Anda di halaman 1dari 7

SULIT*

2
Bahagian A
Jawab semua soalan

1. Senaraikan tiga bidang penghasilan yang terdapat dalam pengkaryaan seni halus.
i)

ii)

iii)

.
[3]

2. Jelaskan dua kesan kreativiti dan dua kesan emosi yang dapat ditimbulkan dari seni visual.
a. Kreativiti
i)

ii)

.
[4]

b. Emosi
i)

ii)
.
[4]
3. a. Huraikan maksud unsur seni berikut
STPM 970/1-PPT 2012
*Kertas soalan ini SULIT sehinga peperiksaan ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT*

SULIT*

3
i)

Garisan

.
[2]

ii)

Warna

.
[2]

b. Berdasarkan karya Jalaini Abu Hassan yang bertajuk Chan Mali Chan , huraikan
bagaimana kedua-dua unsur seni di atas diaplikasikan dalam pengolahan karya ini.

.
.
STPM 970/1-PPT 2012
*Kertas soalan ini SULIT sehinga peperiksaan ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT*

SULIT*

.
.
[6]
4. Berdasarkan karya di bawah ini yang bertajuk Baba Family, oleh Redza Piyadasa huraikan
aspek berikut:

a.

Hal benda

[4]
b. Mesej

STPM 970/1-PPT 2012


*Kertas soalan ini SULIT sehinga peperiksaan ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT*

SULIT*

5
...
...
...
[2]
c. Fungsi
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
[3]

5. a) Jelaskan tujuan pengkajian sejarah seni visual


.
..
.....................................................................................................................................................
...................................
[4]
b) Jelaskan TIGA cara pengolahan karya dipersembahkan pada sesuatu pengkaryaan atau
perekaan.
i)

[3]
ii)

[3]
iii) .
STPM 970/1-PPT 2012
*Kertas soalan ini SULIT sehinga peperiksaan ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT*

SULIT*

[3]

6. a) Jelaskan maksud pembentukan idea

[3]
b) Nyatakan tujuan pembentukan idea dalam penghasilan karya seni visual.
i)

[3]
ii)

[3]
iii) .

[3]

STPM 970/1-PPT 2012


*Kertas soalan ini SULIT sehinga peperiksaan ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT*

SULIT*

Bahagian B
Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.
7. Bincangkan kefahaman anda tentang aspek pengalaman langsung dan pengalaman
intelektual sebagai penyumbang kepada pengalaman estetik seseorang.
Jelaskan jawapan anda dengan memberi contoh-contoh yang sesuai.
[15]
8. Gambar 1 pada halaman 7 adalah hasil karya Dzulkifli Buyong yang bertajuk
Kelambu. Bincangkan karya tersebut dari aspek unsur formalistik.

[15]

9. a) Huraikan maksud gaya penampilan.


b) Bincangkan tentang tiga gaya penampilan yang anda fahami berserta
contoh-contoh karya yang sesuai.

[3]
[12]

10. Bincangkan perbezaan di antara media konvensional dengan media baru.

[15]

BAHAGIAN C
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini

11. Berdasarkan arca yang bertajuk Bujang Berani oleh Bayu Utomo Radjikin dalam
gambar 2 di halaman 7, nyatakan sumber idea yang mempengaruhi karya tersebut.

[15]

12. Huraikan bagaimana proses penterjemahan idea dalam penghasilan reka bentuk
perekaan. Nyatakan pandangan anda berdasarkan contoh produk yang sesuai.

[15]

STPM 970/1-PPT 2012


*Kertas soalan ini SULIT sehinga peperiksaan ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT*

SULIT*

Gambar 1 untuk soalan 8


Kelambu (1964)
oleh Dzulkifli Buyong.
Pastel atas kertas
(Dipetik dari Modern Artist Of
Malaysia, DBP 1983)

Gambar 2 untuk soalan 11

Bujang Berani
oleh Bayu Utomo Radjikin.
Besi dan media campuran
(Dipetik dari pada Imbasan Bakat Muda Sezaman 1997)

STPM 970/1-PPT 2012


*Kertas soalan ini SULIT sehinga peperiksaan ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT*