Anda di halaman 1dari 58

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Tarikh Kuatkuasa 15.12.

1993

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 Tarikh Kuatkuasa 20.6.2002

Jenis-Jenis Kesalahan Yang Membolehkan Diambil Tindakan Tatatertib. Jenis-Jenis Tindakan Tatatertib Yang Boleh Diambil Terhadap Pegawai Yang Melakukan Kesalahan. Asas-Asas Tindakan Tatatertib. Tindakan Surcaj Acara Tindakan Tatatertib.

Kewajipan mematuhi peraturanperaturan yang ditetapkan dan mana-mana pegawai yang melanggarnya boleh menyebabkan diambil tindakan tatatertib

Seseorang pegawai dikehendaki memberi aku janji sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perintah Am 23A Bab A

(4)(1) Seseorang pegawai hendaklah ..


pada setiap masa memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, Negara dan Kerajaan.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh . (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya.

(c)

berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa :membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai pegawai awam ; atau

(i)

(ii)

menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri.

(4)(2)(d) Seseorang pegawai tidak boleh .


berkelakuan .. memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.

Kes Sabitan Mahkamah Syariah

4(2)(e) Seseorang pegawai tidak boleh :-

kurang kecekapan atau kurang berusaha

4(2)(f) Seseorang pegawai tidak boleh..

tidak jujur atau tidak amanah

4(2)(g) Seseorang pegawai tidak boleh

tidak bertanggungjawab

4(2)(h) Seseorang pegawai tidak boleh .


membawa pengaruh / tekanan luar untuk menyokong tuntutan berhubung dengan perkhidmatan awam sama ada tuntutan sendiri atau anggota perkhidmatan awam yang lain.

4(2)(i) Seseorang pegawai tidak boleh .


ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah

4(2) (j) Seseorang pegawai tidak boleh...

cuai dalam melaksanakan tugas rasmi

GANGGUAN SEKSUAL
Seseorang pegawai tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain Perbuatan

Lisan
Tulisan

- PEKERJAAN LUAR
Berdasarkan jawatan yang dipegang/diarah oleh Ketua Jabatan.

Ahli Lembaga Pengarah Syarikat yang kerajaan ada kepentingan. Atas kepentingan persendirian/saudara atau badan dia seorang pemegang jawatan
Boleh dapat kebenaran bertulis K/Jabatan dengan syarat: Di luar waktu pejabat. Tidak jejas kegunaan pegawai.

Tidak bercanggah dengan kepentingan jabatan.

Jenis-jenis pekerjaan luar yang dilarang:a. Melibatkan diri dalam pengurusan atau menjalankan perusahaan perdagangan, pertanian dan sebagainya.

b. Bekerja dengan tujuan mendapat upah dengan mana-mana syarikat, firma institusi atau orang perseorangan. c. Sebagai seorang pegawai pakar memberi keterangan pakar sama ada percuma atau dengan tujuan mendapat upah.
d. Bertugas sebagai seorang wasi, pentadbir atau penerima.

PAKAIAN
Pakaian yang sepatutnya yang ditentukan oleh Kerajaan melalui KPPA / KSU

Semasa bertugas dan juga ketika menghadiri upacara rasmi Jika upacara rasmi tidak ditentukan pakai pakaian yang sepatutnya.

Surat Pekeliling Am Bilangan 8 Tahun 1983


Corak tanda nama -

Grafik dan animasi oleh RAMLY MOHAIADIN

huruf warna puteh

latar belakang hitam satu nama sahaja semat dibaju di dada sebelah kiri

tidak memakainya dianggap sebagai ingkar perintah

MENYALAHGUNAKAN DADAH

Kecuali bagi maksud perubatan Di bawah Akta Perubatan 1971.


Boleh dibuang kerja atau ditamatkan perkhidmatan atas kepentingan awam

HADIAH
Dilarang terima hadiah jika ianya mempunyai kaitan, sama secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas

Jika ragu-ragu atau sukar ditolak hadiah tersebut boleh diterima tetapi segera dilaporkan kepada Ketua Jabatan. Ketua Jabatan akan menentukan sama ada hadiah tersebut boleh diterima atau pulangkan balik.

KETUA JABATAN BOLEH BENARKAN


Menerima surat pujian sempena persaraan/ pertukaran dengan syarat tidak terkandung dalam bekas yang mahal. Pungutan spontan dari pegawai sempena persaraan, pertukaran, perkahwinan .

PEMUNYAAN HARTA (PP 3/2002) Pegawai hendaklah apabila:mengisytiharkan harta

a) Dilantik ke dalam perkhidmatan awam.

b) Dikehendaki oleh Kerajaan.


c) Memperolehi harta tambahan.

d) Pelupusan
e) Genap tempoh 5 tahun.

HARTA SIAPA YANG PERLU DILAPORKAN


Harta

Pegawai Isteri/suami pegawai Anak-anak pegawai tetapi tidak termasuk anak yang bukan di bawah tanggungan Harta pegawai yang dipegang oleh orang lain bagi pihak pegawai

JENIS HARTA YANG PERLU DILAPOR

a) Tanah, termasuk tanah pendudukan sementara


b) Bangunan, segala jenis bangunan termasuk rumah kedai, warong atau ruang pejabat c) Rumah, segala jenis rumah

a) Wang simpanan b) Saham

c) Kenderaan bermotor, barang kemas, perabut, alat sukan, keahlian kelab dan lain-lain.
Harta alih yang nilainya setiap satu melebihi enam (6) bulan emolumen atau RM10,000 mana yang terendah

Pemilikan Harta Yang Dilarang


Memiliki lesen-lesen untuk menjalankan.
Kenderaan perniagaan.

Kenderaan perkhidmatan awam.


Perniagaan hiburan.

Memohon/memiliki tanah kerajaan untuk pembalakan/ perlombongan.


Pemilikan Tanah Secara Diberimilik oleh Kerajaan
Tidak melebihi 20 ekar tanah pertanian
Tidak melebihi 2 lot tapak perumahan. (Jika telah sedia ada melebihi had dibenarkan sebelum PP 2/2002, boleh terus memilikinya)

MENYELENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH

a) Menyenggara suatu taraf kehidupan yang melebihi emolumen / pendapatan yang sah;
b) Mempunyai kawalan kewangan atau harta (alih tak alih) yang nilainya tidak seimbang dengan emolumen / pendapatan yang sah.

Ketua Jabatan boleh minta penjelasan secara bertulis dalam tempoh 30 hari kemukakan kepada Lembaga Tatatertib untuk pertimbangan.

MEMINJAM WANG
Tidak boleh pinjam wang/jadi penjamin kepada peminjam wang. a) Langsung/tidak langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. b) Yang dengannya pegawai ada urusan rasmi

c) Yang tinggal/miliki tanah/perniagaan dalam kawasan pegawai ada kuasa rasmi.


d) Yang menjalankan perniagaan beri pinjaman wang

Boleh pinjam wang/penjamin kepada peminjam yang meminjam wang daripada institusi kewangan, penanggung insurans atau koperasi atau menanggung hutang melalui perjanjian sewa beli barang

Syarat:- a) Tidak tertakluk kepada kuasa


rasminya b) Tidak menimbulkan skandal awam c) Agregat hutang tidak meletakkan pegawai berada dalam keterhutangan kewangan yang serius

Boleh Tanggung Hutang

tapi..............

a) Wang yang dipinjam atas cagaran tanah tidak melebihi nilai tanah b) Kemudahan kredit Institusi kewangan berlesen c) Pinjaman dari syarikat insuran/polisi

d) Pinjaman dari kerajaan dan koperasi


e) Pinjaman sewa beli

f) Pinjaman Pendidikan dengan syarat jangan sampai diisytihar bankrap.

KETERHUTANGAN KEWANGAN SERIUS


Ditafsirkan..

a) Agregat hutang tidak bercagar melebihi 10 kali emolumen bulanan b) Penghutang penghakiman tak jelas dalam tempoh satu bulan dari tarikh penghakiman c) Bankrap/ pemakan gaji tak solvent

Peraturan 15 MEMINJAMKAN WANG

Tidak boleh dengan faedah Peraturan 16 - PENGLIBATAN DALAM PASARAN NIAGA HADAPAN
Sebagai pembeli/penjual Peraturan 17 CABUTAN BERTUAH/LOTERI

Tidak boleh adakan cabutan bertuah/loteri selain daripada maksud kebajikan Peraturan 18 MENERBITKAN BUKU
Tidak boleh berasaskan maklumat rasmi teperingkat

Tanggungjawab Ketua Jabatan


a) Tidak memperakukan pinjaman pegawai yang gaji bersihnya kurang daripada 40% b) Melaporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan kerja atau kelakuan pegawai sebelum dan semenjak berada dalam keterhutangan kewangan yang serius.

c) Berusaha mendapatkan laporan/perintah mahkamah mengenai petisyen hutang penghakiman /kebankrapan.


d) Menyemak sama ada pegawai telah menjelaskan hutang tersebut dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh penghakiman atau tidak. e) Mengemukakan perakuan tatatertib kepada Lembaga Tatatertib jika pegawai gagal selesaikan hutangnya atau mengambil tindakan lain yang bersesuaian

PERNYATAAN AWAM
Tidak boleh bertulis sama ada secara lisan atau

Memudaratkan apa-apa dasar/program/ keputusan kerajaan

Memalukan atau memburukkan nama kerajaan Melemahkan apa-apa dasar, rancangan atau keputusan kerajaan
Mengedarkan apa-apa pernyataan/ulasan yang dibuatnya atau orang lain

Tidak boleh membuat sama ada secara lisan atau bertulis


Membuat ulasan tentang kelebihan ada-apa dasar atau keputusan kerajaan Memberi maklumat/fakta berhubung dengan fungsi kerajaan Memberi penjelasan mengenai apa-apa peristiwa atau laporan melibatkan kerajaan Menyebarkan maklumat atau penjelasan sedemikian sama ada yang dibuat olehnya atau orang lain

PENYUNTING AKHBAR/ MAJALAH / JERNAL

Tidak boleh jadi penyunting/ambil bahagian/ sumbangan kewangan kepada penerbit/jernal kecuali
a) Penerbitan jabatan
b) Penerbitan profesional c) Penerbitan organisasi sukarela/bukan yang bercorak politik

KEGIATAN POLITIK
Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional dilarang bergiat dalam politik atau memakai lambang parti politik.

a) Membuat pernyataan yang menyebelahi mana-mana parti politik


b) Terbit, edar buku, artikel mengenai politik c) Merayu undi d) Egen pilihan raya/agen tempat mengundi e) Bertanding apa-apa jawatan

f) Pegang apa-apa jawatan dalam parti politik

Kumpulan Sokongan Perkhidmatan Perlu tidak boleh bertanding, memegang apa jawatan politik Pegawai Kumpulan Sokongan yang lain boleh pegang jawatan AJK dengan syarat dapat kelulusan: a) Gunasama KPPA b) Bukan Gunasama - KSU

Walau bagaimanapun .
Semua pegawai yang bercuti sebelum bersara dan dapatkan kelulusan boleh aktif dalam politik

Semua pegawai boleh jadi ahli biasa dengan syarat dapat kelulusan Ketua Jabatan.

MEMBAWA PROSIDING UNDANG-UNDANG DAN BANTUAN GUAMAN


Tidak boleh bawa perbicaraan undangundang bagi kepentingan peribadi akibat dari tugas rasmi tanpa mendapat kebenaran Ketua Setiausaha Kementerian

Bagaimanapun
Pegawai yang menerima notis mengenai tindakan undang-undang ke atasnya bersabit dengan tugas rasminya boleh mendapatkan bantuan guaman

TIDAK HADIR BERTUGAS

Ketidakhadiran termasuk kegagalan untuk hadir pada suatu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi menjalankan tugasnya.

Tanggungjawab Ketua Jabatan


Ketua Jabatan hendaklah memberi ulasan kepada permohonan bantuan guaman yang dibuat oleh manamana pegawai sama ada menyokong atau tidak tuntutan tersebut berasaskan segala fakta dan hal keadaan kes berbangkit dari tugas awamnya

TIDAK HADIR BERTUGAS

Seseorang pegawai yang tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan pegawai itu dikenakan tindakan tatatertib

Tanggungjawab Ketua Jabatan Dalam Kes Tidak Hadir Bertugas

Mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas A.T Berdaftar Jika selepas surat tersebut dikeluarkan sama ada pegawai melaporkan diri atau tidak Ketua Jabatan bertanggungjawab melaporkan kes tersebut kepada Pihak Berkuasa Tatatertib

a) Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau kebenaran dan pegawai dapat dikesan.
b)Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti dan kebenaran dan tidak dapat dikesan.

Jenis Hukuman
a. Amaran

b. Denda
c. Lucuthak Emolumen

d. Tangguh pergerakan
e. Turun gaji

Pihak Lembaga boleh mengenakan satu atau apa-apa kombinasi dari dua atau lebih hukuman tersebut.

f. Turun Pangkat
g. Buang Kerja

TAHAN KERJA BAGI TUJUAN SIASATAN


Lembaga Tatatertib boleh jika difikirkan perlu menahan kerja seseorang pegawai bagi maksud penyiasatan dalam dua keadaan:i. Apa-apa kesalahan jenayah ii. Perlanggaran tatatertib yang serius Penahanan kerja di bawah peraturan ini hanya bagi tempoh tidak melebihi (2) bulan dan dibayar emolumen penuh.

PENAHANAN KERJA
Lembaga Tatatertib boleh jika difikirkan perlu menahan kerja seseorang pegawai dalam dua (2) keadaan:i. Apabila prosiding jenayah telah dimulakan terhadap pegawai : atau

ii. Apabila tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja sedang/akan diambil terhadap seseorang pegawai. Layak menerima sekurang-kurangnya emolumen bulanan

GANTUNG KERJA
Perintah Gantung Kerja boleh dikenakan terhadap seseorang pegawai jika:i. Apabila seseorang pegawai disabitkan oleh mahkamah; atau i. Apabila seseorang pegawai dikenakan perintah tahanan buang negeri dan sebagainya
Tidak layak menerima emolumen bulanan dalam tempoh di gantung kerja

Tanggungjawab Ketua Jabatan

a) Mendapatkan laporan daripada Pihak Polis dan Pendaftar mahkamah b) Mengemukakan perakuan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib sama ada pegawai perlu ditahan kerja atau tidak

Jika anda tidak boleh jadi garam untuk ditaburkan kepada ikan supaya ikan tidak busuk.....!

Janganlah anda menjadi langau yang membusukkan ikan....!

Tanggungjawab Ketua Jabatan


a) Mendapatkan keputusan perbicaraan daripada pihak Pendaftar Mahkamah b) Mengemukakan perakuan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib sama ada pegawai perlu di gantung kerja atau tidak c) Jika tiada rayuan dibuat Ketua Jabatan hendaklah membuat syor kepada Pihak Berkuasa Tatatertib sama ada pegawai patut dibuang kerja atau dikenakan hukuman selain daripada buang kerja atau ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam atau tidak dikenakan apa-apa hukuman tatatertib.