Anda di halaman 1dari 8

4.

GAMBARAJAH BAHAGIAN TULANG, SENDI DAN OTOT YANG TERLIBAT DALAM PERGERAKAN SERVIS RENDAH BADMINTON.

4.1

BahagianTulang Yang Terlibat Dalam Pergerakan ServisBadminton-Rendah

Sistem rangka 4.2 BahagianSendi Yang TerlibatDalamPergerakanServis Badminton-Rendah

SendiPaksi

SendiLesung

SendiEngsel Gambarajah3 Sendi Gelungsur

Sendi-sendi yang terlibat

4.3

BahagianOtot Yang TerlibatDalamPergerakanServis Badminton-Rendah

Biseps

Deltoid

Pronator TeresTriseps

Otot-otottanganyagtelibat

5.0

FUNGSI SPESIFIK TULANG FUNGSI Membekalkantitikperlekatanuntukotot-otottoraksdanbahu Memegang scapula danlengantangan (upper limb) daripadabahagian

TULANG

Klavikel

superior toraks yang sempit Menyalurkandayatekanandarilengantangan (upper limb) kerangkaaksial Berartikulasidenganhumerusuntukmembentuksendibahu yang kurangstabil

Scapula Humerus

Bergeraksecaramemanjangapabilalengantanganditarikdanditirunkan Berartikulasidengan scapula padabahudanlengan radius dan ulna padasiku Bertanggungjawabuntukmembentuksendidikudenganhumerus Membentuksendiengsel yang

Ulna

stabildenganhumerusuntukmembolehkanlengantanganmembengkokapabila menguncupataumeluruskanapabilamemanjang Tulanglenganutama yang menyumbangkepadasendipergelangantangan.

Radius Karpal

Apabila radius bergerak, tanganakanturutbergerakdengannya. Bekerjsamadenganradius, membentuksendipergelangan

6.0

FUNGSI SPESIFIK SENDI

SENDI

FUNGSI

SendiLesung

Membenarkangerakantulangdalamsemuaarah

SendiEngsel

Membenarkangerakantulangdalamsatuarahsahaja

SendiPaksi

Membolehkantulangberputar di atastulang yang satulagi

SendiGelungsur

Membenarkangerakan yang sangatterhad; menggelungsur di atassama lain

7.0

FUNGSI SPESIFIK OTOT

OTOT Deltoid

FUNGSI Ototpergerakanutama (promer mover) bagiabduksilengantangan di mana fiber ototnyaberkontraksisecaraserentak.

Antagonisbagipektoralis danlatisimusdorsidenganmengadduksikanlengantangan

major

Berfungsidalamfleksidanrotasi anteriornyadiaktifkan

medial

humerussekiranya

fiber

Mempengaruhiekstensidanrotasi lateral lengantangansekiranya fiber posteriornyadiaktifkan

Biseps

Berfungsidalamfleksisendiengseldansupinasilengantangan di manamanapergerakan-pergerakanlazimnyaberlakudalammasa yang sama

Triseps

Fleksorlengantangan yang lemahpadabahu Ekstensorlengan yang kuat Antagonisbagifleksorlengan Kepala tendon yang

panjangbolehmembantumenstabilkansendibahudanmembantudalama duksilengantangan Pronator Teres Mempronasikanlengan Fleksorsiku yang lemah

KONSEP PERGERAKAN BADAN Mengkajisifat-sifatdan cirriciripergerakanbadansememangnyasangatmenguntungkanbagisesseorangindividu.Kita perlumemahamipergerakan yang dilakukanolehtubuhbadankitasebelummenggunakannyadenganmaksimumdalamsesebu ahpertandingan.Contohnyapergerakantangansemasamembuatservisrendahadakaitanya dengantulang, sendidanjugaotot.Jadipengetahuantentangketigatigasisteminisangatlahpentingbagimenghasilkanpergerakan yang cantikdanselamat. Kewujudantulangsematamatatidakdapatmenghasilkanpergerakan.Ototberperananmelakukanpergerakan yang membolehkanmanusiaberjalan, berlaridanmendakibukitdansebagainya.Dalam kata lain, otot- ototdantulangtulangdalamtubuhsalingbertindakataubekerjasamadalammelakukansesuatupergerakan. Bagiototbiseps, originnyaialahskapuladaninsertionnyaialah radius.Ototbisepsinibefungsiuntukpergerakanfleksilenganbawah.Lekatanproksimalotottri sepsterletak di skapuladanlekatandistalnyaterletak di ulna.Otottrisepsmemainkanperananuntukpergerakanekstensilenganbawah.Untuk pronator teres, ototmasukketulanghumerusdankeluardaritulangpemulas.Otot pronator teresbertanggungjawabuntukpergerakanpronasidanfleksilenganbawah.Ototpadabahuju gaterlibatdalampergerakanmembuatservisrendah badminton.Ototutamabahudikenalisebagai deltoid.Originnyaialahklavikledanskapulamanakalainsertionnyaialahhumerus.Klavikelda nskapuladihubungkanketulanghumerusmelaluisendilesung yang membenarkanpergerakandalamsemuasatah.Untukmembuatservis yang kuatdanmenepatisasaran, tanganmestidiundurkebelakangdengansudut yang lebihbesarsupayadapatmenghasilkandaya yang besar.Deltoid dalamkonteksiniberperananuntukpergerakanabduksilengantangan. Kesemuaototinimestibekerjasamaantarasatusama lain untukmenghasilkansuatumekanisme yang membolehkanseorangpemainmelakukanservisrendahdalampermainan badminton. Tindakanantagonisototbisepsdantrisepsmembolehkanlengandibengkokuntukmengundur kebelakang.Seterusnya, tindakanantagonisototbisepsdanotottrisepsmenyebabkanlengandiluruskandandihalakeh adapan.Perubahanpanjangototiniakanmenghasilkandaya yang kuatuntukmembolehkanpemain badminton tersebutmenghayunkanraketdanmemukulbulutangkis. Halaju yang

besarpadabulutangkismenyebabkanbulutangkistersebutmelepasijaringdanmenyilangke gelangganglawan Ototakanmenguncupataumemendekapabilamenerimarangsanganiaituditarik. Olehkeranaotottidakbolehditolaktetapihanyabolehditarikselepaspenguncupan, ototmestiditariksemulakepanjangasalmelaluipengecutanotot lain. Olehitu, ototmestibertindakdalampasanganantagonis.Inibermaksudapabilasatuototmengecut, otot yang satulagiakanmengendur. Apabilasalahsatuototmenariktulangdalamarahtertentu, otot yang satulagiakanmenarikbalikdalamarah yang bertentangannya. Manusiadapatbergerakkeranamempunyaiotot yang bolehmengecutdanmengendurmelaluikawalansistemsaraf.Untukmembolehkangerakanb erlaku, otot- ototmestilahwujuddalampasanganantagonis. Semasaototbisepsmengecut, tulang radius ditarikkeatasdanmenyebabkansendisikumembengkokuntukmenaikkanlengantangan.Pa damasa yang sama, otottrisepsmengendur. Pemendekan fiber ototmenyebabkantangandiundurkebelakang.Padakeadaanini, pemain badminton bersediauntukmelakukanservisrendah.Semasalengantangandiluruskan, otottrisepsmengecutmanakalaototbisepsmengendur.Inimenyebabkanpemanjanganototd antangandihadapkehadapan.Penguncupanototinidapatmenghasilkansuatudaya yang tetap di sepanjangjulatpergerakan.Pemainsekarangsedangmenghayunkanraketkedepandanme mukulbulutangkismelepasijaringhinggakegelangganglawan. Satuservisberjayadilakukan.Otot- ototdalampasanganini yang meluruskanlengantangandipanggilekstensordan yang membengkokkantangandipanggilfleksor.Dalampergerakanlengantangan, bisepsbertindaksebagaifleksormanakalatriseps pula bertindaksebagaiekstensor. Memahamisetiapprinsippergerakan di atasakanmembolehkanseseorangatlitmempamerkanpersembahan yang terbaikdalampermainannya. Denganmengkajipergerakan-pergerakanini, kecederaandapatdielakkansedikitsebanyak.