Anda di halaman 1dari 3

JADUAL PENENTUAN TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK ( KKP) Institut Jabatan Kursus Nama Mata Pelajaran/ Kod Semester

Tarikh Mula Tarikh Hantar Hasil Pembelajaran: : : : : : : : Institut Pendidikan Guru, Kampus Perempuan Melayu, Melaka Jabatan Ilmu Pendidikan PISMP Ambilan Januari 2009 EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK 7 6 FEBRUARI 2012 20 FEBRUARI 2012

i. Menjelaskan konsep, matlamat, keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah rendah. ii. Mempraktikkan kemahiran guru pembimbing di sekolah rendah iii. Mengaplikasi teori dan kemahiran kaunseling dalam proses kaunseling individu dan kelompok

Spesifikasi TUGASAN ( Tahap A) Topik/ Tajuk Pemerolehan Ilmu (Rujuk sukatan) 2.0 Perkhidmatan Bimbingan dan Tinjau peranan guru bimbingan di sekolah rendah dari Kaunseling segi perkhidmatan yang perlu diberikan kepada murid, pentadbir dan guru-guru serta masyarakat di persekitaran. Buat ulasan hasil dapatan anda dengan melihat kepada jenis-jenis perkhidmatan yang perlu dilaksanakan dan diutamakan. TUGASAN (Tahap B) - Penguasaan Ilmu 4.0 Teori-teori kaunseling a. Pilih satu kes kaunseling yang pernah ditangani oleh guru bimbingan di sekolah. Nyatakan masalah yang dihadapi (contohnya: masalah tingkah laku, pribadi, akademik, sosial, kerjaya dan emosi). Bincangkan sifat-sifat murid tersebut dan cara membantu mereka berdasarkan teori kaunseling yang telah anda pelajari. 5.0 Kemahiran Asas Kaunseling b. Menjelaskan penggunaan kemahiran asas kaunseling dalam membantu murid tersebut (a).

WAJARAN 90% 25%

SAHSIAH 10% Refleksi

35%

30%

Tandatangan Ketua Jabatan 1

KERJA KURSUS PENDEK (KKP) (EDISI PELAJAR) Institut Jabatan Mata Pelajaran Kursus Semester Tarikh beri Tarikh terima : Institut Pendidikan Guru, Kampus Perempuan Melayu, Melaka : Jabatan Ilmu Pendidikan : EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK : PISMP Ambilan Januari 2009 :7 : 6 FEBRUARI 2012 : 20 FEBRUARI 2012

Stem/ Simulasi/ Rangsangan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling di sekolah adalah satu perkhidmatan profesional yang khusus. Peningkatan mutu khidmat ini di sekolah bergantung kepada kerjasama daripada faktor-faktor tersebut di atas serta kerjasama pihak pentadbir sekolah, guruguru serta pelajar-pelajar. Bagi pihak guru-guru bimbingan, ia haruslah berusaha memperlengkapkan dirinya dengan segala kepakaran/kemahiran yang diperlukan dan mempraktikkan kepakaran/kemahiran itu dengan serius. Setiap program atau aktiviti yang dijalankan haruslah mempunyai perancangan yang rapi dan penilian serta tindakan seterusnya. Penerangan Tugasan: 1. Meninjau peranan guru bimbingan di sekolah rendah dari segi perkhidmatan yang perlu diberikan kepada murid, pentadbir dan guru-guru serta masyarakat di persekitaran. Buat ulasan hasil dapatan anda dengan melihat kepada jenis-jenis perkhidmatan yang perlu dilaksanakan dan diutamakan. Pilih satu kes kaunseling yang pernah ditangani oleh guru bimbingan di sekolah. Nyatakan masalah yang dihadapi (contohnya: masalah tingkah laku, pribadi, akademik, sosial, kerjaya dan emosi). Bincangkan sifat-sifat murid tersebut dan cara membantu mereka berdasarkan teori kaunseling yang telah anda pelajari. Ulasan anda hendaklah berfokus kepada langkah-langkah penggunaan teori tersebut. Menjelaskan penggunaan kemahiran asas kaunseling dalam membantu murid tersebut di atas. Menulis refleksi secara individu mengenai jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, penggunaan teori dan kemahiran asas kaunseling dalam pengendalian sesi kaunseling.

2.

3. 4.

Arahan Tugasan: 1. Tugasan hendaklah dibuat secara berkumpulan dua (2) orang. 2. Penulisan hendaklah ditaip menggunakan font jenis Arial saiz 12 dan dilangkau baris 1.5 pada kertas A4. 3. Sumber bahan/rujukan perlu dinyatakan mengikut format yang ditentukan (contoh A.P.A) 4. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Pelajar yang menyerahkan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima. 2

5.

Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: Nama Pelajar Angka Giliran No.Kad Pengenalan Kumpulan/Kursus Kod dan Mata pelajaran Nama Pensyarah