Anda di halaman 1dari 3

1

a) b)

Apakah yang dimaksudkan dengan sebaran penduduk? Berdasarkan kepada negara di Asia Tenggara yang anda kaji ,jelaskan mengapa taburan penduduk tidak seimbang? Huraikan langkah yang diambil bagi menyeimbangkan taburan penduduk di negara berkenaan. Jadual di bawah menunjukkan struktur umur dan jantina bagi penduduk Malaysia pada tahun 2005. Struktur umur dan jantina bagi penduduk Malaysia pada tahun 2005 Kumpulan Umur 09 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 dan ke atas Jantina ( 000 orang ) Lelaki Perempuan 2700 2600 2500 2400 2100 2000 1700 1600 1200 1100 750 700 450 430 240 230

[5] [10]

c) 2

[10]

a) b) c)

Berdasarkan jadual di atas,lukis graf yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina bagi penduduk Malaysia pada tahun 2005. Jelaskan ciri-ciri kependudukan penduduk Malaysia pada tahun 2005 Cadangkan lima langkah yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kualiti penduduk di sesebuah negara.

[10] [5] [10]

3.Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Pasifik, a) i) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. ii) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan perikanan pinggir pantai di negara tersebut iii) Jelaskan usaha-usaha yang diambil untuk memajukan perikanan pinggir pantai di negara tersebut ATAU STPM 942/2 1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* [9] [8] [8]

b)

i) Namakan sumber mineral logam dan bukan logam ii)Huraikan mengapakah sesetengah hasil perlombongan semakin berkurangan. iii)Cadangkan langkah-langkah yang diambil untuk memajukan industri perlombongan di negara ini.

[5] [10] [10]

a) b) c)

Nyatakan jenis-jenis hasil hutan. Huraikan kepentingan sumber sosioekonomi sesebuah Negara. perhutanan terhadap pembangunan

[5] [10] [10] [5] [10] [10] [5] [10] [10] [5] [10] [10]

Huraikan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan sumber perhutanan berkekalan untuk generasi akan datang. Apakah yang dimaksudkan dengan proses pembandaran ? Dengan merujuk kepada sebuah negara Asia Tenggara,jelaskan mengapa bandar baru perlu ditubuhkan. Huraikan kesan-kesan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan yang sedang mengalami proses pembandaran yang pesat di sebuah negara Asia Tenggara. Dengan merujuk kepada pakatan negara di Asia Tenggara,namakan tiga pakatan yang wujud di kalangan negara tersebut. Terangkan mengapa Malaysia menyertai pakatan tersebut. Huraikan masalah-masalah yang timbul kepada Malaysia menyertai pakatan tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran sumber air? Jelaskan lima faktor yang menyebabkan berlakunya pencemaran sumber air. Huraikan lima langkah bukan perundangan bagi mengatasi masalah pencemaran sumber air di Malaysia.

a) b) c)

a) b) c)

a b c

STPM 942/2 2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*

Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan pelancongan: a b c d e Nyatakan lokasi kajian anda. Huraikan dua kaedah kajian yang telah anda jalankan. Nyatakan lima petunjuk yang membuktikan kawasan pelancongan tersebut telah mengalami pembangunan. Huraikan sumbangan kegiatan pelancongan kepada pembangunan sosioekonomi di kawasan kajian anda. Cadangkan lima langkah bagi mengekalkan kawasan pelancongan yang anda kaji berpotensi berkembang maju . [1] [4] [5] [10] [5]

Kertas soalan tamat

STPM 942/2 3 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*