Anda di halaman 1dari 7

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 6

RENDAH
STPM BAHARU (SESI 2012)
PENGGAL 1

942/1

STPM
GEOGRAFI KERTAS 1
(2 jam)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM


BAHARU)
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Arahan kepada calon
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT
DEMIKIAN.
Jawab EMPAT soalan. SEMUA soalan 1 dari bahagian A dan B adalah WAJIB dijawab.
Manakala soalan 2 atau 3 dari bahagian A dan B adalah pilihan.
Bahagian A : Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3
Bahagian B : Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3
Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang
yang disediakan dalam kertas soalan ini.
Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi Bahagian A dan Bahagian B,
anda dikehendaki menggunakan kertas tulis jawapan. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas
yang baru dan susun jawapan anda mengikut tertib berangka.
Jawapan bagi soalan 1 Bahagian A dan Bahagian B hendaklah dipisahkan daripada
kertas soalan dan diikat bersama dengan jawapan anda.
Semua penghitungan hendaklah diserahkan bersama dengan jawapan anda.
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].
NOTA
Kertas graf akan dibekalkan sekiranya diminta.
______________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 7 halaman bercetak

STPM
BAHARU
GEOGRAFI 1 (PENGGAL 1)

942/1

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 markah]

Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3.
Soalan 1:

Rajah 1: Kejadian Gempa Bumi


a)
Berdasarkan rajah (1), gelombang yang dikeluarkan akibat kejadian gempa bumi dikenali
sebagai: ...................................................................... . Gelombang tersebut diukur dengan
menggunakan skala :.............................................................................................[ 2 Markah]

b)

Nyatakan dua kesan ke atas muka bumi akibat kejadian seperti rajah (a) di atas:
i).................................................................................................................................
ii)...................................................................................................................... [ 2 Markah ]

c)

Berikan sebab mengapa rantau Asia Pasifik sering mengalami kejadian gempa bumi
...................................................................................................................................
...................................................................................................................... [ 2 Markah ]

d)

Kenalpasti dua buah negara Asia Pasifik yang sering mengalami gempa bumi.
i).................................................................................................................................

ii)...................................................................................................................... [ 2 Markah ]

Rajah 2 : Keratan rentas kejadian gempa bumi di dasar laut

e)

Berdasarkan rajah (2), fenomena X ialah :.....................................................................

.........................................................................................................................................[ 1 Markah]

f)

Secara ringkas, terangkan kaitan antara gempa bumi dengan fenomena X di atas:

...............................................................................................................................................
............................................................................................................................ [3 Markah ]

g)

Nyatakan tiga kesan ke atas zon pinggir pantai akibat fenomena X


i).................................................................................................................................
ii)...................................................................................................................... [ 3 Markah ]

2 a).
b).

Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga suria?.

[ 3 Markah]

Huraikan kepentingan tenaga suria terhadap proses-proses fizikal.


[ 10 Markah]

c). Jelaskan pengaruh tenaga suria terhadap aktiviti manusia di kawasan Tropika Lembab
[ 12 Markah]

3 a) Takrifkan konsep lembangan saliran.

[ 5 Markah ]

b)
Jelaskan kepelbagaian cara dan faktor yang mempengaruhi pengangkutan beban di
dalam alur sungai.
[ 12 Markah ]
c)

Huraikan kepentingan bentuk bumi hasil pemendapan sungai kepada manusia.


[ 8 Markah ]

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA


[40 markah]

Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3.
Soalan 1:
Negeri
Pahang
Perlis
Selangor
Kuala Lumpur

Jumlah Penduduk (orang)


1,443,365
227,025
5,411,324
1,627,172

Keluasan (KM)
35,965
795
7,955
243

Jadual 1: Jumlah Penduduk dan Keluasan


Mengikut Negeri Terpilih di Semenanjung Malaysia, Tahun 2010.
a)
Berdasarkan jadual 1, kirakan kepadatan penduduk bagi setiap negeri terpilih di
Semenanjung Malaysia pada tahun 2010:

Negeri

Kepadatan
Penduduk
(orang/ KM)

Pahang
Perlis
Selangor
Kuala Lumpur
[ 2 Markah ]
b)
Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi perbezaan kepadatan penduduk di negeri-negeri
terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahun 2010.
(i) ......................................................................................................................................................
(ii) ......................................................................................................................................................
[2 Markah ]
c)
Kemukakan dua kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal akibat tumpuan dan kepadatan
penduduk yang tinggi di Kuala Lumpur.
(i) ......................................................................................................................................................
(ii) ......................................................................................................................................................

[2 Markah]

Rajah 3: Peratus Penduduk Mengikut


Kumpulan Umur di Malaysia pada tahun 2006 hingga 2010.
d)
Berdasarkan rajah 3, nyatakan trend pertumbuhan penduduk mengikut kumpulan umur di
Malaysia pada tahun 2006 hingga tahun 2010.
(i) ......................................................................................................................................................
(ii) ......................................................................................................................................................
(iii) ........................................................................................................................................
[3 Markah]
e)

Berikan dua sebab mengapa pertumbuhan penduduk di Malaysia semakin menurun?

(i) ......................................................................................................................................................
(ii) ......................................................................................................................................................
[2 Markah]
f)

Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi peningkatan jangka hayat penduduk Malaysia.

(i) ......................................................................................................................................................
(ii) ......................................................................................................................................................
[2 Markah ]
g)

Kemukakan dua impak sosial akibat proses penuaan penduduk di Malaysia.

(i) ......................................................................................................................................................

(ii) ....................................................................................................................................................
[2 Markah ]

2.

(a)

Apakah yang dimaksudkan dengan daya tampung persekitaran fizikal?


[ 5 Markah ]

(b)
Huraikan lima faktor kependudukan yang menyumbang kepada kemusnahan alam
sekitar fizikal di sesebuah kawasan yang berpenduduk padat.
[10 Markah ]
(c)
Perihalkan lima langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah
kemusnahan persekitaran fizikal di kawasan yang berpenduduk padat di sesebuah negara
membangun.
[ 10 Markah ]

3.

a)

Apakah yang dimaksudkan dengan transformasi desa ?

[ 3 Markah ]

b) Huraikan faktor yang menyumbang kepada perkembangan sesebuah petempatan desa.


[ 10 Markah ]
c) Jelaskan impak terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia akibat proses
transformasi desa.
[ 10 Markah ]

Kertas soalan tamat