Anda di halaman 1dari 14

Mari belajar bahasa Kadazandusun Baku/standard Grammar

BOROS NGARAN (KATA NAMA) NOUNS. Boros ngaran nopo nga boros di gunoon kumaa papadalin do ngaran tongotulun, tangatayam, tionon om nogi benda. haro duo tinimungan boros ngaran diti kumoiso, Boros ngaran koizai om kumoduo, boros ngaran poimbida.
kata nama ialah kata nama yang merujuk kepada orang, binatang, benda dan tempat.Kata nama boleh dibahagikan kepada Boros ngaran koizai (am) dan boros ngaran poimbida (khas)

1. Boros Ngaran Koizai nopo nga posuaton kumaa do ngaran tongotulun, tiiyonon om nogi banda. Kata nama am ialah merujuk kepada orang, tempat dan benda secara
umum (general). Contohnya:

Tongotulun (manusia) kusai (lelaki) ama (emak) apa (ayah) tondu (perempuan) Tiiyonon (tempat) pogun (negeri) pomogunan (negara) kuta (bandar)

Tongotayam (binatang) sada (ikan) tombolog (burung) rimau (harimau) sapi (lembu) benda tana telivison piring

2. Boros ngaran koizai nopo nga binabak do duo kawo, koiso roiton do konkrit om nogi koduo roiton do abstrak. Boros ngaran koizai konkrit nopo kawasa do intangan, igitan om purimonon. Boros ngaran koizai abstrak nopo i kawasa do sorohon. Kata nama am dipecahkan kepada dua iaitu konkrit dan abstrak. kata nama konkrit
boleh dilihat, dipegang dan dirasa manakala kata nama abstrak yang dibayangkan atau dikhayalkan. contohnya:

konkrit lobong (kubur) montiri (menteri) komulakan (remaja) atou (sulam)

abstrak abagus (rajin) osonong (baik) abaah (pandai) ounsikou (gembira)

3. kata nama dibahagikan kepada boleh dikira dan tidak boleh dikira. contohnya: Milo do intobon (boleh dikira) buuk (buku) tungau (kucing) wogok (babi) kalatas (kertas) Imilod intobon (tidak boleh dikira) tusi / silaon (garam) gula (gula) waig (air) togis (pasir)

4. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil pada panggal kata itu. 5. kata nama khas pula ialah merujuk kepada orang, tempat dan benda secara menyebut nama sesuatu benda atau terperinci. 6. Kata nama khas dipecahkan kepada bernyawa dan tidak bernyawa. Contoh kata nama khas bernyawa: tongotulun (orang) Yanak Ugou Onong Yatak Kuntagil Gombunan Rungsud tangatayam (binatang) Anuk (manuk) sabagu(kambing) abou (karabau) Ugau (tungau) Asu (Tasu) Karud (kambing betina) Yitom (kucing)

7. kata nama khas tidak bernyawa pula ialah: Koiyonon (tempat) Kota Kinabalu (kuta bandar) Sabah (pogun - negeri) Malaysia (Pomogunan negara) Laminsinimin (bangunan) Lamin talanggoi Miapid do Petronas (Menara Berkembar Petronas) Lamin Tun Mustapha (Bangunan Tun Mustapha) Uhu buuk (tajuk buku) Komoiboros (kamus) Dusun (buuk) Tombiruo (novel) Banda (benda) Korita Proton (Kereta Proton)

Kanon (kamera)

Lugu Tingau, Sarawak (Tugu Kucing Sarawak)

Dell (komputer)

8. Kata nama khas mestilah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamannya. 9. Gender ; masculine gender merujuk kepada lelaki manakala faminine gender merujuk kepada perempuan: Masculine (kokusaian) Apa (bapa) Tandaha (ayam jantan) Sabagu (kambing jantan) Taki (datuk) Vozoon/woyoon (raja) Randawi (putera) Kusai (lelaki) Tanak wagu (pemuda) Gorusai (jantan) Tabang (abang) Faminine (konduan) Ama (ibu) Golupo (ayam betina) Karud** (kambing betina) Todu (nenek) Oduw (permaisuri) Inuvong (puteri) Tondu (perempuan) Sumandak (gadis) Gorondu (betina) Taka (kakak)

**kadang-kadang dalam sesetengah dialek Ranau, suami menggunakan karud untuk merujuk kepada isteri. Namun panggilan ini jarang kedengaran pada zaman ini bagi generasi baharu yang lebih suka menggunakan perkataan honey, sweetheart dan sebagainya.

10. kata nama arah digunakan untuk menunjukkan hala atau kedudukan sesuatu. kata nama arah biasanya diletakkan sebelum frasa nama dan selepas kata sendi. Kata nama arah sawat, siriba, suang, dingus, tangaa, piras, gibang, wanan, dumbangan, dohuri. ti, lo, iti, ilo, diti, dilo. Contoh ayat 1. id sawat do mija ilo buuk. 2. id siriba do mija ilo buul. 3. magapon i apa id tangaa do tiong. 4. id dohuri i odu di apa. 5. id dumbangan i ama di apa om i aki. 6. id gibang i odu di ama.

Demonstrative pronouns demonstrative pronouns ti iti hiti diti lo ilo hilo dilo maksud Penerangan Contoh ayat Isai ti? Iti nopo nga... Hiti ko po

Ini sini disini Punya ini itu situ disitu Punya itu

Merujuk kepada orang atau benda yang dekat. Pemilikan, keadaan Merujuk kepada orang atau benda yang jauh Pemilikan, keadaan

siapakah ini Ini ialah... Awak disini dahulu Disaai diti? Siapa punyakah ini? Isai lo? Siapakah itu? Ilo nopo nga... Itu ialah... Hilo id mija Disitu meja Disaai dilo? Siapa punyakah itu?

Common Particle dalam Bahasa Kadazandusun. Dalam bahasa Kadazandusun terdapat articles o, i, do, dan di yang digunakan sebelum kata nama. articles o dan i ialah definite pivot manakala do dan di pula indefinite non-pivot.

definite indefinite

Pivot Non-pivot o i do di Kadazandusun determiners

a the

Ia digunakan untuk menjelaskan klausa non-pronomial dan prasa kata nama. pivot o i Non-pivot do di contoh o tanak i tanak contoh do tanak di tanak maksud a child the child

Ini adalah contoh bagi menggunaan definite dan indefinite dalam ayat bahasa Kadazandusun. Contohnya: 1. i the 2. i the 3. haro have 4. haro have tungau cat buuk book o a o a nopo nga is nopo nga is buuk book sikang spoon id timpak on id sawat on ku I ku I di the di the mija. table. kutak. box.

Contoh ayat di atas diambil dari sesetengah dialek di daerah Ranau (dialek liwan). Majoriti dialek menggunakan do bagi di dihadapan kata nama. Contohnya do mija, do kutak dan sebagainya. Konsep ini menjadi teras kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah hari ini.

Boros Ponowoli Ngaran (Pronouns) kata ganti nama ialah kata yang mengambil tempat kata nama sebagai penganti. Ganti Nama Diri Pertama. GND Pertama Penggunaan Digunakan selepas kata kerja dalam satu-satu ayat. (saya) Contoh ayat Maksud dalam Bahasa Melayu 1. Saya pergi menanam bunga. 2. saya pergi sekolah. 3. saya membaca buku. 4. saya mahu tidur. 5. saya mahu makan. 1. Saya ialah Jovi. 2. saya ialah anak lelaki 3. saya bersekolah di SK Ratau, Ranau. 4. saya ialah peniaga. 1. Saya ialah Jovi.

oku

yoku

yoho

1. Mongoi oku pananom do bunga. 2. Mongoi oku sikul. 3. mambasa oku do buuk. 4. modop oku no. 5. siaakan oku. Digunakan pada awal 1. Yoku nopo nga i Jovi. ayat. (saya) 2. Yoku nopo nga tanak kusai. 3. Yoku nopo nga poinsikul id (yoku {nopo nga} .....) SK Ratau, Ranau. 4. Yoku nopo nga kukumadai. Digunakan di awal ayat. 1. Yoho nopo nga i Jovi. Sama penggunaan 2. Yoho nopo nga tanak kusai.

dengan ganti diri yoku. (saya)

3. Yoho nopo nga poinsikul id SK Ratau, Ranau. 4. Yoho nopo nga kukumadai.

Yahai

Digunakan selepas kata kerja. lebih dari seorang. (kami)

Tokou

kito

1. Mooi yahai sid One Utama. 2. Muli yahai id kampung di tama ku. 3. mananom yahai do kinotuan. Digunakan selepas kata 1. Magapon tokou id bawang. kerja. lebih dari seorang 2. walai tokou. (kita) Digunakan selepas kata 1. Mooi kito pagapon. kerja. (kita berdua) 2. mananom kito do balatung.

2. saya ialah anak lelaki 3. saya bersekolah di SK Ratau, Ranau. 4. saya ialah peniaga. 1. Kami pergi ke One Utama. 2. Kami pulang ke kampung ibu saya. 3. kami menanam sayursayuran. 1. Kita pergi memancing di sungai. 2. rumah kita. 1. Kita berdua pergi memancing. 2. kita berdua menanam kacang panjang.

Ganti Nama Diri Kedua GND Kedua ika Penggunaan Digunakan pada keduadua gender. lelaki dan perempuan. Digunakan pada keduadua gender lelaki dan perempuan. Digunakan selepas kata nama. selalunya bersama dengan kata tanya apa, siapa bagaimana dll. (noun agent) Digunakan untuk lebih dari seorang. boleh guna untuk kedua-dua gender. Digunakan untuk lebih dari seorang, kedua gender boleh digunakan. biasanyaditulis akhir Contoh ayat 1. ika no tanak tosonong. 2. yoku om ika manaat diti tansar. 1. mooi ko ia. 2. okon ko ia. 1. Honggo ngoyon nu? 2. Nunu maan nu? 3. piro gatang diti kinotuan nu? 4. Poingkuro do i tama nu? 1. ikoyu tumanud di aki Gombunan. 2. ikoyu no tanak osonong. 1. honggo ngoyon diu? 2. nunu maan diu? 3. isai sinakayon diu? 4. nunu abal diu? Maksud dalam bahasa Melayu 1. awak adalah anak yang baik. 2. saya dan awak yang akan mengecat pagar ini. 1. awak pergi kah? 2. bukan awaklah. 1. di mana awak pergi? 2. apa awak buat? 3. berapa harga sayur awak ini? 4. bagaimana keadaan ibu awak? 1. kamu mestilah ikut datuk Gombunan. 2. kamu adalah anak yang baik. 1. kamu pergi mana? 2. apakah kamu buat? 3. siapakah yang kamu naik?

Ia

nu

ikoyu

diu

ayat. ditulis bersama kata tanya honggo, isai, nunu dan lain-lain. Ganti nama ketiga GND Ketiga isio Penggunaan Ganti nama bagi lelaki.

5. poingkuro no i tama diu?

4. bagaimanakah keadaan ibu kamu?

isido

Ganti nama bagi perempuan.

yolo

Digunakan lebih dari seorang.

diolo

Digunakan lebih dari seorang. Pemilikan sesuatu benda atau barang.

Maksud dalam bahasa Melayu 1. isio nopo nga tanak kusai. 1. dia adalah anak lelaki. 2. isio no minananom di 2. dia lah yang menanam tupolo. durian ini. 3. isio no mongingia hiti sikul. 3. dia lah guru di sekolah ini. 1. isido nopo nga tanak tondu. 1. dia ialah anak 2. isido no mongingia hiti perempuan. sikul. 3. dia ialah guru di sekolah 3. mambasa isido do buuk. ini. 4. dia membaca buku. 1. popoboli yolo do rangalau. 1. mereka menjual buah 2. mangakan yolo do takani. rambutan. 3. monuat yolo do tangon. 2. mereka memakan nasi. 3. mereka menulis cerita dongeng. 1. buuk nopo dilo nga diolo. 1. buku itu mereka punya. 2. angatan oku diolo mooi 2. mereka membawa saya pagapon. pergi memancing. 3. diolo dino. 3. mereka punya tu.

Contoh ayat

Possessive Pronouns. Possessive Adjective dalam bahasa Kadazandusun adalah untuk menunjukkan kedudukan sesuatu. Berikut adalah Possessive Adjective dalam bahasa KD. Possessive Pronouns doho dogo (mine) dia (his or hers) dika (his or hers) disio (his) Penggunaan Digunakan selepas kata nama. Contoh ayat 1. doho do buuk. 2. doho do pinsil. 3.doho do walai. 1. tahakan dia ino buuk. 2. dia dino buuk. Maksud

Sama dengan dia

Masculine gender, digunakan selepas kata nama. Faminine gender, digunakan selepas kata nama.

disido (hers)

dahai (ours) dikoyu (yours) diolo (theirs)

daton

Kita berdua punya

1. saya punya buku. 2. saya punya pensel. 3. saya punya rumah. 1. buku itu diberikan kepada awak. 2. buku itu milik awak. 1. tahakan dika ino buuk. 1. buku itu diberikan 2. dika dino buuk. kepada awak. 2. buku itu milik awak. 1. Monuat isio do suat kumaa 1. dia menulis surat kepada di tapa disio. bapanya. 2. mooi isio pagapon id kulam 2. dia pergi memancing di di tabang disio. kolam milik kawannya. 1. Monuat isido do suat 1. dia menulis surat kepada kumaa di tapa disido. bapanya. 2. Mooi isido pagapon id 2. dia pergi memancing di kulam di tabang disido. kolam milik abangnya. 1. Dahai do walai dino 1. rumah itu kami punya. 2. rumah milik kami telah 2. Norumbak walai dahai. rosak. 1. Boros dikoyu boros Dusun. 1. Bahasa milik kamu 2. Iti nopo punti nga dikoyu. bahasa Dusun. 2. Pisang ini milik kamu. 1. Diolo do walai dilo. 1. itu rumah milik mereka. 2. Iti nopo nga buuk diolo. 2. ini ialah buku milik 3. Mangansak koi id walai mereka. diolo. 3. kami memasak di rumah mereka. 1. Daton do walai 1. rumah milik kita berdua 2.Pagapanan daton. 2. tempat memancing milik kita berdua.

Personal pronouns, Possessive Adjective dan Possessive Pronouns dalam bahasa Kadazandusun standard/ baku Personal pronouns oku yoku ko ika ia yau isio isido yahai yagai tokou ikoyu kou ikovu yolo dato Maksud I I you you you he or she he she we we we you you you they Kita berdua Possessive Adjective ku ku nu nu/kah nu dau sio sido yah koi yotokou diu diu muju diolo to Maksud my my you you you his or her his her our our our your your your their Kita berdua Possessive Pronouns doho dogo nu dika dia dau disio disido dahai dagai dotokou dikoyu diu dikovu diolo daton Maksud mine mine mine your your his or hers his hers ours ours ours yours yours yours theirs Kita berdua punya

Jadual dia atas merupakan kajian penulis dan tidak semestinya betul atau benar. Sesiapa yang mempunyai maklumat penuh bolehlah dipaparkan ke website atau internet agar saya dan semua pembaca dapat mengetahuinya. Penulis masih membuat kajian tentang bahasa Kadazandusun yang sangat dicintai ini kerana bahasa ini sangat unik dan menarik untuk dipelajari. Apasi Boros Apasi Tinaru. Untuk possessive adjective nu/kah ada sedikit perbezaan penggunaan di mana apabila nu dan kah berada dalam posisi Possessive adjective maka kah digunakan untuk orang manakala nu pula digunakan untuk benda dan binatang.

Contoh ayat personal pronouns, possessive adjective dan possessive pronouns dalam perbandingan tiga bahasa (BKD, BM dan BI) Boros Kadazandusun 1. Kibeg oku*. 2. Iti nopo nga beg ku**. 3. Doho** do beg. 1. Kitanak yahai do duo. 2. Iti nopo ngawi nga tanak yah. 3. Dahai do tangaanak. 1. Kitama yolo. 2. Ilo nopo nga tama diolo. 3. Diolo do tama. 1. Kitangataka kou. 2. Ilo nopo nga tangataka diu 3. Diu do tangataka. Bahasa Melayu 1. Saya mempunyai sebuah beg. 2.Ini beg saya. 3. Beg ini kepunyaan saya. 1. Kami mempunyai dua orang anak. 2. Ini anak-anak kami. 3. Anak-anak ini kepunyaan kami. 1. Mereka mempunyai seorang emak. 2. Itu emak mereka. 3. Wanita itu kepunyaan mereka. 1. Kamu mempunyai dua orang kakak. 2. Itu adalah kakak-kakak kamu. 3. Mereka itu kepunyaan kamu. 1. Dia (lelaki) mempunyai seorang ayah. 2. Ini bapa dia (lelaki) 3. Bapa ini kepunyaan dia (lelaki). 1. Dia (perempuan) mempunyai tiga orang abang. 2. Ini adalah abang-abang dia. 3. Mereka ini kepunyaan dia. 1. Ia (haiwan) mempunyai satu ekor. 2. Itu adalah ekornya. 3. Ekor itu kepunyaan ia (haiwan) Bahasa English 1. I have a beg 2. This is my beg 3. It is mine. 1. We have two children. 2. These are our children. 3. They are ours. 1. They have a mother. 2. That is their mother. 3. She is theirs. 1. You have two elder sisters. 2. Those are your elder sisters. 3. they are yours. 1. He has a father. 2. This is his father. 3. He is his. 1. She has three elder brothers. 2. These are her elderbrothers. 3. They are hers. 1. It has a tail. 2. That is its tail. 3. It is its.

1. Kitapa isio. 2. Iti nopo nga tapa di sio. 3. Disio do tapa. 1. Kitabang isido do tolu. 2. Iti nopo nga tangatabang di sido. 3. Disido do tangatabang. 1. Kitikiu yau****. 2. Ilo nopo nga tikiu dau. 3. Dau do tikiu.

Nota tambahan: * adalah personel pronouns (no.1) ** adalah possessive adjective (no.2) *** adalah possessive pronouns (no.3) dan seterusnya. **** boleh digunakan untuk manusia dan haiwan.

Interrogative pronouns (wh words) dalam bahasa Kadazandusun standard/ baku. Digunakan apabila kita menanyakan soalan. Interrogative Penggunaan Pronouns Nunu Digunakan apabila kita (what) menanyakan tentang binatang, benda dan keadaan. Honggo Digunakan untuk nombo menanyakan sesuatu siombo tempat. (where) Isai Digunakan untuk Isey menanyakan kepada (who) orang. Contoh ayat 1. nunu lo? 2. nunu maan nu? 3. nunu i naakan nu? 1. honggo ko do poingion? 2. honggo walai nu? 3. honggo toyon nu? 1. isai i Leela? 2. Isai tapa nu? 3. isai ngaran taka nu? 4. isai i tulun id walai nu? Maksud 1. apakah itu? 2. apakah awak buat? 3. apakah yang awak telah makan? 1. di manakah awak tinggal? 2. dimanakah rumah awak? 3. dimanakah awak pergi? 1. siapakah Leela? 2. siapakah bapa awak? 3. siapakah nama kakak awak 4. siapakah orang yang berada di rumah awak itu? 1. siapa punya buku ini? 2. siapa punya beg ini? 3. siapa punya kasut tinggi ini? 1. bilakah anda mula bekerja? 2. bilakah kamu sampai ke rumah ku? 3. bilakah kamu bertolak ke sekolah? 1. kenapakah kaki awak? 2. kenapakah matau awak itu berdarah? 1. Yang manakah beg anda?

Disaai (whose)

Digunakan menanyakan barang kepunyaan. Digunakan menanyakan tentang waktu

1. disaai diti buuk? 2. disaai diti beg? 3. disaai diti torumpak? 1. soira ko monimpuun do kumalaja? 2. soira koi do korikot id walai ku? 3. siara ko do mamanau mooi sikul? 1. nokuro hakod nu? 2. nokuro ino mato nu? minomuraha? 1. id hinonggo o beg nud ti? 2. itonggo o beg nud ti? 1. poinguro-kuro ko no baino? 2. ingkuro ko no?

Soira Siara Songgira (when)

Nokuro (why) Hinonggo (which) Poingkuro Ingkuro (how)

Menanyakan sebab

Menanyakan pilihan

Menanyakan keadaan

Songkuro (how) Piro (how)

Menanyakan kuantiti Menanyakan nilai

1. songkuro ginumu noboli nu no rasuk? 1. piro gatang diti kinotuan?

1. apa khabar? (lit: bagaimanakah keadaan awak hari ini?) 2. apa khabar (lit: sama di atas) 1. berapa pasang bajukah yang awak sudah beli? 1. berapakah harga sayur ini?

Conjunction Kata Hubung dalam bahasa kadazandusun standard/baku. Conjunction om Maksud perkataan and contoh 1. Momoli oku do buuk om pinsil. 2. mangakan oku do takano om sada ginuring. 1. Au ogoris tinan nung au tokou minguyat. 2. au tokou kaakan nung gobulan tokou. 1. Id suang kou do komplek pomolian toi ko id soliwan? 2. Nunu korohian nu, tupolo toi rangalau? 1. Monuat oku do suat kumaa di taka ku id Kota Kinabalu. Maksud ayat 1. Saya membeli buku dan pensel. 2. Saya memakan nasi dan ikan goreng. 1. Badan kita tidak sihat jika kita tidak bersenam. 2. Tidak tidak dapat makan jika kita pemalas. 1. kamu berada di dalam kompleks membeli-belah atau pun diluar bangunan? 2. apa kegemaran awak, durian atau rambutan? 1. Saya menulis surat kepada kakak saya yang berada di Kota Kinabalu.

nung

if

toi toi ko

or

kumaa

kepada

Contoh ayat kata tunggal (singular) atau boros montotooiso dalam bahasa Kadazandusun standard. 1. kiwaa buuk ku. 2. mangakan oku do takano. 3. magapon oku id bawang. 4. minonilut i sawong do tontolu ku. 5. momompod oku do sondulu. 6. iti nopo nga pinsil ku. 7. iti nopo nga kompiuto ku. 8. ilo nopo nga tapa ku. 9. ilo nopo nga lamin ku. 10. pointimpak i sada id mija. 11. suminding oku. saya ada buku. saya makan nasi. saya memancing di sungai. biawak mencuri sedikit demi sedikit telur saya. saya memotong kuku. ini ialah pensel saya. ini ialah komputer saya. itu ialah bapa saya. itu ialah rumah saya. ikan itu berada di atas meja. saya sedang menyanyi.

Contoh ayat kata Jamak (plural) atau boros misompuru dalam bahasa Kadazandusun standard. 1. kiwaa buuk om pinsil ku. 2. mangakan oku do takano om sada linugu. 3. magapon oku om i apa id bawang. 4. minonilut i sawong om i tasu do tontolu ku. 5. momompod oku om i taka ku do sondulu. 6. iti nopo nga pinsil om buuk ku. 7. iti nopo nga kompiuto om tolipaun ku. 8. ilo nopo nga tapa om tina ku. 9. ilo nopo nga lamin om kurita ku. 10. pointimpak i sada om takano id mija. 11. suminding oku duo di tabangon ku. 12. magapon oku do tangasada id Bawang Liwogu.

Komen dari para pembaca sangat di alu-alukan. Semoga komen dan penjelasan saudara membolehkan bahasa kita dapat diperjelaskan, diperbetulkan dan seterusnya dapat digunakan secara meluas di kalangan tinaru Kadazandusun di seluruh Sabah.

Anda mungkin juga menyukai