Anda di halaman 1dari 23

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

PENDAHULUAN
Aspek kemahiran berbahasa meliputi kemahiran lisan iaitu mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.Kemahiran berbahasa ini membolehkan murid menggunakan Bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pelajaran seumur hidup bagi tujuan perhubungan sosial, pemerolehan ilmu serta rekreasi. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dirangka bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsa ah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani.Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat.!a juga bertujuan supaya murid dapat mengembangkan kemahiran ber ikir secara kritis dan kreati . Sukatan pelajaran juga mengambil kira kepada pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan yang berbe"a di kalangan murid. Akti#iti kokurikulum Bahasa Melayu yang dijalankan di luar $aktu sekolah juga akan memantapkan lagi penguasaan bahasa murid. Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menekankan konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan dan pemulihan. !a selaras dengan usaha untuk memenuhi konsep bersepadu dalam Falsa ah Pendidikan Kebangsaan. %amun, guru&guru digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah dan akti#iti mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung pada kebijaksanaan guru untuk mengolah teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi, berinteraksi dan ber ikir.

1|Page

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU KBSR

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah dirangka bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsa ah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. dengan menggunakan tatabahasa secara tepat. Kurikulum Bahasa Melayu dan berkomunikasi Selain itu, murid mampu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa

mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain di samping mengembangkan kemahiran ber ikir secara kritis dan kreati . Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah memberi tumpuan kepada kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis.Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa untuk pembelajaran seumur hidup bagi tujuan perhubungan sosial, pemerolehan ilmu serta rekreasi. Sukatan ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan yang berbe"a di kalangan murid. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah mengandungi matlamat, objekti dan organisasi kandungan.'rganisasi kandungan merangkumi kemahiran bahasa, hasil pembelajaran, sistem bahasa dan pengisian kurikulum. Sukatan Pelajaran ini disediakan bagi setiap tahun iaitu dari tahun satu hingga tahun enam.Kandungan sukatan pelajaran ini diperincikan dalam (uraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah untuk panduan guru dalam pengajaran dan pembelajaran.

2|Page

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

MATLAMAT DAN OBJEKTIF KURIKULUM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH


Matlamat

Matlamat

Kurikulum

Bahasa

Melayu

Sekolah

Rendah

adalah

untuk

melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu, perhubungan sosial, dan urusan harian.

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah murid dapat) i. Mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti dan memahaminya dalam konteks perbualan harian dan situasi ormal.

ii.

Bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi.

iii.

Berbincang

dan

berkongsi

pendapat

untuk

menyelesaikan

masalah,

mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara.

3|Page

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

i#.

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis.

#.

Memupuk minat membaca sebagai amalan ke pembelajaran berterusan.

arah membina budaya

#i.

Memperkembang imaginasi, kreati#iti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui akti#iti bertutur, membaca, dan menulis.

#ii.

Mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreati dan berunsur pengetahuan dengan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul.

#iii.

Menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, ejaan, kosa kata, serta sebutan dan intonasi yang betul dalam akti#iti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.

i*.

Menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya bukan sastera.

*.

Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positi , semangat patriotik, dan ke$arganegaraan.

4|Page

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

HASIL PEMBELAJARAN

5|Page

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

KEMAHIRAN BAHASA

Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran Bahasa merupakan teras penguasaan bahasa baku.

Kemahiran Mendengar

Kemahiran Mendengar merupakan keupayaan murid mendengar dengan teliti , memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.
6|Page

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kemahiran Bertutur

Kemahiran Bertutur merupakan keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreati dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.
Kemahiran Membaca

Kemahiran Membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta sebutan, intonasi, dan jeda yang betul. Penekanan perlu diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.

Kemahiran Menulis

Kemahiran Menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik, dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreati#iti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginati . Penguasaan kemahiran bahasa memerlukan kepelbagaian situasi dan konteks yang meliputi bentuk prosa, puisi, dan gra ik. Analisis Perbezaan Kandun an Sukatan Pelajaran Ba!asa Mela"u KBSR #a!un $ %an #a!un &

Kema!iran Ba!asa

#a!un $

#a!un &

|Page

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Menden ar dan bertutur

'() Berbual den an keluar a* rakan seba"a dan +i!ak lain dalam situasi f,rmal dan tidak f,rmal( +.+ Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai Huraian Hasil Pembelajaran Aras ' i. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

'() Berbual den an keluar a* rakan seba"a dan +i!ak lain dalam situasi f,rmal dan tidak f,rmal( +.+ Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai Huraian Hasil Pembelajaran Aras ' i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.

Aras i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam akti#iti harian. Aras $

Aras i. Bertukar&tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. Aras $

!|Page

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

i.

Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus terang dalam perbualan.

i.

Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

Perbe"aan yang terdapat dalam kemahiran mendengar dan Analisis Perbezaan bertutur antara tahun , dan tahun - ialah kemahiran untuk tahun , lebih tertumpu kepada perbualan tentang sesuatu perkara yang telah alami. Selain itu, untuk tahun ,, penggunaan kata panggilan adalah mengikut situasi dalam akti#iti harian manakala untuk kemahiran tahun lima pula ianya lebih menggunakan kata panggilan Berbe"aan yang yang sesuai terakhir mengikut ialah situasi dalam ,, perbualan. kemahiran untuk tahun

menyatakan teguran dengan sopan secara berterus terang dalam perbualan manakala untuk tahun - pula menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

Memba.a

/() Memba.a kuat den an kelan.aran sebutan it,nasi dan a"a +emba.aan "an sesuai( ..+ Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang diajar.

&() Memba.a kuat den an kelan.aran sebutan it,nasi dan a"a +emba.aan "an sesuai( -.+ Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang diajar. Huraian Hasil Pembelajaran

Huraian Hasil Pembelajaran


"|Page

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Aras ' i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. ii. Memahami perkataan, rasa dan ayat. Aras i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras $ i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Aras ' i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. ii. Menerangkan tentang makna perkataan dan maksud rasa serta ayat. Aras i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi&isi penting yang terdapat di dalam teks. Aras $ i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menghuraikan
10 | P a g e

ii.

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

maksud ayat dalam teks.

Perbe"aan bagi kemahiran membaca untuk tahun , dan tahun Analisis Perbezaan dalam huraian hasil pembelajaran pula ialah untuk tahun ,, ianya lebih menekankan kepada memahami perkataan, rasa dan ayat manakala untuk tahun - pula ianya lebih menekankan kepada membuat penerangan tentang makna perkataan dan maksud perkataan serta ayat. Selain itu, tahun , perlu membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul manakala tahun - perlu menghuraikan maksud ayat dalam teks.

Menulis

0() Men

unakan +elba ai

2() Men

unakan +elba ai

jenis a"at dan 1a.ana dalam +enulisan( /.+ Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Huraian Hasil Pembelajaran Aras ' i. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Aras i. Melengkapkan ayat

jenis a"at dan 1a.ana dalam +enulisan( 0.+ Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Huraian Hasil Pembelajaran Aras ' i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Aras i. Membina ayat tunggal dengan perluasan
11 | P a g e

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Aras $ i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Aras $ i.

subjek dan predikat.

Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat.

Perbe"aan bagi kemahiran menulis untuk tahun , dan tahun ialah untuk tahun ,, kemahiran menulis lebih menekankan kepada Analisis Perbezaan membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan cantik manakala untuk tahun pula ianya lebih menekankan kepad menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Selain itu, kemahiran menulis untuk tahun , ialah melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai berbanding dengan tahun - iaitu membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.

RAN3AN4AN AK#I5I#I P6P #AH7N & 8 KEMAHIRAN MEN%EN4AR %AN BER#7#7R9 Kemahiran 1ahun ) Mendengar dan bertutur )-

(asil pembelajaran ) +.2 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi ormal dan tidak ormal. +.+ Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. (uraian hasil pembelajaran ) Aras +

12 | P a g e

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

i.

Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3

i.

Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam akti#iti harian

'bjekti pengajaran ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid&murid dapat )& i. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ii. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam akti#iti harian dengan betul. Bahan Bantu Mengajar ) +. Kad imbasan 3. 4embaran kerja ,. 4aptop .. 456 projektor 5ontoh Akti#iti) +. Berlakon dengan menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi seperti situasi di majlis perhimpunan mingguan. 3. 5ontoh kata panggilan yang sesuai ialah seperti )& i. ii. iii. 7ang berusaha 7ang berbahagia 7ang Amat Berhormat

,. Bercerita tentang pengalaman masing&masing seperti )& i. Sambutan hari kebangsaan


13 | P a g e

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

ii. iii. i#.

Perjalanan menyertai perbarisan Pengalaman sambutan peringkat sekolah Pengalaman menonton tele#isyen

RAN3AN4AN AK#I5I#I P6P #AH7N $ 8 MEMBA3A9 Kemahiran 1ahun ) Membaca )Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai -.+ Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. (uraian hasil pembelajaran ) Aras +
#$

(asil pembelajaran ) -.2

Membaca kuat perkataan dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii.

Menerangkan makna perkataan dan maksud rasa serta ayat.

Aras 3 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi&isi penting yang terdapat di dalam teks. 'bjekti pengajaran ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid&murid dapat )&
14 | P a g e

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

i.

Membaca kuat perkataan dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii.

Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca dengan betul.

Bahan Bantu Mengajar

) +. 4aptop 3. 456 projector ,. 4embaran kerja .. 56 -. Po$erpoint 8. Benda maujud

5ontoh Akti#iti ) +. Membaca secara luncuran untuk mendapatkan idea keseluruhan tentang teks. 3. Membaca secara imbasan untuk mengecam isi dalam perenggan. ,. Membaca secara mekanis. .. Membaca teks yang diberikan dengan gaya penyampaian yang baik. -. Menyenaraikan isi&isi penting dengan menggunakan boring pengurusan gra ik.

RAN3AN4AN AK#I5I#I P6P #AH7N & 8 MEN7LIS 9 Kemahiran 1ahun ) Menulis )-

15 | P a g e

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

(asil pembelajaran ) 0.2

Menggunakan pelbagai jenis ayat dan $acana dalam penulisan. 0.+ Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

(uraian hasil pembelajaran

) Aras + i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Aras , i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat.

'bjekti pengajaran ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid&murid dapat )& ii. Menulis ayat dengan pelbagai jenis ayat dengan betul. iii. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat dengan betul. i#. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. Bahan Bantu Mengajar ) +. 4aptop 3. 456 projector ,. Po$erpoint .. 4embaran kerja -. Bahan maujud
16 | P a g e

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

5ontoh Akti#iti ) +. Membina pelbagai jenis ayat menggunakan satu perkataan yang diberikan. 5ontoh ) 5emerlang i. ii. iii. 'rang yang cemerlang sentiasa ber ikiran positi . Bagaimanakah cara untuk menjadi seorang murid yang cemerlang.9 Ayah mahu kamu belajar sehingga lulus dengan cemerlang.

3. Menambah perkataan pada subjek dan prediket. 5ontoh ) i. ii. Pemuda itu abang saya. Pemuda berkumis itu abang sulong saya.

,. Membaca dan memahami ayat tunggal yang diberikan. .. Menghubungkan beberapa ayat tunggal menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung yang betul.

RAN3AN4AN AK#I5I#I P6P #AH7N $ 8 KEMAHIRAN MEN%EN4AR %AN BER#7#7R9 Kemahiran 1ahun ) Mendengar dan bertutur ),

(asil pembelajaran ) +.2 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi ormal dan tidak ormal. +.+ Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. (uraian hasil pembelajaran ) Aras +

1 |Page

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

ii.

Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

Aras 3 ii. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam akti#iti harian 'bjekti pengajaran ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid&murid dapat )& iii. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. i#. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam akti#iti harian dengan betul. Bahan Bantu Mengajar ) +. 4aptop 3. 456 projector ,. Po$erpoint .. Bahan maujud 5ontoh Akti#iti) +. Bercerita tentang pengalaman bermain di taman permainan. 3. Melakukan simulasi perbualan yang menggunakan kata panggilan. 5ontoh ) Bertransaksi di kedai runcit. & Pakcik, berapakah harga sekilo gula.9

RAN3AN4AN AK#I5I#I P6P #AH7N $ 8 KEMAHIRAN MEMBA3A9 Kemahiran 1ahun ) Membaca ),


1! | P a g e

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

(asil pembelajaran ) -.2

Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai -.+ Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

(uraian hasil pembelajaran

) Aras + i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.
##$

Memahami perkataan, rasa dan ayat. Aras 3

i.

Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras ,

i.

Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

'bjekti pengajaran ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid&murid dapat )& i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. ii. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca dengan betul. iii. Bahan Bantu Mengajar Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. )
1" | P a g e

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

& & & &

4aptop 456 projector Po$erpoint Bahan maujud

5ontoh Akti#iti ) +. Mendengar contoh bacaan yang betul berdasarkan satu teks. 3. Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk daripada teks yang dipilih dengan sebutan dan intonasi yang betul secara kumpulan. ,. Memberi makna perkataan, rasa dan ayat mengikut konteks. .. Menyatakan maklumat daripada bahan yang dibaca. -. Membaca pelbagai jenis ayat. 5ontoh)& i. & ii. & Ayat penyata Kelas , Bakti telah diplih kelas yang terbersih pada minggu ini. Ayat 1anya Apakah nama bendera Malaysia9

8. Pertandingan membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul secara kumpulan atau indi#idu.

RAN3AN4AN AK#I5I#I P6P #AH7N $ 8 KEMAHIRAN MEN7LIS9 Kemahiran 1ahun ) Menulis ),

20 | P a g e

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

(asil pembelajaran ) 0.2

Menggunakan pelbagai jenis ayat dan $acana dalam penulisan. 0.+ Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

(uraian hasil pembelajaran

) Aras + i. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Aras 3 i. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Aras , i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

'bjekti pengajaran ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid&murid dapat )& ii. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. iii. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. i#. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dengan betul. Bahan Bantu Mengajar & & & 4aptop 456 projector Po$erpoint
21 | P a g e

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

&

Bahan maujud

5ontoh Akti#iti ) +. Membina ayat dengan menggunakan kata terbitan, kata ganda dan istilah. 3. Mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang betul. ,. Membe"akan ayat tunggal dan ayat majmuk. .. Mela a"kan ayat tunggal dan ayat majmuk yang diberikan. -. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. 5ontoh ayat tunggal ) i. ii. iii. Ri"al sedang bermain bola Peter 4im sedang bermain bola :aneson sedang bermain bola

5ontoh Ayat majmuk ) i. Ri"al, Peter 4im dan :aneson sedang bermain bola.

22 | P a g e

BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

R7J7KAN
Abdul Aziz Abdul Talib.(2000).Pedagogi Bahasa Melayu Prinsip,Kaedah dan 1eknik. ;tusan Publication < 6istributors Sdn. Bhd.Kuala 4umpur. Juriah Long.(1990).Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Fajar Bakti Sdn.Bhd.Petaling =aya Kamarudin Bin Jeon.(2006).Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Buku Panduan :uru. 6e$an Bahasa dan Pustaka.Kuala 4umpur. >>>>>>>>>>>>>>>>>.?3228@.Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Buku 1eks 1ahun .. 6e$an Bahasa dan Pustaka.Kuala 4umpur. Mok oon ang.(19!6).Kurikulum Baru Sekolah Rendah 1ahap +. 4ongman Malaysia.Sdn.Bhd.Petaling =aya (uraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.

23 | P a g e