Anda di halaman 1dari 36

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 17.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 8 9. 10 11 12 15 21 25

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah
07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini] MK 3

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

di bawah:
MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU
KETUHAN AN

ROHANI

Pengetahuan

Nilai

INTELEK

Kemahiran

EMOSI

JASMANI

KENDIRI

KEMASYARAKATAN

Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama, iaitu kendiri, kemasyarakatan dan ketuhanan. Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu, penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 4

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin dan sebagai agen perubahan. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme, daya ketahanan, patriotisme, pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia.

Selaras dengan FPK dan FPG, model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan, kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian, teori pembelajaran, bahan kurikulum, pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran, penyelesaian masalah dan membuat keputusan; penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran; dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 5

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Nilai

Merujuk kepada penerapan, penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat serta memiliki dan menampilkan nilai, etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 6

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG )
Pering kat 1 Semester Perlaksan Pro Forma Kursus aan 2 dan 3 WAJ 3114 ( Kem I ) Jumla h Jam Catatan

Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam )


A. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) Taklimat LDK ( 2 Jam ) B. Kem Kepimpinan Mendirikan khemah Malaysia Cergas Latihan Dalam Kumpulan Pelajar Kembara / Orienteering Sekolah Tazkirah dan Moral Persembahan Kumpulan 10jam

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

1 1 1 2

Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG ( 1 pensyarah :30 pelajar )

2 1 2 2 1 2 5 5 20

40

Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan

Pelaporan Refleksi Pelajar PPG

MK 7

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Pering kat

Semester Perlaksan aan

Pro Forma Kursus Persediaan 30 jam

Jumla h Jam

Catatan

4 dan 5

WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam )
1. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) Taklimat Ceramah ( 1 Jam ) IPG Taklimat Kemasyarakatan ( 1 Jam ) Taklimat Perkhemahan Kem II ( 3 Jam ) 2. Ceramah A. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran - rakan sejawat ) i. Guru sebagai insan mulia ii. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. iii. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. B. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran - masyarakat setempat ) i. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. ii. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. 3 4 Jam dilaksanakan di IPG Taklimat perkhemahan II ( 3 Jam ) dilaksanakan semasa aktiviti Kem 2 diperingkat 4

Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A, B atau C untuk dilaksanakan Pelajar PPG sebagai pelaksana.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 8

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Pering kat

Semester Perlaksan aan

Pro Forma Kursus


iii. Hubungan sekolah dan komuniti

Jumla h Jam

Catatan

ke arah pembangunan pendidikan. C. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran - rakan sejawat ) i. Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. iii. Etika dan moral profesional. iv. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. 3. Aktiviti Kemasyarakatan A. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam) iii. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, khidmat
07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i, ii atau iii untuk dilaksanakan Pelajarf PPG sebagai Ketua Pelaksana.

MK 9

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Pering kat

Semester Perlaksan aan

Pro Forma Kursus kebajikan dan lain-lain). 4. Refleksi dan pelaporan untuk aktiviti 1 dan 2

Jumla h Jam

Catatan

WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam )
1. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) IPG Taklimat Ceramah ( 1 Jam ) Taklimat Kemasyarakatan ( 1 Jam ) 2. Bengkel ( kumpulan sasaran - murid sekolah ) Bengkel Etiket dan Sosial a. Pengucapan awam b. Kesantunan berbahasa c. Tertib / adab di meja makan i. Pengendalian Majlis ii. Etika berpakaian 3 3 Jam dilaksanakan di IPG

Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurangkurang SATU tajuk untuk dilaksanakan

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 10

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Pering kat

Semester Perlaksan aan

Pro Forma Kursus 3. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran murid ) a. Khidmat kepada komuniti i. Kelas tambahan ii. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. Kempen kesedaran ( AADK, ASNB dan sebagainya ) 4. Membuat refleksi dan pelaporan bagi aktiviti 2 dan 3

Jumla h Jam 3

Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurangkurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Pelajar PPG dikehendaki membuat pelaporan

WAJ3114 ( Kem II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4
1. Kem a. b. c. d. II - ( kelas bimbingan / motivasi ) Penyediaan tapak Interaksi dengan komuniti setempat Aktiviti kerohanian / moral Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. Malaysia Cergas dan patriotik f. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. Reengineering interpersonal ii. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) 35

Dilaksanakan di sekolah ( school based )

***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 11

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Pering kat

Semester Perlaksan aan

Pro Forma Kursus g. Jenis Khidmat Masyarakat i. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga emas) ii. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, dan khidmat kebajikan). iii. Bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam dan sebagainya)

Jumla h Jam

Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. Pelajar PPG boleh memilih sekurangkurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan

WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam )


1. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) IPG Taklimat Ceramah ( 1 Jam ) Taklimat Kemasyarakatan ( 1 Jam ) 2. Bengkel ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a. Guru dan Perundangan ( Akta Kanakkanak ) b. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. Akta 550 / Akta Pendidikan d. Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am 3 3 Jam dilaksanakan di IPG

Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurangkurang satu tajuk untuk
MK 12

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Pering kat

Semester Perlaksan aan

Pro Forma Kursus Perkhidmatan e. NKRA

Jumla h Jam

Catatan LADAP di sekolah.

3. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) f. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. Pengurusan ( sistematik, misi sekolah, visi sekolah ) iii. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum

Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda.

WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam )

Dilaksanakan di IPG.

1. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) IPG Taklimat Ceramah ( 1 Jam ) Taklimat Kemasyarakatan ( 1 Jam )
07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

4
MK 13

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Pering kat

Semester Perlaksan aan

Pro Forma Kursus 2. Lawatan Benchmarking ( kumpulan sasaran - kumpulan pelajar PPG ) a. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 3. Bengkel a. Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG 4. Penyediaan pelaporan dan refleksi

Jumla h Jam

Catatan Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking

Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Pelaporan dan refleksi

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 14

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU
Guru adalah pembina generasi Malaysia. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu, berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini, guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi, penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru, penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. YAB Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia

ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik, menekankan pembangunan ilmu pengetahuan, kemahiran, modal intelektual, pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. Selaras dengan hasrat ini, pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk, memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti, iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 15

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing masing dalam sepanjang tempoh pengajian. Melalui aktiviti yang dirancang, pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu, kemahiran, daya intelek, nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus, usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG).

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 16

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

2.

MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG


Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak, nilai-

nilai kerohanian dan keguruan, daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1- Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar:

1.

Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza.

2. 3. 4.

Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan.

5.

Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi, kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai.

6. 7.

Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani, emosi, rohani ( spritual ) dan sosial.
MK 17

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

8.

Memupuk semangat berpasukan, bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan.

9.

Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan

3.

OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG


Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. .

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 18

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

4.

CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS


Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i. ii. iii. iv. v. Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan
Dilantik mengikut keperluan aktiviti

: : : :

Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah )

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 19

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG - PERKHEMAHAN


Bil
1.

Jawatan
Pelajar PPG

Bidang Tugas
Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG. Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan. Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa. Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan. Mengadakan mesyuarat O Group setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual. Sentiasa berada di tapak perkhemahan. Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring LO kepada VIP semasa perasmian penutup
MK 20


07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Bil

Jawatan

Bidang Tugas
Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran. Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti. Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 21

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1
Hari / Masa 0700 0800 Taklimat dan Mendirikan Khemah 0800 1000 1000 1030 1030 1230 1230 1400 1400 1600 1600 1630 1630 1800 Penutup/ Menurunkan Khemah

Hari 1

Aktiviti 1

Rehat

Aktiviti 2

Rehat

Aktiviti 3

Rehat

Aktiviti Perkhemahan :

Mendirikan khemah Malaysia Cergas Latihan Dalam Kumpulan Kembara / Orienteering Tazkirah dan Moral Persembahan Kumpulan

10jam

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 22

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. Oleh sebab itu, pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan, mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum, semasa dan sesudah program dijalankan. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. b. c. d. e. f. g. h. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti. Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 23

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

2.

TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A. Taklimat Umum BIG a. Rasional BIG PPG b. Objektif BIG PPG c. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d. Struktur Organisasi B. Taklimat Perkhemahan a. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. Penulisan Refleksi / Folio c. Persiapan awal d. Etika Peserta BIG PPG e. Keadaan Fizikal f. Peralatan g. Status Kesihatan h. Kuatermaster makanan i. Kuatermaster peralatan j. Kebajikan dan Keselamatan k. Jadual Pelaksanaan C. Taklimat Keselamatan di air a. Teori keselamatan di air b. Arahan, ciri dan dan langkah keselamatan di air Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat VCD dan LCD Bahan bercetak

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 24

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

D. Taklimat LDK a. Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. b. Cara dan pengendalian LDK c. Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i. Lokasi Program ii. Tarikh Program iii. Lawatan Tapak iv. Perhubungan luar v. Peralatan vi. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii. Kos viii. Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Perkara Taklimat kepada peserta program i. Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. ii. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. Keadaan Fizikal iv. Peralatan v. Status Kesihatan vi. Kuatermaster makanan vii. Kuatermaster peralatan viii. Kebajikan dan Keselamatan ix. Jadual Pelaksanaan x. Pergerakan Aktiviti Tindakan Urusan pelajar PPG Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 25

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

xi. xii. xiii. xiv. 2. Pelaksanaan Aktiviti i. ii. iii. 3. Penutup Aktiviti i. ii. iii.

Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Urusan pelajar PPG

Urusan pelajar PPG

4.

Tindakan sebelum perjalanan pulang

Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. Menyusun peralatan.

Urusan pelajar PPG

SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Perkara Tindakan Selepas Aktiviti Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG
MK 26

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio. Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis, Jabatan Hutan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, , Jabatan Laut / Marin, Penghulu) jika perlu.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 27

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar, berdisiplin, selamat dan mencapai objektif. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Mematuhi arahan, jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim, kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Hendaklah mengawal diri sendiri, berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan.
07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini] MK 28

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Urusetia.

Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11.00 malam. Peserta dilarang memancing, berburu, menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri, peralatan dan harta persendirian. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan /

PERINGATAN Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan. Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 29

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1


TAJUK / AKTIVITI 1. Aktiviti di IPG 2. Mendirikan Khemah KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan, pemilihan tapak, pembahagian tugas Pembinaan khemah, penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam. JAM INTERAKSI 5 Jam

3. Malaysia cergas dan patriotik.

Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik

4. Latihan Dalam Kumpulan (LDK)

Cadangan tajuk dan aktiviti LDK Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan Perubahan sikap
MK 30

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

TAJUK / AKTIVITI

KANDUNGAN Pembinaan self esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.

JAM INTERAKSI

Catatan:

5. Kembara dan Orienteering

Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering. Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat

Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan. Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.

6. Tazkirah / aktiviti moral

Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral Aku Ingin Menjadi Anak Soleh Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang Bila Quran berbicara " .....perihal kepimpinan.." Rasulullah Pemimpin Teladan Cadangan tajuk-tajuk moral Rakyat Cemerlang Negara Gemilang

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 31

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

TAJUK / AKTIVITI

KANDUNGAN ( SAM ) Saya Anak Malaysia Pemimpin dan Kepimpinan Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.

JAM INTERAKSI

7. Persembahan kumpulan

Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum

8. Refleksi

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 32

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. Pelajar PPG a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih, dan semua AJK. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis,Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum, semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 33

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SEMASA AKTIVITI 1. KEM KOMANDAN a. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b. c. d. e. f. g. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. b. c. d. e. f. g. h. i. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti Head Count untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 34

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SELEPAS AKTIVITI 1. KEM KOMANDAN a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Marin, Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya )

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 35

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr.Noriati binti Abd,Rashid Tuan Haji Ust.Aleas bin Mat Isa En.Baharuddin bin Ab. Latiff En. Ahmad Sukri b. Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En. Mohamad Hafedz b. Salleh En. Hishamuddin bin Hassan En.Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b. Zainol En.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen.Penyelaras Pen.Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik, IPGM, KPM Pusat Pengembangan Akademik, IPGM, KPM Pusat Pengembangan Akademik, IPGM, KPM IPG Kampus Darulaman, Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman, Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu, Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 36