NAMA: ……………………………………………….

SEJARAH TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS

BAB 1: SEJARAH DAN KITA
B1D1E1 Menyatakan pengertian sejarah.
PENGERTIAN SEJARAH
Definisi
Sejarah

Sejarah merupakan

Penceritaan tentang

catatan ataupun rekod

tindakan manusia dan

Sejarah membicarakan

mengenai sesuatu

sebab-sebab mereka

tentang masyarakat

peristiwa yang berlaku

melakukannya

manusia atau peradaban

pada suatu masa yang
lalu

manusia, tentang
perubahan-perubahan

B2D2E1 Menjelaskan ciri-ciri sejarah.
CIRI-CIRI SEJARAH
a. _______________________________________________________________
b. _______________________________________________________________
c. ________________________________________________________________
B2D1E2 Menjelaskan sumber-sumber sejarah.
SUMBER-SUMBER SEJARAH
- Fail rasmi kerajaan

- Buku

- Surat peribadi

- Laporan tahunan
jabatan

- Diari
- Manuskrip yang
belum

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

- Ensiklopedia
- Akhbar

NAMA: ……………………………………………….
SEJARAH TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS

B3D1E2 Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah.
Contoh Sumber Pertama / Premier

Contoh Sumber Kedua/ Sekunder

a. __________________________

a. __________________________

b. __________________________

b. __________________________

c.

c.

__________________________

d. __________________________

__________________________

d. ___________________________

B4D1E1:Mengelaskan sumber sejarah
Bahan

Sumber primer

Manuskrip
Artifek
Buku
Minit mesyuarat
Temu bual
Dokumen
Mikrofilem
Ensiklopedia

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

Sumber kedua

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

B2D1E3 Menjelaskan kaedah pengkajian sejarah
KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAHKaedah ini – maklumat diperoleh terus daripada responden melalui ucapan,
penceritaan, pengisahan dan perbualan
Berkait rapat dengan tradisi sastera rakyat seperti mitos, lagenda dan puisi
Sejarawan akan memilih, mentafsir & membandingkan fakta bagi mendapatkan
kebenaran sesuatu maklumat
kelemahan kaedah ini terdapat unsur tokok tambah yang bercampur dengan
unsur dongeng, mitos dan lagenda

Kaedah__________________________________

B3D1E3 Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dalam mengkaji sejarah.

Kaedah Pengkajian Sejarah

B1D1E2 Menyatakan istilah / konsep masa dalam sejarah.
Nyatakan istilah masa dalam sejarah:
1. Hijrah
2. _________________________________
3. __________________________________
4. _________________________________

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

B4D1E3 : Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam mengkaji
Kaedah Lisan

Kaedah Arkeologi
Persamaa
n

Perbezaan

Cara kajian

Kelemahan/kekuatan
Bahan/Maklumat
Sejarah

Kesimpulan

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

B1D1E3 Menyenaraikan tujuan belajar sejarah.
KEPENTINGAN SEJARAH

KEPENTINGAN
SEJARAH

B2D1E4 Menjelaskan istilah / konsep masa dalam sejarah
kurun

masihi

dekad

hijrah

B3D1E1 Memberi contoh peristiwa penting dalam sejarah negara.
Senaraikan contoh peristiwa bersejarah kepada negara kita:

1. _______________________________________
2. ________________________________________
MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

3. _______________________________________
4. _______________________________________

B3D1E4-Mengaplikasi konsep masa dalam sejarah
B4D1E5 : Mengaplikasi istilah / konsep masa dalam sejarah dengan mahir.
kurun

Jangka waktu _________________
Abad ke 15 : 1400 hingga 1499
Abad ke 13 : ____________________
Abad ke 9

: ____________________

zaman

Tiada had masa

dekad

Jangka waktu _________________
Dekad 1950-an : 1950 – 1959
Dekad 1970-an : __________________
Dekad 1990-an : __________________

hijrah
Tahun islam yang bermula dari tarikh _______________________________
_______________________________
Mengikut kalendar ________________

B3D1E5: MEMBERI CONTOH KEJAYAAN NEGARA YANG MENJADI KEBANGGAAN KITA
A. Menara berkembar petronas
B. _________________________________________
C. ___________________________________________
D. ___________________________________________
E. ___________________________________________
B3D1E6-MENGAMALKAN UNSUR PATRIOTISME

5 prinsip rukun negara:
1. _________________________________
2. _________________________________
MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

3. ____________________________________
4. _____________________________________
5. _____________________________________
B4D1E2: MENGGUNAKAN SUMBER SEJARAH DENGAN TEPAT DALAM
MENGKAJI SEJARAH
(RUJUK SKEMA PERMARKAHAN KAJIAN SEJARAH TEMPATAN)
ASPEK KAJIAN

SUMBER-SUMBER
SEJARAH

SALASILAH KELUARGA

1.SIJIL LAHIR
2.KAD PENGENALAN
3.SIJIL PERKAHWINAN
4.GAMBAR
5.ORANG SUMBER
6.SIJIL SEKOLAH
7.SIJIL PEPERIKSAAN
8.SIJIL PENGHARGAAN
9.KAD PEKERJAAN
1O.GAMBAR
11.RAKAMAN VIDEO
12.MAJALAH
13.ORANG SUMBER
14.DOKUMEN RASMI
15.SIJIL KELAHIRAN
16.KAD PENGENALAN
17.KAD PEKERJAAN
18.SIJIL SEKOLAH
19.SIJIL PEPERIKSAAN
20.SIJIL PENGHARGAAN
21.SIJIL ANUGERAH
22.PINGAT-PINGAT
23.DOKUMEN RASMI
24.GAMBAR

PERKEMBANGAN DIRI
DAN KELUARGA

TOKOH-TOKOH
KELUARGA

SUMBER
PERTAM
A

SUMBER
KEDUA

B4D1E6 : Selalu mengamalkan unsur patriotisme.
Tulis esei sekurang-kurangnya 20 patah perkataan
Saya sayangkan Malaysia kerana
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

BAB 2: ZAMAN PRASEJARAH
B1D2E1 Menyatakan tahap Zaman Prasejarah secara kronologi (KPS)
a. ZAMAN PALEOLITIK:_____________________________________
b. ZAMAN NEOLITIK:__________________________________________
c. ZAMAN LOGAM:_____________________________________________

B2D2E1: Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah (KPS
B3D2E1 Menerangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah
ZAMAN PALEOLITIK, ZAMAN NEOLITIK DAN ZAMAN LOGAM

ZAMAN PALEOLITIK

ZAMAN NEOLITIK

CIRI-CIRI
PENEMPATAN

ZAMAN LOGAM

B4D2E1 Membandingkan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah
MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

ZAMAN PALEOLITIK

PBS SEJARAH

ZAMAN LOGAM

KEGIATAN DAN
PERALATAN

ZAMAN PALEOLITIK

KEPERCAYAAN

ZAMAN NEOLITIK

ZAMAN LOGAM

ZAMAN NEOLITIK
ZAMAN PALEOLITIK
LOKASI DI
MALAYSIA

ZAMAN LOGAM
BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

B1D2E2 – Menyatakan bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara
MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

a.___________________________________________
b.___________________________________________
B2D2E2 – Menjelaskan kegitan ekonomi kerajaan agraria dan maritim di Asia
Tenggara
KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

a.KERAJAAN AGRARIA

MENGUASAI

b.KERAJAAN MARITIM

Ekonomi

Ekonomi

Lokasi

Lokasi

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

Kemahiran

Kemahiran

Aktiviti

Aktiviti

B3D2E2 – Menerangkan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara
KERAJAAN AGRARIA
KERAJAAN
Pengasas dan pusat
pemerintahan

ANGKOR

Kegiatan ekonomi

Sistem pemerintahan dan
pentadbiran

Pelabuhan

Agama

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

FUNAN

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

B4D2E2 – Membandingkan ciri kerajaan maritim dengan agraria
KERAJAAN MARITIM
KERAJAAN

CHAMPA

CHIH TU

Pengasasan

Sistem
pemerintaha
n dan
pentadbiran

Pelabuhan

Agama

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

SRIVIJAYA

KEDAH TUA

MAJAPAHIT

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

BAB 4 PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

B1D2E3 – Menyatakan asl-usul nama Melaka
a._________________________________
b.____________________________________
c._____________________________________
PARAMESWARA PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA
1. Mengapakah Parameswara melarikan diri dari Palembang ?

2. Siapakah pengasas Kesultanan Melayu Melaka ?
__________________________________________
3. Lengkapkan arah tuju Paramewara.

Palemban
g

X

Melaka

4. Apakah peristiwa penting yang berlaku di tempat X ?

B2D2E3 – Menjelaskan asal-usul nama Melaka
ASAL-USUL NAMA MELAKA

SEJARAH MELAYU

MENGUASAI

Asal Usul Nama Melaka

ISTILAH ARAB

TIDAK MENGUASAI

MITOS HINDU

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

B2D2E4 – Menjelaskan peranan Parameswara pada zaman Kesultanan Melayu
Melaka
KEGIGIHAN PARAMESWARA MEMBANGUNKAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

a.Sistem pemerintahan yang
teratur

b.Kemudahan pelabuhan

c.Hubungan diplomatik

d.Bantuan orang laut

e.Ikatan konsep daulat

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA
B1D2E4-Menyenaraikan tokoh pada zaman kesultanan Melayu melaka
1. Senaraikan nama raja atau sultan yang memerintah Melaka dari tahun 1400 hingga 1513 masihi?
i.

___________________________________

ii.

___________________________________

iii.

___________________________________

iv.

___________________________________

v.

___________________________________

vi.

___________________________________

vii.

___________________________________

viii.

___________________________________

B2D2E7- Menjelaskan bentuk hubungan luar Melaka
KEMATANGAN HUBUNGAN LUAR
1. a. Nyatakan dua bentuk hubungan kerajaan Melayu Melaka?
i……………………………………………………………
……………………………………………………………..

ii.

a. Hubungan Serantau
i.……………………………
……………………………..

ii. ……………………………. iii.
iv. ………………………………

b. Hubungan Antarabangsa
i.…………………………….ii. ……………………………… iii. ………………………… iv.
……………………… v. …………………….
B2D2E5-Menjelaskan struktur pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan
Raja/Sult
an

A
B
C
MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI
D

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

PUSAT PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM
B2D2E8-Menjelaskan cara kedatangan agama islam

PUSAT PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM

KEDATANGAN
AGAMA ISLAM KE
MELAKA

PERKEMBANGAN
AGAMA ISLAM DI
MELAKA
- Tempat pertemuan

-

-Peranan
pemerintah

-Peranan istana

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

CARA
PENYEBARAN
AGAMA ISLAM

KESAN
PENYEBARAN
AGAMA ISLAM

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

BAB 6: KEMEROSOTAN MELAKA

B1D2E5 – Menyatakan kuasa Barat yang menguasai Melaka
Tahun 1511:_______________________________________________________

B2D2E11 – Menjelaskan faktor kemerosotan dan kejatuhan Kesultanan Melayu
Melaka
KELEMAHAN KEPEMIMPINAN, MASALAH PERPADUAN, KELEMAHAN ASKAR MELAKA DAN
KEDATANGAN PORTUGIS
6.1: Sebab Kemerosotan Melaka

Masalah Perpaduan
Kelemahan Kepemimpinan

FAKTOR
KEMEROSOTAN
Kedatangan Portugis
DAN
KEJATUHAN
MELAKA

Kelemahan Askar Melaka

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

B4D2E8 – Menganalisis sebab kejatuhan Melaka pada kurun ke-10

6.2: Portugis Menguasai Melaka
1509
……………………….bersama angkatan lautnya
tiba di …………………..
Mereka dihantar oleh raja Portugal
untuk…………………………………………………
…………
Kedatangan mereka disambut baik
oleh………….………………………….
Mereka dibenarkan ………………….di
……………..
Dengan jaminan keselamatan
daripada………………………………

Tun Mutahir menasihati sultan supaya
menangkap orang Portugis termasuk
pegawai kanan rombongan
bernama………………………………
Lopez de Sequeira dan pengikutnya
berjaya melarikan diri
ke………………………….
Terdapat beberapa orang Portugis
MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI
telah ditangkap dan mati dibunuh

Pedagang Islam dari ……………dan
………… telah mendapat maklumat
bahawa kedatangan Portugis adalah
untuk:
1-…………………………………………
2-…………………………………………
Perkara ini telah disampaikan
kepada???.........................................
.......

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

1510

B3D2E10 – Menerangkan faktor kemerosotan dan kejatuhan Kesultanan Melayu
Raja Portugal menghantar angkatan laut
Melaka
yang dipimpin oleh ………………………
untuk menyerang ……………..
Apabila tiba di Melaka, Alfonso
mengemukakan tiga tuntutan:
i.
ii.
iii.
…………………………. bertindak berani
menolak semua tuntutan Alfonso.
Tindakan penolakan Sultan Mahmud Syah
menyebabkan ………………. mengambil
keputusan menyerang ……………
Serangan pertama dilancarkan pada
………………………..
Dalam serangan tersebut Portugis
berjaya
menguasai…………………………..

Semangat perjuangan askar Melaka
membara apabila mendengar kisah
…………………………………
Melaka menyerang balas di bawah
pimpinan………………………….

Serangan
kedua Portugis
pada
Kejayaan
ini disebabkan
maklumat
…………………………
kekuatan………………………… yang
Portugis terpaksa berundur.
telah diberikan
oleh
…………………….
Angkatan………………… berjaya mengalahkan
kepadaangkatan
pihak …………………….
……………...
Pada …………………, ………………………. berjaya
menguasai Melaka.
……………………… dan
ayahandanya……………………… bersama
keluarga, pembesar, dan rakyat berundur ke
………………
Baginda sekali lagi berundur ke……………….. dan
seterusnya ke………………..
Sultan Mahmud Syah mendirikan sebuah
kerajaan yang baru selepas kemangkatan
MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI
anaknya,……………….
Beberapa………………..telah dilakukan oleh

……………………….
NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

BAB 7: JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU
MELAKA
B1D3E1- Menyatakan pengasasan Kerajaan Johor
PENGUNDURAN SULTAN MAHMUD SHAH
Isikan carta aliran dibawah yang menggambarkan pengunduran Sultan Mahmud Shah dari
Melaka.

MELAKA

________________

MUAR

PAHANG
(Membina kubu pertahanan dan _________________)

_________________ (Menyerang dari sini dan akhirnya tewas)

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ……………………………………………….
TINGKATAN 1

TING: ……………………

PBS SEJARAH

KAMPAR
(Berundur ke Kampar dan ______________)

B2D3E1 – Menjelaskan Pengasasan Kerajaan Johor
Isikan tempat kosong berikut.
Sultan Alauddin Riayat Shah II sebagai _____________ kerajaan
Johor.
Baginda memperkukuhkan kuasa dengan :Menguasai semua jajahan takluk ____________.
Membina kota pertahanan di ________________.
Mengawal ______________ jajahan takluk.
Potret Sultan
Alauddin Riayat
Shah II

Meluaskan kuasa.
Menempatkan _______________ kerajaan di jajahan takluk.
Mengubah-ubah pusat ________________.
Usaha menguasai semula _____________.
Kebangkitan ___________.
Persaingan antara Johor dengan _____________ dan
_________________.

Makam Sultan
Alauddin Riayat
Shah II di belakang
Muzium Kota Johor

Perang Tiga Segi berlarutan selama
_______tahun.

Bertujuan untuk menguasai ______________
B4D3E2 – Menganalisis persaingan Johor, Acheh dan Portugis.
yang menjadi laluan utama perdagangan di
PORTUGIS

Kepulauan Melayu.

Portugis menyerang

Johor dan Acheh menyerang Portugis di

Johor kerana

Melaka. Sebab-sebabnya adalah :-

menganggap
PERANG Johor
TIGA dengan
bersubahat
SEGI
Acheh menyerang
JOHOR______________.
ACHEH
Belanda bergabung
dengan Johor
menyerang Portugis
MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI
kerana Belanda
berminat ___________

Johor hendak merampas semula
___________ daripada Portugis.
Acheh tidak berpuas hati Portugis
menghalang ________________ Acheh.
Acheh menyerang Johor kerana Acheh
menganggap perdagangan Johor akan
_______________ perdagangan Acheh.

Kepulauan Melayu.
NAMA: ……………………………………………….
PBS SEJARAH TINGKATAN 1

TING: ……………………

B1D3E3 – Menyatakan kegemilangan Kerajaan Johor
Isikan tempat kosong berikut.

2.

1.

3.

FAKTORFAKTOR
KEMAJUAN
PERDAGANGAN
JOHOR

8.

4.
4.

7.

5.

6.

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

6.

5.
4.

NAMA: ……………………………………………….
PBS SEJARAH TINGKATAN 1

TING: ……………………

Isikan tempat kosong berikut.
B2D3E2 – Menjelaskan faktor kegemilangan Kerajaan Johor
1. Isikan silangkata berikut:
1

4

A

5

2

6

3

Melintang
1. Merupakan mata wang yang diperkenalkan semasa pemerintahan Sultan
Alaudin Riayat Shah II (B.Teks m/s: 110)
2. Angkatan perang Johor telah bergabung dengan Perak,….. dan Japara
(B.Teks m/s 104)
3. Perang Tiga Segi melibatkan Johor, Acheh dan ………. (B.Teks m/s: 107)
Menegak
4. Tun Sri Lanang mengatur perjanjian dengan …………untuk mempertahankan
Johor daripada serangan Acheh (B.Teks m/s: 105)
5. Pusat kerajaan Johor semasa Sultan Ibrahim Shah (B.Teks m/s: 104)
6. Acheh takluk Pedir dan …… untuk kuasai Perdagangan lada hitam. (B.Teks
106)

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ……………………………………………….
PBS SEJARAH TINGKATAN 1

TING: ……………………

B2D3E3 – Menjelaskan tokoh dalam Kesultanan Johor
TOKOH
a)Tun Sri Lanang

SUMBANGAN
• Beliau terlibat dalam perancangan menawan
semula __________ pada tahun 1586.
• Beliau menyusun pertahanan Johor bagi
menghadapi serangan dari _____________
dan _______________

b) Laksamana Tun Abdul Jamil


c) Tun Abdul Jalil III


Mengetuai angkatan perang Johor
mengepung Melaka dari ______________
dan laut
Menyelamatkan Johor daripada terus
________________
Dilantik menjadi sultan Johor selepas
kemangkatan __________
Memulakan Kesultanan Johor daripada
keturunan Bendahara.

B2D3E2 – Menjelaskan faktor kegemilangan Kerajaan Johor

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ……………………………………………….
PBS SEJARAH TINGKATAN 1

TING: ……………………

B3D3E1 – Menerangkan faktor kegemilangan Johor
Perkembangan Johor sebagai pusat persuratan
Melayu.
1612

Tun Sri Lanang berjaya menyusun

___________________.

Abad ke-17

Ia merupakan sumber sejarah kerajaan Melayu.

Hikayat _____________ dihasilkan.

Hikayat ini menceritakan kepahlawanan orang

Melayu melalui watak ____________ dan empat orang
rakannya.

Hikayat ini juga mengagungkan nama

___________________
________________ sebagai sebuah empayar Melayu
Abad ke-18

_____________ menjadi pusat penghasilan karya

sejarah, bahasa dan buku agama Islam.

Pengarang yang terkenal adalah

_______________________ dan _________________________.

Karya-karya
yang ditulis
pada abad
ke-18 dan ke19

MENGUASAI

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

TIDAK MENGUASAI

B4D3E3 – Menganalisis faktor kemerosotan Kerajaan Johor.
Isikan tempat kosong berikut.
Sebab
Kemerosotan
Perang JohorJambi

Huraian
• Jambi adalah ______________ takluk Johor.
• Abad ke-17, Jambi bangkit sebagai kuasa ___________ dan
________ yang baru di Selat Melaka.
• Tindakan Jambi menyaingi Johor dalam kegiatan
________________
• Jambi berusaha mendapatkan ______________ daripada Johor.

1670

• Usaha Jambi dalam membebaskan diri daripada Johor dengan
meminta bantuan _______________ menyerang Johor.

1673

• Jambi menyerang _______________ dan _____________.

1677

• Tindakan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah II yang berundur dan
bersemayam di ______________.
• Akibat tindakan itu, beberapa jajahan takluk Johor berusaha
membebaskan diri daripada _______________ Johor.

1679

Kesan Perang
Johor-Jambi

MENGUASAI

• Laksamana __________________ dapat mengalahkan Jambi
dengan bantuan askar upahan _______________.
• Perdagangan Johor _______________.

TIDAK MENGUASAI

BAB 8: KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU
B1D3E4-KERAJAAN MELAYU YANG TUA

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

B1D3E5-KERAJAAN MELAYU YANG BARU

NEGERI
NEGERI

ASAL USUL
ASAL USUL

KELANTAN

TERENGGANU

KEDAH

PEMBENTUKAN
KERAJAAN
PEMBENTUKAN
KERAJAAN

EKONOMI
EKONOMI

KEISTIMEWAAN
DAN KEUNIKAN

KEISTIMEWAAN
DAN KEUNIKAN

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

PERAK

SELANGOR

NEGERI
SEMBILAN
PAHANG

B2D3E4 – Menjelaskan latar belakang Kerajaan Melayu yang tua dan Kerajaan Melayu
yang baru.

KERAJAAN
MELAYU

NEGERI

ASAL USUL NAMA
1. Orang cina

Kedah

- Cheh-cha

2. Pedagang India - Kataha,
_________________________ atau
_________________________

Kerajaan
Melayu yang
tua

Perak

3. Pedagang Arab – Kalah atau __________________
1. Sejarah Perak – sempena nama
Sungai __________________________.
2. Dikaitkan dengan sejenis logam iaitu perak.
1. Orang Cina – sebutan Phang
atau ____________________________.

Pahang

2. Orang Arab - ___________________________.
3. Sejarah Melayu – Pahang dikenali sebagai
_______________.

Kelantan

Kerajaan
Melayu yang
baru

Terengganu

1. Sejarawan China – Ho-lo-tan dan
___________________________.
1. Sultan Umar – berasal daripada perkataan
______________________________.2. Sebutan cina –
Tong Ya Nong dan ____________________________.
1. Sempena nama Sungai ____________________.

Selangor

1. Terdiri daripada 9 daerah atau _______________.
Negeri Sembilan

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

B4D3E4 – Membandingkan keistimewaan kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan Melayu
yang baru.

ASPEK
PERBANDINGAN

KERAJAAN MELAYU TUA
KEDAH

RAJA / SULTAN

KELANTAN

Sultan Muzaffar Shah

PUSAT
PENTADBIRAN

Kota Bharu

HASIL TEMPATAN

TIADA

HUBUNGAN LUAR

MENGUASAI

PERAK

KERAJAAN MELAYU
BARU

TIDAK MENGUASAI

BAB 9: WARISAN KESULTANAN Melayu
B2D3E5- Menjelaskan sistem pemerintahan dan pentadbiran di Negeri – negeri Melayu
SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN

1.DEFINISI

2. PERANAN RAJA
1.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.KEDAULATAN RAJA
1.

2.

3.
MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

B3D3E3- Menerangkan sistem pemerintahan dan pentadbiran di Negeri-negeri Melayu
a)
4.TUGAS DAN PERANAN
b)
i.PEMBESAR PERINGKAT NEGERI

c)
a)
ii-PEMBESAR
JAJAHAN DAN DAERAH
b)
d)
c)

iii-KETUA KAMPUNG
d)
a)
b)
c)
d)
a)

d)

iv-GOLONGAN AGAMA
b)
c)

a)
v-AHLI MAGIS
b)
f)
c)

MENGUASAI
d)

TIDAK MENGUASAI

e)

B4D3E5 –Menjelaskan sistem pentadbiran Negeri Sembilan
SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN - NEGERI SEMBILAN
a) YAMTUAN BESAR
Peranan:
a)

b) UNDANG
Peranan:
a)
b)

c) LEMBAGA
Peranan:
a)
b)

D) BUAPAK
Peranan:
a)
b)

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

B3D3E4-Menerangkan sistem perundangan kerajaan Melayu.
SISTEM PERUNDANGAN KERAJAAN MELAYU
Isikan tempat kosong di bawah:
1. Sistem perundangan berasaskan undang-undang ______________________ dan
undang-undang ____________________.
2. Undang-undang ____________ ialah amalan kebiasaan turun-temurun dalam
masyarakat.
3. Dua jenis undang-undang.adat ialah Adat _____________dan Adat
________________.

Lengkapkan carta Sistem Perundangan Kerajaan Melayu di bawah ini dengan
maklumat yang betul.
Sistem Perundangan

Adat Temenggung

Adat Perpatih

Bersifat ____________________

Bersifat ____________________________

Sistem kekeluargaan mengikut sebelah ibu
dan ayah. __________________ diberi
keutamaan

Dari segi jurai keturunan, keluarga sebelah
_____ diutamakan kerana jurai ini
melahirkan suku.

Perkahwinan mengikut hukum
_____________

Perkahwinan sesama _________ dilarang.

Mengutamakan anak ________ dalam
pembahagian harta pusaka.

Pewarisan harta pusaka diberatkan sebelah
_______.

Hukuman yang diberikan berbentuk
________________ kepada orang lain.

Setiap hukuman bertujuan untuk
______________________.

4. Undang-undang _______________ pula ialah himpunan peraturan, larangan, dan
adat istiadat dalam bentuk bertulis.

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

5. Dua undang-undang bertulis paling awal ialah Hukum Kanun Melaka dan
Undang-undang ___________________ yang digubal pada zaman keagungan
Kesultanan Melayu Melaka.
6. Undang-undang Melaka ini tersebar ke negeri-negeri lain yang menjadi jajahan
takluk Melaka seperti Johor, Perak, Pahang, dan Kedah.

B4D3E6- Membandingkan sistem perundangan bertulis dan tidak
bertulis
UNDANG-UNDANG BERTULIS

Hukum Kanun Melaka

Undang-undang Laut Melaka

Hukum Kanun Melaka merupakan
dokumen undang-undang yang
mengandungi 44 fasal. Antara
kandungannya :termasuklah:

Digubal bagi menentukan
peraturan pelayaran dan
perdagangan. Antara
kadungannya ialah:

__________________________________
____________________

______________________________

__________________________________
____________________

______________________________
______________________________
Undang-undang 99 Perak

______________________________
Berasal daripada Parsi dan
digunakan di Perak pada
______________________________
abad ke-18. Terdapat 99
kesalahan dan hukuman
dalam undang-undang ini.
Antara isi kandungan
undang-undang ini ialah:
Undang-undang
_____________________________
Kedah
_____________________________
Undang-undang
____________________
Kedah dapat
_____________________________
dibahagikan
_____________________________
kepada beberapa
____________________
bahagian iaitu:

__________________________________
__________________________________
_____________

Undang-undang Pahang
Digubal pada tahun 1596
semasa pemerintahan
Sultan Abdul al-Ghaffar
Muhaiyuddin Shah. Antara
kandungannya
termasuklah:
___________________________
___________________________
_______________

____________________
____________________
___________________________
____________________
___________________________
____________________
_______________
_______________
MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI

_____________________________
_____________________________
____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_

B3D3E5- Menerangkan kegiatan ekonomi tradisional di negeri-negeri Melayu.
KEGIATAN EKONOMI DI NEGERI-NEGERI MELAYU
A) Senaraikan semua kegiatan ekonomi yang dijalankan di Negeri-negeri Melayu:
1. _________________________________
2._________________________________
3._________________________________
4._________________________________
5.__________________________________

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

B) Lengkapkan penyataan di bawah berdasarkan kepada jenis sistem cukainya.

B3D3E6 -Menerangkan sosiobudaya masyarakat Melayu tradisional
SOSIOBUDAYA

Susun Lapis Masyarakat
Melayu Tradisional

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

Golongan Pemerintah

`

Golongan diperintah

B3D3E6-Menerangkan sosiobudaya masyarakat Melayu tradisional

Kedudukan individu
boleh berubah melalui 2
cara:-

Diamalkan
di………………………………
……

Menjunjung Duli.

………………………………………
………………………………………
………………………………………
MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI
…………………………………
………………………………………
……
……………..

Upacara pertabalan
sultan.
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………..

Pakaian diraja
……………………..
…………………………
…………………………
…………………………
……………………..

Gaya Hidup
Golongan
Bangsawan

Gaya hidup golongan
bangsawan melambangkan
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………………

Upacara kemangkatan
sultan.
Menyambut
tetamu @ utusan
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……..

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………….

B3D3E6-Menerangkan sosiobudaya masyarakat Melayu tradisional
Gaya Hidup
Golongan Rakyat

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

Nilai –
nilai
murni

ZiarahKegiatan
sosiobudaya Melayu menziar
Menghorm
ahi
meliputi……………………………………………
ati jiran
……………………………. iaitu:-

………………………………………………
…………

Tolongmenolo
ng

………………………………………………
…………
………………………………………………
………..
………………………………………………
…………

B4D3E6-Membandingkan sistem perundangan bertulis dan tidak
bertulis ( KPS )
Karya Persuratan

Karya Persuratan

MENGUASAI

Bidang Yang
Dihasilkan

TIDAK MENGUASAI

Karya yang
dihasilkan

1.

8.

7.

Kesenian Rakyat
2.

6.

3.

4.
5.

B3D3E6-Menerangkan sosiobudaya masyarakat Melayu tradisional
Adat Perkahwinan
Merisik

Meminang

Akad Nikah

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Diakhiri
Diadakan
………………………
Dilakukan
……………………
dengan
juga
sebagai
selepas
………………
…………………
…………………
Adat menyambut kelahiran
bayi
…………………
………………
…………………
…………………
…………………
………………
…………………
…………………
…………………
………………
…………………
…………………
…………………
………………
…………………
…………………
MENGUASAI
TIDAK
MENGUASAI
…………………
………………
…………………
…………………
…………………
………………
…………………
…………………
…………………
………………
…………………
……………………………
……………………………
……………………
Diadakan

………..

………..

…..

……………..

Tandakan (/) bagi kenyataan di bawah
Jenis

Pendidikan formal

Pengajian Al Quran

Pertukangan
Adat Istiadat
Seni Merpertahankan diri
Mempelajari Kitab Muqaddam
Menulis Jawi
Perubatan Tradisional
Berkebun
Fardu Ain
Menangkap Ikan
Pantang Larang

BAB 10 : Sarawak
B1D3E7-Menyenaraikan kumpulan etnik Sarawak

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

Pendidikan tidak formal

SARAWAK

LATAR BELAKANG
SEJARAH
 Pertalian
Sarawak
dengan
Kesultanan
Brunei dan

MASYARAKAT
SARAWAK
Kumpulan Etnik di
Sarawak:
a.

b.

KEGIATAN
SOSIOBUDAYA
 Pendidikan

 Sara diri

 Peraturan
dan adat
resam

 Pertanian

 Kebudayaan

c.

d.

e.

B2D3E9-Menjelaskan latar belakang sarawak
1. Jawab soalan di bawah dengan tepat dan ringkas
Soalan
a

Terangkan asal usul nama

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

KEGIATAN
EKONOMI

Jawapan

Sarawak

b

Nyatakan bukti yang
menunjukkan kewujudan
manusia di Sarawak kira-kira
40 000 tahun dahulu

c

Bagaimanakah Kesultanan
Brunei mentadbir Sarawak

B2D3E9-Menjelaskan latar belakang masyarakat sarawak
Lengkapkan jadual di bawah yang berkaitan dengan kawasan penempatan kumpulan
etnik di Sarawak
Penempatan

MENGUASAI

Kumpulan Etnik

TIDAK MENGUASAI

Kawasan Penempatan

a)

b)

i)

Orang Melayu

ii)

Orang Melanau

i)

Iban

ii)

Bidayuh

iii)

Kenyah

i)

Kelabit

ii)

Penan

iii)

Murut

c)

B3D3E7-Menjelaskan sosiobudaya masyarakat sarawak
KEGIATAN SOSIOBUDAYA
Jawab soalan di bawah dengan tepat dan ringkas
a) Namakan dua bentuk pendidikan yang terdapat di Sarawak

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

i)____________________________

ii)_________________________________________

b) Bagaimanakah pendidikan tersebut dilaksanakan?
i)_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
ii)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
c) Senaraikan tiga peranan tuai rumah?
i)__________________________________________________________________________
ii)_________________________________________________________________________
iii)_________________________________________________________________________
d) Namakan kaum yang menjadi penghuni rumah panjang?
i)________________________________ ii)_______________________________________
e) Apakah fungsi tajau?
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
f) Apakah kepercayaan unik orang Penan?
i)__________________________________________________________________________
ii)_________________________________________________________________________
iii)_________________________________________________________________________

B2D3E11- cara hidup dan budaya kumpulan etnik sarawak
g) Bagi masyarakat Iban mereka percaya bahawa:
i)_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

ii)_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Kaum / Etnik

Peraturan dan Adat Resam

Orang Iban

Mempunyai tradisi menyimpan _________, gong dan
tempayan yang dipanggil ________________

Orang Melayu Sarawak

 Mengamalkan peraturan dan adat resam yang
berasaskan ajaran _________________________
 Masyarakat mengamalkan nilai _________________
Terutama dalam aktiviti ___________________,
___________________ dan kenduri

Orang Kayan, Kelabit dan
Kenyah

 Amalan menindik ______________, menggantung
gelang -gelang timah atau tembaga menggambarkan
___________________ kepada seseorang
seandainya cuping telinga menjadi lanjut
 Melukis __________ atau ______________ badan
dengan pelbagai corak mempunyai
yang______________ tersendiri.

KEGIATAN EKONOMI
B4D3E7- Kegiatan Sosisobudaya dan Ekonomi yang terdapat di Sarawak
a) Lengkapkan jadual di bawah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi
kumpulan Etnik di Sarawak

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

Kumpulan Etnik
Melayu

Kegiatan Ekonomi
i)
ii)

Melanau

i)
ii)

Iban, Kayan dan
Kenyah

i)

Orang Bidayuh

i)

ii)

ii)

Kelabit

i)
ii)
iii)

B4D3E7- Kegiatan Sosisobudaya dan Ekonomi yang terdapat di Sarawak
b) Jawab soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah
Pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, Sarawak menjalin
hubungan perdagangan dengan kerajaan Melaka

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

i) Senaraikan tiga jenis barang dari Sarawak yang diperdagangkan di pelabuhan
Melaka
a)___________________________

b)___________________________

c)___________________________
ii) Namakan satu kawasan perdagangan di Sarawak
___________________________________________________________________________

iii) Namakan pedagang-pedagang asing yang datang ke Sarawak
a)_________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________
c)__________________________________________________________________________
d)_________________________________________________________________________

iv)Senaraikan barang-barang yang di bawa oleh pedagang asing ke Sarawak.
a)___________________________

d)____________________________________

b)___________________________

e)____________________________________

c)___________________________

BAB 10 : SABAH
B1D3E8-Menyenaraikan kumpulan etnik di Sabah

SABAH
MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

Latar Belakang
Sejarah
 Pertalian
dengan
Kesultanan
Brunei dan
Sulu

Kumpulan etnik
Sabah:

Kegiatan
Sosiobudaya

a.

 Pendidikan

b.

 Peraturan
dan Adat
Resam

c.
d.

Kegiatan Ekonomi
 Ekonomi
Sara Diri
 Perdaganga
n

 Agama dan

e
B2D3E10-Menjelaskan latar belakang sejarah Sabah
1.Jawab soalan dibawah dengan tepat dan ringkas
Bil
1(a
)

Soalan
Terangkan asal usul nama
Sabah

1(b
)

Namakan tiga bentuk sistem
pemerintahan di Sabah pada
abad ke-16

Jawapan

(i)
(ii)
(iii)

1(c
)

Apakah perkaitan antara negeri
Sabah dengan Kesultanan
Brunei dan Sulu?

B2D3E12-Menjelaskan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sabah (UP)
MASYARAKAT SABAH
2(a)

Berapakah kumpulan etnik yang terdapat di Sabah?
______________________________________________________________________

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

2(b)

Lengkapkan jadual di bawah yang berkaitan dengan kawasan penempatan
kumpulan etnik di Sabah

Penempatan

Kumpulan
Etnik
Kadazandusun

Kawasan Penempatan

Murut

Suluk

Bajau

Melayu - Brunei

B3D3E8-Menerangkan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi kumpulan etnik di Sabah
3(a)

Apakah perkara-perkara yang diajar dalam pendidikan tidak formal di Sabah?
i.

_______________________

ii.

________________________

iii.

________________________

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

iv.

________________________

v.

________________________

vi.

________________________

vii.

________________________

3(b) Apakah tujuan diajar kemahiran-kemahiran tersebut kepada kanak-kanak di
Sabah?
______________________________________________________________________
3(c)

3(d)
adat

3(e)

Nyatakan dua tujuan undang-undang adat diamalkan di Sabah
i.

________________________________________________________________

ii.

________________________________________________________________

Namakan tiga jenis undang-undang adat yang dijalankan oleh ketua-ketua
i.

__________________________________________________________________

ii.

__________________________________________________________________

iii.

__________________________________________________________________

Terangkan undang-undang adat bagi kaum etnik di Sabah
Undang-undang adat

Penerangan

Adat pertanian kaum
Kadazandusun
Adat perkahwinan kaum Bajau

Adat kematian kaum Murut

B4D3E8-Mengelaskan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi mengikut
kumpulan etnik di Sabah

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

3(f)

Berikan maksud konsep dibawah
a) Pagan

:_____________________________________________________
_____________________________________________________

b) Orang Tua

:_____________________________________________________
______________________________________________________

3(g)

Lengkapkan ayat di bawah berkaitan agama dan kepercayaan kaum
Kadazandusun dan Murut
Kaum Kadazandusun

1. Kaum Kadazandusun mengamalkan
kepercayaan__________________________
2. Kaum Kadazandusun bukan Islam
mempercayai___________________________ sebagai tuhan mereka
3. Mereka percaya setiap orang yang mati rohnya akan pergi ke
Gunung__________
4. Selepas musim menuai padi, upacara__________________dijalankan untuk
menghormati semangat padi
5. _____________________________diadakan sebagai tanda kesyukuran kepada
Kinorohingan yang telah memberikan mereka padi yang banyak
6. Bomoh untuk membuang kepanasan
dipanggil____________________________

Kaum Murut
1. Kaum Murut mempercayai___________________, iaitu setiap batu, pokok,
dan sungai mempunyai roh
2. Gunung_____________________atau dikenali sebagai Gunung Hantu
dianggap sebagai tempat suci
3. Mereka mempercayai______________________, iaitu kuasa yang mencipta
segala-galanya
4. Bomoh yang
berhubung dengan kuasa ghaib
MENGUASAI
TIDAKboleh
MENGUASAI
dipanggil_________________

B4D3E8-Mengelaskan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi mengikut
kumpulan etnik di Sabah
3(h)

Lengkapkan jadual di bawah berkaitan kesenian masyarakat Sabah dengan
jawapan yang tepat

Kaum

Jenis Tarian
Tarian Magunatip

Waktu
dipersembahkan
Perayaan Hari Magavau

Tarian Mangalang

Kadazandusun Tarian Sumazau

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

Ciri-ciri

3(i)

Apakah keistimewaan tinggal di rumah panjang?
________________________________________________________________________

3(j)

Senaraikan barangan kraftangan yang dihasilkan oleh masyarakat Sabah
________________________________________________________________________

B4D3E8-Mengelaskan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi mengikut
kumpulan etnik di Sabah
4(a)

4(b)

Nyatakan empat kegiatan sara diri masyarakat Sabah
i.

__________________________________________________________________

ii.

__________________________________________________________________

iii.

__________________________________________________________________

iv.

__________________________________________________________________

Apakah yang dimaksudkan dengan:
a) Pertanian pindah :___________________________________________________
b) Pertanian kekal :___________________________________________________

4(c)

Lengkapkan jadual dibawah dengan jawapan yang sesuai

Kaum
Kadazandusu

Kegiatan Ekonomi
Pertanian

Ciri-ciri

n
Bajau

Murut

Contoh hasil hutan yang dikutip ialah
damar, rotan, dan madu lebah

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

4(d)

Lengkapkan keterangan dibawah dengan ayat yang sesuai
_____________________merupakan tempat masyarakat bertukar barangan
dan jual beli. Perdagangan dijalankan secara_______________________. Antara
barangan yang ditukarkan adalah seperti______________, ______________, bahan
getah, __________, rotan, ________________,_____________, dan barangan
makanan. Perdagangan dengan pedagang Cina dijalankan dengan
menggunakan_______________.
Orang____________, ___________________, dan
_______________memperdagangkan hasil laut dan beras. Manakala orang
Kadazandusun dan Murut memperdagangkan___________________________. Pasar
tamu juga amat penting kerana
dapat____________________________________antara etnik dan
mewujudkan____________________________________________________.

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful