Anda di halaman 1dari 59

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum


2012
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PANDUAN PENGAJARAN
DUNIA MUZIK
TAHUN 3

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


Cetakan Pertama 2012
Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi, audio dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.


Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Panduan Pengajaran Dunia Muzik Tahun 3


Pengenalan
vi
I ndeks Lagu
viiiUnit 1

2
Unit 2

6
Unit 3

8
Unit 4

12
Unit 5

16
Unit 6

20
UNI T PEMBELAJ ARAN UNI T PEMBELAJ ARAN
iii


UNI T

LAMPI RAN
1 1 : Lat ihan sebut an hur uf vokal 22
2 : Lat ihan sebut an hur uf vokal 23

2 3 : Lat ihan menyanyi solf a 24
4 : Lat ihan menyanyi solf a 25
5 : Lat ihan menyanyi solf a 26

3 6 : Skr ip cer it a Lembu Yang Sombong 27
7 : Kad gambar dinamik lembut dan dinamik kuat 28
8 : Audio lat ihan dinamik kuat dan lembut 29

5 9 : Gambar post ur menyanyi 30
10 : Bent uk mulut bagi sebut an bet ul 31
11 : Lat ihan per naf asan 32
12 : Kad ikon bunyi 33

6 13 : Mencipt a cor ak ir ama 34


iv
LAMPI RAN LAMPI RAN

Senar ai Semak 36
Cont oh Rancangan Pelaj ar an Har ian 41
Senar ai Lagu 44
CD 2: Vokal, I nst r ument al ser t a Pendengar an dan Lat ihan 46
Penghar gaan 47


v
SENARAI SEMAK SENARAI SEMAK
RANCANGAN PELAJ ARAN HARI AN RANCANGAN PELAJ ARAN HARI AN
SENARAI LAGU SENARAI LAGU
PENGHARGAAN PENGHARGAAN
Buku Panduan Pengajaran Tahun 3 ini, merupakan usaha Bahagian Pembangunan
Kurikulum (BPK) bagi membantu guru yang diberi tanggungjawab mengajar mata
pelajaran ini melaksanakan pengajaran dan pembelajaran seperti yang dihasratkan
dalam dokumen Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dunia Muzik Tahun
Tiga. Susunan buku panduan pengajaran ini berasaskan tema Alunan Muzikku
yang merupakan platform kepada murid untuk melahirkan idea kreatif mereka
melalui aktiviti muzikal seperti menyanyi, bergerak dan bermain alat muzik.
Menerusi tema ini, murid berpeluang mengaitkan perasaan, persekitaran dan
budaya mereka dalam setiap aktiviti muzikal dalam suasana gembira dan ceria.
Bagi memperkukuhkan pengetahuan serta kemahiran membaca dan menulis notasi
muzik, alat muzik rekorder telah diperkenalkan di tahun ini sebagai alat muzik berpic
untuk murid kuasai.


Bersama-sama buku panduan ini disertakan dua CD lagu. Setiap lagu dalam CD 1
telah dicipta khas untuk memenuhi keperluan setiap aktiviti yang terdapat dalam
unit pembelajaran bagi mencapai Standard Pembelajaran Dunia Muzik Tahun Tiga.
Kandungan CD 2 pula, bertujuan untuk membantu guru dari aspek apresiasi muzik
dan latihan pendengaran murid. Namun begitu, guru boleh menggunakan mana-
mana lagu dari koleksi sendiri yang difikirkan sesuai semasa aktiviti pengajaran dan
pembelajaran untuk mencapai objektif pengajaran.


Lagu-lagu yang terdapat dalam buku panduan ini disertakan dalam tiga bahasa iaitu
Bahasa Melayu, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Ini untuk memudahkan peng-
gunaan di Sekolah Kebangsaan (SK) dan Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK). Walau
bagaimanapun, terdapat beberapa lagu yang dikekalkan liriknya dalam bahasa asal
untuk memberi pengalaman kepada murid mengenal pelbagai budaya dan bahasa
atas semangat 1Malaysia.


Terdapat empat buah lagu tambahan yang boleh diajarkan kepada murid semasa
musim perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina dan Deepavali serta lagu un-
tuk sambutan kemerdekaan negara kita. Bagi menyemarakkan rasa kecintaan
sesama rakyat Malaysia, guru boleh menggunakan lagu-lagu ini semasa penga-
jaran dan pembelajaran mengikut musim perayaan.


Dalam penyediaan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) setiap unit pembelajaran
telah diperuntukkan waktu untuk dua kali pengajaran. Namun begitu, guru boleh
mengulang unit pembelajaran lebih dari dua kali sekiranya objektif pengajaran tidak
dapat dicapai. Bagi tujuan pentaksiran, guru hendaklah merujuk kepada Standard
Prestasi yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran
Malaysia.


vi


Merujuk kepada
Kurikulum
Muzik
Sekolah
Rendah
Tahun 3.
Pembelajaran
yang mesti
dikuasai oleh
murid dalam
satu tahun.

Tema
Elemen muzik
yang
ditekankan
semasa
pengajaran dan
pembelajaran
Merujuk kepada
Kurikulum
Muzik
Sekolah
Rendah
Tahun 3. Ilmu
pengetahuan
yang perlu
dipelajari oleh
murid.
Aktiviti
tambahan
Kaedah atau
cara yang
digunakan
untuk menilai
pencapaian
murid
Masa
Pengajaran
2 X 30 minit
vii
PERI NCI AN TAJ UK KECI L UNI T PEMBELAJ ARANJ UDUL LAGU CD/ TRACK MUKA SURAT

Azam Bar u CD 1 / 01 3
Cer it aku CD 1 / 03 9
Hei, Kawan-Kawan (Vokal) CD 1 / 05 13
Ke Taman Bunga CD 1 / 07 17
viiiUNI T PEMBELAJ ARAN


I r ama

CD 1
Tr ack 01 Azam Bar u (vokal)
Tr ack 02 Azam Bar u (inst r ument al)
CD 2
Tr ack 01-08 Audio lat ihan sebut an hur uf
vokal
Ruj uk St andar d Pr est asi
Lembaga Peper iksaan


Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai r eper t oir secar a solo
at au ber kumpulan.

1.2 Memainkan per kusi secar a solo at au
ber kumpulan dar ipada pelbagai r eper t oir .


1.1.6 Menyanyi dengan sebut an hur uf vokal
a, e, i, o, u.

1.2.1 Memainkan per kusi mengikut cor ak ir ama
melodi.
- post ur
- car a memainkan
1. Membuat lat ihan sebut an hur uf
vokal melalui nyanyian.
(Unit 1: Lampir an 1 dan 2,
CD 2 t r ack 01 hingga 08)
2. Mendengar lagu Azam Bar u.
(CD 1 t r ack 01)
3. Membuat l at ihan sebut an lir ik lagu
Azam Bar u.
4. Menyanyi lagu Azam Bar u dengan
sebut an yang j elas.
5. Menepuk cor ak ir ama mengikut
melodi lagu Azam Bar u.
(CD 1 t r ack 01)
6. Menyanyi sambil menepuk cor ak
ir ama mengikut melodi lagu Azam
Bar u.
(CD 1 t r ack 01)
7. Memainkan per kusi mengikut cor ak
ir ama melodi lagu dengan post ur
yang bet ul.
(CD 1 t r ack 01)
Memainkan cor ak ir ama melodi dengan menggunakan pelbagai per kusi.
2


CD 1 Tr ack 01
AZAM BARU

Kini det i k yang ku t unggu
Ber pakaian ser ba bar u
I ngin ber j umpa r akanku
Riangnya hat iku

Belaj ar ber sama baca dan mengir a
Pat uh pada kat a gur u
Mar i kit a semua t ingkat kan usaha
Demi masa depan kit a
3


CD 1 Tr ack 02
4


CD 1 Tr ack 02

Q d@
AZAM BARU
Lee Chai Huat
Lee Chong Yer n
Susie Khor
Nik Har t ini
Lir ik B.Tamil : S.Mut hiah
Char les Sousai
g u @ @
M L u g G0
Et hir paar t ha neer am vant hat huve
Siir udai anint hu nanbar ggalai sant hippene
Manam magilnt he naan paaadangalai padit iduven enniduveen
Naam nanaivar um asaan sor padi keediduvom
Vaalkayil munneer i uyar vali vaguppome naam


g _ G M l _ Gu @u G_

_ u gdl0 @G @L u
5


Solf a do, r e, mi

CD 2
Tr ack 09 - 20 Lat ihan Menyanyi Solf a


Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai r eper t oir secar a solo
at au ber kumpulan.1.1.3 Menyanyi solf a do, r e, mi.
- menyanyi solf a dalam pelbagai
cor ak ir ama

1. Memper kenalkan isyar at t angan
solf a do, r e, mi.
2. Menyanyi solf a do, r e, mi sambil
membuat isyar at t angan solf a.
(Unit 2: Lampir an 3 dan 4,
CD 2 t r ack 09 hingga 16)
3. Lat ihan menyanyi sambil membuat
isyar at t angan solf a.
(Unit 2: Lampir an 5,
CD 2 t r ack 17 hingga 20)
Boleh membuat kad ikon lain bagi akt ivit i 2 dan 3.

Ruj uk St andar d Pr est asi
Lembaga Peper iksaan

6

I syar at Tangan Cur wen
mi
r e
do
do
r e
mi
7


Dinamik
- lembut ( p )
- kuat ( f )

CD 1
Tr ack 03 Cer it aku (vokal)
Tr ack 04 Cer it aku (inst r ument al)
CD 2
Tr ack 21 Cer it a Lembu Yang Sombong
Tr ack 22 Audio lat ihan Di namik


Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai r eper t oir secar a solo
at au ber kumpulan.


1.1.5 Mengaplikasi dinamik dalam nyanyian.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

1. Mur id mendengar cer it a Lembu
Yang Sombong
(Unit 3: Lampir an 6, CD 2 t r ack 21)
2. Ber soal j awab t ent ang dinamik kuat
dan lembut dalam cer it a yang
diper dengar kan.
3. Mendengar lagu Cer it aku.
(CD 1 t r ack 03).
4. Menyanyi lagu Cer it aku.
(CD 1 t r ack 04).
5. Per bincangan mengenai dinamik
lembut dan kuat mengikut kad
ikon gambar yang dit unj ukkan.
(Unit 3: Lampir an 7)
6. Menyanyi lagu Cer it aku mengikut
kad ikon dinamik yang dit unj ukkan.
7. Mengenalpast i di namik kuat dan
lembut .
(Unit 3: Lampir an 8, CD 2 t r ack 22)

Gunakan boneka t ikus dan lembu unt uk ber cer it a.
Ruj uk St andar d Pr est asi
Lembaga Peper iksaan

8


CD 1 Tr ack 03
9
CERI TAKU

Dengar lah sat u cer it aku
Seekor t ikus dan lembu
Tikus lincah ber lar i-lar i
Lembu sedih leher ber t ali

Tikus gi git t ali
Lembu senang hat i
Mer eka bebas menar i -nar i
Tikus baik hat i lembu senang hat i

CERI TAKU


CD 1 Tr ack 04
10
CERI TAKU


CD 1 Tr ack 04
11
G
CERI TA KU
Kahlij ah Mohamed
Salmiah Hamad
Lir ik B.Tamil : S.Mut hiah
Char les Sousai
g0 u G l G
M u _u M @ 0
L @ @g l_0 LL L_ @
M d g @ _u g8
@ L M _u g G
G 0 G @
Kelunggal en kat haiyi nai nandr aaga, or u sundeliyum maadum
Vegamaaga sundeli odiyat hu, aanaal
maat i nat hu kalut t ho kayi t t r aal kat t appat t u ir unt hat he
Sundeli at hanai kadit t at huve maadum magil
Chi adaint hat huve aadi paadi ir andum magilnt hanave on
Raga nandr i mar avel endr at huve
CERI TAKU


Tempo
- cepat
- lambat
CD 1
Tr ack 05 Hei Kawan-kawan (vokal)
Tr ack 06 Hei Kawan-Kawan (i nst r ument al)Pengalaman Muzikal

1.3 Membuat per ger akan mengikut muzik.1.3.1 Membuat per ger akan mengikut ar as dan
ar ah ber dasar kan:
- dinamik kuat / lembut
- pic t inggi/ r endah
- t empo cepat / lambat
- bunyi panj ang/ pendek


1. Mener oka per ger akan mengikut
ar as dan ar ah melalui muzik yang
didengar .
(CD 1 t r ack 06)
2. Mendengar dan membuat
per ger akan ber dasar kan lir ik lagu
Hei, Kawan-Kawan.
(CD 1 t r ack 05)
3. Menyanyi lagu Hei, Kawan-Kawan
sambil membuat ger akan
mengikut lir ik dengan t empo
cepat .
4. Menyanyi lagu Hei, Kawan-Kawan
sambil membuat ger akan
mengikut lir ik dengan t empo
lambat .Akt ivit i boleh diubahsuai kepada ber pasangan dengan mengambil kir a aspek
ar ah dan ar as.
Cont oh: menggosok, melambai, membongkok, memint al, melompat , meloncat ,
ket int ing dan menyer et .

12
Ruj uk St andar d Pr est asi
Lembaga Peper iksaanCD 1 Tr ack 05
13
HEI , KAWAN KAWAN

Hei,kawan kawan t epuk t angan Hei kawan kawan hent ak kaki
Hei j angan lupa ber salam Hei j angan lupa ber j engket
Hei kawan kawan t epuk t angan Hei kawan kawan hent ak kaki
Hei j angan lupa ber salam Hei j angan lupa ber j engket

Hei kawan kawan hent ak kaki Hei kawan kawan hayun t angan
Hei j angan lupa ber j engket Hei j angan lupa belaj ar
Hei kawan kawan hent ak kaki Hei kawan kawan hayun t angan
Hei j angan lupa ber j engket Hei j angan lupa belaj ar


CD 1 Tr ack 06
14


CD 1 Tr ack 06
15

, M
HEI , KAWAN- KAWAN
Adaptasi : Hey Betty Martin
Lirik : Zaiton Mohamad
Khairul Bariah Haroen
Lir ik B.Tamil : Char les Sousai
Enmoli Par imal

Hey nanpar gale kaigal t hat unggal vaalt hugal kuur a mar avat hiir (X2)
Hey nanpar gale kaalgalai t hat t i vir aint hu oda mar avaat hi r (X2)

Hey nanpar gale kaalgalai t hat t i vir aint hu oda mar avaat hir (X2)
Hey nanpar gale kaigalai aat i niinggal paadam padi kka mar avaat hir .
M u L_0u gg@u
M u L_0u gg@u
M 0 L l @
M 0 L l @
M 0 L l @
M 0 L l @
M L 0u u d
M L 0uu d


Post ur

Sebut an hur uf vokal a, e, i , o, u
CD 1
Tr ack 07 Ke Taman Bunga (vokal)
Tr ack 08 Ke Taman Bunga (i nst r ument al)
CD 2
Tr ack 01-08 Lat ihan Hur uf Vokal


1.1.2 Menyanyi dengan post ur dan per naf asan
yang bet ul.
- post ur duduk
- post ur ber dir i
- pengambilan naf as
- pengeluar an naf as

1.1.6 Menyanyi dengan sebut an hur uf vokal
a, e, i, o, u.


Mempelbagaikan sebut an hur uf vokal dalam lir ik lagu mengikut kesesuaian.
Pengalaman Muzikal:

1.1 Menyanyi pelbagai r eper t oir secar a
solo at au ber kumpulan.


16
1. Menunj ukkan post ur ber dir i dan duduk
yang bet ul.
(Unit 5: Lampir an 9)
2. Lat ihan per naf asan.
3. Mendengar dan membuat lat ihan vokal
hur uf a, e, i, o, u.
(Unit 5: Lampir an 10,
Ulangkaj i Unit 1 Lampir an 1 dan 2,
CD 2 t r ack 01 hingga 08)
4. Menyanyi lagu Ke Taman Bunga dengan
sebut an hur uf vokal yang j elas dan
post ur yang bet ul.
5. Menyanyi lagu Ke Taman Bunga dengan
per naf asan yang bet ul mengikut f r asa
lagu.
(Unit 5: Lampir an 11)

Ruj uk St andar d Pr est asi
Lembaga Peper iksaanCD1 Tr ack 07
17

KE TAMAN BUNGA

Ah ah ay---ay Ayuh r akan semua
Yi yi oh--- oh Kit a ke t aman bunga
Du du du du du du du du du Ber gembir a r iang cer ia
Du du du du du du du du Mengej ar si r ama-r ama
La la la l a la la l a la l a Tet api j angan kit a leka
Mar ilah ke t aman bunga Pulanglah sebelum senj a


CD1 Tr ack 08

18


CD1 Tr ack 08

19


War na Ton

I r ama
Kad I kon


1.1.1 Mendemonst r asi war na t on bunyi.
- alam semula j adi
- haiwan
- akt i vit i har ian
- kender aan

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan
bahan i mpr ovisasi.

2.1.2 Mencipt a cor ak ir ama mudah menggunakan
ikon.
1. Mur id mendengar bunyi dar i
pelbagai sumber .
2. Mur id mengaj uk semula bunyi yang
t elah didengar .
3. Mur id menghasilkan bunyi
ber dasar kan cor ak yang t er dapat
pada kad ikon yang dipapar kan.
(Unit 6; Lampir an 12)
4. Mur id mencipt a cor ak ir ama
menggunakan kad ikon yang
dipapar kan dan menyusun kad-kad
t er sebut bagi menghasilkan bunyi/
sound ar t .
(Unit 6: Lampir an Unit 14)
5. Mur id membuat per sembahan
dengan membunyikan hasil cipt aan
mer eka.
Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai r eper t oir secar a
solo at au ber kumpulan.

Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kr eat if .
20


1. Mur id memainkan pelbagai alat per kusi dan bahan buangan unt uk
menunj ukkan war na t on yang ber beza.
2. Per mainan ikon bunyi boleh dij alankan dalam kumpulan kecil.
Ruj uk St andar d Pr est asi
Lembaga Peper iksaan
LAMPI RAN


CD 2 Tr ack 01 hi ngga 04
Lat ihan sebut an hur uf vokal.

Ar ahan :
1. Mur id mendengar r akaman CD.
2. Mur id menyanyi lat ihan sebut an hur uf vokal.


a a e e i i o o a e i o u a a e e i i o o a e i o u
ha ha he he hi hi ho ho ha he hi ho hu ha ha he he hi hi ho ho ha he hi ho hu
ma ma me me mi mi mo mo ma me mi mo mu ma ma me me mi mi mo mo ma me mi mo mu
la la le le li li lo lo la le li lo lu la la le le li li lo lo la le li lo lu
Langkah 1
Mur id mendengar r akaman CD
Langkah 2
Mur id menyanyi kan lat ihan hur uf vokal
Lat ihan 1 : Tr ack 01
Lat ihan 2 : Tr ack 02
Lat ihan 3 : Tr ack 03
Lat ihan 4 : Tr ack 04
22


CD 2 Tr ack 05 hingga 08
Lat ihan sebut an hur uf vokal.

Ar ahan :
1. Mur id mendengar r akaman CD.
2. Mur id menyanyi lat ihan sebut an hur uf vokal.


Langkah 1
Mur id mendengar r akaman CD
Langkah 2
Mur id menyanyi kan lat ihan hur uf vokal
Lat ihan 5 : Tr ack 05
Lat ihan 6 : Tr ack 06
Lat ihan 7 : Tr ack 07
Lat ihan 8 : Tr ack 08
a a e e i i o o a e i o u a a e e i i o o a e i o u
ha ha he he hi hi ho ho ha he hi ho hu ha ha he he hi hi ho ho ha he hi ho hu
ma ma me me mi mi mo mo ma me mi mo mu ma ma me me mi mi mo mo ma me mi mo mu
la la le le li li lo lo la le li lo lu la la le le li li lo lo la le li lo lu
23
Ar ahan:
Mur id mendengar r akaman CD dan menyanyi solf a sambil membuat i syar at t angan solf a.


Pet unj uk:


CD 2 Tr ack 09 hingga 12
Lat ihan menyanyi solf a
=
= =
24
Langkah 1
Mur id mendengar r akaman CD
Langkah
Mur id menyanyi solf a sambil
membuat i syar at t angan


do do do do


do do do dor e r e r er e r e r e


mi mi mi mi mimi mi mi mi mi

do r e do r e dodo r e do r e do


Ar ahan: Mur id mendengar r akaman CD dan menyanyi solf a sambil membuat isyar at t angan solf a

Pet unj uk :
CD 2 Tr ack 13 hi ngga 16
Lat ihan menyanyi solf a
25
=
= =
Langkah 1
Mur id mendengar r akaman
CD
Langkah 2
Mur id menyanyi solf a sambil
membuat i syar at t angan
Lat ihan 5 Tr ack 13

do mi do mi do

do mi do mi do
Lat ihan 6 Tr ack 14


do r e mido r e mi
Lat ihan 7 Tr ack 15


do mido mi
Lat ihan 8 Tr ack 16


r e dor e doAr ahan:
1. Sediakan kad i mbasan ber dasar kan l at ihan di bawah.
2. Mur id mendengar audio (CD 2 t r ack 17 hingga 20).
3. Mur id menyanyi sambil membuat isyar at t angan solf a.

26
CD 2 Tr ack 17 hi ngga 20
Lat ihan menyanyi solf a
do mi r e
do r e mi r e do
do mi r e mi do
Langkah 1
Mur id mendengar r akaman CD
Langkah 2
Mur id menyanyi solf a sambil membuat
isyar at t angan
Lat ihan 1 Tr ack 17
Lat ihan 2 Tr ack 18
Lat ihan 3 Tr ack 19
Lat ihan 4 Tr ack 20
do mi r e
do r e mi r e do
do mi r e mi do
do mi do mi
do mi do mi
Skr ip cer it a Lembu yang Sombong

Pada suat u har i seekor t ikus sedang ber j alan-j alan dengan per lahan di belakang r umah
Pak Hamzah. Tikus ini sangat l apar dan let ih. Tiba-t iba t ikus t er nampak sekeping r ot i di t epi
pint u dapur belakang r umah Pak Hamzah. I a pun ber j alan dengan keadaan yang lesu dan lemah
unt uk memakan r ot i it u. Tiba-t iba t ikus t er dengar suar a memar ahinya.
Lembu: Hei, t ikus t ak t ahu malu. Kenapa kau cur i makanan t uan aku? Per gi kau dar i sini.
J angan car i makan di sini. Per gi kau! Kau t ikus kecil dan t ak ber guna kepada
manusia.
Tikus it u sangat sedih dan ber kat a,
Tikus: Wahai Sang Lembu aku sangat lapar dan let ih. Lagi pun r ot i i ni t elah dibuang
oleh t uan r umah ini. Apa salahnya.
Lembu menghalau t ikus dan menyepaknya ke t epi par it . Kesian t ikus. I a dalam kesaki t an.
Tiba t iba t ikus t er nampak sekeping r ot i di t epi par it dan ber asa sangat gembir a dan t er us me-
makan r ot i t adi. Segar sedikit badan t ikus. Tiba-t iba
Lembu: Tolong! Tolong! Tolong!
Tikus pun ber lar i dengan cepat ke t empat it u dan r upa-r upanya Sang Lembu yang sombong t adi
menj er it memint a t olong.
Tikus: Kenapa Sang Lembu?
Lembu: Sang Tikus t olong aku. Lepaskan aku dar i t ali ini. Pak Hamzah t elah ikat aku sebab
esok aku akan disembelih unt uk kendur i.
Tikus: Baiklah Sang Lembu.
Tikus pun menggigit t ali pada l eher dan kaki lembu sehingga t ali it u put us. Sang Lembu sangat
gembir a dan memint a maaf kepada t ikus.
Lembu: Ter ima kasih Sang Tikus. Kau memang baik hat i. Aku mint a maaf ya, ker ana
ber lagak sombong t er hadap engkau.
Tikus: Tak apalah Sang Lembu. Mar ilah kit a ber edar dar i sini sebelum Pak Hamzah
nampak ki t a. J om!


CD 2 Tr ack 21
27
Cont oh kad gambar

Ar ahan:

1. Mur id mengaj uk bunyi haiwan mengikut gambar yang dit unj ukkan.
2. Ber soal j awab t ent ang dinamik bunyi haiwan, sama ada lembut (p) at au kuat (f ).Dinamik lembut Dinamik kuat
28


CD 2 Tr ack 22
Audio lat ihan dinamik kuat dan l embut
Ar ahan:

1. Dengar DUA bunyi dar ipada r akaman t r ack 22.
2. Tandakan X pada gambar yang menunj ukkan sama ada dinamik kuat at au lembut unt uk
bunyi kedua yang didengar .

Pet unj uk :Dinamik lembut

Dinamik kuat
29


1


23post ur menyanyi yang bet ul
Post ur menyanyi
30
ber dir i duduk
ber dir i
duduk
post ur menyanyi yang salah


Bent uk mulut bagi bunyi vokal
31


CD 1 Tr ack 07 dan 08
Lat ihan per naf asan


Ar ahan: Ambil naf as pada per mulaan f r asa ber t anda V.
32
V
V
V
V
V
V


Kad I kon Bunyi
Ar ahan:

1. Gur u menunj ukkan kad i kon kepada mur id.
2. Mur id menghasilkan bunyi ber dasar kan cor ak yang t er dapat pada kad ikon t er sebut .
33


34

Akt ivit i mencipt a cor ak ir ama.

Ar ahan:
1. Gunakan kad ikon di bawah i ni.
2. Susun kad ikon t er sebut bagi menghasilkan cor ak ir ama mengikut kr eat ivit i sendir i.
3. Mur id membuat per sembahan dengan membunyikan cipt aan mer eka.

Cat at an:
1. Kad besar : bunyi panj ang.
2. Kad kecil : bunyi pendek.
Cont oh hasil cipt aan:
1.


2.SENARAI SEMAK


BIL NAMA
UNIT
1 2 3 4 5

M
e
n
g
e
n
a
l
p
a
s
t
i

d
i
n
a
m
i
k

k
u
a
t

d
a
n

l
e
m
b
u
t
.

M
e
n
y
a
n
y
i

d
e
n
g
a
n

m
e
m
b
u
a
t

g
e
r
a
k
a
n

m
e
n
g
i
k
u
t

l
i
r
i
k

d
a
l
a
m

t
e
m
p
o

c
e
p
a
t

d
a
n

l
a
m
b
a
t
.

L
a
t
i
h
a
n

s
e
b
u
t
a
n

h
u
r
u
f
v
o
k
a
l

d
e
n
g
a
n

b
e
t
u
l

M
e
m
a
i
n
k
a
n

p
e
r
k
u
s


m
e
n
g
i
k
u
t

c
o
r
a
k

i
r
a
m
a
.


M
e
n
y
a
n
y
i

s
o
l
f
a

d
o

r
e

m
i


M
e
m
b
u
a
t

i
s
y
a
r
a
t

t
a
n
g
a
n

s
o
l
f
a

d
o

r
e

m
i
.

M
e
n
y
a
n
y
i

d
e
n
g
a
n

p
e
r
n
a
f
a
s
a
n

y
a
n
g

b
e
t
u
l
.


M
e
n
y
a
n
y
i

d
e
n
g
a
n

s
e
b
u
t
a
n

h
u
r
u
f

v
o
k
a
l

y
a
n
g

j
e
l
a
s
.


Catatan :
x Tandakan () pada aktiviti yang telah dikuasai oleh murid.
36


M
e
m
b
u
n
y
i
k
a
n

c
o
r
a
k

i
r
a
m
a

y
a
n
g

d
i
c
i
p
t
a
.


M
e
n
g
i
m
p
r
o
v
i
s
a
s
i

m
e
l
o
d
i

m
u
-
d
a
h

d
e
n
g
a
n

m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n

k
a
d

i
s
y
a
r
a
t

t
a
n
g
a
n

s
o
l
f
a
.

M
e
n
g
e
n
a
l

b
a
h
a
g
i
a
nr
e
k
o
d
e
r

M
e
n
i
u
p

n
o
t

B

b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

s
k
o
r

l
a
g
u
.

M
e
l
a
k
u
k
a
n

p
e
r
g
e
r
a
k
a
n

m
e
n
-
g
i
k
u
t

d
i
n
a
m
i
k

k
u
a
t

/

l
e
m
b
u
t

d
a
n

b
u
n
y
i

p
a
n
j
a
n
g

/

p
e
n
d
e
k
.

BIL NAMA
UNIT
6 7 8 9 10

Catatan :
x Tandakan () pada aktiviti yang telah dikuasai oleh murid.
37

RANCANGAN PELAJ ARAN
HARI AN
41
Mata Pelajaran dan Kelas Dunia Muzik Tahun 3 (3 Jujur)

Tajuk Irama


Masa 30 minit


Standard Pembelajaran
( Tulis Kod sahaja )
1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
a,e,i,o,u


Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyanyikan
lagu Azam Baru dengan sebutan huruf vokal yang
jelas dan betul.


Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
1. Latihan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u.
CD 2 Track 01-08
2. Mendengar lagu Azam Baru. CD 1 Track 01
3. Latihan sebutan lirik lagu Azam Baru
4. Menyanyi lagu Azam Baru dengan sebutan yang
jelas dan betul. CD 1 Track 01 dan 02.


Elemen Merentas Kurikulum Nilai murni mempunyai azam positif


Bahan Bantu Mengajar 1. Lagu Azam Baru. CD 1 Track 01 dan 02
2. CD Latihan sebutan huruf vocal. CD 2 Track 01-
08

Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran
Menyanyi lagu Azam Baru dengan sebutan huruf
vokal yang jelas dan betul.


Refleksi
(Ditulis selepas sesi penga-
jaran dan pembelajaran)
1. 30 murid dapat menyanyikan lagu Azam Baru
dengan Sebutan huruf vokal yang jelas dan betul.
2. 4 murid perlu diberi latihan sebutan huruf vokal
3. Latihan sebutan huruf vokal perlu dikukuhkan
dalam pengajaran dan pembelajaran akan
datang bersama-sama aktiviti pernafasan.

SENARAI LAGUUnit : 1
Tr ack : 01
J udul Lagu : Azam Bar u
Lagu dan Lir ik : Suzie Khor / Ridzlina Riduan
Ter j emahan Lir ik Bahasa Cina : Lee Houn Tee/ Kong Mee Yan/ Kong Mee Yet /
Tan Yor k Lian
Ter j emahan Lir ik Bahasa Tamil : S. Mut hiah/ Char les Sousai
Penyanyi : Liyana Syaf i ni bint i J umaah
Susunan Muzik : Bakht iar bin Mohd Salleh
Recor ding & Mixing : Rosman bin AdamUnit : 3
Tr ack : 03
J udul Lagu : Cer it aku
Lagu dan Lir ik : Khalij ah Mohamed/ Salmiah Hamad
Ter j emahan Lir ik Bahasa Cina : Lee Houn Tee/ Kong Mee Yan/ Kong Mee Yet /
Tan Yor k Lian
Ter j emahan Lir ik Bahasa Tamil : S. Mut hiah/ Char les Sousai
Penyanyi : Nor I r f an Fit r i bin Azman/ Liyana Syaf ini
bint i J umaah
Susunan Muzik : Bakht iar bin Mohd Salleh
Recor ding & Mixing : Rosman bin Adam

44Unit : 4
Tr ack : 05
J udul Lagu : Hei, Kawan-Kawan
(Adapt asi Hey Bet t y Mar t in)
Lir ik : Zait on Mohamad/ Khair ul Bar iah Har oen
Ter j emahan Lir ik Bahasa Cina : Lee Houn Tee/ Kong Mee Yan/ Kong Mee
Yet / Tan Yor k Lian
Ter j emahan Lir ik Bahasa Tamil : Char les Sousai/ Enmoli Par imal
Penyanyi : Nor I r f an Fit r i bin Azman/ Sit i Mar iam
bint i Saim/ Liyana Syaf ini bint i J umaah
Susunan Muzik : Bakht iar bin Mohd Salleh
Recor ding & Mixing : Rosman bin AdamUnit : 5
Tr ack : 07
J udul Lagu : Ke Taman Bunga
Lagu dan Lir ik : Lee Chai Huat / Khair ulr izam Khalid
Ter j emahan Lir ik Bahasa Cina : Lee Houn Tee/ Kong Mee Yan/ Kong Mee
Yet / Tan Yor k Lian
Ter j emahan Lir ik Bahasa Tamil : Char les Sousai/ Enmoli Par imal
Penyanyi : Khair unnisa Hisham bint i Badr ul Hisham
Susunan Muzik : Bakht iar bin Mohd Salleh
Recor ding & Mixing : Rosman bin Adam


45


CD 2 : VOKAL, I NSTRUMENTAL SERTA PENDENGARAN DAN LATI HAN

UNI T TRACK J UDUL LAGU
1 01 Lat ihan sebut an hur uf vokal
02 Lat ihan sebut an hur uf vokal
03 Lat ihan sebut an hur uf vokal
04 Lat ihan sebut an hur uf vokal
05 Lat ihan sebut an hur uf vokal
06 Lat ihan sebut an hur uf vokal
07 Lat ihan sebut an hur uf vokal
08 Lat ihan sebut an hur uf vokal2 09 Lat ihan menyanyi solf a
10 Lat ihan menyanyi solf a
11 Lat ihan menyanyi solf a
12 Lat ihan menyanyi solf a
13 Lat ihan menyanyi solf a
14 Lat ihan menyanyi solf a
15 Lat ihan menyanyi solf a
16 Lat ihan menyanyi solf a
17 Lat ihan menyanyi solf a
18 Lat ihan menyanyi solf a
19 Lat ihan menyanyi solf a
20 Lat ihan menyanyi solf a3 21
Cer it a Lembu yang sombong

22
Audio lat ihan dinamik46Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) merakamkan ribuan
terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara lang-
sung atau tidak langsung dalam usaha menyediakan buku
Panduan Pengajaran Dunia Muzik Tahun Tiga ini.

Antara pihak yang terlibat ialah:

x Guru-guru , Pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia

x Pensyarah Universiti

x Sekolah Seni Malaysia Johor Bahru (Rakaman Lagu)

x IPGM Kampus Temenggung Ibrahim, Johor Bahru
(Rakaman Lagu)


47