Anda di halaman 1dari 11

SULIT

79/1

79/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Kertas 1 Julai 2012 1 jam 30 minit SEKOLAH TUN FATIMAH JOHOR BAHRU PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2012 TINGKATAN 3

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (PILIHAN IV) Kertas 1 Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI HINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B , C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.
Disediakan oleh: Pn. Jayasree.J Guru KHB ................................ Cik Norhadizah Nordin Guru KHB Disemak oleh : Pn. Jayasree.J Ketua Panitia KH Disahkan oleh : En. Mohd. Khir Masbol Ketua Bidang Tek & Vok

________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak termasuk muka hadapan 79/1@2012 Hak Cipta STFJB 1 [Lihat Sebelah SULIT

SULIT

79/1

79/1@2012 Hak Cipta STFJB

[Lihat Sebelah SULIT

SULIT
1

79/1

Rajah 1 menunjukkan struktur organisasi bengkel.

Guru
Formen

X
Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C Rajah 1 Apakah X? A C Murid Pembantu Makmal B D Kerani Penolong Formen Kumpulan D

Rajah 2 merujuk kepada salah satu langkah reka cipta.

Mengenalpasti masalah Mengumpul maklumat dan data X Menyenaraikan pelbagai idea Rajah 2 Apakah X ? A C Menilai dan memilih idea Membuat lukisan kerja B D Menganalisis maklumat Memilih alatan tangan

Antara berikut yang manakah benar tentang perekaan projek? I II III Dimulakan setelah pemilihan idea yang terbaik dibuat Mengandungi lakaran, lukisan kerja, model awal dan prototaip Perlu dirancang dengan teliti untuk mengurangkan berlaku pembaziran

79/1@2012 Hak Cipta STFJB

[Lihat Sebelah SULIT

SULIT
I V A C

79/1
Memastikan kerja yang dirancang disiapkan pada masa yang ditetapkan

I dan II II dan III

B D

I dan IV III dan IV

Antara berikut yang manakah benar? Proses A B C D Mengukur Memotong Membentuk Membina Alatan Tangan Pembaris keluli, sesiku T Gergaji puting, mesin gergaji jig Kikir parut, pahat tepi serong Gandin kayu, mesin sander

Susunkan langkah pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek yang betul. I II III I V Membuat kemasan Mengukur, menanda dan memotong Membina dan mencantum bahagian projek Memeriksa, menguji sambungan dan pemasangan serta menilai projek

A C

I, II, IV, III III, I, IV, II

B D

II, III, IV, I III, II, I, IV

Antara berikut yang manakah tujuan membuat persembahan projek? I II III I V Mendapatkan komen yang membina daripada rakan Menerangkan langkah-langkah kerja dalam pembinaan prototaip Memberikan maklumat yang tepat dan jelas tentang produk ciptaan Menyatakan ciri produk dari segi fungsi,bahan, kos dan keistimewaan

79/1@2012 Hak Cipta STFJB

[Lihat Sebelah SULIT

SULIT

79/1

A C

I, II dan III I, III dan IV

B D

I, II dan IV II, III dan IV

Pernyataan di bawah merujuk kepada suatu definisi. Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan di atas? A Idea B Teknologi C Reka Cipta D Reka bentuk

Rajah 3 menunjukkan faktor reka bentuk.

Rajah 3 Apakah faktor reka bentuk yang perlu dipertimbangkan pada rajah di atas? A Ketahanan B D Fungsi Kaedah pembinaan

C Kesesuaian bahan

Rajah 4 menunjukkan sejenis bahan pengikat.

Rajah 4 Apakah nama pengikat tersebut? A C Ribet Skru kepala timbul B D Paku panel Skru kepala benam

10

Rajah 5 menunjukkan sejenis alatan yang digunakan dalam kerja kayu.

79/1@2012 Hak Cipta STFJB

[Lihat Sebelah SULIT

SULIT

79/1

Rajah 5 Apakah nama alat tersebut? A C Stapler gun Mesin gergaji jig B D Mesin sander Cordless screwdriver

11

Rajah 6 menunjukkan satu tangan.

proses menggunakan alatan

Rajah 6 Apakah nama alatan tangan yang digunakan? A C Sesiku L Tolok penanda B D Tolok serong Pembaris keluli

12

Rajah 7 adalah sejenis alatan tangan.

Rajah 7 Apakah fungsi alat tersebut? A B C D Mencairkan batang glu panas Memasang skru benam sendiri Menutup lubang pada permukaan kayu Meratakan dan melicinkan permukaan kayu

13

Rajah 8 menunjukkan satu proses menggunakan alatan tangan.

79/1@2012 Hak Cipta STFJB

[Lihat Sebelah SULIT

SULIT

79/1

Rajah 8 Apakah tujuan proses itu dilakukan? A B C D Memotong perspek Mencairkan batang glu panas Merekat kepingan papan lapis Merivet atau mencantum kepingan logam

14

Rajah 9 menunjukkan proses reka bentuk projek. Reka Bentuk Projek

Pernyataan Masalah Atau Keperluan

Mengumpul Maklumat Dan Data

X Rajah 9 Apakah X? A B C D Menyediakan jadual kerja Menyenaraikan bahan dan alatan tangan Membuat projek berdasarkan lukisan kerja Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah

79/1@2012 Hak Cipta STFJB

[Lihat Sebelah SULIT

SULIT

79/1

15

Antara berikut manakah proses mengukur? I II

II I

IV

A C

I,II dan III I,II dan IV

B D

II,III dan IV I,III dan IV

16

Rajah 10 adalah sejenis wayar.

Rajah 10 Antara peralatan elektrik berikut, yang manakah menggunakan wayar tersebut? A C Radio Televisyen B D Peti sejuk Cerek elektrik

17

Jadual 1 adalah kadar bayaran penggunaan tenaga elektrik dan bacaan meter kWj.

0 0

9 7 6 79/1@2012 Hak Cipta STFJB 9


1 000

1 1
1

4 8 1/10

Bacaan bulan Ogos Bacaan bulan Julai

[Lihat Sebelah SULIT

0
100

3
10

10 000

SULIT

79/1

Kadar Bayaran Tenaga Elektrik

200 unit pertama 800 unit berikutnya setiap unit tambahan

0.218 sen seunit 0.258 sen seunit 0.278 sen seunit

Jadual 1 Hitungkan bayaran yang perlu dijelaskan oleh pengguna bagi tempoh bacaan meter itu ? A C RM 139.14 RM 180.34 B D RM 159.14 RM 188.34

79/1@2012 Hak Cipta STFJB

[Lihat Sebelah SULIT

18

Rajah 11 menunjukkan simbol komponen elektronik.

SULIT

79/1

Rajah 11 Apakah nama komponen tersebut? A Kapasitor C Perintang boleh laras 19 B D Perintang tetap Diod pemancar cahaya

Antara berikut komponen yang manakah mengawal arus dan mendapatkan susutan voltan di dalam litar? A B

20

Rajah 12 menunjukkan litar bergambar projek elektronik.

Rajah 12 Antara berikut yang manakah litar skematik bagi litar bergambar itu? A B

21

Rajah 13 menunjukkan litar skematik projek elektronik.

79/1@2012 Hak Cipta STFJB

10

[Lihat Sebelah SULIT

Mengkaji peluang Mengkaji sumber Pemilihan lokasi Barangan akan dihantar sebaik saja pesanan diterima Pihak persatuan pengguna menerbitkan risalahbuku bahan bacaan Syarikat Perabot Radiah membeli 15 buah rak dan

SULIT

79/1 KERTAS SOALAN TAMAT

79/1@2012 Hak Cipta STFJB

11

[Lihat Sebelah SULIT

Anda mungkin juga menyukai