Anda di halaman 1dari 4

Borang PSME

BORANG PERMOHONAN MENGIKUTI KURSUS SEPARUH MASA LATIHAN KEMAHIRAN MARA

KURSUS PENJAGA JENTERA ELEKTRIK AO KURSUS PENJAGA JENTERA ELEKTRIK A1 KURSUS PENJAGA JENTERA ELEKTRIK A4

I
[

xunsus

PENDAWAT sATU FASA (PW2) PENDAWAT

(sn,A TAIVDAKAN PADA KURSUS YANG D|?OHON SAHAJA)

^u*rus

rcA

FASA (PW4]

1"

BUTIR.BUTIR PEMOHON NAMA

ALAMAT
(SE,(ARANGJ

NO.KP

NO.TEL (H/P) (R) (P)

TARIKH tAF{IR

JANTINA

UMUR -BUJANG/ BERKAHWIN


("POTONG YANG MANA TIDAK BERKENAAN)

TARAF PERKAHWINAN

Borang PSME

BUTIR.BUTIR AKADEMIK / TEKNIKAL / KEKOMPETENAN PEMOHON (SIr/ NYATAMN LATAR BELAKANG PENGAJIAN ANDA)

Bit

Pengajian

Tempoh Pengajian {Dari-Sehinooa}

Sijil/Kursus/ Kekompetenan

Keputusan Peperiksaan (CGPA akhir)

BUKU LOG:

Ada

Tiada

PENGALAMAN KERJA:
A) B)

BUKTI PENGALAMAN KERJA:

A)

SOGSO:

Ada

B)

KWSP:

Tiada

PUSAT TEMUDUGA PILIHAN


(SILA RUJUK IKLAN)

Borang PSME

7.

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa keterangan yang diberikan adalah lengkap dan benar. Saya faham bahawA MARA BERHA.K MENOLAK PERMOHONAN YANG MEMBERIKAN MAKLUMAT PALSU DAN TIDAK LENGKAP.

Tandatangan Pemohon No.Kad Pengenalan


:

Arahan

1. Sila gunakan pen atau pen mata bulat semasa mengisi borang ini

2. Pemohon-pemohon diminta menyertakan salinan Sijil Peperiksaan / Teknikal i Kompeten (bagi yang berkenaan), Kad Pengenalan Femohon, Sijil Kelahiran, Penyata KWSP / SOCSO yang telah disahkan semasa menghantar borang permohonan dan Surat Pengesahan Majikan. 3. Pemohon juga dikehandaki mengisi Borang Permohonan Peperiksaan Suruhanjaya Tenaga ST(PE) Pind.4 2007. (muatturun dari lawam web st.gov.my) 4. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat-alamat seperti Lampiran A, mengikut pilihan pusat temuduga.

SENARAI SEMAK BORANG PERMOHONAN CALON KURSUS SEPARUH MASA (ELEKTRIK)


(Untuk Proses Panggitan Temuduga Di IKM)

T [

TUNSUS PENJAGA JENTERA ELEKTRIK AO

^u*sus 'ENJAGA
xunsus xunsus

JENTERA ELEKTRTK A1

eENJAGA JENTERA ELEKTRIK A4


PENDAWAT sATU FASA (PWz) PENDAWAT rtGA FASA (PW4)

I
I
Y-

^r*tus

BUTIR.BUTIR PEMOHON
NAMA:
NO.KP: NO.TEL (H/P)
:

BIL
1

PERKARA Maklumat dalam Borang MARA lengkap Maklumat dalam Borang ST lengkaP Salinan Kad Pengenalan Salinan Sijil Kelahiran Salinan Sijil Tamat Tingfkatan 5 Salinan Perakuan Kompeten & Bukti Pendaftaran dengan ST yang sepertimana mengikut nama majikan dalam borang menduduki peperiksaan ST. Salinan Sijil Akedemik / SPM/SPVM/Diploma / Dan Lain-Lain Salian Sijil SKM/Lain-Lain sijil Teknikal / Kursus Teknikal (iika ada) Surat asal pengesahan majikan sekarang beserta senarai tuqas Salinan asal surat majikan terdahulu dan senarai tuqas (iika ada) Penyata KWSP / SOCSO bukti bekerja dengan maiikan sekaranq Gambar 6 keping untuk ST dan Pass Pelajar Buku Log (disemak semasa temuduga)

ADA (_l) @ TrADA ( X)

CATATAN

2 J

4
5 6

7
8

I
10
11

12 13

Nota; Sekiranya dokumen di atas tidak lengkap, sila hubungi calon untuk calon bawa
temuduga.

semasa proses