Anda di halaman 1dari 48

KPD 3016: PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN 1 TAJUK

PORTFOLIO

KUMPULAN A 112 PJJ

DISEDIAKAN OLEH

NAMA NOR AISHAH BINTI ALI

NO. ID D20112052499

NO. TELEFON 013-4606479

NAMA TUTOR E-LEARNING: DR. ROSMA BINTI OSMAN

TARIKH SERAH: 3 MEI 2012

ISI KANDUNGAN

Halaman 1.0 BAHAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN:

1.1 Jadual Penentu Kandungan

2-3

1.2 Rancangan Pengajaran Harian

Rancangan Pengajaran Harian Objektivesme

4-16

Rancangan Pengajaran Harian Konstruktivesme

17-31

1.3 Satu set soalan objektif Aras Taksonomi Bloom

32-34

2.0

ESEI ILMIAH Jelaskan beserta contoh bagaimanakah seseorang guru ingin melaksanakan model ASSURE.

35-43

3.0

Lampiran 3.1 Lampiran 1 3.2 Lampiran 2 3.3 Lampiran 3 44 45 46

4.0

Rujukan

47

i. Berdasarkan satu topik / tajuk dalam mata pelajaran major / minor anda, sediakan Jadual Penentu Kandungan.

Mata pelajaran Tahun Tajuk Pecahan tajuk

: : : :

Pendidikan Islam Tahun 3 Adab dalam kehidupan harian 1. Adab bercakap dengan rakan 2. Kebaikan / Faedah mengamalkan adab bercakap dengan rakan. 3. Akibat tidak mengamalkan adab bercakap dengan rakan.

Pengetahuan Unit Fakta Konsep/ Istilah Generalisasi Kognitif

Kemahiran Psikomotor Sosial

UNIT 1 Adab bercakap dengan rakan.

Berbual tentang sesuatu perkara tentang kehidupan seharian dengan menggunakan ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang sesuai.

Definasi rakan -Rakan ialah kawan atau kenalan yang saling mengenali antara satu sama lain.

Menyatakan sesuatu panggilan lain, selain rakan -sahabat -kawan

Menyatakan Melakukan dengan jelas adabadab bercakap dengan rakan. simulasi: Perbualan bersama seorang rakan dengan rakannya yang lain.

Menerima teguran secara terbuka sekiranya terjadi perbuatan atau tingkah laku yang boleh menjejaskan perhubungan dengan rakan.

UNIT 2 Kebaikan atau faedah beradab dengan rakan.

Mendengar dialog yang dibaca berkaitan tajuk.

Definisi kebaikan beradab ketika bercakap dengan rakan.

Mencari contohcontoh lain yang berkaitan.

Menyebut satu persatu faedah beradab ketika bercakap dengan rakan.

Menyiapkan lembaran kerja.

Perbincangan tentang jawapan bagi lembaran kerja.

UNIT 3 Akibat tidak

Mendengar

Maksud akibat tidak beradab ketika bercakap dengan rakan.

Menyenaraikan isi-isi utama berkaitan dengan tajuk yang diajar.

MengKlasifikasikan antara kebaikan beradab dan keburukan tidak beradab.

Berinteraksi dengan lebih baik semasa di dalam kelas dan kumpulan.

Bernasyid bersamasama.

mengamalkan dan adab bercakap dengan rakan.

menghayati nasyid yang bertajuk Kaulah sahabat, kaulah teman.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( OBJEKTIVESME ) UNIT 1 MINGGU : 07

HARI

: Isnin

TARIKH

: 13 Februari 2012

Mata Pelajaran

: Pendidikan Islam 8. 45 9.15 pagi

Tahun / Masa

: 3 Potensi

Bilangan murid

: 32 orang

Tajuk

: 3.3 Adab dalam kehidupan harian

3.3.3 Adab bercakap dengan rakan

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Aras 1 : Menyatakan pengertian rakan dengan betul. Aras 2 : Menerangkan tentang adab-adab yang betul ketika bercakap dengan rakan. Aras 3 : Memberi contoh yang betul mengenai adab bercakap seperti yang dianjurkan Islam dalam kehidupan seharian.

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar

: 1. Murid mempunyai rakan sekelas yang baik.

2. Selalu bercakap dengan rakan-rakan.


: Murid sudah dibiasakan menyediakan buku teks, buku aktiviti dan buku latihan di atas meja sebelum guru masuk ke kelas

Persediaan Pelajar

Konsep

: 1. Menghargai peranan rakan atau sahabat.

2. Penggabung jalinan Bahasa Arab

Bahan Bantu Mengajar

: Laptop, LCD, slaid, papan hitam

Nilai

: Berakhlak mulia, bertanggung jawab dan bersopan santun

Refleksi

Menilai pemahaman murid. Menilai semula kelemahan guru dan langkah langkah memperbaiki kelemahan guru untuk sesi pengajaran dan pembelajaran berikutnya.

Langkah / Masa Pendahuluan ( 1 Minit )

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Murid menadah tangan dan berdoa beramai-ramai.

Catatan

Doa belajar

1.Guru meminta murid menadah tangan untuk berdoa.

Nilai: -Khusyuk -Merendah diri

Set induksi ( 4 minit )

Gambar 3 orang individu sedang berbual.

1.Guru menayangkan slaid yang menunjukkan gambar tiga orang murid sedang berbual-bual. 2.Guru meminta beberapa orang murid memberi pendapat tentang apa yang sedang dilakukan oleh individu-individu di dalam gambar tersebut. 3. Guru mencungkil idea murid dan mengaitkan jawapannya dengan tajuk yang akan diajar oleh guru.

1.Murid melihat dan memberi tumpuan yang sepenuhnya. 2.Beberapa orang murid berdiri menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.

Nilai: -Berani -Bekerjasama

BBM: -Laptop -Slaid

Langkah 1 ( 5 minit )

Pengertian/ maksud rakan atau sahabat dalam bahasa Arab

1.Guru menayangkan slaid berkaitan maksud rakan. 2.Guru meminta murid membaca secara kelas maksud rakan seperti yang ditayangkan. 3.Guru menerangkannya dengan lebih terperinci pengertian rakan atau sahabat ( dalam bahasa Arab)

1. Murid membaca beramai-ramai seperti yang diarahkan. 2.Murid mendengar penerangan guru dengan teliti.

Nilai: -Bekerjasama

BBM: -Slaid -Laptop

Langkah 2

Perbinca-

1.Guru bersoal jawab

1. Murid bangun

Nilai:

( 7 minit )

ngan

dengan murid mengenai adab-adab bercakap

memberi pendapat masing-masing berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. 2. Murid mendengar penerangan guru. 3. Murid bergilir-gilir membaca slaid tersebut.

-Bekerjasama

-Lampiran 1

dengan rakan seperti yang diamalkan dalam pergaulan seharian. 2. Guru memberi penerang berpandukan slaid yang dipaparkan tentang adabadab seperti yang dianjurkan Islam. 3. Guru meminta murid membaca slaid tersebut bergilir-gilir.

BBM: -Laptop - LCD

Langkah 3 ( 8 minit )

Kuiz berkumpulan

1. Soalan kuiz dibaca oleh guru berkaitan tajuk / kemahiran yang diajar. 2. Murid dikehendaki menjawab mengikut kumpulan masing-masing. 3. Setiap jawapan yang betul diberi markah.

1. Murid menjawab soalan-soalan kuiz yang diberi oleh guru.

Nilai: Bersungguhsungguh

BBM: 1. Papan hitam

Penutup ( 5 minit )

Rumusan -Sentiasa menjaga tutur kata.

1. Guru membuat rumusan tentang sikap yang perlu ada pada diri setiap individu muslim 2. Penerapan nilai-nilai murni.

1. Murid mendengar nasihat guru dengan khusyuk dan menginsafi diri.

Nilai: -Rajin -Taat

Refleksi:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( OBJEKTIVESME ) 7

UNIT 2
MINGGU : 07

HARI

: Selasa

TARIKH

: 14 Februari 2012

Mata Pelajaran

: Pendidikan Islam 7. 45 8.15 pagi

Tahun / Masa

: 3 Potensi

Bilangan murid

: 32 orang

Tajuk

: 3.3 Adab dalam kehidupan harian

3.3.3 Adab bercakap dengan rakan

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Aras 1 :Menyebut dengan betul adab-adab bercakap dengan rakan seperti yang telah dipelajari. Aras 2 : Menjelaskan cara-cara menjaga tutur kata ketika bersamasama rakan. Aras 3 : Menyebut kebaikan mengamalkan adab yang betul ketika bercakap dengan rakan.

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar

: 1. Murid mempunyai rakan sekelas yang baik. 2. Selalu bercakap dengan rakan-rakan sekelas.

Persediaan Pelajar

: Murid sudah dibiasakan menyediakan buku teks, buku aktiviti dan buku latihan di atas meja sebelum guru masuk ke kelas

Konsep

: Konsep persahabatan

Bahan Bantu Mengajar

: Teks dialog, LCD, Laptop, slaid, Lembaran kerja

Nilai

: Berakhlak mulia, bertanggung jawab dan bersopan santun

Refleksi

Menilai pemahaman murid. Menilai semula kelemahan guru dan langkah langkah memperbaiki kelemahan guru untuk sesi pengajaran dan pembelajaran berikutnya.

Langkah /

Isi

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Catatan

Masa Pendahuluan ( 1 Minit )

Pelajaran Doa belajar

Aktiviti Guru 1.Guru meminta murid menadah tangan untuk berdoa.

Aktiviti Murid 1.Murid menadah tangan dan berdoa beramai-ramai. Nilai: -Khusyuk -Merendah diri

Set induksi ( 4 minit )

Bersoal jawab secara lisan.

1. Guru memulakan pelajaran pada hari ini dengan sesi bersoal jawab dengan murid berkaitan rakan-rakan murid. 2.Guru meminta murid menyebut nama rakanrakan baik masingmasing.

1. Murid bangun menyebut nama rakan masing-masing.

Nilai: -Bekerjasama

Langkah 1 ( 5 minit )

Dialog

1. Guru meminta 2 orang murid tampil ke hadapan untuk membaca dialog yang disediakan oleh guru. 2. Dialog hendaklah dibaca menggunakan intonasi yang betul. 3. Dialog guru berkisar kepada adab semasa bercakap dengan rakan.

1. 2 orang murid tampil secara sukarela dan melakonkan dialog yang diberi guru menggunakan intonasi yang betul. 2. Murid-murid lain memberi tumpuan.

Nilai: -Berani -Bekerjasama

BBM: -Teks dialog

Langkah 2 ( 7 minit )

Nota

1. Guru menayangkan slaid yang bertajuk:

1. Murid memberi perhatian pada slaid yang ditayangkan. 2. Membaca secara bergilir-gilir.

Nilai : -Bekerjasama

-Lampiran 2

Kebaikan / Faedah mengamalkan adab bercakap dengan rakan.

BBM:

10

2. Guru meminta murid membaca secara bergilirgilir berkenaan isi tajuk yang dipaparkan. 3. Guru memberi penerangan dengan lebih terperinci lagi. 4. Guru menyebut contoh-contoh yang berkaitan.

-Slaid

Langkah 3 ( 8 minit )

Lembaran kerja -individu

1. Guru mengedarkan lembaran kerja berkaitan kemahiran yang baru dipelajari. 2. Guru menerangkan cara-cara menjawab soalan-soalan tersebut.

1. Murid menjawab soalan-soalan tersebut dengan berhati-hati.

Nilai: Tekun

BBM: -Lembaran kerja

Penutup ( 5 minit )

Perbincangan jawapan dari lembaran kerja.

1. Guru memberikan jawapan bagi semua soalan yang diberi di samping membuat pengukuhan terhadap kemahiran yang dipelajari.

1. Murid membaca jawapan bagi soalansoalan lembaran kerja seorang demi seorang.

Nilai: -Memberi perhatian.

Refleksi:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( OBJEKTIVESME )

11

UNIT 3 MINGGU : 07

HARI

: Rabu

TARIKH

: 15 Februari 2012

Mata Pelajaran

: Pendidikan Islam 9. 15 9.45 pagi

Tahun / Masa

: 3 Potensi

Bilangan murid

: 32 orang

Tajuk

: 3.3 Adab dalam kehidupan harian

3.3.3 Adab bercakap dengan rakan

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Aras 1: Menerangkan sebab-sebab perlu bercakap dengan sopan ketika bercakap dengan rakan. Aras 2: Menyebut satu persatu akibat tidak mengamalkan adab bercakap dengan rakan. Aras 3: Mengklasifikasikan antara kebaikan atau hikmah beradab ketika bercakap dengan rakan dan akibat tidak mengamalkannya.

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar

Murid selalu berinteraksi dengan rakan mengikut adab yang betul.

Persediaan Pelajar

: Murid sudah dibiasakan menyediakan buku teks, buku aktiviti dan buku latihan di atas meja sebelum guru masuk ke kelas

Konsep

: 1. Menghargai nilai persahabatan.

12

Bahan Bantu Mengajar

: LCD, slaid, laptop, senikata nasyid, papan hitam, kertas A4 dan lembaran kerja.

Nilai

: Berakhlak mulia, berbudi pekerti dan bertanggung jawab

Refleksi

Menilai pemahaman murid. Menilai semula kelemahan guru dan langkah langkah memperbaiki kelemahan guru untuk sesi pengajaran dan pembelajaran berikutnya.

13

Langkah / Masa Pendahuluan ( 1 Minit )

Isi Pelajaran Doa belajar

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru 1.Guru meminta murid menadah tangan untuk berdoa. Aktiviti Murid 1.Murid menadah tangan dan berdoa beramai-ramai.

Catatan

Nilai: -Khusyuk -Merendah diri

Set induksi ( 4 minit )

Nasyid

1. Guru menayangkan dan memperdengarkan sebuah nasyid dari Kumpulan Hijjaz yang bertajuk Kaulah sahabat kaulah teman. 2. Guru meminta murid bernasyid bersamasama. 3. Guru mengaitkan nasyid dengan tajuk pada hari ini.

1. Murid mendengar nasyid dengan sepenuh perhatian. 2. Bernasyid bersamasama.

Nilai: -

Langkah 1 ( 5 minit )

Slaid Sebabsebab perlu bercakap seperti yang dituntut oleh Islam.

1. Guru memaparkan slaid berkaitan dengan tajuk yang diajar. 2. Guru meminta murid bangun dan membaca nota yang dipaparkan pada slaid. 3. Penerangan dari guru satu persatu.

1. Murid melihat slaid yang ditayangkan. 2. Murid membaca seorang demi seorang.

Nilai: -Bekerjasama

BBM: Slaid

-Lampiran 2 Langkah 2 ( 8 minit ) Perbincangan 1. Guru membahagikan murid kepada beberapa 1. Murid membentuk kumpullan kecil. Nilai: -Bekerjasama

14

secara berkumpulan. Akibat tidak mengamalkan adab bercakap dengan rakan.

kumpulan kecil. 2. Guru menulis tajuk di papan hitam. 3. Guru meminta murid berbincang bersama ahli kumpulan masingmasing. 4. Guru menyediakan beberapa kertas A4 berwarna mengikut kumpulan yang dibentuk. 5. Murid dikehendaki menulis jawapan di kertas A4 tersebut. 6. Selesai perbincangan, murid diminta mem bentangkan hasil kerja kumpulan masingmasing.

2. Perbincangan secara berkumpulan. 3. Menulis isi-isi penting. 4. Membuat per bentangan hasil kerja kumpulan masingmasing.

-Rajin -Berani

BBM: -Papan hitam -Kertas A4

Langkah 3 ( 7 minit )

Latihan dari lembaran kerja.

1. Guru menngedarkan lembaran kerja. 2. Murid diminta mengklasifikasikan antara kebaikan / hikmah beradab ketika bercakap

1. Murid menjawab soalan-soalan yang diberi oleh guru. 2. Murid menanda kertas jawapan rakan berpandukan jawapan guru.

Nilai: -Yakin pada diri sendiri

-Lampiran 3

dengan rakan dan keburukan tidak mengamalkannya. 3. Guru memantau murid ketika mereka menjawab soalan-soalan tersebut. 4. Apabila selesai

BBM: -Lembaran kerja

15

menjawab, guru meminta murid menukar kertas dengan rakan di sebelah untuk menanda jawapan sama ada betul atau salah. 5. Guru memberikan jawapan yang betul.

Penutup ( 5 minit )

Rumusan, penerapan nilai dan pengukuhan

1. Guru menyoal murid mengenai apa yang murid dapat atau fahami dari tajuk yang diajar. 2. Guru membuat penerapan nilai dan pengukuhan iaitu: setiap perbuatan yang baik akan mendapat pahala dan dijanjikan syurga oleh Allah dan sebaliknya. Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar.

1. Murid menjawab soalan guru. 2. Murid mendengar nasihat guru.

Nilai: -Beradab sopan -Baik hati -Prihatin

Refleksi:

16

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( KONSTRUKTIVESME ) UNIT 1 MINGGU : 07

HARI

: Isnin

TARIKH

: 13 Februari 2012

Mata Pelajaran

: Pendidikan Islam 8. 45 9.15 pagi

Tahun / Masa

: 3 Potensi

Bilangan murid

: 32 orang

Tajuk

: 3.3 Adab dalam kehidupan harian

3.3.3 Adab bercakap dengan rakan

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Aras 1 : Menyatakan pengertian rakan dengan betul. Aras 2 : Menerangkan tentang adab-adab yang betul ketika bercakap dengan rakan. Aras 3 : Memberi contoh yang betul mengenai adab bercakap seperti yang dianjurkan Islam dalam kehidupan seharian.

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar

: 3. Murid mempunyai rakan sekelas yang baik.

4. Selalu bercakap dengan rakan-rakan.


: Murid sudah dibiasakan menyediakan buku teks, buku aktiviti dan buku latihan di atas meja sebelum guru masuk ke kelas

Persediaan Pelajar

Konsep

: 1. Menghargai peranan rakan atau sahabat.

17

2. Penggabung jalinan Bahasa Arab

Bahan Bantu Mengajar

: Laptop, slaid, LCD dan papan hitam

Nilai

: Berakhlak mulia, bertanggung jawab dan bersopan santun

Refleksi

Menilai pemahaman murid. Menilai semula kelemahan guru dan langkah langkah memperbaiki kelemahan guru untuk sesi pengajaran dan pembelajaran berikutnya.

18

Langkah / Masa Pendahuluan ( 1 Minit )

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Murid menadah tangan dan berdoa beramai-ramai.

Catatan

Doa belajar

1.Guru meminta murid menadah tangan untuk berdoa.

Nilai: -Khusyuk -Merendah diri

Set induksi ( 4 minit )

Gambar 3 orang individu sedang berbual.

1.Guru menayangkan slaid yang menunjukkan gambar tiga orang murid sedang berbual-bual. 2.Guru meminta beberapa orang murid memberi pendapat. 3. Guru mengaitkan jawapan dengan tajuk.

1.Murid melihat slaid yang ditayangkan oleh guru dan memberi tumpuan yang sepenuhnya. 2.Beberapa orang murid berdiri menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dengan memberi pendapat atau pandangan masing-masing berdasarkan slaid yang dipaparkan oleh guru.

Nilai: -Berani -Bekerjasama

BBM: -Laptop -Slaid

Langkah 1 ( 5 minit )

Pengertian/ maksud rakan atau sahabat dalam bahasa Arab

1.Guru menayangkan slaid berkaitan maksud rakan. 2.Guru meminta murid membaca. 3.Penerangan dari guru.

1. Murid membaca maksud atau pengertian RAKAN beramai-ramai secara kelas seperti yang diminta oleh guru. 2.Murid mendengar penerangan guru dengan teliti.

Nilai: -Bekerjasama

BBM: -Slaid -Laptop

Langkah 2

Perbinca-

1.Guru bersoal jawab

1. Beberapa orang

Nilai:

19

( 7 minit )

ngan Adab bercakap dengan rakan

dengan murid tentang adab dengan rakan. 2. Guru memberi penerangan. 3. Murid diminta membaca bergilir-gilir.

murid bangun memberi pendapat masing-masing berdasarkan pengetahuan sedia ada murid tentang adab semasa bercakap dengan rakan seperti yang diamalkan dalam pergaulan seharian. 2. Murid mendengar penerangan dari guru. 3. Murid bergilir-gilir membaca slaid yang ditayangkan satu persatu.

-Bekerjasama

BBM: -Laptop - LCD

Langkah 3 ( 8 minit )

Kuiz berkumpulan

1.Guru membaca soalan kuiz . 2. Murid dikehendaki menjawab mengikut kumpulan masing-masing. 3. Setiap jawapan yang betul diberi markah.

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. 2. Murid menjawab soalan-soalan kuiz yang diberi oleh guru mengikut kumpulan masing-masing. 3. Kumpulan yang dapat menjawab dengan betul akan diberikan markah.

Nilai: Bersungguhsungguh

BBM: 1. Papan hitam

Penutup

Rumusan

1. Guru membuat

1. Murid mendengar

Nilai:

20

( 5 minit )

-Sentiasa menjaga tutur kata.

rumusan. 2. Penerapan nilai-nilai murni.

rumusan guru berkaitan kemahiran yang dipelajari pada hari ini. 2. Murid mendengar nasihat guru melalui penerapan nilai-nilai murni yang diberi dengan khusyuk dan merasa insaf.

-Rajin -Taat

Refleksi:

21

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( KONSTRUKTIVESME ) UNIT 2


MINGGU : 07

HARI

: Selasa

TARIKH

: 14 Februari 2012

Mata Pelajaran

: Pendidikan Islam 7. 45 8.15 pagi

Tahun / Masa

: 3 Potensi

Bilangan murid

: 32 orang

Tajuk

: 3.3 Adab dalam kehidupan harian

3.3.3 Adab bercakap dengan rakan

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Aras 1 :Menyebut dengan betul adab-adab bercakap dengan rakan seperti yang telah dipelajari. Aras 2 : Menjelaskan cara-cara menjaga tutur kata ketika bersamasama rakan. Aras 3 : Menyebut kebaikan mengamalkan adab yang betul ketika bercakap dengan rakan.

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar

: 1. Murid mempunyai rakan sekelas yang baik. 2. Selalu bercakap dengan rakan-rakan sekelas.

Persediaan Pelajar

: Murid sudah dibiasakan menyediakan buku teks, buku aktiviti dan buku latihan di atas meja sebelum guru masuk ke kelas

22

Konsep

: Konsep persahabatan

Bahan Bantu Mengajar

: Teks dialog, laptop, slaid, LCD dan lembaran kerja

Nilai

: Berakhlak mulia, bertanggung jawab dan bersopan santun

Refleksi

Menilai pemahaman murid. Menilai semula kelemahan guru dan langkah langkah memperbaiki kelemahan guru untuk sesi pengajaran dan pembelajaran berikutnya.

23

Langkah / Masa Pendahuluan ( 1 Minit )

Isi Pelajaran Doa belajar

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru 1.Guru meminta murid menadah tangan untuk berdoa. Aktiviti Murid 1.Murid menadah tangan dan berdoa beramai-ramai.

Catatan

Nilai: -Khusyuk -Merendah diri

Set induksi ( 4 minit )

Bersoal jawab secara lisan.

1. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan rakan-rakan murid. 2.Guru meminta murid menyebut nama rakanrakan baik masingmasing.

1. Murid-murid bangun bergilir-gilir menjawab soalan guru dengan menyebut nama rakan masing-masing. 2. Murid menyebut dengan bangganya nama rakan-rakan mereka yang paling rapat dan paling baik.

Nilai: -Bekerjasama

Langkah 1 ( 5 minit )

Dialog

1. Guru menyediakan dialog dan meminta murid membaca. 2. Dialog hendaklah dibaca menggunakan intonasi yang betul. 3. Dialog guru berkisar kepada adab semasa bercakap dengan rakan. 3.Guru meminta murid menyebut semula adab yang terdapat di dalam dialog.

1. 2 orang murid tampil secara sukarela ke hadapan kelas dan mengambil skrip dialog daripada guru dan melakonkan dialog tersebut dengan menggunakan intonasi ayat yang betul. 2. Semua murid bekerjasama dengan memberi perhatian terhadap lakonan rakan mereka. 3. Semua murid menyebut kembali

Nilai: -Berani -Bekerjasama

24

adab-adab yang terdapat di dalam dialog tersebut satu persatu.

Langkah 2 ( 7 minit )

Nota Kebaikan / Faedah mengamal kan adab bercakap dengan rakan.

1. Guru menayangkan slaid. 2. Guru meminta murid

1. Murid melihat slaid yang ditayangkan oleh guru di hadapan kelas.

Nilai : -Bekerjasama

membaca secara bergilir- 2. Murid membaca nota gilir slaid yang dipaparkan. 3. Guru memberi penerangan dengan lebih terperinci lagi. 4. Guru menyebut contoh-contoh yang berkaitan. yang terdapat pada slaid yang ditayangkan tersebut secara seorang demi seorang. 3. Murid mendengar dengan khusyuk penerangan secara lebih terperinci dari guru mengenai tajuk tersebut termasuklah contohcontoh yang berkaitan kemahiran tersebut. BBM: -Slaid

Langkah 3 ( 8 minit )

Lembaran kerja -individu

1. Guru mengedarkan lembaran kerja. 2. Guru menerangkan cara-cara menjawab soalan-soalan tersebut.

1. Murid mengambil kertas lembaran kerja yang diedarkan oleh guru. 2. Murid mendengar arahan-arahan dari guru tentang cara-cara menjawab soalan tersebut . 3. Murid menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh guru

Nilai: Tekun

BBM: -Lembaran kerja

25

dengan berhati-hati.

Penutup ( 5 minit )

Perbincangan jawapan dari lembaran kerja.

1. Guru memberikan jawapan yang betul. 2. Pengukuhan.

1. Murid diminta oleh guru untuk membaca jawapan bagi setiap soalan dari lembaran kerja tersebut. 2. Seorang demi seorang murid bangun dengan yakin membaca jawapan-jawapan yang ditulis oleh mereka. 3. Murid mendengar rumusan guru dengan membuat pengukuhan berdasarkan jawapanjawapan yang dibaca oleh murid.

Nilai: -Memberi perhatian.

Refleksi:

26

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( KONSTRUKTIVESME ) UNIT 3 MINGGU : 07

HARI

: Rabu

TARIKH

: 15 Februari 2012

Mata Pelajaran

: Pendidikan Islam 9. 15 9.45 pagi

Tahun / Masa

: 3 Potensi

Bilangan murid

: 32 orang

Tajuk

: 3.3 Adab dalam kehidupan harian

3.3.3 Adab bercakap dengan rakan

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Aras 1: Menerangkan sebab-sebab perlu bercakap dengan sopan ketika bercakap dengan rakan. Aras 2: Menyebut satu persatu akibat tidak mengamalkan adab bercakap dengan rakan. Aras 3: Mengklasifikasikan antara kebaikan atau hikmah beradab ketika bercakap dengan rakan dan akibat tidak mengamalkannya.

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar

Murid selalu berinteraksi dengan rakan mengikut adab yang betul.

Persediaan Pelajar

: Murid sudah dibiasakan menyediakan buku teks, buku aktiviti dan buku latihan di atas meja sebelum guru masuk ke kelas

27

Konsep

: 1. Menghargai nilai persahabatan.

Bahan Bantu Mengajar

: LCD, slaid, laptop, senikata nasyid, papan hitam, kertas A4 dan lembaran kerja.

Nilai

: Berakhlak mulia, berbudi pekerti dan bertanggung jawab

Refleksi

Menilai pemahaman murid. Menilai semula kelemahan guru dan langkah langkah memperbaiki kelemahan guru untuk sesi pengajaran dan pembelajaran berikutnya.

28

Langkah / Masa Pendahuluan ( 1 Minit )

Isi Pelajaran Doa belajar

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru 1.Guru meminta murid menadah tangan untuk berdoa. Aktiviti Murid 1.Murid menadah tangan dan berdoa beramai-ramai.

Catatan

Nilai: -Khusyuk -Merendah diri

Set induksi ( 4 minit )

Nasyid

1. Guru menayangkan dan memperdengarkan sebuah nasyid dari Kumpulan Hijjaz yang bertajuk Kaulah sahabat kaulah teman. 2. Guru meminta murid bernasyid bersamasama. 3. Guru mengaitkan nasyid dengan tajuk pada hari ini.

1. Murid melihat senikata nasyid yang ditayangkan . 2. Murid mendengar nasyid yang dialunkan oleh Kumpulan Hijjaz dengan sepenuh perhatian dan penuh minat. 3.Murid bernasyid bersama-sama secara kelas dengan penuh minat mengikut senikata lagu yang ditayangkan dan diperdengarkan oleh guru. 4. Murid mengetahui tajuk yang akan dipelajari pada hari ini.

Nilai: -

Langkah 1 ( 5 minit )

Slaid Sebabsebab perlu bercakap seperti

1. Guru memaparkan slaid di hadapan kelas. 2. Murid diminta membacanya. 3. Penerangan dari guru satu persatu.

1. Murid melihat slaid yang ditayangkan di hadapan kelas. 2. Seorang demi seorang murid bangun membaca nota yang

Nilai: -Bekerjasama

BBM: Slaid

29

yang dituntut oleh Islam.

terdapat pada slaid tersebut. 3. Murid mendengar dengan teliti dan memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap penerangan dari guru untuk memahami isi kemahiran yang diajar.

Langkah 2 ( 8 minit )

Perbincangan secara berkumpulan. Akibat tidak mengamalkan adab bercakap dengan rakan.

1. Guru memberi tajuk dan murid dikehendaki berbincang di dalam kumpulan.. 2. Murid dikehendaki menulis jawapan di kertas A4 yang disediakan dan membuat perbentangan.

1. Murid diminta membentuk kumpulan kecil . 2. Perbincangan secara berkumpulan mengikut tajuk yang diberikan oleh guru. 3. Murid dikehendaki menulis isi-isi penting di atas kertas A4 yang disediakan oleh guru. 4. Apabila selesai berbincang sesama ahli kumpulan, murid diminta membuat per bentangan hasil kerja kumpulan masingmasing. 5. Sesi perbentangan berjalan dengan lancar dan semua murid memberi tumpuan.

Nilai: -Bekerjasama -Rajin -Berani

BBM: -Papan hitam -Kertas A4

30

Langkah 3 ( 7 minit )

Latihan dari lembaran kerja.

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid dan memantau aktiviti mereka. 2. Guru meminta murid menyemak jawapan.

1. Murid menjawab soalan-soalan dari lembaran kerja yang diberi oleh guru . 2. Murid dikehendaki mengklasifikasikan antara kebaikan beradab sopan ketika bercakap dengan rakan atau akibat tidak mengamalkan adab yang baik. 3. Menjawab dengan berhati-hati. 4. Murid diminta menanda kertas jawapan rakan berpandukan jawapan yang diberikan oleh guru.

Nilai: -Yakin pada diri sendiri

BBM: -Lembaran kerja

Penutup ( 5 minit )

Rumusan, penerapan nilai dan pengukuhan

1. Guru menyoal murid mengenai apa yang murid dapat atau fahami dari tajuk yang diajar. 2. Guru membuat

1. Murid menjawab soalan guru dengan memberitahu apa yang mereka fahami dari kemahiran yang diajar.

Nilai: -Beradab sopan -Baik hati -Prihatin

rumusan, penerapan nilai 2. Murid mendengar dan pengukuhan. rumusan, penerapan nilai dan pengukuhan dari guru berkisarkan kekuasaan Allah yang bersifat Maha Melihat dan Maha Mendengar .

Refleksi: 31

iii. Bagi topik / tajuk pengajaran tersebut, sediakan satu set soalan objektif yang merangkumi kesemua aras taksonomi Bloom.

UNIT 1-Adab-adab bercakap dengan rakan BIL. 1. ARAS Pengetahuan 1.Apakah maksud rakan ? a. orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. b. orang yang lebih tua daripada kita. c. kawan atau kenalan yang saling mengenali antara satu sama lain. 2. Kefahaman 2. Nyatakan salah satu daripada adab bercakap dengan rakan. a. bercakap dengan lemah lembut. b. memandang ke arah lain apabila rakan bercakap. c. membiarkan rakan bercakap seorang diri. 3. Aplikasi 3. Bagaimanakah cara bercakap dengan rakan seperti yang dianjurkan oleh Islam? a. bercakap dengan suara yang kuat. b. tidak memberi peluang kepada rakan bercakap. c. sebelum bercakap hendaklah dimulakan dengan salam. 4. Analisis 4.Apakah faktor yang menyebabkan dua sahabat baik bergaduh dan bermasam muka? a. mereka bercakap sambil menengking. b. mereka bercakap menggunakan bahasa yang sopan. c. mereka saling menerima pandangan dan nasihat rakan. 5. Sintesis 5.Senaraikan contoh perlakuan baik yang patut diamalkan oleh seseorang ketika bercakap dengan rakan. a.hormat dan baik hati b.iri hati dan bermasam muka c.sombong dan kedekut 6. Penilaian 6.Pada pendapat anda, apakah adab-adab yang perlu ada ketika bercakap dengan rakan? a.menggunakan bahasa yang kasar b.tidak menerima teguran rakan c.bermanis muka SOALAN

32

UNIT 2- Faedah mengamalkan adab bercakap dengan rakan

BIL. 1.

ARAS Pengetahuan

SOALAN 1. .Bilakah seseorang itu memerlukan seorang rakan? a.ketika bergaduh b.ketika susah dan senang c.ketika makan dan minum

2.

Kefahaman

2. Mengapakah kita perlu mengamalkan adab-adab bercakap dengan rakan? a. untuk mengeratkan perhubungan b. untuk mendapat ramai musuh c. untuk mencetuskan pergaduhan

3.

Aplikasi

3. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan rakan yang baik? a. apabila bercakap gunakanlah bahasa yang kesat. b. memanggil rakan dengan panggilan yang tidak disukainya. c. mengamalkan sikap hormat-menghormati apabila bercakap dengannya.

4.

Analisis

4. Pilih jawapan yang salah tentang faedah bersopan santun ketika bercakap dengan rakan. a. mewujudkan suasana yang tegang. b. mewujudkan suasana yang harmoni dalam pergaulan. c. mendapat pahala.

5.

Sintesis

5. Susun perkataan yang diberi agar menjadi ayat yang betul tentang salah satu faedah beradab ketika bercakap dengan rakan. a. masyarakat, disayangi, oleh, dan, rakan b. rakan, dan, masyarakat, disayangi, oleh c. disayangi, oleh, rakan, dan, masyarakat

6.

Penilaian

6. Pilih kenyataan yang betul tentang kebaikan mengamalkan adab yang sopan ketika bercakap dengan rakan. a. Rakan tidak akan suka bercakap dengan kita. b. Kita akan menjadi contoh kepada orang lain. c. Kita akan dibenci oleh masyarakat.

33

UNIT 3 Akibat tidak mengamalkan adab bercakap dengan rakan

BIL 1.

ARAS Pengetahuan

SOALAN 1. Apakah balasan sekiranya kita tidak menjaga tutur kata? a. mendapat pahala b. mendapat dosa c. mendapat anugerah 2. Berikan maksud akhlak yang tidak baik ? a. Perbuatan yang disukai orang b. Sikap yang dituntut Islam c. Perbuatan yang tidak disukai Allah

2.

Kefahaman

3.

Aplikasi

3. Bagaimanakah perasaan kamu sekiranya mempunyai rakan yang tidak menjaga tutur kata? a. akan merasa gembira b. akan menjaga hatinya c. akan merasa sedih dan kecewa

4.

Analisis

4. Yang manakah antara berikut merupakan akibat tidak mengamalkan adab bercakap dengan rakan? a. disayangi oleh rakan b. merenggangkan perhubungan c. mendapat pahala

5.

Sintesis

5. Mempunyai sikap suka membanggakan diri sendiri ketika bercakap dengan rakan akan........ a. disukai rakan b. dirahmati Allah c. disenangi oleh orang ramai

6.

Penilaian

6. Pada pendapat kamu, apakah yang akan berlaku sekiranya kamu suka mengejek-ngejek rakan kamu? a. merenggangkan perhubungan dengannya b. disukai oleh rakan c. disenangi dan disayangi oleh masyarakat

34

v. Esei Ilmiah Jelaskan beserta contoh bagaimanakah seseorang guru ingin melaksanakan model ASSURE.

Pengaplikasian kaedah dan model pengajaran adalah penting supaya sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. Reka bentuk pengajaran bilik darjah melibatkan tugas guru merancang, memilih serta menilai media pengajaran yang mahu digunakan. Bagi melaksanakan tugas ini , guru boleh mengaplikasikan beberapa model yang sesuai. Sesuatu pengajaran yang dirancang dengan rapi akan menghasilkan pembelajaran yang menarik dan berkesan. Pengajaran berasaskan media tidak terkecuali daripada memerlukan perancangan yang rapi dan tersusun.Perancangan yang dimaksudkan ialah susun atur pengajaran agar pembelajaran dapat berlaku secara berstruktur. Gagne (1985) menyatakan pembelajaran berlaku sebagai satu proses yang berkembang secara berperingkat. Justeru itu penyampaian pengajaran perlu disusun secara berperingkat-peringkat.

Peringkat-peringkat berkenaan adalah 1. Tarik perhatian pelajar. 2. Beritahu objektif pembelajaran. 3. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. 4. Sampaikan isi pelajaran/ bahan pemgajaran dan pembelajaran. 5. Bimbing pembelajaran pelajar. 6. Uji penguaswaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti. 7. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar. 8. Taksir pencapaian pelajar. 9. Tingkatkan ingatan dan pemidahan pembelajaran. Model pengajaran ASSURE amat sesuai digunakan untuk membantu guru mengajar dan menyampaikan serta menyalurkan maklumat kepada pelajar dengan lebih jelas dan berkesan supaya objektif pembelajaran dan pengajaran guru dapat dicapai. Terdapat banyak bahan yang boleh digunakan untuk membantu guru untuk menjelaskan konsep dan memberi penerangan kepada pelajar agar mesej yang ingin disampaikan jelas dan tepat.Proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih sempurna dan dapat mencapai objektif pembelajaran dengan adanya perancangan yang lengkap dan sistematik. Sebagai seorang guru, saya perlu mengetahui perkara yang hendak dilaksanakan sebelum, semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka memerlukan satu perancangan yang rapi untuk

35

memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dilakukan dan dijalankan agar lebih efisien dan berkesan. Model ASSURE boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dan teknologi dalam instruksi secara sistematik (Heinich, Molenda, Russell dan Smaldino,1993 ) . Menurut Gagne ( 1985 ), pembelajaran berlaku sebagai satu proses perkembangan secara berperingkat. Dalam model ASSURE terdapat enam langkah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 di bawah. Ia merupakan singkatan akronim ASSURE yang bermaksud:

Rajah 1

A = Analyse learner (Analisis pelajar). S=State objectives (Nyatakan objektif). S = Select, modify or make media (Pilih, baiki atau buat media) U = Use media (Gunakan media) R = Require learner response (Perlukan tindak balas pelajar). E = Evaluate materials (Menilai dan menyemak semula bahan)

36

LANGKAH 1: ANALISIS PELAJAR ( ANALYZE LEARNERS) Model ASSURE bermula dengan analisis pelajar. Menganalisis kumpulan sasaran atau pelajar adalah sangat penting untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Pelajar dapat dianalisis berdasarkan aspek-aspek berikut iaitu: a. Ciri-ciri umum pelajar. b. Pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar. c. Gaya belajar a.Ciri-ciri umum pelajar Ciri-ciri umum pelajar termasuklah deskripsi tentang umur pelajar, jantina, bakat, gaya pembelajaran, kelas, latar belakang, sosioekonomi dan sebagainya. Maklumat yang dinyatakan di atas boleh dijadikan asas dalam pemilihan media. Maklumat tersebut boleh diperolehi dengan meneliti rekod pelajar dan berinteraksi secara langsung dan pengajar akan dapat mengetahui harapan, sikap dan latar belakang pelajar. Ciri-ciri umum ini boleh juga diperolehi semasa sesi s u a i k e n a l a n t a r a g u r u d e n g a n m u r i d p a d a h a r i p e r t a m a p e r s e k o l a h a n d a n daripada pemerhatian guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Jika pelajar berasal dari satu kumpulan etnik yang sama, pemilihan bahan bolehlah berasas kan unsur budaya etnik berkenaan.

b. Pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar Setiap orang pelajar mempunyai pengalaman yang berbeza. Analisis pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar dapat membantu guru menyediakan pengajaran yang bermanfaat kepada pelajar. Guru boleh mengenalpasti pengetahuan sedia pelajar melalui ujian pra unit yang akan dipelajarinya, mengkaji pencapaian pembelajaran unit terlebih dahulu dan mengadakan sesi soal jawab di dalam kelas. Apabila guru mempunyai maklumat tentang pengetahuan dan kemahiran tentang topikyang akan dipelajari, mudahlah bagi guru untuk memilih pengisian sumber pembelajaran dan kaedah yang sesuai yang akan

digunakan.Kemudian barulah guru boleh beralih ke langkah yang seterusnya.

37

c. Gaya pembelajaran pelajar Pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri. Gaya pembelajaran individu merujuk kepada cara yang paling sesuai dan berkesan untuk individu itu menguasai pembelajaran. Pengetahuan tentang gaya pembelajaran pelajar dapat membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif.Terdapat beberapa contoh model gaya pembelajaran antaranya ialah Model Dunn dan Dunn, model Honey dan Mumford dan model Mutiple Intelligence Gadner. Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara individu memproses maklumat, membentuk persepsi merupakan faktor motivasi dan tingkah laku belajar.

LANGKAH 2: NYATAKAN OBJEKTIF ( STATE OBJECTIVES )

Objektif pembelajaran perlu dinyatakan dengan jelas supaya guru dapat lebih fokus kepada perkara yang sepatutnya dipelajari dan dikuasai oleh pelajar dan sesuai dengan kehendak pelajar serta menetapkan perubahan tingkah laku yang akan berlaku kepada pelajar. Setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang adalah untuk menyampaikan maklumat berdasarkan objektif pembelajaran. Penggunaan kaedah dan media yang bersesuaian dapat dipilih kerana guru telah fokus terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap baru yang perlu dikuasai oleh pelajar. Objektif pembelajaran berfokuskan kepada apakah pengetahuan, kemahiran dan sikap yang baru untuk dipelajari. Setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang adalah untuk menyampaikan maklumat berdasarkan objektif pembelajaran. Penggunaan kaedah dan media yang bersesuaian dapat dipilih kerana guru telah fokus terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap baru yang perlu dikuasai oleh pelajar. Objektifobjektif pembelajaran secara khusus perlu dinyatakan dengan jelas bagi memastikan aplikasi yang akan dibangunkan mempunyai hala tuju yang terpimpin dan menepati kehendak guru.Contohnya, objektif untuk topik ini ialah: i. Murid dapat menyebut dengan jelas maksud rakan. ii. Murid dapat menyenaraikan adab-adab ketika bercakap dengan rakan. iii. Murid dapat mengklasifikasikan antara kebaikan beradab dan keburukan tidak beradab ketika bercakap dengan rakan.

LANGKAH 3 : MEMILIH KAEDAH, MEDIA DAN BAHAN SUMBER ( SELECT METHODS, MEDIA AND MATERIALS )

38

Setiap perancangan pengajaran yang baik akan memerlukan pemilihan media, kaedah dan bahan sumber yang dibuat secara sistematik dan terancang. Dalam proses pemilihan, membaiki atau mengubah suai media, guru perlu berdasarkan kepada tingkat kebolehan pelajar dan objektif pembelajaran yang ingin dicapai. Terdapat 3 perkara yang perlu dilakukan dalam langkah ini: a. Memilih kaedah pengajaran yang paling sesuai. Pelbagai kaedah berbeza akan diaplikasi untuk disesuaikan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dipilih oleh guru seperti set induksi yang menarik, pengenalan untuk konsep, aktiviti berkumpulan,aktiviti individu, lakonan, dialog dan latihan. Guru menarik perhatian pelajar dengan memulakan set induksi dan diikuti dengan kaedah perbincangan, latihan dan latih tubi dan sebagainya untuk mempelajari sesuatu pengetahuan yang baru. b. Memilih format media yang sesuai Pemilihan media adalah mengenai bentuk format media yang akan digunakan merupakan antara faktor yang membolehkan mesej atau maklumat disampaikan secara bermakna. Media yang dipilih ialah tayangan slaid, video nasyid dan tayangan komputer multimedia. Format media yang dipilih perlu sesuai dengan keupayaan pelajar. c. Memilih bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran sebenarnya merujuk kepada isi pelajaran yang menjadi fokus pembelajaran guru. Bahan yang dipilih ialah buku teks Pendidikan Islam Tahun 3, nota, dan buku latihan. Mengikut pendekatan sistem, media adalah satu kompenan dalam pembentukan pengajaran. Untuk memuatkan media dalam pengajaran, pengajaran guru perlu dirancangkan dengan sistematik terlebih dahulu supaya pengajaran lebih tersusun. Berdasarkan pendekatan sistem juga peranan media dikaji, dilaksanakan, dinilai dan kemudian dibaiki mengikut keperluan pelajar dan objektif pembelajaran.

LANGKAH 4 : MENGGUNAKAN MEDIA DAN BAHAN (UTILIZE MEDIA AND MATERIALS) Media dalam bidang pendidikan telah dihubungkan terus dengan benda-benda, alat-alat, perkakas dan bahan-bahan pendidikan dan pengajaran. Menurut R.M.W Travers (1970), "istilah media biasanya digunakan untuk mewakili satu edaran komunikasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Oleh itu kita menyebut tentang media televisyen atau media filem bergerak. Mungkin media pendidikan mewakili sesuatu yang lebih sedikit dari golongan bahan-bahan mendidik."

39

Menurut B.J Enright (1972) pula, "media ialah ikhtiar-ikhtiar untuk memperolehi, memproses atau menyusun kembali maklumat pandang dan dengar atau gabungan maklumat pandang dan dengar dengan cara grafik, fotografik, elekronik ataupun cara mekanik". Jadi fungsi media kepada guru ialah untuk memperolehi, memproses atau menyusun kembali maklumat pandang dan dengar ataupun gabungan dua jenis maklumat ini. Yusuf Hashim (1997) menyatakan bahawa "media pengajaran yang biasa digunakan dalam pengajaran dan latihan terbahagi kepada lapan iaitu:

Media tayang kaku (transparensi, slaid, mikrofilem dan lain-lain) Media tayang gerak (video, filem, cakera dan lain-lain) Grafik (lukisan, poster, kartun dan lain-lain) Gambar kaku (gambar foto, kad imbasan, poskad dan lain-lain) Media pameran (model, boneka, diorama dan lain-lain) Media paparan (papan kapur, papan flanel, papan berita dan lain-lain) Media audio (tutur, pita audio, cakera padat dan lain-lain) Media cetak (modul pengajaran, buku teks, akhbar, majalah dan lainlain)

Model ASSURE memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran berasaskan media dalam bilik darjah. Model ini dapat membantu guru merancang pengajaran berasaskan media dalam bilik darjah masing-masing. persoalan pentingadalah bagaimana sesuatu media dan bahan sumber dapat dimanfaatkan oleh gurudan pelajar. Terdapat beberapa langkah yang perlu dibuat dan disusun oleh guru sebelum media dan bahan sumber boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Antara langkahlangkah tersebut ialah, perlu dilakukan semak, pratont on dan kaji bahan

sumber s e b e l u m i a d i g u n a k a n , s e d i a k a n b a h a n d e n g a n b e t u l , l e n g k a p d a n c u k u p i , r a n c a n g penggunaan bahan sumber, sediakan persekitaran yang sesuai dengan menyusun bahan dan sumber agar mudah dicapai serta menggunakan bahan sumber secara optimum dan proses pengajaran dan pembelajaran . Ini dapat membantu guru memastikan bahan tersebut yang hendak digunakan benar -benar sesuai dengan kumpulan pelajar mengikut objektif pengajaran dan pembelajaran.

40

Proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan guru dalam topik ini, guru telah menggunakan internet dalam menyediakan bahan pengajaran iaitu dalam bentuk nota dan latihan. Buku teks Pendidikan Islam Tahun 3 Bahagian Adab dan Akhlak juga telah digunakan. . Media dan bahan yang telah dipilih oleh guru juga akan menyediakan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran pelajar. Selain itu pemilihan bahan dan media tersebut adalah bersesuaian dengan pengalaman pelajar, jadi akhirnya dapat mendatangkan manfaat kepada para pelajar dan menjimatkan masa.

LANGKAH 5 : PENGLIBATAN PELAJAR DALAM PEMBELAJARAN ( REQUIRE LEARNER PARTICIPATION )

. Bagi memastikan proses pembelajaran berlaku, pelajar perlu terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran seperti perbincangan, gerak kerja kumpulan, kuiz, pemerhatian, simulasi, latihan, latih tubi dan sebagainya bagi menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal seperti yang diharapkan oleh guru di bahagian objektif atau hasil pembelajaran serta diamalkan dalam kehidupan seharian. Ini disokong oleh semua teori pembelajaran seperti teori behavioris dan juga teori kognitif. Pengalaman rasa berjaya pelajar akan dapat mengekalkan motivasi pelajar terhadap aktiviti pembelajaran. Latihan dalam bentuk perbincangan berkumpulan, latih tubi, latihan bertulis, lakonan dialog dan sebagainya dapat terus mengekalkan penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran Penyediaan media dan bahan sumber yang sesuai sebenarnya dapat membantu dan mengekalkan penglibatan pelajar dalam proses belajar, gambar foto,slaid gambar bersiri power point, video dapat mencetuskan perbincangan dalam kumpulan, dapat menjana idea dan juga aktiviti penyelesaian masalah. Pengukuhan serta merta perlu diberikan atas tindak balas pelajar yang betul. Dalam topik pengajaran ini, pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil untuk membuat perbincangan dan perbentangan tentang adab-adab ketika bercakap dengan rakan seperti yang dianjurkan oleh Islam. Selepas itu, latihan struktur juga diberikan kepada pelajar. Pembelajaran di dalam kelas berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku pelajar. Dengan melihat tayangan slaid dari power point dan media lain pelajar terangsang untuk

belajar dengan lebih tekun. Ini melahirkankan rasa seronok kepada pelajar kerana persekitaran bilik darjah adalah selesa. Oleh kerana seronok melihat atau mendengar media pengajaran tersebut, perubahan tingkah laku pelajar akan lebih mudah terhasil dan seterusnya pembelajaran pun berlaku.

41

LANGKAH 6 : PENILAIAN / SEMAK SEMULA BAHAN ( EVALUATE / REVIEW ) Penilaian ialah proses untuk melihat keberkesanan keseluruhan proses P&P mahupun program pendidikan yang dilaksanakan. Penilaian dan pengubahsuaian, sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran perlu dinilai bagi mendapatkan maklum balas dari pelajar dan keberkesanannya. Oleh itu, sesuatu refleksi guru bersama murid-muird memberikan pelajar-pelajar respon perlu sesi dijalankan pengajaran bagi dan

membolehkan

terhadap

pembelajaran yang telah dijalankan secara individu. Ia adalah bertujuan bagi memasti dan mengenalpasti kelemahan yang terdapat dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran agar penambahbaikan dapat dilakukanpada masa akan datang Setelah tamat aktiviti pengajaran dan pembelajaran, penilaian perlu dijalankan untuk melihat kekuatan kelemahan yang terdapat dalam sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut supaya penambahbaikan dapat dilakukan pada masa akan datang serta keberkesanan media secara menyeluruh agar penambahbaikan dapat dilakukan untuk mendapatkan kesan penggunaan media yang maksimum dalam pengajaran. Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Keputusan penilaian akan mempengaruhi keputusan yang diambil terhadap perkara yang dinilai. . Dalam penilaian tersebut, berikut harus difikirkan: a. b. Adakah objektif-objektif pembelajaran tercapai? Adakah alat /bahan media yang digunakan membantu proses pengajaran dan pembelajaran? c. d. e. Adakah kesemua pelajar menggunakan alat /bahan media dengan cara yang betul? Adakah suasana pembelajaran selesa dan kodusif ? Adakah peluang-peluang pemerhatian individu diberi? soalan

REFLEKSI

Daripada tugasan kerja kursus KPD 3016 Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 yang telah saya terima dan telah saya selesaikan, saya telah memperoleh pelbagai

pengetahuanmengenai kebaikan model reka bentuk pengajaran ASSURE. Antaranya ialah, sebelum m e m u l a k a n s e s u a t u s e s i p e n g a j a r a n , s e s e o r a n g g u r u p e r l u t e r l e b i h d a h u l u m e n g a n a l i s i s p e l a j a r - p e l a j a r n y a . Perkara inilah

42

yang sering terlupa atau diabaikan oleh guru-guru di sekolah pada masa sekarang. Langkah menganalisis pelajar penting kerana dari situ seseorang guru dapat mengetahui tahap keupayaan seseorang pelajarnya serta ciri-ciri yang terdapat pada dirinya. Hal ini seterusnya dapat membantu guru merancang cara-cara atau strategi-strategi pengajaran yang lebih berkesan kepada pelajar-pelajarnyanya agar tiada seorang pun daripada mereka yang tercicir daripada mendapat ilmu pengetahuan. Selain daripada itu, saya juga mendapat sedikit pengetahuan mengenai kepentingan penggunaan bahan sumber dalam proses

pengajaran dan pembelajaran. Model reka bentuk pengajaran ASSURE amat menekankan penggunaan bahan sumber dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini adalah kerana bahan sumber dapat menjadikan sesuatu proses pengajaran guru menjadi lebih menarik, berkesan serta dapat memberi kelaina n kepada para pelajar agar tidak merasa bosan. Sesungguhnya, keenam-enam langkah yang terdapat dalam model ASSURE adalah sangat penting dan boleh dijalankan oleh guru dalam setiap pengajaran hariannya di dalam kelas. Bagi saya, penggunaan model reka bentuk pengajaran ASSURE adalah l e b i h baik berbanding dan model-model yang Diharapkan lain agar kerana selepas ianya ini, saya lebih dapat

lengkap

bersistematik.

mempraktikkan penggunaan model reka bentuk pengajaran ASSURE di sekolah dan di dalam kelas terutamanya.Secara kesimpulannya dapatlah dikatakan

bahawa, setiap guru perlulah mengguna dan mempraktikkan m odel reka bentuk pengajaran ASSURE di dalam kelas.

43

LAMPIRAN 1

44

LAMPIRAN 2

45

LAMPIRAN 3 Klasifikasikan gambar di bawah sama ada kebaikan beradab ketika bercakap dengan rakan atau akibat tidak beradab ketika bercakap dengan rakan.

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

46

RUJUKAN

Aimi Hamzah, Zulkifli Husin dan rakan-rakan. (2010). Buku teks Pendidikan Islam Tahun 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bloom, B.S. (1989). Taksonimi Objektif Pendidikan , Buku Pedoman 1: Domain Kognitif (ed). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fuad Ismail, Suhaila dan rakan-rakan. ( 2008). Pendidikan Islam Tahun 3 Kaedah j-QAF. Kuala Lumpur: Penerbitan Fargoes Sdn. Bhd.

Khadijah Rohani Mohd Yunus, Mahani Razali dan Ramlah Jantan. (2008). HBEF 2103 Psikologi Pendidikan . Fakulti Pendidikan dan Bahasa,OUM.

Mokhtar Ismail. (1998). Penilaian di Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nurulhuda Abd. Rahman et al (Eds). (2011). Manual Instruksi KPD 3016 dan KPD . 3026.Tanjung Malim: Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia, UPSI.

47