Anda di halaman 1dari 40

SOALAN 1

P. Ramlee (P. Ramlee / S Sudarmaji) Tolonglah Kami Tolong kami bantu kami Anak-anak yatim piatu (2X) Hidup kami dalam dunia Tak berbapa tak beribu (2X) Aduhai insan-insani tolonglah kami (2X) Allah akan beri rahmat Dari dunia ke akhirat Tolong kami bantu kami Anak-anak yatim piatu Kalau tuan hati mulia Bantu kami yatim piatu Agar dapat kami rasa Nikmat hidup di dunia (2X) Seperti anak yang punya ibu dan bapa (2X) Allah tidak akan lupa Pada orang yang menderma Kalau tuan hati mulia Bantu kami dengan rela

Rangkap 1 : Tolong kami bantu kami Anak-anak yatim piatu Makna Leksikal Tolong bantu Kami kita orang Bantu memperoleh pertolongan Anak-anak yatim piatu anak-anak yang kematian ibu dan bapa Makna Gramatikal Makna Denotatif Makna Konotatif Makna Lugas Makna Kiasan Anak-anak Anak-anak (merujuk kepada manusia) Anak-anak (ayam atau binatang-binatang lain) Anak-anak yang kematian ibu dan bapa meminta bantuan. Tiada

Rangkap 2 : Hidup kami dalam dunia Tak berbapa tak beribu Makna Leksikal Makna Gramatikal Makna Denotatif Makna Konotatif Makna Lugas Hidup hayat Dunia bumi Tak berbapa tidak ada ayah Tak beribu tidak ada emak Tak tidak Berbapa Beribu Tiada Tiada Hayat kami di atas permukaan bumi ini tidak mempunyai ayah dan emak. Makna Kiasan Tiada

Rangkap 3 : Aduhai insan-insani tolonglah kami Makna Leksikal Makna Gramatikal Makna Denotatif Makna Konotatif Makna Lugas Makna Kiasan Aduhai kata seru untuk menyatakan rasa sedih Insan-insani merujuk kepada orang Tolonglah kami mambantu kami Insan-insani Tolonglah Tiada Tiada Meminta bantuan daripada orang lain dengan rasa sedih. Tiada

Rangkap 4 : Allah akan beri rahmat Dari dunia ke akhirat Makna Leksikal Makna Gramatikal Makna Denotatif Makna Konotatif Allah Yang Maha Agung (Tuhan) Akan kata bantu Beri menyebabkan seseorang menerima sesuatu Rahmat belas kasihan Dari dunia dari bumi Ke akhirat alam yang kekal selepas kehidupan di dunia Tiada Beri menyebabkan seseorang menerima sesuatu Beri sejenis tumbuhan yang menyerupai tomato, limau dan lain-lain. Makna Lugas Tuhan akan belas kasihan dari kehidupan sekarang hinggalah alam yang kekal selepas kehidupan di dunia ini. Makna Kiasan Tiada

Rangkap 5 : Tolong kami bantu kami Anak-anak yatim piatu Makna Leksikal Tolong bantu Kami kita orang Bantu memperoleh pertolongan Anak-anak yatim piatu anak-anak yang kematian ibu dan bapa Makna Gramatikal Makna Denotatif Makna Konotatif Makna Lugas Makna Kiasan Anak-anak Anak-anak (merujuk kepada manusia) Anak-anak (ayam atau binatang-binatang lain) Anak-anak yang kematian ibu dan bapa meminta bantuan. Tiada

Rangkap 6 : Kalau tuan hati mulia Bantu kami yatim piatu Makna Leksikal Makna Gramatikal Makna Denotatif Makna Konotatif Makna Lugas Kalau sekiranya, jika Tuan merujuk kepada orang, encik, saudara Hati organ dalaman manusia Mulia tinggi kedudukan Bantu kami tolong kami Yatim piatu - anak-anak yang kematian ibu dan bapa Tiada Tiada Tiada Sekiranya saudara mempunyai hati yang tinggi kedudukan tolong kami anak-anak yang kematian ibu dan bapa. Makna Kiasan Tiada

Rangkap 7 : Agar dapat kami rasa Nikmat hidup di dunia Makna Leksikal Makna Gramatikal Makna Denotatif Makna Konotatif Makna Lugas Dapat boleh Kami rasa kami cuba Nikmat anugerah atau pemberian Hidup hayat Di dunia di bumi Agar Di Nikmat Tiada Tiada Supaya kami dapat rasa anugerah atau pemberian kehidupan di bumi ini. Makna Kiasan Tiada

Rangkap 8 : Seperti anak yang punya ibu dan bapa Makna Leksikal Makna Gramatikal Makna Denotatif Makna Konotatif Makna Lugas Seperti serupa dengan Anak yang punya anak yang memiliki atau anak yang ada Ibu dan bapa emak dan ayah Punya Dan Tiada Tiada Serupa dengan anak yang ada atau memiliki emak dan ayah. Makna Kiasan Tiada

10

Rangkap 9 : Allah tidak akan lupa Pada orang yang menderma Makna Leksikal Allah Tuhan Tidak akan lupa sentiasa akan mengingat Pada orang yang menderma pada orang yang memberi sedekah secara ikhlas Makna Gramatikal Makna Denotatif Makna Konotatif Makna Lugas Menderma member sedekah Tiada Tiada Orang yang memberi sedekah secara ikhlas akan sentiasa diingati oleh Tuhan. Makna Kiasan Tiada

11

Rangkap 10 : Kalau tuan hati mulia Bantu kami dengan rela Makna Leksikal Makna Gramatikal Makna Denotatif Makna Konotatif Makna Lugas Kalau sekiranya, jika Tuan merujuk kepada orang, encik, saudara Hati organ dalaman manusia Mulia tinggi kedudukan Bantu kami tolong kami Dengan rela dengan suka hati, ikhlas, tanpa paksaan Mulia Tiada Tiada Sekiranya saudara mempunyai hati yang tinggi kedudukan tolong kami tanpa paksaan dengan suka hati dan ikhlas. Makna Kiasan Tiada

12

P. Ramlee Ibu Ibu ibu Engkaulah ratu hatiku Bila ku berduka Engkau hiburkan selalu Ibu ibu Engkaulah ratu hatiku Tempat menyatakan kasih Wahai ibu Betapa tidak hanya engkaulah Yang menyinari hidupku Sepanjang masa engkau berkorban Tidak putusnya bagai air lalu Ibu ibu Engkaulah ratu hatiku Tempatku menyerahkan kasih Wahai ibu

13

Rangkap 1 : Ibu ibu Engkaulah ratu hatiku Bila ku berduka Engkau hiburkan selalu Makna Leksikal Makna Gramatikal Makna Denotatif Ibu emak Engkaulah kamulah Ratu - gelaran yang diberikan kepada wanita yang menang dalam peraduan kecantikan atau permaisuri Bila semasa Berduka bersusah, berderita Hiburkan menggembirakan hati Selalu - sentiasa Ratu Ku Berduka Engkaulah Hiburkan Ratu - gelaran yang diberikan kepada wanita yang menang dalam peraduan kecantikan Makna Konotatif Makna Lugas Ratu - permaisuri Emak, kamu merupakan wanita yang paling cantik kepada saya. Kamu sentiasa menggembirakan saya semasa saya berada dalam keadaan susah atau berderita. Makna Kiasan Ratu

14

Rangkap 2 : Ibu ibu Engkaulah ratu hatiku Tempat menyatakan kasih Wahai ibu Makna Leksikal Ibu emak Engkaulah kamulah Ratu - gelaran yang diberikan kepada wanita yang menang dalam peraduan kecantikan atau permaisuri Tempat kawasan Menyatakan menyebutkan Kasih perasaan sayang, cinta, suka Wahai kata seru untuk menarik perhatian atau menyatakan rasa sedih Makna Gramatikal Makna Denotatif Engkaulah Ratu Ku Menyatakan Wahai Ratu - gelaran yang diberikan kepada wanita yang menang dalam peraduan kecantikan Makna Konotatif Makna Lugas Ratu - permaisuri Emak, kamu merupakan wanita yang paling cantik kepada saya. Kamu penuh dengan perasaan sayang atau cinta. Makna Kiasan Ratu

15

Rangkap 3 : Betapa tidak hanya engkaulah Yang menyinari hidupku Sepanjang masa engkau berkorban Tidak putusnya bagai air lalu Makna Leksikal Makna Gramatikal Makna Denotatif Makna Konotatif Makna Lugas Betapa bagaimana, dengan cara apa Tidak hanya bukan sahaja Menyinari menerangi, mencahayai Sepanjang masa sentiasa Engkau kamu Berkorban menanggung penderitaan untuk sesuatu, menyerahkan sesuatu untuk tanda bakti Putusnya tercerai, terpotong, retas Bagai seperti Air cecair yang menghilangkan dahaga Betapa Engkaulah Menyinari Hidupku Berkorban Putusnya Tiada Tiada Hanya kamu seorang sahaja menerangi atau mencahayai kehidupan saya. Kamu sentiasa menangguhkan

16

penderitaan demi saya. Pengorbanan kamu merupakan sebagai aliran air yang tidak dapat putus, cerai, potong. Ia berterusan. Makna Kiasan Bagai air lalu

Rangkap 4 : Ibu ibu Engkaulah ratu hatiku Tempatku menyerahkan kasih Wahai ibu Makna Leksikal Ibu emak Engkaulah kamulah Ratu - gelaran yang diberikan kepada wanita yang menang dalam peraduan kecantikan atau permaisuri Tempatku kawasan aku Menyerahkan memberikan Kasih perasaan sayang, cinta, suka Wahai kata seru untuk menarik perhatian atau menyatakan rasa sedih Makna Gramatikal Makna Denotatif Engkaulah Ratu Ku Menyerahkan Wahai Ratu - gelaran yang diberikan kepada wanita yang menang dalam peraduan kecantikan

17

Makna Konotatif Makna Lugas

Ratu - permaisuri Emak, kamu merupakan wanita yang paling cantik kepada saya. Saya menyerahkan segala perasaan cinta sayang saya kepada kamu.

Makna Kiasan

Ratu

18

SOALAN 2

19

DEFINISI DAN KONSEP SEMANTIK Pengenalan

Semantik ialah kajian yang berkaitan dengan makna kata dan ayat. Kajian ini menumpukan pada aspek makna bentuk linguistik dan hubungannya dengan dunia rujukannya. Semantik merujuk kepada aspek makna bahasa. Semantik menghubungkan makna kalimat dengan wacana atau teks. Semantik bersifat gramatis yang mematuhi peraturan dalam menganalisis ayat. Dalam bidang semantik, beberapa konsep lain yang melihat hubungan makna kata seperti sinonim, antonim, hiponim, dan polisim perlu diberikan tumpuan. Semantik berbeza daripada sintaksis kerana sintaksis ialah kajian tentang struktur bahasa dan bukan makna. Secara tradisional, semantik melibatkan analisis denotatif dan konotatif yang ada kaitannya dengan ayat. Sebagai unit makna yang tidak terbatas yang bermula daripada unit leksikal, semantik boleh diperluas bagi memperlihat makna pada tahap yang lebih tinggi, iaitu wacana.

Definisi Semantik Semantik atau makna kata ialah konsep yang digunakan dalam bidang linguistik. Semantik ialah bidang yang mengkaji makna sesuatu kata dalam bahasa tertentu, yang dikaitkan dengan masyarakat dan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi makna kata yang diucapkan itu, amnya budaya hidup masyarakat tersebut. Pendapat lain tentang semantik adalah seperti berikut : Sperber dan Wilson (1980) Kajian tentang makna yang diaplikasikan pada aspek makna ayat dari segi bantuk logiknya, khususnya pada peringkat tatabahasa dan nahu bentuk logik.
20

Harimurthi Kridalaksana (1983) Bahagian daripada struktur bahasa yang berkaitan dengan makna. Satu sistem dan penyelidikan makna dalam sesuatu bahasa.

Frank Parker (1994) Bidang kajian tentang makna dalam bidang pengajian ilmu linguistik. Bidang ini sebahagian daripada bidang kajian tatabahasa secara khusus yang merujuk kepada kajian tentang struktur dalam sesuatu bahasa. Adrian Akmajian et al. (1995) Kajian tentang unit linguistik dan prinsip gabungannya. Kajian ini boleh dimulakan pada aras kata atau aras yang lebih tinggi, iaitu kalimat yang terbina daripada frasa dan ayat.

1.3 Struktur Makna Makna diertikan sebagai maksud, idea atau konsep yang boleh dipindahkan daripada fikiran penutur kepada fikiran pendengar. Sebenarnya, makna itu sendiri mempunyai pengertian yang amat luas. Sebagai contoh, perkataan dia bolah membawa pelbagai makna, iaitu seorang lelaki, perempuan, kanak-kanak, remaja, orang tua dan sebagainya. Hal ini bermakna perkataan dia mempunyai nilai makna yang berhubung dengan jantina, usia dan taraf sosial. Oleh itu, untuk memudahkan kita melihat makna tersebut, ia perlu dilihat dalam struktur tatabahasa. Struktur bermaksud satu cara yang menggabungkan bahagian kecil sesuatu yang dibentuk sehingga menjadi satu keseluruhan, misalnya tubuh manusia merupakan satu struktur yang terdiri daripada bahagian kecil yang bergabung. Dari segi struktur makna pula, ia merujuk kepada bagaimana sesuatu perkataan yang membina sesuatu ayat itu berperanan dalam memberikan makna ayat itu

21

secara keseluruhannya, iaitu yang menunjukkan hubungan makna antara butir kosa kata. Dalam istilah yang lain, ia disebut sebagai semantik struktural, iaitu yang menjelaskan hubungan antara makna perkataan dalam sesuatu ayat dengan bagaimana makna tersebut dapat dicipta daripada elemen yang lebih kecil.

1.4 Hubungan Kata dengan Makna Perkataan yang terdiri daripada golongan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif kesemuanya mengandungi makna. Sebaliknya, kata hubung seperti lalu, dan, jika, sambil, tetapi dan kata sendi nama seperti di, ke, daripada, dan pada tidak mempunyai makna tersendiri. Imbuhan juga tidak mempunyai makna, tetapi dari segi tatabahasa ia berfungsi untuk membezakan makna. Sebagai contoh, tahun bermaksud jangka waktu yang lamanya dua belas bulan, sebaliknya tahunan bermaksud sesuatu yang berlaku tiap-tiap tahun atau sekali dalam setahun. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara makna dengan kata tersebut dan dengan itu ia tidak boleh digunakan secara sewenang-wenangnya. Kata-kata adalah berhubungan antara satu dengan yang lain melalui pelbagai cara. Terdapat istilah yang digunakan bagi menjelaskan hubungan tersebut, iaitu sinonim, antonim, hiponim, dan polisim. Sinonim - Golongan kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Persamaan makna tersebut mengkin berasal daripada bahasa asal atau bahasa yang dipinjam. Contohnya, kata kereta dan motokar merupakan kata sinonim yang sama maksud, iaitu kereta sebagai kata asli bahasa Melayu dan motokar sebagai kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Walau

bagaimanapun, perkataan motokar tidak boleh menggantikan kata kereta apabila kata ini digabungkan dengan kata lembu untuk membentuk kata
22

kereta lembu. Namun, sebagai sinonim, kata kereta boleh digantikan dengan motokar apabila digabungkan dengan kata adjektif seperti baharu, menjadi kereta baharu atau motokar baharu.

- Kata sinonim boleh wujud antara bahasa atau antara dialek. Terdapat kata sinonim berdasarkan loghat atau dialek tempatan. Begitu juga dengan bahasa kasar atau bahasa kesat. Penggunaan kata sinonim juga berbeza-beza berdasarkan faktor konteks dan faktor geografi yang mempengaruhinya.

- Contoh : i) Sinonim antara morfem : a) Itu rumah saya. b) Armah kakak dia. ii) Itu rumahku. Armah kakaknya.

Sinonim antara perkataan : a) cantik dengan lawa b) kasih dengan sayang

iii)

Sinonim antara rangkai kata atau frasa : a) ibu bapa dengan orang tua b) musim sejuk dengan musim dingin

iv)

Sinonim antara kata ganda a) lama-kelamaan dengan lambat-laun b) tiba-tiba dengan sekonyong-konyong

- Mangkat, meninggal dunia, dan mati merupakan sinonim yang sama maksudnya. Mangkat dalam bahasa melayu harus digunakan terhadap individu daripada keturunan raja sahaja. Meninggal dunia atau mati merupakan bahasa yang digunakan untuk anggota masyarakat biasa. Wafat pula digunakan untuk para nabi dan rasul.

23

Antonim - Antonim merupakan kata-kata yang mempunyai pertentangan makna, iaitu perlawanan maksud.

- Terdiri daripada golongan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif yang berlawanan maksud.

- Contoh : a) b) c) d) e) f) g) h) langit malam jual mahal tinggi hitam besar lama bumi siang beli murah rendah putih kecil baru

Hiponim - Hiponim ialah ungkapan yang maksudnya dianggap sebagai maksud ungkapan yang lain.

- Mempunyai pemeringkatan dalam struktur makna. - Dalam bahasa Melayu, kata binatang dan ikan contohnya, merupakan kata hiponim kerana kata ini merangkumi beberapa jenis yang tergolong dalam satu kategori.

- Contoh : a) bawal, tenggiri, pari, dan toman merupakan hiponim bagi ikan b) undan, nuri, punai, kenari, gagak, merbah, merpati, dan enggang merupakan hiponim bagi burung c) roti, nasi, mi, sate, ketupat, lemang, dan rendang merupakan hiponim bagi makanan d) orkid, mawar, melur, dan kenanga merupakan hiponim bagi bunga
24

Binatang

arnab panda kijang rusa singa laut tenggiling kera harimau zirafah

Polisim - Polisim ialah kata yang mempunyai banyak makna, termasuk simpulan bahasa, bidalan, dan perumpamaan.

- Contoh : a) b) c) d) Harga telur ayam semakin hari semakin naik. Muthu mendapat telur dalam ujian itu. Muka Samy bertelur selepas kena tumbuk oleh Ali. Jangan hanya menelurkan idea tanpa mencadangkannya ketika mesyuarat.

Kata polisim terbahagi kepada tiga jenis, iaitu : i) Homonim merupakan kata-kata homograf yang sama ejaan dan sebutan, tetapi mempunyai makna yang berlainan. kata-kata yang sama sebutannya (homo sama, dan fon bunyi), tetapi berbeza dari segi ejaan dan makna. contohnya, bena dengan bina, bank dengan bang. Walaupun makna dan ejaannya berbeza, tetapi sebutan kata-kata itu hampir sama.

ii) Homofon

iii) Homograf

kata-kata yang sama ejaanya tetapi mempunyai makna yang berbeza. contohnya, semak (memeriksa) dengan semak

25

(tumbuh-tumbuhan yang kecil dan rendah), daki (kotoran) (menuntut dengan balasan) daki (memanjat bela bukit), bela

dengan

(memelihara).

Walaupun ejaanya sama, namun maknanya berbeza.

1.5 Medan Makna

Medan makna merujuk kepada kumpulan butir leksikal yang maknanya saling berhubung kait disebabkan kehadiran masing-masing dalam konteks yang serupa. Medan makna juga merujuk kepada erti yang didukung oleh kata atau kumpulan kata. Secara umumnya, medan makna dikaitkan dengan kata kunci atau kolokasi, iaitu keadaan dua kata atau lebih yang lazimnya dikaitkan antara satu sama lain. Sebagai contoh, kata buku berkolokasi dengan tebal, nipis, perkataan, halaman, bibliografi, bab, dan sebagainya. Medan makna dapat digunakan bagi menjelaskan persempadanan makna bagi suatu kata atau ayat. Sempadan makna ialah satu keadaan yang dapat menghubungkan beberapa patah perkataan dalam kumpulan tersendiri untuk memberikan makna kepada perkataan yang dikehendaki. Setiap unit perkataan yang terkandung dalamnya tidak boleh dilihat secara terpisah bagi melahirkan makna kata yang dipilih.

pensyarah kuliah Universiti dekan perpustakaan


26

makmal

tesis

Makna Kata Makna kata dikatakan bertalian. Suatu kata itu bermakna dalam hubungan dengan ada kaitan dengan kata sebelumnya. Disebut juga makna leksikal. Kata merupakan sesuatu yang diucapkan atau dituturkan. Kata dasar umumnya akan berubah maknanya apabila pengimbuhan, penggandaan, dan sebagainya.

Makna Ayat
Unsur bahasa yang penting dalam menentukan makna sesuatu perkataan. Untuk menentukan makna sesuatu/sebenar ayat, kita mestilah merujuk kepada

konteks situasi, ujaran berlaku dan tajuk perbincangan berkaitan.


Terdapat suatu makna dalam ayat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat kabur. Suatu perkataan boleh berubah maknanya jika digunakan dalam konteks ayat

yang berlainan. Contoh : i) Sungai itu amat dalam. (sifat) ii) Saya meletakkan buku itu ke dalam laci. (tempat) iii) Mereka berbeza pendapat dalam semua hal. (kata sendi)
Ada perkataan yang tidak menunjukkan perbezaan makna yang besar dan

makna inti dapat dikesan dengan mudah. Contoh : kaki bangku kaki kerusi kaki bukit ( kaki bahagian sebelah bawah sesuatu )

27

Makna Denotatif
Makna denotatif merupakan makna yang sesuai dengan pemerhatian dan

dianggap sebagai maksud yang sebenar.


Dianggap sebagai makna asal atau makna dasar. Contoh :

i) Kata perempuan atau wanita mempunyai denotatif yang sama dan sesuai dengan pemerhatian, iaitu bermaksud lawan lelaki. ii) Kata gadis dengan anak dara ataupun perawan mempunyai denotatif yang sama dan sesuai dengan pemerhatian, iaitu bermaksud perempuan yang belum berkahwin.

Makna Konotatif
Makna konotatif merupakan makna yang dikaitkan dengan nilai rasa sama ada

positif atau negatif.


Sebagai contoh, walaupun kata perempuan dengan wanita mempunyai

denotatif yang sama, iaitu lawan lelaki, namun dari segi konotatifnya dikatakan berbeza, iaitu maksud perkataan dinilai berdasarkan rasa. Oleh itu, makna konotatif sering dianggap sebagai makna tambahan, berbanding dengan makna denotatif yang dikatakan sebagai makna atau makna dasar.
Contoh : Kata perempuan dengan wanita dari segi konotatif :-

i) Kata perempuan bersifat lebih umum, iaitu mempunyai nilai rasa taraf lebih rendah.
ii) Kata wanita mempunyai nilai rasa taraf yang lebih tinggi.

28

KONSEP AYAT TERBITAN Struktur permukaan berpunca daripada suatu ayat yang lain kecuali menyerupai ayat dasar. Wujud pada peringkat struktur dalaman dan wujud dalam bentuk yang serupa. Proses gramatis melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah struktur memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Proses transformasi mengakibatkan tiga proses iaitu pengguguran, penyusunan, dan peluasan.

Pengguguran

PROSES TRANSFORMASI

Peluasan

Penyusunan Semula

29

A. Proses Pengguguran

Pengguguran unsur-unsur daripada binaan ayat pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan tidak lagi wajib.

Pengguguran FN sebagai subjek

1. Kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. Contoh : Awak semua pergi dari sini = Pergi dari sini.

2. Pengguguran subjek serupa dalam kata majmuk. Contoh : Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar = Dia sangat pandai kerana rajin belajar.

Pengguguran frasa predikat

1. FK yang serupa. Contoh : Adik Ali belajar di England dan sepupunya belajar di England. = Adik Ali dan sepupunya belajar di England.

2. FN yang serupa. Contoh : Bendera Malaysia lambang negara dan lagu kebangsaan lambang negara. = Bendera Malaysia dan lagu kebangsaan lambang negara .

3. FA yang serupa. Contoh : Adik saya sangat rajin, Adik Ali sangat rajin = Adik saya dan adik Ali sangat rajin.

4. Frasa Sendi Nama yang serupa. Contoh : Dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung = Dia dan isterinya masih di kampung.
30

5. Pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat.

(i) Pengguguran oleh FN dalam ayat pasif. Contoh : Dia dipukul oleh bapanya = Dia dipukul.

(ii) Pengguguran kata bantu yang serupa. Contoh : Dia boleh menyanyi dan dia boleh menari = Dia boleh menyanyi dan menari.

(iii) Penggunaan FN sebagai objek yang serupa . Contoh : Daud memukul penjahat itu dan Daud menumbuk penjahat itu = Daud memukul dan menumbuk penjahat itu.

(iv) Penggunaan FN sebagai objek selepas KK yang membawa makna adjektif. Contoh : Kejadian itu sunguh menakjubkan kami = Kejadian itu sunguh menakjubkan.

(v) Pengguguran FN yang menduduki frasa relatif. Contoh : Orang tua itu datuk Azmi .Orang tua itu memakai songkok = Orang tua yang memakai serban itu datuk Azmi.

vi) Pengguguran KN yang berfungsi sebagai inti dalam FN. FN penerangan bukan daripada kelas KN. KN boleh digugurkan. Contoh : Kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan = Bersenam boleh menyihatkan badan.

31

B. Proses Penyusunan Semula

Ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu.

Mengakibatkan perubahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan.

Tidak membawa perubahan pada makna ayat.

1. Berlaku melalui proses transformasi pasif. Contoh : Ali memendang bola itu = Bola itu ditendang oleh Ali .

2. Penyusunan semula FN sebagai objek. (Mengandungi objek tepat dan objek sipi) Contoh : Ali menghadiahi Ahmad sebuah buku = Ali menghadiahkan sebuah buku kepada Ahmad .

3. Penyusunan semula melalui ayat songsang. (Mengandungi keterangan tempat,masa, syarat dan musabab) Contoh : Orang tua itu pergi ke sungai = Ke sungai orang tua itu pergi.

32

C. Proses Peluasan

Penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu disebut peluasan ayat.

1. Peluasan FN sebagai subjek. (Diluaskan melalui pemancangan ayat relatif) Contoh : Budak itu adik saya. Budak itu membaca buku = Budak yang membaca buku itu adik saya.

2. Peluasan frasa predikat. (FN direlativisasikan berfungsi sebagai subjek. Ayat akan dipancangkan) Contoh : Ali mengusik budak itu.Budak itu cantik = Ali mengusik budak yang comel itu.

3. Peluasan dengan kata hubung. (Proses pengabungan ayat melibatkan dua konstituen yang sama. Menggunakan kata hubung seperti dan,tetapi,kerana, jika dan walaupun, menghasilkan ayat terbitan bersifat peluasan) Contoh : Ali pergi ke sekolah. Osman pergi ke sekolah = Ali dan Osman pergi ke sekolah.

4. Peluasan melalui proses komplementasi. (Proses pengubahan ayat menjadi FN dan memancang pada ayat yang lain menghasilkan peluasan kepada ayat) Contoh : Dia melaporkan sesuatu.Ali sakit tenat = Dia melaporkan bahawa Ali sakit tenat.

33

SOALAN 3

34

Kata / Frasa festival bahasa sastera cinta anak bangsa kebangsaan bukti murid sekolah cina tamil melayu forum koir pidato puisi hal pelbagai usaha kaum hasrat

Bahasa Melayu

Serumpun

Asing Spanish

Umum / /

Khusus

Indonesia Swedish Spanish Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Italian Tamil Indonesia German Inggeris Indonesia Indonesia Indonesia Tamil Indonesia German Indonesia

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

35

kerajaan negara murni pelajar tahun dewan pustaka remaja aliran jati diri simbol saudara modal insan aktiviti generasi muda idealisme ruang peluang masa patriotisme syarahan Melayu

Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Romanian Indonesia Inggeris Turki Inggeris Indonesia Portugis Dutch Indonesia Indonesia Spanish French

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

36

khusus maju cita-cita pendebat kelas warganegara idea baharu daya kreatif inovasi inovatif patriotik hasrat kementerian pelajaran dasar inggeris usaha fokus program kokurikulum kursus Melayu

Indonesia Polish Spanish Indonesia Indonesia Indonesia Spanish

/ / / / / / / /

Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Turkish Albanian Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Inggeris Indonesia German Inggeris Inggeris German / / / / / / / / / Turkish

/ / / / /

37

pengetua guru aktiviti kaum tumpuan bulan oktober badan sektor korporat

Melayu Tamil Inggeris German Melayu Indonesia Indonesia Turkish German Indonesia Indonesia Indonesia German

/ / / / / / / / / /

38

RUJUKAN
BUKU : Hafizah Salleh. (2005). Bahasa Melayu STPM Kertas 1 & 2. Selangor : Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. Halimah Abdul Rahman. (2001). Bahasa Melayu Kertas 1. Selangor : Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim & Norliza Jamaluddin. (2002). Bahasa Melayu STPM Kertas 1 & 2. Selangor : Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd. Yahya Othman. (2005). Trend dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Selangor : PTS Publication. NikSafiahKarim., Farid M. Onn., Hashim Haji Musa.,& Abdul Hamid Mahmood., (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Selangor : Dawama Sdn. Bhd.

Arbak Othman Dan Ahmad MahmoodMusanid (2000). Linguistik Am. Kuala Lumpur: PenerbitanSarjana. Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). KamusDewan: EdisiKeempat. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka.

ARTIKEL : Artikel Bahasa Kebangsaan Memadukan Kaum. PelitaBahasa, Oktober 2011, 28-29.

39

LAMPIRAN

40