekalkan keamanan Menjamin keamanan negara

2d.2 Perlembagaan Perseketuan Malaysia dan Negeri Perlembagaan Malaysia telah diisytiharkan pada 16 September 1963. Menurut Tun Mohamad Suffian (1983), Perlembagaan Perseketuan Malaysia merupakan puncak kuasa yang tertinggi dalam negara. Ini bermakna bahawa Parlimen Malaysia memperolehi kuasanya dari Perlembagaan Perseketuan Malaysia yang memperuntukkan kuasa perundangan kepada Perseketuan Malaysia bagi satu pihak, dan tiap-tiap negeri pula bagi satu pihak lagi. Perlembagaan Malaysia menentukan dengan jelas perkara-perkara yang menjadi tanggungjawab Perseketuan dan Negeri. 2d.2.1. Ciri-Ciri Perlembagaan Perseketuan Malaysia Tun Mohamed Suffian, Mantan Ketua Hakim Negara telah menyeneraikan cirri-ciri asas Perlembagaan Malaysia seperti berikut: 1. Mengasaskan Malaysia sebagai sebuah Perseketuan. 2. Sebagai negara berperlembagaan.

3. Sebagai negara demokrasi berparlimen 4. Memperuntukkan Islam sebagai Agama Rasmi Perseketuan, tetapi pada masa yang sama Malaysia bukan sebuah negara teokrasi dan menjamin kebebasan agama kepada semua rakyat yang berbilang agama. 5. Memperuntukkan ketinggian perlembagaan dan kebebasan undang-undang 6. Memperuntukkan pengasingan kuasa ketiga-tiga cabang kerajaan, iaitu Perundangan, Eksekutif dan Badan Kehakiman. Ketiga-tiganya mempunyai status yang sama, tiada satu pun yang lebih tinggi daripada yang lain dan setiap satunya mempunyai tanggungjawab dan fungsi yang berbeza 7. Memperuntukkan sebuah badan kehakiman yang berasingan dan bebas daripada kawalan Parlimen dan Eksekutif pula mempunyai bidang kuasa yang eksklusif untuk menentukan pertikaian dan hak-hak serta liabiliti dalam perlembagaan 2d.2.2. Pindaan Perlembagaan 1. Perlembagaan Perseketuan Malaysia adalah perlembagaan bertulis dan boleh dipinda. Parlimen boleh meminda kuasannya sendiri. 2. Sesetengah perkara boleh dipinda hanya dengan lebih suara dua pertiga dalam sidang . Parlimen dengan syarat diizinkan oleh Majlis Raja-Raja. Persetujuan Majlis Raja-Raja adalah diperlukan bagi meminda undang-undang. 3. Sesetengah perkara yang berkepentingan khas seperti di Sabah dan Sarawak boleh dipinda dengan lebih suara dua pertiga dalam setiap sidang Dewan Parlimen jika dipersetujui oleh Yang Di Pertuan Agong bagi mana-mana negeri. 4. Sesetengah perkara boleh dipinda dengan lebih suara dua pertiga dalam setiap Dewan Rakyat tanpa berkehedakkan persetujuan sesiapapun di luar Parlimen.

Diantara pindaan yang telah diterima oleh sidang Parlimen adalah seperti berikut: 1. Pertambahan kerusi parlimen 2. Pemansuhan imuniti bagi YDPA, Raja-Raja yang memerintah negeri dan kesalahan jenayah 3. Pembentukan Mahkamah Khas dengan bidang kuasa yang eksklusif untuk membicarakan semua kesalahan yang dilakukan di dalam Perseketuan Malaysia oeh YDPA dan Raja-Raja Negeri dan semua kes awam oleh atu YDPA atau Rajaraja Negeri 4. Penstrukturan Mahkamah Tinggi Perseketuan dengan mewujudkan Mahkamah Rayuan di antara Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Agong dan dinamakan semula sebagai Mahkamah Perseketuan Malaysia. 2d.2.3 Perlembagaan Negeri

1. Perlembagaan Malaysia juga merupakan satu perjanjian perkongsian antara negerinegeri yang menganggotai Perseketuan Malaysia. Tiap-tiap negeri dalam Malaysia mempunyai hak, kuasa dan tanggungjawab tersendiri menurut Perlembagaan Perseketuan Malaysia dan Pelembagaan Negeri-Negeri. Peruntukan tertentu tentang Perlembagaan Negeri diistilahkan sebagai perlu. 2. Peruntukan ini terkandung di dalam Jadual Kelapan Perlembagaan Perseketuan. Sementara Perkara 71 Perlembagaan Perseketuan Malaysia memperuntukkan bahawa tiap-tiap perlembagaan negeri hendaklah mempunyai peruntukan ini. Aktiviti 1. Dimanakah sumber kuasa yang diperolehi oleh Parlimen Malaysia? A. Majlis Raja-Raja Melayu B. Perlembagaan Malaysia C. Badan Kehakiman Negara D. Kabinet 2. Mahkamah Perseketuan dahulunya dikenali sebagi A. Mahkamah Tinggi Perseketuan B. Mahkamah Agong C. Mahkamah Rayuan D. Mahkamah Khas 3. Kesalahan jenayah YDPA dan Raja-Raja Melayu dikendalikan oleh: A. Mahkamah Agong B. Mahkamah Tinggi Syariah C. Mahkamah Khas D. Tribunal DiRaja 4. Pindaan perlembagaan boleh dibuat di Parlimen Malaysia dengan persetujuan YDPA dalam: (A) Semua perkara (B) Sesetengah perkara (C) Satu perkara sahaja (D) Sesetengah perkara dengan persetujuan Majlis Raja-Raja 2d.3. Peruntukan Bahasa Melayu

1. Kedudukan Bahasa Melayu telah ditetapkan dalam Perkara 152 Perlembagaan Perseketuan yang menentukan bahawa Bahasa Melayu hendaklah digunakan untuk maksud-maksud rasmi. Dengan lain perkataan, Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia. 2. Bahasa-bahasa lain adalah dilindungi dalam Perlembagaan perseketuan dengan tidak menghalang sesiapapun dalam kalangan warganegara untuk menggunakannya. 3. Sesiapa yang mempersoalkan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi akan didakwa dibawah Akta Hasutan 1948.

2d.4. Kedudukan Agama Islam 1. Dalam Perlembagaan Malaysia, orang Melayu ditakrifkan sebagai seorang yang beragama Islam dan mengamalkan cara hidup dan budaya Melayu serta bertutur dalam Bahasa Melayu. 2. Sebagai agama rasmi negara, Kerajaan Perseketuan mempunyai kuasa memperuntukkan sebahagian daripada perbelanjaan untuk pembangunan dan kemajuan berkaitan dengan agama Islam, seperti pembinaan masjid dan surau, sekolah-sekolah agama. 3. Perlembagaan Perseketuan memperuntukkan kuasa tertinggi agama pada setiap negeri dengan Sultan/Raja/Yam Tuan Besar menjadi ketua agama Islam kecuali bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan wilayah-wilayah Persektuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putera Jaya. Di negeri-negeri ini, kuasa agama terletak di bawah bidang kuasa YDPA. 4. Di negeri-negeri, Sultan/Raja/Yam Tuan Besar mempunyai kuasa melantik ahliAhli Ahli Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar Islam di negeri-negeri dengan dokongan Jabatan-Jabatan Agama Islam menjalanakan urusan pentadbiran. Selain itu, musfti-mufti dan Ketua-Ketua hakim Syariah juga dilantik oleh Sultan/Raja/Yam Tuan Besar. 5. Satu perakara yang menarik, Majlis Raja-Raja Melayu telah bersetuju untuk memberi kuasa kepada Kerajaan Perseketuan Malaysia menubuhkan Majlis Hal Ehwal Kebangsaan Islam Malaysia dengan Perdana menteri Malaysia menjadi Pengurusinya. Fungsi MHEKIM hanya untuk menyelaraskan program-program Islam antara Kerajaan Pusat dan negeri. Walaubagaimanapun, Sultan Kedah dan Sultan Pahang tidak membenarkan negeri-negeri tersebut menjadi anggota MHEKIM. Aktiviti 1. Peruntukan 152 dalam Perlembagaan Perseketuan Malaysia menjamin kedudukan:

(A) Bahasa Cina (B) Bahasa Malaysia (C) Bahasa Tamil (D) Bahasa Inggeris 2. Penentangan terhadap Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara boleh didakwa dibawah A. Akta ISA boleh digunakan sekiranya Bahasa Melayu ditentang B. Akta Hasutan 1948 boleh digunakan bagi C. Akta Bahasa Kebangsaan 1976 D. Akta Jenayah 3. Pentabiran agama Islam di peringkat Perseketuan/ Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Wilayah-Wilayah Persketuan diketuai oleh: A. Perdana Menteri B. YDPA C. Perkongisan kuasa antara YDPA dan YDPN D. Menteri Di Jabatan Perdana Menteri

2d.5. Kedudukan Istimewa Orang Melayu 1. Hak istimewa orang-orang Melayu telah diperkenalkan dalam Perlembagaan Perseketuan Malaysia agar pembelaan dan bantuan dapat dibuat untuk bangsa Melayu sebagai penduduk utama pribumi. YDPA diberi kuasa untuk memelihara kedudukan hak istimewa orang Melayu di Semenanjung. 2. Sebab utama mengapa kedudukan hak istimewa orang Melayu diperuntukan dalam Perlembagaan Perseketuan ialah kerana orang-orang Melayu telah didiskriminisaikan sejak zaman penjajahan Inggeris lagi dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Pada masa yang sama, penjajah Inggeris telah sengaja membawa pekerja-pekerja asing bekerja di ladang-ladang getah dan di lombong-lombong bijih. Mereka akhirnya menjadi rakyat Tanah Melayu. Bangsa Cina telah menguasai bidang ekonomi dengan meninggalkan jauh orang-orang Melayu yang ketinggalan dalam bidang ekonomi dan pendidikan sehingga sekarang. 3. Antara perkara yang terkandung dalam hak istimewa orang Melayu ialah kuota kemasukan dalam sektor awam, kuota kemasukan ke institusi pengajian tinggi, biasiswa, lesen kenderaan sewa dan dan permit perniagaan.

2d.6 Hak Asasi Individu 1. Perlembagaan Perseketuan Malaysia menyatakan setiap warganegara mempunyai hak dan kebebasan tertentu seperti kebebasan beragama, bercakap, berhimpun dan berpersatuan, kebebasan bergerak, larangan buang negeri dan sebagainya. 2. Walaubagaimanapun, Perkara 149 Perlembagaan Perseketuan Malaysia menyatakan seseorang warganegara boleh ditahan atas penahahan kerana keselamatan. 3. Sekatan terhadap individu telah dimaktubkan oleh beberapa akta dan ordinan seperti: (a) Akta ISA (1960); Ordinan Hasutan (1948); Ordinan Perintah Awam (1958); Ordinan Pencegahan Jenayah (1959); Peraturan Penting (Kes Keselamatan 1957). Akta ISA menjadi bahan kritikan hebat di dalam dan di luar negara kerena dianggap zalim. Pada hakikatnya ISA adalah warisan penjajah Inggeris.

Aktiviti 1. Manakah yang tidak benar dalam penyataan berikut: A. Hak Istimewa Orang-Orang diperuntukkan dalam Kontrak Sosial B. Hak Istimewa Orang Melayu disebut dalam Perlembagaan Persketuan C. YDPA diberi kuasa untuk mempertahankan Hak Istimewa Orang Melayu D. Majlis Raja-Raja diberi kuasa boleh membincangkan hal Hak Istimewa Orang Melayu 3. Hak Istimewa Orang Melayu diperuntukkan dalam Perlembagaan Perseketuan kerana: A. Kedudukan orang Melayu lemah dari segi ekonomi dan pelajaran B. Orang Melayu adalah anak peribumi C. Jumlah penduduk Melayu telah berkurangan D. Permintaan dari Raja-Raja Melayu 4. Akta ISA yang dilihat sebagai satu akta zalim adalah warisan: A. Belanda B. Inggeris C. Siam D. Jepun

2d.7 Pilihan Raya

1. Pada 27 Julai 1955, Pilihan Raya Perseketuan yang pertama di Tanah Melayu telah diadakan. Parti Perikatan (Alliance), UMNO, MCA dan MIC telah menyertainnya. Parti Perikatan telah menandingi 52 buah kerusi. 2. Parti Negara pimpinan Dato Onn Jaafar telah mengemukakan 32 orang calun. Parti Islam Se Tanah Melayu (PAS) dengan 11 orang calun. Parti-parti lain yang mengambil bahagian dalam piliha raya tersebut ialalah Parti Buruh, Parti Kemajuan Rakyat, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. 3. Parti Perikatan telah memenangi 51 daripda 52 buah kerusi yang dipertadningkan. Pas hanya memenangi satu kerusi sahaja di Krian, Perak. 4. Pilihan raya Perseketuan telah menadakan satu babak baru dalam amalan demokrasi di Tanah Melayu. Dalam sisitem demokrasi berparlimen, rakyat adalah penentu kepada pembentukan kerajaan. 5. Pilihan Raya diadakan untuk memilih wakil-rakyat di Dewan Rakyat dan di Dewan Undangan Negeri setiap lima tahun sekali. 6. Apabila YDPA membubarkan Dewan Rakyat, pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepasa pembubaran Dewan rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Bagi Sabah dan Sarawak, tempohnya adalah lebih panjang kerena factor geografi. 7. Pilihan Raya Kecil juga diadakan di dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan, sama ada disebabkan kematian, perletakan jawatan atau seseorang Ahli Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri hilang kelayakan. Tarikh kekosongan kerusi akan ditetapkan oleh SPR. 2d.7.1. Proses Semasa Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan perkara-perkara berikut bagi menjamin pengurusan sesuatu Pilihan raya itu mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan: 1. Hari penamaan calun. 2. Deposit. 3. Penggunaan symbol parti. 4. Kempen. 5. Hari mengundi 6. Barung SPR. 7. Pengiraan undi 8. Kebenaran memasuki tempat undi. 9. Cara-cara mengundi. 10. Undi pos. 11. Ejen mengundi. 12. Pengiraan undi. 13. Penjumlahan rasmi undi. 14. Petisyen pilihanraya. 15. Penyata perbelanjaan pilihanraya. 16. Pelupusan bahan-bahan bercetak pilihanraya .

2d.7.2 Fungsi Pilihan Raya 1. 2. 3. 4. Menubuhkan sebuah kerajaan demokrasi Mengekalkan pucuk pimpinan. Pemilihan calun bagi mengisi jawatan tertinggi kerajaan. Menguatkan kestabilan politik negara

Aktiviti Soalan Objektif 1. Mana yang TIDAK BENAR dalam penyataan berikut: A. Parti UMNO bertanding dalam Pilihan Raya Umum 1955 B. Parti PAS bertanding dalam Pilihan Raya Umum 1955 C. Parti Negara tidak bertanding dalam Pilihan Raya Umum 1955 D. Parti MIC bertanding dalam Pilihan raya Umum 1955 2. PAS menang 1 kerusi parlimen dalam Pilihan Raya 1955 di: A. Parit Buntar, Perak B. Bagan Serai, Perak C. Kota Bharu, Kelantan D. Krian, Perak 3. Pilihan Raya Parlimen dan Dewan Negeri mesti diadakan dalam tempoh: A. 30 hari B. Dua bulan C. Satu minggu D. 10 hari

2d.7.3. Elemen-Elemen Pilihan Raya 1. Seorang pemilih mesti mendaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) bagi membolehkan pengundian dibuat untuk Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Seseorang itu layak menjadi calun dengan syarat-sayart berikut: (a) seorang warganegara Malaysia; (b) berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tarikh kelayakan; (c) seorang penduduk di mana-mana bahagian pilihan Raya di Malaysia; (d) tidak hilang kelayakan. 2. Seseorang pemilih hilang kelayakan memilih jika sekiranya perkara-perkara berikut berlaku: (a) pada tarikh kelayakan, ditahan kerana tidak siuman atau sedang menjalani

hukuman penjara; (b) sebelum tarikh kelayakan, telah didapati bersalah dan dihukum mati atau penjara lebih 12 bulan dan masih menjalani hukuman pada tarikh kelayakan; (c) di dapati besalah di bawah Akta Kesalahan Pilihan raya 1954; (d) Telah memperolehi kerakyatan asing. 3. Kelayakan calun adalah seperti berikut: (a) warganegara Malaysia dan bermastautin di negara ini; (b) berumur tidak kuang daripada 21 tahun pada hari penamaan calun; (c) tinggal di negeri di mana dia akan bertanding. 4. Seorang calun akan hilang kelayakan sekiranya dia: (a) telah didapati atau diisytiharkan tidak siuman; (b) bankrup; (c) memegang jawatan berkepentingan; (d) gagal mengemukakan laporan perbelanjaan pilihanraya; (e) telah didapati bersalah oleh Mahkamah Di Malaysia dan dijatuhi hukuman penjara tidak kurang dari setahun atau denda tidak kurang dari RM 2000 dan belum mendapat pengampunan; (f) telah memperolehi kewarganaan asing.

2d.8. Komponen Parlimen 1. Kedudukan di Parlimen Malaysia hari ini terkandung dalam Bahagian 4, Bab 4, Perkara 44 perlembagaan Perseketuan Malaysia. Parlemen adalah lambang demokrasi berjalan di Malaysia. Jadi, Parlimen adalah kuasa tertinggi perundangan di Malaysia yang menagndungi YDPA, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. 2. Dewan Rakyat adalah dewan yang penting dalam menggubal rang undang-undang, manakala Dewan Negara pula bertindak membahas dan meluluskan rand undangundang. YDPA bertindak untuk memperkenankan undang-undang tersebut. 3. Dewan Rakyat hingga setakat ini mempunyai seramai 219 orang anggota yang mewakili Barisan Nasional iaitu parti yang merintah dengan lebih dua partiga majoriti. Bakinya dalah terdiri dari pembangkang terdiri daripada DAP, PAS dan PKR. 4. Keanggotaan Dewan Negara adalah seramai 48 orang bagi setiap negeri di dalam Perseketuan Malaysia dengan setiap negeri mempunyai dua wakil yang dicadangkan oleh kerajaan negeri masing-masing. Selain itu, Wilayah-Wilayah Perseketuan di Kuala Lumpur, Labuan dan Putera Jaya masing-masing diperuntukkan dengan seorang wakil. Selanjutnya, 40 orang ahli Dewan Negeri di lantik oleh YDPA dari kalangan individu professional yang mempunyai rekod cemerlang dalam pelbagai bidang, termasuk seoarng ahli yang mewakili komuniti Orang Asli, masyarakat minoriti Thai dan Orang Kurang Upaya (OKU). 5. Dewan Rakyat bertindak sebagai penggubal undang-unadang, manakala Dewan Negara pula perlu bertindak sebagai tempat membahas dan meluluskan rang undang-undang. YDPA pula berperanan memperkenankan rang undang-undan tersebut. Aktiviti

Soalan objektif 1. Seorang pemilih daftar pilihanraya hilang kelayakan mengundi kerana: A. Minum arak B. Bekerja di luar negara C. Memiliki kewarnagaan asing D. Menjadi pegawai pilihanraya 2. Seorang calun dalam pilihan raya kehilangan kelayakan menjadi calun kerana: A. Bermain judi B. Menyerang peribadi calun lawan C. Diisytihar bankrup D. Tidak mempunyai ijazah 3. Berapakah jumlah wakil lantikan kerajaan negeri di Dewan Negara? A. 4 orang B. 1 orang C. 2 orang D. Berubah-ubah 4. Manakah yang TIDAK BENAR dalam penyataan berikut A. Fungsi Dewan Negara untuk menggubal undang-undang B. Fungsi Dewan Negara untuk membahas dan meluluskan rang undang-undang C. Fungsi Dewan Negara untuk menggubal beberapa jenis undang-undang D. Fungsi Dewan Negara untuk menggubal dan mengesahkan rang undang-undang

Rumusan Perlembagaan Malaysia jelas melindungi hak setiap individu di negara ini dengan ciricirinya yang khusus. Proses penggubalan dan pengesahan undang-undang dibuat di dalam Dewan rakyat dan Dewan Negara. Pemilihan keanggotaan dalam kedua-dua institusi tersebut dilakukan secara pilihanraya dan perlantikan. Negara ini mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dengan mengadakan pilihanraya di peringkat parlimen dan negeri setiap lima tahun. Suruhanjaya Pilihanraya berfungsi mengikut prosedur undang-undang yang diperuntukkan. Pada masa yang sama, Perlembagaan juga memperuntukkan kedudukan Islam sebagai agama rasmi Perseketuan dengan lain-lain agama bebas dianuti. Bahasa Melayu adalah Bahasa Kebangsaan negara. Perlembagaan dan YDPA juga

melindungi Hak Istimewa Orang-Orang Melayu yang masih lemah di bidang pelajaran dan ekonomi. Rujukan

Ahmad Ibrahim dan Ahileman Joned. (1992). Undang-Undang Di Malaysia.KL: DBP A. Rashid Rahman.(1994). Perjalanan Pilihan Raya Di Malaysia. KL: Berita Publishing, Sdn Bhd. Anom. UMNO Sepuluh Tahun (1946 1956). Penag: daud Press. Fauziah Shaffie dan Ruslan Zainuddin. (200). Sejarah Malaysia. PJ: Fajar Bakti. INTAN. Negara Kita-Sejarah, Pentadbiran & Dasar-Dasar Pembangunan. Kuala Lumpur. Mohamed Suffian Hashim. (1987). Mengenai Perlembagaan Malaysia. KL: DBP. Tengku Anuar. (1991). Pengetahuan Kenegaraan Malaysia. KL: Nurin Enterprise Zainal Abdidin Wahid. (1971). Malaysia Sepintas Lalu. PJ: DBP.

Penilaian Umum

Soalan Struktur 1. Jelaskan takrif Melayu seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Perseketuan (A)____________________________________________________________________ _ (B)_____________________________________________________________________ (C)______________________________________________________________________ 2. Pilih sama ada penyataan berikut BETUL atau SALAH. A. Penubuhan Majlis Hal Ehwal Agama Islam Di Peringkat Perseketuan mendapat tentangan dari dua buah negeri di Malaysia (Betul/Salah). B. Sultan/Raja/Yam Tuan mempunyai kuasa melantik seorang Mufti Kerajaan Negeri. (Betul/Salah).

C. Hak Istimewa Orang-Orang Melayu terhapus apabila Wawasan 20/20 dicapai (Betul/Salah). D. Akta ISA pada hakikatnya adalah ciplakan dari Akta Darurat 1948 (Betul/Salah) E. Sistem Parlimen Di Malaysia adalah bukti bahawa Malaysia mengamalkan system demokrasi berparlimen. (Betul/Salah) Unit 3a JENTERA PENTADBIRAN OBJEKTIF Di akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. 4. Mengenal pasti apakah badan-badan utama yang terlibat dalam jentera pentadbiran negara Membincangkan peranan yang dimainkan oleh setiap jentera pentadbiran negara Menjelaskan bagaimana cabinet beroperasi Menerangkan peranan badan berkanun dan suruhanjuaya dalam melicinkan jentera pentadbiran negara

PENGENALAN Jentera pentadbiran negara adalah terdiri daripada kabinet, kementerian, jabatan, badanbadan berkanun iaitu lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai alat pemerintahann negara. Disamping itu diwujudkan juga suruhanjaya-suruhanjaya bagi melaksanakan beberapa tugas utama dalam pengurusan negara..Sejak negara ini mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, sistem pemerintahan negara sentiasa diperkemaskan. Negara Malaysia pada masa kini dikenali seagai salah sebuah negara di dalam dunia yang mempunyai pengurusan pentadbiran yang sistematik dan cekap. 3a.1. Pembentukan Sistem Kerajaan Malaysia 1. Setelah kedatangan Inggeris pada abad ke 19, berlaku perubahan yang ketara dalam sistem politik dan pentadbiran negara. Hal ini berlaku apabila Inggeris mulai campur tangan dalam pentadbiran negara dengan mengemukakan model pentadbiran British. 2. Keadaan ini berlanjutan sehingga negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 di mana struktur pentadbiran yang baru diterima pakai sepenuhnya. Sistem ini dikenali sebagai sistem pengasingan kuasa.

3. Antara perkara yang diperkenalkan dalam sistem tersebut ialah pengasingan Badan Eksekutif dengan Badan Kehakiman. Asal usul pengasingan sistem pemerintahahan Teori ini dikemukakan oleh Montesqiue. 4. Dalam konteks negara Malaysia pada hari ini, pengasingan ini dapat dilihat dalam tiga bentuk pemerintahahn yang utama: (a) Badan Eksekutif (Pentadbiran) (b) Badan Legislatif (Perundangan) (c) Badan Judisiari (Kehakiman) 5. Walaupun sistem pengasingan kuasa ini wujud, namun pada hakikatnya penagsingan kuasa tersebut sukar dijalankan secara menyuluruh. Ini ialah kerana setiap badan mempunyai perkaiatan antara satu dengan lain. Contohnya, Badan Pentadbiran jga terlibat dalam penggubalan undang-undang dan kuasa Badan Kehakiman dapat dilihat apabila Perdana Menteri memberi nasihat kepada YDPA siapa yang layak untuk dilantik sebagai Hakim setelah berbicara dengan ketua Hakim Negara. Aktiviti Pilih kenyataan yang BENAR mengenai pengaruh system pentadbiraJn di Tanah Melayu 1. A. Sistem pentadbiran di Tanah Melayu adalah warisan Islam B. Sistem pentadbiran di Tanah Melayu adalah warisan Portugis C. Sistem pentadbiran di Tanah Melayu adalah warisan Kesultanan Melayu Melaka D. Sistem pentadbiran di Tanah Melayu adalah warisan Inggeris Jentera Pentadbiran di Perseketuan Tanah Melayu terdir dari: 2. A. Badan eksekutif sahaja B. Badan Kehakiman sahaja C. Badan eksekutif, kehakiman dan perundangan D. Badan perundangan sahaja Teori Pengasingan Antra Badan Eksekutif, Kehakiman dan Perundangan dikemukakan oleh: 3. A. Rossue B. John Locke C. Montesque D. Winston Churcill

3a.1.1. Komponen Utama Sistem Kerajaan Malaysia Komponen utama system Kerajaan Malaysia boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah

3a.1.2. Majlis Raja-Raja 1. Majlis Raja-Raja merupakan badan rasmi yang paling tinggi kedudukannya. Ia dianggotai oleh sembilan orang sultan dan empat orang genor atau Yang Dipertua Negeri. 2. Antara bidang tugas utama Majlis Raja-raja ialah: (a) Memilih YDP dan Timbalan YDPA. (b) Memberi persetujuan atau menolak tentang hal ehwal agama Islam dan adat itiadat bagi seluruh Perseketuan Tanah Melayu kecuali Sabah dan Sarawak. (c) Memberi persetujuan atau enggan memberi persetujuan kepada manamana undang-undang atau memebri nasihat tentang perlantikan mana-mana jawatan yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. (d) Mengesahkan perlantikan Ketua Hakim Negara, dua orang Hakim Besar dan hakim Mahkamah Agong serta dua orang Hakim Mahkamah Tinggi, Ketua Audit Negara, Ahli-Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya setelah berunding dengan Perdana Menteri. (e) Majlis Raja-Raja Melayu mempunyai kuasa untuk bertindak memelihara hak istimewa orang-orang Melayu jika timbul sebarang masalah.

3a.1.3.Yang Di Pertuan Agong 1. YDPA bertindak sebagai Ketua Negara dan secara tidak langsung bertindak sebagai ketua kepada tiga cabang pemerintahan negara pentadbiran, kehakiman dan perundangan. 2. YDPA dilantik lima tahun sekali setelah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja Melayu lima tahun sekali dari kalangan sembilan orang raja-raja melayu yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. 3. Perkara 39 Perlembagaan Persekutuan menyatakan YDPA bertindak sebagai punca kuasa eksekutif. Ini bermakna segala urusan kerajaan dijalankan atas nama baginda.

4. Perkara 40 (1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa dalam menjalankan setiap tugas eksekutif, baginda mesti bertindak atas nasihat Jemaah Menteri atau seorang menteri. 5. Perkara 40 (2) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa budi bicara baginda untuk melantik Perdana Menteri. 6. Perlembagaan Persekutuan Perkara 43 memberi kuasa kepada baginda untuk melantik Jemaah Menteri. Tugas YDPA dalam hal ini perlu mengikut susunan, iaitu dimulakan dengan pelantikan PM dan diikuti oleh Jemaah Menteri atas nasihat PM. 7. Perkara 40 (2) (b) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa kepada Baginda untuk mempersetujui atau tidak mempersetujui pembubaran Parlimen. 1. Mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja 2. Melakukan kesalahan yang terkandung dalam Kanun Keseksaan dan UndangUndang di Malaysia

Aktiviti Soalan Objektif Penyataan berikut adalah benar mengenai bidang kuasa Majlis Raja-Raja Melayu kecuali: 1. A. Memilih YDPA dan Timbalannya B. Menjaga kepentingan hak istimewa orang Melayu C. Memperkenankan cadangan perlantikan hakim-hakim D. Melantik Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri Antara penyataan berikut, yang manakah bukan tugas rasmi YDPA? 2. A. B. C. D. Perlantikan perdana Menteri Membubarkan persidangan Parlimen Melantik ahli-ahli rasmi Dewan Negara Memanggil Majlis Raja-Raja untuk bermesyuarat

3. Siapakah dibawah ini yang boleh melantik YDPA? A. Majlis Raja-Raja B. Wakil kerajaan yang dilantik oleh kerajaan negeri C. Pedana Menteri D. Menteri-Menteri Kabinet

Badan Eksekutif (Pentadbiran)

Di Malaysia, kuasa eksekutif dijalankan oleh pentadbiran peringkat Persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan.

3a.2. Kuasa Eksekutif Peringkat Persekutuan 1. Tugas utama kabinet ialah menggubal dan menjalankan dasar tertinggi negara. Ia diketuai oleh Perdana Menteri dan diikuti oleh menteri-menteri lain. Perdana Menteri dilantik oleh YDPA, manakala menteri-menteri lain dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri. 3a.2.1. Kuasa Eksekutif Peringkat Negeri
Raja/ Sultan/ yang Dipertuan Negeri

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

Dewan Undangan Negeri

1. 2.

Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan bahawa kuasa eksekutif peringkat negeri di setiap negeri akan dijalankan oleh Raja/ Sultan/ Yang Dipertuan Negeri. Raja/ Sultan/ yang Dipertuan Negeri berkuasa untuk memperkenankan pelantikan Menteri Besar/ Ketua Menteri daripada kalangan mereka yang mengetuai parti yang berjaya memenangi undi majoriti dalam pilihanraya peringkat negeri. Raja/ Sultan/ yang Dipertuan Negeri juga akan memperkenan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO)/ Jemaah Menteri atas nasihat Menteri Besar/ Ketua Menteri.

Aktiviti Isikan perkataan yang tepat ditempat yang kosong 1. Di Malaysia terdapat_______peringkat system pentadbiran 2. Kuasa eksekutif di peringkat_____________ dari segi pentadbiran harian diketuai oleh Menteri Besar/Ketua Menteri 3. Perlantikan Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri mesti diperkenan oleh _____________

3a.3 Kabinet Latar Belakang Sejarah 1. 2. Dari segi sejarah, jemaah menteri/kabinet telah dimulakan sebelum negara kita merdeka iaitu pada tahun 1951 melalui penegenalan sistem ahli. Seorang ahli akan dilantik dimana jawatannya adalah sama seperti tugas seorang menteri. Melalui sistem ini juga, beberapa buah jabatan kerajaan akan dilantik di bawah kawalan seorang ahli. Seorang ahli yang dilantik pada waktu itu adalah bertanggungjawab langsung kepada Pesuruhjaya Tinggi British. Sistem ahli ini berakhir apabila pilihanraya umum pertama diadakan pada bulan Ogos, 1955. Jemaah Menteri yang ulung telah mengadakan mesyuarat pertama di Majlis Undangan Perseketuan, Kuala Lumpur pada tahun 1957. Dalam mesyuarat tersebut, buat pertama kalinya pemimpin-pemimpin tempatan telah mengambil alih tempat pegawai-pegawai Inggeris. Mesyuarat ini telah dipenegerusikan oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Dalam Kabinet ini, menteri-meneteri terdiri daripada pemimpin-pemimpin Perikatan (UMNO-MCA-MIC) yang menang dalam Pilihan Raya Umum 1955. Sistem cabinet ini berlanjutan sehingga kehari ini.

3.

4.

3a.3.1. Bidang Kuasa Kabinet 1. Kabinet adalah sebuah badan yang melaksanakan kuasa eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri. Hingga kini terdapat 25 orang anggota kabinet termasuk Perdana Menteri dan seorang Timbalan Pedana Menteri.. 2. Mereka bertanggungjawab secara kolektif ke atas semua keputusan yang dibuat oleh kabinet. Oleh kerana kabinet merupakan badan tertinggi di negara ini yang bertanggungjawab dalam pembentukan dasar-dasar kerajaan, maka beberapa buah jawantankuasa tetap kabinet telah diwujudkan seperti Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pekerja-Pekerja Asing. Lazimnya Timbalan Perdana Menteri mempengerusikan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kabinet. Di samping jawantankuasa ini, terdapat beberapa buah majlis dibentuk untuk menyeleraskan pentadbiran negara dengan Timbalan perdana Menteri atau menteri-menteri kanan yang ditentukan dari semasa kesemasa menjadi penguruisnya. Majlis Tanah Negara Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan Majlis Kewangan Negara Majlis Angkatan Tentera Keemua majlis-majlis ini dipengerusikan oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab dalam portfolio-portfolio berkenaan. Kesemua majlis-majlis di atas adalah diperuntukkan

oleh Perlembagaan Persekutuan. Majlis-majlis lain yang ditubuhkan oleh kerajaan melicinkan perjalanan jentera pentadbiran seperti : Majlis Tindakan Negara Majlis Tindakan Ekonomi Negara Majlis Keselamatan Negara. Majlis Tindakan Negara merupakan majlis pentadbiran yang tertinggi. Ia diwujudkan bagi menyelaras pelaksanaan semua rancangan dan projek pembangunan kerajaan. Semua Menteri cabinet perlu hadir dalam Majlis ini. Majlis Tindakan Ekonomi Negara diberi tanggungjawab khusus mengenai aspek ekonomi negara, dan majlis keselamatan negara bertindak menyelaraskan tugas-tugas yang berkaitan dengan keselamatan negara. Aktiviti 1. Majlis Tindakan Ekonomi Negara berfungsi seperti penyataan dibawah kecuali: (A) Membahas kedudukan kewangan negara (B) Membincangkan kadar pertumbuhan ekonomi (C) Membahas hubungan perdagangan antara bangsa (D) Membahas dasar luar negara

2.Jawatankuasa-Kabinet ditubuhkan untuk membincangkan: (A) Hal-Hal khusus (B) Hal-hal umum (C) Hal hal separuh umum (D) Semua perkara 3. Mesyuarat pertama kabinet telah dipengerusikan oleh: (A) Tun Dr. Ismail Abdul Rahman (B) Tun Abdul Razak Hussein (C) Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj (D) Encik Mohamad Khir Johari 3a.3.2. Fungsi Perdana Menteri 1. Perdana Menteri adalah ketua Jemaah Menteri atau lebih dikenali sebagai kabinet. Dengan lain perkataan Pedana Meneteri adalah Ketua Kerajaan.

2. Perdana Menteri adalah lantikan YDPA dari kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam Pilihan Raya Umum dari parti yang menang dengan majoriti. 3. Meskipun YDPA dan Majlis Raja-Raja Melayu mempunyai kedudukan tertinggi dalam Perlembagaan, tetapi Perdana Menteri adalah peneraju politik yang tertinggi di dalam negara. 4. Perdana Menteri mempunyai kuasa mutlak untuk mencalonkan sesiapa sahaja dari Dewan rakyat atau Dewan Negara untuk dilantik oleh YDPA sebagai anggota kabinet. 5. Sebagai Ketua Kabinet, Perdana Menteri mempunyai hak untuk menentukan agenda mesyuarat mingguan kabinet.

Aktiviti Isikan perkataan yang tepat ditempat yang kosong 1. Perdana Menteri mempunyai ______________penuh untuk melantik atau memecat Menteri 2. Perlantikan kabinet hendaklah mendapat _______________ dari YDPA. 3. Perdana Menteri berhak untuk ___________________ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara bagi menganggotai kabinet 3a.3. Badan Perundangan (Judisiari) 1. Perundangan adalah merujuk kepda undang-undang yang digubal oleh badan khas yang dipertanggungjawab dari segi perlembagaan. Fungsi utama perundangan adalah untuk menggubal, meminda atau membatalkan undang-undang sebagai memberi kesan kepada kehendak badan perundangan. Kuasa perundangan di Malaysia ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia. 2. Penggubalan undang-undang dalam bentuk perundangan dijalankan oleh Parlimen Malaysia bagi peringkat Persekutuan dan Dewan Undangan Negeri bagi peringkat negeri. Badan Perundangan Persekutuan dan negeri bukan yang tertinggi (supreme). Kedua-dua badan ini menggubal undang-undang dalam sempadan yang ditetapkan oleh Pelembagaan Persekutuan Malaysia dan Perlembagaan NegeriNegeri. Perkara-perkara perundangan dibahagi dua anatara kedua-dua badan ini. Parlimen Malaysia membuat dan meluluskan undang-undang.

3. Undang-Undang yang dibuat sebelum hari kemerdekaan terus berkuatkuasa di negara ini sehingga pindaan atau pembatalan terhadapnya dibuat oleh badan-badan berkuasa tertentu. Sehingga kini sudah banyak pindaan dan pembatalan yang dibuat. 1. Badan perundangan peringkat Persekutuan terbahagi kepada :
Yang di-Pertuan Agong

Majlis Raja-Raja

Parlimen

2.

Dalam melaksankan kuasa legislatif atau perundangan, Parlimen memainkan peranan yang amat penting. Fungsinya dapat dilihat semasa proses penggubalan rang undang-undang dijalankan.

3a..4. Badan Kehakiman 1. Kehakiman merupakan satu badan hakim-hakim dalam satu system perlembagaan. Dari segi kuasa dan peranan terdapat kehakiman berbeza-beza antara satu negara dengan negara lain. Para hakim terus diberi kuasa mentafsir dan melaksanakan undang-undang dengan kuasa yang diberikan kepada mereka. Kuasa ini termaktub didalam perlembagaan persekutuan Malaysia. 2. Dalam system demokrasi liberal yang diamalkan dinegara ini, kehakiman merupakan cabang ketiga bagi pihak kerajaan yang memainkan peranannya dalam proses pegimbangan kuasa. Untuk melaksanakan semua fungsi kehakiman ini, perlembagaan persekutuan Malaysia telah menyediakan peruntukkan untuk mewujudkan system makhamah supaya tugas-tugas kehakiman dapat dilaksanakan. Makhamah ini mempunyai kuasa yang besar terhadap badan perundangan dan kuasa eksekutif kerana: Mempunyai kuasa mentafsirkan perlembagaan negara. Mentafsir sesuatu undang-undang Mengisytiharkan sesuatu undang-undang bertulis Persekutuan atau Negeri. Mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan sebagai tidak sah dari segi undang-undang. 3. Undang-undang yang dibuat oleh hakim dan badan perundangan adalah berkaitan antara satu dengan lain dalam lingkungan falsafah undang-undang. Di sini, badan perundangan bertugas membuat/menggubal undang-undang dan pihak makhamah pula mlaksanakan undang-undang itu, jika ia digubal dengan betul.

4. Pihak makhamah boleh mentafsir bahagian-bahagian tertentu undang-undang (akta, enakmen atau ordinan) sebagai tidak sah kerana bercanggah dengan bidang kuasanya. Walau bagaimanapun, makhamah tidak boleh meminda undang-undang ini disebabkan bidang kuasa pemindahan adalah hak badan perundangan atau parlimen sahaja. 1. Sebelum kedatangan Barat, masyarakat Tanah Melayu telah pun mempunyai sistem perundangan sendiri. Dalam hal ini, negeri-negeri di semenanjung Tanah Melayu menggunakan Undang-undang Adat Melayu sementara di Sabah dan Sarawak dikenali sebagai Undang-undang Adat Bumiputera. Walau bagaimanapun, undang-undang yang wujud pada waktu itu banyak dipengaruhi oleh unsur Hindu dan Islam. Setelah kedatangan penjajah British, undang-undang asal telah banyak mengalami perubahan. Undang-undang Inggeris telah digunakan secara meluas, terutama Comman Law dan Kaedah-kaedah Ekuiti. Undang-undang Malaysia pada hari ini diperoleh daripada lima punca yang utama, iaitu : a. Undang-undang bertulis, iaitu Perlembagaan dan Perundangan Persekutuan dan Negeri. b. Keputusan-keputusan Mahkamah. c. Undang-undang Inggeris. d. Undang-undang Islam e. Undang-undang Adat

2.

Aktiviti

1. Penggubalan undang-undang negeri dibuat oleh: (A) Dewan Undangan Negeri (B) Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (C) Dewan Negara Negeri (D) Istana Sultan Penyataan mengenai bidang kuasa mahkamah adalah BENAR kecuali: 2. (A) Badan Kehakiman mempunyai kuasa mentafisr Perlembagaan (B) Badan Kehakman berhak meminda undang-undang (C) Badan Kehakiman berhak membatalkan tindakan kerajaan dari segi undangundang (D) Badan kehakiman boleh membatlakan rang undnag-undang yang telah diluluskan di Parlimen 3. Terdapat____________unsur-unsur yang telah dirujuk sebagai sumber perundnagan negara

3a.4.1. Sistem dan Corak Kehakiman di Malaysia


Mahkamah

Mahkamah Persekutuan

Mahkamah Negeri

Mahkamah di Malaysia dibahagikan kepada dua : 1. Mahkamah Persekutuan - Mahkamah Atasan - Mahkamah Rendah - Mahkamah Khas - Mahkamah Syariah - Mahkamah Adat

2. Mahkamah Negeri

MAHKAMAH PERSEKUTUAN 1. Mahkamah Atasan - Mahkamah Agong - Mahkamah Rayuan - Mahkamah Tinggi Tanah Melayu dan Borneo - Mahkamah Sesyen - Mahkamah Juvana - Mahkamah Majistret Kelas I dan Kelas II - Mahkamah Tuntutan Kecil - Mahkamah Penghulu - Mahkamah Tentera - Mahkamah Perusahaan - Mahkamah Buruh - Mahkamah Khas Raja-Raja - Mahkamah Negeri

2. Mahkamah Rendah

3. Mahkmah Khas

MAHKAMAH NEGERI

1. Mahkamah Syariah 2. Mahkamah Adat (Sabah dan Sarawak)

- Mahkamah Syariah Rayuan - Mahkamah Tinggi Syariah - Mahkamah Adat Daerah - Mahkamah Pegawai/ Ketua Adat - Mahkamah Penghulu

Kesimpulan Didalam bab ini anda telah mendapat penjelasan ringkas tentang struktur pentadbiran di Malaysia. Fungsi YDPA, Perdana Meneteri, Badan Kehakiman dan Perundangan adalah merupakan institusi-institusi pentadbiran yang penting kepada Perseketuan Malaysia. Kesemua institusi dan badan tersebut saling berperanan mengikut peruntukan-peruntukan yang terdapat di dalam Perlembagaan Malaysia. Rujukan Abdul Aziz Bari & Farid Sufian Shuaib. 2001. Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas dan Masalah. KL: DBP. ____________________. 2002. Majlis Raja-Raja: Kedudukan dan Peranan Dalam Perlembagaan. KL: DBP.dan luar ____________________. 2003. Malaysian Cosntitution: A Critical Introduction. KL: The Other Press. Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Joned. 1992. Sistem Undang-Undang di Malaysia. KL: DBP. ____________________. 1997. Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. KL: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Mohamed Sufian Hashim. 1987. Mengenai Perlembagaan Malaysia. KL: DBP. Penilaian Keseluruhan A. Pilih sama ada penytaan berikut BETUL atau SALAH. 1. Perdana menteri dan Kabinet bertanggungjawab dalam menentukan pemerintahahn dalam dan luar negara. (Betul/Salah) polisi

2. Fungsi EXCO di negeri-negeri adalah sama dengan kabinet di Persketuan. (Betul/Salah) 3. Mahkamah Syariah kini telah diiktiraf sebagai sebahagian dari institusi kehakiman negara (Betul/Salah)

Unit 3b Kementerian 1. Tugas-tugas Menteri akan dilaksanakn oleh sebuah badan yang dikenali sebagai kementerian. Kemneterian merupakan satu agensi tertinggi dalam jnetera pentadbiran Perseketuan. Portfolio Perdana Menteri berada di Jabatan Perdana Menteri dengan beberapa orang menteri yang memegang pelbagai portfolio seperti undang, agama Islam, perpaduan negara dan tugas-tugas khas. 2. Bagi kementerian yang besar, tugas Menteri akan dibantu oleh seorang Timbalan Menteri yang juga dilantik oleh YDPA. 3. Di Malaysia, hingga setakat ini ada 27 buah kemneterian yang boleh ditambah atau dikurangkan. Ketua pentadbir utama kemneterian ialah Ketua Setiausaha manakala Ketua pentadbir utama di Jabatan perdana Menteri adalah Ketua Setiausaha Negara yang juga secara otomatis mengelai semua ketua-ketua setiausaha kementerian.

3b.1 Jenis-Jenis Kementerian dan Bidang Kuasa Jenis-Jenis kementerian dapat dilihat dari segi objektif dan fungsi seperti berikut: 1. Jabatan Perdana Menteri tugas utama kementerian ini adalah untuk melaksana dan memastikan semua dasar-dasar kerajaan tercapai. Antara bahagian-bahagian terpenting dalam JPM ialah Unit Perancang Ekonomi (EPU) dan Jabatan Perkhidamatan Awam (JPA). 2. Kemeterian Kewangan adalah satu dari antara kementerian yang kanan berfungsi merancang system kewangan untuk kemajuan negara. 3. Kementerian Pertahanan satu lagi kementerian kanan yang bertugas utamanya ialah melaksana dan mengurus system pertahanan Malaysia. 4. Kementerian Keselamatan dalam Negeri sebuah kementerian kanan yang bertanggungjawab tentang keselamatan negara. Jabatan PDRM dan Bahagian penguatkuasaan ISA berada dibawah kementerian ini. 5. Kementerian Perusahan Perladangan dan Komoditi - membangun sektor komoditi bagi memberi sumbangan kepada ekonomi negara.

6. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menguruskan perkara-perkara yang berikaitan hal ehwal dalam negeri seperti mengendalikan kad pengenalan. 7. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi memastikan sains dan teknologi negara bergerak maju dan memberi sumbangan kepada pembangunan negara. 8. Kementerian Belia dan Sukan (KBS) membangun belia dan memajukan sukan bagi mencapai matlamat wawasan 2020. 9. Kementerian Kesihatan menyediakan perkhidmatan kesihatan terbaik untuk rakyat. 10. Kemneterian Perumahan dan Kerajaan Tempatan memastikan pembangunan perumahan dan kemudahan untuk rakyat dirancang dengan baik. 11. Kemneterian Kesenian, Kebudayaan dan Warisan memupuk kebudayaan negara berteraskan dasar Kebudayaan nasional. 12. Kementerian Pelancungan - merancang program galakan pelancungan ke Malaysia untuk meningkatkan pendapatan negara. 13. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah menjaga kebajikan penduduk di luar bandar. 14. Kementerian Penerangan memastikan system penyaluran maklumat kerajaan melalui media eletronik, komunikasi bersemuka dan perfileman bagi mewujudkan masyarakat bermaklumat.dn pada masa yang sama memberi kesedaran kepada pengguna 15. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluaraga dan Masyarakat mewujudkan masyarakat penyayang dalam institusi keluarga dan lain-lain institusi masyarakat. 16. Kementerian Pengangkutan menyediakan system pengangkutan yang bersepadu untuk mewujudkan rangkaian pengangkutan yang canggih dan cekap. 17. Kementerian Sumber Manusia mewujudkan sumber manusia bertaraf dunia. 18. Kementerian Perdagangan Dan Hal Ehwal Dalam Negeri menjaga kebajikan pengguna agar menajdi pengguna bijak. 19. Kementerian Kerjaya membangun dan memajukan infrastuktur, industri pembinaan dan perkhidmatan profesioanl yang berkualiti supaya dapat menyumbang kepada ekonomi negara. 20. Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi memastikan infrastruktur tenaga, air dan komunikasi memberikan faedah kepada pengguna. 21. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyediakan kemudahan untuk bakal usahawan bagi mewujudkan pembanugunan usawahan yang tulen dan berkualiti, berdaya maju, berdaya tahan dan beraya saing dalam semua sektor. 22. Kementerian Pelajaran Malaysia salah sebuah kementerian yang kanan menyediakan sumber tenaga manusia yang berilmu dengan menyediakan peluang-peluang pendidikan. 23. Kementerian Luar menjaga dan menjalin hubungan dengan negara lain. 24. Kementerian Perdagangan Antara Bangsa dan Industri satu lagi kemneterian yang kanan berfungsi untuk mewujudkan perdagangan dengan negara luar bagi faedah negara. 25. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar menguruskan sumber asli negara ketahap yang minimum. 26. Kementerian Wilayah Perseketuan melaksanakan pembangunan Wilayah Perseketuan 27. Kementerian Pengajian Tinggi satu kemeneterian yang baru ditubuhkan untuk khusus mengurus hal ehwal pengajian tinggi negra.

3b. 2. Bidang Kuasa Bidang kuasa kementerian adalah luas. Masing-masing kementerian mempunyai peruntukan undang-undang dan peraturan-peraturan tetap bagi menjalankan dasar, rancangan dan program pembangunan negara demi kesejehteraan rakyat. Setiap kemneterian terdapat Bahagian Undang-Undang, Perancangan dan Pengurusan. Menteri dengan bantuan Timbalan-Timbalan Meneteri serta Setiausaha-Setiausaha Parlimen mempunyai kuasa mengikut kedudukan jawatan masing-masing dalam sesebuah kementerian. Aktiviti Soalan Objektif 1. Menteri yang bertanggung jawab menegnai undang berada dibawah: A. Kementerian Undang-Undang B. kmeneterian Hal Ehwal dalam Negeri C. Jabatan Perdana Menteri D. Jabatan peguam Negara 2. Manakah yang BENAR dengan penyataan berikut: A. Kementerian Pengajian Tinggi telah wujud sebelum ini B. Kementerian Pengaian Tinggi baru diwujudkan C. Kementerian Pengajian Tinggi pernah diwujudkan pada satu ketika D. Kementerian Pengajian Tinggi tidak berbeza dengan Kemneterian Pelajaran 3. Jabatan Perkhidmatan Awam berada dibawah: A. Kementerian Sumber Manusia B. Jabatan Perdana Menteri C. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri D. Kementerian Pelajaran

3b.3 Suruhanjaya 1. Untuk memastikan jentera pentadbiran kerajaan berjalan dengan lancer dan sistematik, kerajaan telah menubuhkan dua jenis suruhanjaya iaitu Suruhanjaya Tetap dan Suruhanjaya Sementara.

2. Contoh Suruhanjaya Tetap ialah Suruhanjaya Pilihan Raya dan Suruhanjaya Sementara ialah Suruhanjaya Di Raja Mengenai Pita Linggam. 3. Bagi menjamin suruhanjaya ini bebas dan tidak ada campur tangan daripada pihak tertentu, ahli-ahli suruhanjaya dilantik secar khas. Mereka dilantik oleh YDPA setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Antara Suruhanjaya Tetap ialah: (a) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam - berfungsi untuk melantik, menegsahkan, memasukkan kedalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas anggota bagi perkhidmatan perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya. (b) Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan - melaksanakan urusan pengambilan dan perkhidmatan anggota perkhidmatan pendidikan dengan cekap dan berkesan. (c) Suruhanjaya Pasukan Polis bertanggungjawab melantik, mengesahkan, memasukkan kedalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen, kenaikan pangkat, pertukaran dan menjalankan kawalan tata tertib keatss anggota pasukan polis. (d) Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman Dan Undang-Undang bidang kuasanya adalah untuk mengurus perkhidmatan kehakiman dan undangundang dari perlantikan, kenaikan pangkat, pemecatan dan lain-lain aspek yang relevan seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan Perseketuan. (e) Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) - berfungsi untuk mendengar pandangan-pandangan dari rakyat Malaysia sama ada individu, organisasi serta institusi dalam perkara-perkara yang berkaiatan dengan hak asasi individu seperti yang tecatat dalam Perlembagaan Perseketuan.

Unit 3c Kerajaan Tempatan 1. Kerajaan Tempatan berada pada tahap ketiga dalam system pentadbiran negara Malaysia. 2. Meskipun bidang kuasanya adalah terhad jika dibandingkan dengan kuasa kerajaan pusat dan negeri-negeri, ia tetap penting kerena kewujudannya membuktikan prinsip demokrasi berjalan di negara ini. 3. Kerajaan Tempatan adalah dekat dengan rakyat diperingkat akar umbi. 4. Pada tahun 1965, sebuah Suruhanjaya Penyiasatan Di Raja telah ditubuhkan dengan Senator Athinahapan menjadi Pengerusinya. Fungsi Suruhanjaya Di Raja adalah untuk seperti berikut: (a) Memupuk perpaduan kebangsaan; (b) Kecekapan dalam Pentadbiran; (c) Pembangunan sosio ekonomi; (d) Kebebasan dan otonomi dalam pengurusan kewangan dan pentadbiran; (d) Demokrasi.

5. Strukur Kerajaan Tempatan di Malaysia adalah seperti berikut: Dewan bandarRaya, Majlis Perbandaran, Majlis Bandaran dan Majlis Tempatan. Kuala Lumpu adalah bersatatus Bandar Raya pertama di Malaysia. Aktiviti 1. Suruhanjaya Di Raja bersifat: A. Tetap B. Sementara C. Tidak menentu perkhidmatannya D. Dihadkan masa perhidamatannya 2. Penubuhan Suruhanjaya Tetap mesti di perkenankan oleh: A. YDPA B. Sultan C. Perdana Menteri D. Parlimen 3. Bandara Raya Pertama di Malaysia ialah: (A) George Town, Pulau Pinang (B) Kuala Lumpur (C) Ipoh (D) Butterworth Rumusan Sistem pentadbiran di Malaysia adalah tersusun rapi dari segi struktur pengurusan. Kementerian-kementerian, jabatan-jabatan, lembaga-lembaga serta suruhanjayasuruhanjaya telah memainkan peranan penting mengikut fungsi masing-masing. Kewujudan institusi-institusi pentadbiran yang berstuktur ini telah menyebabkan dasardasar kerajaan memenuhi objektifnya secara berkesan dan telus. Susunan pentadbiran negara mengkar pada pringkat akar umbi dari pusat sehingga kedesa-desa.

Rujukan Hasnah Hussin dan Mardiana Nordin. 2007. Pengajian Malaysia. KL: Percetakan Rina Sdn. Bhd. ILBS. 2004. Malaysia Kita. PJ: International law Book Services.

Jayum A Jawan. 2007. Malaysian Politics & Government. Shah Alam: Karisma Publications Sdn Bhd. Open University. 2006. Pengajian Malaysia. KL: Prentice Hall. Penilaian keseluruhan Soalan Struktur 1. Suruhanjaya Siasatan Pita Linggam berstatus: (A) DiRaja (B) Sementara (C) Kabinet (D) Parlimen 2. Jabatan Pentadfaran Negara berada idbawah kementerian: (A) Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (B) Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (C) Jabatan Perdana Menteri (D) Kementerian Sumber Manusia

3. Sebutkan 3 portfolio yang dipegang oleh menteri-menteri di Jabatan Perdana Menteri A.______________________________ B.______________________________ C._______________________________

4. Huraikan beberapa fungsi Suruhanjaya DiRaja Mengenai Kerajaan Tempatan (1956) A.___________________________________ B.---------------------------------------------------C._______________________________________

D.-----------------------------------------------------5. Namakan tiga buah kementerian yang bersatus kanan dalam kabinet A.___________________________________ B.___________________________________ C.___________________________________

Unit4a DASAR-DASAR KERAJAAN Objektif Pembelajaran Pada akhir bab ini, pelajar diharpkan dapat: 1. Membincangkan rancangan-rancangan pembangunan ekonomi negara. 2. Mengenal pasti strtaegi-startegi yang telah dijalnkan oleh pihak kerajaan dalam memajukan ekonomi negara. 3. Mengenal pasti isu-isu yang diketengahkan dalam setiap rancangan pembangunan ekonomi

PENGENALAN Di dalam bab ini, anda akan didedahkan kepada beberapa dasar utama Kerajaan Malaysia. Diantara dasar-dasar utama kerajaan yang telah diperkenalkan sejak negara ini mencapai kemerdekaan ialah Dasar Ekonomi Baru (DEB), Dasar Pembangunan Nasional (DPN), Dasar Wawasan Negara, Dasar Belia Negara, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Wawasan 2020 dan Pelan Integriti Nasional. Unit 4a 4a.1 Dasar Ekonomi Baru (DEB)

1. 2. 3.

4. 5.

6.

Dasar ini telah dilancarkan oleh Kerajaan Malaysia melalui Rancangan Malaysia Kedua (1971 -1975). Pembentukan DEP adalah bermatlamat untuk membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum. Rancangan untuk mencapai matlamat DEB terkandung dalam Rangka rancangan Jangka Panjang (RRJP) dari tahun 1971-1990. Strategi DEB dilaksnakan dengan menggnakan serampang dua mata, iaitu: (a) mengurangkan kemiskinan dengan cara menyediakan lebih banyak peleuang pekerjaan kepada semua kaum; (b) menyususn semula masyarakat untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Asas yang menajdi dasar penggubalan DEB adalah disebabkan pengagihan ekonomi yang tidak seimbang antara kaum, terutama sekali orang Melayu yang masih ketinggalan dalam ekonomi kerena factor kemiskinan. Bagi memastikan matlamat untuk membasmi kemiskinan tercapai, strategi ditumpukan kepada golongan miskin di luar bandar dan bandar. Pada tahun 1970, terdapat kira-kira 49.3 % penduduk berpendapatan dibawah paras kemiskinan (disekitar 200RM), dan kira-kira 86% adalah terdiri dari penduduk luar bandar. Usaha kerajaan untuk mengurangkan kemiskinan dapat dilihat dengan penyediaan pelbagai program kemudahan untuk keselesaan hidup rakyat seperti pembinaan jalan-jalan raya, jambatan, bekalan ayer, bekalan letrik, sekolah, pusat kesihatan, dan lain-lain bantuan seperti bekalan baja, bantuan buku teks, makanan dan minuman untuk pelajar-pelajar sekolah yang miskin dan sebaginya.

4A.1.1. Pencapaian Antara pencapaian yang telah diperoleh DEB adalah seperti berikut: 1. Peningkatan dalam pendapatan dan menyusun kadar kemiskinan mengikut kaum. Pendapatan kaum bumiputera berjaya dinaikkan dan dapat mengurangkan perbezaan pendapatan dengan kaum lain, terutama kaum Cina. Pokoknya kadar kemikinan bagi semua kaum telah dapat diturunkan. 2. Penyusunan semula corak guna tenaga untuk orang-orang Melayu yang selama ini kurang dalam bidang ikhitisas dan teknik. 3. Penyususnan semula hak milik dalam sektor syarikat. 4. DEB telah brjaya mengubah hamprr keseluruhan system sosial masyarakat majmuk di Malaysia. 5. Peningkatan ekonomi negara dan kejayaan DEB terbukti apabila didapati inflasi berjaya dikekalkan pada kadar 4.6% dan keseluruhan kadar kemiskinan menurun daripada 42.4% pada tahun 1976 kepada 17.1% pada tahun 1990. Aktiviti

1. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah digubal kerana: A. Hartal di Pulau Pinang B. Tragedi 13 Mei, 1969 C. Pilihan Raya Umum 1969 D. Permintaan ngo-ngo Melayu 2. Dasar Ekonomi Baru (DEB) terkenal dengan jolokan: A. Dasar Ekonomi Nasional B. Serampang dua mata C. Menyelematkan bumiputra D. Membina bangsa Malaysia 3.Antara penyataan berikut, yang manakah matlamat utama DEB ? A. Mewujudkan perpaduan antara kaum B. Membasmi kemiskinan C. Menyusun semula masyarakat D. Memajukan sektor industri

4a.2 Dasar Pembangunan Nasional (DPN) 1. 2. Kerajaan telah melancarkan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) bersama dengan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJPK2) pada tahun 1991. RRJPK (1991 2000) yang mengandungi DPN merupakan era baru bagi Malaysia khususnya dalam menempuh negara maju menjelang tahun 20202.

4a.2.1 Faktor 1. Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir DPN kerana masayarakat yang bersatu padu angat penting untuk memperkukuh lagi kestabilan sosial, politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. 2. Walaupun DEB telah berjaya dari segi pelaksanaan, tetapi proses kejureteraan ala DEB ini memrlukan masa yang lama dengan mengambil kira peruibahan dunia. 3. DPN membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara maju dalam semua segi keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi.

4a.2.2. Pencapaian 1. DPN telah berjaya menumpukan aktivitinya dalam program pembasmian kemiskinan di kalangan golongan termiskin (hardcore poor) disamng mengurangkan kemiskinan relative. 2. DPN berjaya menggerakkan usaha kearah penubuhan masayarakat Perdagangan dan Perindstrian Bumiputra (MPPB) 3. DPN berjaya memberi lebih tumpuan kepada sumber manusia termasuk system nilai dan etika bagi mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan ekonomi yang sama. 4a.3 Dasar Wawasan Negara 1. RRJP3 telah digubal berasaskan dasar yang dinamakan Dasar Wawasan Negara (DWN), dengan tema meningkatkan keutuhan dan daya saing negara. 4a.3.1. Faktor 1. Membangun Malaysia sebagai sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan. 2. Menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan tempatan melalui pengukuhan pelaburan dalam negeri disamping menarik pelaburan asing (FDI). 3. Memabasmi kemiskinan di kalangan kelompok kecil miskin di kawasan terpencil seperti orang asli. Mengorientasikan semula pembangunan sumber manusia bagi menyokong masyarakat yang berassakan pengetahuan. 4. Meningkatkan penglibatan kaum bumiputra dalam semua sektor utama ekonomi. 4a.3.2. Pencapaian 1. Malaysia kini muncul sebagai negara berjaya mengekalkan pertumbuhan ekonomi pada kadar yang memberangsangkan di dalam dunia 2. Malaysia berjaya menghadapi persaingan antara bangsa dan rantau berikutan dengan pelaksanaan WTO dan AFTA. 3. Peningkatan produktiviti merupakan nadi kepada pertumbuhan ekonomi dan daya saing. 4. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan iaitu dengan pembangunan tenaga manusia yang berpengetahuan. 5. S& T (sains dan teknologi) dan R & D (penyelidikan dan pembangunan sumber daya manusia) kini menjadia agenda negara. Ini dapat dilihat dengan penubuhan Kementeriann sains, Teknologi dan Inovasi, peranan SIRIM, Teknologi Park dan sebagainnya. 6. Malaysia muncul sebagai negara ICT dengan Cyber Jaya menjadi pemacunya.

7. Syarikat-syarikat swasta negara telah mendapat tempat di pasaran dunia dalam perdagangan brat seperti pembinaan lebuh raya, lapanagan terbang, bangunanbangunan seperti di Cina, India, negara-negara Teluk, Iran dan lain-lain. Aktiviti 1. Manakah yang tidak terkandung dalam Dasar Wawasan Negara (DWN) A. Membina bangsa yang berdaya tahan B. Mewuudkan masyarakat yang saksama C. Membangun ekonomi yang berasaskan pengetahuan D. Meneruskan agenda ekonomi untuk semua kaum 2. RRJP3 pada hakikatnya ialah: 1. Dasar Wawasan Negara (DWN) 2. Wawasan 20/20 3. Pelan Industri Negara 4. DEB 3. Dasar Wawasan Negara telah berjaya memperkenalkan Malaysia sebagai negara KECUALI: (A) Negara ICT (B) Negara industri (C) Negara pelancungan (D) Negara pertanian

Unit 4B Dasar Sosial

4B.1 Dasar Pendidikan Kebangsaan. 1. Di dalam era negara menuju kemerdekaan, telah ada kesedaran di pihak kerajaan untuk menyeragam dan mengemaskan system pendidikan negara. Oleh sebab itulah lahirnya dasar pendidikan kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan di dalam ordinan pelajaran 1957.

2. 3.

Dasar pendidikan telah disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. Laporan tersebut kemudian dimaktubkan dalam akta pelajaran 1961 Sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji semula dasar pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki perlaksanaannya untuk melahirkan sebuah masyarakat yang bersatu-padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih agar pembangunan negara dapat di capai. Laporan ini dikenali sebagai Laporan Kabinet

4b.1.1 Falsafah 1. 2. Matlamat utama dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah mentaupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kereja (tenaga rakyat) bagi keperluan ekonomi. Hasrat serta aspirasi negara dalam memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dah berakhlak, seimbang dan harmonis yang boleh mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat serta negara.

4b.1.2 Strategi Pelaksanaan 1. Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa parantara yang utama. Mengadakan ko-kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah (c) Mewujudkan system peperiksaan yang sama bagi semua. (d) Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. (e) Meningkatkan mutu pendidikan keseleruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh seimbang dan bersepadu. (f) Mengadakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun (g) Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukkan secara adil dan memeberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman. (h) Menyediakan pendidikan rendah mengikut kurikulum baru sekolah rendah (KBSR) yang berasaskan 3 M, iaitu membaca, menulis dan mengira pada tahun 1983 yang menjurus kepada kurikulum bersepadu sekolah menengah (KBSM) pada tahun 1989.

(i) memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum sekolah vokasional pada tahun 1978. (j) mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti, terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan. (k) mempertingkat pendidikan kerohanian moral dan disiplin. (l) menjadikan bahasa kebangsaan dan inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib di ajar di sekolah-sekolah dan memberi peluang yang sempurna bagi mempelajari bahasa-bahasa lain seperti bahasa cina dan bahasa tamil. (n) Menggalakkan aktiviti kurikulum yang memupuk disiplin, seperti Pasukan KadeT tentera , kadet Polis, Pengakap, Puteri Islam dan lain-lain. 4b.1.3 Pencapaian Dasar Pendidikan kebangsaan telah berjaya mencapai matlamatnya seperti berikut: 1. Menjadikan sistem pendidikan nasional lebih tersusun dan terancang rapi semenjak negara mencapai kemerdekaan 1957 di semua peringkat dari sekolah rendah sehingga ke peringkat pengajian tinggi. 2. Bahasa Melayu telah dapat dinobatkan sepenuhnya menjadi bahasa rasmi negara dan bahasa ilmiah yang berwibawa dalam semua disiplin. 3. Sekolah, kolej dan universiti telah berjaya mengrientasikan para pelajar untuk mencintai negara dan bersatupadu. 4. Sekolah-Sekolah Jenis Kebangsaan aliran Cina dan Tamil dapat menegkalkan pengajaran bahasa Cina dan Tamil, tetapi pada masa yang sama memumpuk pelajar-pelajarnya setia kepeda YDPA dan kerajaan Malaysia. 5. Dasar Pendidikan Kebangsaan telah diperkukuhkan lagi kemudiannya dengan Falsafah Pendidikan Negara yang mahu mengimbangkan kualiti manusia dalam bidang akal, emosi dan rohani. 4b..2. Dasar Belia Negara. 1. 2. 3. 4. Untuk menanam semangat cinta kepada Rukun Negara Untuk menggalakkan perpaduan, kesukarelaan dan berdikari. Menggalakkan penyertaan dalam proses pembangunan negara. Memupuk nilai-nilai serta moral yang tinggi, di samping menekankan kualiti kesihatan dan kesedaran minda. 5. Memiliki Ilmu pengetahuan dengan lebih komprehensif . 4b.2.1. Plan Tindakan Pembangunan Belia Nasional. 1. 2. 3. 4. Pembangunan Ekonomi Pembangunan sumber manusia Program Rakan Muda pembangunan sosial

5. Sistem penyampaian 6. Peranan media dan komunikasi 7. peranan pertubuhan belia 8. Pembangungan Belia Tidak Berpersatuan 9. Pembangunan Kepimpinan 10. Penyelidikan dan pembangunan 11. Politik dan integrasi International. 4b.2.2. Pencapaian Antara pencapaian Dasar Belia Negara dinegara inii, beberapa perkara telah berjaya dilaksanakan: 1. Penubuhan Majlis Belia Malaysia (MBM), sebuah badan tertinggi belia di dalam Malaysia. MBM amat aktif dalam memprkasakan belia di semua bidang. 2. Hari Belia Negara diadakan pada setiap 15 hb Mei pada setiap tahun dengan berjaya menghimpunkan semua pertubuhan belia tanah ayer yang diikuti dengan pemilihan Tokoh-Tokoh Belia dalam pelbagai bidang. 3. Pusat-pusat belia diwujudkan di seluruh negera dengan pembinaan kompleks belia yang disediakan pelbagai kemudahan untuk meningkatkan kualiti aktiviti belia negara. 4. Menjalin hubungan kerjasama belia antara bangsa seperti menyetai program WAY (World Yoouth Association) dan lain-lain aktiviti keantarabangsaan. Aktiviti Soalan Objektif Pilih jawapan yang paling tepat 1. Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan untuk: A. Menyatupadukan kanak-kanak berbilang kaum di Malaysia B. Mewuudakn masyarakat penyayang C. Mewujudakn masyarakat berbudaya ilmu D. Mewujudkan teknokrat 2. Antara berikut, yang manakah BUKAN salah satu daripada strategi pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan? A. Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang sama disemua sekolah. B. Mengadakan kurikulum yang berorientasikan majoriti kaum di sebuah sekolah. C. Mewujudkan system peperksaan yang sam di semua sekolah. D. Memperluaskan pendidikan vokasioanl dan teknik

3. Program Rakan Muda adalah dibawah kelolaan: A. Kementerian Belia Dan Sukan B. Jabatan Perpaduan Negara C. Majlis Sukan Negara D. Kementerian Pelajaran 4b.3 Dasar Kebudayaan kebangsaan Prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah seperti berikut: 1. Berteraskan kebudayaan asal rantau ini. 2. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima menjadi unsur kebudayaan kebangsaan. 3. Islam Merupakan unsur yang penting di dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan justeru Islam adalah Agama rasmi Negara. 4b.3.1. Falsafah Dasar kebudayaan Kebangsaan bertujuan untuk mencapai tiga matlamat : 1. Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. 2. Memupuk dan memulihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan. 3. Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan manusia dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosial ekonomi. 4b.3.2. Pelaksanaan 1. Dasar Kebudayaan kebangsaan telah dilaksanakan oleh beberapa agensi penting Kerajaan Perseketuan. Antaranya ialah penubuhan sebuah kementerian khas yang dikenali dengan nama Kmeneterian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan agensinya seperti Dewan bahasa dan Pustaka telah banyak menyumbang usaha kearah memertabatkan budaya, seni dan warisan tanh ayer, mislanya, penerbitan majalah Budaya pada setiap bulan. 3. Universiti-universiti tempatan juga berperanan penting seperti ATMA (Institut Alam dan Tamadun Melayu) yang telah ditubuhkan di UKM, Bangi sejak beberapa tahun lalu. 4b.3.3.3. Pencapaian 1. Dasar Kebudayaan Kebangsaan telah menampakkan hasilnya apabila Kek Wa berjaya menganjurkan sambutan sambutan untuk perayaan Hari Raya Puasa, Hari

Krismas, Hari Deepavali, Hari Tahun Baru Cina, Pesta Gawai pada setiapa tahun sebagi acara rasmi negara. 2. Selain itu, Kek Wa juga bertanggungjawab memilih tokoh-tokoh Sasterawan Negara dan Seniman negara pada setiap tahun.

4b.4 Wawasan 2020 4b.4.1. Rasional Konsep wawasan 2020 telah di ilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohammad, perdana Menteri Malaysia yang ke-4 pada majlis pelancaran penbuhan Majlis Perdagangan Malaysia pada 28 februari 1991. Wawasan 2020 menggambarkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri yang benar-benar maju menjelang tahun 2020. kemajuan yang dimaksudkan bukanlah hanya meliputi aspek ekonomi tetapi juga aspek-aspek lain seperti politik, sosial, budaya , psychology dan kerohanian. Kemajuan ini juga haruslah mengikut acuan negara sendiri dan bukannya hasil tiruan negara-negara maju sekarang.

4b.4.2 Cabaran-Cabaran Terhadap Pencapaian Wawasan 2020 1. Membentuk sebuah negara bangsa bersatu-padu. Pembentukan Bangsa Malaysia hanya boleh di capai apabila semua rakyatnya hidup sejahtera dengan perkongsian persamaan hak dan keadilan. 2. Melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang bebas teguh dan mempunyai keyakinan diri. 3. Membangun msyarakat demokratis yang matan. Ini penting kerana hak rakyat untuk melibatkan dalam pemerintahan negara juga mempengaruhi kemajuan. 4. Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai agamanya. 5. Mewujudkan sebuah masyarakat yang matang dan bersifat toleran. Sifat toleran atau bertolak-ansur amat penting dalam masyarakat berbilang kaum dan budaya seperti di Malaysia. 6. Membentuk sebuah masyarakat yang bersifat sains dan serta berprogresif. Pembangunan sains dan teknologi harus di ambil kira untuk membentuk sebuah masyarakat sains dan berprogresif 7. Mewujudkan sebuah masyarakat yang berbudi dan berbudaya penyayang. Sebuah system sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendir harus dibentuk.

8. Menjamin pembentukan sebuah masyarakat yang adil ekonominya. Pengagihan kekayaan secara adil dan saksama di kalangan rakyat berbilang kaum, harus dilaksanakan agar kemajuan ekonomi dapat dinikmati bersama oleh rakyat. 9. Mewujudkan sebuah masyarakat yang makmur. Malaysia harus mencipta satu system ekonomi yang dinamis, tangkas dan mempunyai daya ketahanan untuk berjaya dalam persaingan dan mencapai kemakmuran.

4b.5 Pelan Integriti Nasional 4b.5.1. Falsafah 1. Pelan Integriti Nasional (PIN) digubal dengan merangkumi semangat dan prinsip Perlembagaan Perseketuan. 2. PIN mencerminkan cirri-ciri khusus masyarakat dan negara Malaysia, disamping PIN mengambil kira perkembangan antara bangsa, pengalaman negara-negara lain dan impak globalisasi. 3. PIN adalah kesinambungan dan penterjemahan falsafah, prinsip dan matlamat yang hendak dicapai dalam Perlembagaan Perseketuan dan Rukun Negara serta beberapa dasar startegik sebelumnya. 4b.5 Objektif Antara objektif khusus PIN adalah seperti berikut: 1 2 3 4 5 Memberikan halatuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerjasama dalam usaha besar membina masyarakat yang bersatupadu, berharmoni, berintegriti, bermoral dan beretika. Meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama pelabagi sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya ntegriti menajdi budaya masyarakat dan diamalkan dalam semua bidang. Menggalakkan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyaraka sivil yang menyunjung prinsip integriti dan bergerak cergas menegakkan integriti. Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara, dan peningkatan kesejehteraan hidup anggota masyarakat. Meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani cabaran abad ke 21 khususnya ketika menghadapi rempuhan globalisasi dengan lebih berkesan.

4b.5.3. Strategi Pelaksanaan Pelan Tindakan Integriti

Staretegi pelaksanaan PIN menumpu kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Institusi keluarga Komuniti Masyarakat Sivil Institusi Sosiobudaya Institusi Agama Institusi Ekonomi Institusi Politik Institusi Pentadbiran

Aktiviti Soalan Objektif

1. Dasar Kebudayaan Kebangsaan beriorientasikan tiga cirr utama KECUALI: A. Kebudayaan serantau B. Islam sebagai teras C. Lain-lain bentuk budaya yang diterima D. Budaya Hindu-Buddha 2. Idea Wawasan 20/20 dicetuskan oleh: A. Tun Mohammed Ghazali Shafie B. Ungku Abdul Aziz C. Tan Sri Raja Mohar Badiuzzaman D. Tun Dr. Mahathir Mohamed 3. Pelan Integrasi Nasional mmeberi keutamaan terhadap prinsip: A. Harmoni B. Intelek C. Moral dan Etika D. Falsafah Rumusan

Dasra-dasar nasional yang telah dilaksanakan di negara ini semenjak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 adalah bertujuan untuk menjamin berlakunya kestabilan politik, kemajuan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, dalam sebuah negara yang majmuk dari segi penduduknya, beberapa dasar nasional seperti Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Pendidikan Kebangsaan, dan lain-lain telah menapakkan tanda-tanda kejayaan dari segi perpaduan antara pelbagai kaum dan pengurangan kadar kemiskinan penduduk di bandar dan di luar bandar. Rujukan Chew Hock Thye. 1979. Masalah Perpaduan Nasional. KL: DBP. Institut Tadbiran Awam Negara. 1991. Malaysia Kita. Kuala Lumpur Institut Tadbiran Awam Negara. 1994. Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia. Kuala Lumpur. Government of Malaysia. 2001. Eight Malaysia Plan 2001 2005. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. Nazaruddin Hj. Mohd Jali et al.2001. Pengajian Malaysia: Kenageraan dan Kewargnegaraan. Petaling Jaya: Prentice Hall. Shamsul Amri Baharuddin. 2007. Modul Hubungan Etnik. Shah Alam: Penerbit UPENA.

Penilaian Keseluruhan Pilih sama ada penyataan berikut Betul atau Salah. 1. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) adalah kesinambungan daripada Dasar Ekonomi Baru (DEB). (Betul/Salah). 2. Penubuhan MARA, PERNAS, PNB, ASB mempunyai kaitan rapat dengan program kerajaan memajukan ekonomi bumiputra. (Betul/Salah). 3. Perancangan pembangunan wilayah tidak termasuk dalam agenda DEB. (Betul/Salah). 4. Objektif umum Pelan Nasional Integriti adalh untuk merialisasikan hasrat Wawasan 20/20. (Betul/Salah). Soalan Struktur 1. Huraikan empat matlamat Pelan Integriti Nasional

A.______________________________ B.______________________________ C._______________________________ D._______________________________ 2. Senaraikan empat cabaran utama Wawasan 20/20 A.____________________________________________ B.____________________________________________ C.____________________________________________ D.____________________________________________

3. Sebutkan tiga pencapaian Dasar Belia Negara A. ___________________________________ B.____________________________________ C.________________________________________ Unit 4c DASAR POLITIK Objektif Pembelajaran Pada akhir bab ini, pelajar-pelajar akan dapat menguasai fakta-fakta berikut: Untuk mendedahkan kepada pelajar dasar luar Kerajaan Malaysia semenjak merdeka hingga sekarang. Memberikan maklumat sebab-sebab pentingnya hubungan dengan negara luar kepada Malaysia. Mendedahkan kepada peljar isu-isu antara bangsa dan pendirian Kerajaan Malaysia mengenainya. Penegenalan

Manusia dari segi tabiinya tidak boleh hidup sendirian. Logik yang sama dapat digunakan kepada sesebuah negara yang mesti berhubungan dengan negara lain. Tujuannya adaalh untuk menjamin keselamatan, pertahanan, hubungan ekonomi, budaya, sosial dan sebagainya. Jadi, hubungan antarabangasa bukan asaha melampaui batas hubungan antara negara dengan negara, tetapi ia juga melibatkan hubungan antara sebuah negara dengan beberapa organisasi dan institusi antarabanagsa, syarikat-syarikat multinasional dan individu-individu. Justeru, Malaysia sejak memcapai kemerdekaan telah melakar dasardasar keantarabangsaan yang dinamik dan progresif. Akibat dasar yang sentiasa mendepani zamannya itu, Malaysia walaupun kecil dari segi saiz geografinya tetapi tetap dihormati kewebaannya sebagai sebuah negara dunia yang semakin penting berdaa di pentaas arus perdana dunia. 4c.1 Dasar Luar Latar Belakang Sejarah 1. Dasar luar Malaysia ialah kesinambungan kepada dasar dalam negeri bertujuan untuk menjaga dan mengekalkan keselamatan, keharmonian, kesejehteraan ekonomi dan lain-lain kepentingan negara. 2. Dasar luar dalam zaman pemerintahahnTunku Abdul rahman Putra al-Hal, Perdana Menteri Malaysia Pertama dikenali sebagai pro-Barat dan anti-Komunis. Rasionalnya ialah kerana negara baru sahaja mencapai kemerdekaan. 3. Dalam era Tun Abdul razak Hussein, Perdana Menteri Kedua, dasar luar Malaysia mentikberatkan pembangunan dan integrasi sosial dengan mengadakan lebih banyak hubungan diplomatic dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik. 4. Pada zamn pentadbiran Tun Hussein Onn, Perdana Menteri Keempat, penekenan telah dibuat untuk kerjasama pertahanan dan keselamatan negara. 5. Semasa era pemerintahan Tun Dr.Mahathir Mohamad, dasar luar negara lebih mementingkan hubungan ekonomi dan mengekalkan dasar-dasar sebelumnya. Selain itu soal keamanan dan keadilan masayrakat antarabangsa juga turut menjadi agenda penting. 4c.1. Objektif Dasar Luar Negara Secara ringkas, objektif dasar luar negara antar lain ialah: 1. Untuk menjaga, mmepertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antara bangsa. 2. Menjaga dan mepertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keselamatan Malaysia 3. Mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain. Menangani perkembangan dan cabaran politik, ekonomi, keselamatan dan sosial diperingkat antara bangsa Mempertahan dan memajukan hak, kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang

Memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain. Aktiviti Soalan Objketif Jawab semua soalan di bawah. Pilih jawapan yang paling tepat. 1. Faktor yang mempengaruhi pembentukan dasar luar negara Malaysia ialah: I Politik II Keselamatan III Ekonomi IV Sejarah A. B. C. D. I dan II I, II dan II I, II dan IV I, II, III dan IV

2. Dasar luar Malaysia menekankan prinsip-prinsip berikut, kecuali A. B. C. D. dasar berkecuali dasar kerjasama dasar agresif menentang dasar Double Standard Barat

3. Antara berikut, yang manakah bukan merupakan aspek penting penggubalan dasar luar negara Malaysia? A. B. C. D. Untuk menjaga keselamatan negara Kerjasama ekonomi dan perdagangan Kepentingan negara Kerjasama dalam pembinaan senjata

4. Antara berikut, yang manakah bukan tujuan diadakan dasar luar negara? A. Untuk menjaga, mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa B. Menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keselamatan Malaysia C. Mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain D. Untuk mengelakkan diri dari arus globalisasi 4c.2. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 1. Penubuhan Asean dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman dengan persetujuan negara-negara seperti Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina.

2. Pada 8 Ogos 1997, Semua pemimpin negara tersebut termasuk Malaysia telah menandatangani satu deklarasi penubuhan Asean di Bangkok. Keanggotaan Asean bertambah apabila Brunei menyertai ASEAN pada tahun 1984. Pada 1997, Vietnam , laos dan Myanmar telah menyertai ASEAN. 3. Bagi Malaysia, ASEAN merupakan satu keutamaan dalam menentukan arah tuju dasar luar negara. Malaysia mementingkan pengukuhan ASEAN kerana sekiranya kestabilan ASEAN terjejas, ini akan memberi kesan negatif kepada Malaysia terutama dari segi politik dan ekonomi. 4. Dalam ASEAN Malaysia telah banyak mengadakan hubungan perdangan dan perindustrian kerjasama ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesihatan dan sukan. 5. Dalam soal keselamatan ASEAN, telah bersetuju menjadikan rantau ini sebagai rantau yang bebas daripada persaingan kuasa besar. Konsep zon aman, bebas dan berkecuali (zopfan) disemua negara-negara anggota ASEAN. 6. selain itu, semua negara ASEAn juga setuju untuk mengelakkan rantau ini daripada menjadi persaingan tempat tenaga nuclear dan menerima konsep south eat asia nuclear weapons free zone. 7. bagi Malaysia, ASEAN akan sentiasa menjadi tunggak dasar hubungan luar Mlaysia. Pada masa ini, Malaysia berusaha gigih untuk menjayakan kerjasama ASEAN +3. Ini merupakan kerjasama ASEAN, Korea, jepun dan China. 8. Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menggariskan 3 pendekatan baru Malaysia bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dengan ASEAN seperti yang telah di persetujui dalam siding kemuncak ASEAN di Laos. Aktiviti Soalan Objektif 1. Deklarasi Kuala Lumpur yang ditandatangani oleh Menteri-menteri Luar ASEAN pada 27 November 1971 mengisytiharkan A. B. C. D. ASEAN sebagai kawasan aman, bebas dan berkecuali ASEAN sebagai kawasan hak bersama ASEAN sebagai kawasan bebas dadah ASEAN sebagai pusat pendidikan

2. Objektif penubuhan ZOPFAN ialah A. B. C. D. menjadikan rantau Asia Tenggara sebagai kawasan yang aman, bebas dan berkecuali menjadikan rantau Asia Tenggara sebagai kawasan bebas cukai menjadikan rantau Asia Tenggara sebagai satu pakatan ketenteraan menjadikan rantau Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata

Soalan 3 berdasarkan maklumat di bawah Pertubuhan ini dianggotai oleh Malaysia, Negara Thai, Filipina, Singapura, Indonesia, Brunei, Vietnam, Laos dan Myanmar

3. Pertubuhan tersebut ialah A. B. C. D. ASEAN OIC NAM EAEC

4. Konsep kerjasama ASEAN + 3 membawa maksud A. B. C. D. kerjasama antara ASEAN, Korea, Jepun dan China kerjasama antara ASEAN, AS, Britain dan Rusia kerjasama di kalangan negara ASEAN untuk memajukan AFTA kerjasama negara dunia ketiga

4c.3. Pertubuhan Persidangan Negara-Negara Islam (OIC) 1. OIC adalah singkatan kepada Organization of Islamic Conference atau pertubuhan persidangan negara-negara Islam. 2. Malaysia adalah anggota OIC sejak ianya ditubuhkan pada tahun 1971 dengan Tunku Abdul Rahman Putra , Perdana Menteri Malaysia Pertama menjadi setiausaha Agung OIC yang pertama. 3. Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia berpendapat bahawa hubungan negaranegara Islam sangat mustahak. OIC bermatlamat untuk mewujudkan kerjasama anatara semua negara dalam pelbagai bidang seperti sosial, ekonomi, sains dan teknologi. 4. Malaysia juga melihat kehadiran OIC untuk membendung usaha jahat yang menindas umat islam di seluruh dunia. 4c.3.1. Peranan Malaysia Dalam OIC. 1. Malaysia memainkan peranan yang aktif dalam pembangunan OIC seperti penubuhan Bank Pembangunan Islam (IDB) atau menangani masalah yang dihadapi oleh negara-negara islam seperti di Afghanistan, iraq, Palestin, Bosnia Herzigovina dan yang lain-lain. 2. Malaysia juga telah membuat pelaburan di beberapa buah negara OIC seperti PETRONAS di Iran dan Sudan. 3. Malaysia telah menjadi tuan rumah kepada banyak persidangan dan mesyuaratmesyuarat yang penting bagi memajukan negara-negara Islam menerusi aktiviti OIC sebagai contoh, selaku pengerusi Sidang kemuncak OIC pada bulan oktober 2003. Malaysia telah berjaya mempengaruhi negara-negara OIC mewujudkan plan tindakan deklarasi Putrajaya. Tujuannya adalah untuk memastikan OIC tetap relevan dengan perkembangan zaman. 4. Kini Malaysia dimandatakan oleh anggota-anggota OIC untuk menjadi menjadi Pengerusinya.

Aktiviti Soalan Objektif 1. Penubuhan Bank Pembangunan Islam, menangani masalah yang dihadapi oleh negaranegara Islam, mengkritik campur tangan Rusia di Afghanistan, menyokong perjuangan rakyat Palestin, mengutuk dasar penghapusan etnik Islam di Bosnia-Herzegovina dan membangunkan ekonomi serta sosial negara Afrika dengan membina infrastruktur ekonomi dan pembangunan. Kenyataan ini berkaitan dengan peranan Malaysia dalam A. B. C. D. ASEAN OIC NAM KOMANWEL

4c.4. Pertubuhan-Pertubuhan Bekas Jajahan British(KOMANWEL) 1. Pertubuhan ini dianggotai oleh negara-negara bekas jajahan british, termasuk Malaysia. Malaysia telah menajdi anggota sebaik sahaja negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. 2. Matlamat utama penubuhan Komanwel adalah untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan pembangunan ekonomi, pendidikan, pertahanan, perundangan , pertanian antara semua negar bekas jajahan british. 3. Malaysia telah memainkan pernanan penting dalam komanwel seperti penentangan terhadap isu apartheid di Afrika selatan. Dalam persidangan ketua-ketua negara Komanwel di Bahamas 1985, di Vancouver 1987, Malaysia telah menyarankan badan dunia ini memainkan peranan yang lebih aggresif dalam menangani isu-isu ketidakadilan perdangan dunia, penjajahan politik dan ekonomi serta masalah apartheid. 4. Antara faedah yang telah di terima oleh Malaysia sebagai anggota komanwel Malaysia telah mendapat bantuan ketenteraan selama 10 tahun selepas kemerdekaan. Selain itu, Malaysia juga telah menagadakan latihan ketenteraan bersama dengan beberapa buah negara komanwel. 5. Malaysia juga telah mendapat sokongan oleh negara-negara maju dalam komanwell umpanya pemberian status skim keutamaan am GSP bagi barangan Malaysia. Dengan adanya skim ini, cukai bagi barangan Malaysia akan direndahkan dan secara tidak lansung akan meningkatkan persaingan barangan Malaysia dengan barangan negara lain di pasaran luar. 6. Melalui Rancangan Colombo Malaysia mendapat khidmat nasihat mengenai pendidikan, pertanian, teknikal, kesihatan dan sebagainya. Aktiviti Soalan objektif

1. Sejak menjadi ahli X pada tahun 1957, Malaysia telah mengutarakan beberapa isu seperti masalah perdagangan antarabangsa, penjajahan dan juga penentangan terhadap isu Apartheid di Afrika Selatan. Pertubuhan X merujuk kepada A. B. C. D. NAM Komanwel PBB ASEAN

4c.5. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) 1. Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan. 2. Prinsip PBB adalah untuk menjamin kedaulatan dan hak semua warga negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur dalam hal-ehwal negara lain. 3. PBB juga adalah bermatlamat untuk melahirka sebuah masyarakat dunia yang aman. 4. PBB memainkan peranan dalam dua perkara yang berkaitan denga politik dunia iaitu: (a) Perhimpunan Agong PBB (b) Majlis Keselamatan 5. PBB melaksanakan aktiviti-aktiviti sosioekonomi menerusi Sekretariat PBB seperti WHO, ILO, UNESCO, IMF, UNPROFOR, UNISOM dan UNCTAD. 6. Kepercayaan PBB kepada Malaysia jelas dapat dibuktikan dengan pemilihan Malaysia untuk memimpin negara-negara Kumpulan 77 yang ditugaskan untuk membincang isu-isu pembangunan dunia. 7. Malaysia telah bekerjasama dengan PBB menghantar Pasukan Pengaman PBB seperti di Congo (1961), Somalia (1993), Bosnia (1996) dan sempadan Iran-Iraq (1990). 8. Kemasukan Malaysia ke PBB telah mendatangkan banyak faedah. Contohnya, WHO telah banyak membantu penyelidikan dan peningkatan taraf hidup. UNESCO telah memajukan system pendidikan negara. Aktiviti Soalan objektif 1. Antara kenyataan berikut, yang manakah salah mengenai PBB? A. Prinsip PBB adalah untuk menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal ehwal negara lain. B. PBB bermatlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat dunia yang aman C. PBB memainkan peranan dalam dua perkara yang berkaitan dengan politik dunia, iaitu Perhimpunan Agung PBB dan Majlis Keselamatan D. Tindakan PBB perlu berlandaskan arahan dari AS

4c.6. Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali (NAM) 1. NAM atau singkatan bahasa Inggerisnya the Non-Aligned Movement iaitu Pergerakan Negara-Negara Berkecuali telah diasaskan pada tahun 1961 bersempena Sidang Kemncak NAM yang pertama di Belgrade, Yogoslavia. 2. Asas penubuhan badan tersebut adalah tindak balas kepada dua kuasa besar dunia pada masa itu USA dan Rusia. 3. Malaysia telah menyertai NAM pada tahun 1969. NAM berpegang kepada prinsip tidak berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. NAM menghormati kemerdekaan, keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara serta tidak campur tangan dalam hal ehwal negara lain. 4. Malaysia melibatkan diri secara aktif dalam pergerakan NAM kerana dasar NAM secocok dengan pendirian Malaysia. 5. Malaysia telah diberi pengormatan apabila dilantik sebagai Naib Presiden NAM dalam Persidangan NAM di Balgrade pada tahun 1989. Dalam persidangan itu Malaysia telah dilantik menganggotai Kumpulan 15 (G-15) yang merupakan sebuah kumpulan elit yang ditugaskan untuk membincang isu-isu yanag berkaiatan dengan kerjasama politik dan ekonomi negara-negara NAM. 6. Malaysia kini ialah Pengerusi Sidang Kemuncak NAM ke 13 sehingga tahun 2006 dengan 114 anggota. 4c.6.1. Peranan Malaysia dalam NAM 1. Malaysia sebagai Pengerusi NAM berperanan untuk meberikan kepimpinan yang jitu dengan cara: (a) (b) Mewakili negara-negara yang majoritinya terdiri dari negara-negara membangun untuk bersuara. Mengambil langkah-langkah yang praktikal serta berkesan kea rah mengekalkan keamanan dunia melalui dengan cara: mempromosi keamanan melalui platform-platform politik seperti PBB, diplomasi pelbagai hala.

2. Malaysia berperanan memberikan tumpuan dan penekanan kepada isu-isu lain seperti ekonomi dan perdagangan, kerjasama Selatan-Selatan, pembangunan, pembasmian kemiskinan, pembangunan sosial dan kemanusiaan bersifat sejagat serta isu-ius yang berkepentingan NAM. 3. Keberkesanan peranan Malaysia sebagai Pengerusi NAM terserlah melalui inisiatifinisiatif penyuburan semula NAM dengan terbitnya Deklerasi Kuala Lumpur bersempena Sidang Puncak NAM ke 13di Kuala Lumpur. 4. Keyakinan negara-negara anggota NAM kepada Malaysia kerena berjaya meyakinkan anggota-anngota NAM bahawa NAM tetap relevan dan tidak wajar mengalami sindrom inferiority complex ketika berhadapan dengan dunia masa kini.

Rumusan Malaysia telah menunjukkan kematangannya sebagai sebuah negara yang berdaulat dimana dasar-dasar luarnya adalah progresif dan bermaruah. Malaysia kini lebih dikenali sebagai negara contoh tebaik dalam kalangan negara membangun dunia. Malaysia bersikap tidak memihak kepada mana-mana blok, tetapi berbaik-baik dengan semua negara dunia. Walaubagaimanapun, sikap bebas serta keyakinan menyuarakan suara secara bebas tidak disenangi oleh sesetengah pihak. Media asing selalu memburu-burukan Malaysia. Pemilihan Malaysia sebagai pemimpin utama dalam NAM dan OIC adalah bukti dasar luar Malaysia telah berjaya menawan hati lebih dari 114 buah negara di dalam dunia. Rujukan Jayum A Jawan. 2007. Malaysia Politics & Government. Shah Alam: Karisma Publications Sdn Bhad. Mohamad Ghazali Shafie. 1982. Malaysia: International Relations. KL: Creative Enterprises. Mohammed Azhari karim, Llewllyn D.Howell dan Grace Okuda (eds). 1990. Malaysia Foreign Policy: Issues and Perspectives. Kuala Lumpur: INTAN. Syed Hamid Albar. Peranan Malaysia Di Arena Antarabangsa, Wacana Ilmiah Siri Kedua Isu Antarabangsa., UKM, Bangi (24 Jun 2003). Penilaian Keseluruhan Aktiviti Soalan struktur A. Jawab semua soalan di bawah secara ringkas 1. Berikan tiga kepentingan Malaysia menjalin dan mengekalkan hubungan dengan negara luar. (a) _____________________________________ (b) _____________________________________ (c) _____________________________________ 2. Berikan empat contoh dasar luar Malaysia (a) _____________________________________ (b) _____________________________________ (c) _____________________________________ (d) _____________________________________

3. Nyatakan mana-mana tiga dasar yang telah diperkenalkan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. (a) _____________________________________ (b) _____________________________________ (c) _____________________________________ 4. Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali (NAM) ditubuhkan pada tahun 1955. Sehingga kini ia dianggotai oleh 115 buah negara. Apakah matlamat penubuhan NAM? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ B. Pilih sama ada penyataan berikut Betul atau Salah 1. Dasar luar Malaysia berbeza-beza mengikut pucuk pimpinan dan keadaan semasa. (Betul/Salah) 2. Malaysia mengamalkan sikap berbaik-baik dan mengadakan hubungan perdagangan dengan semua negara termasuk Israel. (Betul/Salah) 3. ASEAN + 3 berkait rapat dengan pembentukan EAC. (Betul/Salah) 4. Matlamat utama pertubuhan KOMANWEL adalah untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan, pembangunan ekonomi, pendidikan, pertahanan, pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. (Betul/Salah) 5. Prinsip dasar berkecuali bermaksud tidak berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. (Betul/Salah)