Anda di halaman 1dari 7

2

SULIT

1249/2
Bahagian A
(40 markah)
Jawab Semua Soalan

Penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w.dan umat Islam berlaku secara rahsia dan berperingkat-peringkat.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Berikan maksud hijrah.


(i)

.............................................................................................................................................

(ii)

.............................................................................................................................................
[2 markah]

Nyatakan dua sebab Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Madinah.


(i)

............................................................................................................................................

(ii)

.............................................................................................................................................
[2 markah]

Nyatakan strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam peristiwa hijrah pada
tahun 622 M.
(i)

.............................................................................................................................................

(ii)

.............................................................................................................................................
[2 markah]

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan peristiwa hijrah kepada perkembangan


Islam?
(i)

(ii)

.
[2 markah]

Sebagai seorang pelajar, apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa hijrah Nabi
Muhammad s.a.w.?
(i)

...............................................................................................................................................

(ii)

.............................................................................................................................................
[2 markah]

1249/2 @ 2012 Hak Cipta JPNT


SULIT

3
SULIT

1249/2

Sebelum kedatangan British, sistem pemilikan dan penggunaan tanah tidak menjadi persoalan utama
dalam kehidupan masyarakat Melayu.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Nyatakan dua cara pemilikan tanah sebelum kedatangan British.


(i)

.................................................................................................................................................

(ii)

.................................................................................................................................................
[2 markah]

Apakah tujuan British memperkenalkan peraturan tanah?


(i)

.................................................................................................................................................

(ii)

.................................................................................................................................................
[2 markah]

Nyatakan dua jenis tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu.
(i)

.................................................................................................................................................

(ii)

.................................................................................................................................................
[2 markah]

Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah nilai tanah semakin meningkat pada masa kini.
(i)

.................................................................................................................................................

(ii)

.................................................................................................................................................
[2 markah]

Pada pendapat anda, cadangkan dua cara untuk memajukankan sektor hartanah di negara kita.
(i)

.................................................................................................................................................

(ii)

.................................................................................................................................................
[2 markah]

1249/2 @ 2012 Hak Cipta JPNT


SULIT

4
SULIT
3

1249/2

Gerakan Pan-Islamisme sedunia telah membawa kepada tercetusnya Gerakan Islah di Tanah Melayu.
(a)

Apakah maksud Gerakan Islah?


..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
[1 markah]

(b)

(i)

Namakan tokoh pendorong Gerakan Islah di Tanah Melayu?


...............................................................................................................................................
[1 markah]

(ii)

Senaraikan akhbar dan majalah yang menjadi saluran Gerakan Islah.


i) ............................................................................................................................................
ii)...........................................................................................................................................
[2 markah]

(c)

(d)

Berdasarkan pengetahuan anda, nyatakan dua idea Gerakan Islah dalam usaha meningkatkan
minda bangsa Melayu.
(i)

................................................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................................. .
[2 markah]

Pada pandangan anda, mengapakah Gerakan Islah tidak dapat menyebarkan ideanya dengan
lebih meluas di Tanah Melayu?
(i)

...............................................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................................. .
[2 markah]

(e)

Pada pendapat anda, apakah sumbangan Gerakan Islah dalam bidang pendidikan?
(i)

...............................................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................................. .
[2 markah]

1249/2 @ 2012 Hak Cipta JPNT


SULIT

5
SULIT

1249/2

Maklumat berikut berkaitan dengan langkah kerajaan ke arah perpaduan kaum.

(a)

(b)

(c)

(d)

Akta Bahasa Kebangsaan


Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Sukan Untuk Perpaduan

Senaraikan tiga langkah kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan.
(i)

.................................................................................................................................................

(ii)

.................................................................................................................................................

(iii)

.................................................................................................................................................
[3 markah]

Nyatakan dua kepentingan Dasar Kebudayaan Kebangsaan.


(i)

.................................................................................................................................................

(ii)

.................................................................................................................................................
[2 markah]

Berdasarkan pandangan anda, bagaimanakah sukan dapat mengeratkan perpaduan kaum?


(i)

.................................................................................................................................................

(ii)

.................................................................................................................................................
[2 markah]

Pada pendapat anda, apakah kepentingan perpaduan kaum kepada negara kita?
(i)

.................................................................................................................................................

(ii)

.................................................................................................................................................

(iii)

.................................................................................................................................................
[3 markah]

1249/2 @ 2012 Hak Cipta JPNT


SULIT

6
SULIT

1249/2

Bahagian B
(60 markah)
Jawab Tiga Soalan
5

Kelahiran empayar dalam Tamadun China menandakan berlaku peningkatan tamadun tersebut yang
dapat dilihat menerusi kemajuan dalam aspek ekonomi dan seni bina.
(a)

Jelaskan kemajuan ekonomi yang telah dicapai oleh tamadun China khususnya dalam bidang
pertanian, perdagangan dan perusahaan.
[8 markah]

(b)

Terangkan sumbangan tamadun China dalam bidang seni bina kepada peradaban dunia
[6 markah]

(c)

Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada kemajuan Tamadun China bagi
menjadikan negara dan bangsa Malaysia lebih gemilang pada masa kini?
[6 markah]

6
Kesan kedatangan Islam terhadap
ekonomi di Tanah Melayu sebelum
kedatangan Barat

Perdagangan

Mata Wang

(a)

Nyatakan sebab-sebab Kerajaan Melayu Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang
penting pada abad ke-15 M.
[7 markah]

(b)

Jelaskan perkembangan mata wang di negeri-negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu
Melaka sehingga sebelum kedatangan British.
[8 markah]

(c)

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan bidang perdagangan kepada sesebuah


negara?
[5 markah]

Negara Malaysia dibentuk pada 16 September 1963

(a)

Jelaskan cadangan-cadangan ke arah pembentukan Malaysia.

(b)

Terangkan langkah-langkah yang telah diambil ke arah pembentukan Malaysia.

[5 markah]

[10 markah]
(c)

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah faedah yang diperolehi daripada pembentukan Malaysia
kepada rakyat pada hari ini?
[5 markah]

1249/2 @ 2012 Hak Cipta JPNT


SULIT

7
SULIT

1249/2

Yang di-Pertuan Agong

Badan Perundangan

Badan Pelaksana

Badan Kehakiman

Rajah di atas merujuk kepada tiga cabang dalam sistem pemerintahan negara.
(a)

(i)

(b)

[5 markah]
(ii) Fungsi Badan Perundangan ialah menggubal undang-undang. Nyatakan proses meluluskan
undang-undang di Parlimen .
[5 markah]
Pada pandangan anda,apakah peranan generasi muda untuk memperkukuhkan sistem pemerintahan
negara?
[5 markah]
Pada pendapat anda, mengapakah setiap negara memerlukan badan kehakiman?
[ 5 markah]

(c)

Apakah syarat-syarat untuk menjadi seorang ahli Dewan Negara?

Perang Dunia Pertama (1914-1918) merupakan konflik antarabangsa


yang meninggalkan kesan besar terhadap sejarah dunia.

(a)

Berdasarkan kepada pengetahuan sejarah anda, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan


tercetusnya Perang Dunia Pertama.
[8 markah]

(b)

Pada pendapat anda, apakah kesan yang ke atas negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia
Pertama?
[7 markah]

(c)

Apakah tindakan yang boleh diambil oleh sesebuah negara bagi mengekalkan keharmonian sejagat ?
[5 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT


1249/2 @ 2012 Hak Cipta JPNT
SULIT

8
SULIT

1249/2

1249/2 @ 2012 Hak Cipta JPNT


SULIT