Anda di halaman 1dari 213
KPK “Untuk Keadilan” SURAT TUNTUTAN Nomor : Tut - 26/24/09/2012 Atas Nama Terdakwa: MIRANDA SWARAY GOELTOM Jakarta, 12 September 20121 nhPK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI "REPUBLIK INDONESIA “Untuk Keadian® SURAT TUNTUTAN Nomor: Tut- 26/24/09/2012 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korups! dengan memperhatikan hasi pemeriksaan persidangan dalam perkaraatas nama terdakwa Nama ‘Tempat lair Umur/Tanggalahir = Jenis Kelamin kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendikan MIRANDA SWARAY GOELTOM Jakarta 63 Tahun) 19 Juni 1949, : Perempxen Indonesia 2. Srivwiaya Raya No. 14, Kel, Selong, Kec. Kebayoren Boru, Jakarta Selatan atau alamat KTP .Tuiodong Bawah IJ RT/RW 003/001 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kristen Protestan. NS Dep.Pendidikan Nasional sebagal Profesor (Dosen) Unversias Indonesia/ Mantan Deput Gubemur Senior Bl tahun 2004-2008. 53 (Ooktoral) Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dialuian penahanan ot Rumah Tohan Negara, yatu: = Penyidie = Penuntut Umum 1 Rutan KPK sebagat Cabang Rutan Klas T Jakarta ‘Timur sejak tanggal O1 Juni” 2012 sampal dengan 2B dun 2012. Di Rutan KPK sebagal Cabang Rutan Klas I Jakarta ‘Timur sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan ilmpehkan ke Pengadian Tindak Prdana_Korups! pada Pengadllan Negert Jakarta Pusat TA. PENDAHULUAN Najls Hakim yang terhormat dan “Tim Penasthat Hukum yang kami hormat Pertame-tama mariah kta panjatkan pu syukur Kehadit Tuhan Yang Mata Esa ‘yang telah melmpahkan rahmst dan karunia-Nya kepada Kita semue, sehingga proses ‘pemerksaan perkar in dapat berjalan sebagamana mestinye sehingga pada saat int telah sampal pada tahap pembacaantuntutanpidana. Pada kesempatan iol perkenankan kami menyampalkan penghargaan serta ‘ucapan terima kash kepada Majlis Hakim, Khususnya kepada Ketua Majlis yang telah memimpin persidengan Ini dengan arf bjaksana, yang penuh dengan kesabaran,ketltian dan kecermatan. LUcapan teria kash juga kami sampaikan kepada tim Penasihat Hukum terdak, yang kut berperan serta_memperancar jalannya persitangan yang_menurut pengamatan kami telah berusaha maksimal memberkan pembelaan terhedap “Terdakwe di depan persfangan dalam upaya untuk mendapatkan suatu Yebebasan dari segala dakwean, namun Kranya pengadian ini bukan tempet untuk memebaskan orang yang bersalah dan bukan pula tempat untuk menftnah dan rmenzolimi seseorang yang tak bersalah akan tetapl sama-sama untuk mencar dan rmenemukan kebenaran mater Penyelenggaraan Negars yang bersh dan bebas dari Kolus, Korups! dan Nepotisme agar tidak merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bemegara rmutisk diperuian dalam semua tataran kehidupan bernegara. Penegakan hukum ‘yang dliekukan secara sgnikan dalam upaya pemberantasan KKN ini tidak hanya ‘melalui cara-ara kenvenslonal dan terpaku pada hal-nal yang normati sei. Kerenaka berpikir progressive dengan penggalian mendalam peru dikembangkan bahkan Giperukan care. berpikie “out ofthe box’ sehingga apa yang menjadi cia hukum Yakni keadiian, Kepastian dan kemanfaatan dapat terwujud yeng pada muarenys rmewnjudkan negara sejatera (weve state). ‘Selanjutnye sesual dengan Pasal 182 ayet (1) huruf a KUHAP Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidana dengan terebin dahulu menguraken pembuktian tas surat dakwaan berdasarian faktapersdangan.